Weinig belangrijks op Schiedams raadsagenda NOG DIT JAAR BEGIN HOLA WATERKERING Verontruste vrouwen willen geen rioolwater meer ontsmet TSF wist plaats aan de kop te behouden Nachtwaker door drie inbrekers aangevallen Havenloodsgelden met 42 procent verhogen Vele inbraken in weekeinde Spoedig bouw Zonnehuis Vlaardingen? Inleg bijna twee iljoen per maand milj Nieuwe gas- en watermeters Sportverenigingen verhuizen AGENDA Schiedam Dordrecht won van NO AD 9-1 Schiedammer (brandstichter?) gearresteerd Steamcleaner gekocht zonder goedkeuring raad Aantrekkelijke uitvoering SKK Gewond bi] val Zanghulde voor echtpaar Raad MOET maatregelen nemen Schiedams tafeltennis „Ambtenaar" nu aangehouden Geschreeuw wekte omwonenden I Gouden medal je voor A. de Jong Auto reed op ijs van singel -c Damclub won thuiswedstrijd Rotterdammer: Ik ben beroofd Vier ongelukken door gladheid DE ROTTERDAMMER pagina 4 MAANDAG 18 FEBRUARI 19631 A CHTENTWINTIG punten -*•*- staan op de agenda voor de openbare vergadering van de Schiedamse gemeenteraad die maandagavond 25 februari in de raadszaal van het Schiedamse stadhuis wordt gehouden. Belang rijke punten komen niet op de agenda voor. In de commissie voor de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek zijn af tredend mevr. C. E. Everard- Beukers, en de heren A. Hoek, ir. C. Hoek en A. C. Taverne. Zij zijn weer kandidaat gesteld. "Voor de Advie-s-Commissie Volkstuinen wordt als lid voorgedragen de onlangs gekozen voorzitter vzrn de onlangs opgerichte volkstuin- Onteigening ran dans ....en dagelijks nu beduidend goedkoper Dubbelbrede Japon en Rokstoffen &S5- -$4T 130 en 140 cm breed Tassen rolden uit vernielde etalage (Van een onzer verslaggevers) MET ingang van vandaag kan men zijn handtekening plaatsen op. een lijst van het Nationaal Comité van Verontrusting, dat een actie voert voor beter drinkwater. De secretaresse van het comité, mevrouw M. Langemaire, zegt; „Het comité werd door vrouwen opgericht om te kunnen ageren tegen allerlei verontrustingen in de wereld. Er is reeds een Softenon-actie gevoerd, waarmee we wilden bereiken, dat herhaling van een dergelijk drama zou worden uit gesloten. Nu is het drinkwater van Rotterdam aan de beurt." ADHESIE Inschrijving geopend schoolspor tstrijd (Van een onzer verslaggevers) N HET AFGELOPEN week einde heeft de Rotterdamse po-litie aanmerkelijk meer mel dingen van inbraak of poging tot inbraak dan anders binnen gekregen. Een kraak ging met geweldpleging gepaard; een nachtwaker, die enkele inbrekers op heterdaad betrapte, kreeg een paar tikken met een stuk gummi slang. 50 jaar bij L. Smit) Lichtbak stukgereden Gewond bij botsing Bij het oversteken aangereden (Van een onzer redacteuren) Onlangs is dc rijksgoedkeuring afge komen voor de bouw van een Zonnehuis m de Vlaardingse wijk Holy. De' voor bereidingen zijn reeds zo ver gevorderd dat zeer binnenkort met de bouw kan ivorden begonnen. Zoals men weet zal* als het Vlaardingse Zonnehuis gereed is' Jiet Schiedamse tehuis worden ontruimd.' Het Vlaardingse Zonnehuis krijgt eeri opnamecapaciteit van 204 patiënten en wordt daarmee het grootste van de te huizen die nu staan in Beekbergen Doorn en Schiedam. In Vlaardingen ko men zes verpleeggelegenheden van elk 34 bedden. De bouwtijd wordt geschat op drie jaar. Jn 1962 werd voor de drie zonnehuizen de erkenning door de ziekenfondsen een feit. hoewel hiervoor ten behoeve van de inrichting te Schiedam een vrij kost bare voorziening moest worden getrof fen (ruimten voor physische- en bezig heidstherapie en voor recreatie). Een verheugend feit was het dat in oktober m Schiedam het 125-jarig bestaan van het huis in besloten kring enigszins feestelijk kon worden gevierd. (Van een onzer verslaggevers) Zoals reeds gemeld, overschreed hot tegoed van inleggers bij de Spaarbank i mi i j anno 1820 te Schiedam in januari jl. de vereniging Thurlede de heer M. veertig miljoen gulden. Het overzicht [J .Brouwer, van de spaarbank over de maand ia-i nuari bevat echter meer opmerkelijke] cijfers. i Nemen wij bijvoorbeeld bet maand-! bedrag der inlagen. In januari 1958 be reikte dit voor het eerst de miljoen! gulden. Nu -jf vijf jaar later dus was ri.t reeds gestegen tot meer dan 1.9 miljoen. Het inlegoverschot bedroeg in' januari eveneens een record i 3 631 681 47. I Tens'otte nog het sparen ingevolge de, Jeugdspnarwet Het tegoed van deze, spaarders bereikte in jaunari ook een' mnlpnal: een miljoen gulden. Op 31 ja-, nuari was aan 2389 deelnemers ni totaal* .11 030 312,18 verschuldigd. Op 31 januari was aan 52 074 spaar- dors m totaal 40.187.865.19 verschul-opnieuw wordt bëpaa'd dat voor het ,ge- digd. tegen op 31 januan 1962 een te- bied oegrensd door Havendijk, Lek- goed_ van 35856.514,01, verdeeld over straat, Voorhaven. Nieuwe Maas en' Voor een bedrag van 16.250 wiïlen. B. en IV, het pand Emma- straat 9 aankopen ten behoeve van de bouw van het stadhuis. Voor een bedrag van honderdduizend gulden willen Is. en VV. gasmeters aanschaffen die zullen dienen ter vervanging van versleten meters. Er is een bedrag van 9.000 no dig voor het aanschaffen van wa termeters. Een bedrag van 52.500 wordt gevraagd voor de aanschaf van geysers. B. en W. achten het van belang dat 50.535 spaarders. Het tegoed van inleggers en de reser ves ea. 4 miljoen gulden waren per 31J (januari 1963 voor 26.501.915.19 belegd in effecten, voor 6.396.251,04 in hypothecaire en 9 101.560.21 in onder handse leningen. De onbelegde midde len bedroegen op deze datum 3 1.681:897,03. Spulhaven een uitbreidingsplan in voor bereiding is. De gemeente Schiedam zal de haven- loodsgelden verhogen analoog aan die van Rotterdam als de, gemeenteraad aeeoord gaat met het voorstel tot ver hoging van de loodsdiensten met gemid deld 42 procent. Rotterdam heeft deze 7—VH3» gelden op 6 december verhoogd. De verhoging zal voor Schiedam een meer opbrengst van 35.000 opleveren. B. en W. willen reeds bij voorbaat de nodige stappen ondernemen voor het totstandkomen van een onteigemngstitel voor de percelen begrensd door Koe koekslaan, Kerklaan en de Poldervaart. Indien het nodig mocht zijn zullen B. en W. van deze onteigeningsmogelijkhe- den gebruik maken. De gemeente is er nog niet in ge slaagd alle gronden, begrensd door de Koekoeksiaan, de Kerklaan en de Pol dervaart in der minne te verkrijgen. Toch is een spoedige eigendomsverwer ving noodzakelijk ten einde de woning bouw in dit gebied te kunnen voltooien. Tevens dient de gemeente om de be bouwing rondom de kern van het dorp Kethel te kunnen realiseren en zodoen de tot een afgerond geheel te komen over enige ongebouwde en gebouwde eigendommen aldaar de beschikking te verkrijgen. Hiertoe behoort de boerderij Kerkweg 4. Om te voorkomen, dat de tot deze boerderij behorende landerijen worden versnipperd, is het gewenst om ook deze verspreid liggende gronden in de onteigening te betrekken. Over de verspreide percelen behoeft de gemeente weliswaar nog niet direct te beschik ken, doch in de nabije toekomst zullen zij voor de stadsuitbreiding moeten worden aangewend. Het verouderde meubilair in." drie klassen van de dr. De Visserscholen zal worden vervangen. B. en W. vra gen de raad een krediet van 14.940 beschikbaar te willen stellen voor de aanschaffing van 126 eenpersoonsets, drie klassemeubels en drie podia. Even als vorige jaren willen B. en W. aan de leerlingen van de zesde klassen der lagere scholen het boekje ..Volk in ver drukking en verzet" doen uitreiken. Hiervoor wordt een krediet van 1550 gevraagd. Voor de derde maal willen B. en W. een bedrag van vijf cent per inwoner beschikbaar stellen voor de actie Op geruimd staat netjes". Hiervan zou vier cent per inwoner worden toege kend aan de stichting ..Recreatie in Den Haag" die de landelijke campagne organiseert. Een cent per inwoner, dus, onge veer f 820 wordt aan het plaatselijke comité verstrekt. B. en W. delen mee dat de positieve resultaten van de ac tie „Opgeruimd staat netjes" nog moeilijk zijn aan te wijzen maar zij menen dat het gewenst is dat wordt voortgegaan met regelmatig de be volking te wijzen op het probleem van de verontreiniging van de stad. Tijdens de jubileumfeestavond van de 25-jarige aquarmmveremging ..Na tuurgenot tn huis" in gebouw Irene in Sqbiedam, heeft de voorzitter J. F. •Bakkeren, de leden L. Faber en C. H. Rodenburg gehuldigd. Zij zijn 25 jaar lid van N.I.H. De bondsvoorzitter M. Bot heeft aan de jubilarissen het zil veren insigne van de N.B.A.T. uitge reikt. Namens de vereniging waren er boekwerken en bloemen. ft Voor de actie „Open het Dorp" zal het Amateur Theater Bureau Inter mezzo vrijdagavond in Irene te Schie dam een gevarieerde avond verzor gen. Het kwartet Wim Schulze ver zorgt de muziek. Het bestuur van de Ver. v. Chr, Belangen heeft de gro te zaal gratis beschikbaar gesteld voor dit doel. Aanvang acht uur, kaarten verkrijgbaar bij J. den Uyl, Sneliiussingel 20a; mej. H. Elderson, Buys Ballotsingel 27a; Gerard de Kok. Van Hogendorpstraat 42; mej. I. van 't Hof. Lange Haven 83 en L. de Vo gel. Hellevoetsestraat 5. In het kader van de toneelwed strijd van de Schiedamse Gemeen schap speelt „Utile Dulci" woensdag avond in Musis Sacrum het blijspel „Soubrette" van Jacques Deval on der regie van de beroepsacteur Gui de de Moor. Donderdagavond zal de Prot. Chr. Sport Federatie in Schiedam de jaar vergadering houden in het gebouw van de C.J.V. Jeugdhaven, Lange Ha ven 129. Op de agenda staat een nieuwe activiteit, het plan voor een Sportdag 1963 en een daarvoor te be noemen sportdagcommissie. Verder wordt behandeld het contact met de S B.L.O., de kadervergadering te hou den op donderdag 21 maart m het Gereformeerd Jeugdhuis en de resul taten van de enquête die vorig jaar op de prot.chr. scholen in Schiedam is gehouden. Bij de bestuursverkie zing zijn aftredend tweede voorzitter F E. Koelman, secretaris E. Mast en a!g. adj. L. Beekman. Zij stellen zich herkiesbaar. De Schiedamse voetbalvereniging HBSS zal op donderdag 14 maart de jaarvergadering houden in geoouw Sursum Corda Nieuwstraat. HBSS zal zaterdag een sportmiddag organise ren in de zaal van de Bethelkerk, Nieuwe Maasstraat. Dan zal een ta feltennistoernooi en klaverjastoernooi georganiseerd worden. In de woning van de 75-jarige Schiedammer G. Slagmolen in de Numansdorpstraat is vrijdag om half twaalf een schoorsteenbrand uitge broken. De Schiedamse brandweer heeft het vuur met een r-moneur ver wijderd. Bij de buren familie H. F. J. in pand 17b moest een gat m de schoorsteen worden gehakt. De scholier P.L.R. mist zijn fiets die niet op slot in de Nassaulaan in Schiedam heeft gestaan. Van de apothekersassistente J. a. is een donkerrood rijwiel ontvreemd dat in de Jan Steenstraat in Schle- Aula Stedelijk Museum: Schiedamse Jeugdraad; Lezing, Hans Tiemeyer spreekt over toneel, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115a88 toe- Stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) aUoen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr, 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 89290. Apotheek: Gouka. Hoogstraat. Grote Kerk. „Zeven eeuwen Grote ol St. Janskerk". 917. Stedelyk Museuro: ..Spiegel aan de Wand" Historische costuums, 10—17, en „Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk 10-17. dam heeft gestaan. Van de kistenma ker C. R. is een rijwiel gestolen, uit de kelder in de Burgemeester Honner- lage Grethelaan. Ingebroken is in de wmkel van twee dehands goederen in de Lange Keik- straat 37 in Schiedam. De eigenaar, de Rotterdammer J. J. Smeehuizen heeft aangifte gedaan van diefstal van een platenspeler ter waarde van 75 en eer. grammofoonplaat van Rachmaninoff. ft De Lasclub Schiedam zal woensdag avond m gebouw Christelijk Sociale Belangen, Lange Haven in Schiedam een praatavond houden om proble men uit de praktijk te bespreken. Vrijdagavond trad N.O.A.D. als gast heer op van het bovenaan de ranglijst van de tafeltenniscompetitie tronende Dordrecht. De tegenstanders hebben in derdaad laten blijken, dat zij niet door geluk op de bovenste plaats zijn aange land. Het team is van behoorlijke sterkte en zeer homogeen. Dordrecht won met 9-1. Ketik Aben zag kans om de eer te redden. Hij won een van zijn drie enkel partijen. Arnold Braak en Cor Joustra zagen geen kans een winstpuntje binnen te halen. Van de plannen van het Noad- team om te trachten Dordrecht een puntje afhandig te maken is dus niet veel terecht gekomen. Bij de partij Braak tegen Schoon moest de klok te pas komen, omdat de spelers de tijdgrens overschreden. Dit geschiedde in de derde game en de par tij ging voor Braak verloren met 21-19 net op het nippertje dus. De einduitslag werd dus 9-1 in het voordeel van Dor drecht. Woensdagavond gaat N.O.A.D. weer naar Utrecht om daar Barna te ontmoe ten. Dit team waarin Do Hoogendoorn speelt staat onderaan de ranglijst met slechts 2 punten. Het is dus zaak dat N.O.A.D. dit team niet onderschat en zorgt dat de twee nunten mee naar Schiedam komen. Bij verlies zou N.O.A.D. weer angstig dicht de onder ste vier plaatsen gaan benaderen. Het Noadteam bestaat voor deze wed strijd uit Arnold Braak, Henk Aben en Cor Joustra. Op deze spelers rust de laak de wedstrijd tegen Barna tot een goed eind te brengen. Het vertrek is is half zeven vanaf het postkantoor. (Van een onzer verslaggevers) WEER RAAKT Schiedam oade voetbalvelden kwijt- Na het Volkspark zal nu over enkele maan den ook de Boshoek worden afge schreven. Dit houdt verband met het feit dat de waterkering tussen Westfrankelandsedijk en Vijfsluizen toch nog eerder zal worden gelegd dan kon worden vermoed. Sinds de februariramp van 1953 dringt de Schiedamse overheid aan op het aan leggen en verhogen van de waterke- rende dijk aan Schiedams waterfront tussen Vlaardingen en Rotterdam. Steeds heeft het rijk gewacht met deze toch urgente kwestie. Nu is be kend geworden dat de dijk in het na jaar 1963 mogelijk wat later vanaf de Westfrankelandsedijk naar de Vlaar- dingerdijk kan worden aangelegd. Dat betekent dat de voetbalverenigingen PPSC en SFC dan de Boshoek zuilen moeten verlaten. Een groot probleem is dat niet om dat in het najaar twee velden gereed zijn bij de nieuwe volkstuinen achter het Prinses Beatxixpark. Deze volkstui nen zijn aangelegd ter vervanging van de volkstuinen aan de Vijfsluizen. Tege lijkertijd zijn bij Dorp-Kethel de twee (Van een onzer verslaggevers) Als verdacht van brandstichting heeft de Schiedamse politie aan de justitie te Rotterdam -overgegeven de 35-jarige Schiedammer J. H. K, In de nacht van donderdag 33 januari op vrijdag 1 fe bruari is de benedenwoning van de heer K„ Ouddorpsestraat 12, geheel uit gebrand alsmede de bovenwoning waar de familie Loch woonde. Er was voor ongeveer 25.000 gulden schade omdat van het pandje Ouddorp sestraat 12 a en b slechts de zolder met enig meubilair gespaard bleef. De familie Loch. vader, moeder en twee kinderen konden 's nachts ternau wernood de vlucht nemen over de brandende trap. De heer K. was tijdig met zijn twaalfjarig zoontje op straat. Voor de buren was het toen al een vreemde zaak dat 's nachts om half een niets van de 'brand te bespeuren was. Toen kwam namelijk een 'buur vrouw thuis die niets van brand of be gin van brand heeft bemerkt. Enkele minuten later echter stond het bene denhuis. een tweekamerwoning, al dus danig in brand dat de vlammen uit de voor- en achtergevel Moegen. (Van een onzer verslaggevers) Een Weaver Steamcleaner van ƒ3900 is direct aangekocht ten behoeve van de Gemeentelijke Vervoers-, Reini- gmgs- en Ontsmettingsdienst hoewel de gemeenteraad het krediet nog niet heeft verstrekt, B. en W. van Schie dam idelen de gemeenteraad mee dat zij deze beslissing moesten nemen om dat het apparaat noodzakelijk was voor de bestrijding van de overlast van de vorst en sneeuw. Het apparaat heeft zijn bruikbaarheid al bewezen. B. en W. vragen nu het krediet te willen toekennen. Voor het ontdooien van bevroren straatkolken, rioolputten e.d. is in 1956 aangeschaft een volautomatisch hoge- druk stoomapparaat, gemonteerd op een tweewielig aanhangwagentje. In de afgelopen jaren is van dit apöaraat eenveelvuldig gebruik gemaakt. "Voor al tijdens deze strenge winter heeft het zijn onmisbaarheid bewezen. De praktijk heeft echter aangetoond, dat een ontdooi-apparaat voor de Rei nigingsdienst onvoldoende is om de ge hele stad met haar nieuwe wijken te bedienen, te meer omdat ook de Tech nische Bedrijven voor ontdooiingswerk bij reparaties aan gas- en waterleidin gen van dit apparaat gebruik moeten maken en uiteraard de werkzaamhe den van beide diensten vrijwel altijd samenvallen. In verband met de toen heersende moeilijkheden als gevolg van het aan houden van het barre winterweer, heeft de directeur van de Gemeentelijke Ver voer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst B. en W. eind januari de aanschaffing op korte termijn van een tweede ont dooi-apparaat gevraagd. Met hem wa ren zij van mening, dat deze aan schaffing in de gegeven omstandighe den geen uitstel toeliet. <Va.n een onzer verslaggevers) De Schiedamse Kunstkring die zijn laatste seizoen voltooit mdien niet op korte iermijn zich enkele honderden le den melden, zal donderdagavond een van de aantrekkeiiikste uitvoeringen van het seioen in het Passagetheater geven. Dan voert Ensemble op de comedie ,Een maand op het land" van de gro- •rt D li t' v c* rt Vt mVinïliTAH T.tin» Dn - l voetbalvelden aangelegd. Wel een pro bleem is evenwel dat er op deze vel den geen clubgebouw staat. SFC heeft voor gezamenlijk gebruik met PPSC al het plan voor de bouw van een groot clubhuis ingediend maar de vergunning is nog niet verstrekt. Hetzelfde is het geval met de bouw van de clubhuizen voor de verenigingen HBSS en ODÏ en voor SVDW zodat gevreesd wordt dat PPSC en SFC in het nieuwe seizoen onderdak moeten vinden in een noodbehuizing, een direc- tiekeet of iets dergelijks. In de Pr. Mauritsstraat in Schiedam is zondagavond om half zes de 64-jarige Schiedamse ingenieur F. Sandberg uit de Nasaulaan op de gladde straat geval len. Hij is met een linker heupfractuur naar het ziekenhius vervoerd. Het was zaterdagmiddag in de Goede Havenkerk in Schiedam een ontroerend moment voor het echtpaar H. van Don- gen-Van Leeuwen uit de Amalia van Solmsstraat 14a. De heer en mevrouw Van Dongen vierden daar hun veertig jarig -huwelijk. Tijdens de receptie werden plotseling de gordijnen voor het podium wegge schoven en toen stond daar het bijna voltallige Schiedams Christelijk Man nenkoor, waarvan de bruidegom al meer dan 30 jaar lid is, opgesteld. Men zong het paar het gezang „Vaste rots van mijn behoud" toe. Duidelijk was dat het echtpaar dit verrassende optreden ten zeerste op prijs stelde. Advertentie Morgen is her de dag voor de huismoeders, die weten dat „zelf maken" in deze dure tijd de moeite dubbel en dwars waard is. Want morgen begint de speciale verkoop dubbelbrede Japon- stoffen. Geen honderden, neen, duizen den meters, in tientallen soor ten, in de nieuwste dessins. Niet alleen voor nu, maar ook reeds voor het komende seizoen. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub belbrede japon- en rokstoffen van prima kwaliteiten en in vele nieuwe tinten, nu per meter voor Geen tel. of schrift, best Enkele Schiedammers hebben vrijdag nacht een aantal damestassen, boek omslagen en damesportemonnées aan het hoofdbureau van politie. Lange Nieuw straat, Schiedam, gebracht. Ze hadden gezien dat deze voorwerpen uit de éta lage van Adams op de Hoogstraat rolden. Om diefstal te voorkomen brachten zij de voorwerpen bij de politie. Een ruit van de étalage was ingegooid. Op de Hoogstraat werden zij aangespro ken door iemand die dergelijke voor werpen te koop aanbood. Zaterdagmor gen, toen hij zijn 35ste verjaardag vierde, kwam de Schiedammer C. B. J. by de firma Adams om'te vertellen dat hij de ruit had ingegooid. Hij wilde de schade vergoeden. De politie heeft hem daarna gearresteerd. Het comité heeft ongeveer 35 lijs ten m omloop gebracht. De verza melde handtekeningen wil men zo spoedig mogelijk aan het gemeente bestuur aanbieden. In een communiqué deelt het comité mee, dat „de huidige toestand in deze tijd van r uimtevaart en metro- bouw naar onze mening volstrekt on aanvaardbaar is. Zelfs zijn wij niet gerust over de vraag of van het te genwoordige drinkwater geen schade lijke invloed op de gezondheid is te vrezen. Wij stellen ons voor, dat zo veel mogelijk Rotterdammers van faun instemming doen blijken, opdat de gemeenteraad wete wat hem te doen staat: onmiddellijke maatregelen, die op korte termijn drinkbaar en gezond water voor alle burgers garanderen". Verder meent het comit „daté "s we relds eerste havenstad lang genoeg genoten heeft van ontsmet rioolwater. De laatste perikelen rondom ons drinkwater hebben ons nog eens ex tra bewust gemaakt, dat wij niet wensen te behoren tot de achterge bleven gebieden, waar overigens over het algemeen geen cfaloorwater wordt gedronken". Het comité, dat das geen blad voor de mond neemt, heeft al van bekende De Centrale Schoolsportcommissie stelt alle scholen in Schiedam weer in de gelegenheid in te schrijven voor de jaarlijkse sehoolsportwedstrijden. Het sehoolhandbaltoernooi voor de lagere scholen wordt met zeventallen gehouden op vrijdag 19 april. De scholen voor voortgezet onderwijs spelen die dag met elftallen. Het schoolvoetbaltoernooi wordt op 16, 17 en 18 april gehouden in vijf groepen. De finalewedstrijden worden gespeeld op dinsdag 30 aprü. Het schoolkorfbaltoemooi zal gehou den worden op dinsdag 4 juni. De scho len dienen voor deze wedstrijden voor 9 maart te hebben ingeschreven bij de Schiedamse Sportraad Oude Kerkhof. De Schiedamse politie heeft de man aangehouden die zich in diverse Schie damse woningen heeft uitgegeven voor ambtenaar van het bureau huisvesting. Het is een employé van een incassobureau die meende zo inlichtingen te kunnen in winnen. De man heeft zijn fouten erkend. (Van een medewerker) Met een verpletterende 100 over winning op RET 1 heeft het Schie damse TSF in de tafeltenniscompeti tie getoond dat het ernst is met de verdediging van de kampioenskansen. In de situatie aan de kop van de ranglijst in klasse 2 C kwam slechts weinig verandering, daar mede-can- didaat Feijenoord 2 eveneens zege vierde. Het treffen tussen Germinal 4 en Xerxes 5 eindigde in een 64 zege voor eerstgenoemde. Xerxes is nu praktisch voor de titel uitgescha keld. Tsf en Feijenoord blijven lei den met twee punten voorsprong op Germinal en nu vier op Xerxes. De overige Tsf-teams blijven week- Hij zag hi de naoht van zondag op maandag bij de N.V. G. S. aan de Homn- gerdijk een deur van de opslag en ex- peditieruunte openstaan. Toen de nacht waker op de binnenplaats rondkeek, zag te Russische schrijver Iwan Toeryeniew.hij onder een auto enkele mannen lig- van het Reve. De regie heeft de be- gen. Deze merkten hem op, kwamen op kwame Russische regisseur Peter Scha- hem toe en gaven hem een paar klappen roff die al oveel successen in ons, met een stuk gummisiang. De nachtwa- land heeft behaald. De Tollen worden vertolkt door Jos Knipscheer, igrid Koetse, Marja Habraken, Magda Jans- sens. Carla Dura, Bob Lowenstein, Jan Retèl, Lex Goudsmit. Max Croiset, Louis Bongers en Nel Kars. Bovendien is voor het eerst te zien de Belgische acteur Julien Seboenaerts die de toneelrevelatie van dit seizoen is genoemd. Het wordt dus een toneel avond die zelden voorkomt m Schie dam. Het stuk speelt op het landgoed van Islajew (Jos Knipscheer) in het be gin van de iaren veertig m de negentien de eeuw. Kaarten ijn verkrijgbaar bij stuur en administratie -van de SKK en aan de zaai. ker begon te schreeuwen, waarop de mannen de benen namen. Omwonenden, die door het geroep om hulp waren ge wekt, waarschuwden de politie. Op de Kortekade hielden twee agen ten drie man aan, die hoewel ze inbre- kerswerktuigen bij zich hadden ontken den ook maar iets met de inbraak uit staande te hebben. Het waren de 45-jarige havenarbeider M.S.. de 23-jarige stratenmaker J.T.B. en de 25-jarige machinist O.O., alle drie uit Rotterdam. Zij werden voor een nader onderzoek opgesloten. De nachtwaker, een 62-jarige man, die is verbonden aan de Verenigde Nachtveiligheidsdienst, liep geen letsel op. ft In de nacht van zondag op maandag werd uit de kassa van de N.V. D. J. v. B. aan de Van Oldenbarneveltstraat, een bloemenzaak, een bedrag van. 35 gulden ontvreemd. Men kwam de winkel bin nen na verbreking van de deurruit. O Op het volkstuincomplex Blijdorp aan de Zestienhovensekade in Overschie werden van twee loodsjes enkele rui ten vernield. Blijkbaar liep men hierbij verwondingen op, want het enige, dat vermist werd, was een verbanddoos In de loodsjes werd alles overhoop ge haald. 9 Uit een magazijn van de conservenfa- briek H. aan de Zaagmolenkade werd vrijdagavond zeshonderd gulden gesto len. Het bleek, dat de toegangsdeur tot het magazijn was geforceerd. Het schildersbedrijf J. O. van de Oost zeedijk miste zaterdagmorgen, honderd gulden uit een geldkistje, dat in een schrijfbureau stond. Ook hier forceerde men een deur. Bij het sfaipchandlersbedrijf C. en S. van de Mathenesserdijk werd zaterdag avond 56 gulden gestolen. De dader(s) klom(men) na enkele glas-m-lood-ruit- jes te hebben vernield naar binnen, ft Zaterdagavond zijn twee mannen in' verband met een inbraak in de fabriek van de N.V. N. aan de Crooswijksebocht. Het zijn de negentienjarige fabrieksar beider A. van H. en zijn 22-jarige colle ga A.P.P.M., die beiden in Rotterdam wonen. Uit de fabriek wordt niets ver mist. De politie, die het duo op aanwij zingen van omwonenden aanhield, ver moedt, dat het in zijn werk is gestoord. in week-uit wedijveren om de beste resultaten: vier van de vijf behaalden ook nu weer overwinningen, en het tweede team speelde gelijk. Een bij zonder goede week dus weer voor de Tsf-ers,s Van de wedstrijd Tsf 1R.E.T. 1 valt alleen te vermelden, dat alle wed strijden met groot overwicht door de Schiedammers werden gewonnen. Na de vier overwinningen in de twee de competitiehelft op lager geplaatste teams komt, Tsf nu voor een kracht proef te staan. Op 23 en 25 februari spelen V. d. Wiel c.s. tegen Feijenoord 2 en Xerxes 5, beide in uitwedstrijden. Het tweede Tsf-team speelde gelijk tegen Rap 2, na een zeer spannende strijd waarin Tsf lange tijd de beste papieren had. Het kwam met 31 en 42 voor te staan, doch Rap herstelde zich en deed de kansen keren (4-—5) Met het laatste enkelspel stelde Tsf echter toch nog de halve winst veilig. Voor de punten zorgden Lindeman (2x), Spithoven en Degreef elk eenmaal plus een dubbelspel-zege. Voor Tsf 3 was de 7—3 zege, die op GGD 3 werd behaald, bijzonder belang rijk, want dit was een treffen tussen GGD en het Tsf-team in degradatie-ge vaar. Door de fraaie zege distantieer den de Schiedammers zich enigszins van de gevaarlijke laatste twee plaat sen op de ranglijst. Aan het gunstige eindresultaat waren de drie teamleden in gelijke mate debet; ze wonnen alle twee enkelspelen: De Winter, Van.Teef- felen en Zuidgeest Jr. Tsf 4 had ook m as returnwedstrijd niet zo heel veel moeite. Gakaro 2 te verslaan: 82 werd de einduitslag. Zuidgeest Sr. excelleerde als altijd met drie overwinningen. Jorritsma en Van Dijk hielden het beide op tweemaal maal winst en eenmaal verlies; het dubbelspel ten slotte werd eveneens in Tsf-.vaordeel beslist. Het vijfde Tsf-team, dat met vijf pun ten voorsprong aan het hoofd van de Rotterdammers een adhesiebetuiging ge kregen. Tot hen behoren onder meer) de acteur Richard Flink, de gyneaeo- Ioog dr. J. M. Versteeg, de psychia ter A. C. Regensburg, dirigent Ednard FUpse, Blijdorp-directeur dr. A. C. V„ van Bemmelen, actrice Lla Dorana. en zanger Johnny Jordaan. „We willen ons niet met technische problemen bezighouden", zegt mevrouw® Langemaire, die psychologie studeert, „Het gaat ons erom het gemeentebe stuur duidelijk te maken, dat het zo niet langer kan." (Van een onzer verslaggevers) In de raadszaal van het Schiedamse stadhuis heeft burgemeester mr. J. W. Peek vanmiddag aan de heer AG de Jong, geboren 30 april 1896 te-Rotter dam en wonende dr. Zamenhofstnaat 141 te Schiedam, bij bevordering de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt - - In 1953 heeft de heer De Jong reeds, de medaille in zilver verbonden, aan "de Orde van Oranje Nassau ontvangen toen hij veertig jaar in dienst was van, L. Smit's Internationale Sleepdienst te* Botterdam. Op 16 februari 1913 kwam hij als ma troos in dienst bij L. Smit Ia->1918 werd hij aangesteld ais sleepbootkapi-- tein, welke functie hij op uitnemende wijze heeft vervuld tot 15 september 1958. Met ingang van deze datum werd hij, aangesteld als assistent-walkapitein en tevens beiast met de opleiding van toe-, komstige sleepbootkapiteins. Als assi stent-walkapitein heeft hij de zorg voor; het onderhoud van de 21 schepen tel lende vloot van havensleepboten. Hij is een toegewijde (kracht, die op zijn plaats en krachtens zijn functie mede heeft bijgedragen tot het vestigen'" en behouden van de goede naam,"die"3* Nederland heeft op het gebied van éte-f sleepbootassistentie. Het ijs van de Noordvestsingel in-ï Schiedam bleek .vrijdagmidag om tien voor half vijf sterk igenoeg cwreea aato.A bestuurd.door de 'matroos 'H.;C., te dra- gen. Bij' hef achteruitrijden op de Veile»-. vest is C. van de wal gegleden! Het'-' voertuig is weer op de kant gezet; tegen C. is pjroces-verbaal opgemaakt; omdat j hij niet in het bezit is "van een rijbewijs.-' Het tweede tiental van de Schiedamse damclub heeft de thuiswedstrijd tegen Ons Genoegen 2 gewonnen, .ondanks het feit dat met acht man wgrd gespeeld. De overwinning kwam nog even in ge- vaar toen Boger4 aan bord 6 ondanks dat hij duidelijk op winst" stond, op de f' klok verloor en Risseeuw aan bord 2 met een schijf achter en in tijdnood toch. nog remise wist te halen. De volgende ontmoeting wordt weer een thuiswed strijd en wel tegen Charlois 4 waartegen I m een uitwedstrijd met 12—8 werd ver-* loren. De persoonlijke uitslagen van de wed- strijd tegen. Ons Genoegen zijn: L. Vrijland—A. Groenendijk 2—0; A, Risseeuw—D. v. d. Wal 1—1; Theo Vrij- landL. Ladder 20; Cr. Leeuwenhoek T. de Ruiter 20; J. van StraatenC. Schouten 20; J. BogerdB. de Kuiter Op-2; E. BremanL. Kranendonk 2—0; F. Rademakers—L. Wangelaar 0—2' niet opgekomen L. de Gelder 0—2; niet opgekomen T. Tielemans 0—2. Einduit slag 11—9. Een aan de onderzijde van het Blaak- viaduct te Rotterdam bevestigde licht bak is zondagavond door een te hoog beladen vrachtwagen kapot gereden. Het voertuig een truck met opleg ger kwam uit Turijn. De 53-jarige Rotterdammer E. van S. is vannacht op bet politiebureau aan net Buitenhof in Den Haag komen vertellen, dat hij beroofd zou zijn van een portefeuille met 600 gulden en een aantal bescheiden. Van S. zou door twee hem onbekende mannen op het tour- nooiveld zijn aangevallen, waarbij hij een klap tegen zijn strottehoofd kreeg. Hierdoor zou hij even buiten kennis ranglijst van zijn afdeling gaat, toonde I zhn nortofonilt 'bijkwam, ook tegen Service 7 zijn grote kracht; verteld „hu verdwenen, tt> 9—1 werd de uitslag voor Leen de Rui- J' ter en zijn teamgenoten, van wie alleen René Timmer een nederlaag moest ac cepteren. Tsf 6 heeft met succes gepoogd re vanche te nemen op Cincinnati 3 voor de in de eerste competitiehelft geleden nederlaag (4—6)het werd dezelfde uit slag in Tsf-voordeel. Tot dat succes droeg aanvoerder Rien Klink in sterk ste mate bij door drie prachtige enkel spel-overwinningen. Cor Bogerman won twee partijen en Jan Rietveld stelde met een zege de overwinning voor zijn team juist veilig. Het programma voor deze week luidt: 18-2 Tsf 4—Service 3: 19-2 Ho- bart 1—Tsf 3; 21-2 Tsf 2—Reflex 3 en TJC 2—Tsf 5; 22-2 Eendracht 19—Tsf 6; 23-2 Feijenoord 2Tsf 1. Op de hoek van de Julianalaan en Arij Prinslaan in Schiedam zijn zaterdagmor gen om kwart over negen een personen auto, bestuurd door A. S. en een bestel auto, bestuurd door de Rotterdammer H. den O. met eikaar in botsing gekomen. Een inzittende van de bestelauto, de 69- jarige N. S. H. uit Vlaardingen, kreeg een snij,wond aan de linker hand. De negenjarige Wim Reichard van de Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam werd zaterdagavond, toen hij zonder op het verkeer te letten via een zebra de Wielewaalstraat overstak, door een per sonenauto aangereden. De jongen moest met hoofdwonden naar het Dijkzigtzie- kenhuis worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Vier Rotterdammers moesten in het afgelopen weekeinde na een val partij door de gladheid in een zie kenhuis worden opgenomen. De 28-jarige mevrouw E. H. Tam- uit de Vijverhofstraat gleed zaterdagmorgen op het wegdek van de Janstraat uit. Men vervoerde haar met een wond aan het aehter- hoofd naar het Bergwegziekenhuis. Ue 47-jarige mevrouw M. B rle Jong-v.d, Wal uit de Frederikstraat viel werd mS°tgen ir* te Marnixstraat. Zij nifm w pee» gebroken stuitbeentje naar het Be^gwegziekenhuis gebracht Iri ce Gruttostraat kwam de 43-ja- dif *iïïtfr0T ,M' C' Hink-Wolders tot i!1;h zaterdagmiddag door de glad heid ten vaï. Zij voelde zich erg dtoze- ift V :nerd- y°°f nader onderzoek naar a» Jjuiderziekenhuis vervoerd. De 69-jarige mejuffrouw C. Driis- berg van de Nieuwe Binnenweg brak j£L«en yaIPar«i i" de Middeihamis- straat zaterdagmorgen de rechterpols Iriekenhuifl? 0 naar het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1