Grote groep bejaarden heeft te klein inkomen h Bejaarde man na val tegen paal overleden B.enW. vragen 34.000 voor werk- en voertuigen ROTTERDAM Aben en v. d. Wiel sterke mannen Man gedood bij val Er is reeds veel verbeterd maar §mt%J Anders dan andere Tivee tafeltenniskampioenen in Schiedam Sportweek pas volgend jaar? Negen procent werkt door na pensionering Ruitentikkers in actie Veel schade bij botsingen Olie over plein opruiming Automatische zand- en zoutstrooier Verkeersstagnatie WOENSDAG- gehakt-VPA AGENDA Schiedam SW speelde tegen Sparta: 0-1 ter meuten Voor tweede maal brandstoffentoesl ag TSF Burgerlijke stand Vrachtauto strooide met ijzeren platen DE ROTTERDAMMER pagina S DINSDAG 22 JANUARI 1963 (Van een onzer verslaggevers) T\E FINANCIËLE POSITIE van 1 de bejaarden in Schiedam laat te wensen over, menen de deskun digen in het ETI-rapport, dat on langs is verschenen. In dit rapport over woon- en leefomstandigheden van de bejaarden in Schiedam merken de onderzoekers op, dat er wel veel verbeterd is sinds de oor- log, maar dat er een grote groep bejaarden nog een te klein inko men heeft. Gesteld wordt, dat de kosten van levensonderhoud voor bejaarden niet noemenswaard la ger zijn dan voor andere bevol kingsgroepen. De jongere bejaar den zijn nog in staat enige bijver diensten te verwerven, de oudere kunnen dat niet. Met het ouder worden neemt ook de validiteit en de vitaliteit af, zodat minder be langstelling bestaat voor actieve vrijetijdsbesteding. De hoogte van het inkomen speelt bij deze vrije tijdsbesteding een belangrijke rol. VOORDELEN? GEEN BETERE? COMMUNICATIE LAAGBOUW „TOELICHTING" Bejaardensoos Kerkdiensten In icater gevallen 'I n bis 20 stuks 80 cent Halve finale eu SLAGERIJ BROEK vnndaag ...en maandag en dagelijks.... ■a» (Van een onzer verslaggevers) Bij de opbouw van een oven op het terrein van de Verenigde Glasfabrie ken aan de Buitenhavenweg m Schie dam is maandagmorgen om half ne gen de 61-jarige arbeider E. van Dijk wonende Schans 31 te Rotterdam, van een stelling gevallen. Hij was op een hoogte van 3,20 me ter bezig een balk op de stelling te bevestigen. De heer Van Dijk is naar het Gemeenteziekenhuis te Schiedam gebracht, waar hij later is overleden (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefeningen heeft sectievergaderingen ge houden om oriënterende besprekingen te kunnen voeren. Het onderwerp Sport hal kwam uiteraard ter sprake. Afge wacht moet worden wat de gemeente lijke commissie ter tafel zal brengen. Deze commissie wacht af wat de voor stellen zullen zijn voor een seriebouw van sporthallen voor een groep van ge meenten in ons land. Hierbij is Schiedam geïnteresseerd en het maakt de bouw van een dergelyke hal heel goedkoop. Vermoedelijk zal eerst volgend jaar een sportweek wor den gehouden omdat de SBLO niet be schikt over financiën om een dergelijke week te kunnen organiseren. Bovendien meent men dat een sportweek attractiever blijft ais niet jaarlijks dergelijke evene menten op de agenda staan. Wel hebben de leden tal van suggesties gedaan voor het houden van de wed- den. In maart zal tijdens de jaar vergadering definitief over deze materie worden besloten. Vooral de verhuur van gymnastiek lokalen kwam ter sprake. Er is in tal van lokalen gebrek aan goede toestellen voor de gymnastieklokalen. Bovendien spelen clubs volleybal, badminton e.d. in zalen waar goede toestellen staan. Getracht zal worden in sommige geval len tot een zaalruil over te gaan maar een bezwaar is dat de gemeentelijke lokalen in beheer zjjn by het Bureau Onderwijs en dat de andere zalen in beheer zijn bij de schoolbesturen. Deze kunnen beslissen of zij en aan wie zij de zalen verhuurt, zodat de sportwereld hier geen zeggenschap kan hebben. Over de vrijetijdsbesteding van >ejaarden in Schiedam 'apport de volgende vermeldt conclusies: de het (Advertentie) TELEVISIE-RADIO IMS Grammofoons - bandrecorders Steeds het allernieuwste CQUZY - Aert van Nesstraat 38 1e Middellandstraat 72 Uitvoerig, vrijwel letterlijk hebben wij gisteren de toelichting van B. en W. van Schiedam op een oud plan gepubli ceerd. Zoals bekend heeft de gemeen teraad dat oude plan, de bouw van een politiebureau op de plaats van het oude hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat, teruggewezen. Het merendeel van de raad voelt meer voor een meuw bureau dat niet in fasen zoals op de plaats van het oude maar dat ineens op een nieuw bouwterrein kan worden gebouwd- Nu bieden B. en W. het oude plan weer aan, niet herzien maar slechts smet meer woorden toegelicht. Men zou kunnen me nen dat dan in die vergrote toelichting zou staan wat de voordelen zijn van bouwen in de Lange Nieuwstraat en wat de na/voordelen elders zijn. Die .staan er niet in ondanks alle omslag. Laten we de (afgewezen) suggesties eens onder de loep nemen: organisa torisch en praktisch brengt een concen tratie van politie, brandweer en GG en GD geen betere oplossing dan het hui dige plan. staat er. Wel, wel. Nu heb ben brandweer, GG en GD en politie ieder het eigen gebouw. Drie gebouwen tn «en is goedkoper te bouwen dan zo als nu moet gebeuren twee nieuwe ge bouwen (brandweer en politie). De brandweer behoeft een betere etectro- nische alarminstallatie, die is kostbaar. Het telefoonapparaat van de politie is niet best. Men beroept zich er op dat voor de politie al een nieuwe garage is gebouwd achter het politiebureau. Die garage is nu al vrijwel te klein en zal zeker te klein zijn bij de uitbreiding van de stad als er meer mobiel materiaal nodig is. Concentratie van politie en brand weer is uitermate belangrijk omdat niet toals nu gebeurt de communicatie (vooral met GG en GD) zal haperen. De drie diensten hebben nauwe contac ten. een korte verbinding is daarom al leen al belangrijk. De drie diensten zou den van een enkele groep chauffeurs, van een enkele garage gebruik kunnen maken. Voor die enkele garage is dan een enkele groep monteurs onder cen trale leiding nodig. Hier zit de winst omdat men bij de brandweer naar een beroepsbrandweer streeft. Het aanwezig zijn van een groep monteurs, van mo gelijk administratief, en onderhoudsper soneel verschaft de brandweer zo een eerste uitrukploeg direct bij de hand in eigen gebouw. Gesteld wordt dat de plaats aan de 's-Gravelandseweg op het eerste gezicht aan alle eisen schijnt te voldoen. Naar onze mening is de plaats dan ook ge schikt Volgens B. en W. leent de aard van het gebouw zich niet voor een ste debouwkundig opvallende plaats. Het ge bouw zou niet hoger worden dan drie verdiepingen en het zou niet passen tus sen de hoogbouw. Bovendien vraagt het gebouw een rustige plaats. Is dat ook zo vragen wij met de bureau's in Rot terdam, Haagseveer en Marconiplein, met het fraaie politiebureau in Vlaar- dingen? Die bureau's zijn architecto nisch keurig aangepast bij de omge ving zowel hoog- als laagbouw en ze staan ook niet achteraf zoals blijkbaar in Schiedam noodzakelijk wordt geacht. Op de ontwerptekening van de gebr. R, Das van het toekomstige stadshart, te zien op de brochure Schiedam die B. en W. bij het bezoek van H.M. de Koningin aan alle Schiedammers heb ben doen uitreiken staat juist op de be sproken plaats hoog- en laagbouw" naast elkaar, is zelfs een lelijke oude fabriek te zien vlakbij een monumentaal oud gebouw. De driehoek Vellevest - Kethel- straat - Vlaardingerstraat (een groot bouwterrein over enkele maanden.) wordt ook met geschikt geacht omdat het terrein niet beter zal zijn dan de Lange Nieuwstraat. Ondanks de vele woorden in de lichting" is er mets verduidelijkt. Het is niet zo dat de plaats van het oude, allang te zeer verouderde, herennuis aan de lange Nieuwstraat de meest ge schikte is. Het gebouw is ongeschild en het zal 2elfs niet groot genoeg znn. Bovendien ligt dat huidige hoofdbureau weggedoken achter de bruggen. Dat zou minder het geval zijn ais het gebouw aan de Vellevest ergens in de stad ver der van dit, dan verder van dat zal ko men te staan. Men kan niet overal te gelijk zijn, daarom behoeft de politie veel mobiel materiaal (de brandweer ook) en daarom moet «r primair een grote garage met monteurs zijn. Er zijn bouwterreinen genoeg m Schiedam, de sanering brengt steeds meer ruimte. El ke architect zal graag een dergelijk ge bouw architectonisch en esthetisch aan de omgeving aanpassen. Een concentra tie van de diensten brengt veel winst aan tijd en geld (de gezamenlijke bouw is beslist goedkoper) en het kan ook een prachtig representatief gebouw opleve ren ook al wordt dat met noodzakelijk geacht Over de hoogte van een dergelijk gebouw valt te discussiëren, het is geen noodzaak dat het drie verdiepingen hoog wordt, men heeft bij de gemeente Schie dam behoefte aan ruimte voor de dien sten. De bouw van een dergelijk pro ject kan dan ook voor anderen worden benut. De toren van de brandweerkazer ne vraagt hoogte en op het centrale gebouw kunnen altijd ruimtes voor ar chieven, magazijnen, een ontspanningslo- kaal. een gemeenschappelijke kantine worden geplaatst. Het is maar hoe men de kwestie bezien wiL We menen dan ook dat de gemeenteraad maandagavond naar het hoe en waarom van de mo gelijkheden dient te vragen en Schiedam mag zeker wel weten wat de exacte ge gevens. de cijfers ook. zijn van de mo gelijkheden. Geen verbouwing van een oud ongeschikt gebouw nu er de kans is te komen tot een effectieve, moderne en goedkope creatie. Dieven hebben maandagmiddag uit een etalage van een winkel aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam een aantal artikelen voor een totaalwaarde van ƒ3500 gestolen. Een ruit werd ingegooid, waarna de dieven radio's, strijkijzers, koffiemolens, elektrische scheerapparaten, seinlichten, mixers, een scheepsluidspreker, een stof zuiger en een hoogtezonlamp ontvreemd den. Van de ruim 7000 bejaarden oefen den er 635 (Circa 9 procent) na htm pen sionering nog een beroep uit Het bleek dat bejaarden uit de groepering der be- drijfshoofden (de zelfstandigen) rela tief meer bleven doorwerken dan dege nen uit de middengroepen en de groe pering der arbeiders. Bij de bestudering van enkele aspec ten van het sociale relatiepatroon der bejaarden bleek dat bij de oudere be jaarden het op bezoek gaan bij kinderen en familie bezwaren met zich mee brengt Uit het feit dat 03 procent der bejaar den „niet méér aanloop" zou willen hebben, blijkt, dat het merendeel der bejaarden tevreden is met de omvang van zijn relatiepatroon. 5 procent (362) der bejaarden zou graag meer contac ten met anderen onderhouden. Voor een 1000-tal bejaarden speelt de bejaardensociëteit een rol in het geheel der vrije-tijdsbesteding. De besturen der sociëteit, die tot nu toe op eigen kracht en met hulp van an deren veel tot stand hebben gebracht, verdienen in de toekomst de steun van gemeentelijke en particuliere zijde. Het verdient daarnaast aanbeveling te on derzoeken of het mogelijk is de bejaar den lokaliteiten te verschaffen waarover zij te allen tijde kunnen beschikken. Hierdoor zouden zij in staat zijn in een eigen tehuis een eigen sfeer te schep pen. Om het tot nu toe vrij eenzijdige patroon van vrije-tijdsbestedmg in de bejaardensociëteiten enigszins te door breken, komt het ons gewenst voor ook andere activiteiten te stimuleren. Het beschikbaar ste"en van deskundige lei ders of adviseurs is essentieel voor een realisering van een gedifferentieer der vrije-tijdsbestedingspatroon. Ongeveer 11 proeent der bejaarden neemt op een of andere wijze deel dan het verenigingsleven. In het totaal zijn er een 164 perzonen van 65 jaar en ouder die een functie vervuilen in het verenigingsleven. D De enquête toonde aan dat 41 pro cent der bejaarden opgeeft tot de Neder lands Hervormde Kerk te behoren, 29 procent is Rooms-Katholiek. 8 procent Gereformeerd. 4 procent behoort tot een „ander" kerkgenootschap, terwij! 17 procent niet tot één of ander kerkge nootschap gerekend wenst te worden. Van alle bejaarden waarvan 83 procent opgeeft tot een kergenootschap te beho ren, bezoekt 44 procent nooit een kerk. 14 procent zo „nu en dan", terwijl 40 procent regelmatig aan een kerk dienst deelneemt Het bleek dat de leef tijd ten aanzien van het ter kerke gaan een belangrijke rol speelt Het was voor al bij de vrouwen, die over het alge* Ernstig beschadigd geraakten de auto's van de taxiondememer A. H. K. en de Rotterdamse vertegenwoordiger H. P. bij een botsing op de Singel hoek Prof. Kamerling Onneslaan, toen P. geen voorrang verleende. De heer K. remde wel maar hij gleed tegen de auto van P. aan. Eveneens zwaar beschadigd werden de auto's van de varensgezel M. J. M. van R. en de inspecteur van een financie ringsmaatschappij T. C. S. op het kruis punt J. Troelstralaan-Wibautplein. De heer S. reed op twintig meter af stand achter de heer R. maar toen bei den remden gleed de heer S. toch tegen de auto van R. aan. Tweehonderd liter gasolie stroomde maandagavond om zeven uur over de toegangsweg naar de Prinses Juliana- school aan de Oostsmgel in Schiedam. De Rotterdamse chauffeur J. P. V. zou 4000 liter gasolie afleveren. Hij liet de olie niet in. de vuldop stromen maar in de peilpijp. Daardoor kon de olie over de binnen plaats stromen en onder de heming naar de schuurtjes van de bewoners. Aan de omwonenden is gezegd geen vuur te gebruiken in de buurt van olieplassen. meen kerkelijker zijn dan de mannen, dat de met de leeftijd samenhangende afneming der validiteit zich liet gelden. Het per auto naar de kerk brengen en de radio-kerkdiensten leveren dan ook een belangrijke bijdrage ten aanzien van het kerkelijk leven. Over het algemeen bestaat er bij de bejaarden weinig belangstelling voor ont spanning en vermaak buitenshuis. De grootste animo bestaat er voor „uitvoe ringen en gezellige avonden". Als be langrijkste reden voor het „nooit uit gaan" wordt „geen belangstelling" ge noemd. Bij de oudere bejaarden, met name 80- tot 96-jarigen, ls daarnaast de hulpbehoevendheid een belemmering voor het uitgaan. 4 Ongeveer S6 procent der bejaarden heeft geen enkele hobby. 85 procent van degenen die er geen liefhebberij op na houden, heeft er geen belangstelling voor of geen behoefte aan. Hoewel de leeftijd en het inkomen ten aanzien van het ai of niet hebben van hobby's een rol speelt, Is toch het vroeger uitgeoefende beroep wel de belangrijkste factor. Men kan dan ook stellen, dat een gro tere geestelijke bagage bezigheden op de oude dag stimuleert. (Advertentie) vereniging Schiedam De uitvoeringen die Harpe Davids op 23 en 24 januari in Schiedam xou geven, gaan wegens de slechte weers omstandigheden niet door. Zaterdagavond zal ds. Van Wageningen in De Goede Haven, West frank elan dse- dljk in Schiedam, spreken over zijn ervaringen in Australië. Tevens wor den diapositieven vertoond. Op de hoek van de Nieuwe Damïaan en de Mgr. Nolenslaan en op de, hoek van de Nieuwe Damlaan en Vlaardin- gerdijk in Schiedam hebben nog on bekende chauffeurs twee verkeerszuil- tjes omvergereden. Voor de Westerwij k van de Gerefor meerde Kerk in Schiedam wordt maan dagavond in de Opstandingskerk een wijkavond gehouden. Ds. Van Wage ningen zal het woord voeren. De Schiedamse elektricien P. van O. heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn damesfiets die bij het Schiedamse station heeft gestaan. In de Den Bommelsestraat in Schie dam heeft een breuk in de waterleiding bij het Wilhelminaplein van de rijweg een ijsvloer gemaakt. Woensdagavond 23 januari komt de Chr. Historische Kiesvei „Groen van Pnnsterer" in in gebouw Irene bijeen. De assistent programmaleider van de NCRV de heer A. J. van Duist zal spreken over radio en televisiezaken -onder de titel „Wat zit er adhter de knop?" De Schiedam* gemeenteraad zal maandagavond 28 januari in openbare vergadering ten stadhuis* bijeen ko men. Op de agenda staat de verkie zing van twee leden van het college van regenten voor het Sint Jacohs- gasthuis. Aftredend zijn de heren mr. JT. W. Peek en prof. mr. P. Sanders. Zij zijn herkiesbaar. Voor ®e commis sie van het Stedelijk Museum is aftre dend P. Dirkzwager. Dit lid is her kiesbaar. Voorgesteld wordt te be noemen tot hoofd van de bedrijfs economische dienst bij de gemeente Schiedam drs, J. Zwakhals uit Rotter dam. Van de heer L. Willem se kan het pand Parallelweg 128 worden ge kocht voor f5150. Ook op de nieuwe bouwgronden bij Ketbel komt nu particuliere bouw. B. en W. van Schiedam stellen de ge meenteraad voor aan de heer G. P. A. van Wleringen een perceel grond groot 600 meter te verkopen voor 45 de eerste 200 vlerkante meter en 20 per m2 voor de overige vierkante meters. De heer Van Wseriagen wil op het perceel grond aan de westzijde van de Laan van Spalajvd een woning doen bouwen. Het departement Schiedam run de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel houdt vrijdag voor baar leden een excursie naar de Bakkerij Vlug aan het Broersveld in Schiedam. Om streeks 18. uur begint een gezamenlij ke maaltijd aan m Hotel Beyersber- gen, Vlaardïngerdijk 32, waarna de heer M. J. Vlug iets over het be drijf zal vertellen. Het bezoek aan de fabriek begint omstreeks 20 uur, wanneer de productie in volle gang is. Moeten wij U nog Iets vertellen over onze bekende Franse Damast van 4.95 per meter? De meest verkochte, sfeervolle overgordijnstof voor hec ge zellige Interieur. En Juist omdat iedereen alles weet over deze prachtige damast, de mooiste damast die U zich voor kunt stellen... ook de prijs 4.95 per meter... weet U wat het zeggen wil... deze zelfde damast te kunnen kopen voor een prijs, die er niet om liegt, voor nog géén drie gul den per meter. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Franse damast in 4 prachtige kleuren. 120 cm breed, per meter voor Lieuren, -2P- Géén tal. of schrift, bast. EEN VAL tegen een lantaarnpaal in Schiedam had noodlottige gevolgen voor de 68-jarige Schiedammer Anton Cornells Knoppers, wonende Edisonplein 14a te Schiedam, Hij was op bezoek geweest bij zijn dochter en schoon zoon In pand Edisonplein 18b. Zondagavond om elf uur deed dc schoonzoon, de heer Van Kasteren, hem uitgeleide naar zijn woning enkele me ters verder. Voor de woning is de heer Kneppers uitgegleden en met het hoofd tegen de lantaarnpaal ge vallen. De heer Van Kasteren heeft het slacht offer nog mee terug genomen naar zijn eigen woning. Toen. zijn schoonvader weer was opgeknapt heeft hij hem naar diens woning teruggebracht. Daar is hij aan de gevolgen van de val over leden. De 34-jarige machinist A. D, V. is maandagmiddag in het ijskoude water van de Westerhaven in Schiedam geval len. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht Later echter kon hij weer naar huis worden vervoerd. De heer V. woont op het woonschip Waterflat dat in de Wester- Voor de tweede maal zal de gemeente Schiedam aan ondersteunden een extra- brandstoffentoeslag verstrekken. De toe slag voor het aanschaffen van kolen e.d. bedraagt ditmaal twintig gulden. De be jaarden en verdere ondersteunden heb ben al tien gulden of zeveneneenhalve gulden gehad. In to.aal ontvangen zij nu in Schiedam aan brandstoffentoeslag 212. Gezien de administratieve perikelen kan de toeslag niet direct worden uitbe taald. Voor de ondersteunden in de let tergroep MS geschiedt de uitbetaling reeds, de betrokkenen met de beginlet ters van de achternamen In de groep TZ kunnen vrijdag terecht en de overi gen ontvangen de extra bijdragen van de Dienst voor Sociale Zaken vermoedelijk op 2930 januari. Alleen zij die zelf een kachel e.d. sto ken ontvangen deze extra uitkering. Op 31 januari zal bij de Dienst voor Sociale Zaken in Schiedam afscheid wor den genomen van de heer Muus ambte naar voor de buitendienst die met pen sioen gaat. (Van een onzer verslaggevers) Voor een bedrag van meer dan 84.000 willen B. en W van Schie dam werktuigen en voertuigen aan schaffen als de gemeenteraad ac- coord gaat'met de voorstellen. Daar- bij'is voor een bedrag van 5850 een automatische zand- en sootstrooier die gebruikt zal worden bij de be strijding van ijs en sneeuw. Mede in verband met het personeels tekort bij de gemeentelijke vervoer-, reinigings- en ontsmettingsdienst is in 1960 ten behoeve van de gladheidsbe- strijding aangeschaft een automatisch werkende zand- en zoutstrooier. die slechts door één man behoeft te wor den bediend. De praktijk heeft uigewezen, dat deze machine in alle oprichten aan de ge stelde verwachtingen heeft voldaan. De strooiwerkzaamheden konden warden versneld en doeltreffender worden uitge voerd. Het komt gewenst voor, dat thans tot het aanschaffen van «en tweede automatische zand- en zoutstrooier wordt overgegaan. Voor de Gemeentelijke Flantsoenen- 1 kettingzaag 1 centrifugaal- dienst dienen te worden aangeschaft: 3 schaft wagens, 2 toiletwagens, 2 schuil hutten, 3-delige maaiset, 1 Gravely- maaimachine. 1 dubbele kattekoppomp, 1 haken-freesma chine, met motoraandrijving, pomp. Gezien de lange leverïngstljd voor de" bedoelde wagens en werktuigen, is het noodzakelijk, dat in een zo vroeg mogelijk stadium over de voor de aan koop benodigde gelden kan worden be schikt De kosten van de aanschaffing van vorenstaande materialen zullen ƒ28.600 bedragen, welk bedrag is af te schrijven in ten hoogste acht jaren. (Advertentie) haven ligt. Hij wilde het ijs rondom h* schip loshakken. Daarbij is hij achter over van het schip in de bijt gevaller Gelukkig zagen twee omstanders, d heren B. R. en G. C. V., het ongeval Zij slaagden erin het slachtoffer uit hfi ijs te trekken. Op de burgemeester Knappertlaan t Schiedam Is mej. C. K, niaandagmor gen om negen uur met haar flets gt vallen. Zij te met een kneuzing" in h»a rug naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd. HET STAAT VAST, dat de vorstpe riode voor duizenden guldens schadi heeft veroorzaakt en nog wel ver oorzaakt aan ca de oorlog te Botter dam gebouwde woningcomplexen. Eer volledig overzicht is, nu het nog fiks vriest, niet te krijgen; voor een gron dige inspectie zai men het voorjaar die nen af te wachten. Maar sinds enig< dagen schrikken de bewoners van ver scheidene complexen gaierijweninges vooral In de nanacht, ais de tempera tuur het laagst is, van hevige Iedere knal betekent een scheur bt galerij. Die scheuren ontstaan door verschil in uitzettingscoëfliciënt tas: het beton van galerijen en skelet en hel bakstenen metselwerk van de muren Door de hevige koude krimpen de» materialen, en het ene materiaal krimp! sterker dan het andere, waardoor span ningen ontstaan. De meeste schénren zijn thans nog verborgen ouder en ijs, die op de galerijen zijn vastge- koekt. Men weet slechts dat zij er afijn en men weet nog niet bij benadering de hoeveelheid, de aard en de grootte ervan. Nu is het niet zo, dat door deze scheuren meestal overdwars hes bouw werk in gevaar komt. Maar wei dient men rekening te honden mek en- stige lekkages door de galerijen heen en inwateren via de scheuren in As bé- tonvloeren, als na de vorstperiode de regens doorkomen. De spanningen wor den nog verergerd, omdat in de wonte- gen wordt gestookt: het beton van de opzichte wa« galerij is sterk van het het veel warmer is. TTET De twee rechterachterbanden van een truck met oplegger geraakten maandag avond om tien voor half zeven lek in de Oranjestraat. De oplegger vervoer de een bulldozer. De Rotterdamse chauf feur J. den H. heeft assistentie ge vraagd bij zijn firma, expeditiebedrijf König en om negen uur kon het voer tuig weer vertrekken. De politie heeft toezicht gehouden op het verkeer in deze drukke Schiedamse verkeersader. (Advertentie) (Advertentie) O Et CAB ALLE Het Schiedamse tefeltennis heeft een belangrijke week achter de rug. Maar liefst twee clubkampioenen kon den worden aangewezen. Het zijn Henk Aben van NOAD en Guus v.d. Wiel bij TSF. Buiten de kampioen schappen in de diverse klassen, kon den de spelers en speelsters van NOAD zich ook nog in de laatste achtkamp spelen waar al reeds vier spelers in waren geplaatst. Dit wa ren Henk Aben, Arnold Braak. Cor Joustra en Kees Marijnen. Vervol gens hadden zich via de voorronden hierin gespeeld Jan Meuldijk en de drie Junioren Freek Suttorp, Fred Seegers en Ton v. Gestel. Over het algemeen hadden alle wed strijden een spannend verloop en de drie junioren weerden zich kranig in dit sterke gezelschap. Verrassende uit slagen bleven niet uit en dat begon al toen Jan Meuldijk Henk Aben ver sloeg. Henk Aben kreeg nog meer te incasseren. Freek Suttorp wist hem ook te verslaan. Jan Meuldijk verloor echter weer van Fred Seegers en Ar nold Braak. Deze laatste was dus naarmate het einde van deze zware achtkamp die op een avond verspeeld moest worden de grote kanshebber. In zijn partij tegen Henk Aben ver loor hij echter kansloos en toen hij daar na ook nog klop kreeg van Kees Ma- rijnen en Fred Seegers was Braak de finitief uitgeschakeld. Henk Aben maak te echter geen fouten meer en evenmin Jan Meuldijk. Beiden eindigden dus ge lijk met twee verloren partijen en toen volgden voor beide spelers na zeven partijen nog een beslissingswedstrijd. Henk Aben als kampioen van Schiedam was aan zijn stand verplicht deze wed strijd dus te winnen en het lukte hem ook: met 217 2114 werd hij kampioen. Jan Meuldijk op de tweede plaats. Vier spelers eindigden als derde met acht punten maar door het game gemiddel de kwam Braak op de derde plaats. Ma- njnen op de vierde, Suttorp op de vijfde. Seegers op de zesde. Cor Joustra op de zevende en van Gestel op de achtste plaats. De acht overgebleven TSF'ers na de selectie van maandagavond speelden eerst in twee poules van vier, waaruit zich twee deelnemers plaatsten voor de halve finales. In de eerste poule was het —volgens verwachting Han Wig- mans, die ongeslagen Bleef en nummer één werd. VA Wiel werd met twee over winningen tweede en ging dus ook over. Opvallend was. dat Jan Bouwer (2e team geen winst kon behalen en dat Bené Timmer (5e team) van Jan Bouwer won en nauwelijks 1921 in de derde ga me! van Wigmans verloor. Een prachtige prestatie van Timmer, die echter net tekort schoot om er een plaats in de halve finale mee te berei ken. In de tweede poule was nog méér spanning. Na vier wedstrijden stonden alfe deelnemers met een winst- én een verliespartij gelijk en de laatste twee partijen moesten dus de beslissing bren gen. Die viel uit ten gunste van Zuid geest Sr «royale overwinning op De gree!) en Leen de Ruiter, die Zuidgeest Jr even gemakkelijk klopte. Door een betere game-verhouding eindigde Zuid geest Sr in deze poule als eerste en de Ruiter als tweede. In de halve finales troffen Wigmans en de Ruiter elkaar en Zuidgeest Sr en G. v.d. Wiel. Hoewel De Ruiter aan Han Wigmans uitstekend tegenstand bood kon hij toch niet verhinderen, dat de laatste met 2118 2117 won en zich voor de finale plaatste. Van de Wiel en Zuidgeest Sr leverden een spannender strijd: V.d. Wiel eiste de eerste ga mes met 2117 voor zich op. doch ver loor met 1821 de tweede en de derde game moest dus de beslissing brengen Deze viel, mede doordat het uithou dingsvermogen een belangrijke rol ging meespelen, uit in het voordeel van V d Wiel met 21—15. De finale bracht minder spanning dan was verwacht. Han Wigmans, die in een vroegere ronde V.d. Wiel niet liefst 2118 2i8 had geklopt, kreeg geen gelegenheid in zijn (verdedigen de) spel te komen, vooral door het ho ge tempo en de spreiding, die v.d. Wiel na In zijn aanval legde. Kans loos ging Wigmans dan ook ten onder <4121 15—21), waardoor Guus van de Wiel zich dus weer voor een jaar TSF-kamptoen mag noemen. En ver diend, omdat hij getoond heeft op het juiste ogenblik in grote vorm te kun nen zijn. VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLAARDINGEN Wijkcentrum Nieuwland: NCVB-Nieuw laad. Ledenvergadering, 20, CCF, Leden vergadering, 20. IreneOir. Hist. Unie. Groen van Fruisteren, Lezing A J. van Duist van NCRV over „Wat rit er achter de knop?" 20. Chr. Sociale Belangen AFK, Contact avond, 20. Musis Sacrum Start toneelwedstrijd S. G. Eerste optreden „Onyx", 2a Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) aüeen voor redactieaangelegenheden- Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver» tenthra en abonnementen b.g.g, telefoon Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Evers, Lange Haven. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk". 9—17. Stedelijk Museum: „Spiegel aan de Wand" Historische costuums, 1017. SCHIEDAM Geboren: Peter L zv J J van Schaijk en J F Brom; Peter zv A Groe ne veld en J M Putters; Honalt P zv H P Sluijmers en J H SchuUer OverledenL de Vries, 78 Jr: M E Collé. 73 jr; I C A Boogert, 33 Jr: A Diepenhorst, 85 jr. echtgenote van: W J Donkersloot. SCHIEDAM GEBOREN: Jolanda v 3 A Hoffman en E c A Jansen; Bert us z v B Donks en W Regeling; Anita M L Adn- aanse en M A van de KooU; Martlnus T M z v J de Vette en C J M Olsthoorn; Frank z v L van Rongen en M de Jong; Adrianus P z v P a van Vhet en H C M Kenter Eduard H z v E J Herkemij en H M Ver linde; Llesbeth P d v E M Veldhuizen en S O Verburg: Pauitne CL d v J a van Ettinger en J C van der Velden; Johnny z V Boshoven J H en A H G Roelse; Marga- rethe LTMdvTJA Janse en A G M H Lachnlt: Johanna d v C J Over heul en H Schultink OVERLEDENC van der Touw, 54 jr. C Meijer, 61 jr.: j Bergsma, SI jr. Zaterdagmiddag wordt van 1517 uur een receptie gehouden in Musis Sacrum ter gelegenheid van het 25-' jarig bestaan van het Schiedamse PO' litie Muziekgezelschap. grote verkeersplein Blaak en de Weatblaak te Botterdam zal geraamd op priisabals-1962, 31.400.000 kosten, aldus een voorstel van B. en W. aan de Rotterdamse mi meenteraad betreffende het beschfitbawc stellen van het voor dit verkeersplein benodigde krediet. Zoals men weet, fes het de bedoeling dat onder dit plein öeor tussen Blaak en W'cstbiaak een verkeerzi tunnel en een tramtunnel zuilen kspetgi Deze beide tunnels zullen de metro-tun nel, die in de toekomst tussen CooiM* gel en Leuvehsveit loopt, moeten kruisen De verkeerstunnel zal tossen metro-tun nel en wegdek moeten worden fdegf' en ook de tramtunnel aal over de metroi tunnel dienen te worden gelegd. Aande noordrand van dit verkeersptehrxal het) metro-station Beurs moeten komen, waar* de metro aansluiting aal kunnen geve*, op de tramlijnen, die het plein kruisen. Eventueel aal in de toekomst de tram-) tunnel dienst kunnen doen als onderdeel van een oost-west verlopende metro-KjnS die deze trams aal vervangen. Bij de? uitwerking van de plannen zijn aanvan kelijk moeilijkheden ondervonden, mei betrekking tot de noord-raid lopende; tramlijnen, die over het plein zen moeten afbuigen en de afwikkeling het overige verkeer zouden belemmer eau «etgeen vormgeving en capacitiet van, dit verkeersplein nadelig zou Jen. HOOR de verbinding tossen HoogvBet'; en Botterdam heeft de R.E.T. maan-t dagmorgen tijdens het spitsuur verster king gekregen van twee bussen van „De; Snelle Vliet", die de R-E.T. heeft moe-: ten huren om te kunnen voldoes het overgrote vervoersaanbod van Hoog- vlteters, die in Botterdam bun werk heb ben. Vanmorgen hebben deze btfsse vier ritten naar de stad gemaakt. Van-/ middag zouden er, als „De Snelle Vliet" meer bussen kon leveren, nog meer rit-3 ten in de richting van Hoogvliet worde»-; gemaakt. Omdat er geen conducteur -, voor deze autobussen beschikbaar ls, is:, het niet mogeMjk, dat de bussen van ,J3e Snelle Vliet" tussen Hoogvliet enï Botterdam passagiers opnemen. - Te* Hoogvliet stond vanmorgen een cow" teur aan het eindpunt om passagiers van kaartles te voorzien. Die passagiers waren voor het merendeel vaste klanten, - die over kaarten beschikken. Vanmiddag', zou een conducteur worden geplaatst, bij het eindpunt aan de Jongkfndstraai..' Het is de bedoeling, dat ook morgen op; deze wijze zal worden gereden. (Van een onzer verslaggevers) Voor de tweede maal heeft de Schie damse voetbalclub SVV in de buitenlucht gevoetbald. Terwijl in het gehele land veldsport onmogelijk is en zelfs binnen sporten moeten worden afgelast kan SW op het eigen terrein aan 3e Westfranke- landsedijk voetballen alsof er van slecht weer geen sprake is. Zaterdag heeft SW met elan het hoofd geboden aan Sparta. De Schie dammers waren niet onder de indruk van de kracht van deze topploeg. Enkele honderden Schiedammers hebben gezien dat SW vrijwel steeds in de aanval was. De roodgroenen konden evenwel niet doelpunten ook al kregen aanvallers linksbuiten Kaak en linksbinnen Slaven burg goede kansen. Bij Sparta zorgde de Schiedammer rechtsachter-jcugdinternatlonaal Piet de Groot voor spectaculaire verre trappen over het veld waardoor vooral de vleugel speler Adelaar en de Hongaarse midden voor Bodnar gevaarlijk voor het Schie damse doel kwamen. Het was vooral Bodnar die op het besneeuwde maar goed bespeelbare terrein een uitstekende bat controle toonde. Bodnar schoot vijf minuten na rust he enige doelpunt in. Deze wedstrijd, goed geleid door de Schiedamse eredivisie- scheidsrechter Henk van der Veer, was van uitstekende kwaliteit Een vrachtauto van een transportbe drijf uit H. X. Ambacht begon door on bekende oorzaak maandagmiddag op da Varkenoordsebrug in Rotterdam met ijzeren platen (gewicht ongeveer acht honderd kilo per stuk) te strooien. Zeven platen vielen op de tramrail*. waardoor alle verkeer op de brug werd gestremd. Takelwagens maakten brug trambaan vrij. Het tramverkeer had hij: een uur vertraging. eg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1