Uw. reserves deskundig belegd..: aandelen Vereenigd Bezit van 189 KOMT VIS STRAKS DOOR BUIS DE WAL OP? 1 Personeel van De Jong hield gezellige avond BOTTERD& ;e werd leeszaal en uitleenbibliotlieek Polildinielmmnte wordt tweemaal zo groot rge ept Aantal misdrijven was in 1962 minder Hoekse politie had druk jaar m r .J I Interessante I proeven met installatie Vlaardingers en Schiedammer hijeen Aanwinst nieuwe Schiedamse wijken AGENDA - Vlaardingen Geen grove schuld aan aanrijding? „Holbein" neemt „Believue" over Modelbouwersniet spinnende POLYSTYREENLIJM Ceta-Bevet^? Burgerlijke stanq] AGENDA Schiedam! DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 16 E EB RU AR El N op de kade gebouwde vis- losinstallatie. De leiding met zuigmond hangt hier boven het water en kan in 't ruim, zakken als een schip aankomt. In 't mid den de visontvanger met sluis, waaronder de vrachtauto komt te staan. Capaciteit mm Medische dienst Ruim f8 miljoen voor Zuiderziekenhuis Vandaas en maandag en dagelijks Subsidie Bejaarde onwel op straat - overleden Extra voorstelling „Black Nativity gaat niet door Kleuter ver zorging en opvoeding"-cursus BLACK NATIVITY AFGELAST Hondercl-Gn 1 fleii-Cluïi heeft 5000 leden Successen Bekendheid Vandaagf en maandag ....en dagelijks pagina 4 (Van een onzer redacteuren) Zal in de toekomst de vers gevangen vis, die de schepen aanvoeren, door een buis uit het ruim de wal op worden gespoten en zo in een vrachtwagen aange middel. Voor verder vervoerv past aan de plaatselijke omstandig heden. Een luchtpomp-aandrijving elektromotor, gas- of dieselmotor houdt de luchtstroom in de zuigleiding constant. ïCt Wjf voordelen van deze bransportinstal- soort transport een dergelijke sterke mechanisatie zal ondergaan. Met een pne matische vislosinstailatie van Nederlandse makelij zijn namelijk tit- gebreide proeven genomen. la tie in vergelijking met de conven tionele manier van vistransport zijn: geen olie en eiwitverlies; minimale beschadiging der dieren; minder be dienend personeel; geen draaiende delen in contact met water of, dus min der onderhoud; geen vervuiling van watar, zoals bij nat transport. Deze vislosinstailatie heeft een aantal voordelen, die natuurlijk wel moeten opwegen tegen het feit dat ondernemers extra investe ringen moeten, doen in de vorm van de aanschaffing. Experimenten met vissoorten als makreel en sardines en met haring hebben goede resultaten opgeleverd. Wellicht zullen er in de nabije toekomst op de kade van de Kon. Wilhelmina- s haven van Vlaardingen enkele van deze transportmiddelen te vinden f§ zijn. n Het Werktuigbouwkundig Adviesbureau Kubbe N.V. Amsterdam, brengt de pneumatische vislosinstailatie op de markt. De werkwijze is als volgt: een S luchtstroom voert de vis uit het ruim via een zuigleiding naar een visont- ,__j„ vanger, waarin de vis van de lucht bmtenlandse belangstelling |m| wordt gescheiden men het tweede type eerder m pro- 79m Door middel van een automatisch wer- DcVV<i'!e1!Fe caPaciteit kan kende sluis wordt de vis uit de ont- SUUf 1116 een vanger afgevoerd naar een transport- dO^f0nSek naar pneumatisch vis transport is gedaan in nauwe s&men- De capaciteit der installatie is mede aöiankelijk van de plaatselijke omstan digheden. Daarom werden twee typen vervaardigd., een voor een capaciteit van 20 tot 40 ton per uur en een tweede voor capaciteiten tussen 40 en 80 ton per uur. GAAT de zuigmond van de vistosinstallatie het ruim in om het schip leeg te zuigen. ie. werking met het Instituut voor Visserij- Producten T.N.O. Zo werden de gevolgen van een onderdruk op de ingewanden der vissen gecontroleerd. Hei bleek dat de druk van de installatie geen nadelige gevolgen heelt. Omdat de zuigmand aan de ingang afgeronde kanten heeft is het risico van beschadiging zeer klein. Gedurende het gehele transport in de leiding is de vis door lucht omge ven en zij raakt de wand praktisch niet. Bij de ingang van de vis-lucht- afscheider zijn speciale leidschoepen aangebracht. Bij proeven met het drie tot viermaal opzuigen van een partij haring, die in september was gevangen en dus zeer slap was werd een be schadiging van slechts 8geconsta teerd. Daaruit blijkt dat bij normaal transport het percentage minimaal is. Een voordeel is ook dat de transporttijd kort is en uit te drukken in seconden. Tijdens de experimenten werd ook sardines en wijting van inferieure kwa liteit gezogen, waarin een hoeveelheid water zat In de partijen industrievis. die werden gezogen, bevonden zich kleine kaaien van 50 cm lengte en enkele rog gen en kwallen. VN ZO vallen de visjes uit de transportinstallatie in de bak van bijv. een vrachtauto. (Van een onzer verslaggevers) DE grote zaal van Triangel vormde vrijdagavond het trefpunt waar de leden van de personeelsvereniging „A. de Jong" elkaar in gezellige sfeer ontmoetten. Zowel boven als beneden waren vrijwel alle plaatsen bezet met Vlaardingers en Schiedam mers, die met genoegen geluisterd hebben naar de eigen toneelgroep, die op vermakelijke wijze de klucht „Dalles en Co" hebben opgevoerd. De voorzitter, de heer B. Hoog-er- werf vond het uiteraard verheugend, dat de opkomst zo groot was. Een bijzonder woord van wei-kom richtte hij tot de directeur, de heer J. A. de Jong en diens echtgenote en verder tot enkele bestuursleden van de Com binatie van Vlaardingse Personeels verenigingen. en de jury. die 'het to neelstuk -moest beoordelen. Een aantal mededelingen viel in goe de aarde bij de aanwezigen; er ging bijna een gejuich op t-oen de -heer Hoo- gerwerf zei, dat de sluitingsavond was gepland op 26 april en dat men dan gezamenlijk een bezoek gaat brengen aan het Luxor theater te Botterdam, waar Toon Hermans dan zijn one-anan- siiow zal,brengen. Op 5 maart gaan de dames van de lieden een bezoek brengen aan de be kkende huishoudbeurs in het Rai-gebouw maand nog een dagtochtje op het pro- gramma staat, waaraan eveneens een I bezoek aan Amsterdam zal worden ge bracht. Verder is een bijeenkomst op 19 maart belegd; dan zal de heer H. M. C. A. Staal, oud-hoofdcommissaris van politie te Rotterdam een causerie hou den. De medewerkenden aan de klucht, van Dick van Maasland waren: Dick v. d. Ende, Bram Swaneveld, Henny Swa- neveld, Riet Luchtenburg, Trudie den Daasm, Bram van Dorp, Eef v. d. En- de en C. Hartman. Deze laatste, die als inspecteur Peters op 'het Triangel-po dium verscheen moest invallen voor Jo Pennings en had slechts drie weken ter beschikking om zijn rol in zich op te Gedurende het weekeinde zullen in. bijzon dere gevallen dienst doen de volgende art- VLAARDINGEN: D. J. Wierlnga. Karei <ie Grotelaan. 143, tel. 6669 en L.-T. de Vries, Peturüastraat 52a, tel. 4201. MAASSLUIS: P. L. "Wekker, Govert Flinek- plein 21, teL 2125. Verloskundige mej. J. Y. v. d. Veen, Catsstraat 24, tel. 2376. MAASLAND: H. J. v. d. Berg, 's-Heren- straat 4, tel. 01890—3084. VEE AR TS VLAARDINGEN EN MAAS LAND: C. v. d. Most, Kethelweg 13a, Vlaar dingen, tel. 018983084. SCHIEDAM: J. Mokkenstorm, Van Ruys< daellaan 52 b, tel. 64098; C. J. M. Vlootman, Singel 151, tel. 67760; P. van Santbrink mgr. Nolenslaan 183, tel, 62562. (Van een onzer verslaggevers) De polikliniekrnimte van het Zuï- derziekenhuis wordt tweemaal zo groot. De Rotterdamse gemeenteraad heeft hiervoor gistermiddag een kre diet van 8.086000 beschikbaar ge steld. In dit bedrag zijn de ïnrich- tingskorten begrepen. De heer A. in 't Veld (c.h.) deelde mee, dat na de uitbreiding de waarde van het ziekenhuis op 11.859.000 kan worden geboekt, omdat volgens ae laatstbekenae boeking de tegenwoordige waarde op 3.673.000 is gesteld. Dat be tekent 26.500 perbed, een aanvaard baar bedrag. Ook mevrouw rar. dr. F. T. Diemer- Lindeboom stemde van harte met het Bethelkerk: Avondgebed, 19.30; Stads gehoorzaal; Teenagersshow jeugdsocië- teit Presto, 20. MAASLAND: Trefpunt, Uitvoering Eu terpe m.toneel, 19. Geb. „Triangel". Fransenstraat: Uitv. dameskoor „Vivezza" o.I.v. mevr. K. Verhoefü-Tom, 20. Klachten bezorging, Vlaardingen: C. Fictorie, Willem Beukelszstr <2, tel- 3345, maand, t.e.m. vrijdag 18.30—-19.Ju zaterd. 17.18. Apotheek: Westerapotheek, Voorstraat 53, tel. 2683 Belangrijke telefoonnummers, nieia- post brand en ongevallen 4444, G.G.D. waarsch. 2541. Bijkantoor „De Rotterdammer Vlaardingen Smalle Havenstraat 11 voor red., t.dm. en adv. tel. 67i5 (b.g.g. uitsluitend voor redactionele aangele genheden 6619 Vlaardingen b.g.g. 's avonds 01080037). Museum voor de Ned. Zeevisserij „Het Reedershuy»"- Westhavenkadc 45. werkdagen van 10—12.30 en van 14-—16. 0 (Beug-, haring- en trawlvisserm Navi gatie, Reederskamer, Precwsa Diapro jectie, Gereedschappen, Verpakkingen). plan in, omdat zij de uitbreiding onont koombaar achtte. Het socialistische raadslid, dr. J. H. Lamberts wees er op, dat, om het hoog niveau, waarop dit ziekenhuis van den beginne af heeft gestaan, te handha ven, er -nog andere behoeften zijn: een nieuw beddenhuis met tweehonderd bed den en modernisering van de radio- en rheumaklinïek. Wethouder G. Z. de Vos (volksgezond heid) zei, dat de polikliniek van het Zuiderziekenhuis noodzakelijk is voor het onderwijs. Ze dient als „vangarm" envoor de behandeling van nazorg- gevallen. De verwachting is gerecht vaardigd, dat dergelijke poliklinieken vooralsnog geen terugloop zullen tonen. Het Zuiderziekenhuis is opgezet als een groot ziekenhuis, dat etappegewijs groeit. De nieuwepolikliniek moet als een nieuw beddenhuis worden gedaan. Te zijnertijd zai een voorstel voor een nieuw beödenhuis worden gedaan. (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen zaterdag is met enkele officiële speeches een filiaal van de r.k. openbare bibliotheek in Nieuwland-Cciitrum en Nieuwland- Oost te Schiedam geopend. Dit filiaal is gevestigd in twee garages van de Dnra Coignetwoningen aan de Park weg. Zoals bekend heeft Nieuwland- West een filiaal van de Gemeentelij ke Openbare Leeszaal en Bibliotheek in het wijkcentrum Nieuwland aan het dr. Wibautplein. Daar was sinds enkele jaren ook ge vestigd het filiaal van de r.k. openbare bibliotheek in een lokaal dat ook door de Spaarbank Anno 1820 in gebruik was. Het 'bestuur van de r.k.-bibliotheek is zeer verheugd dat twee garages met een bergruimte geschikt konden worden gemaakt als leeszaal met uitleenbiblio- theek omdat voor het gehele gebied van Nieuwland-Oost en Nieuwl and-Centrum, delen van de wijk met ieder ongeveer tweeduizend woningen, grote behoefte is aan een- bibliotheek. Het nieuwe filiaal ligt mooi centraal. Volgens de voorschriften is deze door rijk en gemeente gesubsidieerde biblio theek ook toegankelijk voor niet-leden en nïet-rooms-katholieken. Het filiaal heeft dan ook een keur van werken op elk gebied. Het boekenbezit in het fili aal bedraagt ongeveer 2500 werken en men kan er aanvragen wat men wenst. De glazen wand van dit filiaal door breekt fraai de grijze monotonie van de wanden van de garages aan de Park- weg. Er is een lokaal dat is inge- 'komst bleek te zijn overleden. richt voor de kinderbibliotheek, verder is er bij de entree het bureautje voor de uitleen en achter dat bureau is een zaaltje waar de tijdschriften en de boe ken gelezen kunnen worden. Het bestuur hoopte dit filiaal reeds in december 1962 te openen maar de vorst stak een spaak in het wiel. Deze ga rages worden elektrisch verwarmd om dat andere verwarming niet mogelijk is. Moderne meubilair is er geplaatst. De boeken staan op zg. Escaschappen. De gemeente stelde voor de inrichting een renteloos voorschot van 12.000 be schikbaar. Architect E. F. Groosman ontwierp het interieur. Meyer en Stegman plaats ten verwarming en verlichting. De r.k. openbare bibliotheek heeft nu het ma ximum aan mogelijkheden volgens de voorschriften inzake de rijkssubsidies. Gezien het bevolkingstotaal mag deze instelling beschikken over drie filialen en die zijn er nl. onder de Gorzenkerk aan de Lekstraat, in de Emmastraat en dan nn in Nieuwland. Op de Dam is de centrale bibliotheek. De 82-jarige heer A. Batenburg uit de Dahliastraat 29 in Rotterdam zakte vrij dag in de Maretakstraat plotseling in een. Een ambulance Bracht de grijsaard naar het ziekenhuis, waar hij na aan- De extra voorstelling van „Black Na tivity", die vrijdag 22 februari in Rot terdam zou worden gegeven en waar voor vandaag de voorverkoop zou be ginnen, gaat niet door. Het program ma van de troep is overbelast. Toch goed nieuws voor de Rotterdammers is, dat, wanneer in. mei het gezelschap op nieuw een tournee door Europa maakt, dan in ieder geval weer in Rotterdam zal worden opgetreden. (Van onze rechtbankverslaggever) Een inzittende van een auto die op 12 september op de provinciale weg" bij Moordrecht tegen een stilstaande vrachtauto reed, liep zulke zware ver wondingen op dat zij later overleed. De chauffeur van deze personenauto, de 23- jarige koopman J. v. N. uit Rotterdam werd schuld verweten aan deze aanrij ding. De officier van justitie bij de Rotter damse rechtbank eiste vrijdagmiddag een maand gevangenisstraf voorwaar delijk, 150 boete en vijf maanden ont zegging van de rijbevoegdheid. De ver dachte zei door het plotselinge naar links afslaan van een voor hem rijden de bestelauto te zijn verrast. Hij rem de te laat en reed tegen de vrachtauto aan. De beide inzittenden, het bejaar de echtpaar V., raakten zwaar gewond. De vrouw overleed enige tijd later. De raadsman vond grove schuld niet aanwezig. Hij achtte het op de weg par keren van- de vrachtauto zeer onver standig, omdat het koffietentje in de buurt, waar de vrachtwagenchauffeur een consumptie gebruikte, over een eigen parkeerterrein beschikte. Dit. spraak in deze zaak op 1 maart. nemen. De regie berustte bij Bram van Dorp, die zelf ook meespeelde. Na het gulle applaus van de bezoe kers verscheen de heer Hoogerwerf nog maals om het podium om alle medespe lenden te bedanken voor hun optreden. Voor de dames waren er bonbons, ter wijl de heren met een rokertje werden bedacht. De voorzitter betuigde zijn ex tra dank aan de echtparen Van de Ende en Swaneveld, die al een reeks van jaren zich bijzonder inspannen om de toneelgroep draaiende te houden en als het ware de kern vormen. (Van een onzer verslaggevers) Vanaf vandaag, zaterdag, wordt het café-restaurant Believue aan de Rotter- lamse Parkkade geëxploiteedr door Hol bein Restaurant N.V., die inventaris en goodwill van 'het restaurant heeft over genomen van de .Erven Hardenberg. Het pand, dat sinds 1925 door de familie Hardenberg wordt geëxploiteerd en voordien, vanaf het begin van deze eeuw, door de familie Minderman, is een ren- tegevend eigendom van de gemeente. Het Holbein Restaurant N.V. is een onderafdeling van ..De Hooiberg", het TAE verpleegtarieven van de B E' danige gemeente-ziekent gaan opnieuw omhoog! Nog di' zal het college van B, en W. ee: stel hierover bij de gemeewter dienen. De factoren (vpoi personeelskosten), die verlede tariefverhoging noodzakelijk 3 gemaakt, nopen ook nu weer d pleegprijzen op te trekken. W< der G. Z. de Vos kondigde dit 1 stel donderdag aan bij de vodl zette behandeling van het hoolT volksgezondheid van de (reedsi gekeurde) gemeente-begroting -A De prognose, die hij over de tas® in-de-toekomst gaf, was niet bèéf bemoedigend: „Het,is niet te ven| ten, dat er stilstand komt in de? pleegkosten, tenzij men genii neemt met grotere exploitatie-t ten." i.M TAE tweede belangrijke niededjj D die de wethouder deed ,djf antwoording. van vragen van r- leden, betrof de plannen, vod bouw van twee verpleeghuizen overkoepelend orgaan van. de onder het bejaarden in Lombardijen. De g Heineken-concern. ressorterende horeca- hiervoor is reeds gereserveerd. bedrijven. De vennootschap exploi teerde reeds het Holbein-complex aan de Coolsingel. De directie over dit com plex en van nu af aan ook over café- restaurant Believue, voeren de heren J. W. en G, J. Cleypool. De nieuwe directie is niet van plan op korte termijn met ingrijpende wijzigin gen of verbouwingen te beginnen. Voor lopig beperkt men zich tot de noodza kelijke herstelwerkzaamheden op klei nere schaal. Bedrijfsleider is de heer Th. A. J. Luyckx. De officiële opening van café-restau rant Believue onder nieuwe directie het gebouw behoudt zijn oude naam is woensdag 20 februari Maandag 20.00 uur begint in het con sultatiebureau van de Vlaardingse Ver eniging voor Gezondheidszorg Goudse- singel 81a, een nieuwe cursus „Kleuter- verzorging en opvoeding". De leiding van deze cursus, die bestaat uit zeven avonden van elk anderhalf uur, berust bij mej. E. M. Nienhaus, lerares Kin derverzorging en Opvoeding. Aandacht zal worden besteed aan: de geestelijke en lichamelijke ontwikke ling van de kleuter, opvoedkunde, voe- dingsles door mej. H. J. Kolk. spel en speelgoed, handenarbeid, vertellen en voorlezen, en veiligheid in huis. De laatste les is een forumavond, waarvoor de leidster van het kleuter- bureau, mevr. B. L. Oppenheim-Sant- croos haar medewerking heeft toege zegd. De-kosten van de cursus bedra gen 3.50. Advertentie VRIJDAG 22 FEBRUARI niét al té lange tfjd zal de geme raad de voorstellen ontvangend hele middag en een groot gèd van de avond had de raad nodig' de behandeling van het hooff volksgezondheid, waarbij talrijk! tuele en belangrijke vraagstukke! sprake werden gebracht. Een. Bt der felle woordenwisseling tnssel wethouder en het socialistische lid, dr. J. H. Lamberts ontstond, t de luchtverontreiniging werd sneden. Het debat herhaalde zie tweede termijn, toen dr. Lamberi wethouder verweet„over de 'd te zijn heengewandeld en geen crete mededelingen te hebben daan". W UE1' DAGELIJKS BERICHT A AA Rotterdamse Drinkwaterlëk dat via de P.T.T. wordt verstred dat iedere Rotterdammer, die 14 opbelt, te horen krijgt, blijkt te zien in een dringende behoefte. direct voor particulieren, want d§ hond ervan is zeer technisch; en) particulier zal weinig hebben elektrisch geleidingsvermogenj hardheidsgraad uitgedrukt in de d toe geëigende eenheden: Maar.*.;! vrijwel elke in en om Rotterdam vestigde industrie is het zeer! spet een vaste routine geworden, elk'ej het waterhericht via de telefoon' te vragen" en bij fabricagemetho* afstelling van machines e.d,.jmét inhoud van 'dat berichtTekening houden. Het volledige waterbed riéëmt éién nïïnüüU'm beging *eïR blijkt, dat gemiddeld twaalf aan; gers per minuut kunnen worden ge1 pen. Maar in de praktijk zijn er gej| deld achttien mensen per kwartier/ 143121 opbellen, zodat bij dooc Drinkwaterleiding* genomenstë proeven dit nummer regeimatïgSïnf sprek bleek. Het is dan ook noot fceljjfc geworden speciaal voor de! dustrie een tweede teléfoonnnn» in te stellen voor het waterheri Maar dat nummer wordt niet of baar gemaakt. Het is alleen besté voor dc bedrijven, die door de b^ grote belangstelling voor '142121' f voldoende aan hun trekken knni komen. Bij de Spaarbank in Rotterdam is de ze maand het aantal deelnemers aan de Honderd-Gulden-Club tot vijfduizend gestegen. De Honderd-Gulden-Club wil haar deelnemers helpen om zonder een enkele keer over te slaan 49 weken ach tereen 2,~ per week te sparen. Aan wie dit gelukt betaalt de Spaarbank de ontbrekende ƒ2,overeenkomende met een rentevergoeding van 4,20 procent Op deze wijze wordt dus nu 490.000.— per jaar gespaard, waarbij de Spaar bank jaarlijks 10.000,— voegt. (Advertentie) niet aan de eisen voor toelating in Hoek van Holland is nog steeds een en 11 brommers omdat de berijders geen (Van onze correspondent) De politie in Hoek van Holland nèemt- onder het Rotterdamse korps gemeentepolitie een zeer aparte plaats in. Dat blijkt we! duidelijk uit het jaaroverzicht, dat de chef van de Hoekse politie, de heer E. H. van Dijk. ons verstrekte. Dc agenten van de Hoekse politie beperken zich niet zoals dat veelal met hun Rotterdamse collega's is tot straatdiensten. Voor zoveel mogelijk worden alle zaken op de kleine post behandeld. Daarom is men vaak met tal van dingen tegelijk bezig. Het jaaroverzicht vermeldt in dit ver band een aantal interessante feiten en cijfers. De vreemdelingendienst vormde weer een niet te verwaarlozen onder-1 deel van het politiewerk in 1962. Meest-1 zeven keer werden jongelui gearresteerd al zijn dat buitenlanders die door dejwegens baldadigheid en een jongen werd Britse „Immigration Officer" in Har; in bewaring genomen wegens dronken- wich -worden teruggezonden, omdat zij)schap. Engeland voldoen. Verder zijn er bui tenlanders die zonder middelen van bestaan in de badplaats rondzwerven en tenslotte krijgt de politie nogal eens te maken met verstekelingen. In 1962 verwerkte de politie in totaal bijna 100 van deze buitenlanders.'die meestal over de grens werden gezet. ■Het aantal misdrijven liep in Hoek van Holland belangrijk terug. Er werden 17 diefstallen gepleegd, tegen 37 in het jaar daarvoor. In verband met zedendelicten werden vier arrestaties verricht, evenveel als in 1961. Een Hoekenaar maakte zich schuldig aan mishandeling en baldadig heid werd ook maar in één geval bestraft. Dronkenschap kwam nogal eens voor. In 24 gevallen werden dronken niensea in bewaring genomen Deze cijfers hebben alle betrekking op volwassenen. Minderjarigen pleegden 10 diefstallen. geliefkoosd terrein voor diefstal van bromfietsen. In de loop van 1962 werden 12 brommers gestolen, waarvan er weer zeven terecht zijn. Van de zeven gestolen fietsen werden er vijf teruggevonden. De politie werkt in dit verband zeer prettig samen met de politie in het Westland en Den Haag. In verschillende plaatsen kon den brommers en fietsen worden opge spoord, die elders waren gestolen. Aan het einde van 1962 hadden adju dant van Dijk en zijn tien mannen maar heel weinig lopende zaken. De meeste dingen waren opgelost. Opvallend was de arrestatie van de daders van enkele winkeldiefstallen, die de politie veel hoofdbrekens heeft gekost. Ook bet aan tal kleine zaken werd tot klaarheid ge bracht. Door verbetering van het wegennet werden minder aanrijdingen geméld namelijk 121 tegen 132 in 1961. Er wer den 18 mtorrijwielcn in beslag genomen rijbewijs hadden dan wel nog geen 16 jaar waren. Door de steeds uitbreidende Europoort havens worden op ,De Beer" geen Hof jachten meer gehouden en dat betekent dat de politie geen assistentie meer be hoeft te verlenen. De camping aan de Rijpstraat zal dit jaar, tot spijt van de politie, nog niet gereed zijn. Het rapport vermeldt voorts een aantal zaken die in 1962 de nodige bekendheid kregen. Dat zijn onder meer de veiling van het voormalige Transit Camp, het mysterie van de koffers, de „verdronken" wasbaas die met een meisje aan de zwier bleek te zijn, konijnen en schapen die door honden werden doodgebeten, en de veelbesproken inscheping van de mili tairen voor Nieuw Guinea. Al met al kan de Hoekse politie terug zien op een druk, maar loch ook een bijzonder succesvol jaar. -.'K-V VLAARDINGEN. Hervormde Gemeente: Grote Kerk, 10 ds D Noordmans, 17 dhr J Hoogendam, H.C.40; Rehobothkerk, 9 dhr Jac Westmaas. 10.30 ds P vd Vloed. H Doop 19 ds D Noordmans; Bethelkerk. 10 ds M J ten Bruggenkate van Rotterdam-2d, 19 ds C H van Rhijn; Immanuglfcerk, 10 dhr J vaa Lambalgen, 19 ds J W van Swigvhum. van Rotterdam-Noord, Open-deuraienst; Nieuwe Kerk, 10 ds W J Kolkert, H Avond maal, 17 ds A de Leeuw, van Boskoop; Westwijkkapel, 9 geen dienst. 10.30 ds D H van Rhijn, Gereformeerde Kerk: Ooster- kerk, 10 dr F L Bos. 17 ds Joh Lever; Emmaüskerk, 9 en 10.30 dr M J Mulder, 17 ds H J Kouwenhoven; Pniëlkerk, 9 ds Joh Lever. 10.30 ds G Aalbersberg. Ev dienst. „De grote spelbreker" (Gen. 11:1- 9); Maranathakerk, 10 ds H J Kouwenho ven. 17 ds Th Swen. Gerat'. Gemeente: Kerk Westnieuwland, 10 en 17 ds L Huis man, bed. H Avondm. Christ Geref Gem Dijksteeg 6. 10 en 17 Dienst des Woords. Christ. Geref. Kerk: Kerk Emmastraat 10 en 16 ds J C van Ravenswaay, van Sche- veningen; Aula H de Cockschool. Rh de Goedestraat, 10 dienst, 18 ds J C van Ra venswaay. Leger des Hells: Geb. Baan- straat. 10 Heiligingssamenkomst. 12.15 Zon dagsschool (ook in padvinderslokaal Gera niumstraat), 18.30 Openlucht samenkomst bij de Visbahk, 19.30 Evangelisatiesamen- komst, leiders: Brig en mevr H Hordijk. Overige kerkgenootschappen: geen opgaven ontvangen. MAASSLUIS. Herv. Gem. 10 ds H F Meijer: 19 dr L v Hartingsveid. „Zonne- weeide" 10 dr L van Hartingsveid; Jeugd- kerk 10 dhr J A van der Velde (Sursum Corda) en dhr L v d Pol (geb Gen de Wet- str 2); Kinderkerk (Cat. lok. Ger Kerk) 10 mevr Dekker: Geref Kerk 9.30 ds K W Dercksen; 16,30 ds J Couvée van Schiedam, Baptisten Gem. 10 C vd Vlis 20 C v d Vhs: Maranathakerk 8.30 ds J Couvée en 16.30 ds K W Dercksen. Geref Kerk (vrij gemaakt) 8.30 en 14.3f) ds O Mooiweer van Leerdam. Ned Prot Bond 10.15 -ds L van Os. MAASLAND. Herv. Gem. 10 en 19 ds H J J Keijzer. Geref Kerk 10 en 14.30 ds 3 Z Potjer. SCHIEDAM. Leger des Hells Lange Ha ven 71 10 u HeiÜgingssamenjkomst, 6.45 u openb. samenkomst Gerrit Verboomstraat, 7.30 u Verlossingssamenkomst. Alle samen komsten staan onder leiding van brig. K. Wieringa en maj R Rettsma. Oud Ge ref Gemeente Geref Jeugdhuis. Lange Ha ven, 10 en 6 u dienst. Baptisten Ge meente Lange Haven 59 7 u ds, Reiling. Hersteld Apostolisch Genootschap, Stadhou derslaan 9.30 en 4 u dienst. Evang. Luth Gemeente 10 u ds Wiersma uit Ede. Kerkgemeenschap tot verbreiding der Geref Leer L Nieuwstraat 10 en 5 u ds H Hofman. Chr Geref Kerk Waran da 185. 10 en 5 u dienst. Mission to Seaman. Iedere le 3e en 5e zondag der maand om 9 u In kantine werf "Wilton. Revd C Reeves. Ned Prot Bond West- vest 92. 40.30 u ds A D Klaassen. Herv Geref Evangelisatie gebouw Irene 10 u. Geref kerk (Vrljgem) 9.30 eh 4.30 u ds C Vonk. Geref kerk Oosterïcerk zondag vm 10 u ds J Nawijn, zondag nm 5 u ds W A Krijger H C zondag 46, Ke- thel „De Ark", zondag vm 9.30 u ds J C Hagen, Rotterdam; zondag nm 2.30 u ds J Nawijn, H C zondag 45; Kantine. 'Biirg Honneriage Gretelaan 459 zondag vm -10 u ds p R Everaars, zondag Vm 5 u ds 1017. J Nawijn, H C zondag 45; De Haven, zondag vm 10 u da H J Vlaardingen, zondag nm 5 -u ds iP R raars, H C zondag 44. Julianakerk zon'! vm 10 -uur ds W A Krijger, zondag jl 5 u ds H J Heynen, H C zondag 43, wqcjf dag 20 febr '63 ds J Nawijn, hi.wvlijks'n •vestiging bruidspaar v cl Bruggevd Kei! Collecten, le Diaconie, 2e eredienst, 3e ref Oudersvereniging tbv Jeugdclubs',G te Kerk 10 u ds K W Hemmes, 5 uL, S Gerssen.^ Utrecht. Bethelkerk 10 u dr, Hoffman. 5 u ds J G Jansen, -Chsst' dingskerk 10 u dr L J Cazemier 7' Jeugddienst Wika J Kandel. Vlaarding' Vredeskerk 10.45 u ds J DSmids, 7. uM H W Hemmes. T-l SCHIEDAM. Geboren: Elizabeth.' B:ï d v M P van Veen en M C Olsthoorn.Fra f z V H van der Ent en M P T dc f'e John, z v A P Vergouwe en J Cohen r s Overleden; D C van den Hout, 66 jr. f Irene Toneelver. Entre Nous, Tonëf'l avond, 20. Wijkcentrum Nieuwland Buurtve Kindervrienden. Contactavond, 20. 4 Aula Museum Ver. Vrienden het Sif setim Toonkunst, Kamermuziek, 'LeS hard Consort, 20. - Aula Stedelijk Museum: Schiedariïfi Jeugdraad; Lezing, Hans Tiemeyr spreekt over toneel, 20. Dag-blad „De Rotterdammer" SehM damse redactie Lange Kerkstraat (3? tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 to£s stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) allfcefj voor redactieaangelegenhedea. "i'V'Vf Agentschap H. J. Troost, Aleidastr 2f tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b,g.g. telefaöfe 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand! alarm 69123, politie-alarm 64666; GG- GD waarschuwing 69290 Apotheek: Gouka, Hoogstraat Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote St. Janskerk", 9—17. Stedelijk Museum: „Spiegel aan d wand" Historische costuums, 10—17 e Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1