schiedam-oost 1 .U».^.rSchiedam heelt veel sporten op program runott PCSF GAAT SPORTDAG HOUDEN EIND JUNI COSTER FEBRUARI- VERRASSING NQ1 Kon. onderscheidingen voor twee Schiedammers 192 HervormdeGem.jJ'oc/i mogelijkheden voor zwemvereniging? BEEN 'Kïvïvr'k™'dw*" 75 Gewonden bij aanrijdingen VERMEULEN gaat bouwen in p r c°' O 1 1 1 f, Minder verzuim isto 'Enquêtes en propaganda belangrijke werkzaamheden bij Gil; Jaarfeest van Machinist op stap langs rij auto's Geen sportweek van SBLO. maar H. K. van Minnen in Prov. Staten Jongens ivilden benzine hapen... I Tivee inwoners boven 100 jaar Jon «en aangereden j Toegangstunnels Spaansepolder Bejaarden door gas bedwelmd Bij W. F. en Betz en Jay: i ,an in. wa»aw.!."«rsi* «sas Lichtstoet dit jaar 26 april Burgerlijke stand 0E ROTTERDAMMER FEBRUARI VRIJDAG EVENTJES WEG BLAUWE FLITSEN Truck hij manoeuvre tegen RET-bus op Van de oogarts naar L 'an céeï dezeTERLENKA 55/45 HERENPANTALONS SLECHTS aan twee verdienstelijke stadgenoten VLAARDINGEN - Tel. 2075 Opnieuw sombere woorden over Kunstkring en morsen ...en dagelijks pagina 3 Advertentie) Hel i.= nu wH zeker, dat het Nieuw' Kerkelijk Centrum m het oosten van! Schiedam aan de Van Swindensingel zal! verrijzen De da irvvnr nodige «rond is door de gemeente 'e koop aangeboden nt za! over enige tijd eigendom van de' kerk worden. Na overleg met de bouw- en i- l aiiratu '.•nmissir van de 11, - vormde Kerk zal een architect worden aangewezen om de bouwplannen te maken voor htm uitvoering. Het college van kerkvoogden heeft ec commissie benoemd, die zal nagaan aan welke eisen het gebouw moet vol doen. zowel m hoofdlijnen als m de tails. Voor en tijdens de bouw zal nauw met de architect moeten worden samen gewerkt "in tot de best mogelijke re-! sultuten te kernen Deze commissie is als volgt samenge steld E. S v. d. I-inde»!, voorzitter en mr. H. Snoep namens het centraal col-' lejte van kerkvoogden en ds J G. Jansen. J. M (irijzcnliout. L. v d Hoek B, M. Kopnenol vertegenwoordigers van' Wijkgemeente V. De arbeid van deze commissie za! voor de Hervormde Gemeente te Schie dam van groot belang zijn en daarom zal de Hen Gem. van tiet verloop de zaken steeds op d». hoogte worden gehouden. Maar daarnaast zal zij aan de gemeente nieuwe en grote verplichtin gen opleggen, want deze trouw moet wor den gefinancierd. Dok hiervoor zullen maatregelen genomen moéten worden. WINKELCENTRUM BINNENWEG *5 TEL. 11 4615. ADAM (Van een onzer verslaggevers) lijk zo met onmogelijk zijn. Zo is bij- f Het huidige bestuur heeft het zeer t voorbeeld ge'racht te komen tot een i druk, wordt vermeld in het jaarverslag.! zwemvereniging maar het Sportfondsen- vooral omdat de meesicn een rtevenfunc-; bad, een particuliere st chting. heeft j tie hebben. De bestuursvergaderingen geen oerenuren meer beschikbaar. moesten daardoor soms worden uitge-j De heer F. E. Koelman hoopt dat hij steld. Dat kan het werk van de PCSF! L-.itMOI<til.J gtwriii» m\:mM- m - door het contact in de SBLO tot een overleg met de Schiedamse Reddings- Brigade zal kunnen komen 2odat de SRB mogelijk enkele uren wit afstaan. De heer P. G. van Pelt van Animo 'schreef in het afgelopen jaar voor de chr. scholen een artikel over de bete kenis van ehr, sportbeoefening, j De heer H. Roozenbeek tODIi deed 'soortgelijk en dtt artikel kwam in de ZWEMMEN, hoekev. handbal verenigmgsorganen. Stelling werd geno- j men tegen de handelingen van de hattd- jUÜO, I oeien, ZPhen en meerbalveremging Dtt'S en de voetbalvere- sporten Staan op het pro"ram- 'niging SVV die leden trachten te wer- n-ia x-1,1 Ao. tv- z-i" - ver. op de chr. schoten. ma tan de Protestants Christe lijke Sport Federatie in Schie- Bestuur dam. De PCSF is verheugd dat Het bestuur van de PCSF bestond aan- het al is "elllkt een christelijke var.kellik uit de tieren H. Roozenbeek. r- i F. E. Koelman en A. Winter. Later werd iennis\ eremging ..De Baanbre- dit drietal aangevuld met de heren E. jj,ct houden van een enquête in 1961 Beekman en E. Mast. Van iedere ver-\>renhonderd formulieren werden ver niet ten goede komen. De nieuwe directeur van de NCSU' Jacq de Smit zal op donderdag 21 maart: in de kadervergadering van de PCSF; in het Gereformeerd Jeugdhuis een in-; leiding houden, De PCSF is op 16 mei! 1961 opgericht. Het jaarverslag over) 1961 kan weinig positiefs vertellen om dat eerst op 19 december de eerste le denvergadering werd gehouden. In het stadhuis werd tijdens de KW- mars door drs. Woudstra kenbaar ge maakt dat de ehr. sportverenigingen in Schiedam in een federatie gaan samen werken. De PCSF heeft veel geld no dig om de doelstellingen te kunnen ver- j wezenlijken. De federatie is afhankelijk 'van subsidies en contributies. In het jaarverslag wordt gesteld dat enkele acties onder ogen moeten worden gezien. Een van de eerste activiteiten was Hei MERCEDEf HORLOGE wairm ds de techniek en fijnhe d van macertaal zijn ve - en?|d tot een neldza ne graad van nauwkeurig heid. nu r reeds vcor «#0«/ J Het aantal verzuimdagen voor ongeval- n is bij de werf Gusto te Schiedam et bijna tweederde teruggebracht Het intal ongevallen steeg var. 14* v.\ 19tit ur 155 in 1962. Er kwamen geelt dodc- 1 in 1962 vil ook het kers" op te richten en als het mo gelijk is komen ook de reeds j;e- rtoemde sporten voor beoefening in chr. verband in aanmerking.' D.t wordt vermeld in het jaar verslag van de PCSF. enigmg dient minstens één afgevaardig de in het bestuur zitting te hebben zo- dat het bestuur nog moet worden uit gebreid. Negenhonderd formulieren werden ver. spreid op de ehr. scholen. Het eerste resultaat was dat een chr. tennisvere- nlgtog kon worden opgericht. Een rap port over dere enquete werd naar di- i verse Instanties en de leden gezonden. Mogelijk dat een dergelijke enquête in de toekomst nog eens wordt gehouden. Het lag in de bedoeling dat de enqète jaarlijks zon worden gehouden maar de tijd ontbreekt daarvoor. Op 4 september Jij kt- ongevallen aantal ernstige dan het jaar daa Juist toen rfe penningmeester rijtt rrije eirond tri [de «joon benutten t'oor j het bijhouden ran de rerenigings- bescheiden bemerkte, hij dat zijn j medebestuurslid een deel roti dc i Schiedamse documenten onder zijn be- heer moest hebben. Hij is een actief 'Schiedammer, hij weifelde dus geen moment zodat hij zijn dikke u-inter- jas al aan had voordat hij zijn vrouw 1 had kunnen vertellen dat hij „even- i tjes weg moest". Die vrouw keek achterdochtig. ..Moet je nu alweer weg?" vroeg ze. ..je bent avond aan I avond de deur uit. dan voor deze 1 vereniging, dan voor die organisatie, tic geloof dat er geen man is als jij. i Je kunt toch vanavond weleens rustig thuis blijven". Dc man verzekerde i wis en waarachtig dat hij binnen tien minuten terug zou zijn. Zet de koffie dat overkwam hem nog enkele ma!en.|| Verheugd zag hij dat het programmal ten einde liep maar toen draafde deel huisvrouw fluks e aar de keuken onderll de kreet: „Even koffie halenmensen,,* de gastheer greep het radioprogram-l mablad om te zien wat er nog meerlij op het scherm zou komen en de doch-1 ter des huizes bood vervaard sigaret ten aan een ieder die er maar voorf in aanmerking kon komen. Nauwe-1 lijks de hete koffie in de handen of de ogen ivaren alweer gericht op keil veruolg van het scherm. Lijdzaam keek onze penningmeester ook dit aan. J 's Avonds om half twaalf herhaaldef zijn medebestuurslid nog enkele tnafen|j verontschtildigend: „Ja. man als jeT dat nou ineens gezegd had, ik had je die papieren toch zo kunnen geven". Toen hij thuis kwam zei de veront- ij waardtgde blik van zijn echtgenote |1 hem genoeg. Hij zou het haar nooit 11 kunnen uitleggen. Dat wist ie zeker, |T Onder de dekens bedacht hij met 1 teleurstelling dat hij vanwege zijn S haast zelfs niets van dat televisie- f t Advertentie) ikm was mmdr Hot Dta.it 1 962 vi u kor: ;;vii m< hi 5*MÏC va ili or go va Hor; li ET dl ,il vorzmmdagtm be- cHjgvn. gomtddoid por Ut*! veikrer 0:5 te Do moes to ongeluk, bij het klemmen en •n en va II on Ook het m voorwerpen veroorzaakte 26 Vermeld word! in het eer?~e jaar verslag dat tal van activiteiten zijn I 1 S& wp verricht Zo ontvingen -al var. jongens Y*/l T TTt ft tl tl PïlK OOT '-J?*8 ,.de -De en meisjes de mededei rzen over de Baanbrekers" opgericht. Dankbaar is, plaats era oefen'i id en van de ch- evm i i a PCSF voor de subsidie die de NCSU hoofdbureau van politie te Schiedam. er* utftt n.ijuen \an leen. m- jr plaats van een repetitieavonn was v#ntrfkt nasueitvererigmgcn zodat zij zich woensdagavond het Schiedamse Christe- eutuee! a,s .jd konden rue.den. Er )jjke Mannenkoor bijeen in het gebouw, wera een enquete gehouden naar ver-.van Chr, Soc. Belangen om het tra<li-, .aiigei;- ten ouzictite van de sportbe-'tonele jaarfeest te houden, oefening onder de leerlingen van de N-acjat de voorzitter van de feestcom- cnr. >cno.en. missie, de heer T. van Est. op gebrui- Een uitvloeisel was dat een tennisver (Advertentie) under de leerlingen van de missie, de heer T. van Est. v kelijke wijze had geopend en een ieder igmg kon worden opgei-,ent. Andere va„ hart0 welkom had geheten, gat hij lol-f," aila f»P(de no- farn, Baanvinger gelegenheid om het- rnrnaoe maar de u.tvoenng za, rRW--:muzjitaie gedeelte te verzorgen. Zij de-, i den dat met gitaar en een liedje op voor-! treffelijke wijze. Daarna trad zowel voor als na de pauze de bekende goochelaar Bento uit Hoek van Holland op. die op meester-. lijke wijze zijn staaltjes van goochelen i ten beste gaf. Hierna stelde het mannenkoor zich op. Voorzitter de heer J. Poot sprak .en kort woord mede in verband met het 40-jartg huwelijksfeest van de echtparen de dat TRIUMPH-schrijf- "y\ machines en ADDO-X telmachines meent 85 - teL 11SOOO Ditmar Jacob, een 22-jarige Duitse ma chinist die opvarende is van een Engels .alvast maar klaar. schip dat in de Medwehaven ligt. heeft; zich vannacht in Schiedam onledig ge- O^WRIENDELI IK houden met vreemde handelingen. Om- streeks twee uur heeft hij op de Rotter-; To<?" h'j zich snel door de Schtc- d damsediik gepoogd geparkeerde brom-, dam se strofen repte viel het hem op programma naa gezien. fietsen te starten. Dat gelukte niet. j dat die straten zo donker en glad\ Daarom hobeïde Ditmar naar dc over-! waren. Je zag geen mens en voorzich- zijde van de Roterdamsedijk waar hijtig rijden was'toch wel geboden. Opl aan de geparkeerde auto's ging morrelen., óe hock v(m de straat Uig tc veel !JS. In somt ge voertuigen kon hij een plaats- j n r aehee I je nemen, maar geïnteresseerde politie! Uaar 9tnP /lcts l 'ols cf" feneet mannen zagen dat hij er later weer uit- U'VJ' "et voert'"d dlc€fl ov.e/ kroop om in andere wagens te gaan zit-l"h verzakte straat geheel de breedte ten. van de iceg over. Zo ingespannen lag Toen de politie de jongeman aanhield dc Schiedammer gekromd over het bleek hij in het bezit van voorwerpen stuur wachtend op de moment dat hij o.a. een autoklokje en herenhandschoe- zou pallen dat hij niet zag hoe ver- j nen. dte hy uit de auios had weggeno- (rocd en boos (ie automobiUst 2ijnl auto tot staan bracht. Vlak voor die auto kwam dc glijdende fiets tot stif-| stand. „Kan je niet uitkijken sufferd" riep de automobilist grimmig en ow-i vriendelijk. De penningmeester tras te bedroefd om commentaar te geven. Toen hij weer verder schoof over de' ijsbaan bedacht hij dat hij de rnanj Minnen, wethouder toch wel °P de Bladde weg had kun -[ nen tvijzen. i 'men. Hij heeft vannacht gerust in het oofdbureau van politie te Schiedam. Twee nog onbekende jongens hebben re^ds isedert 1946) deel uitmaakt van dit Jonge en van Dongen. Hij deelde mee, donderdagavond om tien uur op de M<>college voor de huldiging van de heer A.Douwjer.jir.gel in Schiedam-Kethel getracht'; <-,OK in de -1-»- lJ Uinmo 'l - I nAvin Ja nAO.A De heer H. K. van van Viaardingen. is benoemd tot lid van de provinciale staten van Zuid-Holland en heeft deze benoeming aanvaard. De heer Van Minnen zal zitting nemen voor de Christelijk Historische Unie als opvolger van de heer C. van Dijk te 's-Gravenzande. die onlangs om. gezond heidsredenen voor het lidmaatschap be dankte. Thans heeft Viaardingen twee in woners in de provinciale staten, aangezien. zoals bekend, ook wethouder T de Bruün on-e stadgenoot nog maar eens en\ nog maar eens. Toen werd echter i juist dc deur geopend en daarom keek' Dc ironing van zijn medebestuurs- lid lap in het donker maar hij zag aan het blauwe flitsen van de TV-': buis dat de familie paraat was. Heti u-achten op het .openen mit dc deur'. 1 duurde wat lang en daarom belde (Van een onzer verslaggevers) i houden. De PCSF is des te meer be- reid deze dag te organiseren omdat Aermoedelijk zal de Protestants l dt SBLO dit jaar sportweek Christelijke Sport Federatie in Schie-;iaj j,oudfn. dam eind juni voor het eerst een i Sportdag organiseren. Dit werd be-l kend gemaakt tijdens de eerste jaar- j vergadering van de PCSF die don- i derdagavond in Jeugdhaven is ge- de P.v.d A dertiger jaren is er een wegens ziekte niet kon doorgaan. HiernabenzjrTe te~ hevelen"uit deaüto "virT~d'è: periode geweest, dut twee Vlaardingers onze penningmeester wat lacherig en liet het koor ..Vaste Rots van mijn be- j fabrikant G T van H. i tegelijkertijd lid waren van de provinciale!de deuropenendc mcdcbestuursmani houd" horen Ze hadden al een slang in de tankls,atCT1 dezer provincie, ni. de oud-wet-1vat verontwaardigd. Dat ging echter Na de pauze bracht de fam Soeters gestoken en ze stonden gereed om de i houder, de heer J. Buis, die van 19321946direct voorbij met veel vriendelijk ..Engels zonder leermeester ten tonele benzine in een jerrvcan te hevelen. Een voor de S.D.A.P. zitting had en oud-burge- booroet Kom binnen kom binnen" waarna als slot nog een tombola werd buurman die dit zag heeft de jongens meester A. van TValsum. die van 1931—"an~thp„r hi'iii niet staan gehouden. Advertentie Kou of geen kou,Coster stort mei een werkelijk schitterende aanbie ding in Tertenka 55/45 herenpan talons, speciao! slonkmakend mo del, nieuwe sprankelende voor jaarsgeuren. De jaarvergadering leverde geen problemen op. D-v afgevaardigden wa ren wel ingenomen met de eerste re- suitate.n van de ;onge PCSF Zo heeft de gehouden enquête op de christelijke scholen een goed bee.d gegeven van de verlangens ten opzichte van de j sportbeoefening. Korfbalclub OD1 kon bijvoorbeeld me dedelen dat ODI dankzij deze enquête ,25 nieuwe leden kreeg. Er kon een ten- nisvereniging De Baanbrekers" worden opgericht die ze-is a! een kas, tegoed bhjkt heeft. Voor zwemmen en roeien werden de l resp. 243 en 121 kandidaten genoteerd. Ben De moeilijkheid is dat geen oefenuur telt Schiedam 3.338" jongens en 3.691 vrij is in hes Sportfondsenbad zodat een meisjes: van 5 tot 9 jaar 3.651 jongens; chr. zwemvereniging nog met kan nor- en 3.414 meisjes; van 10 tot 14 jaar den opgericht. De heer F. E. Koelman 3.870 jongens en 3.663 meisjes; van 15;. 'deelde donderdag mee dat hij ais con- tot 19 jaar 3.730 jongens en 3.534 tactman in de SBLO hoopt me: de SRB meisjes: van 20 tot 24 jaar 2.796 man- tot overeenstemming te kunnen komen 1 nen en 2.779 meisjes; van 23 tot 29 weggejaagd. Een Sciuedamse. mevrouw F. Hi'den- Dor. k 1361 Ze renden de weilanden in. later heeft hij getracht in zijn auto de knapen te j 1935 zitting had voor de C.H.U. De 8-jarige Ronnie Kroon uit del Nieuwe M .enesserstraat in Schiedam i is donderdagmiddag om tien over half! I nep de gastheer, „blijf niet staan. 'het is veel te koud. hang je jas maan op" en hij rende naar binnen kennelijk j niet alleen omdat hij het re koud achtte. Bij het betreden van de kamer I zag onze stadgenoot het al. Zijn mede- i j werker zat gebonden aan ket scherm, i Beleefd zette hij zich neer om in arre-j 'moede dc eerste hoeveelheid koffiej te verwerken. opdat cc SRB mogelijk een uur kan. f afstaan. De heer Koelman deelde mee ;dat he: contact met de SBLO en Ge meentelijke Sportraad goed is. Problemen ui' de e.gen kring kun. nen worden duidelijk gemaakt. Zo heeft !di: contact bewerkstelligd dat HBSS en ODI op liefst vier velden een eigen home j jaar 2.638 mannen en 2.354 vrouwen: van 30 tot 34 jaar 2.761 mannen en j vond donderdagmiddag bij een bezoek 1 met 327.000. 2.772 vrouwen: van 35 tot 39 jaar 2.626. aan het pand Diergaardesingel 37a in; 'en 2.732: van 40 tot 44 jaar 2.576 en,Rotterdam de bejaarde bewoners be- j 2.620; van 45 tot 49 jaar 2.277 en 2.346.1 wusteloos in een achterkamer. De wijk- van 30 tot 34 jaar 2.185 en 2,340: vanjverpleegster, dacht aanvankelijk dat de! 15559 jaar 1.993 en 2.279: van 60 totbewusteloosheid aan zuurstofgebrek te! 64 Jaar 1.750 en 2.029: van 65 tot 69 '.vijter. was. Er stonden twee petroleum- zuilen vanwege de terretnennood ook jaar 1.473 en 1.609: van 70 tot 74 jaar jkachels te branden, zondags moeten worden bespeeld maar i i.qh en 1.245; van 75 tot 79 jaar 604 ets Een arts constateerde gasvergiftiging mogen bouwen in Harga. De velden729: van 80 tot 84 jaar 315 en 381: en liet het echtpaar, de 82-jarige A. zullen vanwege de terreinennood ook van 85 tot 89 laar 112 en 138; van 90 i Gouwens en zijn 83-jarige echtgenote' zondag moeten worden bepee'd. maat geboren in 1867. tsvee Schiedammers enjD. Gouwens-Hombroek. naar het Berg- HBSS er, ODI behoeven geen ..ir.wo- f.vee Schicdamsen z:jn uit 1886. Kvegziekenhuis overbrengen. Het bleek, rungte geven. Een Schiedammer wordt dit jaar 99jdat het spaarbrandertje van een gasstel J__. amse hoopt verenigingen uit eigen kring functions- i ioo jaar te worden, rissen aantrekken voor de te benoemen Sportdagcommissie. In vervolg op de treeds gehoude enquête wordt nu ook een enquête gehouden op het Chr Ly ceum in Viaardingen om de wensen van de Schiedammers op deze school te ken nen. koffie trcrschoo.f de stad- vathweg op dq, grens van Rotterdam ep genoot enkele malen op zijn stoet. iSchiedam. 1 Daarna begön hij met: „Ja, ïk kwam\ Van de 38 inschrijvers was laagste;eigenlijk alleen maar....". „Ssssttt" ,de Fa. C. R. Hogenboom en Zn te Sptj-! riep prompt een verontwaardigde nnvnbm'rfi i t'r R re RotterdamscJlare- Dc penningmeester hield zich v/pvo*2®rs zijn dc A,C,B. tc Rottcrdsnii j 'en de N.V. Bredase Beton- en Aanae-! ft!l ma°r.loe7t llet hem.te lanB duurde. De 51-jarige wijkverpleegster C. Mikximïng Mij. v.h. H. Vriens te Breda, elkj^^071 ™lJ tüeer met: „Ja. zie eensj - *A\.Sssstttt kreeg hij direct terag enj Alléén zaterdag houden wij Sin voorverkoop van Franse damast uit de luxe serie. Niet zo maar Franse damast, die w?l meer voor een lage prijs wordt aangeboden... neen, een extra zware soepele damast, die normaal verkocht wordt voor bijna zeven gulden. Deze prachtige damast, in het complete kleurassortiment. koopc U morgen, slechts één dag, voor nog géén vier gulden per meter. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de ééndaagse verkoop van inr deze rijke Franse damast! in de -• 'i kleuren goud,.t fraise en blauw, per meter voor Géén lel, of achrift. bert. Voor de te houden Sportdag ^zullen de jaar en eer: Schiedatnse hoopt dit Jaarjniet brandde, svaardoor gas de kamer binnenstroomde. De hevig kwetterende! i papegaai van het echtpaar Gouwens is i [bij de buren ondergebracht. Toon de chauffeur A D. met zijn! R.E.T.-autobu? van de halte voor Wilton-, Fijer.oord co de Vlaardinserdiik te Vlaar- dingen wilde rijd,-ii trachtte donderdag-, avond om kwart voor zes juist de chauf.' oplegger te passeren. t Advertentie) Normaal 29.75, maar ais eersla Februari-verrassing betaalt U voor Zofong efe voorraad sfrekt. Geen tel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM: Kotw Uroptnu Mnem K.ncniii.lageüiik Wl'st-Kruiskade HOOGVLIET: Winlcti-cntium VLAARDINGEN: Liesveld LEIDEN; Hajikmmemriat ZEIST: SlotUan Geweien werd op de noodzaak van bet houden van propaganda en bet verwer ven van voldoende geiden. Tijdens de Kaderdag op 21 maart in hei Gerefor- mcerd Jeugdhuis zal aan de heer De i Smit het probleem van het w el of niet meedoen aan de voetbaltoto worden voorgelegd. De aftredende bestuursleden I werden herkozen. Ondanks het winterse weer moet de aandacht toch gevestigd zijn op de komende feest- en gedenkdagen, omdat het programma hiervoor nu eenmaal geruime tijd van voorbereiding behoeft. Daarom is ook de Commissie voor de Lichtstoet 1963 in Schiedam reeds met werkzaamheden begonnen. De eerste contacten zijn gelegd en binnenkort wor den de uitnodigingen voor deelname ditmaal in een aantrekkelijke folder- vorm aan belanghebbenden verzon den. De Commissie rekent op een nog gro tere deelname dan vorig jaar. toen dc Lichtstoet inderdaad een groot succes is geweest. Enkele feiten zijn onder de loupe ge nomen. zoals het vrij lange oponthoud in de Aleidastraat in afwachting op de uitslag van de jury's en het ontstaan Van hiaten aan het einde van de route De commissie meent door de te ne- men maatregelen deze bezwaren geheel te kunnen ondervangen, door te bepalen dat in aan de Lichtstoet deelnemende verenigingen waarbij lopende deelne mers zijn. geen kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar mogen zijn. Dat de Lichtstoet dit jaar op 27 april wordt gehouden, vindt zijn oorzaak in de uitgesproken voorkeur van de deel- nemers voor dc zaterdag, mede in ver- ue vertalinij vail prof. K. van net band met het optuigen van de wagens. Reve en oncjer reffie van de be- Er is dan ook besloten, met enige _ir>. cv.,, r- tegenzin weliswaar, in het belang van taajTlde r eter Scharoff door En- de Lichtstoet deze los te maken van semble donderdagavond voor de de bevrijdingsdag en m principe de za- e„k,„,tarY,=„ terdag ervóór daartoe tc bestemmen. oLiucucnusc (Van een onnzer verslaggevers) Iten wordea verhaald en waarop geen i volledige bemanning aanwezig is. Over BURGEMEESTER mr. J. W- Peekdeze groep verhalers is de heer Brie- van Schiedam heeft vanmorgen goos baas. koninklijke onderscheidingen uitge stadhuis heeft mr J. W. Peek reikt Om half elf mr Peek in vanmorgen om hall twaalf de eremedatl- reikt. Om half eu was mr. reeK m Ie in ziltfer O N uitgereikt an de he de kantine van Wdton Feijenoord aan A. de Eeus geboren6op 10 oktober 1900 dc vj aard moerdijk waar hij aan dcten wonende in Schiedam aan de Oost-; heer E. Briegoos, geboren op XX ju-jsingel 90. Op 23 februari 1913 trad del d\ DflU Dili Ut L v UV'1 i-cr jui.it uv t-uoux» - -, y-, -no--*--w t 'o f ■- feur K. K. uit .Almelo met zijn truck met' Pp de Schi ed amse weg-F ran jj 1599 Rotterdam en wonende in [heer De Reus in dienst bij de N.V. 'dagaeen iSchiedamaan de Amperestraat 28 b.jKaashandel Betz en Jay in Rotterdam. c C BT^eV Jrt de eremedaille verbonden aan de Orpj Hlj heeft fa de I##p der jaren tai vanj niets anders deen dan het stuur omgooien'gestraat- te?en een personenauto, met de van Oranje Nassau m z''v r werkzaamheden in dit kaasexpeditiebe- cn mei een ïhe/nc b^cht laar r^htvaan het Etuur de 56-iar!Se heer A, de j uitreikte wegens langdurige en trou- drijf verricht. De laatste jaren is hij. De heer Briegoos trad veertig jaar! deze N.V. geleden in dienst bij de N.V. Dok- en;_ Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord in Schiedam als roeier. Als zodanig: was hij belast met het meren en ont- meren van schepen. Dit zware en ris- kant werk werd later overgenomen door speciale rokersverenigingen, die j zich hierbij bedienen van speciale mo- j torbootjes. j De roeiers van de werf werden toen Per i februari waren bü het gemeente-i verhalers. hetgeen betekent dat deze lijk Huisvestingsbureau te Viaardingen 1 mensen aan boord gaan van schepen1 3298 personen ingeschreven Dit is 20'die aan de werf moeten worden ver-! minder dan op 1 januari van dit jaar. Ihaald of van die welke moeten worden In januari werden 128 ingeschrevenen:in- of uitgedokt. Ook gaan zij aan van de lijst afgevoerd en 108 personen!boord van schepen die uit de havens ingeschreven naar de werf en omgekeerd moe- Op de Putselaan bij de Pusebocht reden een personen- en een bestelauto tegen elkaar. De bestelauto sloeg over de kop. De chauffeur, de 22-jarige A. De- gens uit de Beijerlandselaan. werd met pijnen in het hoofd naar het Zuiderzie- 'zenhui» vervoerd. i Advertentie Modern en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 Ensemble s „Maand op 't land" werd geen grote toneelgebeurtenis SCHIEDAM. - Ondertrouwd: E A Han dels 25 jr en G M de Bindt 20 jr: M Heijns- BROEK 32 jr en M J A Veldman 23 je. K, van den Hoek 26 jr en M L van Deelen j 126 jr: B var» der Hoeven 26 jr en CM j I van Ingen 21 jr; J P Kloosterman 21 jr en I |A C L Schreuteikamp 18 jr; L Lemmen 23 I jr en C Esbacb 22 jr; N D Mulder 24 jr i en D C Kapoen 22 jr: AC van Reken 26' jr en E J Sterrenberg 19 jr; B P J Vis; 25 jr en A C A van Dinter 26 jr: J A Weg-i man 24 Jr en H Tepel 21 jr: G J van Wezel ,33 jr en J van den Hoek 27 jr. j EEN maand op het land" de campHip van Tnpropnipir in lu|dsinstaUatie functioneerde slecht, comedie \an ioerptnjew m ue voorzitter van de Schiedatnse Kunst-I kring, de heer V. Admiraal, heeft bij' de aanvang sombere woorden moeten doen horen De Schiedamse Kunst kring moet worden opgeheven omdat de belangstelling te gering blijft en v de financiële lasten steeds groter Kunstkring opge- worden. Daar deze dit jaar op 4 mei de;voerd in het Passage Theater te De hcer Admiraal za! bii de laatste valt is 27 april gekozen, ie.,li_r(am ic ,A„u An voorstellingen van de SKK op 28 herdenkingsdag, valt is z» apru gekozen, igu-j h 'jt j omdat verschuiving naar II mei weeris lOCa nlel ae örote bezwaar oplevert door het te laat inval- j toneelbelevenis van het Schie- Ier^Vlampk.ndopToechntS'waaraan de deel-;darT,se seizoen geworden, zoals name van alle kinderen, a! of niet in QG recensie had doen Verwachten, verenigings-verband. vrij is, wordt ge ?5_^oe,ü5it de ge- Het toneelstuk van Toergenjew is een1 Ïb"1pBSSk«tff" en realistisch verhaal uit de vorige eeuw m m van 'i Woud 22 jr: A Meulstee 23 jr m de romantiek die de grote Russen en M J Maan 20 jr: M J Bransz 25 jr en [straat eigen is. Het spel lijkt verwant aan.R van de Pavoordt 21 jr: B A Wieneke de werken van Tsjechow. maar het!26 'T.cr' „G van Waardenburg 22 jr: H benadert diens beste werk niet. HetTJ Reijdcn 22 jr e» A M van Koets- ii^heel is te lanorii-ndie mn ell»a-,r -F - J G F Huffmeijer 23 jr eti A langdradig aan elkaar,M Hoegee 17 jr; F J Hehemann 22 jr en gesponnen, zodat de aandacht wel;T C M Remmerswaal 22 jr eens verslapt. ■elende momenten komen evenwel vol-!r a v 1r-va^1 Xee!en en doende voor. zodat de aanwezigen zich!M F Brandenburg Cornelia T d v"p G houden op maandag. 8 mei. Eventueel nu réeds gewenste inlich tingen worden gaarne verstrekt door de secretaris der commissie, de heer P. J. Drenth. Burg. van Haarenlaan 946, tel 163838. xj,F Daar zijn mogelijk redenen voor De, zaal was onvoldoende bezet, het ge zelschap kreeg dan ook met te weinig applaus vrijwel geen weerklank. Een ernstige handicap was dat zeer vele! bezoekers de spelers niet hebben kun-' op maart en 25 april in het Passage Theater in Schiedam mededelingen doen over het stopzetten van de activiteiten. De kunstkring kan nog wel blijven bestaan maar voorstel lingen in het Passage Theater zullen niet meer worden gegeven. Ook do samenwerking met de katholieke; kring en Toonkunst heeft niet datgene' opgeleverd wat de SKK ervan ver-! wachtte. De toename van belang-i stellenden bleef uit. I wel hebben kannen amuseren en dit van de Kamp en H van Wagtendonk: Saniia vooral dank zij oa. het voortreffelijkd v M Sulaiman en C J T M Hoüerhoek; spel van de naar Nederland gekomen! Eddy z v p J van Es en A van Getwen; Belgische acteur Julien Schoenaerts i grid Koetse was een behoorlijke Na- talja Petrowna. echtgenote van een zekere landeigenaar die gestalte kreeg in dc vertolking van Jos Knipscheer. Magda Janssens was een lieftallige moeder van Islajew. Anna Semjo- nowna Islajewa. Duidelijk verstaan baar was Max Croiset die de dokter Patricia d v M Grocnenöaai en A W West- olial: Helena G d v L de Bruin en H M Maat. Overleden: J van Roon 53 jr. SCHIEDAM. Geboren: Andrea J M d v C H Martens en J van Unen: Jeroen M z V W Broeren en J M L Braak: Jolanda C d v R H Boon en J C Winterswijk: Overleden: Creteer H. 6 jr.; W Weeber. Ignati liiiitsj Sjpigelski tekening gal.'rel, J8o Jr.' va° Yperen- 73 ir; A A M Mo°- Irene: Buurtver. Willem Brouwer- Feestavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alk*» voor redactieaangelegenheden- Agentschap H. J. Troost, Aleldastr. 23. tel. 6a4ol (alleen voor klachten, adver- 115588) e" aboncen>er,ten b-g.g. telefoon Belangrijke telefoonnnmmers: Brand alarm 69123. politie-alann 64666; GG en GD waarschuwing 69290 Apotheek: Gouka. Hoogstraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote «f St Janskerk". 9—17. „,stedf1^ Museum: „Spiegel aan d« VVanci Historische costuums, 10—17, en ..Kunstschatten Oud-Katholieke Kerk.". Van de Schiedamse electricien C.W. B. is een rijwiel gestolen dat rdet op slot bij de poort bij bakkerij Vlug in Broersveld in Schiedam heeft gestaan. De jaarvergadering van de Schie damse voetbalvereniging HBBS is ver schoven naar donderdagavond 28 maart. Morgenmiddag houdt HBSS in de zaal van de Sethelkerk in da Nieuwe Maasstraat een sportmiddag. Er wordt geklaverjast en er wor den taf e- Hen nis wc ds t rij den gehouden. De Lions Club Schiedam heeft vrij dagavond 1 maart een bijeenkomst in Musis Sacrum ten bate van de actin Open het Dorp. De bekende interna tionale scheidsrechter Leo Hom zal een causerie houden. Bovendien wor den films over de wereldkampioen schappen in Chili vertoond. Kaarten zijn verkrijgbaar 'jij de sportvereni gingen. De muzieklerares mevrouw Wilhel- rnina Menningh-van den Hoonaard ont wikkelt ten bate van het Schiedams* muziekleven steeds goede activiteiten. Zij is nu in de Schiedamse Toonkunst Muziek- en Balletschool gestart met een kinderkoor. Zaterdag wordt de eerste bijeenkomst in de school aan de Lange Haven gehouden. Het is de bedoeling dat iedere zaterdagmiddag van half twee tot half drie wordt -ge oefend. Kinderen die lid willen wor den van het koor zijn welkom. In de in aanbouw zijnde r.k. tech nische school in de Burgemeester Hon- nerlage Grethelaan in Schiedam is donderdagmiddag om tien voor half een een schoorsteenbrand uitgebro ken door oververhitting van de hete- luchtkachel. Een houten balk tussen plafond en dak verbrandde. De brand weer heeft het dak moeten openbre ker. om het vuur de kunnen doven. Het gebouw wordt gezet door de aan nemer Simmering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1