Onkerkelijkheid daalt bij oudere bejaarden Eigen woningbezit bij zeer gering iS Harmonische opbouw van Man (78) bij Hoog-laag naast elkaar Interessante conclusie ETl-rapport A. Jurriaan over Verval Zwart Schiedam m m Wonen in bovenvertrekken is ongeivenst ;gooid Standbeelden om verge* m EEN EERLIJKE NATUURLIJKE SIGARET Derde prijs voor] Blij dorp-af fiche j Sterke afivijking tot andere gemeenten Burgerlijke stand Matroos met stoel op de Koemarkt B AGENDA Schiedam Gewond bij oversteken Bromfiets geslipt Meisje aangereden NCVB zorgt voor f film-primeur Steenhouwer viel van stelling Een evenwichtige melange van rijpe zuïvergehouden tabakken MAASSLUIS STEEG MET 749 ZIELEN B" de enorme uitbreiding van Weer twee maal per X dag lielikopterdienst m i DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 23 JANUARI 1963 Huisvesting JAARBOEK 1749 CONSIDERATIE LOSLOPEND Getij ré I en dagelijks Teruglopend pagina 0 Op gerucht van schoorsteenbrand rukte de Schiedamse brandweer dinsdag morgen uit naar de woning van melk- hanaelaar B. A. v. d. V. aan de Broers- veld 109. Het bleek dat er door de po reuze schoorsteen een overmatige rook ontwikkeling was ontstaan. £r is een itookverbod opgelegd. De Christelijke Besturen Bond in Schiedam zal op woensdag 27 februari de jarvergadering houden in gebouw Chris telijk Sociale Belangen. Het gehele da gelijkse bestuur zal aftreden. 0 Mevrouw J. S, is dinsdag haar portemonnnaie met 28 kwijtgeraakt toen zij in de rij stond te wachten bij haar ko lenhandelaar in Schiedam. De portemon- naie zat in een niet afgesloten boodschap pentas. 0 Dinsdagavond kwam de automobilist W. v. O. op het politiebureau in Schie dam melden dat hij op de Lorentzlaan e enverkeerszuiltje omver had gereden. Door de gladheid was zijn auto gaan slip pen. en tegen de zuil gegleden, ux vbgkq Bij het oversteken van de Nieuwe 'Dam- laan in Schiedam kwam dinsdagmorgen de voetgangster mej. H. R. te vallen. Zij brak haar enkel. De GG en GD heeft haar naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd en na behandeling na haar huis gebracht. Op de kruising P. J. Troelstralaan en Dr. Wibautplein in Schiedam ontstond dinsdagavond een aanrijding tussen de bromfietser J. P. E. en de auto van de heer P. D. B. De bromfietser slipte en gleed tegen de hem tegemoetkomende auto. Hij liep een wond boven het linker oog op. Na verbonden te zijn door de GG en GD werd hij naar huis vervoerd. over het algemeen een huisvesting van boven de eerste verdieping, tenzij een lift aanwezig is, niet te prefereren. De meeste bejaardenhuishoudingen <85 j procent) hebben een eigen keuken, ter wijl in S procent der gevallen (300) de keuken met anderen gemeenschappelijk zowel woningen als tehuizen aan dit aspect wel enige aandacht besteed mo gen worden, menen de deskundigen. Bij de informatie naar de „overige ver trekken" zoals bijkeuken, zolder, op kamers, enz. bleek dat deze bij ruim 2200 huishoudingen niet voorkwamen. wordt gebruikt. In 91 gevallen is er eenwaarbij bedacht moet worden dat zich woonkeuken. Bijna 100 bejaardenhuis- i houdingen moeten zich behelpen met een geïmproviseerde kookgelegenheid. Het aantal huishoudingen dat in het ge heel niet beschikt over kookgelegenheid (Van een onzer verslaggever?) De kerkelijke belangstelling bij de bejaarden in Schiedam is bij de oude- ren groter dan bij de jongere beiaar-1 15 >??P,erkt- namelijk elf. 1 juoficjc uejaji gy vraag naar de aanwezige zit- De 15-jarige Maria A. L. die bij een vriendinnetje achter op de fiets zak werd dinsdagmiddag door de personenauto van de heer J. v. S. op de Vellevest in Schie dam geraakt. Het meisje slingerde met haar benen toen de fiets over een sneeuwheuveltje reed. De auto die uit de tegenovergestel de richting kwam, passeerde juist op dat moment een geparkeerde vrachtauto waardoor de doorgang nogal krap werd. Het meisje werd in de JDr. Noletstichüng voor haar schaafwonden behandeld en kon daarna naar huis keren. (Van een onzer verslaggevers) In de tuin van het muzeum Boymans- Van Beuningen te Rotterdam zijn dins dagavond een brozen en een uit steen gehakt standbeeld van hun sokkel ge worpen. Niemand is van deze streek, die waarschijnlijk door enkele personen werd uitgehaald, getuige geweest. De tuin ligt achter een slootje en is dus gemakkelijk te bereiken. Beide beel den, die in de sneeuw terechtkwamen, z\jn niet beschadigd. den. Dat wordt vermeld in het rap port dat het Economisch Technolo gisch Instituut voor Zuid-Holland in opdracht van het Schiedamse ge meentebestuur heeft vervaardigd. Bij de enquête in de zomer van 1961 is gebleken dat 341 bejaarde mannen en 432 bejaarde vrouwen woonden in het centrum en het buitenhaven kwartier, 887 en 1230 tussen de ha vens en de grachten en het oosten, 504 en 621 in Schiedam-Zuid, 971 en 1342 tussen Sterrebos en Vlaardingrer- dijk, 252 mannen en 355 vrouwen in Nieuwland en 148 mannen en 161 vrouwen in Kethel De kerkelijke ge zindte wordt in dit rapport voor de bejaardenzorg belangrijk geacht. Met het cijfermateriaal wordt aange toond dat de onkerkelijkheid daalt naarmate de bejaarde boven 65 jaar, ouder wordt. In het rapport wordt gesteld dat het vooral belangrijk is voor de bejaar den dat ze na pensionering een rede lijk inkomen ontvangen, zich nog nut tig kunnen maken en dat ze in de plotselinge impasse van ,,een zee van tijd" tot zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen komen. Bij de prognose voor het aantal bejaarden in Schiedam wordt voor 1980 gedacht aan meer dan elfduizend. De sociologen menen dat de bevolkingsgroep „geen kerkelijke gezindte" tot 1980 zal toenemen. Dit heeft een daling van alle kerkelijke groeperingen tot gevolg. Bij de RK wordt de kleinste teruggang verwacht. Het rapport geeft hiervoor de volgen de cijfers, respectievelijk over de jaren 1947-1960 en 1980: rk 32,2 procent, 30,8 procent, 30,1 procent. Ned. Herv. 41,3 35,5 en 32,6; Geref. 9,9, 9,9 en 8,8; overige kerkgenootschappen: 6,8, 8,0 en 6,5; geen kerkgenootschap: 9,8, 15,8 en 22,0. In Schiedam woont 68 procent in eta- gewöningen. Negentien procent woont in eengezinswoningen. Veertig procent van de Schiedamse bejaarden woont in bo venwoningen en de onderzoekers mer ken op dat dit ongewenst is omdat be jaarden moeilijk trappen kunnen be klimmen. Het hoofdwoonvertrek bleek overwe gend op de begane grond en eerste ver dieping te liggen (85 procent), terwijl op de tweede, derde en, vierde verdie ping respectievelijk 337, 91 en 48 hoofd woonvertrekken gelegen waren. Gezien de moeilijkheden, die vele be jaarden met het trappenlopen hebben, is slaapkamers en/of slaapkamers bleek dat ruim de helft van de bejaarden over i één slaapkamer beschikt en 24 procent hieronder een aantal huishoudens be vinden met twee en meer slaapkamers, die niet alle ingebruik zijn en eventueel eenzelfde functie zouden kunnen vervul len als de „overige vertrekken". In het algemeen beschikken de bejaarden wel over voldoende ruimte, omdat ze over wegend gehuisvest zijn in voor-oorlogse woningen. over twee slaapkamers. Het aantal zit- j at i slaapkamers bedroeg 586. hetgeen nog i Isu-OOrlO-,» vrij veel is. In 209 (of 4 procent) der; De samenstellers van het rapport me- gevallen bleken naast de zit-slaapkamer j nen: „Op dit punt wil de na-oorlogse nog een of twee aparte slaapkamers j bouw en met name de bejaardenwonin- aanwezig te zijn. Indien dit opgegeven i gen wel eens wat te wensen overlaten, is. dan zullen de bejaarden waarschijn- i Dat de bejaardenwoningen niet al te lijk regelmatig de slaapkamer gebrui-jruim opgezet worden, is gezien de woon- Advertentie) Het affiche van Diergaarde Blij dorp ,.Ga eensgezind naar Blijdorp" is op. de tweede internationale tentoonstelling van toeristische affiches 1962 te Livor- no (Italië) met de derde prijs bcloond{ De prijs bestaat uit een harlekijn van ceramiek op een bronzen voetstukje, j In totaal waren 330 affiches ingezon den door veertig landen. i De directie van de Diergaarde zal d^ prijs vrijdagmorgen, 25 januari over; handigen aan de ontwerper, de heer R: Vosselman. De heer Vosselman is werkzaam bij het reclame-adviesbureau Nijgh en van Ditimar. dat het affiche indertijd aan dé Tuin heeft geschonken. .i ken en de zit-slaapkamer slechts inci denteel als slaapkamer nodig hebben. Opmerkelijk is het dat nog ruim 500 be<narden of 10 procent over drie of mi er slaapvertrekken beschikken. Over het geheel genomen, kan zowel een te kort als waarschijnlijk een teveel aan slaapvertrekken geconstateerd worden. Dit laatste is niet met zekerheid te zeg- douche-cel of badkamer. Kan over het gen daar er nog bejaarden zijn, die on getrouwde kinderen thuis hebben. De gelegenheid tot stoken, dat wil zeggen het aanwezig zijn van een schoorsteen aansluiting, blijkt bij 258 huishoudingen niet voor te komen, hetgeen als een ern stig gemis moet worden beschouwd. In vele gevallen kan een kamer zonder schoorsteenaansluiting onvoldoende wor den verwarmd, aangezien de grotere verwarmingsbronnen een afvoer behoe ven. Bovendien is een verwarming zon der afvoer (petroleumkachel, gaskom foor) als regel vochtig en ongezond. Een elektrisch kacheltje mag, gezien de ca paciteit ervan, nauwelijks nog als een voldoende verwarmingsbron worden be schouwd. Het bezit van een tuintje hangt uiter aard nauw samen met de wijze van huisvesting. Een groot deel der hoofd woonvertrekken is op de eerste en ho gere verdiepingen gelegen, zodat het be zit van een tuin naar verhouding weinig voorkomt. Voor bijna 3000 huishoudingen blijkt geen tuin aanwezig te zijn. Ruim 1400 huishoudingen beschikken over een achtertuin, 227 huishoudingen over voor- èn achtertuin en in 137 gevallen werd alleen een voortuin opgegeven. Gezien de waarde, die de bejaarden aan het be zit van een tuintje toekennen, zou bij de bouw van bejaardenvoorzieningen kosten als huur, verwarming, onderhoud, schoonhouden van de woning, etc. van zelfsprekend, doch dit mag aan de an dere kant niet leiden tot de bouw van woninkjes, die te bekrompen zijn," aldus hun advies. Slechts 30 procent der bejaarden in Schiedam heeft de beschikking over een algemeen de afwezigheid van deze voor ziening als een ongerief worden be schouwd. voor de bejaarden spreekt dit des te meer omdat het regelmatig fre quenteren van, publieke voorzieningen vooral voor bejaarden op oudere leeftijd en bij afnemende validiteit voor hen zo danige moeilijkheden kunnen gaan op leveren, dat hierdoor de hygiënische ver zorging veronachtzaamd wordt. Als sluitstuk op de huisvesting werd de enquêteurs gevraagd hun mening te geven over de verzorging van de -wo ning. waarbij de buitenkant voor zover de zorg hiervan voor rekening van de eigenaar niet huurder kwam bui ten beschouwing kon worden gelaten. TJiteraard kon de enquêteur (trice) de situatie slechts beoordelen voor zover deze'binnen zijn/haar geziehtveld kwam. In het merendeel van de gevallen be trof dit alles de woonkamer en de en tree tot de woning. Bij het beoordelen moest een indeling in slecht redelijk en uitstekend gemaakt worden. Over het algemeen kon worden waargenomen dat de verzorging aan redelijke eisen vol deed. Slecht onderhouden woningen kwamen maar sporadisch voor. Zo men nog een verschil wil aantonen dan blijkt bij alleenstaande mannen het onderhoud meer problemen te geven dan bij de echt paren en alleenstaande vrouwen. De afdeling Schiedam-Centrum van' de Ned. Chr. Vrouwen Bond zorgt voori een primeur. Deze vereniging zal als- eerste in Schiedam de film van het be-| zoek van H.M. de Koningin aan Schie-ï dam vertonen. Dit gebeurt na de jaar-j vergadering op woensdagavond 30 ja-: nuari in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven. Ook wordt dan: een film van Prinsjesdag in Den Haagt vertoond. De agenda van de jaarvergadering) vermeldt de jaarverslagen en een be-f stuursverkiezing. Er zullen vier nieuwe; bestuursleden gekozen worden, twee Ge-i reformeerde en twee Hervormde. Pe-' riodiek treedt af de hoofdpropagandiste.' mevrouw C. van Schooneveld-Lande ertf wegens vertrek mevrouw A. van. der? Weg-Vink, presidente, mevrouw W.'F.i van Duyn-Pieters, eerste penningmees-.; ter en mevrouw H. P. Binkhorst-Mar-, ges. Het bestuur stelt voor de functie van;, presidente kandidaat: mevrouw F. Na-j wijn-De Vries. Voor de overige vacatur! res stelt het bestuur kandidaat: me-( vrouw M. J. Maan-Hofman. mevrouw N.|. Poot-Poot, mevrouw P. van der Tem-i pel-Nethaak. De leden stellen kandi-. daat voor presidente: mevrouw T. Na-J wijn-De Vries, verder mevr. M. Jc| Ligthart-Koohvijk, mevrouw M.- van Ga-? meren-Rolloos en mevrouw A. de Ron-! de-Koens. Het ié nu zo koud dat men er geen hond door kan sturen" zoals het gezegde luidt. Het is uiel zo dat veel mensen door het koude weer worden gestuurd maar dan is toch meestal de noodzaak aanwezig. Het huisdier dient veilig beschut thuis te zijn. Ove rigens kent men het beschutten van dieren al sinds eeuwen. Bij het snuf felen in het ,Jaerboek 1749" lazen toij het volgende: „Den 21 derzelve ma end was bij den magistraet dezer stad gearresteerd eene waerschuwing behelzende eene vernieuwing van vo rige plakkaten geëmaneerd tegens het loslopen der honden, ordonneerende hun ed. achtb. in deze dat niemand van wat staet of conditie hij zij na het publiceren der voorz. waerschuwing zal vermogen eenigerhande honden t zij kleen of groot, jacht of huishonden te laten los en vrij loopen langs de straeten of wegen dezer stad, der- zelver binnen of buiten cingels, of ook in eenige gemeenega ngen, pleinnen of te ervenmaer zal een ieder, zijne honden willende behouden, derzelve wel moeten verzekeren en besluiten op zijne eigene privé erven zonder dat enige redenen of uitvlugten hier tegens zullen opereren. HET IS een miserabele stijl maar het staat nu eenmaal zo vermeld in dat jaerboek en daarom gaan we verder: „Of in consideratie mogen komen op de verbeurte van drie rijksdaelders voor elke reize. En in geval iemand door honden mochte worden aangevallen en gekwetst zal de houder of eigenaar derzelven dae- renboven nog moeten betalen 25 ten profijte van den officier boven en be holpen het mees terloon, mitsgaders de pijn, smert en het verlet den ge kwetsten veroorzaekt ter taxatie van den rechter". ■MEN ziet het, twee eeuwen terug was men ook al niet verlegen om eigenaren van los lovende honden te bestraffen. Dan valt het tegenwoordig nog mee. De kantonrechter te Schie dam mr. P. B. Cos veroordeelde de ze week twee eigenaren tot f 7.50 boe te. Het bedrag zou vijftien gulden zijn geweest maar de prijs werd gehal veerd toen de eigenaren konden aan tonen dat zij hun honden reeds in no vember hadden doen inenten tegen hondsdolheid. Overigens blijft de kan tonrechter van mening dat honden aan de lijn en eventueel binnen moe ten blijven. De Schiedammers zijn gewaarschuwd want de politie kent gen pardon. Binnenkort gaat de po litie zien of de honden het blauwe medaületje van het inenten dragen. Wie dit kenteken niet heeft krijgt een bekeuring. Voor wie verzuimd heeft zijn dier te doen inenten lijkt het ver standig nog deze week naar dierenarts J. J. Kaper te gaan in de Jan Steen straat. (Van een onzer verslaggevers) ïn Schiedam wonen relatief weinig bejaarden in eigen woningen ver meldt het rapport dat het ETI on langs voor het Schiedamse gemeen tebestuur heeft samengesteld. De on derzoekers komen tot een cijfer van 10,8 procent. In huurwoningen woont 59,4 procent. ïn het rapport wordt meegedeeld idat deze uitkomsten op merkelijk afwijken van (hetgeen in andere gemeenten wordt waargeno men. Vermeld wordt dat bij een ander be- jaardenonderzoek in kleinere en middel grote gemeenten 56 procent der onder vraagden een eigen woning en 36 procent een huurwoning had. In. Delft een ge meente die qua structuur en omvang overeenkomst met Schiedam vertoont, beschikt twintig procent over een eigen woning. De onderzoekers noemen deze cijfers van bijzonder belang voor de toe komstige planning voor bijzondere be jaardenvoorzieningen in Schiedam. Het aantal bejaarden dat een kamer "met pension heeft, is uitermate kleih. Hierbij moet evenwel bedacht worden, dat de enquête betrekking heeft op zelf standig wonende bejaarden. De pension tehuizen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Ruim 40 procent der bejaar denwoningen heeft een huur-huurwaar- de van 44 tot 66 en circa 20 procent komt hierboven uit. Een vergelijking met de verhoudingen bij het totale wo ningbestand is helaas niet mogelijk, doch de tabel geeft wel de indruk dat de be jaarden relatief niet goedkoper wonen dan de overige Schiedamse bevolking. SCHIEDAM Geboren; Teunis C. z. v» C. Rietdijk en M. A. Degenaar; Martinus J. P. z. v. J. W. M. Zandbergen en M. L. J. Heinsbroek. Overleden: C. Broeksmit 55 jr echtg v D. C. van Gelderen. In het afgelopen jaar steeg de bevol king van Maassluis van 14.078 tót 14.827, een toeneming dus van 749 zielen. Dit meldde de burgemeester in zijn nieuw jaarsrede, waarbij hij ter vergelijking zei dat in 1961 de bevolking met 634 zaelen toenam. De bevolkingscijfers geven' vol gens de burgemeester blijk van een gesta dige ontwikkeling. De vooruitzichten ten aanzien van de toeneming der bevolking, dit jaar zijn, mede gelet op het aantal nuf in aanbouw zijnde huizen, aldus de burgemeester, gunstig te noemen. Het geboorte-over schot bedroeg in 1962 254 en het vesti gingsoverschot 495. In 1962 werden 112 luwelijken gesloten en vijf echtscheidin gen ingeschreven. (Van een onzer verslaggevers). Op het Koemarktplein in Schiedam trof dinsdagnacht de politie de Noorse zee man T. K. met een stoel aan. De onder invloed verkerende lichtmatroos werd naar het bureau meegenomen. Daar bleek dat hij de stoel uit een café op het Broers- vest had weggenomen. De zeeman is naar zijn schip in de Eerste Petroleumhaven gebracht. het twintlgste-eelwse Schiedam wordt grote aandacht besteed aan de harmonie van de stedebouwkundige opbouw. De wflken en gebouwen worden niet meer achteloos neergezet op de open bouw gronden. Eerst geven deskundigen als stedebouwkundigen, architecten en in genieurs van overheidsinstellingen en particulieren gedegen hun visies op de mogelijke ontwikkelingen van de groei ende stad. Het is zelfs als zo dat men de stede- bouwkundige aanpak ais motief kan gebruiken voor het niet doen bouwen van een overheidsgebouw. Dat bleek deze week toen. B. en W. hebben mee gedeeld dat het niet juist zou zijn om het politiebureau aan de 's-Gravelandse- weg te bouwen omdat dit gebouw geen representatief karakter zou hebben. De tijden zijn wel veranderd. In het Schie dam van de vorige eeuw moet men maar raak gebouwd hebben. We memo reren daarom gaarne wat een kenner van Schiedam, A. Jurriaan Zoetmulder, onder de titel „Het verval van Zwart Schiedam" in het blad van de Schie damse Gemeenschap heeft geschreven over deze kwestie. Hij schrijft: „Het was onvermijdelijk, dat een zo overheersende en tegelijkertijd zo uitzonderlijke industrie als waarvan de jeneverstad bestond en die haar in een bepaalde periode een grote mate van materiële welvaart had geschonken, zo wel het uiterlijke karakter als het lot van Schiedam zou bepalen. Het toonaan gevende brandersbedrijf begunstigde de opkomst en bloei van verschillende ne- venbedrijven. waarvan echter het wel en wee ten nauwste samenhing met de gang van zaken van het eerste en hierdoor was de conjunctuur van de hele stad hoogst gevoelig geworden. Men had er alles op één kaart gezet Het kon niet anders, qf ook deze onder nemingen werden dodelijk getroffen, toen de concurrentie der spiritusfabrieken de moutwijnbereiding lam legde. Een alge hele verkommering besloop toen als een moordende epidemie de jeneverstad en tastte al direct haar uiterlijk aspect aan. Ook de woonwijken der welgestelde bur gerij, omdat ook daar branderijen stil kwamen te staan, die de achteruitgang duidelijk demonstreerden. Als er In het Schiedam van de vorige eeuw, in de welvaartsperiode goed te verstaan, al bouwverordeningen beston den, van een planmatige stedebouw blijkt al bitter weinig. De heren branders, niet lastig gevallen door schoonheids-, ge zondheids- of welstandscommissies, doch levend in het tijdperk van het „vrijheid, blijheid" der liberale begrippen (voor de werkgevers), hadden de bron van hun inkomen graag dicht bij huis en zagen er niet tegenop (en het kwetste noch hun aesthetisch noch hun sociaal gevoel, voor zover zü dit bezaten), dat hun drankfa briek in de onmiddellijke nabijheid van hun vaak voorname woning stond, er in Ieder opzicht een schrille tegenstelling mee vormend". De heer Zoetmulder constateert: „Al bezit Schiedam nog altijd enkele voorbeelden van pakhuisgevels van fraaie architectuur, het uiterlijk der branderijen weerspiegelde de naargeestigheid van haar interieur in een vrijwel vaststaand type. De ontsiering en het tweeslachtige karakter van de in opzet „deftige" Lange Haven, klaarblijkelijk bedoeld als woon wijk van de voorname burgerij men denke aan het zogenaamde huis-met-bor des, in mijn jonge jaren kortweg met „het bordes" aangeduid, dat de blijkbaar zeer vermogende maire Nolet in de Fran se tijd voor zich liet bouwen wijzen er op, dat niet een planmatige bebou wing het beslissende woord sprak, maar de gemakzucht en de willekeur van de aanzienlijke en rijke industriëlen, die hun bedrijf zo dicht mogelijk in hun buurt verlangden. Merkwaardig in dit opzicht is ook het zonderling verdwaald voorkomen van een deftige behuizing in een hoogst onoog lijke straat met weinig aanlokkelijks om er te wonen. Het staat allemaal heel ver af van onze hedendaagse begrippen van stedebouwkundige eisen en het valt. dunkt me, alleen te verklaren uit de neiging der rijk gestookte branders om het zich zo gemakkelijk mogelijk te maken, waar het betrof het beheer en de leiding van hun bedrjjf. Doch toen het daarmede mis be gon te gaan, vertoonden de tekenen der malaise zich ook al spoedig in de wijken, die geroepen waren de schijn van wel vaart zo lang mogelijk op te houden. Evenwel, niets overtrof de desolate aan blik van die gedeelten van de oude stad, waar in de periode van de diepste de pressie leeg staande, van haar outillage aeroofde branderijen, ongebruikte pak huizen en mouterijen zonder emplooi, in een lange rij naast elkaar staande, haar ontreddering vertoonden in de verwaar loosde gevels als een rij blinde bedelaars, niet wetend waarheen en in stomme ge latenheid hun lot afwachtend. Verlaten buurten omsloten ze, waar het gras tussen de straatstenen opkwam, waar de armoede en het verval je tegen- grijnsden, onmiskenbare aanwijzingen van het fatale feit, dat het zwarte Schie dam met zijn verouderd brandersbedrijf ten dode opgeschreven was, als de ba kens niet werden verzet". Ondanks veel activiteit in de negen tiende eeuw ziet A. Jurriaan Zoetmulder in het Schiedam aan het begin van de eeuwisseling veel indolentie. Hij merkt namelijk op. „De vraag dringt zich nu op, of de bijzondere geaardheid van dat branders vak, dat zijn stempel zo markant gedrukt had op het uherlijk van de stad en haar maatschappelijke verhoudingen, ook van invloed is geweest op het geestelijk kli maat, waarvoor haar bewoners de ver antwoordelijkheid droegen. De vraag lijkt mij interessant, omdat de beant woording ervan inzicht kan geven in de oorzaken en de ontwikkeling van Schie dams verval. Dat bij het verlopen van het getij onge lukken niet kunnen uitblijven, dat achter uitgang daarvan het onvermijdelijk ge volg is, is een vaak voorkomend ver schijnsel; de geschiedenis is vol pakken de én tragische voorbeelden van eertijds bloeiende steden en gewesten, die hun tol hebben moeten betalen aan de ver anderde tijdsomstandigheden en nog slechts iets betekenen door hun vergane glorie. 0 Maar is men niet geneigd te oppe ren hadden de Schiedamse branders niet tijdig het roer om kunhen gooien, toen de grote concurrentie van de spiritus fabrieken van Delft. Bergen-op-Zoom en Zevenbergen, waarbij zich later die van België voegden, opkwamen en de distil lateurs er steeds meer toe overgingen de moutwijn door spiritus te vervangen? Had Schiedam met zijn gunstige ligging aan de Maas niet de mogelijkheid om verschillende kanten uit te gaan en hoe is het te begrijpen, dat het voorbeeld van Rotterdam, dat met een machtig élan aan het opkomen was, niet stimulerend ea richting gevend heeft gewerkt op de ondernemingsgeest, die men ook in Schie dam met zijn industrieel verleden aan wezig mocht achten? Ik meen het zo te mogen stellen, dat juist de traditie van dat verleden nood lottig Is geweest, omdat het „•en ver lammende Invloed heeft uitgeoefend op de energie der Schiedammers, met het pijnlijke gevolg, dat de nieuwe tijd en de veranderde omstandigheden hen onvoorbereid vonden. Wanneer we spreken van het branders vak, zullen we er goed aan doen dit woord te nemen met behoorlijke korrel zout. Want een vak in de eigenlijke zin was het niet, omdat vakkennis, laat staan vakbekwaamheid, er niet voor geëist werd. Men werd brander door het in eigendom bezitten van één of meer bran derijen. Een kapper, een boekhandelaar, die er het geld voor had, „er wat in zag"' en dus een branderij kocht, was brander, kortweg. Het métier kenden de meesterknecht en zijn twee of drie helpers in de branderij, zoals een kok. die dag in, dag uit het zelfde gerecht klaar maakt, de kookkunst verstaat. Natuurlijk was bij de leiding enig administratief begrip onmisbaar, doch hiervoor was tegen een matige ver goeding wel een boekhoudertje te vinden. (Van een onzer verslaggevers) De 78-jarige J, R. van Dalen, die op de eerste etage van het pand Schoneber- gerweg 73 te. Rotterdam woont, heeft dinsdagavond brandwonden aan beide handen, de rechterheup en het hoofd op gelopen. De bejaarde liep deze verwondingen op toen zijn sigarettenaansteker, die hij bijvulde, plotseling vlam vatte. Hij liet het apparaat uit zijn handen vallen, waardoor de stoel, waarop hij zat in brand raakte. Het gevolg was, dat ook zijn kleding vlam vatte. Buren, die op hulpgeroep van de al leenwonende bejaarde afkwamen, doof den de brandende kleren. De brandweer bestreed het vuur in de kamer met een nevelstraat. De heer Van Laten werd in het Dijk- zigtziekenhuis opgenomen. De zevenetigjarige steenhouwer Th.'de: Ruijter uit de Luzacstraat te Rotterdam viel dinsdagmiddag aan de WoIphaerts~f bocht van een drie meter hoge stelling; die voor een huis-in-aanbouw wordt- ge-vi? bruikt. De man, die misstapte, is mei" een hoofdwond, een lichte hersenschud-f ding en klachten over pijn in "de rug: naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Sedert dinsdag heeft de Sabena weer twee helikopterdiensten tussen Rotter-"* dam en Brussel. Met ingang vanl ok tober werd slechts 's middags een vlucht^ gemaakt. Dinsdag omstreeks half negen vertrok.'} echter voor het eerst weer een volbezet- jl te helikopter 's morgens van de heli- haven. Deze eerste dienst was meteen# geheel bezet. Irene: Chr. Hist. Unie, Gróën vanï Prinsteren, Lezing A. J. van Duist van NCRV over „Wat zit er achter de knop?"} 20. Chr. Sociale Belangen AFK, Contact-! avond. 20. Musis Sacrum Start toneelwedstrijd'! S. G. Eerste optreden „Onyx", 20. Passagetheater: concert 20. Harmonie „Gusto' Dagblad „De Rotterdammer" Schie--. damse redactie Lange Kerkstraat 82;.; teL 66382 b.g.g. teL 64154 of 115588 toé-',- stel 51 (b.g.g. na 18 uur 30037) alleen voor redactieaangelegenheden. - Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 j: teL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 113588). Belangrijke telefoonnummers: Brand-}- alarm 69123, politie-alarm 64666; GG én-; GD waarschuwing 69290. Apotheek Evers, Lange Haven. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk". 9—17, Stedelijk Museum: „Spiegel aan de Wand" Historische costuums 1017. Het was in de dagen van de terug lopende conjunctuur, toen de prijzen van de branderijen onder de druk kwamen, als een vanzelf sprekend nevenverschijn sel, dat deze soort kleine branders op het tapijt verschenen om het speculatieve element, dat er ontegenzeglijk in school, te wagen. Want al was het brandersbedrijf dan op zijn retour, door de fluctuatie der prijzen zowel van de grondstoffen als van de gemaakte producten de moutwijn had een dagelijkse notering bestond er altijd nog een kans op een behoorlijke winst aan het einde van het boekjaar voor degene, die tegen een voordelige prijs een branderij in zijn bezit had we ten te krijgen. Doch het behoeft niet uit drukkelijk vermeld, dat deze groep uit financieel zwakke broeders bestond, waarover de sanerlngs- en weerstands- Van een onzer verslaggevers De moderne stad duldt geen stedebouw kundige chaos of dissonanten. Daarom ontwierpen de stedebouwkundigen deze maquette voor het hart van Schiedam. Zou hier geen plaats zijn voor een mo dern politiebureau annex brandweer kazerne? Het gebouw zou kunnen staan rechtsboven bij de woonblokken en de spiritusfabriek Hollandia aan de Schie (zie pijl). De moderne stad toont hoog- en laagbouw langs de verkeersader Broersvest. pogingen struikelden, welke overwogen Zo gaat het worden: onderaan de foto werden In de strijd tegen de spiritus-1 het tram-busstation dat op het Stad- concurrentie."Mhuisplein is gedacht op de plaats waar nu nog de huizen van de Tuinsingels staan, daarboven een torenflat aan de rand van het parkeerplein. rechts de j R.K. «Singelkerk, een gesloten keten j vormt de Ruïne en het nieuwe stad-1 i huis, links bij de Proveniersbrug staat j ook een torenflat, achter het lage re- presentatieve gebouw van het stadhuis I ligt het Proveniershuis, aan de zijde van de Lange Kerkstraat staat de recht hoek van een nieuwe winkelgalerij, winkelstraat-De ontwerpers hebben voor de toekomst ook een trambaan over de Broersvest! en Proveniersbrug naar Nieuwland ge dacht zoals de .foto van da maquette aantoont.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1