Schiedamse Feest voor aq uarium liefhebbers DIERENBESCHERMING HEEFT HULP NODIG BOTTERDAM Luxe flats in zes lagen in West wijk Vlaardingen Onbekende geeft zich CAB AU iE „Natuurgenot"vele dieptepunten in Huis" 25 jaar „Natuurgenot Anders dan andere Vereniging krijgt nu meer belangstelling Jovrider ramt etalageruit Met honderd Weer uitkering sociale zaken Volle winst SVC-teams gulden zijn we tevreden" Veel brood voor watervogels ho"! "nie Auto in brand Burgerlijke stand Man onder auto bekneld, maar niet gewond Politie verzoekt inlichtingen AGENDAj Schiedam; de rotterdammer pagina 3 WOENSDAG 13 FEBRUARI 1963, (Van een onzer verslaggevers) h«n d.ü.Lnd hulp d,S dSnSSrKSE^SS VOOR acht cent per week kon - Probleem singels gevangen. Maar ei HISTORIE VALENTIJNDAG lilt 5-11^ fUnlrtPllflJll* nE aannemerscombinatie N.V. Ve-i HULDEBETOON Vandaanj ere 20 stuks 80 cent ..en dagelijks De De etalageruit van slagerij A. J a 1 v. d. W. op de Dam sneuvelde dinsdag'- avond toen de 24-jarige A. v. <i. S. met i een auto slipte en tegen het pand reed De heer V. d. S. die niet in het bezit van een rijbewijs is. was om half elf1 zonder medeweten van oe eigenaar in de auto van een kennis, die aan de Vlaar- dingerdijk stond, gestapt. Hij wilde ermee naar zijn woning aan de Parallelweg rijden. Op de hoek van de Vlaardmgerstraat en de Dam begon de auto te slippen, de bestuurder raakte de macht ovet het stuur kwijt. De auto i schoot over het voetpad tegen de ruit van de slagerij. zodat de twee verenigingen gezamen lijk de kostbare cursusavonden en lezingen kunnen houden. Bij de jubi lerende vereniging zijn de heren Coen Rodenberg, G. Muider en W. Graafland nog steeds functionarissen van beteke-. nis. Voor 1940 hielden zij in eigen huis ten bate van de leden een „visbeurs".In het Ook nu nog kan elke liefhebber in hun zijn womn, uoningen de fraaie aquaria zien. vrij grote De gemeentelijke dienst voor Sociale! Zaken te Schiedam geeft weer een extra uitkering in verband met de ongunstige weersgesteldheid aan al degenen, die van de dienst, financiële bijstand ont vangen. Deze uitkering bedraagt '20. met dien verstande, dat aan de G S.W.-arbeiders, die de vorige keer niets hebben ontvan gen. tweemaal 20.zal worden ver strekt. Van bovenstaande regeling zijn uit gesloten kostgangers en bewoners van flats met centrale verwarming. Deze zullen 10. ontvangen. Degenen, die bij laatste ouders inwonen, zuilen geen kering ontvangen, tenzij mocht blijken, dat die ouders de uitkering nodig aquarium dut voor de sier inhebben. staat zwemmen een aantal Degenen, die op 15 en 22 februari aan esiuierde maanvissen. Het het betnnlkantoor hun bijstand moeten ven zakken brood worden opgehaald. Nu de vorst blijft aanhouden doet de dierenbescherming nogmaals een be- eieren, geen jnngcn. Soms lukt het pas najaren om van een bepaalde vissoort jongen te krjjgen. De heer Rodenberg, die welhaast alle tropische vissoorten heeft gekweekt, doet het de jaren vooral met maanvissen. (Van een onzer verslaggevers) ENE afdeling Schiedam van de Ned. -- --t U Ver. tot Bescherming van Dieren °P dp Schiedammers, er Is brood om dit brood in de gewenste stukjes te zijn enkele leden aan het werk en, die bij het Dierentehuis St. Annazusterstraat snijden. ext1rj1.,ult" in Schiedam om brood te snijden voor Volleybal Club hebben in de afgelopen in0o r i dagen de voile winst binnengehaald liwa ''d van de aquariumvereni- 3^flSt resp" van-fing ^"urgenot In Huis" wor- Spcl. H berg, en D.R.L. Heren-1 kreeg öen' üe heer A- Jansen had het Spel. H'berg op bezoek, de enige ploeg initiatief tot deze vereniging ge- waarvan de Schiedammers tot op heden j i. rv c hadden verloren. nomen, de heren Deutz en Sener- Ditmaal lieten de S.V.c. Heren zieh:se schreven de oprichtingsverga- echtei niet vei schalken en namen al derino uit en nn die zectiondp fa spoedig een 2-1) voorsprong .15-8 en 1 en °P ,e ^Stiende te- Kllttriin !6-IiK ?e. echter 8m* verlo- oman schreven vier belangstel- fn tvn ek_ dat de heer Fabw vom ren doordat de S.V.C.ers wat te zellver- lenden als leden in. Tegenwoordig met een mede-enthousiast visliefhebber. speten Gd-tor In de;k(Jst het lidmaatschap&wat meer zijn mysterieuze en zo op het eerste ge- ontvangen, zullen de extra uitkering in De heer L. Faber woont in een flatje zicht onverstoorbare dieren, die hij zelf ontvangst kunnen nemen. De overigen in Nienwland. Hij is enthousiast lid van door kruisen van verschillende soorten worden verzocht de extra uitkering op de aqua-turnvereniging Natuurgenot in maanvissen heeft gekweekt. Ze planted 26 februari te komen afhalen tussen 9 De afdeling Schiedam telt TOO leden. Bij de werkers meent men dat het op de Broersvest raakte dinsdagavond werk al kan worden verzet ais elk iid:0m achl uur de auto van de Haagse een enkel avondje in het winterseizoen kapster mej. P. J. v. d. W.. in brand, meewerkt. Deze medewerking is overi- vermoedelijk door kortsluiting van de de Schiedammer op 16 februari Huis. die deze maand haar 2ö-jarig jjubi-zich goed voort, zegt hij, 12.000 jongen is en 12 uur en tussen 13 en 16 uur In he leum viert, in de woonkamer van zijn niets" ongewoons. betaiiKokaat. Lange Nieuwstraat 181. Op- huis staat oen prachtig tropisch aquarium. Op het ogenblik staut de kwekerij stil. roepen worden niet verzonden. Behalve die kijkkast staat er ook nog Wintin-goed blijft niet. is een stelregel 7.1j. die de bi''tand grwoonlük per een televisietoestel. De gezellige stoel <jje voor alle vissen opgaat. Vissen in de cheque krijgen, zullen de extra uitkering van de heer Faber is gericht naar het winter gekweekt zijn zwak en derhalve bij de eerstvolgende cheque-betaling niet geschikt voor verdere kweek. ontvangen. gens dankbaar werk. accu met de veren aquarium en niet naar de t.v. Die word: alleen aangezet als er werkelijk iets goeds is. l S.V.C, team zekerd gingen vierde set drukte het goed door '159' en won dtend met 31. Dames-2 met twee invalsters speelde gelijk i22' tegen een onverwacht sterk <36 natuur, spelend Shell. Dames-3 speelde eveneens twee wedstrijden. Van D O P. werd met 3—0 verloren, terwijl van Tenaco met dezelfde cijfers werd gewonnen. Het tweede herenteam kreeg twee keer klop, resp. met 30 van D.V.O. en met 3—1 van Rang. terw ijl het derde heren team nog steeds ongeslagen met 30 zegevierde over Jong Pendrecht 3. n termen als „broed. stof. een kuit- rijpe Chinees" en dergelijke. Mevrouw derhalve ver-''maar nog steeds zijn de leden ge- Faber trekt de wenkbrauwen allang nieU daa" .1Jn I fl __i ntflfir mi ale 70 rlnf bAAi-l 7n i *2 n i* neira dreven door dezelfde liefde voor met>r »p aKze d'jt hooit' Ze is er aan Ken ander win terp robleem is de voed selvoorziening. Het fijne plankton, het stof, wordt door de kwekers met een fijn gemaasd schepnet uit de vaarten en weinig ..slof' voorhanden. Er wordt zv J Xagtzaam en G Rook: Jacoba om op het ogerublik veel bijgevoerd van dongen en a Spranger, SCHIEDAM. Geboren: Johanna E dv F Bunjes en M A Andiek; Astrid M M -u, j an;nnet droog voer. Voor de heer Rodenberg IE?,1;;" gewend en bovendien zou ze net aqua- persocnlijk komt d?arbij nog de veranf_ Thjs H C Mar- M M cellinus C zv C M van den Toorn en ssen. erieden: M A van der Ree 66 jr; C Bröküng 82 jr: P A Jansson 66 jr; J Bare- man 75> jr weduwe van A van Popering: van der Touw 2 dagen. J J rium voor geen goud meer kwijt willen, woordelijkheid die een stofvisser' Zij willen met hun aquaria de schoon- Voor de argeloze buitenstaander zijn neemt aL hii "nu voer ea-it schermen heid en rijkdom van de natuur in huis. dergelijke termen bijna schokkend, maar." Hij moet daarvoor biiten hakken die Twee jaar geleden maakte de verent-, hü bemerkt al gauw. dat dat de taal is|do^J Mx-eite ?om de vol^nde dal King een dieptepunt mee. toen er nog waarmee de rasechte ..aquarianon" hunveer 7;-m Vicht*evroren Je zal maa- eens vijftig leden waren, maar inmiddels ïs; liefde voor hun ..machtig mooie sport"l k t f .j J h t de crisis overwonnen. Er zijn a Lw eer camoufleren. nk in e i at je ze iets biodt, 55 leden en belangrijk is ook. dat er' Voorde heer C. J. Rodenberg, die aan ee^ ^ijt heb4- ^ehakt ze^t de heer!°° 1 beseffen sinds kort een goede samenwerking tot de Vlaardingerdijk woont, is het kweken Rodenber^ stand is gekomen met Anna Fauna, van tropische vissen een levensdoel ge- worden. Achter in zijn tuin staat cm Voorzitter F. ,T Bakkeren kan zelfs Sn^dus gelukkiger mens. Tet is .an de achter&ank. Dat kan men constateren als de rode Qe politie trachtte het vuur te doven wagen van Bingham bij het hek van het mej blusapparaat uit de auto, waar» Jultanapark verschijnt. Dan rennen de bij lV werd geassisteerd door een on- nunderden eendiogels rntar het hek om bekende automobilist c-n de heer H. Vis- z.ch het gesneden brood van de D,t scr van de Passage die het vuur met bescherming te veiv\er\en een schuimblusapparaat uit het theater Onlangs hebben t«ee jongens a pestrijdde. De brandweer, onder leiding en hen jaar elf vrijwel bevroren meer- de heer Keu2enkamp, maakte een koeten naar het dierenïenuis gebracht, j-»:-;.;-» a» hrmri Meer Schiedamse kinderen verrichten definitief einde aan de brand. dergelijke goede daden. Zaterdag heeft de CJV negentig gulden ingezameld voor IVlOTltHlirS StOICIl de voederactie en bovendien konden ze- I Nadat er bij de Schiedamse politie aangifte was gedaan van vermissing van zeventig stuks tafelbestek uit de .pantry van een Engels schip dat bij Wilton Fijenoord in Schiedam ligt zijn twee Haagse monteurs, L. A. J. B. en J. B.. aangehouden. Bij onderzoek werd in hun woningen een hoeveelheid van het bestek gevonden en in beslag ge nomen. dat de jeugd van dat kleine Voorzitter F. 3. Bakkeren kan goed verwarmd schuurtje met broedbak- op zjj„ ziekbed, hij heeft een flinke jammer dat bijvoorbeeld ken. Er heerst in die schuur, waar de griep, nog enthousiasme opbrengen voor „;et zjet vvanden zyn ingenomen door aquaria m 2ïjn liefhebberijen en zijn vereniging. Vt n?a'tni ee" tropische hitte. ook hij kweekt vissen en de jonge De heer Rodenberg, die landeu.tK een ieden van Natuurgenot in Huis hebben 'stukje levensgeluk dat je met een simpel jKempisstraat is dinsdagmiddag i bakje al kan verwerven. Een beetje fipK„r w D H onder een b meer levenscelnk betekent nok een te-?'etWr u' °nae,r een„ de grote naam heeft als kweker en die naam aan hem en de andere kwekers fn de MORGEN is het Valentijndag. fn deze rubriek hebben we ieder jaar weer over deze veertiende fe- ook hoog houdt, doet net alsof het niet rlub gcede steunpilaren bij het bemach- zo moeilijk is. Zijn clubgenoten noemen jjq.fi! van [ie tropische vissensport. hem „de man met de Chinese glimlach". Bij hem iukt ailes. het gaat gewoon van- De laatste jaren is de vereniging door zelf. zeggen ze. Zelf zegt hij daar alleen interne moeilijkheden een aantal leden maar van, dat het helemaal niet van- kwijtgeraakt. Aan het eind van dit jaar 1 zelf gaat, dat je vakmanschap moet ont-kwam aan die ledenachteruitgang een gestrooid, i wikkelen, moet weten wat je doet en dat einde en zijn er zelfs weer een aantal. Zij allen verdienen ran ons een hul-i het in de laatste plaats een kwestie van: nieuwe gekomen. Vooral een jeugdclub' debliikje, een attentie om onze icaar-\ talent is. heeft zijn bijzondere aandacht. Natuur-! derina te tonen J -Weet wat het belangrijkste is', zegt: genot heeft een vijftal jeugdige leden, j y de heer Rodenberg, „het voer. Het ismaar dat aantal is nog steeds te klein j helemaal niet moeilijk om een vis 10 oU om een goed draaiende jongerenafdeling! 15.000 eieren te laten leggen. Maar die: op poten te zetten. We hebben ontstellend hoge ko1 ten. Van de wij aan onze leden vragen, blijft j Bij een aanrijding op de kruising Burgemeester Knappertlaan-Thorras a de brom- bestelauto beklemd geraakt. De heer H. kon pas remeente na het °Pcrlcken van de auto worden I bevrijd. Hij liep slechts enkele schaafwonden op de rechter knie op en stelde geen prijs op geneeskundige Jndp. De bestel- 1.40 in de maand, die aufoChauffeur. de heer C. P. B.. kon het sneeuwde straten hebben verkeer op het rijwielpad van de Bur- ruw berekend maar veertig centengemeester Knappertlaan dat voorrang over die direct aaa de leden komen heeft, niet overzien omdat juist een bus in de vorm van betere lezingen.van de RET daar aan de halte stond, meer clubavonden, een jeugdgroep, j Beide voertuigen werden licht bescha- Wij hebben de gemeente al gevraagd j digd. om subsidie. We kregen nul op re- bruari geschre.ven. Dat valt niet! p. iVADirTrv moeilijk ruant Scniedams historie rei- I'AVUult. 1 U.i> meldt wel bijzonderheden over deze dagIn de Grote Kerk bevindt zich ONZE suggesties zijn niet van bij- j een zeer merkwaardige grafsteen die zondere aard. Het is namelijk l*ati: m soiraalschrift mededeelt dat op de belang dat Schiedam zich hier van de£)jgjr^>rt 14de februari 1489 Wijbrqnfs mtAem-' goede zijde laat kennen omdat bimr-j yoor de heer Rodenber quest. Met honderd gulden zouden j we al de koning te rijk zijn. Misschien iets om nog eens overj na te denken, nu de vereniging 25 jaar' (Aduerteutiej leieren worden larven en van die larven. i moet je vissen maken. Hoe? Door ze goed voer te geven. Het gaat er om. zegt voorzitter Bak-haar bestaansrecht heeft bewezen? WAS- EN DROOGKOMBINAT1ES Half- en vol-automatisch Hoover - AEG - Indus - Constructa COUZY - 1e Middellandstraat 72 telredam ..is doet geschoten". Een steden ons zo gemakkelijk kunnen Amsterdammer viel toen als bescher-j overtroeven. We zullen namelijk ver nier van Schiedam. Er waren heel j klappen dat in Rotterdam met sym- teat vreemde krijgslieden hier. alien j pathie een voorstel is ont-naitgen om uit Holland en Bourgondië. Zij stre- den voor de roomse-koning Maximi- haan. Kapitein Wittenhorst, had ech ter snode plannen. Zijn knecht Hans Schermer zou 's avonds een roffeitje op de trom slaan om zo het volk van Jonker Frans van Brederode vanuit Rotterdam naar Schiedam te trekken. Schiedam, zou dan in handen van de Hoeken gevallen zijn en wie weet zou de grote Maximiliaan het nimmer tot Keizer hebben gebracht. de werkers in de kou, de mannen van de trams, van de RET-bussen, de bakkers, de melkboeren, al die ande re bezorgers en werkers op de bevro ren straten te verrassen. Als Rotte- dam zoiets doet. mag Schiedam niet achteblijven. Geef daarom al deze verdienstelijke li eden morgen wat is een kweek pas gelukt als inderdaad aiie geleverde eieren vissen zijn geworden. Sommige.; kweken zijn makkelijk. Er zijn vissen, j waarvan precies bekend is hoe de levenscyclus is. Of ze dus hun eieren afzetten op planten (en wat voor plan-i ten), op stenen (en wat voor stenen) of ze zomaar in het water laten zweven. Daarnaast moet de kweker dart nog weten wat de meest gunstige tempera tuur en zuurgraad vasi het water is om j de eieren tot larven te laten komen. I Welk soort voedsel die larven gebruiken. fleur in hun leven. Breng een bloe-iVan andere vissen is niets bekend. En, mefje naar de mannen van de RET }n die_vissen zit nu juist de sport. De aan de haltes op Koemarkt en om geving. Kies uit de grote hoeveelheid werkers uw favorietenvoor het ro kertje. We mopperen zittend bij de warme kachel al weken op de kou, DAT is een herinnering aan Va-, laten we dan nu eens die kou ingaan lentijndag uit onze karige Schie- en de mannen (en vrouwen) wat damse geschiedenis, ledereen weet; vreugde bezorgen die zo uitmuntend het nu. Hans Schermer roffelde twee'; voor uur te vroeg. Het was pas zeven uur. De lieden van Wittenhorst werden ge dood en de troepen van Jonker Frans kwamen twee uur later voor een ge sloten poort. Vijf eeuwen later bedrij ven we hier dergelijke daden nietj meer. Daar is Valentijndag niet voor., Valsntijndag is een gelegenheid om iemand een pleziertje te doen. Het is voor velen dan een goede gewoonte om iemand te belonen die zich ver dienstelijk heeft gemaakt. Het gebaar van erkentelijkheid behoeft niet groot te zijnhet kan geschieden met een bloemetje, met bonbons, een roker tje of mogelijk een boekwerkje. Het behoeft niet kostbaar te zijn en de commercie dient zich ver te houden van deze sfeer van vriendschap ons de kou verdragen. Dat brengt de lente in onze stad, heus. heer Rodenberg zit voor zulke vissen j urenlang voor zijn aquarium. Hij bestu- l deert hun gedragingen. Probeert te zien j wat het mannetje en wat het vrouwtje is. Prc-beert de voorkeur van die orebe- kende vissen als het ware te proeven voor een bepaalde omgeving, een be paalde plant, een bepaalde steen. Want elke vis stelt zjjn eigen eisen en als men daar ook maar een milli meter van afwijkt, komen er geen «i *-*.*-O illllJJivmitll robouw (Verenigde Rotterdamse. Bonwers) uit Rotterdam, die zoals Enkele Schiedamse gezinnen hebben de afgelopen dagen bezoek gehad men weet aan de Dr. Wïardï Beck-j van een ongeveer 40-jarige man die zich uitgeeft als ambtenaar van het bureau mansingel in de Vlaardingse West- huisvesting of bevolking en zo de woningen binnenkomt. Gisteren gaf deze wijk het winkelcentrum bouwt, heeft! niets"meer"iïTdë wég,"behalve"dan""dat man, die armoedig gekleed gaat en blond achterovergekamd haar heeft, zich voor dit deel van Vlaardingen nog'men ai. maanden lang op de vereiste in de Jan Vermeerstraat uit als ambtenaar van het bureau huisvesting even- een ander plan op stapel staan. Het rijksgoedkeuring wacht. LV deze kille dagen zijn er heel wat Sals in de Pieter de Hooghstraat. In de Goeman Borgesiusstraat kwam hij loop der jaren al verschillende plan nen voor een passende bebouwing ge lopen. Voor de realisering van het huidige pian. dat een ontwerp is van de Vlaar dingse architect A. D. de Vos. staat lieden die verrast kunnen worden met wat warm huldebetoon. Denk eens aan de politieagenten die dage lijks door de kou gaan, die het ver keer ondanks alles goed op gang hou den, die assistentie verlenen bij vele moeilijkheden. Denk eens aan de brandweer die zo dikwijls en steeds prompt naar het gevaar snelt. Denfcj aan de telefonisten bij de brandweer j ert de instellingen die immer paraat zijn. Denk aan de vriendelijke ver- pleegsters, aan de GG en GD en voor-1 al vergeet de mannen van de ge-1 meentereiniging niet die zoals wij gisteren mededeelden al anderhalf j miljoen kilo materiaal op de be-: inlichtingen vragen omtrent de samenstelling van het gezin. Op de Burge meester Knappertlaan bezocht hij een familie als ambtenaar van de bevol king „omdat er een administratieve fout was gemaakt." Hoewel deze pseudo-ambtenaar geen strafbare daden beging, waarschuwt de politie voor hem en verzoekt nadere inlichtingen te verstrekken aan het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat. omvat vier flatgebouwen, elk met T. („.„„it i,„.„ De gebouwen zijn ruim van elkaar twaalf luxe womn„en, die in zes woon- verwijderd opgezet. Elke flat krijgt lagen worden opgetrokken. twaalf luxe vierkamcrwonlngen In ,zes Het object zal verrijzen op het nog I woonlagen. De woonkamers zijn onge- braak ligende terrein tussen de Ka-! jfer. .x °P «oogste ver rel de Grotelaan en de Floris de Vijf-i dIePinff 18 de breedte iets groter, delaan. Voor deze grond zijn in de! De ouders-slaapkamer is 3.36 x 4 (Advertentie) 25 Amstelbron: Schiedamse Filmkring. Le denvergadering. 20. Chr. Sociale Belangen: Fotoclub, Schie-' dam Contactavond, 20. De Rank: Landbouworganisatie verga-j dering. 20. Passagetheater: Toonkunstconcert, Rot- TVATUURGENOT terdams Philharmonisch Orkest, m.m.v.1^' 25 jaar. De m Stefan Askenase, 20. Musis Sacrum: Huldigingsavond, Veg- la. 19. Aula Stedelijk Museum: Huldigings jubilarissen. Vegla. 17.30. Volksgebouw: Coöp, DES, Ledenverga dering 20. J~)E heer A. D. de Vos, archi tect BNA te Vlaardingen, heeft voor de N.V. Verobouw te Rotterdam, trier flatgebou wen met elk 12 hixe -wonin gen ontworpen. Op bovenstaan de perspectieftekening zijn bij elk gebouw vijf garages gete kend. Helaas heeft men zich bij de verdere uitwerking der plan nen op dit onderdeel moeten beperken omdat er voor 20 ga rages geen goedkeuring ver kregen kon worden. Er zal nu een apart blok van negen garages komen. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 30037) allt.cn voor redactieaangelegenhedeu. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka. Groenelaan. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk". 917. Stedehjk Museum: „Spiegel aan de Wand" Historische eostuums, 10—17, en „Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk' 10—17. IN HUIS bestaat 25 jaar. De merkwaardige naam geeft al te kennen dat de vereniging niet aan de weg timmert. Geduren de een kwart eeuw heeft deze Schie damse aquarium- en terrariumver- eniging voor een kleine kring van bezitters van aquaria en terraria grote waarde gehad. Iedere maand worden de clubavonden gehouden. Sinds jaren in de Amstelbron en daar ruilen de leden hun overtollige visjes, daar ruilen zij ook hun ken nis en ervaring. Daar wordt een nieuweling opgevangen en wegwijs gemaakt op het moeilijke pad van de mooie hobby. Deskundigen uit het gehele land komen er met films, dia positieven, foto's en tekeningen om met hun toelichtingen meer kennis bij te brengen over het leven in en om het aquarium. Vrijdag zal Na tuurgenot in Huis wat ruimere be langstelling krijgen, dan wordt in Irene het zilveren bestaan gevierd. Een droeve noot bij dit jubileum is dat op 26 januari plotseling is over leden broeder Leonidas. Deze 32-jari- gebied pionierswerk verricht want als Zelfs was er die eerste jaren sprake ge ULO-onderwijzer genoot in ruime; de onbekende vis eenmaal in Schiedam'van een verenigingsorgaan. Het schijnt kring bekendheid. Hij vervaardigde was. zorgden de Schiedammers wet dat,eenmaal te zijn verschenen. Toen volg- al jaren in het klooster aan de Wa- er meer exemplaren gekweekt werden. den de oorlogsjaren, die voor de aqua- rande het clubblad voor NIH. Hij Dan was de nieuwe sport a! spoedigriumliefhebbcrs grote moeilijkheden met schreef en stencilde dit blad dat al- ruim verspreid. Sommige Schiedammers zich meebrachten. Door moeilijkheden tijd kopijgebrek had en dat steeds hebben daarvoor relaties met zeelieden rnet de elektriciteits - en de gasvoor- met leerzame artikelen verscheen j die de visjes uit de tropische landen ziening moest men zoeken naar andere dankzij Leonidas' arbeid. De eenvou-i meebrengen. energiebronnen om de aquaria te ver- dige en bescheiden werker wilde nim-; warmen. Er werd gewerkt met houts- Tner ui cic aandacht staan. - Natuu.i*gGnDt in Huis neeft ïn naar bc-k.oo!h>rikcttcn, met petroleum, mst ter- Hij was echter altijd bereid om aan staan vele dieptepunten gekend. Diep- pentine. met' waxine-lichtjes 'met a iedere liefhebber visjes en planten be-jtepunten die echter altijd weer werden vvat meer enigszins wilde branden schikbaar te stellen. In vele Schiedam- gevolgd door een opbloeiend vereni- In de laatste hongerwinter za»en vele se huizen staan aquaria met voorma- gingsleven. Waarmee Natuurgenot ten kwekers toch no« hun kostbaarste vis- lige bewoners van de bakken uit de volle haar bestaansrecht heeft bewezen. stn verloren ennn Na de noriov siartio kloostertuin. Opgericht door de heer A. Jansen in de v-erenigmg met 29 leden Vissen en Andere bekende leden zijn Coen Ro- 1938 en gestart met vier leden, telde planten waren heel moeilijk te krijgen denberg. oud-voorzitter L. Faber. be-.de vereniging binnen tien maanden all0f schrikbarend duur Dc kwekers on stuursleden G. Mulder en W. Graafland. 61 ledeti De contributie bedroeg toen der de leden hielpen hun clubgenoten i NIH is opgericht door de heren A. Jan-.acht cent m de week. Door de crisiszoveel als mcelijk was I se. Deutz en Serierse. Een van de voor- gedwongen moesten enkele leden ech- 1 zitters A. Jongste werd zelfs voorzitter ter binnen een jaar al weer voor het Verwonderlijk vlug nog kwam het i lidmaatschap bedanken. De acht centclublpven weer op gang. Er kwam een' was niet meer op te brengen. Een vis- jeugdafdeling, die echter wegens gerin-. beurs waar de leden onderling vissen ge belangstelling werd ontbonden. Bij ruilden en een verloting, (de laatste i?jiiet 75-jarig bestaan van de stad Schie-: nu nog traditiei op de vergaderingen dam werd een tentoonstelling gehouden, was al gauw een van de eersle initia-. die behalve begrip en liefde voor de na tuur bij de bezoekers ook nog $Z nieu we leden opleverde. m en de kleine slaapkamers 2.40 x 3.28 m en 2.30 x 3.70 m. Er is een ruime, betegelde keuken met roest- vrij-stalen aanrecht. Vanuit de keu ken. is er een doorgeef naar de woon kamer. Elke woning heeft een balkon van 4 x 1.20 m en bovendien is er bij de keuken een werkbalkon. Er is een prak tisch geheel betegelde badkamer met ingemetseld bad. In de onderbouw komt voor elke wo ning een ruime berging een centrale ver warmingsinstallatie en een lift. Via een centrale ha! krijgt men de toegang tot het trappenhuis. Los van het geheel zijn een negental garages geprojecteerd. De bedoeling is dat de gebouwen van 1 een luxe gevelafwerking worden voor zien. waarschijnlijk komen er in de fronten banden van geglazuurd gevel steen. Het Bouw- en aannemingsbedrijf Adr. A. M. van Maren (een der participan ten in de bouwcombinatie) zal met de uitvoering worden belast. Het object is vrije-sektorbouw. De woningen zijn in principe voor dc verkoop bestemd. De verkoopprijzen zijn nog niet vastgesteld. Het is echter niet onmogelijk dat con stitutionele beleggers tot aankoop van de gebouwen zullen overgaan. HOEWEL de minister van onderwas, kunsten en wetenschappen, mr. Cals, waardering heeft voor de volharding en het enthousiasme, waarmee men van j Rotterdamse zijde voor de vestiging van een universiteit blijft ijveren, kan htf de Maasstad nog geen bevredigende perspec- i tieven biedr Dit blijkt nit de schrtfte» lijke gedachtenwisseling tussen de be- windsman en de Tweede Kamer over 's ministers nota inzake .de uitbreiding van het wetenschappelijk 'onderwfls, B0 i zijn voorstel tot uitbouw van de Éeono- i mische Hogeschool met een juridische j faculteit heeft hij. zo schrfjft hij, uïter- i aard zoveel mogelijk rekening gehouden i mei de toekomstige mogelijkheden. Maar wat betreft de uitbouw van de Eccno- mische Hogeschool en de verhouding van j een aldus uitgebreide hogeschool tot een eventueel In de verdere toekomst in Rot- j terdam te stichten universiteit, volstaat hij met te verwijzen naar enkele gemeen schappelijke verklaringen van het Rot- 1 terdamse gemeentebestuur en het cura torium van de Nederlandse Economische Hogeschool, waarin voor de totstandko ming van een universiteit wordt gepleit. 1 echts wat betreft een medische faenl- -ït wordt Rotterdam enig uitzicht gebo et». maar de verwezenlijking ervan zal. Is zjj doorgaat, pas na 1970 kunnen plaats ebben. Een commissie onderzoekt mo- renteel hoe groot in de toekomst de choefte aan medici zal zijn. TET de bewoners van de Soetentjjd- I straat in IJsselmonde moet men niet ver het onderwerp drinkwater gaan raten, want dan worden zij heel boos, et water dat uit hun keukenkraan wam was eerst vies, toen werd het raken sinds verleden week dins- »g komt er helemaal geen water meer t. Een schrale troost Is dat hele buur- :n in het nieuwe Botterdam-Oost, In de ins Alexanderpotder dus, sedert de- mber geen water meer hebben. En ook gedeelten van Lombardijec en het euwe IJsselmonde heeft de waterlel- ag het laten afweten. Al weken lang ordt in deze bnurten het drinkwater er tankwagen verstrekt. De Rotter damse waterleiding begon eerst met één tankwagen en nu zijn er al vijf tot zes regelmatig In gebruik. Over het algemeen kan men zeggen, dat degenen, die laat in het najaar of vroeg in de winter een nieuwe woning hebben betrokken, waar in de omgeving de leidingen nog niet geheel gereed wa ren, er das nog leidingsleuven open lagen of op andere wijze de tijdelijke leidin gen nog dicht onder de onroirvlakte of bovengronds liggen, de ergste narigheid hebben. De grote moeilijkheid voor de Rotterdamse waterleiding is het perso neel. Waar haalt men geoefende grond werkers vandaan? Zeker, men heeft per soneel van de Koninklijke Nederlandse Helde Mij. Maar tussen deze mensen en werkelijk geoefende grondwerkers, die weten wat klei en veen is, is een groot verschil. Door gebrek aan deze grond werkers kan de Rotterdamse waterlei ding het onderhoudswerk dat in deze vorstperiode enorm toenam, heel moei lijk bijhouden. stichting „Jeugdhaven." in Hoog vliet, die vijf jaar geleden werd op gericht. is omgezet in de interkerkelijke stichting „Jeugdzorg Hoogvliet", die een treed terrein gaat bestrijken. Deze nieuwe opzet is uniek in ons land en men ver wacht er veel van. De opzet van de Jeugdhaven. die uitging der Geref. Kerk van Hoogvliet, was werken onder de jeugd, die uit pedagogisch en evangelisch oogpunt bijzondere zorg behoeft. Enige tijd geleden vond het bestuur, gelet op de wijziging der geestelijke stroming van de bevolking in dit nieuwe deel van Rot terdam. het gewenst zich nader te bezin nen op de toekomst en de aanpassing van het werk. Hieruit vloeide een gesprek met vertegenwoordigers van allerlei kerk- groeperingen voort. Principiële overeen stemming werd bereikt en de kerkeraden zegden morele en financiële steun toe. Deelnemers in de interkerkelijke stich ting zijn: hervormden, baptisten, remon stranten. luthersen. vrijzinnigen en het vl en voor jeugdigen uit maatschappelijk Leger des Heils. De doelstellingen zijn nu verbreed en aangepast: het gaat om - activiteiten met en voor jeugdigen uit maatschappelijk bedreigde en niet aan gepaste milieus, die bijzondere zorg be hoeven. De stichting neemt de bezittin- Wanneer de rijksgoedkeuring tegemoet j gen. de leiding e.d, van de voormalige gezien kan worden biijft vooralsnog een Jeugdhaven over. Zij hoopt spoedig een w;i- op-en l:raa§- Misschien van de zomer, i eigen, groot jeugdhuis te bouwen, waar- lles m'sschien in het najaar, maar de eer-J voor grond is gereserveerd in het Hoog ste maanden zeker nog niet! vlietse centrum. (Advertentie) van de landelijke bond, de Nederlandse Bond Aqua Terra. Het ledental bedraagt steeds enkele tientallen, maar in 1954 was er sprake van een rekord: 182. Schiedam telt verscheidene houders van aquaria die uit overzeese landen zeldzame tropische tieven die de club voor haar leden ont- vissen introduceerden. Ze hebben op üiti wikkelde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1