Wiltons maar Studio goede prestatie met „De Leugenaar" Nauwkeurigheid eerste vereiste BRAND OP WERF SNEL UIT Commentaar pleinspelvrijivel onjuist Hond was wat „speels* VERMEULEN t n -n n 1331 Beelden uit bedrijfsjournaal Veekoper tegen politie brutaal Doublures door vertoning van tivee m H, Coster 25 jaar bij Slachthuis Eigentijdse werkelijkheid Auto op bus in Auto blijft op walkant hangen Schade bij Figee valt ivel mee Geen degradatie voor NO AD? Overdracht van m.s. Schouwen Burgerlijke stand Vt- mtki Gevaarlijk ijs Schuur in brand [tt£ ROTTERDAMMER DONDERDAG 7 FEBRUARI 1963 Advertentie soepgroenten (Van een onzer verslaggevers) EEN voortreffelijk programma biedt de directie van de scheepswerf Wilton-Fijenoord. deze maand de personeelsleden en oud werknemers aan tijdens een reeks van zestien bijeenkomsten in zalen in Vlaardingen, Rotterdam en Schiedam. Directeur ir. B. Wilton heeft woensdagavond de eerste bijeenkomst geopend in de Stads gehoorzaal te Vlaardingen. Hij zei dat het hem een groot genoegen deed nog zoveel belangstellenden bijeen te zien omdat hij gevreesd had voor een lege zaal te moeten praten in verband „met een ge beurtenis elders". Het deed hem plezier dat men het kastje bij de warme kachel had verlaten om in de kou naar de WF-bijeenkomst te gaan. Met voldoening ook sprak hij over het Wilton Fijenoord Bedrijfsjournaal 1962 dat is vertoond omdat geble ken is dat dit journaal weer beter is dan het vorige. Officieel LDBUIS ENTHOUSIAST UITSTEDIG VOETBAL VLAARDINGEN - Tel. 2075 Jantje van Leiden ft. «ai - y'l S f I i HUM Au serieux mmsmemm Vnndaas- nn dagelijks.... .en morgen Gemeente SCHIEDAM Pufolikatle GEMEENTE SCHIEDAM RIJWIELHERSTELLER pagina op?r™deThad°0dre ISchedamse verkoper J.P.B.L. op 19 nov lv° de„,Ylaardtogsedijk te"on twee poli- gezegd. Voor het kanlonge- I rechtte Schiedam vertelde hij woens- luag dat nij het niet zou hebben gezegd lamdat de verlichtirtg van zijn Solex niet Jzou hebben gebrand, maar omdat de po- I "tie hem klem gereden had tegen twee I auto 5 van Kleinekars.t en Keste%* Mij bleef er overigens bij da; üin ver- I heating wel gebrand had. De verbali- I sant M. vertelde nog ee.ns wat reeds in [de papieren wa-s genoteerd. De ver- dachte zou hebben gezegd: „Bewijs {maar dat het licht .niet gebrand I heef v. -.-I ij had wat .handgrepen gedaan I &n toen brandde het Jicht weer"." j „De heb helemaal geen handgrepen gedaan, uc deed gewoon dit en dat", v-cr- geerde L. die aan mr. Kos meedeelde I d?" hij lei tegen de beschuldigingen in- -j®- i-g,,°fficier was zo mogelijk nog Her- riij noemde het een gebrek aan en kwalijk als met Scheldwoorden de politie te woord moet worden gestaan. Conform de eis kwam 'j niet-brandende liclit op enkele rijks- daalders en de ongepaste toon op 25 boete. .JHet was meer speelsigheid zei de Sehiedaxnse veehouder J. P. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam, I maar de kantonrechter mr. P, B. Kos, constateerde dat deze speelsïgheïd tot gevolg heeft gehad, dat een wielrijder met e©n hersenschudding naar huis moest. De hond, een half jaar oud. liep kei hard op de Groeneweg tegen de voor bijrijdende wielrijder op. De heer P. po neerde dat de hond op zijn eigen w-eg liep. Het dier verbleef in zijn schuur maar spelende kinderen van de buren I hadden de deur opengezet. De kanton - I rechter gaf het advies de hond in huis I te houden. Twintig gulden boete of vier dagen hechtenis. Vraagt vers verpakte aan uw groenteman alleen onder dit handelsmerk Fabriek te Hoofddorp Ieder jaar vertoont WF nu een der gelijke fflmdoeumentaire en deze elfde overtreft de vorige hoewel men meende dat dit niet mogelijk zou zijn. Het hoog tepunt was het bezoek van H.M. de Ko ningin. 'Br zijn zeventien gebeurtenissen •in dit journaal opgenomen en er blijkt ■weer uit dat er op de grote werf weer veel is gebeurd. Speciaal welkom sprak de heer Wilton tot dt' heer C. de Wit de initiatiefne mer voor de-ze journaals. Ook bracht hij dank aan cineaste mej. K. M. Ko-oy- man, aan de samenstellers en mede werkers van deze bedrijfsfilm, de lie ren C. de Wit eu L. P. de Ronde. In vorige jaren hield JVF 24 'bijeenkomsten in het Waterweggebied om het bedrijfs journaal te tonen, dat worden er nu zes tien omdat WF nu be-schi.kt over .grotere zalen als Stadsgehoorzaal te Vlaardingen en Schouwburg-Zuid ie Rotterdam. Naast het bedrijfsjournaal wordt een korte kleurenfilm over het bezoek van H.M. aan Schiedam-op dertien septem ber vertoond. Dat heeft tot nadeel dat er oen doublure voorkomt in deze voor stellingen. Eerst ziet men in zwart-wit wat de bedrijfscineasten .van dit hoge bezoek hebben gefilmd en daarna ziet men soms vrijwel hetzelfde van hetgeen de cameralieden onder leiding van Ka- rel Das van Cinetonestudio hebben ver vaardigd. Er is in deze film van het konink lijk bezoek dan ook opmerkelijk veel aandacht aan het verblijf bij Wilton be steed. De kleurenfilm is een overzicht van filmflitsen. Het commentaar -bij het pleinspel is vrijwel geheel onjuist. De filmmensen van Wilton Fijenoord hebben zich nog meer dan andere ja ren ingespannen om variatie te bren gen in de documentaire. Daarom komen er nu minder officiële .gebeurtenissen als tewaterlatingen in het beeld maai bed fascinerend rijn opnamen te zien van de arbeid, van het branden, het las sen. het koken, boren, men ziet ook op welk een boeiende wijze scheepsdelen uiteen worden getrokken, hoe hele brug dekken even op een schip worden ge tild, hoe tot op de centimeter precies halve schepen tegen elkaar aan worden geduwd om te worden vastgelast en geklonken. a- riet er nog niet zo somber uit met de activiteiten in de sector van de vrije- tijdsbesteding. Dat kan op twee achtereen volgende avonden al worden geconstateerd. Dinsdagavond bijvoorbeeld was er ruim vol doende publiek in Musis Sacrum. Deze Schie dammers durfden dus door de kou en wat belangrijker is: ze lieten dus kennelijk ocöc Lhfit teleri5*0 toestel in de steek hoewel pessi misten beweren dat iedereen tegenwoordig aan'" de beeldbuis hartgt. Nog verkwikkender "Was echter de prestatie die Tot Steun in <*en Strijd leverde. Deze toneelvereniging toont dat met energiek volhouden de pres- taties verbeterd kunnen worden en dat is hartverwarmend om te zien. Tot Steun slaag de er i& aandacht op zich gevestigd te houden en dat valt te waarderen in deze tijd waarin men meent het getij tegen te hebben. Diezelfde avond -echter was er nog een bij- «enkorest van de SG en ook over deze sa menkomst kunnen we zeer enthousiast zijn. De aula van het Stedetijk Museum was voL Dat is aI eeh vermelding waard. Daarnaast echter toonde de jeugd zoveel belangstelling voor de dichtkunst, zoveel waardering ook voor de declamatie van oner endeels uitsteken de -gedichten dat men slechts verheugd kan zijn over dit deel van Jong-Schiedam. On danks het feit dat het al bedtijd was bleven deze jongeren stil luisteren, ze amuseerden zich ook uitstekend met de sol opa n tomim e van jan Bronk. De SG levert hier voortref fende werk, hulde, omdat hier de basis wordt gelegd voor de zo belangrijke belang stelling voor de goede literatuur in ons land. Deze declamatiewedstrijd was geen plicht matig opzeggen van wat teksten maar het was een doorleefd deelnemen, een tonen van gevoel en begrip voor de moeilijke materie en dat ls dan de grote winst. Ook de volgende avond, dus gisteravond, was van formaat. Ats zeldzaamheid waren we daarvoor uitstedig gegaan. We nemen het Wilton Fijenoord niet kwalijk dat WG met de personeelsavond niet is gestart in Musis Sacrum. Stadsgehoorzaal in Vlaardingen is ook gezellig, heeft ook sfeer en het pro gramma 15 van bijzondere kwaliteit. Het is des te meer een prettig programma omdat de niet-scheepsbouwers nu zo ruim kunnen kennis maken met dat uitgebreid gescha keerde leven op de werf. Het is het ook om dat de films vele malen vele kennissen, vrien den, familieleden en allerlei relaties tonen zodat men heel nieuwsgierig blijft toezien wie men nog meer in het beek! zal ont moeten. Iedereen was ervan overtuigd dat de Stadsgehoorzaal wel leeg zou zijn want de vertoning van de reportage van de belang rijke voetbalwedstrijd ReimsFeijenoord werd een te zware concurrentie geacht. Men kwam toch naar liet theater en dat be tekent dat de TV beslist niet allesoverheer send ls zoals men altijd suggereert. Men zag tevens goed toneel, levendiger en na tuurlijker dan de kathodestraalbuis ooit to nen kan. Het leven in de sector van de vrijetijdsbesteding gaat niet dood als met een willekeurige .greep naar drie bijeenkom sten kan worden bewezen dat de belang. steElng er nog steeds 1n ruime mate is. Misschien is het publiek eritiseher geworden, dan kan men dat slechts een voordeel noe men. Het mag de TV nooit kwalijk worden genomen dat het anderen tot meer presta ties activeert. In de RET-bus van Vlaardin gen naar Schiedam tijdens een verrassen de nachtelijke regen ondanks de vrieskou bleker, er meer Schiedammers de tocht naar de Stadsgehoorzaal te hebben ondernomen. We behoefden slechts stil te luisteren, hun lof zei voldoende over het komende succes van deze Wilton Fijenoord-voorsteliingen. Advertentie Modern en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 Begonnen wordt roet de vertoning van de ravage op de Crystal Jewel, het schip dat midscheeps geheel In elkaar werd gedeukt. Later komt dit schip nieuw de haven uit, dan heeft men ook gezien hoe op een stille zondagmorgen onder het keurend oog van de technici en wat journalisten het brugdek is ge plaatst. Een tewaterlating ontbreekt niet. De Grebbedyk glijdt van de hel ling en de camera's hebben dit gebeu ren kunstzinnig gevolgd. Er is een doop van sleepboten, men ziet hoe jongens van de bedrijfsschool les krijgen in dc praktijk bij het demonteren van ecu oude sleepboot. Het afscheid van de heren Muilwijk en Van Daalen wordt ruim getoond mei close-ups van vele -bezoekers. De ver lenging van Dok 5 toont tot welke .pres taties Wr in staat is. De Olympic Thunder wordt dn twee helften gesne den. Er zijn ikielleggingen van de sche pen 775-782, er komt daarvan een- scnip gereed in het voorjaar en aan de on derzeeër Potvis wordt gebouwd. Zes ton grond moet worden weggegra- ven_ voor bouwdok 8 op de Maaskant, boeiend toont men het weghakken en zagen van de laatste .bomen op dit voor malige recreatiegebied en het ploegen van de draglines in de diepte van de bouwput. Dok 3 wort versleept naar Rotterdam, de ingebruikneming wordt nietvertoond. La-atste beelden zijn de doop van de Gorredyk. In dit journaal is ruime aandacht' ge schonken aan het bezoek van de Ko ningin. Men ziet de 'komst bij de werf, het begroeten van de directie, de rond rit op een opstapwagen, de belangstel ling van het personeel, de toelichting van ir. B. Wilton in de machinehal. Tal van Schiedammers komen in het beeld. Er is het bezoek aan de bedrijfsschool waar de Koningin een in de school ver vaardigd geschenk krijgt. Directeur W. G. Valk leidt_ haar rond. leerling Leen- dert Niquet biedt onbeschroomd lachend het cadeau aan. In de kantine van het hoofdkantoor signeert H.M. het gastenboek, begroet zij weer velen als ondernemingsraads leden M. 'Eikenaar en A. A. Aardoom. Ten slotte rijdt zij toegejuicht door ve len weg. Dezelfde 'beelden komen even wel ook uitvoerig in de kleurenfilm voor. De kleurenfilm begint met een beeld van feestelijk Schiedam. De duizenden op en rond het parkeerplein Broersvest worden getoond. De stoet auto's met de hoge gasten rijdt dat plein op en twee jongens (Floris 5 en Floris van Aven ues) bieden H.M. bloemen en een tekst boekje aan. De camera toont de Koningin met ge volg op de tribune en daarna komen vele Schiedammers als gemeenteraads leden, bestuursleden van de SG. de echtgenoten van regisseur en auteur van het pleinspel goed in beeld. Vrou we Aleid van Henegouwen rijdt te paard het plein op. Ruiters draven weg. Bourgondische soldaten wandelen voor bij, de Watergeuzen leveren nogmaals een imponerend gevecht met de Span jaarden en natuurlijk is er het indruk wekkende voorbijzeilen van het fregat schip ,,De Vogel Sïruysz", Hierbij en hierna maakt do commen tator er zich met een Jantje van Lei den" van af want hij zegt vluchtig dat in dit historische spel de oude en de nieuwe scheepsbouw werd getoond en dat maakt op de buitenstaander een misleidende indruk omdat vlak achter De Vogel Slruysz een beeld van het scheepsmodel van WF uit de finale vyordt. getoond. Men ziet ook de prach-j tige stoet van versierde wagens die het Schiedamse bedrijfsleven voor dit spel vervaardigde. Beide films zijn van uitstekende kwa liteit, beide produkten hebben tempo en variatie. De kleurenfilm is naar onze smaak te kort. dc film van WF heeft een traag einde omdat te lang de tocht van Dok 3 over de Waterweg "wordt ge toond. Met dit programma echter heeft! W.lton F. een prestatie geleverd, het zijn produkten die aandacht in ruimere, kring verdienen dan bij de tienduizend gasten van WF in de komende weken. Enerzijds wordt een boeiend en ditmaal zeer uitg-ebreid beeld van werken en leven op de werf en Lm water geboden en anderzijds is er; de vreugde en toewijding te zien d.V ec.i stad een vorstin kan bieden.! Met waardering kunnen wij deze- films ten sterkste aanbevelen. Onge-! twijfeld zullen de vertoningen veel! lof oi»tvangen. Dat is woensdag-! avond tijdt'.is de eerste bijeenkomst: at gebleken. .Tv v./r* V-.iV v r.'-V^VTti. T "'-V- T-V-;' '.'V; rj DIJ avond en nacht leveren de raffinaderijen aan Vlaardingens overkant altijd een boeiend schouwspel ov, De gevolgen van de rook, die deze installaties zo rijkelijk produ ceren. geven echter altijd bij gedachten en bijsmaak... Maar in deze tijd ziet Vlaardingen het uitbrnaksel eens de andere kant opdrijven. Dat is dan eens een prettig idee. Het drink water mag er dan niet lekker der op zijn, maar de lucht, die de Vlaardingers inademen is er honderd procent op vooruit gegaan. Het vuur- en rookto- neel van de overkant is er dus charmanter op geworden om dat nare bijgedachten voor een poosje zijn verdwenen. En bo vendien is de lucht buitenge woon helder... In de kantine van het Openbaar Slachthuis te Schiedam is woensdag het feit gevierd dat de heer H. Th. L, Cos- ter, controleur, op 7 februari 1938 in dienst trad bij de Vleeskeuringsdienst Schiedam. HET proigraanma van de perso- neelsavonden van Wilton Fijenoord is ditmaal van lange duur omdat niet aJleeu twee films worden ver toond maar bovendien speelt de to neelgroep Studio na de pauze het stuk „De Leugenaar" van Keith VVa- terhcusie' en Willis Hall. Het is een rauw en triest stuk omdat de zielige eenzaamheid van een alledaags ge zin met alledaagse problemen wordt getoond. Er gebeurt in dat gezin Visser niets opwekkends, de vader foetert maar. de moeder klaagt maar en een heel oude oma scheldt er doorheen. In dat gezin is verwende Wim tot de leugenachtige zoon geworden die zich met zijn fantastische verhalen een eigen wereid schept. H:j liegt zo vee! "en zo hard dat hij steeds dieper in de moeilijkheden komt want iedereen keert zich tegen hem. In dit stuk worden ruwe termen ge bruikt en ook in andere opzichten is men niet onachtzaam. Toch heeft het publiek uitbundig ge noten van deze voorstellino en dat is in de eerste plaats te danken aan de formidabele prestatie die hoofdrolver tolker Henk var. Ulsen als Billy Liar. Wim (leugenaar) Visser levert. Hij slin gert de ene verontschuldiging na de an dere de zaal in ais antwoord op de reeds volgende leugens. Dit voortdurend gewapende abrupte antwoorden met de meest mogelijke nonsens is het verrukkelijke in dit spel dat men uiteraard niet au serieux dient te nemen maar dat toch naar het stre ven van de auteurs een confrontatie met de eigentijdse werkelijkheid zij het in overtrokken, dus absurde vorm ver toont. Els Bouwman is een vinnige groot moeder die tenslotte overlijdt. Wim van den Brink is de vader die nimmer eni ge aandacht voor de zoon heeft gehad omdat hij steeds maar aan het gewin moest denken. Nell Koppen toont een lieve toegewijde maar domme moeder. Ad van Gestel vervult de rol van de vriend Arthur. Hij doet dat naar de functie in dit stuk met ijver. Kostelijke types, en dan ook zeer ge chargeerd, zi'jn d'e vriendinnetjes van leugenaar Wim, er is het o zo degelij ke meisje Annemarie in de figuur van Cockie Boonstra die deze onsympathie ke juffrouw met haar uitzonderlijke manie voor sinaasappel-eten goed ge stalte weet te geven. Figuren muar het type „noaem of LeMsepiein jeugd" krijgen bij Dore Smit en LettSe Oosthoek als vriendin netjes Rita en Miep wel de juiste teke ning. In dit spel draait alles voorname lijk om de jongeling Wim Visser en Henk van Ulsen mankt daar een ver bluffende creatie van. Hij weet ons me delijden op te wekken voor de zielige eenzaamheid in zijn milieu en dan is aan de bedoeling van de schrijvers vol daan. Nlc. V-L. Van de gelegenheid tot feliciteren werd een druk gebruik gemaakt, niet door het personeel van de dienst alleen, doch ook verschillende slagers, anderen, die in zaam zijn, maakten hun opwachting. Sommigen hunner lieten het niet bij woorden alleen. De jubilaris werd toegesproken door de directeur, drs. D. van den Akker, die tevens het gebruikelijk cadeau onder couvert overhandigde, en door de voor zitter van de personeelsvereniging, de heer M. van Zanten, die een elektrisch scheerapparaat aanbood. Voor mevrouw Coster, die door ziekte verhinderd was de huldiging van haar man mede te ma ken, waren er bloemen. Uit de toespraken bleek de grote waar dering, die men de heer Coster èn als ambtenaar én als persoon toedraagt. Onder de gasten waren de gemeente secretaris van Schiedam, de heer mr. M .J. Blok, en de heer C. Brunt, refe rendaris ter gemeente-secretarie var» Schiedam, die de Adviescommissie Keu ringskring Schiedam vertegenwoordig den. De Christelijk Gereformeerde kerk te Schiedam zal donderdag een zendings avond houden in het Gereformeerd Jeugdhuis, Lange Haven 07, te Schiedam. Ds. Bikker, die jarenlang op het zen- gers, vleesgrossiers en. dirigsterrein heeft gearbeid, zal diaposl- de vleesoranche werk-, tieven vertonen over het werk 'onder de kten hun opwachting, xoradja's en de Venda's. Belangstellen den zijn hartelijk welkom. Aanvang acht uur. Toegang gratis. •De aquarium-en terrariumvereniging Aqua Fauna zal maandagavond in ge- bouw Irene in Schiedam een contact avond houden. De heer W. Hoogen doorn uit Amsteidam zal een lezing houden onder dc titel „Aquarium leef en leed". Er worden kleuren dia positieven vertoond, •De oecumenische raad van kerken te Schiedam houdt zondag een oecume nische dienst in de Opstandingskert, aanvang 19 uur, in deze dienst zullen voorgaan ds. J. Couvée, geref.- predi kant als liturg en dr. L. J. Cazemier, herv. predikant, die de prediking ver zorgt. Iedereen is in deze dienst har telijk welkom. Op de hoek van de Mercuriusstraat en de Vierde Industriestraat te Vlaardingen verleende de bestuurster van een perso nenauto woensdagmiddag geen voorrang aan een dus. Er vo'gde een botsing, waarbij de be stuurder van de personenauto, de 24-ja- rige kantoorbediende D.B., een lichte verwonding aan haar rechter knie op liep.. Haar auto werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. De 30-jarige vertegenwoordiger M. Blom uit Leiden kreeg woensdagmorgen de schrik van zijn leven, toen hij met zijn personenauto wilde parkeren op de parkeerplaats aan de Westhavenkade te Vlaardingen ter hoogte van de visbank. Bij het" afremmen gleed de wagen na melijk door het gladde wegdek door in de richting van de haven. Hier bleef de wagen opdg walkant Hangen zodat,..B. ongedeerd uit dë auto kon klimmen. (Van een onzer verslaggevers) De Vlaardingse brandweer mpest woensdagavond omstreeks half zeven uitrukken voor een brand in het dok van de N.V. Werf I.S. Flgee aan de Koningin Wilhelminahaven. In een verblijflokaal van de classificeerders woedde de brand, die door de brand weer met droogpoeder werd bedwon gen. In deze ruimte bevond zich kleding van het personeel, waarvan een gedeelte vermoedelijk op de verwarming was gelegd, waardoor de brand zou kun nen zijn ontstaan. Onder leiding van de brandweercom mandant, de heer H. Groeneveld werd de brand te lijf gegaan. Spoedig daar na werd met het nablussen begonnen. De schade schijnt nogal mee te vallen. Voor het brandweerpersoneel stond de koffie gereed, zodat men al gauw weer op verhaal kon komen. Omstreeks half vijf woensdagmiddag werd in Vlaardingen groot alarm ge- 'V' (Van een medewerker) Nu er twee wedstrijden voor de twee de helft van de tafeltenniscompetitie zijn gespeeld begint er tekening te ko men in de situatie op de ranglijst. Zo als bekend moeten de vier onderste teams degraderen naar de onderafde ling en het gaat er op lijken dat NOAD de dans zal ontspringen. De prestaties van het tea mzijn de laatste tijd zo goed. dat men in het Noadkamp het verdere programma jnet optimisme tegemoet ziet. Het zou ove rigens een prachtige prestatie zijn wan neer zij er in. slagen Schiedam in de landelijke competitie te blijven verte genwoordigen. Vrijdagavond krijgt NOAD in de Beurs bezoek van SVE uit Utrecht SVE heeft nog een klein kansje op de titel zoals uit de ranglijst blijkt. Of zij over het in uitstekende vorm verkerende NOAD zullen zegevieren va-lt te betwij felen. Dit zou tevens betekenen dat zij hun kampioensaspiraties voorlopig op kunnen bergen, terwijl NOAD er even tueel twee kostbare punten bij zou ha- ien. De stand met nog zeven wedstrij den te spelen is momenteel: Dordrecht 11 20; NKF 11 18; SVE 2 11 15: USV 11 14: NOAD 11 12; Milk- steamers 11 9; Salamanders 2 11 8; UITC 11 7; Gispen 2 11 4; Barna 11 2. maakt voor een brand aan het station. Het bleek dat enig vuur was ontstaan op het dak van een der emplacementen waar de N.V. Bouw- en Montagefabriek Zwijndrecht met branders 'wig was. Een deel van de stationsoverkap ping zal namelijk moeten verdwijnen in verband met een door te voeren wijziging van de treinenloop. Eén brandweerman heeft het vuur met één emmer water geblust.... De oorzaak van de brand bil Flgee is, naar de politie vanmorgen meedeelde, het vallen van een kledingstuk tegen een kachel. Wat werkkleding ging hier door verloren, terwijl een dee! van de vloer is vernield. Het motorvrachtschip Schouwen (12.914 ton) is vanmorgen door ir. M. C. Panne- vis. directielid van Van der Giessen De Noord N-V. uit Krimpen a.cL IJssel, overgedragen aan ir. D. T. Ruys, direc teur van de N.V. Scheepvaart-Maatschap pij „Triton" uit Rotterdam, een zuster maatschappij van de Koninklijke Rotter- damsche Lloyd N.V. „Triton" had reeds eerder een Schouwen in de vaart; dat was een stoomschip, dat vorig jaar naar Griekenland werd verkocht. De nieuwe Schouwen, die langs de Lloydkade lag, is een bulkcarrier, spe ciaal voor het vervoer van massalading ingericht. De Triton neemt voor het eerst een dergelijk schip in gebruik. Een zusterschip, de Goeree, zal van de zomer door Van der Giessen aan Triton worden afgeleverd. Ir Pannevis merkte tijdens de over dracht op, dat de barre winter invloed op de afbouw heeft gehad. Hij wenste de maatschappij met de Schouwen succes toe in de hevige concurrentie op het ge bied van de scheepvaart. Geschenken werden aangeboden door mevrouw B. MaasMeijer, uit Den Haag, echtgenote van de onderdirecteur van de j Lloyd, die op 20 oktober de doopplech- tigheid verrichtte en door een onderwij zeres van de lagere school Jong Pen- drecht, die de Schouwen via de vereni ging Nevas adopteerde. Mevrouw Maas overhandigde de gezagvoerder, kapitein A. Bruinooge, een door Anton Pieck op Schouwen gemaakte tekening. Van Jong Pendrecht kreeg de kapitein enkele boe ken voor de bibliotheek en een tegel, waarop de vlag van de school is te zien. De Schouwen is 160 meter lang en 21 meter breed. De diepgang bedraagt 9.66 meter. Het schip heeft één doorlopend dek. De eerste reis gaat naar Bombay (door de Golf van Mexico). Nogmaals waarschuwt de Schiedamse politie tegen het betreden van het ijs in Schiedamse havens. Dat ijs is op vele plaatsen onbetrouwbaar en niet overal zijn bakens gezet. Zo is bij de Westerha- ven het ijs onbetrouwbaar omdat de firma Lenderink daar dagelijks 20.000 i liter warmgeworden koelwater moet spuien. De politie moet de jeugd hier 1 herhaaldelijk wegjagen. Nu de dooi mo gelijk invalt, wordt het probleem groter. De Schiedamse brandweer heeft woensdagmiddag om tien over vier een brand bestreden achter de woning van de heer L. C. W, in de Edisonstraat 33. Daar stond een schuurtje drie bij drie meter in brand. Het schuurtje met wat opslagmateriaal brandde geheel af. Ver moedelijk heeft een tienjarige jongen het brandje aangestoken. SCHIEDAM. Geboren: Adrians J M. d v C G de Bruin en M J 't Hart; Hulbertus z v H Lass en burg en A P Zevenbergen; Eer de, z v E van Leeuwen en K Taal; Leendert. z v W Bikker en D van der Meulen; Marcel- lus P. z v J Segers en A M Dogge; Astrid, d v W Dekker en D C J Warnink. Overleden: J C Bouwman, 51 jr; J M van Rijsingen, 94 jr, wed van: Kames L A; J Rodenburg. 72 jr; H S de Visser, 81 jr. we duwe van: P JK van der Ven; A J Greten, 79 jr. Irene: Prinses Ireneschool, Toneel avond, 20. Irene: CHU. Vergadering.20. De Rank: Coöp Melkeentrale, Feest avond, 20. Passagetheater: Gusto, Toneelavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, lel. 66382 b.g.g. lel. 64154 oi 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactleaangeiegenhcden. Agentschap H. j. Troost, Alcidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b a g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-aiarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduina- str. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk". 9—17. Stedelbk Museum: „Spiegel aan de Wand" Historische costuums, 10—17. Irene: Cefa. Filmavond, 20. Musis Sacrum: Pers. ver. Schrijver, Feestavond, 20. De Rank: De Burcht, Toneelavond, 20. Het .Bedrijfsjournaal 1962" van de scheepswerf Wilton Fijenoord in Schie dam "is in Première gegaan. Uitvoerig wordt het leven en werken bij de scheeDSwerf getoond. Zo ziet men onder meerhoe op de Crystal Jewel een ge heel nieuw brugdek wordt gezet. Grote kranen tillen deze tonnen-zware vracht beeld geeft van het verlengen van een op als een veertje en plaatsen het op de centimeter nauwkeurig op de onder bouw. Nauwkeurigheid is toevertrouwd aan de arbeiders van Wilton-Fijenoord. Dat blijkt ook uit de andere foto die een serie Indische Jala-schepen. Viermaal heeft Wilton in 1962 deze schepen door gesneden, uit elkaar getrokken en er nieuwe secties tussen gezet zodat de schepen uit Bombay groter en langer werden. Heel voorzichtig en gadegeslagen door een groot aantal experts wordt zo'n moot het dok in gevaren en naar het achterschip van een der Jala-schepen geleid. Ook hier is precisie een eerste vereiste. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Schiedam van 28 januari 1963 is de „Stichting Woonwagenliefde-1 werk van de St. Vincentius-| vereniging", alhier, geplaatst op de lijst van instellingen van weldadigheid, bedoeld in art. 3 der Armenwet en daarbij ge rangschikt onder de categorie instellingen, door een bijzon dere stichting geregeld en be stuurd. Schiedam, 5 februari 1963. Bij de Gemeente-Politie te Schiedam kan worden geplaatst een die tevens zal worden belast met het schoonmaken van de garage, auto's en bromfietsen. Het bezit van een rijbewijs strekt tot aanbeveling. Aanstelling zal, naar gelang van leeftijd en bekwaamheid, geschieden in de rang van monteur (loongroep 4, weekloon incl, comp, premiën A.O.W. van 43.20 tot 95,40) of van monteur le klasse (loongroep 5, weekloon incl, eomp. premien A.O.W. van j 43,20 tot 102,15). Bovenstaande bedrogen zullen worden verhoogd met 5% tijdelijke toelage en eventueel met een huurcompensatle van 320,40 per jaar. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Vakantietoeslag 4% /per jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen binnen 14 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de Commissaris van Politie, Lange Nieuwstraat 55 te Schiedam. 'AC. V. O WfNTSIRAAl li» HOEK OUKLAAN Tfl. ?87?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2