Welvaart in Nederlandse kolonies in Brazilië Hoe lang bestaat Golden Fiction? Tweede Kamer behandgjt Duits verdrag Samenwerking ANWB en KNAC voor elkaar Golden Fiction Typografen dagbladen in A'dam willen staken Brand biE C en A PM Minister Veldkamp bij terugkeer: RAI trok record aantal bezoekers Verschipien donderdag geen kranten? Gassificeerder twee weken na ongeluk overleden Nieuwe platen van orgel De Waterpoorter Mogelijkheden DE ZACHTSTE VAN ALLE Prijswinnaars puzzel van de week PE ROTTERDAM MER MAANDAG 18 FEBRUARI 1963 VRAGEN AAN TAe minister van sociale zaken en ^volksgezondheid, dr. G. M, J. "Veldkamp, en de plaatsver vangend commissaris voor de emigratie, de heer G. D. J. Kraan, die samen een uitgebreid VRAAGT DE HEER P. TE H AntwoordUw brief bracht ons op de ge dachte uw vraag openiijkte beantwoorden, U rookt immers al tien jaar Golden Fiction, schrijft u, dan hebt u er dus recht op om het te weten. En met u al die andere trouwe Golden Fiction-rokers, die de zachtste van alle' vijf, tien enzeventien jaar roken. Ja, zeventien! Kijkt u maar op de achterkant van het doosje links onder aan, daar staat Création 1946. Dat is de geboortedatumGolden Fiction was de eerste volwaardige sigaret na de oorlog, in 1946 kon Lauren's voor het eerst weer vrij de beste tabakken kopen op de wereld markt. En zo goed was die melange dat Golden Fiction uitgroeide tot een der grootste merken van Nederland. Is er ooit iets veranderd Ja, de melange is nóg meer verfijnd en verzacht. U rookt nu de fijnste Golden Fiction's van alle zeventien jaar! 1 pagina Mei het traditonele oorverdovende claxonconcert hebben de standhouders gisteren de 46e tentoonstelling van auto mobielen in het RAI-gebouw in Amster- t dam uitgeluid, die met een totaal van ,371.220 bezoekers een niemv record heeft Igevestigd. De vorige autotentoonstelling, in 1961, werd met ruim 40.000 bezoe- j kers overtroefd. Over het algemeen is de expositie za-1 kelijk een zeer groot succes geweest, i vooral in de goedkope klasse. Maar zelfs I de allerduurste auto's werden verkocht, zoals een van 44,000. De algemeen voorzitter van de RAI, de heer S Schootstra, heeft bij de slui ting als zijn mening uitgesproken, dat i het aantal bezoekers van de RAI-auto- mobieltentoonstellmg in de toekomst nog groter zal worden. Hij was van oordeel, dat de exposanten er goed aan doen hiermede bij de inrichting van de tentoonstelling terdege rekening te hou den. „Wij moeten zien te voorkomen, dat de RAI een soort pakhuis van men-j sen. auto's en kampeerwagens gaal wor- j den." De Italiaanse oud-premier Fernando j Tambroni is vannacht in Rome plotseling} overleden. Hij was 61 jaar, j Advertentie De K.N.A.C.-service zal dus t.a.v. de algemene facetten geënt worden op die van de A.N.W.B. Het K,N.A.C.-lidmaat- schap blijft zonder meer bestaan, maar de mogelijkheden ervan worden uitge breid, temeer waar ook de onderhouds- en controledienst van de K.N.A.C. wordt samengevoegd met de technodienst van de A.N.W.B., waardoor een grotere spreiding voor de leden van de K.N.A.C. verzekerd wordt. Alle A.N.W.B.-diensten en documenten, voor zover deze dienstverleningen niet gratis worden verschaft, zullen de leden van de K.N.A.C. tegen de A.N.W.B.- ledenprijs kunnen verkrijgen, met inbe grip van het lidmaatschap van de wegenwacht van de A.N.W.B. De K.NA.C. blijft zijn eigen beleid voeren, geheel autonoom zijn, sportbe- langen behartigen, zijn expertise-dienst verrichten, zijn clubreizen verzorgen en behoudt zijn afdelingen wegen en ver keer. Ook het weekblad „De Auto"' zal in zijn huidige vorm blijven verschijnen. De K.N.A.C.-wegeninförmatiedienst zal dit seizoen ongewijzigd haar inlichtingen blijven verstrekken. Daarna zal nader worden bezien, in hoeverre deze dienst gecombineerd kan worden met de toe ristische informatiedienst van de A.N.W.B., welke inmiddels is voltooid. Als gevolg van het behoud van de zelfstandigheid spreekt het vanzelf, dat beide organisaties hun vrije menings uiting met betrekking tot diverse vraag stukken blijven behouden, ai ligt het voor de hand. dat de reeds bestaande contacten in het kader van de samen werking zullen worden verdiept. De samenwerking ten aanzien van vraagstukken op het gebied van wegen en verkeer, zoals die reeds "bestond in het kader van het centraal overleg, zal eveneens worden uitgebreid. Men hoopt dat zowel nationaal als internationaal de thans gevonden samen werking goede resultaten zal kunnen afwerpen ten aanzien van de toeristi sche en verkeersproblemen. Het Italiaanse parlement Is vandaag ontbonden. Er zullen op 28 april alge mene verkiezingen worden gehouden waarin de toekomstige rol van het land in de westelijke alliante vastgesteld zal worden. 10 STUKS t 0.50/1» STUKS f 1.-/50 STUKS 12.75 Htbl ueokttn rraajr eva- Go&Sert fiction, stuurt o den e«n trtefhsrE* em Ed. laanns, postbus 1017. Oen Hm Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Brabants bont, 80 cm breed, in diverse dessins en kleuren. J1 jja per meter voor .riff Géén tef. of schriftfccst, De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 9 februari jl. zijn: Mevrouw Den Ouden, Achterstraat 4, Lekkerkerk 5; H. Leeflang, Kortekade 81, Rotterdam 2,50 en G. van Maanen, Wielewaallaan 41, -Tiel 2,50. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) t\£ KWALITEITEN van het Schie- IT damse draaiorgel „De Waterpoor ter" zijn nu ook in de wereld van de grammofoonplaat bekend. De firma Rood-Telefunken heeft vorig jaar een langspeelplaat van het repertoire van dit orgel gemaakt en de plaat beeft zoveel succes dat Rood-Telefuiiken contact heeft op genomen met de beheerder van dit orgel voor een serie nieuwe platen. Heel verheugend voor Schiedam is dat deze grammofoonplatenmaat schappij zelfs bereid is de boeken met de muziek te laten vervaardi gen voor „De Waterpoorter" zodat de moderne wijsjes kunnen worden opgenomen. Zoals bekend is het maken van muziekboeken voor draaiorgels een kostbaar en tevens een apart karwei. Een tweede bijzonderheid is dat ge bleken is dat vooral in het buitpn-; land grote belangstelling bestaat.} Daarom komen de grammofoon-} platen in een kleurenhoes die het} Schiedamse draaiorgel zal tonen mi een typisch Schiedamse omgeving,! dus vermoedelijk in de omgeving; van de Koopmansbeurs-Lange Ha-j ven. Rood-Telefunken verwacht dat deze platen het voor de export bij.' zonder zullen doem ongeveer 1000 ton n lip Willy Cornelia, I hij „De BpHtltjili ©PIB urnmu*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2