Beter ten halve gekeerddan ten hele gedwaald P olitiebur eau toch in Schiedam blijft de Lange Nieuwstraat Inlichtingen plannen zeer onvoldoende Ondanks vele bezwaren met 21 tegen 15 stemmen voor BOTTERDAM Grote overwinning van NOAD op Mïlksteamers Architect vergat „zwarte' Ziekenhuis is nu lonen reeds ruim f400.000 duurder gehakt-PASü opruiming Verdediging breedvoerig maar niet overtuigend Moeilijkheden door gladheid AGENDA Schiedam Goede resultaten van SVC teams Kelner gewond bij patatbabken Tafeltennis in Schiedam V erontivaardiging WOENSDAG - en verontrusting bij gehele raad Burgerlijke stand Open-Deur-DiensP goed geslaagd DE ROTTERDAMMER pagina 4 DINSDAG 29 JANUARI 1963 (Van een. onzer verslaggevers) OCHIEDAM krijgt een nieuw politiebureau op de plaats van het oude hoofdbureau in de Lange Nieuwstraat Verwacht wordt, dat nog dit jaar kan worden begonnen met de bouw van de recherche afdeling en de arrestantencellen achter het huidige hoofdbureau- De gemeenteraad voteerde daar maandagavond 6001500 voor, niet dan nadat de raad er twee uur over heeft vergaderd- Daarna beraadslaagde de raad gedurende een uur over de verhoogde kosten van het bouwen van de onderbouw van het ziekenhuis. Het zijn records in een raadzaal waar meestentijds heel snel de hamerslagen van de voorzitter vallen. .V3/:- -ÏÏK /JU-Nt= jama".!»*!» y NIET VAN HARTE OVERDREVEN BIJ DE NEUS... NIET UITSTEKEND Twee gewonden Onvoldoende In de vorige openbare behandeling isj Concentratie de zaak ^ok niet duidelijk geworden, 1 De overheid dient het Geïmproviseerd Vandaag en dagelijks eu SLAGERIJ BROEK )nbevredigend Toelichtingen (Van een onzer verslaggevers) Breedvoerig maar daarom nog niet overtuigend heeft mr. J, w. Peek het voorstel tot de bouw van een politie bureau op de plaats van het oude in de bange Nieuwstraat verdedigd. Hij zei dat alle autoriteiten plaatselijk zowel als landelijk nog steeds ten volle achter het voorstel staan. Het misverstand zag hij In het feit dat het college meende dat een deel van de fasenbouw al begonnen is omdat de raad in 1951 en 1959 deze materie al behandeld had. Daarom was de toelichting niet zo uit voerig geweest. „Ook al zouden we een nieuw gebouw neerzetten dan nog kan de inhoud van de garage niet groter worden" zei mr. J. W. Peek die meedeelde dat de gemeente gehouden is aan de normen van het rijk. Dit rijk zal niet van zins zijn geld uit te geven voor de dure gronden van Schiedam, dat kam wel met goed kope oude grond. Het rijk zal ook geen geld beschikbaar stellen voor te ruime bouwplannen. Mr. Peek geloofde niet dat fasenbouw altijd duurder moet zijn dan volledige bouw omdat bij fasenbouw ook kleine aannemers kunnen inschrijven. Mogelijk dat een deel van de Plantage moet wor- «den geofferd als parkeerplaats., mogelijk dat dependances moeten worden gebouwd bij het bureau, misschien moet er later nog wel een garage komen of nemen de politiemannen hun voertuigen mee naar huis. Mr. Peek kon in dit opzicht niet vertel!' n wat de toekomst zal bieden. Er was op gerekend dat het bureau 1,3 miljoen tuiden zal kosten, dat zal nu wel 1.8 miljoen worden. De arrestanten- cellen komen mooi rustig te liggen. Het havengebied is het kloppende hart van Schiedam aldus mr. Peek. Hier liggen de bedrijven en hier zijn geregeld de moei lijkheden. Hier gebeuren de ongelukken. Praktisch de gehele industrie is rond de havens gevestigd en daarom moet vol gens mr. Peek dt politie in de buurt zijn. Ook trekken de zeelieden steeds de aan dacht. De vergelijking met de brandweer gaat niet op omdat het personeel van de (vrij willige) brandweer vlakbij de kazerne moet wonen. Het terrein aan de 's-Gra- venlandseweg is te kostbaar, het terrein aan de Lange Nieuwstraat is ons histo risch gezien in de schoot gevallen. Dat de bureaus in andere gemeenten groter zijn zal te wijten zijn aan de parkeer ruimte. In Schiedam wordt bovendien hoogbouw toegepast. Concentratie van diensten is in een nieuwe stad mogelijk, in Schiedam niet. De plaats aan de St. Annazusterstraat noemde mr. Peek ongeschikt omdat de uitgangen onvoldoende zijn. De axrestan- tencellen in het oude bureau zijn afge keurd en als de procureur-generaal hoort dat de bouw van nieuwe cellen nog wel enkele jaren zal duren zal hij noodvoor zieningen vragen. Dat zijn kosten op het sterfhuis. Hoe de zaak met de centrale verwarming ligt weet mr. Peek nog niet. Misschien heeft over veertig jaar iedere politieagent een vervoermiddel. Daar is geen rekening mee te houden. De burge meester was ervan overtuigd dat het nieuwe bureau in de komende jaren in de behoefte zal voorzien. NU HEEFT mr. J. W. Peek met klem de raad moeten verzoe ken de voorstellen tot het bou wen in fasen van een politiebureau in de Lange Nieuwstraat te aan vaarden. Even hardnekkig daaren tegen verzochten de opponenten drs, J. Houtman (VVD) en drs. J. Simons (PvdA) de vergadering het voorstel af te wijzen. Met 21 stem men voor en 15 tegen werd het voorstel om acht minuten over tien aangenomen. Voor stemden J. P. Beekman, ir. K. J. J. Dominicus, G. Wes'.erveld, S. Kuiper, M. Eikenaar. P. Brouwer, A. Sonneveld, W. van Schooneveld, mr. M. J. M. van Kinderen. H. Sabel, mr. P. van Bochove, mr. H. B. Engels man, J. J. Alijk, J. P. van Harmeien, J. J. Bieze, H. W. Metaal, mevr. W. Brukker-Bririk, H. M. Willemse, J. Scheffers. H. van Ruiven, W. de Vries. Tegen stemden drs. J. Houtman. G. P. Verhulsdonk, B. E. Collé, drs. J. Simons, mr. J. B. Schueler, mevr. M. M. A. C. Taverne-Van Campen, mevr. J. Krikke-Hein, N. J. J. van der Wa ter, J. P. Lansbergen, A. van Dijck, P. Meyer, ir. C. Boerman, A. Aar- doom, M. Kessenich en J. Dijkstra. Voor de gehele fractie van Protestant Schiedam, tien stemmen van de PvdA, vier stemmen van de KVP. Te gen: zes stemmen van de PvdA, zes van dc KVP en de fracties van de WD en CPN. Positief voor het voorstel was de heer J. P. Beekman van de KVP, die stelde dat men zich dient te houden aan beslissingen van vroeger. Hij vreesde dat men anders over enkele jaren een nieuw voorstel weer kon verwerpen. Dan bleef men aan de gang. Ook hoorde hij dat er geen geschikte ruimte zou zijn. Dan zou het politiebureau dus al leen in Kethel kunnen staan en dat leek hem niet juist pjjjrll L ^jUiillBHiljlïï ■SCHIEDAMS gemeenteraad heeft een van de merkwaardigste ver gaderingen achter de rug. Gister avond zijn twee problemen behan deld. Beide voorstellen, beslissend voor het beginnen »an het boutven van ziekenhuis en politiebureau, teer den geaccepteerd maar het is niet van harte gegaan. Met verontrusting heeft de gemeenteraad moeten con stateren dat de architect voor het ge meenteziekenhuis meer cijfers op ta fel heeft gegooid. Hij zou dat te laat en mogelijk te achteloos hebben ge daan. In ieder geval was ie ge meenteraad verontwaardigd want plots moet vier ion meer worden ge voteerd en dat zou dan voornamelijk het gevolg zijn omdat de architect geen rekening zou hebben gehouden met de lonen die volgens de papte ren voorschriften worden uitbetaald en de lonen die de aannemers in wer kelijkheid zouden betalenDe Schie- damse gemeenteraad zal nog niet zijn uitgepraat over deze kwestie. Wij hebben het idee dat in een volgende vergadering de matene nog wel eens zal worden genoemd ook al is men nu unaniem accoord gegaam met de verhoging van de uitgaven omdat men de bouw van het ziekenhuis niet tml betemmeren. Er zijn evenwel vragen onbeantwoord gebleven gis teravond. HET andere probleem bleek al evenmin een ieder bevrediging te kunnen schenken. Er waren felle te genstanders, er waren tegenstanders die voorstemden omdat zij meenden dat het onder de huidige omstandig heden het beste was. De voorstanders als ze er geweest zijn hebben hun stem niet doen horen. „Ten enenmale onvoldoende"js de voorlichting om trent het plan voor de bouw van het politiebureau genoemd. „Misschien hebben ze daar meer baldadige lie den" klonk schertsend de interruptie toen er op gewezen dat de politiebu reaus in Vlaardingen en Dordrecht driemaal groter zijn dan het te bou wen bureau aan de Lange Nieuw straat. Vijf weken tang heeft de com munist Collé vrij wegens vorstverlet, hij was langs de Schiedamse havens gegaan maar hij had daar de Schie damse politie niet zo actief gezien als de burgemeester suggereerde. Ook andere sprekers achtten deze sugges tie „overdreven". DE ironie hield er de stemming in. Collé snapte niet waarom het bouwen van een politiebureau zoveel duurder moet zijn dan de bouw van een al duur ziekenhuis. „Allemaal hang- en sluitwerk in dat bureau' meende ir. Boerman en „misschien is deze raming wel beter", meende een wethouder van financiën, mr. P. v. Bochcwewat cynisch. Hij zal dan ook aan het probleem van zijn be dreigde begroting hebben gedacht bij alle stijging van de uitgaven, „de neuzen zijn al geteld, dat heb ik wel begrepen, maar toch zal ik nog pro beren er een paar te pakken", zie op ponent drs. Houtman en daarna deed het grapje van het bij de nerts ne men nog enkele malen opgeld. NA veel gepraat, na ook wel langs elkaar gepraat, aanvaardde de raad alle voorstellen. Er zou geen goede grond zijn voor het politiebu reau elders en daarom komt het in de Lange Nieuwstraat. De minderheid van vijftien man en vrouw meent dat de gemeente hier een fout begaat. Uit dc hoek van de voorstemmers is niet gezegd dat het voorstel zo uitste kend is, ook niet dat het gebouw be slist in de Lange Nieuwstraat hoort, maar mr. Peek meent dat het ge bouw op de oude plaats heel goed zal voldoen. Het geheel had wat onbevre digends, men kan zich mogelijk af vragen of de gemeenteraad jaren ge leden al niet terreinen had moeten reserveren voor het doen bouwen van de bouwwerken die in de komende jaren nodig zijn. Dan had men de concentratie van diensten kunnen krijgen zoals dat kennelijk in een nieuwe stad als ,rAlexandriawel mogelijk is. Nu zal Schiedam eerst over twintig jaar kunnen zeggen of het politiebureau inderdaad voldoet. Het staat dan echter al muurvast op de oude plaats als vervanger van een ongeschikt herenhuis. Dan zal men ook weten wat de gevolgen zijn van de vergissingen van de architect, als het 'vergissingen geweest zijn en dan weet men ook dat het ziekenhuis niet de geraamde elf miljoen, niet de ge raamde zestien miljoen en niet de ge schatte twintig miljoen van gister avond gekost heeft. Wat het dan wel zal kosten ligt als de toekomst van het politiebureau toch nog in het duister ondanks de goede debatten. (Van een onzer verslaggevers) De gladheid heeft maandag vele moei lijkheden teweeggebracht in Schiedam. Op de Havendijk, Maasdijk, Hoofdstraat en Rijnstraat ontstond een verkeers chaos. Hier raakten de vrachtwagens en tankauto's in de knel die olie, copra en sojabonen kwamen halen bij de sche pen in de Voorhaven. In de Kortesingelstraat gleed een vrachtauto, bestuurd door G. J. W.. te gen de personenauto van v. d, B. aan. De personenauto is zwaar beschadigd. Op de Maasdijk is de stilstaande auto van de Rotterdammer J. S. bij een botsing ernstig beschadigd. Op de Dam sprong een putdeksel om hoog. Daardoor werd maandagavond om half elf het achterwiel van de bestelauto, bestuurd door G. J. B., beschadigd. Op de afrit van de Rotterdamsedijk is gistermiddag om tien voor half een een voetgangster gevallen. De Schie damse mevrouw F. N. ter M. - v. D was uitgegleden. Zij is met een gebroken rechter pols naar het Gemeentezieken huis vervoerd. Vanmorgen om half acht viel de voet- gangster G. D. op het voetpad in de Hoofdstraat. Zij is met een gebroken linker enkel naar het Gemeentezieken huis in Schiedam vervoerd. Wel voorstemmer maar gaan geen voorstander was de heer mr, H. B. En- geldmsn die zei dat de raad voor een heel moeilijke beslissing kwam te staan. Hij noemde de verkregen inlichtingen onvoldoende. Daarom vroeg hij zich af of er niet maatregelen konden worden genomen dat iets dergelijks niet meer in de toekomst kan gebeuren. Het voor stel is niet in de gemeentelijke com missies behandeld, zij het dat de com missie voor gemeentewerken de bouw technische merites heeft beoordeeld. er zal dus een noodvoorziening moeten komen. Het uitgraven van de grond moet over. de Nieuwe Haven geschieden en veel van het werk moet steeds door het gebouw worden aangevoerd. Drs. J. II. Simons (P.v.d.A.) noemde nogmaals de onvoldoende documenta tie. Het oppervlak is onvoldoende, dat zal 1800 vierkante meier bedragen ter wijl Vlaardingen 5" 50 vierkante meeir en Dordrecht 5156 vlerkante meter heeft. Het wordt ee, nauwe pijpenla zonder uitzicht. In andere steden schroomt men niet speciale straten aan te leggen om het bureau te kunnen be reiken. s voorbeeld te zei mr. Engelsman. Hij zag toch nog|geven aldus spreker die meedeelde dat een leemte. Daarom stelde hij voor dat!5e garage met een oppervlak van 200 een speciale commissie zal worden be noemd, mogelijk ad hoc, die in het ver volg dergelijke kwesties van tevoren kan bezien. Deze commissie kan dan met de deskundigen van gedachten wis selen. Mr. Engelsman zei dat de voorlichting over de bouw van stadhuis en ziekenhuis uitstekend is geweest. De bouw van het politiebureau kwam zomaar uit de lucht op de tafel van de raadsleden vallen. De tekening kwam pas toen het voorstel was aangehouden. Hij zei dat zijn fractie verdeeld was. Met nadruk vroeg hij of alle autoriteiten het nog steeds met het voorstel eens zijn. Hij kreeg de indruk dat de garage te klein is, dat het gehele object een benauwde in druk maakt. Als plaats voldoet de 's-Graveïandse- weg ook, het is ook aan de city gele gen. Het open terrein heeft ai een be stemming en men kan de stedebouw- kundige plannen van wijlen J. M. Hor- vath nu geen afbreuk gaan doen. Een bezwaar zou ook zijn dat het politiebu reau een te dominerende figuur in de bebouwing krijgt „Dit juist brengt ons tot het aanvaarden van het geïmprovi seerde plan" aldus mr. H. B. Engels man. Als bezwaren noemde drs. J. Hout man (WD) dat de omschrijving van het plan zich beperkt tot vage gege vens. Het cijfermateriaal ontbreekt. In de Lange Nieuwstraat komt het bureau te veel aan de rand van de stad te liggen. Uitbreiding lijkt moei lijk te realiseren. De garage waar alles om begonnen is is nu al te klein. Parkeerruimte is niet aanwe zig. Voor het bureau heeft men geen uitzicht, het ligt precies in de knik van de weg zodat het gevaarlijke situaties oplevert. Fasenbouw is kostbaarder dan nieuwbouw en het geeft jaren lang rommel. Het verbouwen van het oude herenhuis, dat het bureau nu eenmaal is, zal kostbaar zijn. Drs. Houtman vroeg zich af wat er allemaal in die havens gebeurt dat het noodzakelijk wordt geacht dat het bu reau dicht bij-de havens moet liggen. Van de schepelingen merkte hij ook al niet veel. De brandweerkazerne zal wel dichtbij het centrum komen, achter het Zakkendragershuisje. ..Wij mogen aan nemen dat wordt gezorgd voor goede verbindingswegen". Drs. Houtman meende dat de St. An- nazusterstraat als plaats voor de bouw van een politiebureau voldoet. Hij acht te centrale ligging noodzakelijk en er zijn goede uitvalswegen. Bovendien ligt he, bureau dichtbij de brandweerkazer ne. Ligging bij de oude binnenstad is uniek. „Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" was de mening van de beer Houtman die meende dat het aanbeveling verdient andere plan nen te bezien omdat gebouwd wordt voor de toekomst, voor een stad met honderdduizend inwoners. Mr. J. B. Schueler kon het wel eens zijn met het verzoek van mr. Engels man. Hij handhaafde zijn bezwaren te gen plaats en gebouw. Hij was het er ook niet mee eens dat het gebouw af zijdig moet liggen en dat het niet re presentatief behoeft te zijn. De communist B. E. Collé merkte op dat de bouw van dit politiebureau 200 per kubieke meter eist terwijl de bouw van het ziekeenhuis zestig gulden mind per kubieke meter vraagt. Bouw van ziekenhuizen is het duurste wat er is, zei hij. Hij zag vele bouwtechnische moeilijkheden. Centrale verwarming komt er pas als de tweede fase begint. I In het zojuist verschenen maand blad van de dierenbescherming wordt meegedeeld dat de jaarlijkse lijst- en buscollecte in Schiedam 2050 heeft opgebracht. Tevens werd op de Broersvest een rad van avontuur ge houden dat 500 opleverde. (Advertentie) vierkante meter nu al te klein is, er kunnen acht tot twaalf auto's in ':aar de politie zal steeds meer gem h ani- seerd worden. „U komt iu moeilijkhe den als het plan gereed is". Hij zag dat een brok van de Plantage zou moeten worden geofferd. Hij voelde veel voor concentratie van diensten zozls men het ook gaat doen in „Alexandrië" bij Rot terdam. Hij begreep niet waarom het in Schiedam niet goed zou zijn en vijf tien kilometer verder4 juist weL „Er Marqke: Buurtver. Het Singelkwartier, Filmavond, 20. Stadhuis: Afscheidsreceptie, gemeen- teaccountant A. M. van den Bos, 16.30. Gereformeerd Jeugdhuis: NCVB - Cen trum, jaarvergadering en vertoning film koninklijk bezoek aan Schiedam, 20. Musis Sacrum: Jubileumfeestavond Schiedamse Politie Muziek Gezelschap, Concert en toneel, 20. Monopole: Schiedamse Filmkring, Ver toning Jonas, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. teL 66382 b.g.g. tel. 64154 of 113588 toe stel 51 (b.g.g. na 13 uur 80037) alleen voor redacUeaangelegenbeden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, teL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk", 9—17. Stedelijk Museum: „Spiegel aan de Wand" Historische costuums, 10-—17. pQ MOET vroeger de Schiedamse politie zijn uitgerukt: te paard. Begrijpelijk is dat men toen om de rumoerige havengebieden" te kun nen bestrijken, het gebouw vlak bij dat gebied moest hebben, het ging niet zo vlug. Maar is dat nu nog nodig? Iets van deze oude tijd zal de Schiedamse politie behouden. Ver voersmiddelen worden steeds moder ner. Het politiebureau niet, want dat wordt verbouwd moet naar een andere plaats worden uitgekeken en het verlies aan tijd zal dan goed zijn besteed", meende hij. Ir. K. J. J. Dominicus (Protestant Schiedam) was het met de opmer king van mr. Engelsman dat er leemten zijn in de voorlichting, eens. Zo komt de bouw van de brand weerkazerne in geen enkele com missie in behandeling. De burge meester zegde toe dat hij in B. en W. zal doen bespreken hoe deze kwestie kan worden opgelost. (Van een medewerker) De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebben weer voor prima resul taten gezorgd. Heren I smaakte voor het eerst in deze competitie het zoet der overwinning. Na een nederlaag en negen gelijke spelen zegevierden de Schiedammers ditmaal met 31 over het Rotterdamse Z.V.C. Na een spannende strijd gaf de gro tere routine van de S.V.C.-ers de door slag. De setstanden warén: 1513, 15 10, 13—15' en 15—10. Dames II nog steeds ongeslagen, won verdiend met 30 van Sportclub Hille- gersberg I via de setstanden 155, 15 10 en la6. Dames 3 behaalde een fraai gelijk spel (22) tegen het sterke wico I (15—15, 13—15, 15—12 en 11—15). Heren III tenslotte zorgde tweemaal voor de volle winst. Van Juliana III en van Maecabi I werd met 3—0 gewon nen, zodat ook Heren III nog ongesla gen is. De overige teams waren vrij. In het Gemeenteziekenhuis te Schie dam is maandagavond de Rotterdamse kelner Rudi v. d. Heuvel verbonden. De 27-jarige kelner had in de Bellefleur aan de Appelmarkt in Schiedam patat gebakken. Daarbij heeft hij kokende olie op zijn handen gekregen. HET cbrlstelijk-hlstorische raadslid, dr. F. J. Krop heelt het college van B. en W, van Rotterdam vragen over het drinkwater gesteld. „Welke maatre gelen", zo luidt de eerste vraag, „heeft het college getroffen om, toen de ver- zilting van het drinkwater in het begin van deze week manifest werd, dit zeer ernstige ongerief voor de burgerij en het bedrijfsleven op de kortst mogelijke ter mijn op te heffen en tijdig de juiste voorlichting te verstrekken?" De twee de en derde vraag gaan over een kop- pelleiding tussen het Haagse en het Rotterdamse waterleidingnet. „Heeft 't college al het mogelijke gedaan om, in samenwerking met de gemeenten Delft en 's-Gravenh&ge, in Delft met spoed een provisorische koppellelding van vol doende capaciteit tussen het Haagse en het Rotterdamse waterleidingnet aan te leggen, opdat Rotterdam zoveel moge lijk uit het Haagse distributienet van behoorlijk drink- en industrieel proces water had kunnen worden voorzien?" (Tweede vraag). Zijn B. en W. voorne mens de bovenbedoelde koppeiieiding op de kortst mogelijke termijn alsnog op definitieve wijze tot stand te doen komen, teneinde aan noodtoestanden zo als deze in de afgelopen week hebben ge heerst bij de drinkwatervoorziening in het vervolg van gemeentewege snel een einde te maken en aldus in dergelijke gevallen te voorkomen, dat de bevolking voor de voorziening met drinkbaar wa ter wordt verwezen naar het bedrijfsle ven of voor zover zij patiënt zijn naar gebrekkig werkende uitdeeiposten?" (Derde vraag). DE vierde vraag van dr. Krop gaat over de welputten, in Rotterdam. Zij is als volgt geformuleerd: „Tot ernstige verontrusting geven de van ge meentewege over het drinkwater ver strekte inlichtingen aanleiding. Indien het in vredestijd bij strenge vorst niet mogelijk is met behulp van de welput ten der overheid onmiddellijk drinkwa ter aan de bevolking te verschaffen, hoe stellen burgemeester en wethouders zich dan voor hierin bij plotseling optreden de calamiteiten te voorzien? Aangezien een niet onbelangrijk deel van deze welputten water met een laag zoutge halte blijkt te kunnen verschillen en eenvoudige installaties tot zuivering van dit water getuige de mobiele instal laties waarover bet Amerikaanse leger reeds in 1945 de beschikking bad hierop kunnen worden aangebracht, zal ik gaarne van het college vernemen of Woensdagmorgen om 9 uur be gint de Opruimlngsverkoop van Beha's uit de betere aeries. Géén gewone Opruiming, neen, een grote partij Beha's In poplin. Nylon en satin met waterschade (gesprongen waterleidingbuizen) nu abnormaal goedkoop. Morgen begint de verkoop, di verse modellen o.a. met 3/4 cup, rondgestlkt, voor- of achterslui ting en lange of korte maagband voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. SERIE Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze tiierk- beha's, de meeste met slechts lichte waterplekjes, luxe beha's voor ongekend lage Oprui- mingsprijzen. Ctói tel. of schrift, hest. het zo bereid is bovenbedoelde welputten zo spoedig mogelijk zodanig in te rich ten dat zij mede kunnen dienen als uit-" deelposten van betrouwbaar drinkwater: op het moment dat de normale drink waterleiding faalt." Dit kwam al inde eerste partij uitdrukking. Jan Meuldijk die bij (Van een medewerker) VRIJDAGAVOND heerste er in de Koopmansbeurs bij de jpam._in. Schiedam een opgewekte stemming-na afloop van de wedstrijd tegen- MHk- steamers. Het was de eerste Wedstrijd voor de tweede helft van de competi tie en het MHksteamersteam had een punt meer dan N.OAD. De Schie dammers moesten winnen wilden zij hun kansen op behoud van de over gangsklasse in eigen hand honden. Het is N.O.AJD. volkomen gelukt. tot de clubkampioenschappen de aandacht op zich gevestigd had door zijn goede vorm, was in het team opgesteld in de plaats van Cor Joustra. Hy begon de wedstrijd met een partij tegen Dulmel, een van de sterkste spelers van Bilksteamers. Meuldijk won deze uiterst spannende partij in drie game's. Henk Aben en Ar nold Braak beukten met al wat in hun vermogen was tegen de stellingen van het zich taai verzettende Mïlksteamers. By de drie nul stand voor N.OA.D. wis ten Braak en Aben het dubbelspel niet te winnen. Na bet dubbel echter gingen de winstpunten vlot naar N.O.AD. Braak en Aben verkeerden in een geweldige vorm en hun tegenstanders kwamen er in totaal niet aan te pas. Jan Meuldijk verloor alleen van v. Erkei. De uitslag werd dus 82 in het voordeel van N.O-A-D. Men moet ver te ruggaan m de geschiedenis wil men zo"n VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLAARDINGEN Met verontwaardiging en veront entrustingheeft de hele Schiedamse gemeenteraad maandagavond kennis genomen van de stijgingen van de kosten bij de bouw van het ziekenhuis in Schiedam. De burgemeester zei dat de zaak inderdaad onbevredigend is. „We hadden al het idee dat de aan besteding van de onderbouw niet mee zou vallen. De architect is echter in 1961 afgegaan op de cijfers van de officiële lonen. Hij heeft daarbij geen rekening gehouden met de reëele lonen. Daardoor is er nu een stijging van f 176.000. Ook komen cr nog honderdduizend gulden bij die niet nader zijn gemoti veerd. We zullen in het vervolg moe ten eisen dat we tijdig worden inge licht" zei mr. Peek, die ook wel zou willen weten wat de totale bouw van het ziekenhuis zal gaan kosten. Hij zei dat de architect voor de onder handse aanbesteding een lijst van annemers had overlegd. De onderhandse aanbesteding zou de juiste zijn omdat dan bouwers met bekwaamheid voor ziekenhuisbouvv wer den verkregen. De gemeente Schiedam had aan de lijst twee Schiedamse aan nemers gevoegd (Kuypers en SSN> en doze aannemers bleken de laagste in schrijvers. Men had vertrouwen dat doze aannemers het werk nu en in de •o-komst goed zouden kunnen doen. Zeer onbevredigend noemde mr. H |B. Engelsman de situatie. Hij meende dat de raad geen zekerheid had dat de O (Van een onzer verslaggevers) ontsporingen bij de verdere bouw zul len uitblijven. Hij noemde de ramingen belachelijk. Drs. Houtman voelde zich in het ootje genomen. Mr. J. B, Schue ler achtte een onderzoek gewenst. In 1961 steeg het geraamde bedrag al van elf tot zestien miiiioen, het was schrik barend dat alleen al bij de onderbouw zo'n stijging van kosten was. Hij vroeg zich af of de stijging zal doorwerken in het gehele gebouw om dat nu slechts elf procent wordt aan besteed, De jaarlijkse last van het ge bouw zal 250.000 bedragen maar dat zal nu met enkele procenten moeten worden verhoogd. Er is alle aanleiding nader te onderzoeken of dergelijke ont sporingen vermeden kunnen worden, B. E. Collé stelde dat dc aannemer wist hoe de lonen lagen in 1961. Hij was tegen onderhands aanbesteden en dat bleek wel nu er in Schiedam ook goede aannemers zijn, Drs. Houtman vroeg of dc verhoging veel invloed zal heb ben op de verpleegprijs. Mr. Schueler zei dat de cijfers dienen te worden uitgebeend. De heer P. Meyer (PvdA) meende dat de architect kon weten dat boven hel CAO-looc van 15 tot 25 procent tarief kan worden betaald. Men wilde weten hoeveel manuren de onder bouw vergt. De burgemeester wist hel niet. HU zou het doen onderzoeken. Eenstemmig sprak de raad zijn ont stemming uit over de kostenverho ging, die men overigens zonder stem ming aanvaardde. Vlak voor de aanvang van de verga dering zjjn de toelichtingen verstrekt op de verhoging van de kosten. Mr. J. W. Peek vertelde dat de architect G. Westerhout uit Den Haag deze toelich ting ter elfder ure aan de gemeente secretaris had verstrekt zodat deze 's avonds laat de gegevens naar B. en W. had moeten zenden. B. en W. menen dat het in het be lang van de gemeente is om met de bouw van het ziekenhuis te beginnen. Het zou niet juist zijn de termijn van de gunning onbenut aan te houden. Daar om werd gevraagd tot verhoging van het verleende krediet met 400.000. De raad heeft zij het onder veel kritiek dus aan dit verzoek voldaan. De bouw van de fundering vraagt een overschrijding van een bedrag van 133.000 omdat de aanvankelijke op zet gewijzigd is. Er komt een wijziging tn ao paalfundering omdat een nader bodemonderzoek aantoonde dat dit nood zakelijk is. Deze vermeerdering van kosten is in de laatste dagen bekend geworden. Dit noemen B. en W. on bevredigend. Ook de stijging van de kosten van lonen het 178.191. dat is 36 H procent noemen zij bedenkelijk. De laagste Inschrijver voor de onder bouw was op 9 januari van dit jaar de firma N.V. Kuypers te Schiedam voor een bedrag van 2190700. De architect had in juli 1961 geraamd 1799560. In december bad de architect geraamd 2081471, grote overwinning van de Schiedammers ia de overgangsklasse tegenkomen. Dit waren dan meestal - zeker-atet^der .de;«nktesi kere broeders gerangschikt té wortfefi't f- daarom-juist <he'VTeugdestmnming-iahetfi-I Noodkamp na afloop van de wedstrijd,»:! Vol vertrouwen gaat het team- donder«L<? dagavond naar Utrecht oor daar U.T.T.C. te ontmoeten, -S. U.T.T.C. heeft nu zeven punten behaald en N.CkAJD. heeft er nu tien zij een overwinning zou de voorsprong op dit team vijf punten bedragen wa-t betekent dat het een van de vier teams gaat vror- den -die moeten degraderen naar dé "on derafdeling. Belangrijk is echter dat hét N.O.AJD.-team nu de beslissingen gaan naderen in uitstekende vorm verkeerd, f Ook trainer Henk v. d. Boogaard zal nog weieen duit in het zakje doen. 1 '.i-' -'if SCHIEDAM. Ondertrouwd: J Bakkér, Jx en G Versteeg, zs jr; J Beuman. M Jr en 51 C L Lansbergen, 21 jr: N van der Brugge. 28 jr en H van der Kooii, 28 jr; L D Liem. 25 jr en A Voogd, 21 jrt Ai- S Meulstee, 23 jr en M J Maan, 19 jr A P-3 - van der Meijde, 21 jr en J G Boos, 21 Jn Osterhc.lt. 32 jr en T T Beukers, 28 jr: H van der Reijden, 22 jr en A M van Koets- - veld. 21 jr; j w de Vette, 24 jr en C P JfcK'-? Lansbergen, 25 jr: F Vorstenbos. 22 Jr en A E Harreman. 23 jr: C L Wijk, 34 jr en P Eekman. 29 jr. GetrouwdK van Ipcren, 24 Jr en L van der Tang, 21 jr*. J C van de Vaate, 23 jr en J P Kok, 21 jr; L H J Tobé, 34 jr en 3 S M Rebers, 22 jr: M H Plaznbeck, 25 jr en A J Schoenmaker. 29 jr; 3 3 van der Ven. 24 jr en C M P van der Lee. 24 ir; A -van Eyk, 20 jr en H Hoek. 1« jr: H OvefdSjk. 19 jr en P H den Herder. 18 jr; J H M Si Blom. 24 jr en K Akkerman. 22 jr B de Ruiter. 24 Jr en J H M van der Borat, 25 Jr :en, 22 jr en J H van Gerven, 18 jr PetroneUa. d v B 3 Tetteiaar en J M Poulus; Johanna, d v B J Tetteiaar en J M Poulus: Patricius P. z v J Hoïïenberg en M van Doom; Pteterneüa, irlïC van der Touw en C J Vijfwinkel; Jacob*. d v H Harte en S M Bos; Elisabeth, dt 6 J Kleijheeg en J C Mol. Overleden: E van Dijk. 61 jr; A C Roep- pers. 68 jr: N" Vos, 80 jr: J "Wattman, 58 jij G van Waalwijk van Doom. 85 jr: A Bikker. 65 jr; MP Groenendijk. 29 jr, ecfctg van W Brand. - - - :- Overleden: J G M de Mol, 81 Jr. K van Marlon. 62 jr. - GEBOREN TE SCHIEDAM: AHda C M AtC J van der Tol en T Weitenöerg; Monique d.v. B" D Roze en C van Aggelen: Margaret P v,d. P Bles en B Franken: Catharine 3 M Av. A N Spniijt en M T de Kort Maaette d.v. C van wijk en J M Bouw: Yrtanda K d.v. F P de Smits en M A van Kal; Simotv PM z.v. PCM Alsemgeest en L 3 M Zwaard: Wlnfred D M z.v. A J Hartendörp en K M Gille; Syhiia d.v. A F den Elzen en C Blok land: Jan z.v. J van Kersen en T Kooij: Cor nells z.v. C A F de Schrijver en C 3 Schol- ten: Johannes z.v. D Bakker en 3 van Dijk: Antral us J z.v. A H Langelaan en P 15 M Dericsen: Rudolph z.v. A Kloppers en A van Beek; Jan P x.v. C Dorsman en D H van Eek: Aaltje J d.v, A A de Boer en J Kor.: pers-hoek: Elisabeth C M d.v, P A Fransen enCMT Kletjweg. Zondagmorgen heeft de Evangelisatie» commissie van de Ned. Herv. en Luther se gemeente in Schiedam een Open» Deur-samenkomst gehouden in gebouw „Irene". Na een welkomstwoord deelde één der commissie-leden mede, dat d£ M. J. C. Visser van Rotterdam door ziekte verhinderd was deze samenkomst te leiden, maar dat ds. P, L. Schoon» heim. O. D,-predikant te Leiden, in deze samenkomst zou voorgaan. Het boeiend en indringend betoog met ais onderwerp „Prioriteiten", - naar Matth. 6:33. werd met aandacht gevolgd, van de gelegenheid om vragen te stel len werd door een zestal personen gé bruik gemaakt. Ds. Schoonheim beant woordde de vragen op boeiende wijze. De opkomst was bevredigend. Dé Vol gende samenkomst zal worden gehooden zondag 24 februari. Spreker zaf zijn, de via radio bekende redacteur van het blad „De Open Deur", ds. G. P. mijn, Iri 't'" «5 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1