i/e zomer keert heus we! terii'. V Esso-fabriek geeft niet meer luchtvervuiling K. DURA LOST STAGNATIE IN SYSTEEMBOUW OP ROTTERDAM Dura-klacliten moeten beter weer afwachten Zeventig gulden boete voor snelheidsmaniak vlieger Vonnis tegen vernietigd 1 Haliplus f Haliplus B. en W. FCdam beantwoorden vragen: Ontsnapte arrestant Nu weer 15 huizen per dag., Betonmortel verhard bij vorst tot -15 k mm Prijsvraag voor betere woningen In Schiedam zijn fouten gemaakt en w nomen mei vorst een onmogelijkheid. Men heeft dus een afzonderlijk raadsstuk 15e Wéhaté geeft weer veel voorlichting Uw vitaminenschiid Viskotter met jenever aangehouden Jongen (17) reed honderd over dijk Immofund koopt in Viaardingen de rotterdammer pagina S DONDERDAG 7 FEBRUARI 196# f)AG IN DAG UIT hebben wij de laatste weken moeten, mij zeggen de laatste maanden? geschreven over de winter, de kou, de sneeuw en de vorst. Over gladde we gen, tnoeilijke aanvoer van koten, over melk-centen en brood-centen, over dure en over bevroren groenten. Wij kunnen ons voorstel len, dat u van dat alles schoon genoeg hebt. Dat u die hele witte sprookjeswereld met die smerige bruine smurrie van zout en chloorcalcium in de straten met alle genoegen kan worden gestolen. Dat u heel hard verlangt naar een zonnige zomer, maar dat u niet eens meer weet hoe zo iets er uitziet, er zelfs aan twijfelt of ons klimaat ooit 7nog in staat zal zijn een der gelijke heerlijkheid op te brengen. Wij hebben er evenzeer genoeg van als u. Om oils iverkeljk te kun nen herinneren, hoe het in ons land des zomers kan toe gaan, hebben wij een bezoek moeten brengen aan ons foto archief. Daaruit hebben wij een paar aardige plaatjes ge haald, die wij u hierbij in onze krant aanbieden. Wij •willen u daarmee een hart onder de riem steken. Wij willen u deelgenoot maken van onze overtuigingdat ons land behalve deze nare win ter heus we! zomers kent met warmte, vakantie-jool, zon nige stranden en meisPtes in fleurige jurken. Wij hopen van harte, dat het u, als u deze plaatjes aan dachtig bekijkt, net zo gaat als ons: wij gevoelen ons ge sterkt en kunnen ii; ieder geval de eerste dagen met optimisme tegemoet zien. Over een paar weken slechts bloeien de bomen weer! -- gevonden c Mr. De Menthon Bake benoemd aan Binnenlandse Zaken Rookwedstrijd hield bejaarden bezig Dank van Maassluis en Viaardingen voor ir. PCaland Lekkages (Advertentie) Gunstige factoren t tegen griep, vermoeidheid, slapte, nervositeit, verkoudheid. Kwalijk i I i V M ■&- A* i (Van onze rechtbankverslaggever) De rechtbank vernietigde in hoger be- i roep het vonnis van de kantonrech- ter tegen de Rotterdamse eigenaar van een rondvluchtenbedrijf H. A. J. K. Het 'kantongerecht had K. voor een manoeuvre op de startbaan van het vliegveld Zestienhoven veroordeeld tot een week hechtenis en een vliegver- bod van tien weken. ;De rechtbank achtte de schuld van K. wel bewezen en vond. dat zijn han delwijze het luchtverkeer op Zestien hoven in gevaar had gebracht. Zij legde K. echter .slechts een geldboete van 250.op omdat de rechtbank de gang van zaken op het vlicgveid gedeeltelijk oorzaak vond van K's*over treding. r (Van een onzer verslaggevers) pEEN woorden, maar daden", zo luidt het opsclftift van een pers communiqué dat de N.V. Dura-Coignet vanmorgen in Viaardingen verstrekt heeft en waarin eent beschrijving ge geven wordt van een nieuw systeem maar zo niet dan kunnen we hier toch 15 woningen per dag bouwen. De fa briek aan tie Ecmhaven produceert wel- iswaar voor 20 woningen per dag. maar j die vijf halen we van de zomer wel in." Het kan dus vriezen en het kan dooien, maar in Viaardingen worden DE Panamese wisselde woensdagmorgen motortanker Geri ver in Rot- volgende week drie kranen ingezet en j v«»r JJg**6 L inl^onïer t n naar, de Navicra Occidental a.A. in ra* c nama, een aantal scliuldeiscrs niet te- omstandigheden de nieuwe overbodig maken dan zit Dura Coignet al vast goed voor het volgend jaar. De heer Dura zei te hopen dat zijn collega's, industriële bouwers, op soort- (elijke wijze er in zullen slagen de bouw voort te zetten. Over vijf jaar zijn hulp middelen als deze volgens de heer Dura volledig overbodig, want hij verwacht dat er dan ook in ons land geen woning meer zonder centrale verwarming ge bouwd zal worden. Als dat waar is zal van bctonstorting. Het probleem van Ook het vonnis van de kantonrechter de stagnatie in de ,bouw van systeem- h nV f J' woningen is voor Dura-Coignet bier- een landing op Zestienhoven de ins.truc-■>..-> u» ties van de verkeerstoren niet zou opgelost. Reeds enige weken WS-j^ct leed dan helemaal geleden zijn. hebben opgevolgd, werd vernietigd. De j 'ëden is men in samenwerking metj rechtbank vond de straf van het- kan-de Centrale Verwarmingsunie N.V. aan I tangerecht 1000.boete en eenhet experimenteren gegaan. Het re-' jaar nie_t. vliegenl^te zwaar.en veroor- j sultaat daarvan werd een lange af- deelde V. tot 500.en drie den niet de lucht in. Onder de titel ..Werkelijk wonen" heeft het Bouwfonds Nederlandse ge meenten. ter gelegenheid ran het bin nenkort gereedkomen van de 25.000e wo ning voor zijn deelnemers, een prijs- I vraag uitgeschreven onder de Neder- j stands heetwatercircuit, waarmee het j mogelijk is betonmortel te verharden bij vorst tot ongeveer 15 graden Celcius. De bij deze systeembouw benodigde elementen die in de fabriek aan de Eemhaven te Rotterdam warden gefa briceerd en op de bouwplaats met be hulp van een torenkraan op hun plaats worden gezet, kunnen nu ondanks de vorst met betonmortel tot een geheel worden gevoegd doordat tussen de elementen een pijp wordt gestort waar door vanaf de begane grond heet wa ter wordt opgepompt. Hiertoe word in de onderbouw een cen- jlandse architecten. Dit is gebeurd in trale oliestookinstallatie op wielen aan- samenwerking met de Nederlandse i gebracht. Via een pijp wordt het opge- huishoudrani en de Studiegroep effi- i pompte hete water langs de gevel van de ;ciër.te wnn.ngbouw. woningen naar de gewenste etage ge- De opdracht van de prijsvraag luidt: I voerd. Op deze wijze heeft Dura Coignet het ontwerpen van een eengezinshuisin Viaardingen reeds twee woningen ge- met een woenwaarde boven het thans j maakt cn het resultaat is van dien aard dat men meent „het ei van Columbus" ge vonden te hebben. De bouw van de industriële Dura- Coignetwoningen kan dus vanaf vandaag worden voortgezet. ,.lk hoop dat het mor gen warm water regent", zei de heer D. J. M. Dura vanmorgen op de bouwplaats in de buurt Hoogkamer te Viaardingen, waar 512 woningen worden gebouwd. in Nederland gangbare peil. De archf tecten moeten zich onder meer houden aan de aanwijzingen, gegeven in het .uittreksel van de studie functionele ■grondslagen van de woning. Dit is een tussen 1957 en '61 opgestelde serie rap porten over betere woningen, uitgege ven door het Bouwcentrum te Rotter dam. i BI F/ 7 4. aan metsel- en betonwerk is echter bij reeds zeven weken lang niet anders kun- (Van een onzer verslaggevers) Mr. C. F. G de Menthon Bake Viaardingen is benoemd tot hoofd van het bureau Wetgeving en Juridische Zaken van de afdeling Binnenlands be stuur van het Ministerie van Binnen landse zaken. De heer De Menthon Bake is chef van de afdeling Juridische- en kabinets zaken ter gemeentesecretarie van vreden kon stellen. Koopster is de Noor se tankrederij Hagb, Waage in Oslo. Er werd tijdens een zitting van de civiele kamer van de Rotterdamse rechtbank, gepresideerd door mr. L. van Dijk,, tot 300.000 geboden, waarna de Geri op. 850.000 werd afgeslagen. De Geri is in 1951 in Malmö gebouwd en voer eerst onder Liberiaanse vlag onder de naam Symra. Het schip kwam begin december leeg in Rotterdam aan en werd op 8 december aan de ketting gelegd. De Geri ligt thans bij Verolme in Rozen burg voor anker. Er rust een grote hy potheek op het schip. De 23 beman ningsleden (allen van Italiaanse nationa liteit) hadden een achterstallige gage te vorderen van 3.579.061 lire (ongeveer ƒ21,000). De executie is geschied op ver zoek van de bemanning. Kapitein Mario Maronna bevindt zich nog aan boord. De. te i Geri zal door de nieuwe eigenaar h» de* tankvaart worden ingezet. OM de aandacht van het publiek te vestigen op zijn sociaie moeilijk- heden begaf de 45-jarge Rotterdamse! matroos A. A. H. zich op het dievenpad.; In de nacht van 20 november na het tigen van enige biertjes sloeg de ma-'- Viaardingen. Ruim tien jaar "geleden troos een ruit in bij :en lynhouthandel trad hij in dienst als jurist in algeme- aan «*e. «'estzeedijk. drong naar binnen ne dienst. Toen omstreeks een jaar ge leden als gevolg van uitbreiding dei- werkzaamheden de afdeling Juridische- en kabinetszaken gevormd werd, is de heer De Menthon Bake chef van deze afdeling geworden. cn stal een metalen kist, „Ik kon geen schip meer krijgen, ik had geen eten en geen onderkomen en daarom ben ik gaan stelen," zei H. op de zitting van de benadrukte dit nog eens in zijn pleidooi, 'benadrukte dit nog eens in zijn pledooi. In verband met "zijn benoeming heeft j Volgens hem was de matroos niet gaan de heer De Menthon Bake ontslag uit i inbreken om iets weg te nemen ten gemeentedienst gevraagd. Het ligt voor de hand dat de vakature die door dit vertrek ontstaat tijdelijk zal -/orden waargenomen door de waarnemend af delingschef mr. F. C. Franken. eigen bate, maar om op die manier te gen de maatschappij te protesteren. „De kist, waarin een kaartsysteem zat, dat waardeloos was voor mijn cliënt, Is in gesloten staat teruggevonden. De ver dachte had dus niet de minste interesse voor zijn buit." De officier vond, dat H. een rancuneus mens is en wees op diens lange strafblad. Hij vond de opzet van 'diefstal bewezen en eiste anderhalf jaar gevangenisstraf. NAAR AANLEIDING VAN vragen, gesteld door het soc. lid van de Schiedamse gemeenteraad J. Dijk stra, betreffende fouten die zouden zijn geconstateerd in volgens indus triële bouw opgetrokken door Dura-j Coignet N.V. geleverde woningcom- plexen, delen B. en AV. van Schie-j dam mede, dat er naar het collegej is gebleken, min of meer ernstige' fouten bij deze Dura-Coignettvonin-1 gen aan de dag zijn getreden. B. en! AV. zullen spoedig in een afzonderlijk raadsstuk nader ingaan op de voor bereiding en uitvoering van de bouw dezer woningen- B. en AV. zijn echter van mening dat de controle op bouw en afwerking vol doende is geweest. Al deze woningen zijn voor de eerste maal opgeleverd, clrie maanden na de eerste oplevering wer den 144 van deze woningen opgeleverd. De'ze opleveringen zijn aanvaard, het be stek en de met Dura-Coignet N.V. ge sloten overeenkomst geven aan. voor wiens rekening eventuele herstelwerk zaamheden komen. Dat hangt af. aldus j B. en W. van de 3ard \an de fout of) klacht. j B. en W. van Schiedam stellen voorts, dat bij de voorbereiding van de bouw door zeer deskundige adviseurs lange tijd in overleg met Dura-Coignet N.V. en de architect alle problemen die aan de industriële bouw zijn verbonden, wer- den besproken. Veel werd door proefne- mingen op deugdelijkheid onderzocht. B. en W. kunnen" niet aangeven of er in de toekomst meer zorg aan voorberei nx doen dar. deze klachten te registreren en de klagers beloven, de zaak aan te pakken, zo gauw de vorst achter de rug is. De directie van Dura-Coignet N.V. beseft ten volle. dat. als er zeven weken niets wordt gedaan aan een klacht, de klager kriegeL wordt.' Dura-Coignet geeft toe, dat er te Schiedam dertig tot veertig duchecel- vloeren zijn gemonteerd, die van on deugdelijke kwaliteit zijn gebleken. Deze vloeren zijn geleverd door een toeleveringsbedrijf en zij zuilen wor den vervangen na de vorstperio- Uitgaande van het damescomité voor bejaardenzorg te Maasdijk werd in De Rusthoek een rookwedstrijd voor bejaar den gehouden, waarvoor grote belang stelling bestond. De heer L.P. Koornneaf organiseerde deze wedstrijd, waarbij het er om ging aaneen gratis ter beschikking gestelde sigaar een zo lang mogelijke aspunt te houden. Niet. meer dan 24 mannen hebben getracht de ereprijs in de wacht te slepen; een strijd die door twee deel nemers tegelijkertijd beëindigd werd. A. Visser Mz. en J. van Beek (deza laatste won at twee voorgaande wed strijder.) lieten elk 15 millimeter sigaar als restant nameten. Met elk 20 mm werden L. Voogt en C. Koomeef twee. den. De prijzen bestonden uit sigaren.! Voor de dames waren ook speleni ulein. ornaat vasmensen en met na gehouden. daarbij werd mevrouw vanjme jie.ln intensieve sector zich den Boogerd-van der Hout eerste en °b de hoogte kunnen stellen van wat Voor de vijftiende maal in. successie wordt dit jaar in öe hallen van de Centrale Coöp. Westlandse Snij bloemen- veiling te Honselersdijk de Nationale Tuinbouwbeurs ..Wéhaté" gehouden en wel van 9 tot en met 13 juli. Deze beurs is voor de Nederlandse Tuinbouw' „...^,..,een jaarlijks terugkerend uniek evene- soeloni ment. omdat vakmensen mevrouw Voogt-Toledo 2e. Namens alle bejaarden heeft de heer M. Huis hartelijke dankwoorden gesproken. De bevolking van Rotterdam. Vlaar- de. AVant nu is vervanging neg met dingen en Maassluis was ir. P. Caland. mogelijk. Bovendien zijn er 288 mengkranen gemonteerd, die ondeugdelijk bleken. Ook deze kranen zijn geleverd door een toeleveringsbedrijf en ook deze kranen worden- vervangen. Aan deze vervanging wordt nu gewerkt, daarop heeft de vorst geen invloed. Kieren of klemmen van deuren en ra men zijn euvels die bij elk nieuw bouw werk optreden, maar ook die worden hersteld. <r Een andere klacht betreft de schoor- steenconstructie, die aanleiding geeft tot lekkages. Deze lekkages zijn ook geconstateerd in de Dura-Coignetcom- plexen te Rotterdam. Ook aan deze de ontwerper van de Nieuwe Waterweg, voor zijn technisch vernuft zó dankbaar, dat zij hem uit erkentelijkheid een schil derij van Mesdag cadeau deed. Dat ge beurde in 1892. hoewel de Nieuwe Wa terweg pas in 1896 geheel voltooid was. Het schilderij is te bezichtigen op de tentoonstelling „Water Wegen", die on langs in het Historisch Museum te Rot terdam (Korte Hoogstraat 31) werd ge opend ter gelegenheid van de herdenking dat honderd jaar geleden de wet op het graven van de Nieuwe Waterweg door Koning Willem III met zijn handteke ning werd bekrachtigd. er op hun gebied aan de markt is. Ear dat is bij de vooruitgang van de tech-'i mek op het moment nog niet ?.o gering.*. De overgang van hét arbeidsinteh^fèiir ve naar .het meer kapltaalsintensieve? bedrijf maakt het d,e'tuiuder var,t-vafti„ daag met 'gemakkelijker. Bij de vaakA hoge investeringen, die hij moet doen om zo rendabel mogelijk te kunnen werker, dient hij een verantwoorde keuze te maken uit de vele materia len. die te koop worden aangeboden. De Wéhaté de ervaring heeft dat ge leerd is hier een uitgezochte gele genheid voor. Ter gelegenheid van het derdo lus trum zal naast de beurs tevens eeis groots opgezette tentoonstelling worden gehouden. Op het buitentarrein van de bloemenveiling wordt een kas gebouwd van 2000 m2. waarin met name de jon ge tuinder op aanschouwelijke wijze de weg zal worden gewezen om een on dernemer te worden. Zo zal er voorlichting worden gege ven over dc onderwijsmogelijkheden "en het verkrijgen van de erkenningseisen. Getoond zal worden welke gronden de Nederlandse tuinder :iog ter beschik-, king staan om het vak te kunnen uit- Op deze tentoonstelling wordt de bc- zoeker geconfronteerd met de oude vaar- I oe*cr\fn; Ptoblemcn als ..Hoe kan men een bedrijf het beste financieren en hoe moet een bedrijf economisch ver antwoord geleid en opgebouwd wor den?" komen aar, de orde. De 3utoma- wegen naar zee en met de achtereenvol gende plannen tot verbetering daarvan. Vele tekeningen, gravures, ^aquarellen en schilderijen geven een boeiend beeld van de maritieme activiteit in vroeger i ttsermg, mechanisatie, kassenbouw, ver- schoorstenen zullen voorzieningen wor-; tjden. warming en ontsluiting van de bedrij- den getroffen en ook dit kan men eerst! Oude kaarten, brieven en waterkundi- i ve" krijgen de aandacht. Er wordt spe- docn na de vorst. ge rappor" n cn ontwerpen brengen de 'cialc teeittecbnische voorlichting gege- ding en uitvoering ton worden^Mteod. jmet kelderruimte is bepaald maar het college zegt toe. dat bij even- tuele bouw in de toekomst vanzelfspre- kend deze mogelijkheden nader zullen worden onderzocht. (Van een onzer verslaggevers) i laatste, tijd zijn nieuwe technieken ont- w ikkeld om luchtverontreinigende stof- B. en W van Rotterdam zien geen Hen af te scheiden of te vernietigen. Ce- reden om "te twiifelend aan de juist- drijven in Botlek en Europoort passen reuen om te twijte'Ona aan ae juli moderne bestrijdingsmiddelen veetai op hcid der mededeling var, Esso Ne-;e,„en kostcjl toe. Als geen doelmatige der!and N.V. dat de atmosfeer doorafscbeiding van schadelijke of hlnderlij- de vestiging van de aromatenfabriekke stoffen mogelijk is stelt de gemeente in de Botiek niet of nauwelijks zal eisen ten aanzien van de hoogte der worden beïnvloed Dit antwoordt het schoorstenen. college op vragen van het raadslid G. Spruijt (P. v. d. A.) over deze De arrestant, die vrijdag 1 februari !»p de Kruiskade in Rotterdam aan zijnj vet i i bewakers wist te ontkomen, heeft niet WcKlfltjCM Op I)ClCl Al CCI |lang van zijn vrijheid kunnen genieten.! Van de zijde der directie van Dura_ ;De 24-jarige havenarbeider C. A. A\. B., i Coignet N.V. vernemen wij. dat de groot- i projecten niet mogelijk zonder vel ho- 'die verdacht wordt van het plegen van'ste moeiiijkheid niet is gelegen ;n cic'core bouwkosten, waartegen de overheid] in een voorgeschiedenis en geschiedenis van de Moeilijker op te heffen zijn de esthe-lNieuwe Waterweg in beeld. De tentoon- tische bezwaren, die velen hebben tegen! stelling is tot 24 februari geopend, de portieken. De directie van Dura-i's maandags tot en met 's zaterdags Coignet N.V. deelt deze bezwaren ten|varl uur. volle, maar stelt, .dat de portiekingangj limte is bepaald in nauwe! samenwerking met gemeentelijke dien-; sten voor volkshuisvesting, en de gemeen- talitL*rt tnnllwienlsr, ri innei nv, /"V— -J - telijke technische diensten. Oe eisen, die deze diensten stelden, leidden zeer tegen de zin van architect en uitvoerder, tot oen heel wat minder mooie ingangspartij dan die welke men oorspronkelijk be oogde. Een verbetering is in toekomstige STOFZUIGERS-VLOERWRIjVERS Hoover - Philips - Erres Holland Elektro - Excelsior ent. COUZY - 1e Middellandstraat 72 ven. Hoe kan de ziektebestrijding in de tuinbouw het beste worden aangepakt en hoe zit hot met het transport en de bewaring van de produkten in ver band met de vijfdaagse werkweek? Dit jz.ijn allemaal vragen, die tijdens de ten toonstelling zo goed mogelijk zuilen i worden beantwoord door vertogenwoor- digers van verschillende Nederlandse .instanties, die op de onderhavige on- denverpen zijn gespecialiseerd. Dit ele- ment zo', een bezoek aan de vijftiende 'Wéhaté beslist aantrekkelijk maken. ten inbraak, is woensdagavond in «„^lachten, maar in de vorstperiode.. Zo-jbezwaren maakt als bij elk nieuw bouwwerk zijn er klach-l Men heeft in dit opzicht een compromis! ra. e oo de Best-Kruiskade door de po-ip,,, en jn normale tijden kunnen die snel,moeten vinden dat zowel de stedelijke' iitic aangehouden. worden verholpen. Herstel van fouten!als de rijksoverheden bevredigde. (Advertentie) Uit metingen dom. van de commissie Bo- reiniging voor een belangrijk deel be- r„ rust bij wat oudere industrieën. Een be- ctce,u,-viTn utL..'u^,l„Tcceor i perking van deze verontreiniging met 2o.000. maai ongeveet jh „rootste belang. Zodra het nmmaUn oer mar bed ra - i is van wets- Zodra het wetsontwerp op de raad j voor de luchtverontreiniging tot wet is j verheven zullen B. en IV. zich met deze raad in verbinding stellen om i na te gaan in hoeverre het wenselijk n mogelijk is de werkzaamheden van j deze raad cn de commissie BWL te J coördineren. j aem. Water en Lucht is dan ook ge- nieuwe industrie en over de iuchtver-1 tileken dat het probleem der luchtveront- ontremiging in het algemeen. De capaciteit van de nieuwe briek zal niet 250.000 ton aromaten per jaar bedra gen, waarmee zij inderdaad de groot- ste in haar soort van Europa zal zijn. zo staat in de beantwoording te lezen. De nieuwe fabriek zal worden ge- bouvvd op een terrein van 5,5 ha. j Er zullen naar schatting ongeveer 70 man werkzaam zijn. j Nog een dertigtal mensen zal worden tewerkgesteld in z.g. afgeleide functies i dus- en laadinstallaties. administraties e.cU, zodat het totaal kan worden, ge-1 steid op honderd werknemers. Het ter rein-quotiënt (aantal werknemers lier ha) zal dus ongeveer 18 bedragen. De heer Spruijt had gevraagd of dit quo tiënt slechts 1.25 zou zijn. Het nieuwe bedrijf zal één scnoorsteen krijgen en geen flare" of veiligheidsfakkel. Op de vraag of B. en W. bereid zijn over de in de nabije toekomst te ver wachten luchtverontreiniging in net Wa terweggebied deskundige adviezen m te winnen bii de commissie Bodem, Water en Lucht "en dit ter kennis van de raad te brengen antwoorden B. en W. o a. dat de luchtverontreiniging in alle in dustriële centra een probleem kan zijn. In nieuwe industriegebieden ais B lek cn Europoort werkt echter een aan tal gunstige factoren mee om bedreiging van de leefbaarheid te voorkomen. De Neem nu efke dag zo'n kleine capsule HaÜplus die bovendien zo gemakkelijk is in te nemen. U komt dan gezond de winter door» 10Q c»p*u)es 13.80 SO capsules 12.25 I Vanmorgen heeft de Dolfijn, de 'patrouilleboot van de dounanerecber- ;che te Rotterdam bij SehevenïngenneSentig tot honderd kilometer per de viskotter Maassluis wegens,; naar Maassluis was gereden en [smokkel aangehouden. i dat hij in Bij onderzoek bleek, dat de boot', was gerold. i „Het leg er aan wat liet voor een; Franken noemde dit een kwalijke men- boclit is", zei de achttienjarige L- vanHaliteit voor een jongen van zeventien 'der H. uit Maasland woensdag voorDaar °oIi de kantonrechter, mr. P. B. - Cos sprak van een ernstig geval, van het rijden diende voorlopig niets te ko men. de jongen hoort niet op de weg thuis. Hij mist elk gevoel voor verant woordelijkheid. het kantongerecht te Schiedam. Hij was in het geheel niet geïmponeerd toen de kantonrechter, mr. P. B. Cos, voorlas dat hij „nota bene met Conform de eis kreeg de nu achttien- 80.000 sigaretten en 90 liter jenever aan boord had. Deze goederen zou den in Calais in Frankrijk aan boord ;zijn gebracht. mui iidui tuaaaaiuis Wil» screucn eil hjJJn bocht ondersteboven gulden wegens liet te snel nemen ■tig (Ci Pi B v9KVMA6i* Hij haalde zijr. schouders op, het van dc bocht cn licm is vooor een jaar zou ..maar tachtig of negentig kilume- onvoorwaardelijk de rijbevoegdheid out- ter per uur zijn". ..Goed. goed. die tien -zegd. kilometer doen we er af. dan is het nog verschrikkelijk", zei de kanton rechter. De waarnemend-substituut-officier bij H. Franken, vertelde dat de knaap op zeventienjarige leeftijd de vrijwel nieu we auto van zijr. vader uit de garage had gehaald. Dat zou hij weieens meer mogen doen omdat zijn moeder het niet kon. Hij was echter naar een bekende j patates-friteskrap.nl gereden. In. verband met de aankoop van een i ^vamen wat meisjes in de. auto. object heeft Beheer- en Beieggings^jt '..Ongeveer vijftien jaar oud zei ver-Immofund 1000 participatiebewijzenvmi zei veidachte. en op de terugweg washet Vastgoedbeleggingsfonds afgegeven j V vtt V JD VI Cr tt 'het hoe langer hoe sneller gaan rijden. tegen "rip°~nr7iTTVt," t min ~v.ö..,iï„ „Op de Maasdijk speelde h?j een stoer £.!JS_ -Va.ni 1020 PeT bewijs,, ;spel tegen die kleine meisjes", zei mr. Franken, „de meisjes hadden van angst gegild, ze wilden uit de auto en ver- dachte had „als een geweldig groot stoer dier" de bocht op de Maasdijk genomen. De auto sloeg over de kop cn het voertuig was volkomen vernield. Mr. waarmee het aanta' uitstaande bewij zen van het fonds toenam tot 5000. Het unngekochte object bestaat uit vier blokken van 18 flatwoningen cn 10 garages, gelegen te Viaardingen aan de Thomas a Kempisstraat. Het rende ment voor 1963 wordt berekend op 6.4- pet. Bij de aankoop werd geen advies uitgebracht door de Raad van Bijstand,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1