Recherche is nog geen stap verder gekomen Reeds zeventig miljoen vorstverlet uitbetaald Kostbare Friese koeien al weken op zwerftocht ISTELLINGWERKER STAK ZIJN VRIEND IN RUG Dagbladpers waagt verliescompensatie Bijlmermeer moet met A'dam samenwerken dat is SANOVITE WASAUTOMATEN COUZY ]F®£; w jDuitse matroos slaat verloofde met hete pook Moordzaak Rotterdam Bekendenkring intussen uitgepluisd Risicofonds niet Proces-verbaal handoplegger 111 eigen woning bang voor tekort Slachtoffers van bureaucratie Niet machteloos tegenover §TWp. Splijting bij de Vrije burgers Dronkemansruzie om futiliteit Bij invoering reclametelevisie Liever nog JEfOCpl o i-totic.» -• sollicitatie m rrk op t toeresrde fco- overleden m 1 BE ROTTERDAMMER pagina 4 DONDERDAG 14 FEBRUARI 1963 aan de circa 130.000 „uitgevro- ren" bouwvakarbeiders. Het wer kelijke bedrag, waarvoor het fonds op dit moment aansprake lijk is, kan echter nog aanzienlijk hoger liggen, daar vele werkge vers hun declaraties niet weke lijks indienen. ^krmeId\neL^^r^e S r I Prinses Beatrix zal binnenkort h»r TIPS llntrek nemen In het schilderachtige kas-. p ui-. Het Risicofonds voor de bouw nijverheid heeft gedurende de huidige vorstperiode tot dusver een bedrag van ruim ƒ70 miljoen 'aan vorstverlet uitgekeerd, dat ivia de werkgevers ten goede komt; geen'vreea te bestaan dat het ri stuk formalisme en bureaucratie, dat de zoveelste slag in het ge- Zweedse compositie voor Margriet Gemeenschappelijke regeling voorgesteld Zware straffen voor inbrekers Minister wenst verantwoordelijk te blijven Nieuwe aspiraties? DE invoering van de reclame televisie betekent een ernstige structurele bedreiging van de j economische positie van de pers. De Nederlandse dagbladen stellen dan ook, dat aan de volgende voorwaarden moet worden vol daan: ensen Minder advertenties Lof K.L.NL-<Iircctunr voor „Air Union A.E.G. - Hoover - Construcla - Indesit vakkundige plaatsing prima service 1e Middellandstraat 72 Telefoon 30340 37434 Overleg ^a.o, voor metaalbeamb len verloopt moeizaam I ■SPSS:. (Van een omer verslaggevers) .De recherche van de Rotterdamse rivierpolitie heeft de dertigjarige ma- woos B, S. uit Keulen, die twee keer Hja verloofde mishandelde, gearres- S. sloeg de vrouw, de 25-jarige B. H. tt. uit Keulen, een week geleden tijdens sett ruzie met een gloeiend hete pook legen de rechterarm. Dit gebeurde aan boord van het Duitse aeepschip Rhenania 35, dat aan de Rijn- raartsteiger in de Maashaven ligt. De matros schrok klaarblijkelijk van cun daad, want hij hielp het meisje bij let verzorgen van de brandwonden. Niettemin verliet de Duitse het sleep- schip. Zij ging naar een andere boot m de buurt, waar de matroos haar sinsdag opzocht. Hij zei, dat hij spijt van zijn daad en vroeg het meisje «rug te komen. Toen er een weigering folgde, pakte de man een mes, waarmee I UI dreigend begon te zwaaien. Op het tulpgeroep van de v; (Van een onzer verslaggevers) STEEDS moet een levens- Het buurtonderzoek, waaruit intussen een omvangrijk rapport is gegroeid, zal waarschijnlijk aan het eind van deze week worden beëindigd. Beter past de naam wijkonderzoek, want de vragen- s, Tiend" rechercheurs hebben de kring rond de woning, waarin zich het drama afspeelde, steeds wijder getrokken. „Op een gegeven moment zullen we ook hier een punt achter moeten zetten", zei de heer Van der Weijden. „Je kunt niet aan de gang blijven". De hoofdinspecteur wilde overigens N0<Loot vraagteken worden gezet wel vaststellen dat hel onderzoek In de achter de vraag: „Wie heeft vrij- dubbele moordzaak geenszins b vaotge- Elke dag komen nieuwe stapels decla ratieformulieren binnen, die goed zijn voor gemiddeld 3 miljoen per dag of circa 15 miljoen per week. Er be hoeft, zo werd ons verzekerd, voorshands j o ,,"j .t„„nwjn.ï lopen. „Beslist niet verklaarde hij. „Vb dagnacht de Rotterdamse si ga ren win h(hVn fcht ïoeli(. hoop. *1 is de alge kelierster B. A. van der ïloit---an :nlelle opinie bU het publiek, dat we op lUStitie worden geleid. (Van een onzer verslaggevers) Achter dit verlichte raam vechten Rotterdamse rechercheurs verbeten voor Jicht in de moord zaak. Fel en zonder verslapping is de jacht op de dader van de in Zuidwijk gepleegde misdaad. Hij moet zo spoedig mogelijk worden gevonden, is de algemene gedachte in kamer 104 van het politiebureau De Slinge. Sinds zaterdag is op nog geen enkel nachtelijk uur de lichte vlek in het donker gedoofd ge weest. - a a it 1 tUVliC wpuuv "y i«v Heek en haar achtjarig zoontje MarcelHn dood punt zitten", vermoord". Vijftien tot twintig door- gewinterde rechercheurs hebben in de VINGERAFDRUKKEN rouw snelde een i afgelopen dagen met honderden buurt- ï®trS>OSrv.t,tff- die niet kon voorkomen.bewoners gesproken, tientallen per- H onderzoek naar vingerafdrukken wn JL Duitser zijn verloofde een wond sonen aan een (kort of lang) verhoor i in de woning, waarvan we in de eerste S zal 'onderworpen en legio tips nagetrok- berichten reeds melding maakten, heeft X°°I de off,Cipr iken Men Is echter met dit alles geen tot op heden geen concrete aanwijzin- 'stan verder gekomen wat betreft de gen opgeleverd, maar de daclyiaseopi- :-i Ct.wz.« z« J.j.r j»n .sin mede- sche dienst is nog niet aan het einde identiteit van de dader (en zyn meae m ondf,r,oek is pllchtlge.). Het enige, melijk veel tijd gemoeid, omdat het hier recherche enig houvast neen is, zoais om een Vv.inkel gaat, waar dus in- en uit-, bekend, de aan de hand van «e at- ge]operl werd. „Er worden nog steeds n» T> a.„ï-„ schuweliike verwondingen opgesteldevingerafdrukken bekeken", zei hoofdin-j Tl IlSfRS D0cl ll lX theorie, dat de man, die de weduwe en specteur Van der Weijden. Het tijdens SekmLcWene«'fs weS^'go^dezou vSd«£nad^nder df toeptewo?-j j legen de 55-jarige J. J S., die onbe-van bekenden is door de rechercne nu roegd de geneeskunst uitoefende. De zo langzamerhand wel uitgepluisa. „»ve man beweerde, dat hij ziekten door per slot van rekening ergens handoplegging kon bestrijden. Hij bad - - - leen uitgebreide klantenkring neten op een grens teeltje ..Drakenstein" in de gemeente 2icflt v an «UbS Europa is. ue die r „T, „--kwuul ---Ook nu nog wordt het bureau De SÜR- Baarn. dat zij in 1959 van Jhr. F. L. Bosch ren, die Op 30 januari per Spoor- TJbken» verklaarde hoofd- ge bezocht door Rotterdammers, die den- van Drakenstein heeft gekocht. Iwaeon uit de Friese hoofdstad nntrekken vera usaro ken een aanwijzing te kunnen geven.. De drie jaar geleden begonnen ver-, S k» u„rn nut* .„„"huhf inspecteur C. M- 3. van der Welja Alle .tips. hoe gering ook. worden nauw- j bouwing van het achthoekige kasteeltje vertrokken, op weg naar hun Per vistte moest drie gulden worden be-die in het bureau De Slinge bijna 6 keurig onderzocht Gisteravond meldde;is nu in grote trekken voltooidMen ver- njeuv>-e eigenaars in het Franse irer visite moest drie guiuen worden oe M te yinAtn is. jzich een dame. die een ongeveer twee wacht dat de Prinses enige tijd na haar-. _j_h tu„__ ,t iuur durend gesprek met een rechercheurterugkeer uit Lech in Oostenrijk de re-isretagno, be\inden Zien trïans al, j voerde. Over de verklaring van ^aar[sultaten i wilde men niets loslaten. j (Van onze sociaal-economische redaelie) j sleofonds uitgeput raakt, ook al sou de 1 winterperiode nog een aantal weken j voortduren. Een gelukkige omstandig heid daarbij is dat in de voorgaande I zachtere winters aanzienlijke reserves konden worden gekweekt. Zo ia voer d* i uitkeringen voor vorstverlet in de buidi- jge winter een totaal b^rag Tan onge- veer 180 183 miljoen beschikbaar. I Iets ongunstige- ligt de situatie In het schildersbedrijf, waar ongeveer 38.000 werknemers aanspraak maken op uitke- ringen van hel risicofond?. Dit fonds keert gemiddeld ca 150.000 per dag aan vorstverlet uit. doch ook hier zijn i op dit moment geen exacte cijfers be- I „i dere verzorging te geven. En passant kend. omdat het Ris.io.onds voor het '(Van onze speciale verslaggever);^. hj, blj het t<.r wereld komen schildersbedrijf eveneens via werkge- van vijf kalveren ivers uitbetaald en de declaraties veel- I Twee dozijn kostbare Friese; Sinds wn paar dagen zijn de koeien! «-<1 vertraagd binnenkomen, koeien etl Vijf kalveren dreigenthans üt een te kleine -^tal bij een; risicofonds beschikt naar verhois- hpf elachtnffer te worden van eell arme boer ondergebracht- Voer is er; d:ng over een kleinere reserve dan het net Siacnioner te t.uruen \axt eui ^t.hter niet meer zodat gisteren een Risicofonds voor de bouwnijverheid en echter niet meer. zodat gisteren een j Risicofonds voor de bouwnijverheid en wagon vol door de handelaar moest wo.--' wel over een bedrag van circa mil- den nagestuurd. Tegelijkertijd is er een Joen. Mocht de winterperiode nog een tweede stalknecht naar Quievrain onder- aantal weken aanhouden dan is de mo- weg gegaan om Sybraitdv af te lossen, gelijkheid niet uitgesleten dat het schil- Den Haag. Parijs en Brussel zijn al dersfonds enige extra voorzieningen no- dagenlang over de mislukte veerendingl dig heeft. De üquiditeitspositie ziet tr aan het praten. Veel gepalaver, doch j echter nog niet zorgelijk uit. zo werd ons nog geen enkel resultaat. verzekerd. Advertentie i Advertentie J&, sultuten van de ingrijpende restauratie- cjgg of veertien in Quievrain. werkzaamheden zover gevorderd vindt.; j Franco jrrenc dat ze haar intrek neemt in haar eerste i v lak tegtn ae -franse grens, I Ook van buiten ae stad krijgt dc re-.ej en womr.g l op Belgisch gebied ligt. Ze kun- jcherche dagelijks tips binnen. De Am-, Een zegsman van de Rijksvoorlichtings-:n Jp Jptte-liike zin van het isterdamse politie deelde mee. dat een,dienst hpef£ desgevraagd bevestigd, aatnen- In oe lette,UJK6 z.in ian Rotterdammer, die voor een kleini ver-;.xjrakenslein" geen weekendverblijf voor j woord, noch voor-, noch achter- grijp was gepakt, sinds vrijdagavond niet d prlnses wordt, maar een permanente en moeten het doen met een meet- in de Maasstad was geweest. „Mets tresid«ltiC. „Het is een statige en repre-1 u"' mceiui nu verdachts, moest na %-erhoor van de; ^ntatieve woning die uitstekend gele-1 Schamel onderdak DIJ een arme. ;man worden vastgesteld. genheid biedt voor het op kleine schaal i Belgische boer. j rmnnDTfl P Iontvangen van gasten", aldus deze zegs- CULiUK 1 tl- K man. 'De moeilijkheden begonnen, toen I Voor het geven van grotere ontvang-twee wagons, welke de stamboek- j I Het is gebleken, dat de colporteur van sten is het kasteeltje, dat acht kamerstextkoeien verVoerden (waarde een kwart'; ■tijdschriften, van wie we melding maak- uneraard niet gesch.kt, doch daaraoo. over de Frans-Beiaische arens1 iten. In het tehee! niet verhoord is Dit zijn elders genoeg representatieve ge- ton/. o^cr ae trans ueigwene grens 'bericM kwam door een mlsveraUnd in-oouwe.n. zoals bijvoorbeeld Huis ten moesten morden geloodst. De douae- de wereld. Wèl heeft men de recherche Bosch in Den Haag. beschikbaar. attent gemaakt op een dergelijk iemand. Nu de griep in Nederland om ach heen grijpt, is het voor iedereen belangrijk te weten „Wat kan ik doen?" Eenvoudig dit: kruip onder de wol, zodra u meent het te pakken te hebben. Raadpleeg uw dokter. H(j zal er geen bezwaar tegen hebben, dat u intussen zelf een verstandige maat regel neemt door Aspirin in te nemen. Aspirin waar Ba ver achter staat. Neem de grote voordelige gezins verpakking, dan bent u goed voorbereid. r Uit twee bij dc kiesraad bmnengeko- bepaald tijdschrift had gevraagd.; men verzoeken blijkt, dat er een splij- maar de uitgeverij vestigde er de aan-jting is in dc jxiiitieke groepering De man zou de weduwe eind Januari 'enkele keren hebben bezocht. Volgens een boorman had de vrouw verklaard, „dat hij haar niet aanstond". Gistermid dag kreeg een van de Rotterdamse dag bladen van een uitgeverij de mededeling, dat mevrouw Van der Hofi enige dagen voor haar dood om het agentschap van miers daar. die van een mond- en! klauwzeer-epidernie in Vlaanderen' hadden gehoord later tegengespro- ken weigerden de dieren de toe-l gang tot hun nieuwe vaderland, om-; dar ze batig voor besmetting waren. Begeleider-stalknecht Sgbrandg kon pleiten wat hij wilde, zelfs de papte-j renwelke hij kon overleggen, ent waaruit de afscherming door vaccina- 'fal-rie tegen alle mogelijke veeziekten 'weduwe heeft uitgegeven? Of was de man In dienst van een an- ring. heeft bij de kiesraad een verzoek in ge den ondernomen Brusstó verklaarde Idiend tot erkenning van naamsverande-, zich -hier. met gebruikmaking van de- zelfde argumenten, tegen gekant. (Van onze rechtbankverslaggever) Met kracht dreef de 37-jarige Rot- kerdamse voorman-stellingwerker Lr. G. in het holst van de nacht van teravond mee. dat een enander zal wor den onderzocht. fet hul van de weduwe blijft voor- lopig verzegeld, omdat bü een arrestatie dan een reconstructie van dc misdaad mogelijk is. bleek geen enkele rancune tegen zijn j collega te koesteren. „Voor mijn part; Hoofdinspecteur C. M. J. van aer Weij- llaat u hem weer los," was hij van me-den heeft zich vandaag niet met het hsing onderzoek kunnen bezighouden. Hij moest voor een begrafenis van een fa- - Dat was de officier van jostitie he- miiielid naar Kampen. 3D oktober in een cafe op de West-: pMt|i nlet mct hem eens, uij eiste voor Kruiskade zijn collega en vriend een liet toebrengen van zwaar lichamelijk groot slagersmes in de rug. De re- letee! twaalf maanden GERUCHT den voor zijn even afschuwelijke als waarvan vier maanden voorwaardelijk., onverklaarbare daad: hij voeldeUitspraak «P 28 fehraar dere uitgeverij? De recherche deelde gis-) Dij ge kiesraad is voorts een verzoekVwdlfdeat de wagons in Qukvraut op dnod binnengekomen van een Amsterdamse spoor, gerangeerd. Een dag of tien lang groepering van Vriie Burgers onder lei- trok niemand zich iets van de koeien ding van de heer H. Tromp, die bewijs aan. behalve Sybrandy. Hij wrong zich vraagt van bet recht de naam ..Vrije met moeite door de verzegelde, doch ge- Burgers" te voeren lokkig half geopende deuren om de va- De heer Fabius verklaarde dat hij gons uit te mesten en de dieren htm vcr- I zijn huidige partij ..de liberale partij van vrije burgers" wil noemen. meh gegriefd na een (dronkemans) ruzie over futiliteiten. De vriend bracht er maar net het leven bij af. „Ik begrijp niet hoe ik er toe geko- aen ben. Ik herinner me er trouwens vein ie van. Maar gestoken heb ik m- Iderdaad." zei de magere, kleine stel- lingwerker donderdagmorgen tegen ae dat de heer Ponlus Huiten, di-i esident van de Rotterdamse recnP reetcur van het museum voor mo-| (Advertentie) Cs .JSolsommarlcind", land van de, zonnige zomer, heet de compositie.: I In de morgenuren circuleerde door de Je Martin Nordkvist uit Fagersta ini stad het gerucht, dat een 29-jarige taxi-jZweden aan prinses j,a,gr.ei heeft j j f„p!.T ml Tl chauffeur in arrest was gesteld. De re- j opgedragen ter gelegenheid van haar AALtxldk U ClVl Ma .I I ZZ eherche deelde echter mede. dat menttrinziffsfe verjaardag. Het meisjes :een man met eea dergelijk beroep niet schlagerkoor fagerstaflickoma", cnlhmtfltlD "111 ;bjnnen de muren van het bureau De -waarvan Noidkvist dirigent is, zal Van welingelichte zijde is meege- zijn gaan deen. werd ontzenuwd. mende zomer ten gehore brengen. i. Verdt'iet had zijn gezicht gegroefc S ocWmlm, rich öm |eS,nnheLnf zrn c-'n Tiezem peraoVriijke redenen heeft terugge- Op de bewuste a°vond werd de pro- trokken als kandidaat voor de fune- ■motie van een collega tot voorman in tie van directeur der gemeente-mu- Idiverse café's gevk-rd. In een var, dc sea van hoofdstad, gelegenheden kwam het tot een woor- aenwisseiing tussen G. en zijn goe^e Hj, benoorde tot de kar.aidaier. voor ■vriend W. De laatste zei namelijk: deze functie die door het gemeentehe- ^eg. kalm aan een beetje met dr:n- va-x Amsterdam enkele weken ge~ 'ken.'Morgen moet er weer gewerktjeden voor eer, soUicitatie-gesprek. met gorden." Ihet college van B. en W. en de ccm- 0e ruzie werd afgebroken, toen O. Ikwaad het café verliet er, naar huis missie van bijstand voor de kunstzaken, u.t de raad waren uitgenodigd. (Van onze rc>htbankverslaggever) ■ging. Daar pakte hr een slagersmes uit Ilea keukenla en gin.? weer de straat op. I Ik was nog steeds boos op Vien wil- Ide hem een steek met het mes toebren- leen. Ik had niet de beaoelms hem apo* Ite steken," verklaarde G. later tegen |de politie. In een cafe, waar W. vaak kwam. vond G. hem ook. Ever, dreigde er weer ruzie te komen. G. bestelde een consumptie en ging achter zijn colle ga staan. Even Sater trok hij net mes uit zijn binnenzak en stak de niets vermoedende W. tussen de schouder bladen. „Het w Ischouder Ihuis bleek |Het mes I G. wa. I gebracht. len naar bed gegaan hen Later in de nacht werd hij door de j rf ri TJ Het gemeentelijke apparaat Ipolitie gearresteerd. 1 I* I I li f rjlllKCIl sterdam kan dan efficiënt I Het slachtoffer, voorman Vi.. was ais j tl opbouw meewerken. [getuige op de zitting aanwezig. H-l Een produkt van wereldfaam. Nederlandse vinding! Bereid uit de gehele tarwekorrel met de kiem (geen rogge) en verrijkt met edelvcedingsstcffen die in het gewone voedsel vaak onvoldoende aanwezig zijn. Vul tekorten aan met enkele Sanovietjes per dag! Eet ze als brood, dus oesmeera en, öf Gelegd. Hoge voedingswaarde, zet niet aan, regelt de spijsvertering. Gezond! Smakelijk! Slechts 52 ct. per pak. (Ook zoutarm overat verkrijgbaar). 1. Het georganiseerd dagbladbedrijf moet medezeggenschap krijgen in de beherende organen of instanties, die de reclameboodschappen uitzenden 2. De tarieven voor deze reclame dienen tevoren te worden gepubli- het aandeel van de dagbladen van 60 tot 31 procent. Naast falyvenbe schadelijke gevolgen, vreest de N.D.F.-secretaris ook op kortere termijn een nadelige invloed, a.Tti, tengevolge van de grote be laag st©: ting die vooral de grotere adverteer ders in het begin voor de reclame-t.v. zullen hebben. Schofeffecien kunnen wor den voorkomen door een zo geleidelijk me,gelijke invoering. Del N.D.P.-secretarts vrees» ook eon- centratietendentles tengevolge vma de re- clametelevisie de trek naar massamedia bevorderte. De xwmkke bladen In «na land veel bladen die bepaalde staatkundige of le- vensbeschoowetijke beginselen uitdra gen ruilen hiervan bet eerst het slachtoffer tijn. De mogelijkheden om de te verwachten nadelige gevolgen van de reclametelevi sie anders dan door deelneming in de exploitatie op te vangen zijn volgens mr. Nouwen zeer beperkt, verhoging van de advertentietarieven acht hij eer, gevaar lijke remedie, verhoging van de abon- ceerd en de provisie voor de wer- gSpriiI*n biedt n3UWe^Xï wn 0Ï> ving van de advertenties mag niet hoger zijn dan de 15 pet. die ia het dagbladbedrijf gebruikelijk is. j 3. Het is noodzakelijk, dat uit de in-1 Nadat mr. Nouwen de aandacht heeft komsten van de reclametelevisie de- 8e>T5sAd °P. de belangrijke maateschap- dagbladen een redelijke verliescom- de minister, maakt een slagvaardig beleid mogelijk. i Intussen is men in Amsterdam j niet gelukkig met het nieuwe voor- stel van de minister. Aan de wens om snel Bijlmermeer vol te kunnena ais"ra apparaat op bouwen wordt niet voldaan. H aar- De bewindsman vindt het irreëel, dat pensatie krijgen 4. Wenselijk is. dat de dagbladen de exploitatie van de reclametelevisie j op zich nemen. I Dit standpunt wordt geformuleerd jta een artikel van de hand van mr. J. I. Nouwen, secretaris van de Ver en i gin r De Nederlandse Dagbladpers, j Dit artikel is toegestuurd aan de leden van de Tweede Kamer. Opgemerkt wordt, dat uit het formuleren van deze wensen niet mag worden gecon- [cludeerd. dat de N.D.F. zich zou kwi jnen verenigen met de Invoering van de reclametelevisie, zoals dat de rege ring zich dit heeft voorgesteld. mensen en nog eens ca. 18.000 bezorgers vinden er een bestaan), omschrijft hij de wensen waaraan voldaan moet worden om te voorkomen dat aan de dagblad pers en de voorlichting blijvende en on- hersieibare schade wordt toegebracht. De eerste wens heeft betrekking op voldoende medezeggenschap van verte genwoordigers van het georganiseerd dagbladbedrijf in de beherende organen van de reclame-t.v. Deze wens zou vol gens mr. Nouwen kunnen worden ge realiseerd door vertegenwoordigers van het dagbladbedrijf een of meer statutaire commissarisplaatsen in een op te rich ten N.V. toe te wijzen en voorts door het dagbladbedrijf zetels ter beschikking te steden in eventuele toezichthoudende organen als reclameraad e.d. De tweede wens betreft een regeling te.a.v. de advertentiewerving door het nieuwe medium. In de door de regering Twe.e jeugdige Rotterdammers kregen r-vE minister van binnenlandse zaken, donderdagmorgen zware gevangenisstraf-j U mr_ g_ jj_ Toxopeos. heeft aan zijni teu voor <-en st-r.e inbrasen moe Maa*-; stanjjpunt vasfgehouden, dat er een s;;ad' n eïektri-'nieuwe gemeente Bijlmermeer moet; pf*,ihinrierd. De'achttien-i worden gevormd. Maar nu stelt hij in! om. zo vraagt men zich in de hoofd-:eerst grondgebieden Van andere gemeen-, N.D.P.-secretaris is van oordeel, datvast tee stellen eoncesaievoorwaarden stad af, mogen wij niet Bijlmermeer ten via Bijlmermeer bij Amsterdame*n structurele teruggang in de stijging zou volgens de N.D.P.-secretaris kunnen volbouwen, om daarna de stad als worden gevoegd en dat pas later eenjyan de advertentie-inkomsten i tcJ tl;: ia «nraVctn «-m aan dilinit triv i Het gemeentelijke apparaat van Am-Generaal ter verantwoording worden ge bii de roepen I In een pleidooi y,.>/>r af-cuajl. I landelijke protectionisme m ..e heeft K.L.M.-directeur mr maker voor de Fran-e t a.uo d-. nog steeds niet gevormde Air roemd. Mr. SlotemaKcr. die kwaliteit van voorzitter van vaartcomniissic di>r internationale Kane. Khandel. die twee weken geleien in deelnemers Tegen het in het leven roepen van een vorm van permanente samenwer- i De ontwikkeling van Bijlmermeer intergemeentelijk of bovenge- Deze gemeenschappelijke regeling, hee't de minister zich ongeveer als volgt meentelijk, voor de gehele Amster- zoals door de minister voorgesteld, is gedacht: de nieuwe gemeente moet haaridamse agglomeratie, staat de minister iets nieuws, In de wet op gemeen-apfiaraaj voor de bebouwing nog geheel in beginsel niet afwijzend. G.S. heb- Woensdagmorgen is op de leeftijd van schappelijke regelingen kunnen j a^i^p" ri^Tdie ongevem* vuf'jaar IV°u r deIf a! «eniiroc 52 jaar m hf. Dl coiu-sscnzieittimuis te provinciale staten zo'n regeling op- 'zal *15ifSc5tw°rie ™|S"raieh1t 25ituS!»l,Id*fW en besloten voor de bestu-, r. J leggen. Nu zou de Kroon dit kunnen van de nieuwe gemeente voldoende ge- dering van dit probleem een studie-, doen en dit. aldus de toelichting vantegenheid hebben gehad een goed tech-1 commissie in te stellen. H. RVjre- i-iveri4P,".5 Union «e- ->k in 7iin de lucht- Rorierdam oneerwaciit overleden Th. Franken. De heer Franken, directeur van de Hogere Technische avondschool en le raar aan de Hogere Technische dag school van de Academie van Beelden de Kunsten en Technische Wetenschap pen heeft een mensenleeftijd meege werkt aan üe opleiding van middelbare technici. In 1924 behaalde hij het diploma werk- .„.„„„„v.. -.„u om niet zelfstandige gemeente'afTe sphtsenuniëüwë gemeente wordt" gecreëeriï. Hijte spreken van een daling van ide inkom- spreekt de vrees uit, dat. wanneer Bijl-1 sten voor de dagbladpers op aen duur vi:in -,ii„ mcrmeer bii .Amsterdam is gevoegd, de zeer belangrijke consequenties zal heb- - Tcxopeus zegt ech-.r f100fcjstacj weer nieuwe aspiraties zal ben. In 1961 was de dagbladpers (adver tentieomzet ruim 193 miljoen» voor bijna 66 procer.t afhankelijk van de inkomsten uit advertenties. Van 1932 tot 1961 stegen de advertentie-inkomsten met gemiddeld 14.2 procent, de abonnementsinkomsten met slechts 3.5 procent. Veel groter waren de kostenstijgingen De hoeveelheid verbruikt papier steeg de laatste tien jaar met 165 procent, de loon- en transportkosten zijn verdubbeld tot verdrievoudigd. Verwacht wordt dat kos tenstijgingen zich onverminderd zullen voortzetten. Dat i" voering van reclametelevisie in Nederland de advertentie-inkomsten in belangrijke mate zal beïnvloeden, ba seert de N.D.P.-secretaris op de ervarin- worden voorgeschreven, dat het nieuwe medium de tarieven voor t.v.-reclame publiceert en daarvan niet meer afwijkt. Tariefw-yzigtngen moeten bijv. 14 dagen voor de inwerkingtreding worden ge publiceerd. Ten derde acht de dagbladpers het noodxaekelijk dat aan de dagbladen een compensatie zal toevloeien uit de in komsten van de televisiereclame voor de^ verliezen die zij zullen lijden als ge volg van de invoering van reclametele visie in ons land. Volgens mr. Nouwen zou dit het best kunnen geschieden in dien de exploitatie van de reclametele visie in welke vorm die ook zou wor den ingevoerd aan de dagbladen wordt opgedragen. Daardoor zullen zij op de meest rcecle wijze een verlies compensatie kunnen verkrijgen en zal ook de vervulling van de overige ver langens van de dagbladpers het best ver- Advertentie) Pari's bii een is geweest, som.de als tutgbousvkundig ingenieur; in 1927 werd „„„1 nemers aan de AT Union Framcnik. hiJ jcraar aan de avond-H T.S. en in Duitsland Italië en Bolgie on, doch sprak !934 aan de dag-H.T.S. In 1946 werd ir. a kt.iJ. Franken benoemd tot direkteur van de avond-H.T.S. In deze functie heeft hij be- kendheid gekregen door zsjn organisato rische kwaliteiten. Ais lid var. dc sub-commissie werk tuigbouwkunde van de Commissie Mid delbaar Technisch Onderwijs 1952 en nis secretaris van de Commissie Toelating heeft hij intensief meegewerkt aan de verbetering van het m.ddeïbaar tech nisch onderwijs. De heer Franken vertegenwoordigde H.T S.'en m Nederland voor de uit wisseling met het buitenland van stu- niet over Nederland of de K.L.M. De centrale commissie voor de be ambten in dc metaalindustrie heeft gis termiddag en -avond, dc"H.T S.'en in Nederland voor de uit- handig overeen ie- - n.| wisseling met het buitenland van stu- ÏÏi™rfen komen De besprekingen heb- denten en H.T.S.'ers m het kader van ïnkcle punten een zeer moei- de F.E.A.N.I. ben f»P enkcie punu." j Ir Frsnj5Pn was )n het bezit v*n dt verloop.worden voortgezet, draagpenning van de Academie. ZB zullen morgen gen in andere landen. In Duitsland daalde z*kerd zijn. Ook echter indien nog an deren aan de exploitatie van de recla metelevisie zouden moeten deelnemen, zal naar een zodanige vorm moeten wor den gezocht dat een redelijke verlies compensatie voor de dagbladen mogelijk is, uiteraard met volledig behoud van hun onafhankelijkheid. Ten slotte merkt tnr. Nouwen nog op, dat de Nederlandse dagbladondernemin gen, evenmin als wie ook, ervaring heb ben op het gebied van de televisie reclame. Op grond van hun ervaring met de exploitatie van man*-communi catiemiddelen gijn iH volgens mr. Nou wen echter volledig vertrouwd met de behoeften van het adverterend bedrijfs leven en met de hantering van bet be grip publleiteitswaarde, dat voor een reële tariefpolitiek In het nieuwe medium essenteleel ia. Ook hierom menen de Nederlandse dagblaedondernemingen dat hun inscha keling bU de eventuele exploitatie van reclameetelevisie in ons land gerecht vaardigd Is. Voor de Instandhouding van een gerond perswezen In ons land is dit, sowel als inwilliging van de overige wensen, een absolute voorwaarde, io besluit het artikel van de NJU.-eecre- tarls. O PIK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2