Emma Maersk wisselde van naam: Magallanes DSC-band als vanouds vlot en aantrekkelijk T.S.F. kwam aan de koi van de ranglijst Gevreesde ontmoeting werd goede overwinning 1 Feest van WiltonrFijenoord E bij BOOGAARD Philips Televisie vanaf 5.00 per week Grootste schip van Chili Selectiewedstrijden Kring Maasmond Goed jazz-concert in Stadsgehoorzaal i i n AGENDA Schiedam Auto tegen paal: twee gewonden Joyriding Vier jongelui met gestolen auto over kop H. K. VAN MINNEN IN DE STATEN? Schiedams tafeltennis Contactavpnd van DOK Buit niet groot bij inbraken Gladde straten veroorzaken i ongelukken NOAD verloor met grote cijfers van SVE2-8 Auto rijdt in politiepost Burgerlijke stand Gewond bij val op ijs Twee fietsendieven gepakt DE ROTTERDAMMER pagina 4 MAANDAG 11 FEBRUARI 1961 (Van een onzer verslaggevers) QINDS zaterdagmiddag half vyf 4~ heet het Deense schip „Emma Maersk": „Magallanes" en met die naamsverandering is de tanker teveni het grootste schip van de Chileense vloot geworden. In het land van de scheepsbouwers be hoeft deze mededeling niet schok kend te zijn, maar voor de Chilenen was het reden om feest te vieren. Dat hebben zij dan ook zaterdag middag gedaan op het grote schip (18.000 bruto reg.ton)tiat bij Wil ton Fijenoord in Schiedam ligt. EMMA MAERSK MAGALLANES ZESTIG UUR Vnndaag ...en maandag en dagelijks OOK KOUD Revanche Stefan enaso aam nist, zal donderdagavond In hat sagetheater te Schiedam music,. Hij i» solist m het Vierde Toonkunst- concert dat verzorgd wordt door het Rotterdams PhilharmonisCh Orkest 0.1.V, Eduard Flipse. Uitgevoerd wor den The Walk to the Paradise Gar den, het Eerste pianoconcert van Cho pin en de Zevende Symfonie van Dvo rak. Het Leonhardt-Conaert zal zaterdag avond 16 februari in de sfeervolle aula van het Stedelijk Museum in Sohio- -dam een museumconcert van kamer, muziek verzorgen. Hieraan werken mee Marie Leonhardt, viool; Antoinet te van den Homberg, viool; Wlm ten Have, altviool; Lodewijk de Boer, altviool; Dijck Koster, cello; Gustav Leonhardt, clavecimbel. De strijkin strumenten in Barok-menauur apelan werken van Byrd, Böhm, Biber, Schmelzer. Muffat e.a. Herman van der Kruit en Wim Over- beeke van de ehr. gymnastiekvereni ging ANIMO uit Kettsel hebben de Schiedamse eer hoog gehouden bij de haalden deze twee jongens gemiddeld een 7 en dat was ruim voldoende om gekozen te worden voor de gewestelij. ke selectiewedstrijden die op 23 fe bruari in Rotterdam gehouden worden. Aan de kringwedstrijden namen der tien gymnasten uit de Kring Maas- mond mee en hiervan slaagden zes meisjes, een dame, allen uit de emge* ving van Schiedam en dan de twee Schiedamse jongens, g De laatste lezing in de serie Ver kenningen van Kunst in het Stedeiyic Museum te Schiedam zal vanavond (maandag) om 20 uur worden gehou den. Drs. Th. van Velzen, directeur van het Cultureel Centrum De B«y- erd te Breda zal spreken over „De Bijbel van Koning Wenceslaua" uit Het is usance dat een schip voordat het verkocht wordt eerst geheel wordt opgeknapt. Dat is bij Wilton geschiedt. Op zaterdag 23 februari zal het schip Schiedam verlaten. Het is eigendom geworden van de Sociedad Anonima de Navigacion Petrolera (SONAP). P4t if ,.1®nde drie grote rederijen in Chili. Het schip wordt het vijfde vaartuig van de SONAP. Het zal het grootste schip van de staten aan de westkust van Zuid-Amerika worden. -- - ---Zaterdagmiddag heeft de vertegen- het Museum Plantijn-Moretus te Ant-iwoordiger van de SONAP de heer werpen. De heer Van Velzen zal aan Browne, telefonisch de zaken geregeld de hand van. kleurendia's de verschU-l met zijn firma in Chili en de verkoper, lende stadia van de miniaturen be-|de grootste particuliere Deense reder lichten. Een beperkt aantal kaarten A. P. Móller. Daarna heeft hij in aan- voor deze lezing is nog verkrijgbaar, wezigheid van Deense, Chileense zeelie- ïn de pauze is gelegenheid tot bezoek)den, Nederlandse gasten en hun dames aan de tentoonstellingen Kunstschat- - de vlaggen doen verwisselen, ten van de Oud-Katholieke Kerk" eni De Deense vlag ging neer en de rood- „Spiegel aan de wand". 'witte vlag met de witte ster in het bleu- C? Een portemonnaie, inhoudende f 190, we vierkant ging omhoog. Voor de SO- is weggenomen uit de keuken van me- NAP sprak de heer Browne daarna m vrouw H. C. K.-M. in de Burgsmeesterjde salon. Hij heeft de wereld bereisd Knappertlaan in Schiedam. (San Francisco, Miami, Hongkong e.d.) Uit de woning van de Schiedammer1 om een dergelijk schip te kunnen kepen. G. A. B. op de Lange Haven is een .De Magallanes is dan ook genoemd .bromfiets ontvreemd. De heer B. hsdlnaar de grote ontdekker van de door- de sleutel in de deur laten zitten. Uit vaart rond Chili, M&gelhaen. de stalling van een transportbedrijf! aan de Overschiesewef is de bromfiets.cmnnn/j/ïer/i van de heer G. 1. gestolen. C,OSmopoiUlSCn De Schiedammer J. W. F. J. mist1 Het schip is m 1957 te Odensee ge- zijn fiets die op de Vlaardingerdijk'bouWd. Het meet 30.000 tons dead- heeft gestaan. Van de fabrieksarbeider [weight, het vaart 18 knopen. Het schip G. A. is in de Oosterstraat een rijwiel .heeft als alle moderne tankers uitste- ontvreemd: .kende voorzieningen. De Deense be manning is zaterdag naar het vaderland vertrokken en uit Chili kwam kapitein Guillermo Munoz met 41 bemanningsle- den. Tijdens de receptie leek de salon dan ook een cosmopolitïseh centrum waarbij Denen, Nederlanders en Chile nen ervaringen en vriendschapsbetuigin gen uitwisselden. Chili heeft vrijwel geen scheepvaait. De voormalige Emma Maersk moet ais de grote aanwinst gaan varen van de kortgeleden ontdekte olievelden bij Vuurland naar de grote stad Valparaiso, 2,000 km noordelijker dichtbij de hoofd stad Santiago. Hier heeft Chili raffina derijen. Bij de verkoop heeft de cargadoor D, Burger Zn. uit Rotterdam be middeling verleend. Daarom waren zaterdag bij de feestelijke plechtig heid aanwezig van Burger de firmant W. Dutilh, de waterklerk S. Koster en de directeur algemene zaken 3. S. C. Bal. Advertentie (Va,n een onzer verslaggevers) In het gymnastieklokaal aan de Prinses Margrietlaan in De Lier werden zater dag de Kringselectie-wedstrijden voor adsplranten en dames en heren gehouden. Na het openingswoord van secretaris P. H. Kegel, werden van de Kring Maas mond van het K-N.C.G.V. voor de adspl ranten de volgende onderdelen afge werkt: ringen, brug, evenwlchtbalk, per sonele vrije oefening en paardspringen (bij de meisjes), en rekstok, brug. rin gen, lange mat en paardspringen bij de jongens. Voor de organisator de SV De Lier hebben de meisjes voor de grootste ver rassing gezorgd, want zes Lierse meisjes van -15 en 16 jaar werden door de heer P. H. Kegel als de zes besten genoemd. Advertentie In verband met mijn leeftijd heb ik mij genoodzaakt gezien per 1 januari 1963 zowel mijn boekhandel, als de uitgave van het Geneeskundig Jaarboek over te dragen aan de heer H. W. Blok, die reeds jaren een boekhandel heeft in de Boer- goensestraat 1J 6—118, Rotter- dam-Charlois. Ik zeg U dank voor het ver trouwen, dat mijn bedrijf mocht genieten en waarvan ik over tuigd ben dat U het op gelijke wijze aan mijn opvolger zult kunnen en willen schenken. W. J. VAN HENGEL Hierbij deel ik U mede,dat ik per 1 januari 1963 van de heer W. J. van Hengel heb overgenomen zijn boekhandel (vroeger Hoogstraat, thans Schie damse Vest) en de uitgave van het Geneeskundig Jaarboek. Gaarne hoop ik zowel in de Boergoensestraat als ook in de nieuwe zaak aan de Schiedamse Vest Uw vertouwen te mogen behouden. H. W. BLOK 1 _M i riy K J rvg hanen had niets van rumoerig- ^^lieid zaterdag. Op de stille werf Wilton Fijenoord liepen twee eenzame arbeiders die meedeelden dat zij het weekeinde wel aan de slag zonden zijn. Verder lagen er heel stil vele schepen. Eén daarvan was de Emma Maersk en is nu de Magallanes. Daar hebben Chilenen verteld hoe blij ze zjjn dat ze mogen beschikken oüer een grote tanker. Een beminnelijke mr. Browne heejt dit met plezier enkele malen verteld. Hij heeft de gratie van zijn Spaanse voorouders. In Chili wo nen ook in. hoofdzaak nakomelingen van Spanje, zei hij. Wij waren ver heugd een authentiek kleinkind van de autochthone bevolking, een Arati- cam of Atacame-rrtdiaan, in de uni form van officier van het schip tê ontmoeten. Mr. Browne beschikt over de Spaanse charme, hij vertelde een Hollandse dame dat hij met haar ge trouwd zou witlen zijn als hij niet getrouwd zou zijn geweest. Dat be hoort mogelijk tot de hoffelijkheden van de Zuid-Amerikanen. /~)VER veertien dagen verlaat de V „Magallanes" voorgoed ons land. Dan gaat hert schip varen. Van Punta Arenas, dat is midden aan de Straat van Mageüiaen, tweeduizend kilometer hogerop, vier dagen varen, naar de grote plaats Valparaiso. Misschien komt het schip hier nog wel eet» want blijkens de verhalen moet het some goedkoper zijn een kapot eernp naar Nederland te slepen dan het ut Amerika te doen-repareren als er al plaats is. Mr. Browne bleek een be reisde Roel. Hy had evenals rijm land genoten de tocht per vtiegtuig naar Nederland gemaakt maar daarvoor waren wat omwegen nodig. 70 had hij zestig uur in een vliegtuig geseten, het waren twee kalender dagen omdat hij steeds met de op gaande zon was meegevlogen zodat het aldoor ochtend bleef, zodat hij steeds zijn horloge gelijk moest zet Meizon Wanthuis: Ned. Ver. v. Huis vrouwen. ledenvergadering, 14.16. Stedelijk Mu««um: Verkenningen ven kunst De Bijbel van Koning Wertceslaus drs. Th. ven Velzen, 20. Irene: Aqua Fauna, Lezing, 26. Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond v. Oud-Strijders. Contactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 8Ó037) allot» voor redaotleaangelegenhedOB. Agentschap H. J. Troost, Aletóastr. 23, teL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115388). Belangrijke teiefoonnofömera: Brand- alMtn 69123, politic-alarm 64666; GO GD waarschuwing 66290, Apotheek: Gouka, Groenelaan. Grote Kerk, „Zoven eeuwen Grote of St. Janskerk". 0-47. Stedelijk Museum: „Spiegel em de Wand" Historische cMtmmw, 10-A7, «n „Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk ïft-17. ten en hij sou ook nog driemaal heb ben kunnen ontbijten. De Japanse stewardessen vond h\j bijzonder gra cieus en de mannen krijgen - er -zulk. een grootse bediening. Japan vindt hij een energiek land, daar is men in een ruk uit het tijdperk van de oud heid gesprongen en op technisch ge bied staat Japan aan de spits. Honkong is een mooie stad, er kermen zoveel vluchtelingen dat men niet weet waar ze blijven moeten. Als het schrijnende van deze stad zag mr. Browne de vluchtelingen aan de overzijde van de rivier, dus op Chinees grondgebied, dood vallen van ellende. Zij hadden het land van de Engelsen fliet kunnen bereiken, yO kan op een trieste winterse dag de wereld opengaan in het anders zo Sluimerende Schiedam, Dan hindert het niet dat mr. Browne vijf kwartier later dan beloofd is aan zijn gasten gaat denken. Hij vertelt telkens weer met veel verontschuldigingen dat hij ten kantore zo lang heeft moeten telefoneren. En de kapitein, ook een pracht exemplaar uit de tijd van de Spaanse verovering, kon ook al niet voortdurend aanwezig zijn want Ka pitein Munoz moest naar New York telefoneren. Later was de charmante mevrouw Munoz er ook, ze leek ons Europees en ook de andere dames hadden allen iets Scandinavisch zodat toe niet zogen wat nu Zuid-Amerika en wat nu Denemarken was. Wel gogen wij dat de zuster van mr. Browne uit Zuid-Amerika komt. Zij had de fascinerende blauwzwarte haren en ze studeert in Parijs. Het oude Europa heeft kennelijk nog de bekoring, dat lieten de gastheren- gasten ook telkens horen. Holland is tdbóóó aardig. „Niet te koud, hier?" Welnee, in Chili is het toch ook kowd." DE Dutch Swing College Band heeft voor een uitverkochte Stadsge hoorzaal zaterdag in Vlaardingen een uitnemend jazzconcert gegeven. Dat Peter Schilperoort voor een operatie aan een hand niet aanwezig kon zijn, leek eerst een teleurstelling, maar na enkele nummers bleek dat de oud DSCe'r er Dim Kesber een uitsteken de vervanger was. Zonder enige moeite wist hij zich aan te passen aan de band. Zijn spel is zeer melodieus en bijzonder fris van toon. Hij beheerst zijn instrumenten, klarinet en sopraan-sax, uitstekend Ray Kaart (trompet) is een stuwende kracht van de DSC-band. Zijn spel ken merkt zich door een grote mate van souplesse en is nooit saai. In ,;Just a closer Walk" brachten Dim en Ray een leuk en fris duetje. Goed ondersteund door drummer Lu Ssanet. 'Dlck Kaart (trombone) excelleerde ih de beroemde Basin Street Blues". Hij gaf deze blues een eigen karakter, en dus geen imitatie van het spel van andere jazz-grootheden. Bijzonder aantrekkelijk was de vijftig jaar oude Steam Boat Stomp". Het is een watervlug muziekje waarin weer eens de voortreffelijke kwalitei ten van de DSC als eenheid naar voren kwamen. Het spel van Arie Ligthart (banjo en gitaar) is zeer subtiel. Sa men met bassist Bob van Oven gaven zij ondermeer een goede vertolking van „There May Be Some Changes Made". Als kwartet (Lu Ssanet, Bob van Oven, Op de kruising Julianalaan-Rubens- laan in Schiedam is vrijdagmorgen om vijf over acht de Vlaardingse kantoor bediende IJ. H. met zijn auto tegen een lantaarnpaal gebotst toen hij -.wee 3or,- gens van 13 en 14 jaar wilde ontwijken. De heer H. kreeg een wond aan het hoofd en gekneusde ribben. Zijn passa giers D. E. P. v. L. en M. C. B. even eens uit Vlaardingen, hadden schaaf wonden. De slachtoffers zijn .naar het 'gemeenteziekenhuis in Schiedam ge bracht. Op de Nieuwpoortweg in Schiedam stond zondagavond om kwart voor re gen dwars op de rijbaan een bestelau to met brandende verlichting en draai ende motor. In Vlaardingen is gezien dat twee jongens een uur daarvoor de ze auto bij de smederij van de heer D. hebben weggenomen. Dim Kesber (sopraan-sax) en Arie Ligthart» speelde men voortreffelijk de „Saint Louis Blues". Vooral Arie Ligt hart en Dim Kesber kregen hierin een groot aandeel. De Tiger Rag" (hoe vaak zullen de mannen van de DSC het reeds gespeeld hebben?) kreeg weer een nieuwe vertolking. Ray Kaart blonk vooral uit in „Bill Baily Won't You Please Come Home". Uiteraard traden drummer en banjoist ieder als solist op. Voor Lu Ssanet was dat in de „Stomp Meating" en voor Arie Ligthart in de „Bye Bye Blues". Vooral de laatste blues kreeg van Arie een verbluffend knappe uit voering. Zijn spel is bijzonder melo dieus maar toch niet minder ritmisch. A. J. B. In de nacht van. vrijdag op zaterdag werd in de Chopinstraat te Vlaardingen een personenauto, toebehorende aan de heer J. v. d. Brugghe, weggenomen. In het centrum van Rotterdam sloegen de dieven met de auto over de kop. De po litie heeft hen aangehouden. Het bleken te zijn de 25-jarige kan toorbediende R. H. uit Schiedam, de 18- jange kantoorbediende J. de R„ even eens uit Schiedam, de 21-jarige student R. S. uit Vlaardingen en de 20-jange A D., eveneens uit Vlaardingen. De twee laatstgenoemde arrestanten zijn zondag weer naar huis gestuurd. De auto werd ernstig beschadigd. Het waren Marian Rietdijk (74.1), An neke Keizer (71.7), Coby Stolze (715). Elly Stolze (71). Eva Keizer (70 9) en Ti neke v. Geest (70.7). Bij de jongens wa ren hat Wim Over- beeke (71.4) en Her man v. d. Kruit (70.1) die het Ke- thelse „Animo" m de prijzen bracht, ter wijl daarna ook voor de dames geweste lijke wedstrijden werden gehouden in de onderdelen: ringen, brug ongelijk, even- wichtsbalk, personele vrije oefening en paardspringen. Opvallend was bij de ad- spiranten het resultaat van Adry Keizer, die met 74 7 punten winnaar werd bij de meisjes, maar door haar te jotage leeftijd niet in aanmerking kon komen voor de gewestelijke wedstrijden, die op 23 fe bruari a.s. in Rotterdam worden gehou den en waar de candidaten voor de op 30 maart in Zutphen te houden nationale KNCGV-wedstryden worden gekozen. De deelnemende verenigingen waren SV De Lier (De Lier), VES (Monster) en .Animo" (Kethel). De hoofdleider van De Lier, de heer H. Schouwstra heeft aan de winnaars (essen) een herxnneringstne- daille uitgereikt, waarna de heer P. H. Kegel dit geslaagde programma met een toepasselijk woord heeft gesloten. (Van een onzer verslaggevers) De heer Cora, van Dijk uit 's-Gra- venzande, lid van de provinciale sta ten voor de C.H.U., heeft op medisch advies bedankt voor het lidmaatschap van de staten. De heer Van Dijk is 66 jaar. Hij wordt waarschijnlijk opge volgd door de heer H. K. van Minnen, wethouder van Vlaardingen. De heer Van Dijk is in politieke en agrarische kringen een bekende figuur. Reeds vanaf de bevrijding bekleedde hij het lidmaatschap van de staten en uit dien hoofde had hij voorts zitting in pro vinciale commissies, zoals de provinciale landbouwcommissie, de provinciale wa terschapscommissie waarvan hij voor zitter was en de agrarische commissie van de planologische dienst, waarvan hij eveneens voorzitter was. De heer Van Dijk heeft ook in diverse politieke organen, zoals de besturen van de Statenkring Delft en de Kamerkring men hem voorts als voorzitter van de Dordrecht zitüng. In het Westland Tornt bloembollehkwekersvereniging Floralia, een functie die hij eveneens neerlegt. De gemeente 's-Gravenzande heeft hij kort na de oorlog enige tijd als wethouder in de noodraad gediend. HUUR "w| ZONDER KOOPVIRFlfCHTINQ MET RECHT TOT KOOP GEEN BORGJTORTINO VRAAGT 1NUCHT1NGEN Zaterdagavond heeft, de christelijke gymnastiekvereniging D.O.K. de eerste contact-avond gehouden voor de oudste adspiranten. Enkele maanden geleden is een commissie samengesteld om de ze loot van de verenigingsboom te ver zorgen. Men kan tevreden zijn met het resultaat. De waarnemend voorzitter, de neer J. van Noortwijk sprak het openings woord. Het programma omvatte sket ches, samengesteld en uitgevoerd door eigen leden, muzikale medewerking van The Flatters en als hoogtepunt van de avond een quiz. Op het ijs van de Vlaardingse Vaart kwam zondagmiddag de 40-jarige op zichter J. Smeijer met zijn schaats in een scheur terecht, waardoor hij viel. Met een hoofdwond en een hersenschud ding moest het slachtoffer door de GGD naar het Algemeen Ziekenhuis worden vervoerd. TN DE tafeltenniscompetitie is het Schiedamse TSF aan de kop van de ranglijst van de tweede klasse C gekomen! Zelf draegen de Beursspe- lers daartoe bij door een overtui gende zege (91) op een van de lager geplaatste teams, Roteb 1. Dat was echter niet voldoende om de twee punten achterstand op leider Feyenoord 2 goed te maken; daar voor was de verrassende 3—7 ne derlaag van dit team tegen runner- up Germinal 4 nodig. De spanning aan het hoofd van de ranglijst is nu bijzonder toe-genomen. Feyenoord 2 en Tsf 1 leiden met twintig punten uit twaalf wedstrijden, Germinal 4 en Xerxes 5 volgen met achttien uit twaalf. Tussen deze vier teams wordt de strijd om het kam pioenschap verder uitgevochten, waar bij Tsf dus de kans weer volledig in eigen hand heeft; temeer, omdat het alle drie concurrenten in de tweede competitiehelft nog ontmoet! Ook de overige Tsf-teams hadden een uitstekende week: vier avn de vijf won nen hun wedstrijden en slechts het der de team leed een overigens eervolle nederlaag. Tsf 1 had met Roteb 1 al ven weinig moeite als in de eerste cömpetitiehelft: 'ook nu werd de uitslag 9—1, Merkwaardig genoeg ging alleen het dubbelspel BouwerWigmans verlo ren; de enkelspelen weiden alle in ge makkelijke Tsf-winst omgezet. Het tweede Tsf-team nam overtuigend revanche voor de in de eerste compe titiehelft thuis tegen Emba 2 geleden nederlaag: met 8—2 bleven Degreef c.s. nu aan de goede kant van de uitslag, voor dit uitstekende resultaat was in de eerste plaats invaller Wil Baard aan sprakelijk: hij won alle drie zijn enkel spelen. Nïek Spithoven en Hans Degree! Zondagavond is er ingebroken in een gebouwencomplex aan de Zwartehond- straat te Rotterdam, waarin verscheidene kantoren zijn gevestigd. Men is vermoe delijk binnengekomen via een niet goed afgesloten bovenlicht van een toilet aan de zijde van de Wijnstraat. De toegangs deuren van vier kantoren waren gefor ceerd. Wat er was vermist kon nog niet worden vastgesteld. In de Chr. Huygensschool aan de Hoofdsteeg is eveneens ingebroken, hier door het inslaan van een ruit. Kantoren en lokalen waren doorzocht en een ka chel werd vernield. Vermist werd een polym°ter ter waarde van 70. Voorts hebben inbrekers zich in de nacht van vrijdag op zaterdag door het verbreken van een deurslot toegang ver schaft tot een galvaniseerinrichting aan de Oostzeedijk, De buit waséén gul den aan klem geld uit een kistje in het kantoor. Ben inbraak in het buurthuis De Brink aan de Brink In Vreewijk leverde meer op. Hier was de buit tweehonderd gul den, ontvreemd uit enkele geldkistjes. De inbrekers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door het inslaan van een ruit aan de achterzijde van het gebouw binnengekomen. Een aantal bureaus werd doorzocht. Vergeefs hebben inbrekers gewerkt in een aan de Oostzeedijk gevestigd kantoor. Zij kwamen binnen na een deurslot te hebben geforceerd, doorzochten een aan tal bureauladen, maar gingen met ledige handen weer weg; er wordt niets ver mist. heten maar pas bij de stand 79 elk eenmaal de winst aan de embalta- ge-mensen. Ook Tsf 3 trachtte revanche te-né men voor een eerder geleden nederlaag: S.VA 2 stak daar echter een .stokje voor. Wel kwamen Paul de Looze ea de zijnen met 31 voor te staan,' maar daarna was het met de Tsf-winst 'ge daan. SVA nam met 5—4 de leiding; en aanvoerder De Looze moest in de laat ste wedstrijd de eer, het wedsirijdpuéfc- én de beide competitiepunten aan de te-: genstanders laten; zij het dat heb Krachtsverschil zeer gering was (22—24 TSF 4 ging voort op het pad -der overwinning; RN 1 werd nu met 8—2 het willig" slacmoffer van de protf&c- UvTtevtszin van Zuidgeest, Jorritsma en. Van Dijk, Het vijfde Tsf-team behaal-: de een oog royaler overwinning (9—1). eix wel op de naaste concurrent voor het kampioenschap Ssavr. Leen de Ruï- ter, Zuidgeest Jr. en Timmer hebben nu vyf punten voorsprong op Iran naas- te concurrent en geen team zal hun de weg naar het kampioenschap kunnen' versperren. Tsf 6 tenslotte wilde 'voor de overige teams niet onderdoen: met 8—2 bonden Vletter, Rietveld en Kim» HFV 5 aan hun zegekar. ai,een w** -goede Tsf-wcei ln tafeltenniscompetitie: evenals de vo*» rfge week vijf overwinningen uit zes wedstrijden. Het programma voor- de» w»fc luidt: 11-2 Tsf 1—Ret 1; M 5-1 Service 7; 13-2 Cincinnati 3—Tsf 6: 14-2 B-ap Tsf 3; Tsf 3—Ggd 3; Gataaró .yano^tend vroeg is op de Korperweg Rotterdam een met aertien ton stookolie geladen uit Ensche de afkomstige oplegger geslipt De trek ker geraakte in het talud van de weg de oplegger kwam dwars op de weg te staan. Waar de rijbaan in de richting de Groe- ne Kruisweg was geblokkeerd en het overige deel van de weg zeer glad was. moest het verkeer in beide ri. worden, afgesloten tot de riibaanwas In de laatste en beslissende set heeft Juliana zijn publiek koude rillingen be zorgd. De vaart was er uit, er werd krampachtig gespeeld en de afwerking liet alles te wensen over. Maar bij 10 14, toen iedereen zich al verzoend had met een vierde set gebeurde het onge looflijke. Plotseling draaide het weer, er werd weer aangevallen en voor het pu bliek eigenlijk wist wat er gebeurde, was de strijd al beslist 1614, Grote vreugde dus aan Schiedamse zij de, die nu, met nog slechts vijf wed strijden te spelen een voorsprong van zeven punten hebben, waarbij we overi g-na wel moeten bedenken dat Aggredi- or twee wedstrijden minder gespeeld heeft. Een schitterende prestatie dus voor de heren 1, maar helaas ook het eni ge Julianasucces deze week. Dames 1 kon het niet redden tegen het ster ke Libanon '50 1, dat de beste kam pioenskansen heeft en verloor met 30. Ook dames 2 stelde teleur door met 1510, 157 en 153 te verlie zen van Z.V.C. 4. Dames 3 kon ook tegen Libanon '50 11 niet tot winst ko men. Heren 2 en 3 speelden niet omdat hun wedstrijd op het laatste moment afgelast werden. De junioren tenslot te zagen hun kampioenskansen vrij- ébéürd. In een ommezien was Het l wel verloren gaan door met 3—1 te DE lthg tegemoet geslene en ge- vreecde roUeybel ontmoeting van het Schiedamse Juliana met het VlaartUafse Aggredior ls tot een goed einde gebracht. Van het begin af hebben de Juliana-mannen zich weten te handhaven aan de kop, on danks het feit dat de eerste wed strijd tussen de Schiedammers en het Vlaardingse Aggredior door de Vlaar dingen werd gewonnen- Geen' wonder dus dat de Oranje hemden allerminst met een gerust hart naar de Harlngstad zijn getogen. Bij een nederlaag zou Aggredior de leiding overnemen en er mocht dus op een spannende strijd gerekend worden. De beide ploegen hebben hun hoge klassering dan ook geen ogen blik beschaamd. Het is een boeiende strijd geworden waarin de modernere spelwijze en balbehandeling alsmede de grotere aanvalskracht van Juliana tenslotte de doorslag heelt gegeven. Direct ln de eerste set werd dit over duidelijk gedemonstreerd. Juliana begon overrompelend, nam een voorsprong en ging ln «en adem door naar 15—«2. Over bluft door dit grote succes ging Juliana het ln de tweede set té gemakkelijk op vatten en daarvan profiteerde Aggredi or dankbaar. Langzaam maar zeker kwam Juliana achter te staan maar bij de stand 4~10 ontwaakte de gehele ploeg weer. Toen was het weer snel gebe toen 15-12. 1 per liezen van Concordia A. (Van een medewerker) In de tafeltenniscompetitie trad vrii- dagavond het Schiedamse N.O.A.D. in hL K°°pn!a"j aIs gastheer op van het bezoekende Utrechtse S.VE 2 Dit dat nog een. goede kans maakt op rff J v* 1 dit m ziln wedstrijd tegen N O A'rf8 duidelijk laten blijken. fl'iL' d tegen dit team geen ^V?n yat blljkt uit de uit- S A7 E W 8 in voordeel van Dit betekende tevens de eerste thuis nederlaag van N.O.A.D, in dit seizoen t'n aPder record werd door hen gebroken, Arnold Braak die tot nu toe ï,öistriidei1 ongeslagen bleef nit LvU ,twee, uederlagen accepteren. Dit tekent wel de kracht van de Utrechters. Weliswaar ging het dubbel afleef verIoren- dan had alleen de nederlaag met wat betere cr- fers tot uitdrukking gekomen r?7 dit duel toch echt niet in. Arnold Braak en Henk Aben wisten kffn fLPat te- wtinnei!- Cor Joustra kwam met tot winst De spelers van o.Y waren met een bang hart naar „vT f- m §e'cornea, omdat zij uit de uitlatingen van Co Hogendoorn, de be kende radio- en televisiemedewerker op sportgebied, middels de Utrechtse pers hadden gelezen dat de Beurs voor de tafeltennissers bijna niet te bespelen ,n verband met de scheve vloer. umUs: v^v'8 'gebleken dat de spelers van S.V.E. hiervan geen last hebben ge- had, wat tot uitdrukking komt in hun verrichtingen tegen N.O.A.D, zouden zij direkt kontakt opnemen met de heer Hogendoorn. Barna, het team waarin Co Hoogendoorn speelt, leed tegen N.O.A.D. in de Beurs een grote nederlaag. Dit zal wel niet aan de scheve vloer gelegen hebben, want het team staat op het mo- ment op de onderste plaats van de rang lijst. Vrijdagavond speelt N.O.A.D. weer thuis en wel tegen koploper Dordrecht.- Dit team heeft tot nu toe slechts een nederlaag geleden en wel tegen S.V.E, Verder werd in alle wedstrijden de volle winst behaald. N.O.A.D. staat duf weer voor een zware opgave. rijbaan vrijgemaakt. Geen der -inzittenden werd gelukkig gewond. Op de Kxalingsweg bij de Flaszoora is zondagochtend een pe,- menauto op het" gladde wegdek geslipt. H voertuig kwam tegen een lichtmast terecht en een dep inzittenden, de 39-jarige draaier A. Dijks hoorn uit de Eivierweg te Capelle aan den Ussel, sloeg met rijn hoofd tegen de voorruit. Met een scheur boven het lin ken-oog en een verwonding aan de neus werd hij naar het Dijkzigtriekenhuis ge- bacht. deSandelingstraat is mevrouw P. A. Willebrand-van Zijl uit de Oost Ple- termanstraat door de gladheid komen te vallen. Met pijn in linker enkel en rech ter schouder is zij naar het Zuiderzie kenhuis gebracht De dooi heeft zaterdag veelonge mak veroorzaakt in Schiedam. Op tal van plaatsen, als bijv. Vlaardinger- dijk Celciusstraat, Pendrechtstraat, bchaperlaan, vielen gaten in het weg- dek. Iri veel woningen ontstonden over stromingen door kapotgevroren leidin gen. Een bestelauto is zaterdag eigener beweging tegen de deur van de politie post Buitenhavenweg Schiedam gereden. De deur is wel hersteld maar de schade is zo groot dat de deur zal moeten wor- vernieuwd. De bestuurder van. de auto, C. B. moet de remmen niet goed hebben aangetrokken. Hij zat in de au to op het moment van het ongeval. Twee Britse zeelieden, de 22-jarige M. T en de 17-jarige A. J, S.. werden zaterdagnacht door de Vlaardingse po litie aangehouden, omdat zij in de Nieu we Kerkstraat een damesfiets hadden weggenomen. SCHIEDAM. Geboren: Ellen J d v B C Kleiss en J Krommehoek; Gezier.a J, I. d v A van Dijk en G J de Jong; Yvonne J G d v W J M WUlemse en J M W Schoenmaker»: Margaret ha AMdvTMGF McoHtuljlen en T M Coenders; Johanna J d v W J van der Touw en J J Corveleijn; Jacoba M d v J J Hedeman en A M T Eiens. Overleden: J van Schle 64 jr; H Roest 71 Jr; J Verhei) Tl Jr weduwe van A van ties Windt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1