Schiedam jaar betrekt vijftig stroom uit ITdam MUSEUMORGEL IS TOT ZWIJGEN GEBRACHT ROTTERDAM vestigingstekort aan Aanvulling van rijdend materiaal der gemeente Ton voor uniforme tuinhuisjes Nog steeds zijn er gaslantaarns, maar... Thurlede wordt een modelcomplex Kredieten voor teclmbedrij ven Bedrijven waren Belasting op films lager PW en door droogte gescheurd Vol programma voor NCVB A. van Hoek kreeg Schiedam verjongt zich bronzen medaille i Babies vulden in 1962 Voorstel aan Schiedams raad Schiedam o FT Verzekering' voor ouroerliike stand ongevallen hoger Gemeente koopt tien woningen TSF gaat tweede lustrum vieren Kleding uit kerk gestolen Omhoog getrokken aan handschoen KLÖOSTERBALSEM DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 20 FEBRUARI 1963 j vroeden. In de oude buurten staan nog' wel de gaslantaarns. zij zullen worden vervangen door j elektrische lantaarns maar het is Eerste stad op te snelle j jubilaris gesteld als men conclu- -i1 j_. -•-el el vrouwelijk personeel PROBLEMEN «kim.»»? c*-:Jg T£1SSZSS£iSSSSr^: GOEDE ZAAK DE Schiedammers ....ert morgen ....en dagelijks f Advertentie) Overeenkomst S &.n.^l6V,M3hi?dK!tet h3= „Zonnehuis^-pl annen nog niet zo ver op het terrein van de T.H.B. aan de t>OtSlH«eil TOet Schade pagina Voor ruim 112.000 willen B. en W. van Schiedam kredieten beschikbaar j stellen voor de Technische Bedrijven, j Voor f5.200 zal dan een zeskleuren-' schrijver worden aangeschaft. Dit ap-j paraat registreert de waterdruk in lei stad. Verder is 36.500 nodig voor ver- j sterking van het laagspanningsnet en i f70.500 is nodig voor dc electriciteits- voorziening voor het nieuwe gemeente-1 ziekenhuis. Het is noodzakelijk gebleken op schillende punten in de stad i La Haven. Westvest, Groenvveegje. W frankelanrisestraat, Fabristraat, Huys-j mansstraat en Strijensestraati het laag- fl O PPVKTP spanningsnet te versterken. Hiertoe moet j ca. 750 nieter kabel worden gelegd. De kosten van dit werk worden begroot °P (lf]2,Qrfl Q}'§ 1 In de lijst van kapitaalsuitgaven, op-! genomen in de begroting 1963, is reeds(van een onzer verslaggevers) met een uitgaaf van 23.300 wegens) voorzieningen aan het laagspanningsnetTAIT jaar viert 'net Elektriciteits rekening gehouden. Bij de opstelling van; l_T u r. .u i dit bedrag is niet gerekend met de j bedrijt in Schiedam het gOU- maatregelen. die nadien ook voor dei'den bestaan. Op 4 april 1913 Strijensestraat nodig zijn gebleken.kreeg Schiedam de eerste elek- In navolging tot Rotterdam willen B. en W. van Schiedam ee vermake lijkheidsbelasting op films verlagen. Een vorig voorstel daartoe, op 6 decem ber 1962. werd voor nader onderzoek aangehouden. B. en VV. blijven een uniform tarief van twintig procent voorstaan. Ook be lastingtechnisch is een uniform tarief i (Van een onzer redacteuren) Het fraaie orgel in dc aula is .hel beste tarief. In het afscnaffen echter i van het lagere tarief van vijftien pvc-het Stedelijk Museum te Schiedam] f 5.628 216,10 in aan elektriciteit, in 1962 vrijwel louter bedoeld voor het door leent voor de zogenaamde culturele j is tot zwijgen gebracht. De restau- j bedroeg dat 6.(131.00(1 en voor 1963 is het draaien van de mtoren in de werkplaatsen films zou echter het gevaar kunnen' ratie zal vermoedelijk een kwart ton j geraamd np f 5.610.1)00. De elektrische! i schuilen dat het Schiedamse bioscoop, j ragen Er zijn bedragen van energie toverde in 1P61 aan inkomsten op; t'.,rlir-filinir - "4~ 7.572.700.67; in 1962 ƒ7.918.000 en voor; «"""'""f gezegd kan worden ligt 'ter beoorde ling 'van dc deskundigen maar wel kan men stellen dat het orgel in. bet verleden niet op deze manier versleten raakte. Het is bij dit houten instru ment namelijk noodzakelijk (zoals bij alle kostbare houten meubels) dat bak- jes water worden gezet in het instru- het jubileumjaar is geraamd; ƒ7.665.500. i De winst bedroeg in 1961: ƒ332.100,46: in 11962: ƒ:205.730 en voor 1963 is geraamd: j 377.558.55. Kr is een jaarlijkse omzet van lacht niiltioen. Vijftig jaar geleden was er nog geen sprake van een miilioenenbedrijf. Reeds in de negentiende eeuw gebruikte men de kooldraadtamp van Edison, maar eerst in 1917 zou Schiedam vijf millioen kilo- Voorts hebben metingen die in novem ber zijn verricht uitgewezen dat hier en daar grotere kabelverzwaringen nodi De verlichting kwam in wezen eerst na de eerste wereldoorlog op gang. In 1918 kregen de Hoogstraat, de Grote Markt en de Dam tal zevenhonderd jaar de centrale vangoed" e" 'f 27 000 ?en°emd: "ct ?r"j ment om het uitdrogen van het hout cunuieie en .uncru negel -s >>uitgedroogdde pijpen zijn| tegen te gaan. Het is een ouderwetse methode die nog steeds zeer geschikt' is. In het verleden is het orgel steeds zo behandeld en naar verluidt zijn moeilijkheden niet voorgekomen. Blijk baar is er de laatste jaren geen, wa ter gezet bij het orgel met als gevolg dat de houten pijpen in de droge war me lucht zijn gebarsten. Redactie). Om het vertonen van dergelijke j gescheurd. Het zal wel enige tijd du- films zoveel mogelijk te biijven stimu-ren voordat het verfijnde instrument leren stellen B. en W. de raad voormet orgelmuziek de officiële bijeen- siraten van de stacUi de eerste verlichting, i het tarief van vijftien proeent voor komsten zal opluisteren cn ook kun- Ook de winkeliers probeerden het nieuwe j films met culturele waarde te handha-nen cr geen concerten worden gè- medmm. In 1922 werd voor dc woningenven. Met het oogmerk ook het verto-houden, het vastreehttarief ingevoerd en toen was nen van Nederlandse films te bevorde- er geen houden nteer aan. (ren menen B. en W naast het geredu- Uit vijfduizend oude woningen, werd! ceerde tarief van vijftien proeent voor j dc gasverlichting verdrongen ten bate vande culturele films een tarief van tien] zijn dan waarvan aanvankelijk is uit-!,,_„ lnco gegaan. Een en ander verklaart de ho-i I9bo vrijwel niet meer be' watt per jaar verbruiken, twintig jaar later was het verbruik vervijfvoudigd en! de elektriciteitsverlichting. In de dertiger; proeent te moeten voorstellen voor liet; _T veertig jaar tater is al sprake van meer i jaren legde de crisis veel activiteit lam. vertonen van Nederlandse hoofdfilms.] -I ICltei t Uit Rotterdam. Vvclt Qcltjdaii honderd millioen kilowatt per jaar.tzelfs de spanning van de elektriciteit kon De totale geraamde inkomst van dc betekent kan de Schiedammer! imaar moeizaam naar nieuwe toiToinen i vermakejUkheidsbelastmg zal daardoor gere kredietaanvrage. j dringen. Voor een rijksdaalder wilde men graag!. met 9.000 dalen in 1963. Rotterdam was de eerste stad in Europa jeen lichtpunt met bijbehorende leidingen Tï4:.»f PATltpnl» ie een gemeentelijke centrale kreeg, dal loggen Dat werd zo a-lot gedaan dat et AJV71.V 1. C7 G.UFJ.H.I. fJXC- die was in 1894. Toen de brandersindustrie gevaar voor mensenlevens en woningen omtrent het fin de siècle in Schiedam op [ontstond vanwege de onvakkuncligheid apegapen lag kwam als de verlossing de'van de monteurs. Er werden dan ook - V c I metaalnijverheid naar deze stad. Vooruit- j maatregelen genomen, de installatievoor- j ltt*rviVi f-w ni&t onneus ten opzicntG VSLll dc!Strevende figuren meenden dat deze indu- j schriften werden bindend verklaard. j UI Ulllilclbcll i* wel behoefte zou kunnen hebben aan Een omvangrijk programma heeft de 1 deert dat sommige Ditoreske Ned. Chr. Vrouwen Bond-Centrum voor _i_ TTr de leden samengesteld voor de komen-; L«an$e Haven, Oude de weken De Schiedamse dames ko- Sluis e.d. gerust nog heel lang men volgende week woensdag in het Ge- j voorzien mo«»n blik'pn ven He reformeerd Jeugdhuis Lange Haven 97: e-n Olijven v ..n Qe bijeen. Dan spreekt mevrouw W. Bal-sfeervolle ke-Hilbrands uit Baam over: ..Zendings-' lichting ervaringen onder de Toradja's", Er wor-j den diapositieven vertoond. j Op vrijdag 22 maart zal de neer M. Vlasblom uit Monster komen spreken' over: ..Christelijk Onderwijs, nul" Het! jaarfeest wordt op 24 april gehouden, i Op donderdagavond 30 mei spreekt ds. J Heugeveld uit Gouda over: ..Gods Wegenwacht". j Op donderdagavond 7 maart gaan de; dames naar het Stedelijk Museum op de Hoogstraat om te luisteren naar een! lezing over Het Groningse Expression:?- me. Daarna bezien zij tijdens een rond-i leiding de werken van Job Hansen. Op i donderdag 14 maart wordt 's middags j een excursie gehouden naar de N.V. j Sterovita Melkproducten in de Spaanse Polder. flakkerende gasver- lektriciteit. In de eerste na de 1 jaren eeuwwisseling werd voortdurend aange drongen op voorzieningen in dit opzicht. in 1906 wordt zelfs gesproken van een eigen elektriciteitscentrale voor Schiedam. Dan zou de slroom gebruikt kunnen wor den voor de stadstram van het Hoofd naar het Station en de paarden van deze vervoersmaatschappij zouden dan in de (Hoofdstraat op stal kunnen worden gezet. oor de nieuwe wijken geeft de; De stedelijke krant drong fel aan op gemeente Schiedam in de laatstejhet treffen van de voorzieningen maar in ging de overheid met Als oorzaak van het euvel wordt genoemd de verwarming in het mu-: seum. Tegenwoordig wordt die een- trale verwarming automatisch gere- geld met thermostaten en voor het juiste vochtgehalte zorgen automaten ou aanwijzing van hygrometers. Het orgel is een Barok-instrument. j üe Waalse kerk kocht dit kostbare en i 'prachtige instrument omstreeks 1777 en j het kreeg eer. plaats in het St. Jacobs-; gasthuis toen cat in 1789 gereed kwam.] Bouwer is J. Hess 17301811) die or- ganist was van de St. Janskerk te Gouda. 'en die omstreeks 1753 ook organist was: te Maassluis. He; kleine orgel heeft beperkte mu- In de oorlogsjaren was er een rant- j weWp^lTletten gelijkheden maar de' dispositie biedt soeiiermg van elektriciteit en in li>-U,dat a!s 2y snel rijden d Dolitie toch gelegenheid tot klankzuivere expressivi- liet men liet de hcs.ilkmg geheel met in staat js ze aan te hüuden Tot nog teit. In de oorlogsjaren is het orgel nog toe- maakte de Schiedamse politie voor geheel gerestaureerd voor zover dat! het maanlicht doen. Op 17 mei 1915 was er weer elektriciteit en op 27 juni stond het gehele net weer onder spanning. Achttienduizend elektriciteitsmeters moesten worden gecontroleerd omdat vele Schiedammers in de oorlog ge leerd hadden ..er een hcetje stroom bij te smokkelen". In de tien naoorlogse jaren is het ver jaren ongeveer honderdduizend gul-j'910 ging de overheid mei RotterdamUiruïk verdrievoudigd Industrieel en por den uit aan het ophalen, het ver-lbnderhandck-n over leverantie van elek-ticulier hielden gelijke tred: 79 procent zwaren en het vernieuwen van deifrieitelt. Hef zag er een jaar later naar verbruik voor de-industrie en 19 procent elektriciteitskabels i -j- uit dat Schiedam met Delft tot een ruil- (handeltje zou komen. Delft zou etektfici- Allcen ai het vervangen van elek-vofir m Schiedam gaan *ir triciteitsmeters kost in het jubileum jaar f 38.000. Het Elektriciteitsbedrijf is bij de gemeente "selfsupporting", sterker nog, de winst van de bedrij ven bij de G.T.B. dient o.a. voor het uitvoeren van onrendabele werken in onze stad. vaardigen en Schiedam zou drinkwater 200 voor de particulier. Het verbruik steeg van' 86 kWh in 1939 naar! 131 KW in 1950 en het is nu omstreeks de controle van het bromfietsverkeer gebruik van een bromfiets. Nu dit rij wiel echter versleten is. meent men er beter aan te doen een licht motorrij wiel te koperi. Het wordt dus een motorfiets met een zeer licht motortje maar waarmee de politieman harder mag en kan rijden dan de 30 respectievelijk 40 km diei een gewone brommer mag rijden. Ook: in Rotterdam heeft de politie met de-j huishoudelijk ze motorfietsjes proeven genomen. Voor de bouw van een park van hon- 7.0 kocht Schiedam in 1961 voor Moderne gasontladingslampen met eer, felle lichtbundel verlichten nu de straten, ongeveer een millioen kWh wordt ge bruikt voor de straatverlichting, onge veer twintig millioen KW voor huishou delijk en ongeveer 80 millioen KW voor de industrie. In 1913 had het leidingnet een maken voor Schiedam en Delft. Als-de i rnrit r varieren toen een voor uitziende blik bodden gehad., /.ouden ze zeker besloten hebben dat Delft het drinkwater zou moeten vervaardigen. Dan had Schiedam misschien een enorme elektriciteitscentrale gekregen. Die kwam er echter niet want in februari 1913. dus nu precies vijftig jaar geleden, werd het j lengt,. van 12 5 kilometer en "er waren contract van de gemeente Schiedam met, tien transformatorhuïsjes. De duim- Rotterdam gesloten waarbij wordt be-Z paald dat Schiedam het voor HoUerdam k,abels Vervangen door pols- I geldende tarief zat betalen. i dikke slangen, het net is ongeveer 2o0j j kilometer lang, cr zijn meer dan 2.101 Er was gom plaats voor een centraletransformatoren met een vermogen i omdat de Rotterdamse centrale aan de van meer dgn 7()-000 kVA en de voe. Gahlinst raat nog geen vier kilometer di nggeschi edt nu op vijf rond om de! van Schiedam is steleden. In l'»33 werd A j l besloten lor het aangaan van een belan-i ?ude..stad Be'cpn punten met een. gcngemocnschap Nu zijn er factoren dietwintigtal kabels met een dikte \an Het GEMEENTE vraagt ZIEKENHUIS te SCHIEDAM voor de huishoudelijke dienst Werktijden bij 9 bij 5 uur in overleg uur van 8 tot 1 uur of van 2 tot 7 uur. bij l'i uur van 5.30 tot 7 uur rs.m. Op zaterdag en zondag wordt bij tourbeurt dienst gedaan. Sollicitaties te richten aan of aanmelden bij de adjunct-directrice. JS elk gezin komt (wijzen op Europese energievoorzieningen, met elektriciteit pit krachtcentrales in Zwitserland en mogelijk de kerncentrales Op 4 april 1913 begon de stroomleve- driemaal 150 millimeter kwadraat. velee moment dat de moeilijkheden te'ter j deze week een collecte in onze xlnd. üm te begïnrrun knn men aan deze .1.000 woningen ,n Schiedam en ecn djkte hadden van driemaal vijftig: groot zijn. De konten voor de verple-als DEL met voldoende medewerkersmillimeter kwadraat. De draaistroom; ging in het ziekenhuis bijvoorbeeldkrijgt knn niet bij alle woningen de(5000 volt) werd in het hoofdschakelhuis i kunnen ondanks de goede sociale collecielijst worden aangeboden. aan de Broersvest naar driemaal 220 volt! Burgemeester mr. J, W. Peek heeft 5 voorzieningen cn verzekeringen wel- Daarom ts het noodzakelijk dat DEL i getransformeerd en vandaar gingen de! vanmorgen om half elf op de werf Gusto. t eens een geduchte aanslag op je por-i hulp krijgt van voldoende man- en iBabels met de drie koperen aders vanMaasdijk. Schiedam, de eremedaille ver- temonnee plegen omdat er zoveel j vrouwkracht. Als er tweehonderd me- zestien miltmeter kwadraat naar de aan-bonden aan de Orde van Oranje Nassau I extra kosten zijn. Meer van dergelij- j deiverkers zouden zijn heeft ieder m» i Besloten bedrtjven. jjn brons uitgereikt aan de beer A. Th. I t ffijfdi-ï aVi -Xr - S.md^dc'Swe! Schiefam en wonende BriteS 5' tnogehjk dal ten tan de kin dei tri aan een honderdtal huivert. Het ts Waterweg. Hoek. Vegla, Excelsior, Gist-i28. Op 19 februari 1923 kwam de heer tiaar een, tehuu tiioei, misschien oe-..ieer belangrijk vanwege het goetle fabriek. Anker- en Kettingfabfiek. Oxv-]Hoek in dienst bij de N.V. Werf Gusto J hoeft vader of moeder extra voeding.men een straat heeft geen md.Maar jgeuium. Het volgend jaar waren er hon-lv.-h. fa. A F. Smulders. Hij vervult de er kunnen te hoge kosten zijn voor [doel dat geen ivoning wordt ov erge-'derd verbruikers. De elektriciteit was! functie van schoonmaker. het onderwijs. Op andere wijze kun-'slagen. Daarom: medewerkers voorj nen zich moeilijkheden voordoen en: j i dan is het vnor de betrokkenen de! MEDEWERKERS i grote vraag hoe de problemen kttn-: ^A,, c i j i j yOALS wr/ gemeld hebben dienen: nen worden bestreden. A de lijsten eind van de ureek bij DP 1 Christelijk Sociale Belangen te utor- j .13.1-.. j den ingeleverd, adres Lange Havent f AXG geleden al is dat pi'obfeem] 73 Schiedam. Voor het zover is moet) in de christelijke vakbeweging', de actie evenwel goed en groots tvor-j hekeken. Er kwam een christelijk so- den uitgevoerd en daarom dienen dei ciale organisatie Draagt Elkandersmedewerkers zich op korte termijn Lasten" die met de naam al hette melden bij de bestuursleden van streven weergeeft. Deze DEL heeftj DEL, dat kan o.a. geschieden bij de jaar in jaar uit uitstekend U'erfc] heer T. N. A. van Est, Geert Rein- rerricht maar het is wel duidelijkdersstraat 36 c. Praat eens met deze dat het geld voor dit werk dient te functionarissen. mogelijk dat u u-orden verstrekt door degenen die; prompt overgaat, tot het werven van tnoeiUjkhe- donateurs van DEL (Van een onzer verslaggevers) niet getroffen zijn door moeilijkhc- donateurs van DEL want er dient jt den. Juist die inkomsten van 'DEL i nog veel leed te winden bestreden en j Vervoer-, Reinigings- en een aanmerkoliike besmrin» uo de; dienen te worden opgevoerd omdat I gezamenlijk kunnen tvi) dc lasten j tingsdienst. B. en ff. vragen' de_ gre- i brandstofkosten oplevert!"De koster be-l (Van een onzer verslaggevere) HET bevdlkingstotaal van Schiedam is-in december 1962 gedaald met 38 mensen. Op 31 december bedroeg het bevolkingstotaai 81.100. In decem ber werden 60 jongens en 58 meisjes geboren, er overleden 28 mannen en 2G vrouwen. In Schiedam vestigden zich 100 mannen en 93 vrouwen, uit Schiedam vertrokken 157 mannen en 138 vrouwen. Het geboorte-overschot bedroeg voor december 64 mensen 'en het vestigings tekort bedraagt 193. Beneden de leeftijd van een jaar overleden twee kinderen, in de leeftijd van 6069 jaar overleden dertien Schiedammers, twaalf stadgeno ten waren ouder dan 70 jaar en twintig stadgenoten hadden de leeftijd van tach tig jaar bereikt. Er traden 61 Schie dammers in het huwelijk, er werden vijf echtscheidingen uitgesproken. Bin nen de gemeente verhuisden 128 gezin nen met in totaal 564 personen. Het jaaroverzicht geeft voor de ge toen mogelijk was. In Schiedam hoopt, •--- -- --- - men dat het orgel zo spoedig mogelijk I derd vakantiehuisjes te échten in de tus- zal worden hersteld. Het zal de ge- i *cn Hoogcvccn en Meppol «rlesen Drentse meente geld kosten maar ook het rntr f^nk £mnen k *«£8»'eaWeomiiE af draagt voor dergelijke restauraties bij.gekomen. Dat bungalowpark „De berden behoort toe aan de ^cneepvaart- j-v jo j vereniging Zuid, de Rotterdamse vereni- Unacntzaamneiavan ondernemers in de. vervoer-- en «Wij tekenen hierbij aan dat we het havenbedrijven. „De Westenbergen'* ,r is woord ..onachtzaamheid" hebben iio-jniet minder dan vijftig hectare groot ren vallen ten opzichte van de behan-jfïct werk zal niet worden uitgevierd delins van dit orgel. In hoeverre dit door bouwvakarbeiders, waaraan ons land immers een zo groot tekort heeft. Leer* lingen van vijf openbare, twee prot.- christelijke en twee r.-k. lagere techni sche scholen te Rotterdam zullen'van 1 april tot l oktober het gehele bungalow park optrekken. Al deze jongens worden verdeeld in groepen van dertig, elke groep zal één week in Echten gaan werken. Deze wijze van werken, die geen bouw vakarbeiders zal kosten, heeft er toe mee- gewerkt, dat de rijksgoedkeuring versneld is afgekomen. Ter voorbereiding van dit werk heeft men vorig jaar op het ter rein een proefbungalow gebouwd en een sportveld aangelegd. De werkende jonge- 'crien zullen worden gelegerd in een rote tent, de leiding zal deze proef- ungalow bewonen. Voorts zijn er nog hïnnen voor ecn groot centraal gebouw et kamp winkel en accommodatie voor vakantiegangers. Bovendien is het de •doding, dat op het terrein 7nog een •rcltnin en een zwembad komen. De cstellen voor de speeltuin worden ver vaardigd door leerlingen van de OBotter-, damsc havenvakschool, het zwembad wordt een plastic doorstro omhad, een-zo genaamd Pcziebad. Het terrein, een gröot vlak bos- en heidelandschap, zal.v men zoveel mogelijk onaangetast latent De vakantiehuisjes zullen slechts een betrek kelijk gering deel van de oppervlakte innnemen, zij komen dus niet verspreid over het gehele land. Verder zullen op „Dc Westenbergen'- drie kampeerterrei nen komen. Waarvan er een zal worden bestemd voor werkkampen en zomerkam pen van de havenvakschool, het tweede wordt een gewoon kampeerterrein en het derde zal worden bestemd voor caravans. f V - DE NEDERLANDSE Bond -voor Ouden'ij van Dagen heeft in een brief aan ^dèV Rotterdamse gemeenteraad een radicaal' kunnen veel doen voor de goede zaak. Er is Jcugdha ven: Lange Haven 129. PC SF. Jaarvergadering, 20. Passitgelheater: Ensemble speelt Tocrgenjcw's ..Ecn maand op het land", regie Peter Scharoff,. 20. Dagblad ,,Dc Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66332 b.gg.'tel. 64154 of 115538 toe stel 51 tb.g.g. na 18 uur 80037) alKen voor redaetieaangelegenliedeu. Agentschap H. J. Troost. Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115538). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 68290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. Grote Kerk. „Zeven ecuwen Grote of St. Janskerk", 9—17. Stedelyk Museum: „Spiegel aan de Wand" Historische costuums, 1017, en „Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk". 10—17. hoogste vijf jaar. j Bij de plantsoenendienst is momenteel j Voor bijna een ton willen B. en W.nog in gebruik een tien jaar oude ben-i van Schiedam materieel aanschaffenzine-tractor, die door een diesel-tractor] ten behoeve van de Gemeentelijke i moet worden vervangen. De praktijk! - - - Ontsmet-1'lee^ uitgewezen, dat een diesel-tractor kunnen wij dc de uitgaven in de laadt e jaren hij de van de getroffenen verlichten Daar- jmeenteraadI maandagavond een kre-'dragen 10.683 af te schrijven in ten j 'Schiedam "W. toename van 344 stijgende kosten hoger zijn gei oor-o>n ts dc actie van DEL alle aav-\ diet van .1 96.»10 beschikbaar te wil-1 hoogste acht jaar. inwoners. Schiedam telde op 31 december den. dacht waard! ien stellen voor de aanschaffing van: Bij de plantsoenendienst bestaat voorts j 3 962 40228 mannen en 4087 vrouwen. Het vijfhonderd vuilnisvaten, honderd, de behoefte aan een z.g. grondfreesma- vertrek uit Schiedam is indrukwekkend, papierbakken, een persvuilnisauto,: chme. voorzien van een dieselmotoraan-jSchiedam blijkt zich op een geheimzinnige een bestelauto, een tractor, eenj^ i-H^ng en toebehoren. De^ kosten van wijze te „verjongen" of zo men wil tevens grondfreesmachine en een personen-ile.^..n'aehmt be,ara3e,rl V00 af w ------- 1 schrijven in- ten hoogste vijf jaar. Ter uitbreiding van het aantal politie- De toelichting vermeldt hierbij: Ter;caut0-S voor recgerche. en andere doel- aanvulhng van de voorraad en ter ver-< ejncjen js [let gewenst, dat een personen- vangmg van de versleten exemplaren, auto (Z0llder rnobiloCooninstallatie) dienen o00 vuilnisvaten van 33 literen, ,wordt aangeschaft. De prijs van deze auto bedraagt ƒ4.900 af te schrijven in ten hoogste drie jaar. en. 1511 vrouwen..vestigden, dat is een 'verlies van 661 inwoners. In 1962 werden 327 jongens en 758 meisjes geboren, er overleden 308 mannen en 272 vrouwen. Het geboorte-overschot bedraagt 1005 la„ onlvoiIwd ora Rotterdam en aUc en er is .een vertrek van 661 personen een eJ)tcn dic drinkwater afnernen van vermeerdering van 344 inwoners met 2o4 het Rotterdamse drinkwaterlcidingbedriif mannen en 90 vrouvven. Beneden de leeftijdvoorgoed van de waterellende af te hei van "en jaar overleden elf kinderen, in de pen: de pond stelt niet meer of minder leeftijd van 1^ 4 jaar overleden^ drieiVOOI. ^an water te betrekken uit kinderen, van 5 14 jaar zeven kinaeren. i Zw-itserland via een pijpleiding- Daar Is van 15—24 jaar acht kinderen, van 25—39 j ten minst- het Rijnwater gegarandeerd Advertentie WELKt OOK PftST OP UW CAMERA -HEEFT of reumatiek? Flink wrijven met Kloosierbalsem, die diep in de weefsels drinst. Heilzame, diepwerkênde verzacht en verlicht aan doeningen spieren. Huisapotheek in 1 potje van huid en alsmede 100 papierbakken. De kosten hiervan bedragen 12.525 en 1.500 resp. af te schrijven in ten hoogste tien jaar en vijf jaar. De oudste roltrommel-vuilnisauto. da terend van 1954. is aan vervanging toe. j In het kader van een geleidelijke Jver „verouderen", omdat de babies het totaal van omstreeks 81.000 inwoners op peil moeten houden. Er vertrokken in 1962 liefst 1897 man nen en 1907 vrouwen en daar stond tegen over dat zich in onze stad 1632 mannen SCHIEDAM, Geboren: Johanna d v F j schakeling op het gebruik van persrud-|fcahr^a„en ^e/s KeT'ii WpUaTVJUgentbart I nisauto s, die m de praktijk zeex guoi.. Quentin z y E J Oost en S TV von Lieben-| B. en W. willen in het vervolg ƒ605.25 blijken te voldoen, is net gewenst cenjstein: Gcrrit z v G Ruiter en c van derlpgj* jaar premie uit de gemeentekas be- derde persvuilnisauto aan te schaften. Kraan; Ronald z v J H van Vlijmen en CMaiPn vrinr onapvallenvér/ekerln? ™r inclusief enkele kleine voorzieningen is™. Ronald v J Hva„ Viijmen err Cj VDÏ f«Tnndeaf eten,ehriK?i, fnen?en 6n-,oln;P=™^d en PottenAdriaan J j verzekerde bedragen van ƒ50.000 bij 94.800 at te scnujven in ten nou* s te y; zwiep en J C de Vlieger: Jan z vH J A j overlijden en bij blijvende invaliditeit ac«t jaar. |van der Hoeven en L Bijl: Edward S z v en maximaal 1000 voor ziekenhuis- en vervanging van de oude bestelauto.- J van Ekeren en M P de Koning; Tonny verplegingskosten worden dan in ver- gebruikt door de OntsmeUingsdienst en(d v H S Vink en J w van Rijswijk: Mir-1 «liikin» met andere middel ernte «e- ?eeds in 1961 afgeschreven, is „uodza-i™* C dv L W" Althof on JC van foOOOQ biT oDverHjdeSn kelijk geworden De aanschaffing van :^0v!erjcde„. j Pcters 5S jr: j voorburg 61 -f 100.000 bij blijvende invaliditeit en een nieuwe bestelauto vraagt een uit-VEn Noocj gg jr; j A Brinkman 84 jr; i maximaal duizend gulden voor zieken- gaaf van o. iOO af te schrijven m ten 3 van Roon 80 jr weduwe van L de Bes. ihuuis en verplegingskosten gebracht. jaar tien stadgenoten, van 4049 jaar twintig stadgenoten, van 5059 jaar zestig stad genoten, van 6069 145 stadgenoten, van 7079 162 Schiedammers en boven tachtig jaar 154 bejaarden, in totaal 580. Er traden 685 Schiedammers in het huwelijk en er werden 66 echtscheidingen uitgesproken. Binnen de gemeente ver huisden 1754 gezinnen met in totaal 7114 personen. (Van een onzer verslaggevers) Tien woningen willen B. en IV. van i Schiedam kopen voor een bedrag van 12.500. Tevens vragen zij een krediet van 1500 voor enderhoudswerkzaamhe- j den. De panden, die dus net iets meer j dan duizend galden per stuk bedragen omdat er ook een hoeveelheid grond i wordt ter beschikking gesteld, zijn ge- i legen: Oude Kerkhof 10-3; 10-5; 14 a. 14) b, 16-2; 4. 6, 8, 10 en Gedempte Baan-i sloot 2 en verder de erven waarover de panden bereikbaar zijn. De aankoop is van belang in verband met de voorge nomen stedebouwkundige maatregelen in de toekomst. rein. De bond meent, dat nu de-werking van een olie-pijplijn naar Duitsland is bewezen, toeh zeker verwacht kan. wor den dat een waterleiding van Zwitser land naar Rotterdam, dus van hoog naar laag. goed zal werken. Ook meent d& bond, dat een dergelijke in plastic uit te voeren watcrpijpleiding binnen één kwartaal-zal kunnen worden aangelegd. Wachten op zuiver drinkwater van het Berenplaatproject, dus tot 1961, dunrt de bond te lang en hij houdt zelfs rekening met dc mogelijkheid, dat het waterwerk i op de Berenplaat later in bedrijf kan I komen dan in F963. De bond meent van het Rotterdamse gemeentebestuur te mo- gen verwachten, dat het olie niet hoven j gezond drinkwater zal willen stellen en constateert dat de slechte kwaliteit van het drinkwater Rotterdam grote schade berokkent. Vele zeeschepen laten hnn watervoorraad niet te Rotterdam aanvul len maar nemen dat kostbare vocht elders in. (Vaneen onzer verslaggevers) iplex worden met eenheidshuisjes. De,# De tuinhuisjes worden verhuurd of i kosten van deze huisjes bedragen meer j in huurkoop uitgegeven aan voikstuin- Aan het Algemeen Verbond van] dan duizend gulden, en elke betrokke- ders van het genoemde volkstuinen- Volkstuindersvere5ngingen in Neder- ne kan dus voor de plaatsing van de]complex: F0TG-KIN0 GEDEMPTE BIERSLOOT 79 |TELF.2128 VIBPRDINGEN land zal de gemeente Schiedam een geldlening van honderdduizend gul den verstrekken tegen 4,5 procent ren te voor de financiering van model- tuinhuisjes in het nieuwe volkstuin complex Thurlede achter het Prin ses Beatrixpark indien de gemeente raad accoord gaat met het voorstel van B. en W. Zoals bekend krijgen de huurders van het volkstuineneomplex Vijfsluizen de tuintjes in Thurlede in gebruik. Zij mogen daar echter met een eigen tuinhuisje zetten maar zij dienen te kiezen uit een van de zes ontwerpen die de gemeente ter beschikking heeft omdat de enorme variaties van huisjes op de gebruikelijke tuinen zo chaotisch zou zijn. Thurlede moet dus een modelcom- modelhuisjes de lening sluiten bij Algemeen Verbond. /overeenkomst. som en wordt jaarlijks voldaan op de 31-ste december: de iaatste rentebeta ling geschiedt gelijk met de laatste af lossing; voor de berekening van de ren- hc, De geldnerner draagt zorg. dat deite wordt elke maand op "30 dagen (tuinhuisjes niet worden verwijderd vóór'""' "J<m J De Schiedamse volkstuinders dienen dan l'ekéning te houden met deze over eenkomst, die B. en W. van Schiedam met het Algemeen verbond willen slui ten: De geldnerner verbindt zich om de opbrengst van deze geldlening aan te wenden voor de financiering van nieuwe tuinhuisjes, te plaatsen op het volks tuinencomplex, ten noorden van het Prin ses Beatrixpark: De geldlening zal worden uitbe taald. al naar mate dit nodig is in ver- j het ter financiering daarvan verstrekte j bedrag geheel is terugbetaald; Elk gedeelte der geldlening zal wor- den afgelost in tien gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op de 31-ste december van het jaar. volgende op dat waarin het werd ver strekt; De geldnerner zal op de lening ver vroegd aflossen in dezelfde mate'waar in huurkopers vervroegd afbetalen; De geldnerner is bevoegd te allen tijde op de laatste dag van de maand vervroegd af te lossen zonder verbeurte van enigerlei boete; Over de geldlening of het niet-af- geloste deel daarvan, zal de geldne rner een rente vergoeden berekend naar (Van een onzer verslaggevers) Met een uitgebreide damesgarderobe kwam dinsdagavond een Engelse ma- tioos een 'bar-restaurant aan de Witte de Withstra-at in Rotterdam binnen. Over zijn arm droeg de zeeman, die flink aangeschoten was, een bontmantel, twee noeden, een sjaal en een paar hand schoenen. De directie van hot etablis sement waarschuwde de politie, die de matroos nader aan de tand voelde. Hij bekende toen, dat hij de kleding uit de Remonstrantse kerk aan de Wester- smgel, waar een vergadering werd ge- houden, had ontvreemd. Van 1 tot en met 6 april zal de Schie damse Tafeltennisvereniging TSF do Schiedamse Tafeltenniskampioenschap pen houden in de Koopmansbeurs Lan- De Engelsman werd ,n e»,, rei -.,L« tieve The Smashing Fellows opgericht, j De vereniging omvat een badminton- j afdeling, een lawntennisafdeling en een' tafeltennisafdeling, ieder met een eigen1 bestuur. Onlangs is voor het tennis (Van een onzer verslaggevers) De 53-jarige havenarbeider G. elk jaar op 360 dagen "gesteld; Indien de geldnerner het aan af lossing of rente verschuldigde niet op tijd zal hebben voldaan, za! hij aan de geldgeefster een boete verschuldigd zijn; de boete wordt berekend over het achterstallig bedrag gedurende de tijd van nalatigheid naar een percentage van 6.25 procent per jaar; De geldlening of het niet-afgeloste deel daarvan is met rente en kosten on middellijk opeisbaar: a. bij niet of niet behoorlijke nakoming van één of meer bepalingen gesteld in. of ter uitvoering De plannen voor de bouw van Het Zonnehuis in Vlaardingen zijn nog niet zover gevorderd als ons bericht in de krant van gisteren zou kunnen doen ver moeden. De heer G J. Pontier, penningmeesler van de afdeling Vlaardingen van Het Zonnehuis, verzocht ons te vermelden dat zijn mededeling nis zou de toestem ming van het. ministerie voor de bouw berustontvangen zi3n- °P een vergissing Niettemin blijft de verwachting bestaan ln «e '°°P van dit jaar met de bouw -- -1-.^ oouer or. J. wif hhfr" nn1H«nr«n.WOrdW/. ^Zt h0Pen Blommers uit de Mecrdervoorstraai op 'JTU° te komen, in Rotterdam heeft dinsdagmiddag] l -» ook een veteranenafdeling opgericht. Ter gelegenheid van het tienjarig be staan zal een gedenkboekje worden uit gegeven. er zal een feestavond worden gehouden op 22 mei en er komt een in ternationale sportuitwisseling. Dinsdag omstreeks 12.30 uur ontstond in Maassluis een aanrijding op de krui sing Hoogstraat-Maruixkade Een vracht auto, die van de Marnixkade kwam en bestuurd werd door M. van der Ham (19 jr.) uit Maassluis en een WSM- bus die uit de Hoogstraat kwam en be- UGrd d?or P- A- Vianen (22. jr.) uit Den Haag botsten tegen elkaar. Bei van. dit besluit binnen 14 dagen nadat dê"sehaar"zitten" 'waardoor'"de TpÏ 9™^® Werde.n beschadigd, de geldnerner aan zijn nalatigheid is her- Blommers omhoog werd getrokken Hij on ik k:m -naanr;idinfe innerd: b. W door geldnerner gedaan viel van a^me^r naar beneden toen straat t0 M^.1,^00»dvhet"NaUTe Koe" verzoek tot het bekomen van surséance i de handschoen scheurde Dnnr dé v*i a™ Mas sluis, tussen een kraamva- - - van betaling of gedane aangifte tot fail-1 partij liep de havenarbeider alleen 'eVn 'fr t m? rn j.oor Y' Wildeboer, (25 band met de plaatsing van de bedoel-,4.o procent per jaar: de rente loopt tot lietverklaring; c: bij faillietveridaring gebróken linkerbovenbeen on kp word it Vlaardingen, die vanuit de Nau- de tuinhuisjes; de dag van terugbetaling op de hoofd-I van de geldnerner.. 'naar" bet Maashaven een angstig avontuur be leefd. Door middel van een eleetrische wal- kraan werden personenauto's uit een spoorwagen op het terrein gezet, waar bij gebruik werd gemaakt van een zo genaamd schaarautoraam. De heer Blommers maakte steeds als er een auto op het terrein was gezet de schaar los. Op een gegeven moment bleet een van zijn handschoenen tussen de schaar zitten, waardoor de heer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1