Expositie Jtöet vallen en opstaan Aantal ongelukken onder kinderen moet omlaag BERGING THUNTANK Waarschuwing voor vaar Voor oude nog lang achter tralies m O Adieu Johan Zwaardere straf geëist tegen R'damse arts psi i i CHEFAROX Initiatief van Groene Kruis FILMER FARROW OVERLEDEN Watermisère krijgt staartje opruiming Nederlandse zeges op Duitse teams Vriend maakte schoon schip i Russische ploeg voor Gothenburg Jaar ontzegging rijbevoegdheid Dick de Reus verlaat R.Ph.O. Jaar cel voor oplichter Plotselinge dood Ruimteprogramma VS verliep in 1962 voorspoedig Veel animo voor cursus Nederlands via Wereldomroep Verplaatsingskosten genieentepersoneel tonne Opdracht voor grote sleephopper-zuiger Maagklachten? R.k. bejaardentehuis verbouwd - kosten ruim 4 miljoen V.S.-vlootbezoek aan Rotterdam 5iM3.v m **t«j* Al éff4i*<£XI tis t«s»»iu*r< 1EÏ5E* ï»riH8KBïfê«; CIJFERS E.H.B.O.-CURSUS Zaalhandbal (Van onze rechtbankverslaggever) DE Rotterdamse bouwvak arbeider P. J. N. (27) zal voor vier intr efcen-mt-de-oude- doos (m 1960 gepleegd) waar schijnlijk nog voor geruime tijd achter de tralies verdwijnen. De officier van justitie eiste één jaar gevangenisstraf. Vijftien dagen Koninklijk Voorbij COUZY - 1e Middellandstraat 72 voor blijvende verbetering DE officier van justitie bij de rechtbank te 's-Gravenhage heeft tegen de 55-jarige Rotter damse arts M. W. G. een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist. 'De Engelse afdeling van radio Neder- and Wereldomroep mag bogen op on- v-erwacht grote belangstelling voor haar cursus .Dutch by radio." Op 1 januari werd met deze cursus begonnen met 400 deelnemers. Dit aantal is inmiddels gestegen tot ruim 600 er. oog dagelijks komen gemiddeld 1ien nieuwe aanmeldingen binnen van buiten landers die zi-ch willen bekwamen in de Nederlandse taal. De grootste belangstelling voor deze cursus wordt in de Ver. Staten onder vonden, gevolgd door Engeland. Deel nemers aan de cursus vindt men echter ook in. landen als de Sowjetunie. Hon garije, India, Japan. Frankrijk, Nigeria, Birma en Tanganyika. 'De cursus, die 26 lessen omvat. Is In samenwerking met de Stichting voor toegepaste taalwetenschap in Den Haag opgesteld. ,'De lessen van de cursus heb ben tevens een informatief toeristisch karakter. De deelnemers wordt onder meer verteld over Rottrdam. Amster dam, de Deltawerken en over het natuur schoon in Nederland. „HET IS NODIG om tegen de sche nen te trappen, want men moet uit de dommel wakker schrikken en aan het denken worden gezet. Ik hoop, dat de ouders voor bepaalde za ken aandacht krijgen en leren zien hoe eenvoudig het is om ongelukken te voorkomen." Dit zei vanmorgen in het Rotterdamse Groothandelsgebouw de commsisaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, toen hij de tentoonstelling „Met vallen en opstaan", waarmee de Zuid-Hollandsche Vereeniging Het Groene Kruis" de stoot tot de strijd tegen ongelukken onder kinde ren heeft gegevenopende. De expo sitie zal drie jaar door de provincie reizen en drie dagen in elke plaats te bezichtigen zijn. Dokter E. J. C. Schipper, een van de districtsartsen. vertelde voor de officiële opening, dat men de expositie, die het eerst Gorcum aandoet, als een stuk ge zondheidszorg moet zien. ,.Het aantal o gelukken wat betreft de jeugd stijgt met het jaar. Er werd besloten met een ex positie, met voorlichting dus. te probe- het gedragspatroon te veranderen, heel moeilijke opgaaf. Verder vvil- n we met bet fatalisme afrekenen: de mening van vele oudera, dat men als volwassene machteloos staat tegenover de ongelukken, die 'kinderen treffen. De bedoeling is hen wakker te maken en kennis en inzicht i veel voorkomende ongelukken te geven. We willen de ouders helpen de verplichtingen, die zij aangaande hun kinderen hebben, na te komen. Cijfers kunnen het best de woorden van dokter Schipper illustreren. Het p centage aan sterfte ten gevolge van een ongeluk bedraagt voor kinderen van 0 tot 1 jaar bijna 20 pet van het totaal, voor kinderen van 2 tot 4 jaar ongeveer 35 pet en voor kinderen van 5tot 9 jaar zelfs 40 pet. Jaarlijks komen onge veer 1000 kinderen en jongeren onder de 19 jaar door een ongeluk om het le ven. Van deze 1000 zijn er ruim 400 be neden de leeftijd van'4 jaar. Men neemt aan. dat jaarlijks 3000 tot 4000 kinderen onder de 14 jaar blijvend of tijdelijk in valide worden. Een centrale plaats op de tentoon stelling hebben de vijf v's, de val, het verkeer, de vergiftiging, de ver branding en de verdrinking. De be zoeker wordt er aan de hand van fo- Van een onzer verslaggevers) to's op gewezen wat hij wel en wat hij niet moet doen. ,,In sloten, kana len en vaarten kan een kind verdrin ken, maar ook in een bad met wei nig water", luidt een van de waar schuwende bijschriften. Een caroussel- projector met kleurendia's en bijbeho rende gesproken tekst zal, zo ver wacht het Groene Kruis, nog meer tot het sorteren van effect bijdragen. Hoe wel de expositie, die tien panelen om vat, geen enkel moment een gevoel van afschuw opwekt, heeft men toch zeker het schok-element niet over het hoofd gezien. Mr. Klaasesz wees in zijn openings woord, dat ook door burgemeester mr. G. E. van Walsum en door het lid van Gedeputeerde Staten, mevrouw mr. Chr. A. de Ruyter-De Zeeuw werd aange hoord, op wat hij noemde de zedelijke plicht om voor het huwelijk een EHBO- cursus te volgen, „Voor dit doel zou ei genlijk een verkorte cursus in het le ven moeten worden geroepen, waardoor tenminste huis-, tuin- en keukenongeluk jes op een deskundige wijze kunnen wor den behandeld." Verder gaf hij de suggestie door voor kinderen schadelijke pilletjes van een vies smakend laagje te voorzien, zodat de kleuter, wanneer hij een buisje mét een dergelijk gevaarlijk goedje op straat vindt, ze meteen zal uitspuwen. Het Groene Kruis heeft zich in alle plaatsen, waar de expositie wordt opge steld, verzekerd van de medewerking van schoolhoofden, wijkzusters, enzo voort. Een lerares kinderverzorging en opvoeding is steeds voor nader toelich ting aanwezig. Het is de bedoeling de tentoonstelling in het voorjaar in Rotterdam te laten circuleren. (Van een onzer verslaggevers) Het college van B. en W. heeft bij de Rotterdamse gemeenteraad een ont- werp-verordening, waarin de vergoeding van verplaatsingskosten aan gemeente- personeel wordt vastgelegd. Ingediend. Het zwaartepunt van de nieuwe veror dening ligt bij de verhuiskostenvergoe ding, die bestaat uit een reeks van te gemoetkomingen in bepaalde aan de ver- De 56-jarige filmproducer en regis seur John Farrow is zondagavond in zijn villa te Beverly Hils (Hollywood) overleden. Bij thuiskomst vond zijn zoon Patrick hem met een telefoonboek bij zich. Het leek alsof hij iemand om hulp had willen vragen. Farrows echtgenote, de actrice Mau reen O'Sullivan, was in New York waar zij optreedt in een toneelspel. Farrow, die te Sydney in Australië was geboren, werd opgeleid voor een marineloopbaan. Als matroos schreef hij korte verhalen en tijdens een verblijf in Tahiti kwam zijn roman Laughter Ends tot stand, die in 1934 gepubliceerd werd. Hij kwam naar Hollywood en begon daar films te regisseren. Met zijn twee de rolprent, My Bill uit 1937. had hij succes. In de Tweede Wereldoorlog diende hij bij de Britse en Canadese marine. Hij kreeg tyfus en werd ongeschikt voor de actieve dienst. In 1942 keerde hij naar Hollywood terug. In 1956 kreeg hij een Oscar voor het - (Van een onzer verslaggevers) TrANSPORT "van drinkwater is al- |?r leen hygiërii-cH betrouwbaar als ;het door een ge .uien buizennet ge beurt. Bij een aru.ere wijze van distri- butie' bestaat grcle kar.s op besmet ting, want het witer ,-aat dan door verschillende „handen heen. Het is om deze reden, dat tco sterkste wordt afgeraden, nu de -nkwatervoorzie- rring weer normaal is, voor consumptie ander water dan het leidingwater uit de kraan te gebruiken". Deze waar- schuwing laten de directeuren van het Drinkwaterleidingbedrijf, de Genees kundige en Gezondheidsdienst en van de Keuringsdienst van Waren horen. Een soort slotakkoord van de zoutwa tergeschiedenis dus. Irt hetzelfde communiqué wordt meeee- deeld, dat bij lang imter de zoutgrens thans beneden het waterwerk aan de Honinger- dijk ligt, zodat nu tvaler wordt ingenomen, dat geen of nagenoeg geen menging met het brakke tcater heeft ondergaan. Er werd daarom besloten de verdeling (Advertentie) Moeten wij U nog iets vertellen over deze bekende Roule-.'- druk cretonne? Een gezellig decoratief gordijn In een ieuk dessin, van soepele garens geweven. En dia prachtige Rouieau-druk cretonne, uit de serie van 2.85 koopt U morgen voor minder dan de halve prijs. can döinwater len behoeve van hen, die aan een zoutarm of zoutloos dieet zijn gebon den,-stop te zetten. Morgen zal de laatste verstrekking van dit water geschieden. Meer dan zeshonderdduizend liter duinwater is voor deze distributie per tankboot of -wagen aangevoerd. „De daadwerkelijke hulp van vele burgerlijke en militaire autoriteiten is bijzonder gewaardeerd", »o staat in het communiqué. „Verder hebben vele Rotterdamse bedrijven groot begrip getoond voor de moeilijke si tuatie, waarin bun medeburgers raakten, door kosten noch moeite te sparen om hen te helpen". huizing verbonden o£ daaruit voort vloei, ende uitgaven. Het lift .ook in de -bedoeling regels scenano voor wijlen Mike Todd's vast te stellen met betrekking tot de j SSSj* toekenning in bepaalde gevallen-van te gemoetkomingen in de dagelijkse reis kosten, pensioenkosten en reiskosten voor familiebezoek aan-ongehuwde amb tenaren. De hogere uitgaven, die aan de ze maatregelen zijn verbonden, worden geschat op 100.000 per jaar. In Doetinchem is zaterdagavond een zaalhandbalwedstrijö gespeeld tussen een bondspioeg en de vereniging Grün Weiss uit Bankersen, veldhandbaikam.pioen van Duitsland. De uitslag was 1613 voor Nederland. Ruststand 56. De Neder landse doelpunten werden gemaakt door Rinus Botterman van Operatie *55 (Den Haag), Henk Versteeg van Olympia (Hengelo), Peter Korver van Operatie *55, Frans van der Heyden van. Niloc (Amsterdam), Thijs de Haan van-Ope ratie '55, Hans Horselenberg van Olym pic (Hengelo), Guus Cantelberg van Sit- tardia. De bondspioeg dames heeft een oefen wedstrijd gespeeld tegen Mittelrhein, welke wedstrijd eindigde in een Neder landse overwinning (32, ruststand 1 1). De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Lenie Opveld van Swift (Roermond) en Annie Kusters, eveneens van Swift Deo) de Hartogh, thans verbonden aan de Haagsche Comedie, aal met ingang van 1 september 1963 deel uitmaken van het Nieuw Rotter dams Toneel. Tot de door hem geregisseerde films behoren Five came back. Two years before the mast. California, Botany Bay, Hondo en Back from eternity. (Van onze speciale verslaggever) IJET geheim van de Thuntank VII, het Zweedse tankschip, dat op 19 januari verging en met de kiel naar bovn drijvend op de Noordzee werd gevonden, is nog steeds niet prijs gegeven. Nadat gisteren de bok Sim- son het alleen niet klaarde het vaar tuig te kantelen twee van de vier, zeven centimeter dikke kabels bega ven het zou vandaag een tweede bok de Ertshaven van Europoort worden binnengevaren, teneinde ge- «amenlijk een nieuwe berginspoging te doen. Zoals de zaken er vanmiddag voor stonden, zou morgenochtend bij hoog water opnieuw worden geprobeerd de Thuntank in een zodanige stand te manoeuvreren, dat toegang tot de ruimen en verblijven mogelijk wordt. Uitvoerder Moerkerk van Van De oude inbraken kwamen a»n het licht, toen N.'s makker in het kwaad, de veertigjarige losse werkman L. C. v. W. uit Rotterdam, bij een inbraak op 6 oktober 1962 werd aangehouden en meteen schoon schip maakte met zijn misdrudge verleden. N. en Van W. maakten op 13 juni 1960 in een pand aan de Wijnhaven 635 buit en op 30 juni in een kantoor aan de Persoonshaven ƒ2230. De bouwvak arbeider stal op 14 juni in de Delftse- straat ƒ527. Van W. stond toen op de uitkijk. Op 7 juli ging N. alleen "op roof uit en stal 200. Zijn vriend r. W. had als makkers voor de inbraak op 6 oktober 1682 de 22-jarige zeeman G. en de 25-jarige loswerkman W. de 7. (beiden uit Schie dam) gekozen. Het drietal, dat elkaar in een kantine ontmoette, had een ding ge meen: platzak. Een inbraakplan. was toen snel gemaakt. -y e. Een machinefabriek aan de Westzee dijk werd binnengedrongen en er werd buitenlands geld, zaklantaarns en een si- garetteaan sterker gestolen. De beide jeugdige makkers van v. W. maakten nogal veel law-aai, waardoor de drie dieven werden ontdekt. De jongens wisten te ontkomen, v. W. viel van een trap, raakte gewond en werd door de politie aangehouden. Op 4 juni 1962 braken G. en d. J. (met een zekere Van L.) in een woning in Schiedam in. Er werd niets gestolen. De officier eiste tegen v. W. anderhalf jaar gevangenisstraf, tegen N. een jaar en tegen G. en De J. twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Uitspraak op 12 februari. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prach tige Rouleau-druk cretonne, in een bijzonder mooie kleurcom binatie, per meter voor Ci in teh of schriftbtst» Nederlandse primeur scheepsbouwgebied SWEGO CHEMICAL CAR RIERS COMPANY te New- York heeft, zoals al gemeld, Verolme - Rozenburg op dracht gegeven tot de bouw van twr- tankers, die, voorzien van spe ciale installaties, watervrije ammo niak in vloeibare toestand zullen gaan vervoeren. Verolme krijgt hier mee een wereldprimeur, want deze tankers zijn de eerste schepen, die volgens nieuwe, revolutionaire vin dingen op dit gebied worden ge construeerd. Tot nu toe moest ammoniak bij transport over zee vóór de versche ping in vaste vorm worden omgezet, wat sterk kostenverhogend werkte. Deze nu te bouwen tankers kunnen vloeibare ammoniak onder atmosferi sche druk bij temperaturen tot 46 gra den C onder nul vervoeren, hetgeen belangrijke economische voordelen oplevert Elk schip krijgt een capaciteit van 9000 ton ammoniak, maar kan ook het vervoer van andere vloeibare kool- waterstofprodukten worden gebruikt De schepen worden ongeveer 156 me ter lang en 23 meter breed. Zij wor den uitgerust met diesel-motoren, die voor een kruissnelheid van zeventien knopen kunnen zorgen. Volgens contract zal de eerste tan ker in begin 1964 moeten worden op geleverd, de tweede later in dat jaar. Beide schepen gaan daarna in langdu rig charter varen voor W. R. Grace Co in New York, een van de groot ste ammoniak-industrieën ter wereld. Deze maatschappij gaat de jaarlijkse produktie van haar ammoniakfabriek op Trinidad opvoeren van 35.000 tot 235.000 ton. Zij is voorts bezig met de bouw van een nieuw depot in Noord- Carolina. De eerste tijd zullen de tankers wor den ingezet voor het vervoer van am moniak tussen beide vestigingen. La ter zullen ze ook ammoniak gaan vervoeren naar andere delen van de Verenigde Staten en naar havens in Europa. Elke tanker is in staat de produktie van vijftien dagen in Trini dad in één reis mee te nemen. AL hebben de Rotterdammers dan ook hun eigen Koninklijke Rotterdamsohe Lloyd met "haar beroemde vloot waarop ze trots zijn als was zij van henzelf, toch zullen ze met liefde voor goede schepen met een tikkeltje spijtig heid vernemen, dat nu ook die ou we getrouwe Johan" van de .Stoomvaart Maatschappij Neder land" voor .goed van de zeven zeeën gaat verdwijnen. De „Johan" wie heeft ooit iemand horen spreken van de „Jo han van Oldenbarnevelt" immers is een groots schip geweest, gekend en bemind door honderdduizenden. In de vredige dagen van weleer heeft het misschien wel duizenden „hand schoentjes", gechaperonneerd door een vertrouwde familie, naar Indië gebracht, waar de man harer keu ze met ongeduld jaar aankomst ver beidde. En hoevele honderden plan ters uit Deli, machthebbers uit de cul tures, Oost-Indische ambtenaren in alle rang tot zelfs gouverneurs-gene raal zullen met de „Johan" de reis (heen en weer) hebben gemaakt? Er zijn er in ons land nog, die bij het horen van de naam „Johan" met diepe weemoed terugdenken aan een verrukkelijke reis met blauwe luchten en blauwe zeeën, aan voortreffelijke diners en onvergetelijke feesten. De „Johan", in de vaart gebracht in 1930, begon haar leven koninklijk. Enkele dagen na de overdracht van de bouwer aan de reder voer zij met de koninklijke familie en prominente genodigden, aan boord naar IJmuiden voor de opening van de Noorder- sluis. En toen begonnen haar vele rei zen van Amsterdam naar Java en van Java naar Amsterdam. Tot 1939 toe. Toen maakte de oorlog er een einde aan. In september 1939 bracht het schip Amerikaanse toeristen naar New York en daarna voer het nog, tot voorjaar '40, van Genua als thuis haven naar Java. Met de bezetting van Nederland werd de „Johan" helemaial uit haar „doen" gehaald. Nog een aantal maanden voer zij als een zg. vrij schip en op een van deze reizen, naar New-York, werd zij dermate vol geladen met Indische prodykten, dat zelfs de eerste en tweede bias salons moesten worden benut „Maar schreef de kapitein in zijn logboek de lading is zo vakkundig gestuwd, dat aan de versiering van het schip geen schade is toegebracht." Tegen het einde van 1940 werd de „Johan" verhuurd aan het Britse ministerie van scheepvaart en volle dig ingezet voor de oorlogvoering. Als troepentransportschip heeft, zij gelukkig gevaren, al Ihad zij het, als voor de tropen gebouwd schip, niet zo erg gemakkelijk op de dikwijls ru we Noord-Atlantic, waar de golven huizen hoog kunnen zijn. In februari 141 maakte zij een oversteek met 750 man Ameri kaanse luchtmachttroepen aan boord en tot het wintermerk afge laden met strategische goede ren. De eerste stuurman rappor teerde later over die reis: ,JHet zeewater werd door de orkaan dus danig opgejaagd, dat het zicht nauwelijks enige honderden me ters was. Omstreeks de middag was de barograaf-pen zo ver ge daald, dat deze van de rol ging, om. na anderhalf uur weer zo ver te rijzen dat de onderkant van de barogram weer werd bereikt." Na de oorlog kwamen de goede dagen van weleer voor de Johan" niet meer terug. Haar tijd was voor bij, Zij werd eerst door de Neder landse regering gecharterd voor het pa&sagdersvenkeer met Indonesië en later ging zij emigranten varen, voor namelijk naar Australië. Dat duurde tot 1959. Van dat jaar af werd de „Johan" ingezet voor rond-de-wereld-reizen, die zij sinds dien vrijwel ononderbroken heeft uit gevoerd. Op 29 september van het vo rige jaar verliet zij voor de laatste maal haar thuishaven Amsterdam, op weg naar Wellington. Van daaruit heeft het schip nog enkele Trans Tas man-trips gemaakt. Die deelnemers daaraan waren de laatste passagiers van de „Johan". Op 3 februari a.s. hoopt het schip in Sydney te arrive ren en dan wordt het uit de vaart genomen, Weer Is een stukje zeevaarthistorie afgesloten. Maar in - de herinnering van hen, die er, vooral in de vooroorlogse ja ren, eens passagier op zijn geweest, zal de „Johan" blijven voortleven: de „handschoentjes", de planters van Dell en de Ooatindlsche ambtenaren. ZIJ zullen met een tikkeltje weemoed terugdenken aan een voorbije tijd. Adieu „Johan"? den Tak gaf als zijn verwachting te kennen, dat de operatie om acht uur in de morgen aanvangt. Naar reeds bekend is, is de mogelijk heid niet uitgesloten, dat zich in het binnenste van het vaartuig de licha men van. de elf opvarenden bevin den. Gebleken is voorts dat alle tankluikhoofden geopend waren iets zeer ongebruikelijks voor een schip, dat zich in een storm op zee bevindt. De Russische Schaatsbond heeft in Moskou de ploeg bekend gemaakt, die op 2 en 3 februari in Gothenburg zal deel nemen aan het Europees kampioenschap hardrijden. Het team bestaat uit de volgende rijders: Robert Merkulov, dè Europese kampioen 1962: Boris Stenin. Eduard Matusevieh, Vladimir Gurov, Alexander Visilyev en Igor Östashov. Opvallend is het, dat .de wereldkam pioen 1962 Viktor Kósitsjkin, geen deel uitmaakt van het team. Een Franse bagger-maa tscliappij heeft bij de Industriële Handelscombinatie Holland (X-H.C.) een bestelling voor de bouw van een sleephopper-zuiger met een laadinhoud van 4600 m' geplaatst. Het vaartuig zal bij X .en KL Smit te. Kinderdijk worden gebouwd. De poging om de Zweedse tanker 'Thuntankte kantelen, is mis lukt. Het gekapseisde scheepje werd in de Ertshaven van Euro poort wel iets omhooggetrokken door de drijvende bok „Simson", maar al vrij spoedig braken twee van de uier dikke staal kabels af en zo gleed de Thun tank'weer terug in zijn oude positie. Op deze foto: het ogen blik, waarop de kabels knapten. (Advertentie) ELEKTR.VERWARMINGSDEKENS heerlijk voor koude nachten A Advertentie Vormt een genezende laag op de "maagwand Van een onzer verslaggevers) Het vroegere r.k. Wees- en Oude- liedenhuis aan de West-Kruiskade te Rotterdam, waarin de Stichting H.H. Simeon en Anna rooms-katholieke bejaarden verzorgt, zal grondig wor den verbouwd en aan de eisen van de moderne tijd worden aangepast. Na de verbouwing zal het tehuis 326 bejaarden (thans 285) kunnen huis vesten, te weten 194 gezonde ea 132 zieke. De kosten worden geschat op 4.383.000. De Levensverzekering Mij. N.V. Rotterdamsehe Verzekering So ciëteiten (R.V.S.) is bereid een geldle ning te verschaffen tegen een rente van 4 3/8 procent en met een aflossingspre- riode van 25 jaar, mits de gemeente Rotterdam zich garant stelt voor de be taling van rente en aflossing. Het bedrag, waarover' de gemeente garantie kan verlenen, is gelijk aan ten hoogste negentig procent yan de totale kosten, in dit geval 3.949.200, B. en W, verzoeken" de-raad- hiermee akkoord te gaan. 'j; Voor hét resterende bedrag „.'.van ƒ438.800 kan de stichting een lening sluiten bij het r.k. Parochiaal Armbe stuur van Rotterdam, dat eigenaar is van het pand. Hetzelfde bestuur heeft zich ook be reid verklaard om te zljnertijd het on bebouwde zuidelijke terrein, waarop het gebouw is opgetrokken, aan de gemeen te te verkopen in verband met de door trekking van de Van Oidehbarnevelt- straai. EBBSC ■Dokter G. was1 hij de Haagse rechtbank in hoger 'beroep gekomen tegen een vonnis van de kantonrechter in Delft, die zijn rijbewijs -voor een half j'aar had ingetrokken. „Het is een vreselijke straf', verklaarde hij ter zitting. Op 8 juli van het afgelopen jaar had de arts op de rijksweg onder Delft een voor hem rijdende wagen, waarin toe vallig oak een dokter zat, gesneden. Verdachte vertelde, dat hij van Over- sehie af achter de wagen van zijn col lega had gereden met een snelheid van ongeveer 75 kilometer per uur. Hij had Dlck de Reus, eerste concertmeester van het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft om strikt particuliere redenen buiten het muzikale vlak be ëindiging van contract gevraagd. Met ingang van 1 september 1963 zal hij dezelfde functie op zich nemen hij het Radio Filharmonisch Orkest Van 31 januari tot 4 februari zal het Amerikaanse bevoorradingsschip U.S.S. Aldebaran een operationeel bezoek aan Rotterdam brengen. Het schip dat onder bevel staat van Captain (kapitein ter zee) R. G. Davis U.S.N, heeft een bemanning van twintig officieren en 194 schepelingen. (Van onze rechtbankverslaggever) Voor oplichting en valsheid in geschrif te veroordeelde de Rotterdamse recht bank de 38-jarige rubberbewerher C. W. uit Hellevoetsluis tot twaalf maanden ge vangenisstraf, waarvan drie voorwaar delijk. W. had zijn werkgeefster, een rubber fabriek, door knoeien met overwerkbon- nea voor 7400.» benadeeld. geen gelegenheid gekregen de auto in te halen. Onder Delft had hij de voor hem rijdende wagen rechts ingehaald en was daarna scherp naar links ge reden. „Dat was bij de wilde beesten af en de meest ernstige verkeersfout die een ■automobilist kan maken", zei de pre sident. De officier sprak zijn scherpe afkeuring uit over de „jwegpirafterij" van de arts, die volgens hem een schandelijke verkeersmentaliteit bezit. Hij vond de straf van de kantonrechter veel te laag. De raadsman gaf toe. dat dokter G; ernstige fouten, heeft gemaakt. Hij wees er echter ook op, dat. het voor zijn cliënt een grote handicap is zijn rijbewijs te missen. De uitspraak is 'bepaald op 8 februari. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens het sneeuwruimen voor zijn woning in de Voltairestraat te Rotterdam is maandagmiddag de 64-jarige J. Kra mer onwel geworden. Hij werd naar hei Zuiderziekenihuis vervoerd, waar bij aankomst de dood moest worden gecon stateerd. President Kennedy en vice-president Lyndon Johnson hebben gisteren in af zonderlijke boodschappen aan het Ame rikaanse congres hun tevredenheid uit gesproken over het Amerikaanse ruim teprogramma van 1962, maar eraan toe gevoegd dat de Sowjetunie bij bepaalde belangrijke projecten op de Verenigde Stalen voorligt. De president verklaar de, dat het afgelopen jaar zowel kwali tatief als kwantitatief voor de Ameri kaanse ruimtevaart het succesvolste is geweest „van onze korte maar veelom vattende ruimtegeschiedenis". Vice-president Tohnson zei, dat de Sowjetunie op de VS voorligt wat be treft de afmetingen en en het totale ge wiekt van de satellieten die in een baan om de aarde zijn gebracht, de voort stuwing en de techniek om ruimtecabi- nes in de ruimte bij elkaar te brengen. Maar, zo voegde hij eraan toe, de Ame rikanen hebben in 1962 vijftig kunstma nen in een baan gebracht, tegen dt Sowjetunie vijftien. „y y.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2