Tal van gedenkwaardige feiten voor Schiedam ORANJE-GELE DESSINS ROEPEN OM ZOMER BRAND OP ZOLDER VAN GAS-ADMINISTRATIE gevaarlijk kruispunt Verkeersongelukken op Utile Duld beter stuk waard Elektriciteit en ivaterleiding jarig „Soubrette" van Deval afkeurenswaard ig \de Bijenkorf tapten water uit de rivier Vermaaksbelasting omlaag tot 20%? Jongetje gewond Animo voor chr. detailvakschool VERMEULEN Cijfers Maatsch. zorg o ver 1962 Westlanders goed in spelregeltest Schiedams kantongerecht Schiedam won van Spangen SCHIEDAM 40 JAAR WATER UIT ROTTERDAM Van Baaien Hoeks bil jartkampioen vijf' etter verkopers TCTlfeli Bijna 9000 kinderen drinken schoolmelk soepgroenten Duitse bewondering voor Vlaardingen -w"iia"ïWNS: .'S.fflf.iflfflff.'ïit Ge Avond bij val de rotterdammer DONDERDAG 21 FEBRUARI 19 VIJFTIEN JAAR GEKRAKEEL Zivavel? Bloesen-parade UITSTEKEND VLAARDIiYGEN. Tel. 2075 iZij is immers bedoeld voor het gebied* Modedictators TIJDLOOS Vandaag- ....en dagelijks Hulp pagina Op 1 maart 1923 veertig jaar ge- leden werd Schiedam wat het wa-l ter betreft afhankelijk van Rotterdam.1 De Rotterdammer* morren nu ook ai dat die oude overeenkomst verkeerd gesloten Is. Schiedam zou het Rotter damse water te goedkoon krijgen. De1 geschiedschrijver vermeldt dat de kwaliteit van het water ,,nlet ver»n-i derde". j Op de Rotterdamsedijk werd pompstation gebouwd waarin enorme centrifugaalpompen zorgen dat het Schledamse waterleidingnet onder druk bleef. Schiedam werd de eerste Nederlandse stad zonder water toren. In alle woningen werden wa termeters gezet met als gevolg dat het verbruik van water in de eerste jaren na de overeenkomst terug liep. Er werd dertig procent bespaard ten opzichte van de periode zonder watermeter. Voor die tijd gebruikle I 4 LS de mannen van rU PTni men «8 liter water per hoofd per dag,A mannen van de tr l B j a - - - - - J, Sfhl PHQ m Vl£kf Tr\n «WW I (Van onze correspondent) wat niemand van nem naa venvacm raaa nen Dat betekende dat een ..barragerj Exploita-'een beslissingswedstrijd noodzakelijk ff ni I fj fj «drijf, dejwerd. Van Baaien ging van aquit. De''1'1-'1*-'* f*, 1 lot l!)f>l»r rMlnrt rfnHile rtiv AM dn 1 gen 1 (Van een onzer verslaggevers) watermeter. Voor die tijd gebruikte men 68 liter water per hoofd per dag, dat daalde tot «7 en in de laatste ja-; In Schiedam het zouden willen mërLgestegene" tot bove" de lesti«;zouden zij nu series jubilea kun-] Het industriële verbruik nam enorm;nen fleren. De technici hebbenj wëkeZ°m;Vt"rd gïbrolkt en™ jaër" echter ^uk omdat water-J later bedroeg dit verbruik het vijf- Sa-S" en ewKtriC)teitSVOOrziening voudlge. Het leidingnet is omstreeks 150 kilometer lang en een nieuwigheid is dat de buizen in Meuwland niet in de slappe bodem zijn gelegd maar in de souterrains. Dat is een voordeel want in de andere wijken verzakken de hoofdbuizen steeds. Bovendien is nu gebleken dat de (wordt besloten dat de gemeente een Drinkwaterleidingbedrijf zal exploiteren. De kosten worden bij begroting op 450.000 vastge steld. Veertig jaar later had dat bedrijf zijn taak verricht. Op 1 maart 1923, veertig jaar ge leden, begon Rotterdam met de levering van drinkwater. Of Schiedam met dal laatste veer tigjarige bestaan verheugd moet ziln, kan nu worden betwijfeld want niet Niemand heeft er eigenlijk aan ge-! itwijfeld dat Joost van Baaien het kam-! ipioenschap biljarten van Hoek van Hol land zou gaan winnen. Dat de laatste' ronde woensdagavond toch nog de no-i riige spanning bracht was te danken aan! De Koning, die op dat moment de! OTi" 7, tweede plaats bezette. Deze presteerdeJjQCnSlii)IV wat niemand van hem had verwacht, j 'Hij bracht van Baaien zijn eerste ne het schone water uit de -Maas te halen >derlaag toe en wel op zeer overtuigen want ze kregen een cent per emmer. In;(ie wijze maart 1883 nam de gemeenteraad het! Dat betekende dat een ..barrage".! besluit voor de Gemeentelijke Explo' tie van het Drinkwaterleidingbedrijf, waterboeren zouden hun roep niet meer1 strijd ging volkomen gelijk op" en de langs de huizen laten kiinken. (beide rivalen gaven elkaar geencaram-; (Van een onzer verslaggefsters) r -,j ne u j bolc toe. In de laatste fase van de strijd' In 1886 wilden 26 branders een aan- nam jjg Koning een kleine voorsprong. Het werd 128—136. Met een serie van 21 bleef van Baaien toen nog een ca rambole van het kampioenschap af. Hij sluiting op de waterleiding, in 1807 53 en in 1891 a! 150. In 1897 had de water- Ie .ding al een winst van 60.000. In lijden onder de overlast van de vorst. De jubilea zouden boven dienspeciaal bij de gedachte aan het drinkwater een wran ge bijsmaak kunnen hebben. La- hoofdbuizen in XieuwUnd vrijwel nlet Th JubUei^eiten v'er; bevriezen. In de tachtig jaar drinkwa-en februari 1913 contract, ter in Schiedam is voor 150 miiiioenmet Rotterdam voor leverinc kubieke meter water gebruikt, dat Ie- eJoktrii-itAit inqo k«i verde twintig miljoen galden op1 eleKt"CiteJt. 1938 belangenge- waarvan een derde weer in de ge-jmeenschap met, Rotterdam over mr"twkoëdttXht,e^r dan twtJ-vering elektriciteit, een gouden honderdduizend gulden per jaar aani6n zl,vP^n jubileum dus, ver- water ingekocht en de winst bedraagt I der 45 laar geleden 19184 de eer- van vijftig tot zestigduizend gulden. De' f stp*"r r j fle eer burgerij en industrie betaiea bijnai Straatverlichting. 2o jaar ge- nevenhonderdduizend gulden voor ditleden 1938) wetd de toonzaal aan water. Onderhouds- en personeeIskos-Up Rmprsvoct „i(- ten vragen alleen al twee ton per: öroeiavest geopend. Tachtig iaar- t jaar geleden, in maart 1883. Bladerend in een serie maandbla den van de Schiedamse Gemeen schap ontdekten icij dat dit blad ai vijftien jaar verschijnt. Dat is een Nu het gekrakeel over wel of niet reclame in de tv goed aan de gang is kan niet te duidelijk worden gewe zen "op de juiste scheiding tussen VOOR TALRIJKE bezoeksters moet bet kijken naar de stoffensliow van de Bijenkorf woensdagavond een Tanta- de Mathenesserpolder waren langzamehyjlen'Tn^m!nsHcp"nosftie*'*aehJ ,"S"kweIU"* ziin, geweest! Want roept zandfilters aangelegd. Een meter /.and! den; m Aan zon"''e ecIe kleur geen beelden od een laag crind diende het vuil 'effen! e en De Konmg leek de partij te .gaan aan e€n ZOn-overgoten strand op, en te houden e^i ook de bacteriën zettenVari^Baalen mVlrt™ züVtteUnt- t°H *an Ta want met zich op de zandkorrels. Aan de Maas- A n AA Tni ke zomerhemel? In ieder ges-ai deed de alleen dat de kwaliteit" van het water [dijk stonden drie bezinkbassins, tweeXr v^Aa^rinë en teleursteflj^ mSe«'Jenkorf voor een tijdje de nare win- steeht is maar bovendien stelde Schie-Uoorfnters en drie m,filters met een 'a e:,e"<de titel h?i vfna ter;perik,elcn verSeten' al vCrgt het uairi in ruil de grond ten oosten van! totale filteroppervlakte van 80.000 meter. I f1J- en aat Dracnt tllel Di;! van Baa [wel veel van een vrouw nog zo lang de Gustoweg beschikbaar. Hier heeft (het gebeurde bij eb omdat het waier<len' j te moeten wachten, voordat een fleurig Rotterdam de Merwehavens gegraven. bij vloed te zout was. He overige uitslagen van de laatste j zomertolietje gedragen kan worden... Daar stond vroegre de watertoren van! Reeds in 1890 werd 600.000 kubiekeronde waren; De Munck—Beerman 150! het Drinkwaterleidingbedrijf en Rchie-| meter water naar 5000 aansluitingen in,147. Stegeman—Wessels 150133, Van dam deed dan ook bjj de grondverkoop i Schiedamse panden gevoerd, In vrij-jDiddenVan Wijngaarden 121150. De „de concessie" dat Rotterdam aanwel vier jaar was de hele bevolking op [eindstand: 1. Van Baaien 14 pt. 2. De Schiedam het drinkwater zou gaan! het waterleidingnet aangesloten. In 1893[Koning 12 pt. 3. Van Wijngaarden 8 pt. leveren. werd voor het eerst meer dan een miljoen 14. Stegeman 6 pt. 5. De Munck 6 pt. i kubieke meter water per jaar afgeleverd. (6. Van Didden 4 pt. 7, Wessels 2 pt. Het water is altijd een probleem ge-: Het buizennet was te gering zaterdags|8. Beerman t. weest m Schiedam. Honderd jaar geleden j druppelde de kraan omdat heel Schiedam stierf één op 44 inwoners in Schiedam; de straatjes schoon schrobde. Dat kon aan de cholera. Men neemt aan dat een niet langer meer zo. niet geringe invloed heeft gehad dat he', j feit dat de Schiedammers water dronken j De gemeente moest iets doen tegen uit de sloten en binnenhavens. Er waren deze houdt-uw-stad-rein-hausse. Er kwam toen zeer vele grachtjes, we noernen j in 1899 een sehrobverbod. Tienduizend slechts Lange Kerkstraat, Kreupelstraat. percelen waren in 1922 aangesloten, er' Noordvest. Zijlstraat. Noordmolenstraat, werd anderhalf milljoen kubieke meter! St. Annazusterstraat. 'Raam, Lange Nieuwstraat, Broersveld en Broersvest. Deze sloten, grachten en binnenhavens dienden ook als riolering, tsic Gedurende tientallen jaren is in de negentiende eeuw over de kwaliteit van het water gesproken in de gemeente raad. Men kwam tijdens de discussies tot de conclusie dat het gewenst was het water uit de haven te tappen. Dat was van betere kwaliteit dan in de sloten en daarom moesten de bewoners zich de moeite van het halen van water maar getroosten. Men bleef klagen over het water en over: ..de stank van het water".iHet zal minder chloor en meer zwavel geweest zijn. Rzd.l. Toen juist honderd jaar geleden de ehoiera-epidernieën woedden, joeg de' TM nog geen half uur tijd had de angst het Schiedamse initiatief op. Meer i 1 Rotterdamse brandweer gisteravond dan drie procent van de bevolking stierf' en daarom steide men ten slotte in 1867 een uitslaande brand m het admmi- vers Maaswater gratis beschikbaar. On-> stratiegebouw van de gemeentelijke der t-ezicht van de politie gingen de: gasfabriek Keilehaven aan de Galuei- „zuiver-drinkwatermannen" aan hetstraat 31 onder de knie. Het vuur Burgemeester en wethouders van water TfpeIc\"e^!*T0en ^am~de~penieen- j Vla ar din gen zijn voornemens de ge. teraad een onzalig besluit. Schiedamserreenteraad voor te stellen de heffing grond werd ter beschikking gresteld voor i van de vermakelijkheidsbelasting te de uitbr idinc van de Rotterdamse ha-(verminderen van 25 tot 20 procent, vens. Op die grond stond het Drink-: Het college heeft dit meegedeeld waterleidingbedrijf en Rotterdam was aan het P.v.d.A-raadslid H. van Muli ve! zo vriendelijk, om de Schiedammers t ster die over deze aangelegenheid niet te duperen. schriftelijke vragen heeft gesteld. Vijf mannequin-s gaven met deze stoffenshow de bezoekster een voorbeeld, hoe naar de laatste mode begrippen gekleed te gaan. Naast de tere pasteltinten, -die deze zomer zo geliefd zijn, zagen we in de Bijen korf-collectie de kleurcombinatie zwart -wit terug. Oranje-gele dessins roepen eenvoudig om de zomer; deze zonni ge tint komt goed tot haar recht, ver werkt in de ragfijne mousseline stof fen. Hoewel Parijs zwart voorschrijft als de kleur bij avondkleding, vindt in Ne derland het licht blauw en zacht rose steeds meer weerklank. Ook hier weeer diepe opvallende rugdecolleté's. Hoedenontwerpers lieten zich kennelijk inspireren door de bloemenwereld: hoed jes. opgesierd met roosjes, blaadjes en bloemmotieven zijn favoriet. sluitstuk van de fleurige show. De ladjr speaker, mevrouw E. Ledel, tekende® hierbij aan, dat avond-toiletten 5®*jSi lange rok er steeds meer In komen. Het; hoeft niet slechts avondkleding te d|#»t( om een lange rok te excuseren. Ook t een intiem huiselijk feestje, bljvoorbee wanneer er gasten komen, Is een lange rok seer modieus, In het laatste geval wordt het materiaal van de japon een voudiger. Katoen is zeer geschikt. De stof iaat uit praktische overwegingen de voet vrij. Cornells Maria de Vette uit de Nf- colaas Beetsstraat in Schiedam is woensdagavond om tien over vijf op de Vlaardingerdijk aangereden. Het jongen tje stak plotseling de rijweg over toen een bestelauto, bestuurd door A. A. M. voorbij reed. Hij is met inwendige kwetsuren naar de Dr. Noletstichting vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) der inzien raadzamer nog twee slan gen uit te rollen. Toen pakten ze het vuur aan met drie lage druk. stralen en drie nevelstralen. Het blussingswcrk werd geleid door hoofdbrandmeester A. Schenk. Brand meester A. Martijn had 'in eerste in stantie de leiding. Naar de brand rukten uit de G6. de felicitatie waard want het is geen xi-j redactie en commercie. Dat dient1 ZSl "'"en herkenbaar want ze woedde op de zolder van het pand,Naar de brand rukten uit de G6 de neenre een dergelijk bïad geregeIdi00!c in het blad van de SG het: aevnli een orn e arm' waar overjarige kantoormeubelen wa-j -l2 6n geregeld i ook in het blad van de SG het geval! "v (waar overjarige gedurende zo n lange tijd te laten ver- le zijn. jjet woord in dit biad moetj schuiten gingen de rivier op en tapten! ren opgeslagen. Deze ruimte brandde j schijnen. Ook toen tri 1948 al moeten' betrouwbaar en onafhankelijk zijn daar de tonnen en tanks vol. Overigensivrijwel geheel uit. Verder liepen dei j,. _t j-n de pessimisten gezegd hebben ..dat De adverteerder is een belangrijke het toch wel niks zon ivorden, dati man. We hebben reclame-TV aezien het met mogelijk zou zijn in Seine-Het is een verschrikking. Het toont of ^/hët^vate/ÏÏTdë*Maas gmochten dat dc administratie geheel in tact dam zoiets te doen". Nu is gebtekenldat de mens tegen zich zelf be-J pompen. Dat zou zo voordelig zijn voor is gebleven. De papieren zijn echter dflc het heet goed mojjclijlc is. Het', scheynxd tïtoet tuordeTt wenit uit datlute brandersindustrie. jwel door hot bluswater aangetast. blad is van goede kwaliteiten het'kastje komt doordringend de reeks f'Men zag dus meer ais probleem het' nw,™.r4i,Hin» heeft steeds aantrekkelijke artikelen.'van wijsjes al jubelend met „koop van het water dan dat men aan- De brand onts.ond door oververhitting hadden de geneesheer Vaillant, de koop-[eerste verdieping en het dak schade! man De Groot en de uitgever Roelants op Vanmorgen werd ons verzekerd, al ui 1859 aan de gemeenteraad gevraagd of zij het water uit de Maas mochten dacht schonk aan de zuiverheid. Bur gemeester Piet van Dijk van Mathenesse. een van de grote burgemeesters van Schiedam ondanks zijn ijdelheden en Wc zouden het wat meer leesstof toch didii. gebruik toch daddadada". gunnen maar dat hangt kennelijk af En de verborgen verleiders werken van de hoeveelheid advertenties. Nu zo doordringend dat men onbewust c zij gezegd dat het blad altijd veel', uren later de refreintjes met de re-1 fouten, waarschuwde tegen het verlenen; advertenties heeft zodat de Schiedam- j clamenonsetis nog herhaalt. Geen biadjv:m concessies op dit gebied aan par- j mers dit blad ook kennelijk willen abonné's. Daarom gunnen wij als fe- - T,:" steunen. Het zou goed zijn als er,licitatie bij dit vijftienjarig bestaan ook nicer abonné s kwamen. M dcde SG ook veel nieuwe donateurs en kan zich hij het bureau jan dc SGadverteerders, maar voor de zuiver- P'innlage abonneren -foor rijf gutden hcid voor de eerlijkheid blijft geboden per jaar. dan is men tevens dona-' dat de inhoud van de artikelen nim- teur ran de SG met alle voordelen .nier gebonden wordt aan belangdc- Van dien. groependus ook niet aan aduerteer- dersë van een on de zolder geplaatste gas kachel. Om kwart voor tien kwam de melding foij de alarmcentrale binnen, om vijf voor half elf reeds kon de brandweer met de nablussing begin- nen. ticulieren. Hij wilde een Gemeentelijk IDe spuitgasten maakten gebruik van Brinkwaterleidingbedrijf. Een raadslidj vier stralen, maar vonden, het bij na meende dat het beter zou zijn een nieuwe haven te graven en de burgerij woond- s overal zo dicht bij het water dat er: overal voldoende „kan worden getapt".;' De politie had ook zware zorgen wan! de verkopers van het water waren soms! te iui om naar de Maas te varen. Ze schepten hun tonnen alvast maar vol In de binnenhavens. Het was hun plicht Bladerend in die reeks constateert men al spoedig dat het niveau zo uitstekend is. De foto's en tekeningen zijn er altijd in overdaad geweest. Schiedamse journalisten schreven veelvuldig maar ook bekende en be kwame figuren als mr. F. Bordewijk, mr. dr. ir. M. M. ran Praag werkten mee. Daan van der Zee schreef zijn herinneringen aan Ovd-Schiedamze zijn te persoonlijk om de jongere- Schiedammer te kunnen ontroeren.! De stapel bladen heeft ook veel dat' Dj, NCVB-Nleuwland zal vrijdag- m*"r "nn h"tekems ts. met avond in he{ wijkcentrum Nieuwland nu niet meer van betekenis is, niet alles is even goed geschreven maar de totaliteit maakt een uitstekende in druk. De heer J. Ligthart, voorzitter van de Vlaardingse Christelijke Middenstands vereniging. die ook bestuurslid is van de Stichting Christelijke Detailhandelsvak school Beneden-Maas. heeft woensdag avond in de vergadering van de V.C.M.V. zijn verheuging erover uitgesproken dat voor de toekomstige school voor 1953 rijkssubsidie is uitgetrokken. Zoals wij reeds eerder hebben bericht ligt het in de bedoeling, zo enigszins mo gelijk, de school per 1 september te laten starten. De heer Ligthart zei dat als tij delijke behuizing ten minste drie lokalen of een groot woonhuis nodig zullen zijn. Bij het bestuur zijn intussen reeds vele sollicitaties binnengekomen voor de func tie van directeur. De heer Ligthart vroeg de medewer king van de christelijke middenstanders bij de wervingt van.leerlingen, maar koes- terde overigens geen moment twijfel! 'of de school voldoende bezet zal worden.) 'dat zich uitstrekt binnen de grenzen van, de jjjn Rotterdam-Delft-Hoek van Hol- i land-Rozenburg. Advertentie Modern en degelijk rSANSSENSTR. 9 WAALSTRAAT 3S Met een vijfdelige bloezen-parade beet de modieuze Bijenkorf de spits af. Hier na volgde een reeks japonnen in vele tinten en in wit-zvfart. Enkele toiletjes misten de tailllenaad, zodat een centuur de taille-hoogte mag kiezen. De meeste de la keen tuur accentuurt het middel nog eens extra. Een chemise-achtïg bovenlijfje geeft vele jurken een spor tief en pittig cachêt. Bij de mantels valt de verbrede schouderlijn direct op. De getoonde mantels waren sluik van model, met iets uitwaaierend naar de onderkant. De kleur is grijs; sluiting doormiddel van een rij kleine knoopjes. Deze sluike lijn wordt „potloodlijn" ge noemd. De modedictators schrijven het voor: een mantelpakje behoort een kort jasje te hebben, met een rok die wijd uit loopt Iets nieuws is de boy-look, hetgeen betekent dat de modeontwerper zich heeft laten inspireren door jongens- en herenkleding, vooral op het gebied van deux-pièces. Dames dragen dus jon gensachtige vesten, met daaronder een sportieve blouse. Na de pauze showden de mannequins een serie strandjurkjes, die over het badpak gedragen worden, op plaatsen dus, waar men zich niet in enkel een badcostuum mag vertonen. De kleuren zijn fel: veel oranje-rood en paars blauw. Swaetniks, heten deze slrandjur- Von- TO TI In ri n Fin inhi'w rt „L L.:: J. w re Ttin fSl. t aw rüJ" van het Plaatselijk Schoolcomité. t 'hadkiP<fino ftnishing-toueh bij de, In qjt tijdvak namen per week* badkledin_ Een aantal avondrobes voTmde het! Het aantal personen dat in Vlaardin- gen en elders, geheel of gedeeltelijk voor rekening van de gemeentelijke in stelling voor maatschappelijke zorg te Vlaardingen in verzorging is, bedroeg op 31 december 1962: 255. In psychiatrï- sche inrichtingen bedroeg het aantalJ verpleegden voor rekening van de ge- meente het afgelopen jaar: 169. De verpieegprijzen vertoonden een stijgen de lijn. Het aantal ondersteunden vertoonde in 1962 een toeneming. Op 1 januari 1962" bedroeg dit: 443 en op 1 januari 1963: 492. Gebleken is dat de beperking Van het verhaalsrecht nog steeds na- en. doorwerkt doordat meerdere bejaarden alsnog besluiten aanvullende ondersteu ning aan te vragen, wetende dat hun kinderen niet zullen worden aangespro ken. Ook de verhoging van de steun- normen speelt bij deze toeneming een. rol. De Tijdelijke Bijstandregeling Min- dervaliden (T.B.M.) heeft op het aantal steunpartijen slechts een heel geringe invloed uitgeoefend. Endexzijds omdat de uitkering "betrek kelijk laag is en veelal aanvullende on dersteuning noodzakelijk maakt ander-.' zijds omdat door de beperkende bepa lingen slechts een bepaalde categorie mindervaliden van de regeling kan pro fiteren. Momenteel genieten 13 personen'' een zogenaamde T.B.M.-uitkering. Gedurende het tijdvak van januari tot en met 2 februari namen alie- open bare en bijzondere scholen voor. gewoon - lager-, buitengewoon lager- en kteuier- onderwijs in Vlaardingen aan de scbool- melkverstrekking deel, met uitzondering van de leerlingen van de Rehoboth- school, uitgaande van de „"Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs naar de leer der Gereformeerde -Ker ken". Deze leerlingen krijgen wél schoolmelk. maar de school is niet aan gesloten bij de schoolmelkvoorziening-; ge middeld 8.845 kinderen deel. van wie et (Advertentie) Vraagt vers verpakte i 60 gratis melk dronken. Gedurende vier f dagen per week (maandag, dinsdag, don- f' derdag en vrijdag) krijgt elk kind 31- - j ter melk. In dit tijdvak werd in totaal I door de Coöperatieve In- en Verkoopver- eniging ,3eneden Maas", 35.380 litèr j schoolmelk gedistribueerd. ?an uw groenteman Réén cindër hit handelsmerk Fabriek te Hoofddorp Zaterdag 23 februari houdt de afde ling Maasland van de EHBO de ju- niorenwedstrijden voor de" Kring Schie dam. De wedstrijden beginnen „om 14.45 uur en worden gehouden in de kantine van C. v. d. Lely N.V. aan de Weverskade. dr. Wibautplein een jaarvergadering houden. Ds. C. van der Steen, her vormd predikant, zal een lezing hou den over: „Hoe lezen wij onze Bijbel?" De padvindersgroep „Burgemeester Van Haaren". groep 4 van de NPV in Schiedam zal op zaterdagavond 9 maart in Musis Sacrum de revue In formation 4 opvoeren. Het orkestje van het politiemuziekgezelschap De Optimist zal voor de muzikale omlijs ting zorgen. Opmerkelijk is ook dat nog tal vart| artikelen boeiend zijn. OoJc het tijd-j schrift is zij het minder dan het\ dagblad een tijdelijke bezoeker en j daarom is het knap als men later nog', zovele tijdloze verhalen kan ontmoe-j ten. De stem van dit blad is altijd ge-!* De gemeente Schiedam zal ook een wel te veel met verering voor het! duurtetoeslag verstrekken aan het ge eigen werk, er staat ook de lange.i lange lijst van gehnldigden met SG-, penningen in. Een enkele keer klinkt het persoonlijke en soms ook vinnige' tvoord. Het is een boeiend blad ook al bekijkt de Schiedammer van 1963 verbaasd de bla-bla over een hall- tjesaetie die zo perfect zou zijn ge-j organiseerd. Zoals men nu meet! kwam er van die perfecte actie voor' een sporthal niets terecht. Met enige verbazing leest men echter dat deze', SG. een overkoepelende en gesttbsi- dieerde instelling, te veel affecties heeft voor een zo commercieel inge steld instituut als een advertentie blaadje. meentelijk personeel en wel vijftig gulden aan de gehuwden en kostwin ners en vijfentwintig gulden netto aan de ongehuwden. Dit indien het voor stel van B. en W. aan de gemeente raad maandagavond tijdens de open bare vergadering wordt aangenomen. Uw oordeel gevraagd is de titel van liet onderwerp van de open samen komst die zondag 24 februari in de gro (Van een onzer verslaggevers) Evenals de vorige week. ts er ook O In het januari-nummer van „Der woensdagavond geen zaterdagclub in 'JPl?scjïrift voor gemeente geslaagd om door te dringen 'tot in deI cumentaire AI Garad over de woes- tijnsprinkhaan. een film over de modelvliegtuigsport en een film over het Britse aandeel in de aviatiek. Tij dens deze jaarvergadering zullen le- gcsiaagu „m uum w unu;c" iv. m den van de Schiedamse luchtvaartclub finale van de speirogeiwedstrijd, gcor-i f .aa" Vlaardingen. Aanleiding tot learus, aangesloten bij de KNVvl. en-ganiseerd door de Vlaardingse Scheids- ffwas het bezoek dat, kele van hun fraaiste modellen vanrechterveremgmg en gehouden ir deff ;S n,o i j gemeentebestuurders kantine van de Holland.aan Heiaas rff," h? °R oktober 196- .moest het team van Zwaluwen verstek aan vlaardingen bracht als onderdeel Het kruispunt Swammerdanismgel- Ï?17TP 1 l- JL i laten gaan, zodat slechts Excelsior uitN3" een stud'ere)s doe ons land. Langcsingelstraat is een van de ge- lull 1 -DUS DOlSte Mnassiuis als enige zaterdagclub over; Doei van deze reis was Qm uit eigen:Vaarlijke plaatsen in Schiedam. Ook H u. ^,cu- de tricolores hebben hei^e,aanschouwen kennis te nemen van de woensdag kreeg het kantongerecht f gebracht, want met <8 punten ijn jfederland bereikte resultaten op het!'e Schiedam weer te oordelen over (Van een onzer verslaggevers) Een RET-autobus bestuurd door J. W. van B. is woensdagmiddag in Schiedam op het kruispunt Lange Nieuwstraat- Gernt Verboonstraat tegen de perso nenauto van de kantoorbediende H G scoorden zij niet meer dan 52 pet. [gebied van de stedebouw, stadssanëring De spelers die voor dit resultaat ver- stadsuitbreiding. Het gezelschap be- .T V^ni x Jp r j Siluisterde in het sfadhuis o.m. een rede keerslicht stopte. De personenauto werd danig beschadigd. De 47-jarige Rotterdamse mevrouw! Jeugdhaven: Lange Haven 129. FCSF. Jaarvergadering. 20, Passagethcater: Ensemble soeelt Toergenjew's „Een maand op het land". reg:e Peter Scharoff. 20. Wijkcentrum Nlcuwland: NCVB-Nieuw- Lezing. 20. Dagblad „De Kotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 113583 toe stel 51 ib.g.g. na 13 uur S0037) alleen voor redactleaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g, telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG eo GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka. Hoogstraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote ol St. Janskerk". 917. Stedelijk. Museum„Spiegel aan de reis achter de rug hadden, zagen hunhnnu-arHiritoTton spelregelstudie met succes bekroond en 1 tt dat waren de Westlanders H en M Male. h"a"°fnffeenu™nd"pt de ^ad^n^?n .stein. G Bouhtiizen. C Mulder en C. 'e.r m'naa d.f ¥|5_ ••vlaaraingen |v Guilik. leden van de vv Naaldwijk. lkoerst op mor«en vo!gde" '?in kwamcn tot de vrjl hofe score vnn: Over de sanering van de binnenstad. 1.0 punten, dus liefst 80 pet. schrijft ..Der Landkreis". dat deze in Door dit resultaat zullen np woensdag: Vlaardingen op waarlijk grootse wijze! »*- L. is woensdag voor de Hema op'6 maart drie Vlaardingse verenigingenwordt uitgevoerd. Het verkeer zal hier! te zaal _van gebouw .Irene, Nieuw eei e Broersvest in Schiedam gestruikeld.het op moeten nemen tegen Naaldwijkvia. een tweede, met gelijkvloerse, weg Haven 155, in Schiedam wordt gehou-'Zij werd gewond aan de linker knie, en wel in hot Sunlight-pnviljoen Alle midden door het saneringsgebicd wor-' den. Aanvang 10.30 uur. spreker ;s devermoedelijk is het gewricht uit dc! verenigingen krijgen dan dezelfde vragenden geleid, waar. na afbraak van de redacteur van het landelijk blad De,kom Zij is naar het Schiedamse Ge-voorgelegd, zodat de kansen volkomenoude opstallen, moderne zakenpanden en Open Deur, tevens redacteur van de meenteziekenhuis vervoerd en later isgelijk liggen. De plaatselijke verenigingenwoonblokken zullen verrijzen die een gelijknamige radiorubriek van het,zij naar het Zuiderziekenhujs gebracht xijn Fortunn. VFC en De Hollandiam grootsteeds karakter dragen. IKOR. ds. G. P. Klijn. Na een korte! verkeersongevallen op dit kruispunt. De 31-jarige monteur A. de L. zou met zijn auto, rijdende over de Swammerdamsingel en gaande naar de Van Swindensingel bij het rechts af slaan tegen de 21-jarige brom fietser J. J. v. d. K. zijn gebotst. De leerling-analist K. vertelde dat tje had gegeven, zou ik hier niet heb ben gestaan"', meende dé 25-jarige Schiedammer H. B. VV. Hij veroorzaak te met deze opmerking veel boosheid bij officier en kantonrechter, want bei den stelden dat het de gewoonste zaak is dat men een slachtoffer van een ver keersongeval goed verzorgt en dit hei pen geen recht heeft op aanspraken op vermindering van straf. Op 25 september heeft W, het por tier van zijn auto onvoorzichtig geopend op het Dr. Wibautplern. Een wieirijd- ster was door tiet portier tegen de rij weg gesmeten. De kantonrechter vertel de dat de boete voor deze overtreding inleiding waarbij de spreker enkele! kerngedachten naar voren brengt, j wordt ruimschoots de gelegenheid ge- j boden tot het stellen van vragen. In deze samenkomst is iedereen harte- lijk welkom. 0 LuchtvaarIdlub Icarus zal woens dagavond de jaarvergadering houden in gebouw Irene in Schiedam. Op de agenda staan de jaarverslagen. Daar na worden films vertoond, o. a. de do- De wedstrijd van het eerste tienta! van de schaakclub Schiedam tegen Spangen 3 is geëindigd in een overwin ning. VVas de stand bij het afbreken 42. door een overwinning van Van den Uyl en remise van Grevenbroek. Hölzken en Ammersdorfer is de eind stand 644—314. Het tweede tiental speel de tegen Spangen 4 en moest met een 8—2 nederlaag genoegen nemen. Alleen v.d. Berg wist zijn partij te winnen. Dekker en Koster maakten re mise terwijl Ammersdorfer. Leerent- veld. De Bruyn, Moleman, De Bruin. Grootveid en Willemse verloren. Woensdag speelt het derde tienta't thuis tegen Hillegersberg 3 en op vrijdag 22 Wand" ffistonsctó costu^s, 10-^7. en Ifebroa^i hrt eerste l^ltdad=|" februari ..Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk l^' uveede thuis tegen Unilever. I hij nog overeind gekrabbeld was na i j dagen hechtenis zal be- het ongeval. Daaarna heeft hij gedu-1 °ra8cn- rende zes weken met een hersen- I schudding in het hospitaal gelegen. tl, ,,.f,nr De heer L. zou hem hebben in ge-, haald en daarna naar rechts zijn ge-, zwenkt. De kantonrechter bepaalde de j "Ht heb opdracht gegeven twee ku- boete op 35. bieke meter specie te laden. Dat staat „Als ik die mevrouw niet naar huis ooit °P hat geleide briefje vermeld", zei had gebracht en haar niet mijn kaar- de 61-jarige schiedamse aannemer J. R. i S. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam. Hem werd ten laste gelegd (Van een onzer verslaggevers) dat hij als eigenaar heeft toegestaan dat de chauffeur V. op 12 novembëri een vrachtwagen te zwaar heeft bela den. Op de Burgemeester Knappertlaan werd de vrachtauto aangehouden- De vrachtwagen vervoerde 6.880 kg mate riaal terwijl het laadvermogen 5000 kg is. De heer S. zei dat de chauffeur toen tien dagen bij hem in dienst was. Hij zou het niet hebben geweten. De waar gelukkig. als we geen geld hebben zijnjnch aan. Eind goed al goed. Het geldechtgenote-moeder en keiharde zaken- i nemer)d substituut-officier van justitie, we diep ongelukkig. Dat is de merk-.is er weer. [vrouw die zij had te verbeelden. 1 mr- Franken, meende dat dit ver- SOUBRETTE" van Jacques Deval waardige levenshouding die de Amen-, Ziedaar het gegeven voor een draak. Paul Dekking speelde als een dolle weer verdachte niet ontsloeg van zijn heeft woensdagavond op de kanen wordt toeged.ciit in dit blijspel De enige normale figuur die woensdag-dwaas de zoon des huizes. Pa (Aad verantwoordelijkheid. .planken van Musis Sacrum cestaan.ij -^an Jac(3ues Deval. En vooravond op het toneel rondliep (meer hup-! Brakenburgt hep uitsluitend handen- 'Dat deed de toneelverenïein» Utile; Tn..uÜe g heeft hij er toempeide) was het Franse vrouwtje. Al-jwringend 'oorzaak: moeilijkheden of; derde te veel Diilei onder reeie van Guido de f a o n hoewel toestemming geven aan je manvreugde) over het toneel. VVim Kolsteemorteilllfri naast het DU1C1 .onder ïegie van GuidO de Soubrette is een draak De zoon vanom ln een fopverioving te springen uit-ldeed het aardig, maar heeft werkelijk! mortrizand ook zakken cement geladén Moor in het kader van de toneclwed-.een Amerikaanse miljonairsfamilie[.„(uitend om je uitzet veilig te stellen niet het figuur voor een butler Mceri zodat cr besilst wa' val» materiaal strijd van de Schiedamse Gemeen-1 keert terug uit Parijs. Hij brengt eenijn ieder geval, Lies Cats-van Klaveren viel er dan ook niet van te maken minder had kunnen worden meegeno- schap. Tonny Schepp Stolk als Lau- i Franse vrouw mee Zjjn ouders wetenspeelde hartveroverend het Franse! r, ,„llLp i "»e». Mr. Franken eiste tegen S. twin- ra Carrington speelde een magnifie- nlet ,e j°ng";n 's getrouwd. Hij meisje. Als enige normale heeft ziiech-!-- grapjes.tig gulden boete en voor V, vijftien, -- -- weet niet dat pa aan de vooravond van,(er nie, zo n moeilijke ro! in dit gekken-!Pa laat aan een collega dikdoenerig j De kantonrechter, mr. P, B. Kos, maak- een compleet faillissement staat. Alleen huis i zijn nieuwe bandrecorder zien. Een t te er voor leder vijftien gulden boete een huwelijk met een mdjnnairsdoch-, Vj.c| mocluJker was tle r0, van WemJ scène die zich buiten het toneel af- van. ke Haanstra. Zij speelt de door geld be-[speelt. Als de twee weer opkomen ke partij maar tevens zij gezegd dal de tien tonelisten een uitstekende rolkennis toonden en dat Utile Dulci zoals gewoonlijk een zeer goede kans maakt om bij de beste in deze toneelwedstrijd te eindigen. ter kan de zaak nog redden. Die dochter is1 er. Het Frans-Ameri kaanse echtpaar besluit pa te helpen De zoon des huizes verlooft zich dus met medeweten van zijn Franse vrouw- met de miijonairsdochter. Zijn vrouw wordt dienstmeisje. De dochter ioopt weg-. Pa wil eerst uit het raam sprin zetene onvolwassen dochter, Zij vluchtzegt de collega: „Reuzeding die band-I van huis. gaat werken in een nachtclub, j recorder. Die puntenslijper is trou-j komt weer thuis en is volwassen. Zewens ook heel aardig": Misschien is! heeft zich dapper doör het ondankbare het stufe bedoeld (het Franse meisje werk geslagen. iv rUa ajs „ris de enige die normaal doet) De meeste bewondering hebben wij een franse bespotting van de Ame- voor Tonny Schepp-Stolk. Zij wist met(_:, Lang en hartelijk applaus heeft de spelers beloond. In het eerste bedrijf was nog wel enige plankenkoorts be merkbaar. Op 12 maart komt Othello worat dienstmeisje, ue aoenter loopt voor tonny ncnepp-oiom. z,ij wist men i-n: "j j- u»m„ aan de beurt en daarna speien nog weg-. Pa wil eerst uit het raam sprin- heel weinig spelnuances het afkcurens-*=e" L "P "e """"F Brederode ikanshebber). Schiedams gen. maar krijgt later toch zijn geld. De) waardige stuk nog een beetje inhoud te xonaer megr. we naaaen liever een Toneel. Geron en Het Zuiden. [verloofden maken het weer uit. Een [geven. Beheerst en gevoelig gaf zij re- betere keuze van dit bekwame ge- Als we geld hebben zijn we niet zo baby bij de wettig getrouwden kondigtlief aan gesplitste persoonlijkheid van zeischap gezien. Over dc maand januari zijn - in verband met de weersgesteldheden geen mutaties te vermelden met be trekking tot de woningbouw in Vlaar dingen. Het aantal in uitvoering zijn de woningen per 31 januari 1963 blijft derhalve ongewijzigd, namelijk m opdracht van particulieren 379: in ondrncht van de gemeente 907; in opdracht woningbouwvereniging 78j totaal 1284 wonngen in uitvoering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1