Schiedam Excelsior naar de tweede ronde kg zout op de straat Dronken Noren zetten binnenstad op stelten ROTTERDAM De Rotterdammer als advocaat Ondanks onderbezetting: tevredenheid r Schiedams kantongerecht Autobus botst: een gewonde SSV hield spelregeltest Medewerking DEL-collecte hard nodig Kruiken barsten uit elkaar Maassluise jeugd AGENDA Schiedam Burgerlijke stand Schade aan auto's toegebracht Stadsgehoorzaal Bezettingscijfer Alg, Ziekenhuis Kolpabad in '62 minder bezoek Opdrachten van Rotterdamse Kunststichting de rotterdammer pagina 3 X>NDERDAG 14 FEBRUARI K Tankwagen hotste laar dingen kreeg 48 zielen meer \erkecrssta<niatic O (Van een onzer verslaggevers) Kan het mooiste Stuk ijs naar oude mail gegooid Met been onder wiel van vrachtwagen BRAILLE UITSTEKEND DRUKKE CENTRALE Ja filmtheater j ATRIUM HET HOUTEN PAARD au. Vandaag en morgen ....en dagelijks MEDEMENS soepqroenien .Bovendien droeg de Dienst van Gemeen- Leonhardt-Consort met concert op speciale violen Volle vaart Een RET-aurtobus en een tankwagen kwamen woensdagmorgen om kwart voor twaalf met elkaar in botsing op de Broersvest—Korte Singelstraat m Schie dam toen chauffeur F v d. W. met zim autobus geen voorrang verleende aan de Haagse chauffeur A. F. V. De voertuigen werden danig bescha digd. Een passagiers m de RET-bus. me vrouw H. v O.-F., kreeg oen hoofdwond. Zij is naar het Gemeenteziekenhuis in Schiedam vervoerd. Winterperiode kost reeds half miljoen Volgens de voorlopige cijfers van dei bevolkingsstatistiek over januari 1963 j vermeerderde de bevolking van Vlaai- dingen met 46 personen, zodat zij per 1 februari 70.452 bedroeg. Er vestigden zich 36 gezinnen tin totaal 184 perso nen» terwijl er vertrokken 43 gezinnen tin totaal 200 personen». (Van een medewerker) Het aantal geboorten bedroeg 117. het aantal aangiften van overlijden 53 Er werden in januari 26 huwelijken voltrokken. (Van een onzer verslaggevers» Op de kruising Juhamilaan—Rubens- o 7 laan in Schiedam heeft de Haagse chaur- S/"/ï T£>rlrt »-»s feur J- D met zpn tankwagen woens- kJL 111 Uil (I III lil (if 5 dagmorgen om tien voor half negen geen voorrang verleend aan de Vlaardingse n ,r directeur H. W. De personenauto van de 11 UZI heer W. werd zwaar beschadigd. omstandigheden Voegt men daarbij dat lastige en tijdrovende en ook kostbare binnenkort de dienst van gemeentewee- arbeid. Soms is het met te controleren ken tal van reparaties moet gaan «vaar de gaslucht vandaan komt. Dat is richten aan verzakte en opengebrokenheel gevaarlijk en hierbij is dus vooral straten dan is het niet boud te vermoe- de oplettendheid en de medewerking van den dat de gemeente Schiedam aan de de burgerij geboden. De technici prik- w.nter 1962 1963 een extra verlies van ken soms in de omgeving van de bui- rneer dan een half miljoen gulden te zen gaten in de grond om de lekken u.jteii /«li hebben te kunnen opspeuren. Helaas komt het i nog voor dat de meldingen van lekka- 'IWptrprl'/n'ges te laat worden gedaan. Schiedam- Nit-uwland tieeft de minste last van be- Bij de Technische Bedrijven doet men vroren leidingen e.d. en het euvel een dringend beroep op de mede» er- komt bet meest voor in Schiedam-Oost DP PHPPQ u 00king van de Schiedammers Dat kan omdat daar de grond het meest ver ft Gn&rö van net personeel bij men doen door zakt. gemeentereinigine vervoer*. 's Avonds de hoofdkranen van het H .H. S. znn trekker met oDWeer tot rlienct to„v,u a watoi af te sluiten en daarbij spec.aal Meer dan tienduizend overuren heb- stilstand wilde brengen om de tram ter c i j hmsche bedrijven in rekening te houden met de watermeters j,en de technici er al op zitten. Teeb- hoogte van de elektrische klok op de ro- bch!edarn zeer tevreden over ëeysers. Dit dient ook te geschieden nische Bedrijven heeft een steamclea- betonpalTn'oï>S de 00!™?' 8ledl'n twee de gr°le ijver en de medewerking komen er? bootton* M dTvorst^ug !n Per van de reiniging mogen gebrui- ^0paTennbl°oPkkeeerd0ePnevat\ dit P^oneel. dat ondanks de decreed de auto Het duurde vijfentwintig ntinu- groie moeilijkheden van de laatste -,j! ten voor de palen weer op hun Blaat* ieel-pn 0.1. u„„c. :-t-, waren geduwd. JUNIOREN van acht Schiedamse voetbalverenigingen, een meer dan vorig jaar, namen gisteravond A» de kantine van Hertnes DVS deel 'aan de spelregelwedstrijd van de De leden van de oud-katholieke paro- Schiedamse Scheidsrechters Vereni- chie van de H. Johannes de Doper uit ging. De voorzitter van de Schie- Schiedam. Vlaardingen en omstreken damse scheidsrechters, de heer L. zullen zondag na de dienst in het kerk-1 shotting, kon in zijn openingswoord gebouw op de Dam in Schiedam «eza- ook meer belangstellenden wel- menliik een bezoek brengen aan de - Ftjenoord 85 punten; S. F. C. 84 p ten; S.V.V. 80 punten; H.B.S.S punten; Demos 60 punten; P.P.S.C 54 punten. De tweede ronde van S.S.V,-spelregelwedstrljd wordt dag 2? februari gehouden In de meak&ntine, dan zijn de B-j aan de beurt, aanvang 19 uur. V Het verkeer was woensdagmorgen van half elf tot elf uur op de Koemarkt in Schiedam gestremd Toen de chauffeur Katholieke Kerk"' Museum, Hoogstraat Schiedam. (Advertentie) ken. Er konden wat grondwerkers en Men dent direct te waarschuwen fitters uit het particuliere bedrijf "1 1 a»» men gas rukt De ervaring leert worden aangetrokken. Ongeveer vijf- a 4 111 P'ajl5 weken meer werk heeft verricht dat men hier te lang mee wacht en be- tig gasgeysers geraakten bevroren. dan kon worden verwacht Dage- duelmingen en explosies kunnen het ge- Ifet personeel heeft enthousiast het Brandstichting lijks is het gemeentelijk personeel V'x H* overmatig gebru.k van elektr- UIdllllMlt llllIl». de opgegaan om de vorst Clte!t daalt, maar waakzaamheid blijft \e merken dat de werknemers m Een direktiekeet van de aannemer A norikoJ»., geboden Daarom dienen elektrische ka-.deze uitputtingsslag vermoeid raken. M. stond woensdagavond om kwart over P te bestrijden, zelts als chels e.d. niet te worden aangezet ais B. en 4Y. van Schiedam hebben aan negen op de Burgemeester HonneHage normale vervoer de weg niet n*el J J A lrï Schiedam m brand. Moge- opdurfde waren de mannen van mVlm ÏÏhïf «Tdï"ïi«gïï SSrtSTKK: SchiiKlams gemeentelijke dienste,, meiiiiiK. een oezue». ureiigen aan "e t eji J. ,n»ire. Draagt Elkanders Lasten, de christelijk expositie „Kunstschatten van de Oud- t n- sociale organisatie van het CNV zal vol het Stedelijk f.eUest. De heer Schotting maakte in gende weJk jn Schiedam een collect !.j ii}n opc.iingswoord niet lang, omdathouden. Dringend vraagt deze organisati hij wel zag dat de 24 c-jumoren —.collectanten en verdere medew rk van de acht verenigingen elk drie van 18 tot 23 februari. Op zaterdag 23 vol zenuwen zaten om de vragen bruari volgt de afrekening in g :b te beantwoorden. De SSV-voorzrtter Christelijk Sociale Belangen, hoopte alleen dat de wedstrijd spor- Zoals bekend verricht DEL uitmunt tief zou verlopen en dat iedere ai.M- lüff„ï?rde?n vei!„s?,zïJ1Cn„. imi* velerwijze geholpen m moeilijke 01 wezige er iets un zou „opsteken standigheden. Daar is echter veel ge De bekende Schiedamse eredivisie- scheidsrechter Lou van Ravens, die k^te van DEL veel steun van mede"» zijn rentree maakte als vragensteller T bij de Schiedamse scheidsrechters. r »J gebouw van stelde de jongens op hun gemak door «Hm ei.jke Besturen Bond Christelijk, rustig de spelregels van de junioren- 5® ?f P'if1Haven 73 Schi test uit te leggen. De 24 deelnemende J de bestuursleden. jongens moesten ieder twee vragen beantwoorden, dit in tegenstelling tot het vorig jaar toen drie vragen ge steld werden. nodig is Als er een storing ,n de mannen die constant in de bui chtnet is dient rnen alle appara- tendienst werken een koudetoeslag tuur uit te schakelen van 35 toegekend en voor de men- - 4- Het is mogelijk dat condens»ater seR jje }jajve (jagen buiten werken SïïEn'oSe kll?enS 5™^ hoet^Ifi 1161 WeI"k' Z'j dedeP dit Va" hrtteTdS7«Men'dm-en'was een koudetoeslag van 17.50. k e tn wn hoeveeiheid s morgens vroeg tot soms diep in dat er geen toevoer is maar later kan i boek u niet meer boeien Praat er dan eens even over met uw oogarts. De voorge schreven bril heeft Mostert. OPTICIEN HOOGSTRAAT 150- TEL 3007 hardboard zijn verbrand. De schade be draagt 300. De aannemers is niet ver Mkerd Een baldadige jongen gooide woens- fkgmiddag op het Zwaanhats in Rotter dam een stuk ijs naar het hoofd van de M-Jarige J. S. Goldenbeid uit de Vijl- kap perstraat. De bejaarde man liep een smjwondi boven het rechteroog op. waarvoor men hem naar het Bergwegziekenhifis bracht. de nacht en dikwijls gebeurde bet het gas blJ het ontdooien van Hof ..-ia ter weer gaan stromen zodat o aat zij enKeie uren later wee-r aan opzicht waakzaamheid geboden blijft het werk waren. (Van een onzer verslaggevers) In een pand aan de Gijsbert St ucr r- i 7 77 *77 .**7* ren met maximaal vijf punten. hoekstraat in Rotterdam zijn woensd het wa- I<pp/jc nf10Pt1 01 flfl tl PI trili! m.Ct De junioren bleken zich terdege voor- avond tweekruiken, die boven een ga ik in dit llUUua 'J i 'ffl^C-f f gUUft l UCUtf Of^OOUf 17 Ui 17 bereid te hebben op de- spe'regels. Alle fornuis werden verwarmd, uit elkaarg olL,t verenigingen behaalden méér dan 50sprongen. Toen de eerste kruik door i Van de kant van de juniorieiders was echter het verzoek gekomen om de avonden minder lang te laten duren. Wanneer de junioren hun vraag beant woord zouden hebben, zou de jury be staande uit de scheidsrechters C. Bel, B. Sabel en F. Janssen de antwoorden op hun waarde afwegen en dan honore ren met maximaal vijf punten. junioren bleken zich terdege voor- Bij de Reinigmgsd.enst verzoekt men 1*1 TA de Schiedammers om geregeld de trot- I-a-m m/f If 1 /if l Q |-|-| I I I II I I II II I Ook in de weekeinden hebben zij l°-\s schoon te maken de goten schoon J|1£ Ot/IllvtluIII I_ 1_ vFU gewerkt. Uiteraard is voor deze ar- 'e tlouden e" vooral de omgeving van heid z. ..kmit.iHt. i, de putten zodat het dooiwater gelegen- - „5 ^U,^ehjke. överwerkti.e- he;(j krijgt weg tc vioe.cn. De sneeuw keer creëert. De weg te vegen of schep pen sneeuw Kan op de rand van het trottoir worden gedeponeerd. De 3t-jarige mevrouw C A. Spruit uit de Karbouwstraat in Rotterdam geraakte d.cnsten met een onderbezetting. Dat :s woensdagmiddag toen zij op de Schaar- bij de reiniging bijvoorbeeld aileen al dijk uitgleed met het linkerbeen onder een tekort van dertig man. De vorst een van de achterwielen van eer, passé- berokkent de gemeente veel schade, bij rende truck met oplegger, die uit de technische bedrijven valt de schade al richting Capeile a d IJsse! kwam. De op een ton te schatten en ook de ge- vrouw moest met een ernstige beenbreuk meentelijke reurigings-, vervoer- en ont- procent tot I0 uur dient men niet van de stoep af te ve- s avonds en 75 procent daarna be- gen naar fietspad of rijweg omdat men taald maar deze compensatie daardoor moeilijkheden voor het ver- weegt niet op tegen de extra in spanning die er geleverd is. De di recteuren van genoemde diensten hopen dat de burgerij begrip zal hebben voor de situatie. Het is be grijpelijk dat de stadgenoten wat kribbig worden als ze last hebben van de vorst maar men dient te beseffen dat de ellende de hele stad treft. DU de gemeentereiniging in Schie- dam heeft men ondanks een perso- drieJman sterk, zijn dagelijks voor neelstekort het huisvuU normaal kun de technische bedrijven aan het werk. nen ophalen. Tijdens de feestdagen Ongeveer vijfhonderd gezinnen hebben I moest zoals gebruikelijk een extra last van bevroren waterleidingen ge-, inspanning worden geleverd. De moei- had. dit aantal bedraagt nu nog twee- lijkheden voor de reiniging zijn zo honderd, tn de omgeving van Fulton-groot omdat het weer zo wispelturig i toeslag f 2731,90. straat en Lorenzlaan was zelfs de - 1 procent, de totaalscore bedroeg zelfs Erote druk barstte, braken twee 85 procent. Het heeft er tot en met het' en een gietijzeren plaat op het fom einde om gespannen wie de eerste Bij de tweede ontploffing liep de plaats zou behalen Excelsior '20 en jarige A. Soetewei. die op de knal Schiedam finishten beide met 100 pro- afgekomen, een scheur boven het T- cent, met 90 punten. oog op. Hij moest naar het Zuiderzie- Lou van Ravens stlede daarop aan henhuis worden vervoerd, de zes jongens van de beide teams die De man, die de kruiken boven als eerste geëindigd waren, dezelfdegasfornuis te warmen had gelegd, vraag om een beslissing in de C. klasse33-jangn vertegenwoordiger J. C? G mgmg respectievelijk 72 man, 69. 48. 33;te forceren. Schiedam bleek, m die alieijjep geen verwondingen op. Hij w en 38 man. [laatste vraag de meerdere van Lxccl-gehuwde de brandweer, die de ran sior '20 te zijn. Voor de totaalrangschik-dichtspijkerde. Buiten de gebruikelijke uitgaven, heeft I king maakte de ..barragevraag" echter! Gemeentereiniging reeds als extra kos-1 geen verschil: Excelsior'20 en Schiedam 1800; calciumchloride f 3800; xand i gaan beide tweede ronde in met 90 pun- j 2000; huren laadschop en bulldozer j ten. 1262,50; overwerk 11450 en koude-'De uitstag was; Schiedam: 90 pun-; ten; Excelsk>r*20: 90 punten; Wilton Bovend.en werken de gemeentel.jke S*teÏÏfënïïS'Sfare tr"an" sneeuw worden bestreden, overdag formator Ingezet. Deze 220 KVA-trans- worden kolkenzuigers ingezet om de Daar is. Vrijwel iedere nacht moet de' (Advertentie) naar het vervoerd formator slaagde er na vijf, zes uur in de bevroren leiding «eer te ont dooien. Bij de Kievitria.m in Kethel hgcen plastic leidingen, die zijn niet met een Bergwegziekenhuis worden smettingsdimst zal honderdduizend gul- të den meer kwijt z.jn dan onder normaleontdoolen. Hier is de steamcleaner ge bruikt. Dit geschiedde ook bij De Rank'schaars is- Ook kon tor» lilt V» gat H!<s.irrirl«;r*rmstlltntieblireau in! WAtAOPiTf** irm rlo ef T~ïE Schiedammer Wiegel heef oplossing ingezonden voor het TV-intelligentiespel .JZoek de ritt op"' dat Dick van Bommel presenteert. Dat is knap. nog knapper is het dat de heer Wiegel zijn inzending in brailleschrift heeft gestuurd want de heer Wiegel is blind. Dit demonstreeri tceer tot welk een knappee prestaties ome blinde medemensen in staat zijn. Het is voor ons aanleiding om aandacht te vragen voor een speciaal probleem. Wij willen u voorstellen aan een blind meisje. 23 jaar oud. Zij heeft haar opleiding gehad aan het Chr. Blinden- instuut Bartimeus en daarna heeft ze zich bekwaamd bij ,JSonneheerdt" te Ermelo. Ze doorloopt nu een stage in een middelgroot bedrijf. W?AAROM rertellen tc»j ti dat? 0*r>- dat tee tveten dat deze dame een heel knappe telefoniste is en ze tril dat zo graag zijn in de praktijk pan het dagelijkse leven. Wij vragen daarom aan u hulp voor dit meisje zoals wij met succes al eerder in deze rubriek hulp gevraagd hebben. Er heerst een misverstand over het feit of blinden wel volwaardig werk kunnen doen. Dat kunnen ze wel, dat is herhaaldelijk gebleken en ook dit meisje zou het zo graag willen to nen. Haar directeur zegt: „Ze voldoet Uitstekend. Haar bediening is snel en correct, ze is slagvaardig. Ik durf haar nu met een gerust hart de vrije maatschappij in te sturen". en bij het distnctsconsultatiebureau in de Stadhouderslaan. De leidingen ligen i meer dan 70 cm diep m de grond maar I j de vorst is van boven naar beneden ge-1 I gaan. tot meer dan een meter diep. j en men dient er dus rekening mee te j houden dat het ook nu nog weken kan i i duren voordat de vorst weer uit de grond is gekomen. j j De diagnoses zijn moeilijk te stellen, t Soms lekken de waterleidingen onder be- vroren wegdekken. Dat betekent een wateroverlast weg te werken en be nauwend is het uitblijven van de aanvoer van zout, zand en chemica liën. De reiniging had nog zout in voorraad en dat heeft de gemeente een bedrag van ongeveer S 25.000,- bespaard omdat het zout nu duur en zand worden ANTHONY STEELE DAVID IOMLINSON LEO GLENN in: tttl in Hors*) KAREI QOOftlUMSTR. 143 \S~iNZE kennis heeft een prettige en, j-f/ 7 **7 j innemende stem. Ze verricht haarI Weer muziekstrijd geleend" van de straatmakerswerf. Vier wagens hebben tijdens de he vigste vorst dagelijks 60 kubieke me ter drinkwater gebracht bij de wo ningen die bevroren leidingen heb ben. Nu nog worden drie wagens ge bruikt maar het aantal bevroren lei duigen vermindert. Overigens is zes tig kubieke meter water niet veel op een dagelijks totaal verbruik van gem. 12.500 kubieke meter. Deze win ter heeft grotere moeilijkheden voor de gemeentelijke diensten opgeleverd dan ooit tevoren. De winter van 1947 is overtroffen op dit gebied ook al duurde de vorst toen tot medio maart. Bij de Reiniging heeft men al gedu rende 57 dagen de gladheid bestreden, hiervan gedurende 35 dagen buiten de normale diensttijd. Dit werk heeft al (Van onze correspondent) meer dan 4700 manuren gevraagd, er Het ligt m de bedoeling van het Co- is al gebruikt: 1.100.000 kg zout, 20.000 I Du<tl conc*ntr*U«fc«mp „StiUj tuit" t944: Di m*«sl durfde onisrMppmg I Uit cl* Itfcttori* V*rt dri* Engftts* gtrtnqtncii, RMam,TEL-124292 I ffc a VowiUUin^nt Uïtilu«t«nd ntcrUq om 3 «n 8 m»r. (14 |«ir) J werk aan de telefooncentrale op knappe wijze. Zeer snel bedient ze het instrument, daarnaast noteert ze alle gesprekken in braille en boven dien typt ze aan het eind een lijst van de in- en uitkomende gesprek-. - T ken De rfirerfenr i? mim nfc-rfuirrt rnite Jeugdmuziekwedstrijd «1 Maas- i kg calciumcnloride. 15.000 magnesium- Sluis ook dit jaar - eventueel vierde chloride. 414 kub. meter zand. "if ttlleen een drukke centrale jmaaj een jeugdmuziekwedstrijd m' kan bedienen maar het best zou ze mide aanstaande Paasvakantie te organi- De twee steamcleaners van de reini- een groepje van drie of vier kunnen seren. Ais voorlopige data zijn 19 en'ging hebben al gedurende 24 dagen werken. De lichtsignalen kan ze ech£er'20 april aangehouden. Er is aan het ge- 'dienst gedaan voor het ontdooien vatiaf- niet zien. De centrale kan dies niet: meer.tebestu-ir wederom een subsidie voerputten en leidingen vvaarvan gedu- ta.invevraasd rende twaalf dagen ook na diensttijd. TTioaern zijnOttioouw vctn een cen~raagu. r*»,». VncrUp uur dat 353 5 e, Vontf iaa7" namen niet TTiinucr osn 140 uil uerK koslug ziu.o uur» nat ls trale echter behoejt mets te kosten s J lld. 1 - «ron want het ministerie van sociale zaken vergoedt (via het GABdeze kosten. Passagetheater: Toonkunstconcert, Rot terdams Philharmonisch Orkest, m.m.v. Stefan Askenase, 20. Musis Sacrum: Huldigingsavond, veg- la. 19. Aula Stedelijk Museum: Huldigmgs jubilarissen, Vegla. 17.30. Volksgebouw: Coöp. DES, Ledenverga dering 20. Irene: Aquariumvercntging Natuurge not In Huis. viering 25-jariig bestaan. 20. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd, vergadering. 20 De Rank: CJV-mondacc.ver. Bravo en toneelver. ODG. Feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115538 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) a 11 oen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GU en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Groenelaan. Grote Kerk, .Zeven eeuwen Grote ol St. Janskerk". 9—17. Stedelijk Museum; „Spiegel aan ae Wand" Historische costuums, 10—«f ..Kunstschatten Oud-Katholieke Ke-K. 10—17. QTEUN verlenen aan de medemens in nood dient onze eerste Chris tenplicht te zijn. Het is daarom dat unj vandaag de aandacht vragen voor: dit 23-jarig meisje dat een betrekking zoekt in de maatschappij. Wij hebben haar warm aanbevolen, haar be-i kwaatnheden genoemd, nu vragen' inij wie zou willen bemiddelen dat] dit meisje een volwaardige functie, kan krijgen. Er is heus wel zulk eenj plaats maar we zullen allen zo hier en daar moeten informeren. Het meisje is van deze sollicitatie uiter aard niet op de hoogte. U zult haar slechts veel vreugde bezorgen als de goede mededeling kan worden gedaan. Brieven met de gunstige mededelin gen ontvangen wij graag, u kunt de brieven eventueel zenden aan Post bus 948 Rotterdam ten name van onze' redactie. Tet zou zo mooi zijn als we tezamen konden tonen dat dit meisje j recht heeft op haar plaats in de maat-i schappij. Wie helpt? SCHIEDAM. geboren: Caroline d v C Haiskes en C J Verhagen: John E z v J aan de Wiel en C A Meulstee; Annette d v C Struijs en M C Manneken: Hermanns T z v A öe Groot en L H M Smit. Overleden: N Veldhuis, 65 jr; N van Dulj- keren. 92 jr weduwe van; J Droog: H Ou wens. 93 Jr: A Kok. 60 jr; G Verkade, 82 jr weduwe van: M Bron, (Advertentie) jongens en" meisjes 'in de leeftijd van manuren. Tijdens het intreden van de 7—16 jaar aan de wedstrijd deel. (dooi bestreed de reiniging de overlast aan water, de koikenzuigers hebben j 165.000 liter water van de straten gezo- I gen. i Naast de mensen van de Reiniging hebben bovendien nog werkers van de N.V. Hoogstad (met 50,5 manuren) en een bulldozer op 3.4 en 5 januari, tewerken voor 2400 manuren bij met aan uw groenteman auto's een laadschop en een sneeuw- alleen onder dit handelsmerk I P1^? °P 3"4 f1 3 sVjjf auto s en een laadschop op 8 januari en Fabriek te Hoofddorp Ivter auto's op 9 januari. Op deze dagen werkten van deze dienst bij de rei- Vraagt vers verpakte Vier jeugdige Noorse zeelieden hebben woensdagavond moeilijkheden ver oorzaakt in Schiedams binnenstad. Toen ze uit een café op de Broersvest kwamen in het nachtelijk uur, hebben zij een viag met stok meegenomen. De optocht was nauwelijks geformeerd of er kwamen nog meer complicaties. De jongens sloegen een koplamp van een auto kapot en daarna hebben ze een portier van een auto vernield. De 20-jarige Lars Lindström, de 16- jarige Carlström en de 22-jarige Lindström zijn naar hun schip in de Merwe- haven gebracht. Zij hebben de schade vergoed. De 18-jarige Jensström was zo dronken dat de politie het beter achtte hem nachtverblijf te verschaffen in de afgekeurde cellen van het hoofd bureau van politie in Schiedam. Hij mocht vanmorgen naar zijn schip, dat vertrokken is, terug. Op zaterdagavond zal het Leonhardt- Consort voor vrienden van het museum en de vereniging Toonkunst in de Aula van het Schiedamse Museum optreden. In de kleine concertserie wordt dit een evenement, want in dit ensemble wor den de oude instrumenten bijzonder stijl vol bespeeld. Het Leonhard-Consort heeft zijn faam al gevestigd tot buiten onze landsgrenzen. Alle oude violen zijn ver bouwd om een grotere toon te kunnen voortbrengen. De stand van de "toets is daartoe ver anderd. Het Leonhardt-Consort speelt op niet-omgebouwde strijkinstrumenten t.w. 2 violen. 2 altviolen, gamba, cello en clavecimbel. Zij brengen een concert van oude muziek ontstaan tussen 1600 en 1700. Er zal een zesstemmige Fanta sia van William Byrd klinken, muziek van een grootmeester die op een lijn ge steld mag worden met Purcell of Mo zart. Hij componeerde missen, motetten, liederen, fantasia's voor drie. vier of zes stemmen, muziek voor clavecimbel. bij zonder ingewikkelde canons etc. Konin gin Elisabeth gaf hem het priveïege om muziek te drukken en had Byrd in dienst als hof-musicus. Behalve van Byrd wordt ook nog zes stemmige Engelse muziek van Peter Philips (1560-1633) uitgevoerd. Het programma vermeldt voor violis ten bijzonder interessante muziek van H. I. C, Biber (1644-1704) voor twee vio len en continuo. Biber was één van de eerste componisten, die gebruik maak te van dubbelgrepen op de viool en, om nog ingewikkelder samenklanken een voudiger speelbaar te maken, gebruikte Het voorlopig nadelig saldo over 1962 van de Stichting Stadsgehoorzaal te Vlaardingen bedraagt 73.689,48 en dat van de Visbank 2.593,51. Beide be dragen liggen aanzienlijk hoger dan ge raamd was, hL resp. 58,389 en 2.040. Ondanks dit staat de Stadsgehoorzaal er gunstiger voor dan verleden jaar, want toen was het nadelig saldo 82,246,42. Met de Visbank liggen de zaken ech ter anders: het nadelig saldo van de re kening van 1961 was 970,24, voor 1962 was er 2.040 geraamd en het tekort blijkt nu (voorlopig) bijna 2.600 te zijn. De baten van de posten „Pacht buffet ten", „Opbrengst doekreclame" en „Huuropbrengst Visbank" liggen water hoger aan verleden jaar, maar alleen de huuropbrengst Visbank heeft het be- drag van de begroting iets overschreden. De lastenpost „Kosten Visbank" kwam van 1.921.24 in 1961 op 3.713,51 in 1962 en overschreed daarmee de ra- ming met bijna 700. Oak de post „brandstoffen, energie- en waterver bruik" kwam hoger uit dan geraamd was. De totale lasten bedroegen 164.533,83. Er was 172.529 geraamd en de rekening over 1961 vermeldt een lastenbedrag van 182.744,13. I In het jaar 1962 kwamen er in totaal I 461.708 betalende bezoekers in het Kolpa I bad te Vlaardingen tegen 488.0® in tie daaraan voorafgaande jaar. Het gemid delde dagbezoek bedroeg 3290 (in 1961: 1360», Hieronder volgt een nadere spe- I cificaiie van het totaalcijfer over 1962, tussen haakjes 1961. Enkele baden (45 en 65 cent) 15250B (165.701) Groepstarieven <35 en 50 cent) 17.669 (15.739) Vastrechttarieven (30 en. 45 cent) (32). Vakantiezwemmen <25 cent) 40.578 (46.290). Contramerken: 5 en 10 bade 14.852 (12391) idem kinderen (30.311) maandabonnementen 923 idem kinderen 9.956 (11506) seizoen- abonnementen 1.863 (1.279) idem kinderen 9.801 (9.911) jaarabonnementen 21,857 (24.210) idem kinderen 58,697 (75.064) schoolzwemmen 71.602 (75.226) diverse groepen 21526 (17.078). Ongetwijfeld is de slechte zomer van invloed geweest op het verminderde be zoek. UET voor de oorlog In Rotterdam bekende „Onthouders-Tehuis" - de Oppert van de Nationale Christen Geheel onthouders Vereniging, afdeling Rotterdam, is herrezen, meer dan twtn- ïn het Ziekenhuis aan de Hofsingel te fef in* r^?r inaiviinver» »iïn iQRo« oswi „Ks«. verawenen. In een geheel Vlaardingen zijn in 1962; 2524 patiën ten opgenomen en in het Flatziekenhuis aan de Billitonlaan 2089. Over 1961 waren deze aantallen resp. 2500 en 1961. Aan de Hofsingel waren gemiddeld hij dikwijls het „Scoidatura", snaren die i J3® .^dden bezet (v.j. 143) en in het - Fiatziekenhuis 75 (v.j. 73). Het aantal patiënten dat de polikliniek aan de Hofsingel bezocht was 44.082 (vj. 43.051) en die aan de Billitonlaan 8152 (v.j. 8558). De gemiddelde verpleegduur was 16,6 dagen. anders gestemd worden. Gustav Leonhardt treedt met zijn cla vecimbel ook solistisch op, met een Sui te van de Liineburger Georg Böhm (1661-1733), die uit de Noordduitse orga nistentraditie componeerde en waar fu- ga-achtige eomponeertrant de contrapun- tisehe wonderstukken van Bach reeds aankondigen. Bach bezocht Böhm als jongeman en dankt aan hem misschien de latere re latie met Buxtehude. Van de Zuidduit ser Georg Muffat (1645-1704) speelt het gehele ensemble een Suite, die reeds eni ge malen door de radio heeft geklonken, maar dan meestal op tijden dat een nor maal werkend mens zich niet in een luisterhouding kan zetten. t De zeventigjarige mevrouw M. J. B. Klapper uit de Adriaan Kluitstraat in Rotterdam kwam woensdagmorgen door de gladheid op de Donkersingel ten val. Men. vervoerde haar met een gebroken rechterheup naar het St. Fransiscus Gasthuis. Een interessant en belangwekkend vorm. Want het Hotel Metro, dat wethouder van sociale zorg en volkage- de heer G. Z. de >08, vrijdag zal gaan openen is welis waar evenzeer alkoholvry als het tehuis, maar opzet en doel zijn heel Miders. Hotel Metro is bedoeld bet grote pnbiiek en er zijn nu al wsftrvCTmgen geboekt voor bet mmer» Jengdeiftal van Barcelona daar van de zomer logeren met alle aanhang die het mee zal nemen. Sedert verleden week zihi et al hotelgasten. De N.C.G.O.V. toeft op- beeld geven de cijfers van de gemid-dl"acht gegeven voor de bouw en voor dekte verpleegduur sinds 1930, toen de- «lL.e?I7oiï?0e 18 opgericht de Stichting ze nog 30,5 dagen bedroeg. In 1931 was Alkoholvrije Hotels, die plannen toeft deze reeds teruggelopen tot 24,1 dagen, no* weer activiteiten op alkbholvrij ho- in 1940 nog verder terug tot 23,3. In de re®at®f_bied> er van uitgaand dat de al- oorlogsjaren stabiliseerde dit cijfer zich K?,ho! «e moderne maatschappij niet begrijpelijk, want tot cijfer over 1945 f~*een in tot verkeer maar ook in tot luidt 23,4 dagen. Dan volgen 1950 26.1; *"ans z» gemechaniseerde dagelijks *even grote gevaren kan opleveren en dat een hotel zonder a'kohol de gaaien heel wat aantrekkelijks lean Meden. Voor alle grasten is tot gebruik van had of douche in de hotelprfjs begrepen, er Is telefoon op iedere kamer en elke kamer heeft aansluiting voor televisie. Er zijn 12 twec-oersoonskamers en 17 ééu-per- soonskamers. Bovendien is Hotel Metro (Van een onzer verslaggevers) MET de krant in de hand wilde de 54-jarige Vlaardinger J. van M. bewijzen dat hij diende te worden vrijgesproken. In die krant stond ons verslag van een vorige zitting van het Schiedamse kantongerecht De heer Van M. zei dat hij komen de van Rotterdam op 18 december 's avonds om half zes geen borden of pijlen had gezien. Het was zo druk op de weg dat hij automatisch op de verkeerde rijbanen op de Rotter- damsedljk in Schiedam was ge duwd. De wnd-substituut-officier van justi tie mr. H. Franken zei. dat het ver slag van de vorige zitting betrekking heeft op een overtreding tijdens de sneeuwval. Toen waren de pijlen niet te zien. Hij wilde om der wille van de recht vaardigheid één lijn trekken vooral om dat de twee pijlen op de rijweg van de Rotterdamsedijk inderdaad moeilijk te zien zijn. Hij vroeg een schuldigverkla ring zonder toepassing van straf. .Het is niet de sneeuw maar de drukte" zei M. nog. In volle vaart was de 22-jarige Schiedammer P. M. van der H. op 25 november van de Schiedamscweg het onoverzichtelijke kruispunt in het cen trum van Kelhel-Dorp opgereden. Hij wilde naar de Hargsingel maar op het kruispunt keek hij nog even om. Van de Hargsingel naar het Noordeinde reed op dat moment de 45-jarige vertegen woordiger F.V. De jongen botste met zijn brommer tegen de auto. „Waarom zat hij om te kijken?" vroeg de kantonrechter mr. P. B, Cos aan V. .Dat weet ik niet, misschien zag hij ten aardig meisje" meende V. De officier vond het zeer laakbaar. Het werd 25 boete. Het is met noodzakelijk dat men eigenaar is van een hond om veroor- gooien, maar de kantonrechter reageer de met. „En die -hond heeft er helemaal niet gelopen. Ik was even bij mijn moeder op bezoek, die was even de deur uit, toen liep mijn dochtertje de deur uit, Ik wilde ze pakken en toen ilep de hond de deur uit, ik liep hem gelijk achterna en ik had hem gelijk te pakken op de Dam maar die politie stond al voor de deur". Na deze even eenvoudige als di- •ecte uiteenzetting oordeelde de kanton rechter mr. P. B. Cos, dat „zij als op deeld te worden voor het feit dat een! dat moment oudste verantwoordelijke in hond los op straat loopt. Dat bemerkte de Schiedamse mevrouw P. V. woens dag voor het kantongerecht te Schie dam. „Ik heb helemaal geen hond" zei ze, menende een zware troef op tafel te het huls had dienen te zorgen, dat de hond niet naar bulten kon gaan". Het werd tien gulden boete of twee dagen hechtenis. 1955: 18; 1960: 18,1 en nu dus in 1962: 16,6 dagen. De Rotterdamse kunststichting is fi nancieel in de gelegenheid gesteld om meer regelmatig dan tot dusverre op drachten te verstrekken aan componis- ten. In voorgaande jaren gebeurde dat slechts incidenteel, o.a. aan Henk Ba- dïngs voor zijn 10e symphonie ter ge- legenbeid van het eeuwfeest van ..Sym- jphonia" (1962). Gebleken is dat vooral op het gebied van amateuristische muziekbeoefening behoefte bestaat aan studieboeken, spe ciaal voor de accordeon. Daarom is Her man Strategier uit Utrecht opgedragen een studieboek samen te stellen voor accordeon met 20 tot 25 etudes van elk twee pagina's en voorts het componeren van 3 sonates voor accordeon. Jan van Dijk uit Rotterdam verzorgt een orkest werk voor accordeon, dat uitvoerbaar moet zijn door een goed accordeonorkest. Verder is Kors Monster uit Dordrecht opdracht gegeven voor een werk voor mannenkoor op geestelijke tekst met be geleiding van blazers, en tenslotte aan Robert Hepjiener uit Amstelveen het componeren van een werk voor mannen koor op wereldlijke tekst met begelei ding van een symphonie-orkest, dat ook uitvoerbaar moeit «ijn door een amateur orkest. gelegen op een hoogst Aantrekkelijk punt; straks komt tot pal tegenover de Lijn baan daarvan gescheiden door het Weena met plantsoenaanleg. Er Is dus alle aanleiding voor een plezierig terra*. R'danxmer machine 15 7—13 TT ET GEVAL van de Zierikzeese onder- J-A wijzeres. die met baby en al voor de klas staat blijkt niet uniek te zün. Want reeds vijf maanden geleden zagen de kinderen van de hervormde lagere Mal- eomesïusschool in de Rotterdamse wijk Pendrecht hun onderwijzeres met een baby van twee maanden haar herintrede doen. Mevrouw A. C. v. d. Wolff-de GraaH was twee maanden weggeweest en keer- de terug met zoon Chrisje, die een pro- mmente plaats in de klas kreeg. Me vrouw Van der Wolff is de echtgenote van het waarnemend schoolhoofd, de d Wolff, die op 26-jarige leef- tUd tijdelijk de scepter zwaait over 560 leerlingen. Het tekort aan leerkrachten is de oorzaak van het feit dat mevrouw v. d. Wolff nog steeds lesgeeft. Op i maart komt in dat alles verandering. Dan komt er een nieuwe onderwijzer, die de taak van Chrisje's moeder over neemt. En de vader van de baby zal hét dan ook weer gemakkelijker krijgen. want op dezelfde dag krijgt de Malco- mesiussehool ook een nieuw hoofd. No* even dus blijft Chrisje v. d, Wolff da meest de aandacht trekkende „leerling™ van deze Rotterdamse schooi,,,j iri'eti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1