Valentijndag 1489 herinnert aan strijd en vreugde Toneelvernieuwing mag geen holle frase zijn O Vivezzazang tussen huis en concertzaal in ROTTERDAM t Spul van Franssenoorloch" WERKSPOOR Schiedams rederijkersspel oudste drama aam voortdurend in oorlog m Burgerlijke stand Steigermaker zwaar gewond Hans Tiemeyer in Schiedam: Concert in zaal van „Triangel" UPOEN5PA6 gehakt-VlAfiï AGENDA Schiedam Botsing als gevolg van uitwijken 9? Gegevens zijn historisch ar VERRAAD IN SCHIEDAM WERD BEGIN BLOEI KEIZERRIJK ME Pijpfitters/ G.V,-monteurs Electrisch lassers Instr. pijpfitters Machine-bankwerkers Gonstr.-bankwerkers Montagewerkers DE ROTTERDAMMER pagina 3 DINSDAG 19 FEBRUARI 1963 en naar nazaten Schiedam in een bevoorrechte positie gebracht ten [bracht aan Brederode de brief met Kaf d8 b'eurs^en" de eerSte jaren na 1300 was Schiedam een zeex belangrijke stad in. deze omgeving. Omstreeks 1350 begonnen! wallen te sturen. Dat deed Brederode de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Gedurende een eeuw was het!maar aI te §raa°- soms niet duidelijk wie wife bestreed en waarom. Men wisselde weieens van partij omdat het eigenbelang boven het gemeenschapsbelang werd gesteld. EIGEN BEZIT HISTORIE EIGENDOMMEN UiniFQIOGI! i iRBiiêflRJ' f Schoonderloo Zwakste zijde WITTE KRUIS BB eCkte PIJNSTILLER WITTE KRUIS Verwoeste stad BIJ SLAGERIJ BROEK ....en dagelijks stiiHli v.-iii id axittiiimuit éH zijn rijk ill ükjiiéijain zelfs aiiii cjè zijden cjraat 'iééft gèiiarigek. De vpertiende fellruar jsé bracht iii Schiedam een keerpunt ISiüt juist MONTAGE versnelde opleiding tot pijpfïtter (Van een onzer redacteuren) Valentijndag is vrijwel onopge merkt voorbijgegaan in Schiedam. In vele landen is het de dag waar op vrienden aan vrienden en/of aan verdienstelijke personen ge schenken geven als blijken van ge negenheid. 71 r .7. In Schiedam krijgt die dagj M (1X17711110. (111 maar nauwelijks tekening hoewei de veertiende februari /"ROUWE ALE1D, voogdes over Floris V, heeft niet alleen gezorgd iuit- H') gedroeg zich als een waanzinni- v d.t Schiedam in 1275 stadsrechten kreeg maar tevens hebben zij!«hVmdS SmSkeiSL^an h(S gevierd zou kunnen worden als een belangrijke datum in Schiedams geschiedenis. Het is namelijk niet boud te bewe ren dat het Spaans-Bourgondische Rijk van Karei 5 en Philips 2 met de rompslomp van veroveringen in werelddelen als Amerika, met een tachtigjarige vrijheidsstrijd van 'koppige Hollanders er niet gekomen zou zijn als niet Schiedam in. 1488/ 1489 voop Rooms-Koning Maximi- liaan de poort opende naar de troon van het Duitse Keizerrijk. Maximiliaan, de grondlegger van het wereldrijk, heeft jaren dicht bij de ondergang gestaan maar het is te danken aan de steun van speci aal Schiedam (sleutelstad in de strijd tussen getrouwe Kabeljauwen en recalicitrante Hoeken) dat om streeks 1500 een begin kon worden gemaakt met het vormen van een eenheid tussen steden en gewesten, die elkaar gedurende eeuwen had den 'bestreden. Het valt te betreuren dat de bete kenis van Schiedam in dit opzicht vrij wel onbekend is. In de Grote Kerk her innert een merkwaaridge grafsteen in spiraatschrift aan dat gedenkwaardige verleden. Er staat te lezen dat de Amsterdam mer Wijbrantsz sneuvelde op Valentijn dag 1489 in Schiedam. Dat is een van de slachtoffers van een verraderlijke aanval op Schiedam. Meer herinnert niet aan die tijd. De povere literatuur over de ge schiedenis van Schiedam vormt daarbij nog een wankel ketentje omdat elke auteur een voorganger heeft nageschre ven zodat men altijd bij dezelfde bron- terecht komt De priester van de St. Laurcns-kerk te Rotterdam. Willem van der Sluis (1453- 1500) heeft een journaal bijgehouden. Uit zijn notities komt de belangrijkheid van Schiedam uit die tijd duidelijk naar voren. In 1724 heeft Kornelis van Alke made met behulp van het journaal van Van der Slnis de geschiedenis van de Jonker Fransen oorlog beschreven. Die geschiedenis raakt tevens geheel de geschiedenis van Schiedam en tekend voor de schaarsheid van gege vens uit onze historie is dat zo weinigen de feiten kennen. Dat werd eerst anders toen Maximiliaan aan het bewind kwam, volgens zijn bestrijders, de Hoeken,naar de macht greep. Hij huwde in 1477 met Maria van Bourgondië, hij was voortdurend in oorlog, geraakte enkele malen aan de rand van de afgrond, werd in 1482 regent voor zijn zoon Phi lips de Schone en was zelfs van 1506-1515 regent voor de latere Ka- rel 5. Deze Maximiliaan was de laatste ridder op de troon van het Bourgon- disch-Duitse rijk. Hij woonde tijdens zijn zwerftochten bij zijn soms wan hopige opbouw van het grote rijk on der andere in 1488 bij burgemeester Pieter Veenlant in Schiedam in het huis aan de Breede Marktsteeg. Jn een authentiek geschrift uit die tijd lezen we dat te Dordrecht de ste den Delft. Leiden, Haarlem. Am sterdam, Gouda. Alkmaar, Hoorn. Enkhuizen. Schiedam, Schoonhoven op 5 april 1477 trouw zwoeren aan Maxi miliaan. Dat is het begin van de groei naar eenheid in de lage landen. Duidelijk is ook dat wel Schiedam, maar niet Vlaardingen of Rotterdam tot de machtige steden behoren, De jaren 1488-1489 bleken zeer kri tiek voor de partijen. Maximiliaan werd zelfs in Brugge gevangen geno men maar de Hollandse steden en paus Innocentius VIII konden hem vrij krijgen. Inmiddels was Jonker Frans van Brederode op 20 november 1488 uit Sluis vertrokken en 's nachts kon den de 2000 man zich van de zor geloze stad Rotterdam meester ma ken. Brederode heeft nimmer kunnen doorstoten naar andere gewesten om dat Schiedam hem steeds de weg versperde. Hoewel het verleidelijk is te ver halen van alle Schiedaons-Rotterdam- se botsingen zullen we ons tot de belangrijke bepalen. Op 4 december '1488 kwamen 150 man onder Kornelis van Treslong on- AI A DAT WE al vele malen hebben gesteld dat in het Stedelijk Mu seum het eigen bezit dient te worden getoond voegt zich zaterdag de stem van de NSC bij het koor. De redac teur van dit blad wijst op de belang stelling voor de huidige exposities en hij concludeert dat er minder belang stelling is voor moderne kuv.st en meer aandacht voor de romantiek. Hij vraagt zich dan af of het mu seum op de verkeerde weg is. De moderne kunstenaar zou in de moge lijkheid gesteld moeten worden te la ten zien wat hij maakt. Daarom meent deze collega dat de moderne kunst een plaats verdient tn het mu seum ook al zou het publiek daar an ders over denken. Hij gelooft even wel dat een compromis mogelijk is. LJfJ WIJST er dan op dat onder het bewind van de heer P. L. A. Janssen niet het accent op het verto nen van Schiedams historie is geval len. Er loas geen ruimte. Hij meent dat in de gerestaureerde kelderruim te alvast een plaats voor een deel van het historisch bezit kan worden gemaakt. Wij menen dat onze colle ga een verkeerde bewijsvoering toe past. Het tvoord compromis is ook niet op zijn plaats. De redacteur van de NSC is ervan uitgegaan dat Schie dam een gebouw heeft waar kunst uit ons land, uit de wereld telkens tijdelijk een plaatsje kan krijgen. Men kan ook letten op de geschiede nis en het ontstaan van dit Stedelijk (met de nadruk op Stedelijk) Mu seum. f)E ST. JORIS DOELEN en later hst St. Jacobsgasthins zijn ingericht met de bedoeling de historische ei gendommen een plaats te geven, in ieder geval te conserveren. Men heeft die plaats gezocht om het wei nige dat er uit Schiedams verleden is te bewaren voor het nageslacht. In middels is de plaats en het bezit uit gegroeid. Dat betekent dat er gere geld aantrekkelijke exposities van en over Schiedam gemaakt kunnen worden. Om modern te blijven zou het wel aardig zijn dat de maquettes getoond worden die voor de ge meente na de oorlog zijn gemaakt. Het zijn er vele. In de genoemde kelder past geen toevallige expositie. De IJsselsteentjes van het gewelf ga ven de sfeer aan van de distilleerde rij-branderij. Het zou dus juist zijn daar permanent een expositie over hel gedistilleerd te maken zolang het Gedistilleerd Museum nog niet tot leven is geweld. IH'itsrmiruig ".-huil l'nói' Is link d«f I' Nellen in lihcit om niet j'eül 'ilisleiNiij/ tjf!; ar'ph'pn iijjljj. iJel/ejlljn enkele [je cijnl iliï ril ili'tlo fjehjccitiitl ill jji-uil tbot h dekt op het gebied van de prehisto rie. Wij zijn in staat om tonde)' bé- tltHtill' een gehele iifitl 1)1 (li ft<jlIj! mui podnodi'peit, tekeningen, jbtos maquettes over het oudste verleden ribt Schiedam. Dill tiliiiif dan ook te flnbptircii. Wltimiin hill er riiidcrs uen Iljpiilii riilil' ti sjiüCHia! y t Hliki! 'tril zfeft (cnit meif beter het trammetje nemen naar Museum Boymans-Van Beuningen. Het Stede lijk Museum te Schiedam mag nim mer wanen te kunnen concurreren met de bekende grote musea. Dat museum heeft een eigen plaats en vanwege het stedetijk karakter dient dan ook aan het historisch bezit een belangrijke plaats te worden gege ven. Er is materiaal genoeg en met wat hulp van de ter zake kundigen kan aan elke expositie een apart ka rakter worden gegeven. Wij denken bijvoorbeeld aan een expositie over figuren als Willem Lebinus Penning, Arij Prins, ds. Frangois Haver- schmidt enz. Er zou op dit gebied nog veel te zeggen zijn en men kan nog veel doen. Het argument dat er geen ruimte is gaat niet op. Fr zijn nu al drie grote zalen en een voor zaal. Eén van deze kan op zijn minst permanent voor de kennis van onze stad worden gebruikt. Dat is heel belangrijk omdat de Schie dammers wel mogen, weten in welke stad ze eigenlijk wonen. Misschien kan de gemeenteraad daar bij gele genheid de aandacht eens op vesti gen? SCHIEDAM. Geboren: Johannes G z v H Gunneweg en J G Verver; Willem D zv M Siemann en S Heerlnga; Grietje flvH J Heikes en A C DeUl; Saskla dv G A KanJj en JAM Blonk; Marttnus zv J Zegers en C Montijn; Richard J zv JU N J Korb en M Hoefnagel: Johannes H z v C L de Lorijn en J W M Speel: Johanna M d v J van de Water tn F C H de Goede; Marttnus WGMZvACM van Baarle en A M C van Beurden; Henri P zv H P Clement en H M Steehouwer; Helena M d v H P Clement en H M steehouwer: Gerard zv G Ktela en W Rijkebocr; Marearetha M d v M van Haalden en M M Burger. Overleden: J E van de Wetering. 81 Jr, echtg van P van WÜgerden; A Boaman, S5 jr; W Janssen. 67 jr; H J Hersbach, 77 jr, echtg van L A Bonefaas; J' M van der Waard, 63 jr, echtg van A Harte. der de wallen van Schiedam om on ze stadgenoten te treiteren. De Schie dammers trqkken er op los. zij ach tervolgden de vijand door de lande rijen maar arglistig was een deel van de Rotterdamse aanhang in de boomgaarden van slot Starrenburg verborgen. Dit slot heeft gelegen in de buurt van. de Overschieseweg. De Rotterdamse schavuiten ver moordden qzes Schiedammers en ze namen er twaalf gevangen. De Schie dammers zonnen op wraak. Op 18 de cember staken de Rotterdammers Delfshaven in brand. Tussen dit Delfs- haven en Schiedam alsmede Rotter dam moet men in die tijd grote stuk ken onbebouwde grond zien. Zo en passant werd ook het dorp Schoonderloo aan de Maasdijk plat gebrand. De driehonderd Rotterdam mers onder Heinrijk Willemsz, Ge rard Rooftas en Daniel Lepeltak wa ren verheugd, De kans voor Schie dam kwam toen Gerard Rooftas en kele Schiedammers achtervolgde. Bij de haven zag hij ze niet meer maar bij de kolk viel Rooftas met dertig man in een put. De Schiedammers hadden bij de haven een put gegra ven en deze toegedekt met takken en stro. Lepeltak en Joris van Brederode achtten het daarna noodzakelijk dat de dorpen Rhoon en Poortugaal ge plunderd werden om daardoor Schie dam te sarren. De Schiedammers klommen ook in sloepen en er ont stond op de Maas een gevecht. De Rotterdammers werden van de dijk geworpen en de hoofdlieden gevan gen genomen. De strijd naderde de climax. Twee daggen na. de strijd, op 8 februari kwamen drie ruiters uit Schiedam bij Jonker Frans. Ze deden een voorstel voor het verraderlijk overdragen van de stad Schiedam aan Brederode. Zij vertelden dat de troepen steeds on enigheid hebben in Schiedam. Er wa ren dan ook Bourgondische (Gelder se en Klecfse) troepen in Schiedam gelegerd, verder vendels nit Haar lem, Leiden, Amsterdam, Den Haag, Naarden, Muiden en Weesp. De haven, lag vol oorlogschepen want Brederode moest worden ingesloten. De burgerij zal in de enkele straten niet veel ruimte gehad hebben want de sol daten waren in de grote panden op de Hoogstraat, Dam, Kerkstraat e.d. ge huisvest. Onderling moet het een da nig gekrakeel geweest zijn en de ge schiedschrijver verhaalt van ruwe taal en veel gescheld. De drie verraders, Jan van Nijme gen. Gerard van Houten en Albert van Kleef gingen terug naar Schiedam. Zij hitsten, daar de troepen tegen elkaar op. Het werd zo rumoerig dat de be- voiking,:zich.¥beklaagde bij Maximiliaan Itï Dordrecht maar toen hopman Ni- colaas van Wittenhorst voor zijn man nen ging pleiten, dacht Maxirrjjliaan niet aan de burgers. Inmiddels hadden de verraders hun werk gedaan. De wacht zou op 14 fe bruari 's avonds om negen uur. zijn overvallen, de kanonnen zouden van de wallen in de kerksloot zijn gereden en Jonker Frans had maar het bezoek aan Schiedam te brengen. Om hem het gunstige bericht te brengen reed op 13 februari 's morgens om vijf uur een verrader de Rotterdamse poort Het wapen van Amsterdam draagt ook inderdaad de keizerlijke kroon en de geschiedschrijver verhaalt dat dit recht verkregen is omdat Am sterdam aan Maximiliaan 60.000 gulden schonk voor het voeren van de oorlog. Schiedam kreeg mooie privilegiën. Eén daarvan was dat jaarlijks op de veertiende februari een stille omgang mocht worden ge houden. Achthonderd man in twee groepen slopen tot aan de Overschiese poort en de Rotterdamse poort. In de stad zou men gaan vechten als van bui ten de kreet kwam dat Jonker Frans voor de poorten stond. Om acht uur werd een kreet gehoord. Dat wfis het sein niet maar de verraders dachten liet. Zij overvielen de Haarlemmers. Dezen kregen echter de steun van de veie honderden andere burgersoldaten uit Holland. Het aantal gekwetsten was groot, veel gewonden stierven door een slechte ver zorging en de verraders werden in het openbaar onthalsd. Valentijnavond 1489 in Schiedam was een bloednacht. Toen de troepen van Brederode in de buurt van Schiedam kwamen ontmoetten zij bevreesde en vluchtende verraders. Zwaargewond is maandagmorgen de 60-jarige Rotterdamse steigermaker Jo hannes Horetveg, Wolphaertsbocht 75, naar het Schietlamse Gemeentezieken huis gebracht. Hij was omstreeks half negen met enkele collega's bij de firma Spreeuwenburg uit Hoogvliet in de 48.000 tons tanker Avedrecht op de bouwhelling bij Wilton-Feijenoord in Schiedam aan het werk. Zij bevestigden in het schip op 10 meter hoogte enkele steigers. Toen de mannen naar boven klommen bemerkten zij dat Horeweg niet meer aanwezig was. Nadat zij een lamp in het ruim hadden gelaten zagen zij dat Horeweg tien meter lager op de stalen bodem was gevallen. Hij moet vermoedelijk het evenwicht hebben verloren en door een gat van een meter bij anderhalve meter zijn geval len. Zijn blessures zijn zeer ernstig. Advertentie Hebt u griep die zo echt in uw botten is gaan zitten? Jaag hem eruit met WITTE KHUIS. (poeders, tabletten of cachets). Salicyt-vrij en daardoor geen maagklachten. HANS TIEMEYER, acteur bij het Nieuw Rotterdams Toneel heeft maan dagavond in Schiedam een lans gebro ken voor de toneelkunst en ook voor de vernieuwing van het toneel. Hij deed dit voor het kader van de Schiedamse jeugdverenigingen in de aula van het Stedelijk Museum. In de eerste lezing van dit seizoen onder de titel: Wat koop je voor kunst? Een serie lezingen die door het museum in samenwerking met de Schiedamse Jeugdraad wordt ver zorgd. De heer Tiemeyer besprak de schoonheid en de zuiverheid van het Griekse toneel en de overgave van de primitieve mens in zijn uitingen. Bij de primitieven, aldus de heer Tie meyer waren de pantomimes, de dan sen, geen kunst, maar bittere nood zaak, geboren uit angst. Verschil tus sen toeschouwer en deelnemer was er niet. De heer Tiemeyer wenst nu dat wij weer terugkeren tot de zuiverheid van •van de Grieken, waar het contact tus sen toeschouwer en speler zoveel di recter was. Hij bracht in zijn boeiend betoog ais wens naar voren, dat de mensen die de schouwburg bezoeken hun theaterkoorts overboord gooien. Pas dan is het mogelijk om toneelvernieuwing geen holle frase te laten zijn. Hij meende dat zeker in de moderne kunst het contact tussen toeschouwer en verwekker veel directer is als in verschillende perioden daarvoor. Als een aardig voorbeeld daarvan noemde de heer Tiemeyer het beeld „De verwoeste stad" van Ossip Zad- kine in Rotterdam. Dat beeld staat daar, omdat het eenvoudig niet in een Kort daarop, in mei, poogden de Rot terdammers met 900 man Schiedam van de zwakste zijde te veroveren. Op de Oudedijk (dus in het huidige Nieuw- land) begonnen de troepen voortijdig te vechten. Eerst vluchtten de Rotterdam mers maar later konden ze het over wicht verkrijgen. Ze dreven de Schie dammers tot in de Ketelpoort (Dam- laan) maar toen sloegen de inwoners van Schiedam zo hard terug dat de Rot terdammers hals over kop de weilanden in moesten. De februari-overwinning werd voor Maximiliaan de grondlegging van zijn wereldrijk. Op 25 juni trokken de Ka beljauwen met 600 man Rotterdam bin nen en de volgende dag verdween Jon ker Frans met meer dan duizend man naar Sluis. Uit dankbaarheid voor de Schiedamse steun bepaalde Maximili aan ,,in onzen stede van Schiedam den 11 februari anno 1488" dat ,,onse stede van Amsterdam ten eeuwigen dage ha re wapen mogen bekleeden -mette kroo- ne van onsen rijke". De fiets is gestolen van de Schie damse bankwerker H. de J. Het rij wiel stond niet afgesloten op de Sin- - géi. In de Open-Deursamenkomst die zondag 24 februari in de grote zaal van gebouw Irene in Schiedam zal worden gehouden spreekt de redac teur van de Open Deur, ds. G. P. Klijn, Het onderwerp is: „Uw oordeel gevraagd". Aanvang 10.30 uur. Er zal ruim gelegenheid worden gegeven tot het stellen van vragen. Dit is de,grafsteen die in de Grote kerkte"Schiedam-'herinnert' aan dé Hoekse en Kabeljauwse twisten. Deze steen is gewijd aan een der gesneuvel den van de strijd op de avond van Valentijndag 1489. In spiraalvormig gotisch schrift is gebeiteld: „Int iaer ons Heere MCCCC en LXXXLX op' sinte Valentijnsdach wart doot ghe- scoeten Wybrant Jacobsz van Amstel da. Bit voer die stel". museum of een beeldentuin had kunnen staan. Het beeld groeit in de stad en met de stad mee, zei de heer Tiemeyer.; Het raakt het wezen der dingen, het beeld speelt met de stad. Hier kan' iedereen voelen wat deze stad heeft doorgemaakt en wat Rotterdam nu on-; dergaat. Bij het toneel moet ook iets derge lijks gebeuren, maakte de heer Tie meyer zijn publiek duidelijk. Men kan||; de stad en het beeld vergelijken met een schouwburg. Pas als de toneelkli-. ker en de acteur voelen dat zij er dl-' reet bij betrokken zijn, dan Is er .spra ke van toneelvernieuwing. Advertentie VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL.! 4636 - VLAARDINGEN Wij hebben 'n beetje moeite met de karakteristiek van een concert wij konden het door omstandigheden slechts vóór de pauze bijwonen zo als het eergisteren 46 jaar geworden Dameskoor 'Vivezza' dat maandag avond in de zaal Triangel gaf. Het is in ieder geval iets tussen huismuziek en concertzaal in, waarbij de band tussen kunstlievende en werkende leden een belangrijke rol speelt en mede doel van de uitvoering blijkt te zijn en waarbij eveneens de vormen wat afwijken van de gebruikelijke en derhalve ook de normen in enigszins andere zin gehanteerd dienen te worden. Vivezza's zang is een sprekend voor beeld van de manier waarop in zeer vele gevallen de koorzang uit liefheb berij ten onzent wordt beoefend: gedis ciplineerd. toegewijd en met kennelijke aardigheid in de muziek, kundig geleid ook, maar eveneens voortdurend de Jbe- perfctheid van het beschikbare materiaal demonstrerend. Het zal daarbij wel een typisch'Neder landse karaktertrek zijn zowel, van de zangers en zangeressen als van de toe hoorders dat men onder deze omstan digheden minder aansluiting zoekt bij de positieve punten van datgene wat men te bieden heeft, dan wel bij de keuze van het repertoire juist op datgene mikt. waarbij de tekortkomingen het duidelijkst aan het daglicht dreigen te treden. Wij overwogen dit bij het luisteren naar de consciëntieuze uitvoering van de vier religieuze koorwerken waar Vivezza haar avond mee opende en die bij hun soms ogenschijnlijke eenvoud een grote nauwkeurigheid en zuiverheid vereisen, die het koor niet in alle op zichten vermocht op te brengen. Ongeveer hetzelfde, zij het naar het ons Musis Sacrum, Schiedamse Gemeen schap, Toneelwedstrijd,- Uitile Dul-ci, 20. Chr. Sociale Belangen, Schiedams Christelijk Mannenkoor, Feestavond, 20. De Rank: NCVB-Kethel, Contactavond, 20. Chr. Sociale Belangen: Lasclub Schie dam, Praatavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 13 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon U5588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote ot St. Janskerk". 9—17. Stedelyk Museum: „Spiegel aan. de Wand" Historische eostuums, 1017, en „Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk" 10—17. wil voorkomen in nog iets gunstiger zin, geldt voor het als „Mannenensemble" ge annonceerde klein-mannenkoor „Eupho- nie", dat zich o.a. had gewaagd aan Brahms' alt-rhapsodle, waarin mevrouw Geri van der Giessen soleerde: een stem met weinig diepte, maar ook zonder alle niet-bijbehorende opsmuk. De voordracht die mevrouw Lenie Hoogland demonstreerde in de sopraan solo in Psalm 63 van Lachner, gaf blijk van een duidelijke dramatische voorkeur. De bas Max van Egmond liet een bijzonder mooi geluid horen in o.a. .enkele aria's van Purceil ea Haydn, zij het dat men over enkele tempi met de solist van mening kan verschillen. Een kamerorkest, waarvan o.a. enkele leden van het Rotterdams Fhilharmonisch Orkest deel uitmaakten, en de pianiste Lenie van der Endt, kompieteerden de kring van medewerkers, bewonderens waardig vitaal en persoonlijk geleid door mevrouw Kath. VerhoeffTom die bij haar entree een bloemenhulde op haar lessenaar aantrof. De wethouder voor culturele zaken, de heer H. K. van Minnen, gaf van zijn belangstelling voor het concert blijk, Mr. E. D. KRAAN. Op het kruispunt Burgemeester Pruis- singed-Billitonlaan te Vlaardingen ont stond maandagmiddag een aanrijding tussen een fiets en een bromfiets. De 23-jarige verpleegster J. G. Radema reed op haar bromfiets over de Bur gemeester Pruissmgel in de richting Broekweg. Op dit kruispunt verleende een bestelauto haar geen voorrang. Om deze auto te ontwijken, ging mej. R. naar links en kwam in botsing met met een fietser. Met een hersenschudding en verwon dingen aan gezicht en ledematen is mej. R, naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd. Getuigen van deze aanrijding worden verzocht zich in verbinding ie stellen met de gemeentepolitie van Vlaardingen, afdeling verkeer. Van de nagelheter J. P. B. W, is een bromfiets gestolen die in een rij wielstalling in de Hoofdstraat heeft ge staan. ET INGANG van de zomerdienst (31 maart) zal de Carvair tijdelijk geen regelmatige verschijning meer zijn op de Luchthaven Rotterdam. Deze be slissing heeft de directie van de British' United Air Ferries genomen. Aanstaan de zomer zal dit vliegtuig geheel worden ingezet op de routes tussen Southend en Bazel, Genève en Straatsburg. Zoals be kend is de Carvair een verbouwde DC-4 met een grote capaciteit voor het vers: voer van personenauto's. Begin maart; van het vorig jaar verschenen op het Maas-stedelijke vliegveld de eerste Car-' vairs van de BUAF. Voordat de toestel len konden landen en starten werd eerst' de landingsbaan in westelijke richting: provisorisch met 120 meter verlengd, waarvoor de- Rotterdamse autoriteiten speciaal toestemming verkregen van dé: Rijksluchtvaartdienst. De Carvair, die; zaterdag zijn tweede jaar van dienst in ging, is een succesvol type vliegtuig ge-, worden. In één jaar tjjd noteerden de* maatschappijen die het toestel gebruik ten. meer dan zesduizend vlieguren. Be' fabriek kan dan ook de bestellingen voor" dit eerste vliegtuig, dat speciaal voor heti vervoer van apto's werd ontworpen, niet bijhouden. In dit laatste feit "zit een van, de oorzaken dat de BUAFbesloot' de; Carvair. voorlopig niet meer in de lijn diensten Rotterdam.Southend 'optel.Ug- men.. Men heeft te weinig Carvairs en die wil men. thans..voorshands, uitsluitend: inzetten op de laiigerèv routes,, waarop-zij- bovendien meer rendement afwerpen. De Bristols, die ook voor de Carvair al in Rotterdam verschenen, zullen nu; dit; vervoer weer overnemen. In het zomer/; seizoen worden acht a negen vluchten SouthendRotterdam v.v. per dag ge maakt. Dit wil niet zeggen dat de Car/ vair dit jaar geheel van Zestienhoven j weg zal blijven. Voor chartervluchten e.d. zal men het toestel wel inzetten op I Rotterdam. -o DE GENEESKUNDIGE dienst in Rot- terdam verzekert met klem, dat de op het ogenblik zeer talrijke gevallen van buikgriep niets t.e maken hebben, met de kwaliteit van ons beruchte drink- water. Het is ook niet zo, dat griep- patiënten buikklachten krijgen door het Rotterdamse drinkwater, met andere woorden: dat de griep zonder ons-drink- water niet het karakter van buikgriep zou hebben, aldus de directie van de G.G. en GD. Het bekende verhaal dat de man of vrouw die van eiders komt' en dus niet gewoon is aan het Rotter damse drinkwater, buikklachten zóu krij gen als hij ons water drinkt, verwijst de geneeskundige dienst naar het rijk der (zeer hardnekkige) fabelen. (Van een onzer redacteuren) Te weinig is er bekeiid over tic ge schiedenis van SfcUletialii. I cl uilfeit vittt Viiii /ilkeiiitWè jiil jiÜ lijaT He gegevens vstlt Villi der Sliiis uit i t~U Ifilill is cliiii libit cell rijke bron olm!al daaruit blijkt dat Schiedam iri dé inidijclëfinvrn ceil Villi ih'IHiHlijti lil gèwtöil jij tii dal (tel life- in een jarenlange krijg, die in wezen van ,1.35b dateert maar clie bij de machtsovername van Miakjniiliaan oirl- streeks i 480 weer een lioogiëpühi was genaderd. Zeer bijzonder is dat uit die lijd en kele Schiedamse toneelstukken date ren. In het boek van Van Aikemade is de „Comedie van 't beroerde Schie dam" opgenomen. De situaties zijn üulHenjiiik Schiedams, maar.mcu dient j-etuitiulli le hóudetl met dichterlijke rrijhe'deh. De qtid-areUivaiis dis. A. van dor Hoest Clement meent dat dit stuk is geschreven door liir. Jacob Vinek (om streeks l670i. Deze Vtlick. laat ip het toneelstuk ook opti'ederi majoor Nièuwpoort ril blirge- ibRpstek t3evs ||il Hd Zl'Mliiliith eb ébvllll- lliilll fi Willi': fill Ktivnll mill Hf Uiri-I' omit- hlqmiiiii.' nil zij zijn mogelijk lu hel spel bevoegd, opidd-t zij voorouders van de iihhianide hlmilie Vinek zijn. Er zijn meer versies van dergelijke toneelstukken, Zo is in 3949 in de nala- iehschap van Van Ziiylen van Nijeveit een rederijkersspel ontdekt geheten "t Spul van Jonker Franssenoorloch" en zou om zeven uur te vroeg het verra- daterend uit 1594. Het is gemaakt nam een nog ouder spel. mogelijk uit 1490 1501). Djt authentieke rederijkersspel is het oudste ndtionaal-histurisehe drama van Nederland. Het is bij de viering van het 675-,jarig bestaan van Schiedam in het Passngetheater opgevoerd. Het werd in de zestiende en zeventien de cemv in Schiedam steeds opgevoerd door de rederijkerskamer ,.De Roo Roo- sen" die de zinspreuk „Aensiet de Jonc- hcyi" voerde. Het blazoen van deze re- derijkerskamei' is nog in het Vlaarding- so stadhuis te zien. De weergave van de kindermoord op Bethlehem wijst op het bestaan ver voor de Reformatie. De Kt'tteveiiis |ij( liet. join naai van Wil- u-lil van der Sluis echter wijzen er op i ilut het rederijkersstuk geen getrouwe weergave is van het historisch gebeu- I ren. Zo leidt Wittenhorst in dit stuk het j verraad. Naar wij in ons artikel vermei-1 den was Wittenhorst op de bewuste 14e februari in Dordrecht. Daar werd hij ook gevangen genomen. Een trommelslager Hans Schermer derlijke sein hebben geslagen. Dronken als hij was verstohd hij een Schiedamse vrouw heel slecht, hij meende dat ze negen uur zei. Ook dat klopt niet. Van der Sluis vermeldt en dat lijkt, geloofwaardiger dat de onge duldige muiters om acht uur te vroeg op vermeend geschreeuw reageerden. Ook de namen van de andere (werke lijke) verraders en de namen van de personages in het rederijkersspel ko men niet overeen. Dit houdt evenwel niet in dat de betekenis van dit spel moet worden onderschat. Het feit dat het verraad van de veertiende februari belangrijk werd geacht voor een jaarlijkse opvoering moet een belangrijke bijdrage voor on ze geschiedenis worden genoemd, zo als ook liet boekwerk van Van Alke made de Schiedammers meer te zeg gen heeft dan kennelijk ooit is gedaan. De PTT te Schiedam heeft aangifte gedaan van diefstal van een tafelte lefoontoestel ter waarde van 60 gul-j den dat in een leeg huis itt cl» Langej Nieuwstraat 187 stond. I vraagt voor de bouw van olieverwer- kende en chemische installaties o.a. in het Botlek-gebied VAKBEKWAME t (met N.VL.-diplomai. Tevens bestaat op onze F1TTERSSCHOOL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar), de mogelijkheid een voor de olreverwerkende en chemische industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken, Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoedmg. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeeiregeling. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 20 februari a.s. tussen 7 en 8 uur njn bij het Gew. Arbeidsbureau te MAASSLUIS', alwaar een. Werkspoor-vertegenwoordiger aan. wazig is. Reis- en verzulmkosten b(j sollicitatie worden vergoed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1