Vijftien jongens met vissers de gaan op zee SCHIEDAMS RAAD IN HALF UUR GEREED ROTTERDAM Drie feestdagen voor Onder Ons zestig jaar Verbindingen over hele wereld Nevas zetelt in Van Riebeeckhuis Kinderlijk en uitgekookt Vele Nevas-activiteiten in 1962 Heb het hart eens Vorig jaar: 7149 brieven van 354 scholen Burgerlijke stand EHBO- wedstrijden met veel publiek Dura Coignettoelichting van agenda Aanrijdingen met twee gewonden Loodgieter door plaat geraakt RHBS-vereniging zoekt oud-leden Gewonden door gladheid WOEN5PAG -- geftakt-PAJH AGENDA Schiedam F Goede resultaten van SVC-teams Blikken vlees uit etalage gestolen Verkleumde zwerver in portiek B Winkeldief gepakt DE ROTTERDAMMER pagina 4 DINSDAG 26 FEBRUARI 1963 "\7TJFTIEN ferme jongens kun- nen deze zomer met een vissersboot de zee -op. Zij kunnen dan het leven en werken van de vissers meemaken. Deze ,,vis- reizen" vormen onderdelen van het werk dat de NEVAS ver richt. Deze instelling kiest dd kandidaten dan ook uit de scholen die schepen hebben geadopteerd. Die Nevas zou gaarne middel bare en andere scholen van het voortgezet onderwijs willen inschrijven die schepen kunnen adopteren. Ook lagere scholen komen in aanmerking maar dikwijls vragen de kapiteins van de zeeschepen naar het contact met oudere scholieren omdat zij in hun brieven meer onderwer pen kunnen behandelen. De Nevas, Nederlandse Vereni ging tot Adoptie van Schepen, huist in het voormalige huis van de stich ter van Zuid-Afrika Jan van Bie- beeck die eens in de Lange Kerk straat 36 woonde. Een gevelsteen herinnert nog aan de zeventiende- eeuwse koopman. De Schiedamse vestiging betekent echter niet dat de Nevas zich op Schiedam zou concentreren. Brieven uit het hele land en uit de hele wereld komen naar het Van Riebeeckhuis. FABELS HISTORISCH VISSTAND MELANGE Ook meisjes Beschrijvingen Verzekering IN het vroegere woonhuis van Jan van Riebeeck legt de Nevas verbindingen over de ge hele wereïd. Zo moet de jonge koopman in dat Schiedamse huis in de Lange Kerkstraat 36 250 jaar geleden gedroomd hebben van reizen naar verre streken. De Nevas zorgt dat leergierige kinderen in ons gehele land de bevindingen van die reizen op papier in huis krijgen. SLAGERIJ BROEK Vandaag en morgen ....en dagelijks jVIu|.eu?V, ..Kuns-tscfaatten Oud-Katholieke Kerk 1017. Op de Lange Haven in Schiedam is de bromfiets van. de 17-jartge bankwer ker D- H. gestolen. Het voertuig heeft een -waarde van 600. 0 Ingebroken is ïn. de rijwielhandel van Inge de Waard op de Broersvest in Schie dam. Twee ruiten zijn gebroken, hei kantoor en de winkel zijn doorzocht. Ver moedelijk bedraagt de buit alleen een draagbare radio. 0 Voor zijn woning in de Boerhaavelaan is de bromfiets van de Schiedammer M. F. C. gestolen. 0 Van de vishandelaar W. F, Gorzemam m de -Mgr. Nölenslaan in Schiedam is een geveüadtamaat vermeld. Twintig rollen daiop zijn ontvreemd. De schade bedraagt 30.—. 0 Doordat een splitpen losschoot, ver loor m Schiedam een vrachtauto van de Coca-Cola maandagmorgen om kwart voor tien bij het nemen van de bocht op de Rotterdamsedijk zes kratten, die ieder 24 volle flesjes bevatten De schade be draagt 120, 0 De chauffeur A M. deed maandag aangifte van vermissing van een draag bare radio uit zijn niet-afgesloten bestel auto die op* het garageterrein van auto mobielbedrijf A. O. aan de Hoogstraat te Schiedam stond. Ook werd uit de auto eigendom van een distilleerderij, reclame materiaal. een spel kaarten en lucifer doosjes vermist 0 Uit het kleedhokje in de kelder van het Sportfondsenbad te Schiedam is maandag het polshorloge van de heer P. K. gestolen. Ter gelegenheid van het 75-jarig ju bileum van de bond voor Gereformeer de Jeugdverenigingen zal vrijdag een grootscheepse bliksemaktie gehouden worden ten bate van de aktie ,,Heb het hart eens". In het kader van deze ak tie zullen leden van de Gereformeerde jeugdverenigingen te Schiedam, vrij dagavond bij de oudleden langs komen met een jubileumalbum, waarin zij hun handtekening kunnen zetten en tevens voor een bepaald bedrag kunnen inte kenen „Heb het hart eens" is een aktie voor het zendingswerk in Rwanda Urundi De opbrengst van de plaatselijke en lan delijke aktie van vrijdag zal via radio en pers bekend worden gemaakt (Van een onzer verslaggevers) Vorig jaar kwamen 7149 brieven van 35 scholen uit ons land naar het ge bouw van de Nevas m Schiedam en 2155 brieven kwamen van de zeeschepen naar ditzelfde gebouw omdat de Nevas voor doorzending naar de scholen en schepen zorgt. Zakken vol brieven gaan per luchtpost naar de schepen. Dat is heel duur en daarom heeft de Nevas altijd geld nodig. Daar zorgen m het algemeen de Nederlandse rederijen voor. De Nevas geeft een tweemaandelijks tijdschfit ,,'t Kraaiennest" uit dat in vier-voud aan de scholen en schepen wordt gezonden. Er worden belangwek- scheepswerven en andere bedrijven en verhalen over de reizen van de geadop teerde schepen in opgenomen. Eveneens tweemaandelijks verschijnt „Nevas-aeti- viteiten" waarin vermeld wordt waar er op het gebied van de scheepvaart en de adoptie van schepen te beleven valt. ISABELS hebben een hardnekkig le- ven. Hebben we onlangs omstan dig verteld dat het boek van Van Alkemade naar gegevens nan Wil- v lem van der Sluis'*'dutdelijk 'maakt hoe het verraad op li 'februari 1489 in.Schiedam geweest is^ ';het blijkt vergeefs te zijn. ïn een landelijk blea lazen wij een uitvoerig artikel van Pierre L. J. Janssen, voormalig con servator van het Stedelijk Museum te Schiedam, die de aloude fabel zelfs met wat meer kleur uit ba zuint. Hij deelt mee dat een dronken trompetter 's auonds om zenen uur het sein voor het verraad heeft ge geven. We zullen niet nogmaals ver melden wat wij reeds in het artikel over deze historie hebben geschre ven. We vermoeden dat Pierre Jans sen hier voor waar heeft gehouden wat al zo lang als een mooie anec dote bekend is. PR IS dan echter geen sprake van een trompetter maar van een trommelslager. Dat wordt vermeld in het oude rederijkersstuk. Niet te bewijzen is echter dat dit stuk volko men gebaseerd is op historische ge gevens. Het zal zoals het bij een to neelstuk betaamt een vrije bewer king zijn. De vergissing van een dronkelap is natuurlijk .^peelbaar- der" dan een doodgewone te vroeg ontdekte verraderlijke aanval. Wij houden het echter op hetgeen Wil lem van der Sluis, tijdgenoot van jonker Frans van Brederode, opte kende en dat houdt dan in dat we niet aan het verhaal van de dron kenschap geloven. De karige gege vens duiden meer op een goed voor bereide overval. In het duister is men te vroeg aan de strijd begonnen om dat men meende dat de Rotterdamse troepen al voor de poorten van Schie dam waren. 'OEGEDMAT1G hebben de dagbla- den een flinke ruimte beschik baar om te vertellen dat het er zo slecht voorstaat met de visstand. Geen visje blijft in onze vijvers ach ter volgens de insiders. Als we die verhalen dan echter gretig lezen vernemen we niets over nog wel of niet meer in leven zijn. De zaak wordt no or de leek nog onduidelijker gemaakt nu vorige week een bekend autoriteit op hengelaarsgebied heeft geschreven dat er niets aan de hand SCHIEDAM. Geboren: Monique E HL d v A B de Gier en M E Kijkuiter; Fred z v J Quadt en J C Beukers: Edwin z v J Quadt en J C Beukers; Ingeborg d v G Stroeve en E de "Winter: Johanna R d v G C van Kersen en T L van der Schoor: Pie- ternella C L d V A de Huijter en P B van Grootveid; Adrianus z v J Mast en A van Mourilc; Anna P d v J Kloppers en E M A Kerkhof, Willem M z v G J M den Hol lander en E Bouthoorn; Cornelia d v M C Overbeeke en A W Bijl; Emastina B J dIr L de Jonge en A J van der Waard; Maria E d v A Elshout en A M J Beoks; Nlcolaas z v N Mootohoek en N M Ossenforöi: Ri chard J C z v W H J Kuipers en C T de Vroege; Gerardus R J z v G J Beugelsdijk en J a M Bruggers; Jolanda d v J Hooge- veen en J E M de Held; Debora J d v J M Fredriks en J M de Otter; Marleen d v L J van Potten en J H Kassei. Overleden: A Bczemer M J weduwe v C van Os; JAM van Herwaarden 71 j; M Kuiper 86 j weduwe v C Voois. SCHIEDAM. Geboren: Maria H J dv. J L G de Keijzer en C M Bouwmeester; Paul z.v. R Bijloo en E A Straat; Robert z.v. J v Heljst en M E Degeling; Peter W z.v. B J van Buijtenen en J C de Jong; Orlando z.v. D van der Kuil en E W Duimel. Overleden: E J G Timmermans, 50 jr ec van F den Blaauwen: J van Aalderen, 79 jr; A M Willemsen. 85 jr wed M Zagwijn; P Rijke, 60 jr; A J Nederhof, 54 jr. is. De vis zal zich snel herstellen, het zou voor de hengelaars zelfs be ter vissen worden dan voorheen om dat de vissen nu wel en in andere ja ren als ze lui zijn niet zullen bijten. Het is hier kennelijk al net als met het weer: „Het -kan vriezen' "en' het kan dooien". Dat betekent vaar ons dat we moeten afwachten, in ge- moede. DIT lan van ferme jongens, stoere knapen misstaat een ste vig woordje niet. Daarom hebben we met belangstelling de kreet gelezen „Waar blijven de initiatieven van de SG, SIJV en de CJV?" Verwonder u niet over deze wonderlijke melange. Alles kan. Deze drie organisaties zouden schaatswedstrijden moeten organiseren. Nu meent deze minnaar van de hete haard dat het schaat sen al lang vergeten folklore zou kunnen zijn. Als Schiedammer is het hem bekend dat de SIJV niet wenst te schaatsen op het Prinses .Beatrix- park. Het lijkt dus wat overbodig om dit nu nog eens te adviseren. Dun is het toch ook wel bekend dat er ge schaatst wordt op de sproeiijsbanen, op de vijvers en havens. Nog meer schaatsen in die barre kou is 'mis schien wat al te veel gevraagd. We zien beslist niet wat de SG in deze zou moeten doen. En voor het eerst lezen we dat de CJV ook een schaats vereniging is, we meenden dat de actieve functionarissen van die grote jeugdvereniging het op vele fronten al druk genoeg hadden. De Nevas is in 1946 in Schiedam op gericht door de Schiedammers Kapitein VV. J. Hatenboer, kapitein H. Fleurbaay en leraar J. Keunmg naar het Engel se voorbeeld. Doel is de jeugd (dus ook de meisjes) te betrekken bij de scheep vaart. De jongeren krijgen door de brie ven van en de bezoeken aan de schepen kennis in de ruimste zm van het zee wezen. Voor de bemanning van de geadop teerde schepen is het prettig op de rei zen brieven te ontvangen van scholen uit ons land. Het is een binding met thuis. Uit deze contacten ontstaan de prettigste relaties. Zo bezoeken beman ningsleden de scholen, ze vertellen er van hun ervaringen, brengen cadeautjes uit verre landen. De school die de Wil lem Barendsz adopteerde zal veel ma teriaal uit het Zuidpoolgebied krijgen In Nederland zijn nogal wat schepen verkocht de laatste tijd. Er Is een haus se voor grotere schepen. Dat betekent dat de tonnage stijgt snaar dat het aan tal schepen minder wordt. De Nevas heeft weieens een jaar gehad dat 360 scholen evenzoveel schepen hadden ge adopteerd. Dat is nu minder zodat zich weer scholen kunnen melden. Het mo gen ook meisjesscholen, internaten of bedrljfsscholen zijn. De kinderen vragen bij de correspon dentie meestal om suikerzakjes en post zegels. In Schiedam hebben vijf scho len schepen geadopteerd, dat is voor de stad van de scheepswerven te weimg. Het zijn Prinses Beatrixschool die cor respondeert met de Papendrecht van Van Ommeren, de Erasmusschool die contact heeft met de Almdijk van de HAL, de St. Henricusschool die schrijft naar de Alnati van Nievelt-Goudriaan, de Frms Bernhardschool weet alles van de Sloterdijk van de HAL en de be- drijfsschool van Wilton Fijenoord heeft een binding met de Videna van de Shell. Dan is er het Zeekadetcorps Jacob van Heemskerck dat relaties heeft met H. Ms. onderzeeboot Walrus en de speur- dersgroep St. Lodewijk heeft eveneens een briefwisseling met een onderzeeër, namelijk met H. Ms. Zeeleeuw. kunstzinnige tekening zond, die tekenin gen maakte, brieven stuurde en toen het contact met de „Lutterkerk" verbroken werd schreven zij: ..Er komt toch een schip ..Spaamestad? Dat is net iets voor ons om te adopteren". De kinde ren schrijven meer brieven dan de sche pelingen maar dat vindt zijn oorzaak in het feit dat de brieven collectief be antwoord worden. Elk contact heeft zijn eigen sfeer. Als de bemanning; enthousiast is heeft dat voor de school heel pret tige ervaringen. Soms schrijven de passagiers ook brieven, of de vrou wen van de opvarenden, het geeft de school kijkjes op de wereld uit verschillende gezichtskringen. Sinds kort zijn ook kustvaarders in het briefverkeer opgenomen. Dat ge beurde voorheen niet omdat de rei zen te kort zijn maar de briefwisse ling blijkt toch goed te gaan. ïn het algemeen adopteren scholen in bet noorden van ons land deze kustvaar ders omdat de kapitein dan ook die scholen kan bezoeken. „Wat hij dan ook prompt doet", zeggen mevrouw. Voorwinde en de heer Kruysmulder die dit leuke maar ook omvangrijke werk kennelijk met veel animo doen. (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag zijn in de fraaie kantine van de N.V. C. v. d. Lely aan de Weverskade te Maasland EHBO kringwedstrijden gehouden. DeeLnemen- de ploegen waren Vlaardingen, Maas sluis, Maasland, Hoek van Holland, Schipluiden, Kethel, De Lier, Naald wijk, 's-Gravenzande en Maasdijk. Het te behandelen ongeval werd als volgt omschreven. Op een bouwwerk aan de Julianaweg valt een bouwvak arbeider van een stelling, een fietser ziet het gebeuren en rijdt snel het ter rein op slipt in. het mulle zand en valt. Beide mensen lopen diverse letsels op. Voor deze wedstrijd bestond van de zijde van het publiek een zeer grote belangstelling. De uitslagen zijn als volgt: Box 1: Maasdijk 316 punt, leider 75; Hoek van Holland 289 en 76; De Lier 260 en 69; Kethel 236 en 64; Box 11: Vlaardingen 412 en 93; Maassluis 393 en 74; Maarland 339 en 67; Naaldwijk 328 en 49; Schipluiden 285 en 46; 's-Gra venzande 259 en 58. Naar de erewedstrijd gaan uit box 1 Maasdijk en Hoek van Holland en uit box II Vlaardingen en Maassluis. De Nevas ziet als het nuttigste dat de kinderen beschrijvingen krijgen van de landen die de schepen aandoen. De scholen, .ontvangen soms ook'mooie ge schenken'. "Onlangs kreeg een school een prachtige Japanse geisha-pop. De sche pen-vergeten vrijwel nooit in verre lan den' ieh' voor „bun scholen" te kopen, Onlangs hepen een kapitem en de eer ste scheepswerktuigkundige uren langs een strand in de Stille Oceaan om schelpen te zoeken voor een school in Doesburg. De scholen sturen hun sche pen wat terug, met Kerstmis veelal pocketboeken. Eens per jaar mogen zij het schip bezoeken. In de school rich ten zij „scheepshoekjes" in betrekking hebbende op de scheepvaart Soms worden er grappige vragen ge steld in de brieven. „Liggen jullie 's nachts stil op zee?" en „Varen jullie ook op zondag?" zijn zo de vragen. Het contact is zeer nuttig. Onlangs vroeg een gezagvoerder in een school in Hel mond wie er wel eens een zeeschip had gezien. De helft van de kinderen stak de vinger op en slechts vier of vijf wisten wat een tanker was. Vanaf 1 oktober fungeert als admini strateur van de Nevas de heer W. B. Kruysmulder. Hij is de heer A. Hap pee opgevolgd, die nog secretaris is, en die veertien jaar administrateur is ge weest. Vanaf het prille ibegin werkt ook mevrouw J. H. Voorwinde-Visser in het kantoor van de Nevas. Zij kent de tijd nog dat er slechts zeventig schepen ge adopteerd waren. Al spoedig werd het werk omvangrijker en nu is het soms zelfs voor twee ijverige werkers te veel. De heer Kruysmulder kan met veel genoegen verhalen van het enthousiasme van de school uit Haarlem die een (Van onze rechtbankverslaggever) „Een kinderlijke en toch uitgekookte figuur", noemde de officier van justitie in Rotterdam een 22-jange Haagse koop man, die m november 1962 in Rotterdam het respectabele aantal van 14 brommers en twee fietsen had gestoien. Op 28 november werd hij in de kraag gegrepen, begin december nam de politie hem mee naar de Gouwe, waar de jeugdige B. het op een lopen zette, in het ijskoude water van de rivier dook, naar de overkant zwom en ontkwam. Op 13 januari werd hij op Katendrecht weer gearresteerd. De officier had B. diefstal van slechts vijf brommers ten laste gelegd. Hij eiste twintig maanden gevangenisstraf. Uitspraak op 12 februari. Op het Noordplein in Rotterdam reed maandagavond een auto de zestienjari ge isoleerder J. J. van Mullem uit de Benthuizerstraat aan. De jeugdige bromfietser moest met een- hoofdwond naar het Bergwegziekenhuis worden ge bracht. Dezelfde, avond werd op de kruising Oldegaarde-Langenhorst de 72-jarlge fietser C. Kraak uit de "Utenhagestraar door een auto aangereden. Hij werd in bewusteloze toestand en met een hoofd wond naar het Zuiderziekenhuis ver voerd. De 24-jarige loodgieter J. Verbeek uit de Pleretstraat in Rotterdam liep maandagmiddag in de Hudsonstraat verwondingen op, toen een zinken plaat die op een dak werd gehesen, losschoot en viel. De" loodgieter moest met een scheur wond onder het linkeroog naar het Dijkzigtziekenhuis worden vervoerd. De teams van de Schiedamse Volley bal dub hebben bijna alle -voor -goede resultaten -gezorgd. Dames 2 klopte op fraaie wijze Concordia 2 met 30 en het niettegenstaande het spelen met twee invalsters, fraai volleybal zien. De setstanden waren 1115, 6-15 «n 1115. Dames 3 deelde de punten met stadgenote Juliana 1 (2—2). Heren 1 imaakte een ingewikkeld ge val mee, waarin de reglementen niet di- rekt voorzien. Na een moeilijk bevochten 2—1 voorsprong (1816, 1517 en 16— 14) kon de vierde set geen doorgang vmden. Een van de Libanon-spelers kon door een blessure niet verder spelen en aangezien Libanon geen reservespelers bij zich had, moest de wedstrijd wor den gestaakt. -De Nevo-bo zal zich derhalve dienen te «heraden over het al of met spelen van de vierde set. Heren 2 speelde onverwacht 22 te gen het sterke Pretoria 1. dus moest met. 30 het hoofd buiten voor Jong Penei recht 2. Heren 3 zegevierde met 30 over Wico 1, terwijl het eerste dameszestal weer was vrijgesteld. Uit een etalage van een levensmidde- lenbedrijf aan de Scheepstimmermans laan in Rotterdam werden in de nacht van zaterdag op zondag elf blikken vleeswaren gestolen. De etalageruit werd vernield. De winkelier heeft ƒ115 schade. Schiedams raad in half uur gereed (Van een onzer verslaggevers) Binnen een half uur heeft de Schie damse gemeenteraad maandagavond de maandelijkse agenda voor de openbare vergadering afgewerkt. Alle voorstel len werden aangenomen. De heren mr. H. B. Engelsman <p.v.d.a.) en B. E. Collé (comm.) maakten bezwaren tegen de toelichting over de problemen in de Dura Coignetwoningen. Zij wil den ruimere toelichting en ze vroegen de toelichting aan te houden. Dat heeft de wethouder mr. M. J. M. van Kinderen dan ook gedaan. Hij deelde mee, dat het nu wel enkele maanden kan duren voordat er een vol ledige uiteenzetting kan worden gegeven. Mr. Engelsman die zei van plan ge weest te zijn het college over dit onder werp te interpelleren meende, dat de raad sneller diende te worden geïnfor meerd. De zaak komt spoedig in de Com missie voor de Woningdienst was de toe zegging. De communist Collé toonde zelfs een stuk vloer uit een douchecel. „Ik heb hier het resultaat", zei hij, waarbij hij meende dat het bouwwerk niet goed was uit gevoerd. De stukken vliegen van de douchecel af, verklaarde hij, buitendeuren die te smal zijn, worden met een rand dichtgemaakt Dat achtte hij onjuist. Hij vroeg zich ook af, of de reparaties wei goed zullen worden uitgevoerd. Hij deed het voorstel te komen tot een proef neming met de bestrijding van de con dens, Dat zou nu moeten gebeuren. De wethouder willigde het verzoek voor de proefneming in. Hij zei dat in deze vorstperiode geen reparaties kunnen wor. den uitgevoerd en het zal over enkele maanden ook eenvoudiger zijn de ver schillende aansprakelijkheden vast be leggen. Ir. K. J. J Dominicus (Protestant Schiedam) stelde voor om de verzekering voor de wethouders bij blijvende invalidi teit van honderdduizend gulden op twee ton te brengen, omdat m het bedrag van honderdduizend gulden niet weerspreekt het gevoelen van waardering dat in de raad spreekt. Als de wethouders niet op deze manier verzekerd zouden zijn, zouden ze in het geheel niet verzekerd ziin. Het is daarom goed dat de bedragen worden aangepast. Het voorstel werd met een luid „Ja" van nestor H. W. Willemse (k.v.p.) ondersteunt het werd dan ook aangenomen. Toen drs. J. H. Simons (p.v.d.a.) als verlate, bezoeker om tien voor half negen de trap van het stadhuis opdraafde, kon hij niets anders meer doen dan het gebak nuttigen dat de jarige en niet aanwezige drs. J. Houtman (v.v.d.) voor de vroede vade ren had doen bezorgen. TJECHERCHEURS At bureau De Slinj van het politie bureau De Slinge in Rotterdam- Zuidwijk hebben dezer dagen drie Jon gens uit Ridderkerk in de kraag gevat, die tot nu toe hebben bekend acht ïn-, braken (zeven in Ridderkerk en een in Groot-Ammers) te hebben gepleegd. De - politiemannen kwamen de jeugdige in-' brekers, die naar verwacht wordt nog meer op hun kerfstok hebben, door het. onderzoek in de moordzaak-Zuidvvijk op het spoor. Zoals bekend, werd ook „en passant" een taxichauffeur, die een v vijftal inbraken had gepleegd, In ar rest gesteld. Het onderzoek naar de dub bele moord aan het Brekelsveid Is nog, geea moment verflauwd. Hoofdinspec- tear J. A. Blaauw, die de leiding heeft, van de onder-afdeling-Zuid van de ze-" denpolitie, 'rvangt hoofdinspecteur C.,: ML J. van aer Weïjden sinds vorige week zondag. De heer Van der Weijden,: moet wegens griep het bed houden. Bij' het onderzoek zijn nu vijfentwintig re-- chercheurs ingeschakeld, tien meer dan in het begin. Het omvangrijke buurt-- onderzoek is inmiddels beëindigd. Het uitwerken van de op deze manier ver-,, kregen gegevens vraagt veel tijd. Ook nu stromen de tips nog binnen. „We zit-., ten nog midden ln het onderzoek", ver klaarde de heer Blauw, die ook een be-; langrijke rol in de moordzaken Marcel J Nlvard, Jantje Uyttenboogaart en Tij-, ger-Annie speelde. URGEMEESTER mr. G. E. van (Van een onzer verslaggevers) ("ANDER ONS, de vereniging va nde Schiedamse HBS bestaat zestig jaar. Comité's hebben een omvang rijk programma samengesteld ter viering van het diamanten feest. De oud-leden zijn opgeroepen nog eens een bezoek te brengen aan Seine dam, te dwalen in de RHBS-tnin en nog eens een blik te werpen op de Ruïne van het Huis Te Riviere waar ze mogelijk veertig, vijftig, zestig jaar geleden als kwajongens in ge klommen zijn. Bij de uitnodiging wordt vermeld dat velen al gehoor hebben gegeven aan de oproep zodat zij dus aanwe zig zullen zijn en: „dat ze besloten hebben eens te praten over oude her inneringen en boevenstreken." Over de „gneie ouwe HBS" wordt vermeld dat die er nu staat na bijna 94 jaar uiterlijk stoer, inwendig met gescheur de muren, scheefgezakte deuren, om- laagvallende plafonds en met verdie pingen gestut door zware eiken juk ken. Gesteld wordt -dat -er een nieuw stadhuis komt en dat voor het oude gebouw de bestemming is naar het woord van de dichter Koos Speenhoff: „De meides trekken uit hun krotten, de burgemeester trekt er in". Het feestprogramma luidt als volgt, donderdag 14 maart. Historische puz- zletocht door Schiedam voor leerlingen. Aanvang 14 uur. Leiding: de heer D. v. d. Reyden. Basketbalcompetitie voor alle klassen der school. Aanvang 17 uur; einde 21 uur. Leiding: mevr. E. Bökenkamp-Ringelberg en de heer C. Bos. Vrijdag 15 maart 1963. De grote dag 0 Op 20 juni bezochten vijftig leerlin gen van het Gymnasium Celeanum te Zwolle gedurende hun schoolreisje de Schie Lloyd van de Koninklijke Rot- terdamsche Lloyd. Hun „eigen schip, de „Mataram" van deze rederij was niet binnen, maar de belangstelling was er zeker niet minder om. Op 21 juni stond opnieuw de Schie Lloyd in het middelpunt van de be langstelling, ditmaal van de leerlingen van de Vöckerschool uit Hengelo (O), die al zes jaar corresponderen met de Maas Lloyd. Dat de derde werktuigkun dige de jonge bezoeksters en bezoekers aansprak in het Twents verhoogde het enthousiasme en de vreugde slechts. 0 Op 23 juni werden de banden tussen de Gemeentelijke Opleidingsschool te Katwijk aan Zee en het s.s. Kermia van Shell Tankers N.V. weer eens ver stevigd door de heer G. Hagedoorn, die op deze school een lezing met dia's verzorgde over diepzeeduiken. Het jaarlijkse bezoek van leerlingen van de Nutsschool uit Oldenzaal adoptie Musi Lloyd aan de etablis sementen van de Koninklijke Rotter- damsche Lloyd was op 27 juni. Op 28 juni was een deputatie van de Gemeentelijke Opleidingsschool te Katwijk aan Zee aanwezig bii de opna me van het groetenprogramma van hun Kermia, Shell Tankers N.V., in Hotel „Gooiland" te Hilversu. 0 Het niet binnenliggen van de Gaas- terdijk van de Holland Amerika Lijn, verhinderde de leerlingen van de Chr. H.B.S. te Amsterdam niet toch een schip van deze rederij te bezoeken. Men had op 29 3uni een bezoek aan de Ker- kedijk te Rotterdam geregeld. Reeds lang was een bezoek van de leerlingen van de Kur Löben Selsschool uit Arnhem aan hun schip, de Aver- dijk van de H.A.L. in de pen. Helaas bleek een bezoek aan de Averdijk niet mogelijk, doch de rederij stelde de cor respondentieklasse op 3 juni toch ln de gelegenheid eens een schip van binnen te zien en dat was het s.s. Nieuw Am sterdam. Eveneens op 3 juli bezochten leer lingen van het Gymnasium Felisenum te Veisen het door de school geadop teerde nis. Helicon van de K.N.S.M. te Amsterdam. Bij deze gelegenheid werd de opvarenden een schematische voor stelling van de band tussen school en schip aangeboden. Bij een bezoek aan de Socrates van de K.N.S.M. op 9 juli door de leerlin gen van de 6e klas van de Van Speijk school uit Amstelveen werd een door de leerlingen vervaardigd mozaïek aan geboden waarin de Nederlandse vlag en de woorden Socrates en Van Speijk waren verwerkt 4) Een leerkracht en twee leerlingen van de Openbare ULO-school te Gorre- dijk, waren op 11 december getuige van de naamgeving van de Gorredijk van de H.A.L. op de werf van Wilton Fijenoord. Tijdens de bouw werd het schip door deze school geadopteerd. O Bij de overdracht van de Grotedyk van de Holland-Amerika Lijn bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij op 23 augustus waren deputaties van de Bijzondere School en de Koningin Julianaschool uit Hecrjansdam aanwe zig. Deze scholen hebben dit nieuwe schip reeds bij de kiellegging samen geadopteerd. Lil Op 7 september brachten leerlingen van de Erasmusschool te Schiedam een bezoek aan de door hen geadopteerde Almdyk van de H. AL. te Rotterdam. De Schiedyk eveneens van de Hol land-Amerika Lijn werd op 7 septem ber bezocht door een groep leerlingen van da Savornin Lohmanschool te Rot terdam. Leerlingen van de correspondentie klas van de Gereformeerde School te Rotterdam bezochten hun Acmaca van Shell Tankers N.V. bij de Rotterdam sche Droogdok Maatschappij op 18 juli. Na een rondgang over het gehele schip werd in de eetsalon van de officiëren een erwtensoepmaaltijd genuttigd. Het koude winterweer stimuleerde de eet lust flink. Het hoofd der school, de heer C. van der Veen, was verhinderd aan dit bezoek deel te nemen doch dit werd dubbel goed gemaakt toen hij op 27 september, vergezeld van drie leer lingen, in Hotel Gooiland in Hilversum de opname van het voor de Acmaca be stemde groetenprogramma bijwoonde en m de gelegenheid kon worden gesteld een groet aan de opvarenden uit te spreken. 0 Eind juli werden een aantal leer lingen van de Werkplaats Kmdergemeen- schap te Bilthoven m de gelegenheid ge steld het m.s. Colytto van Hudig en Ve der, te Rotterdam te bezoeken. Dit be zoek was de bekroning van de prettige briefwisseling die in de voorafgaande twaalf maanden had plaatsgevonden. Vlak voor de zomervakantie bracht hoofdwerktuigkundige Bosselaar van het m.s Area van Shell Tankers N.V., ver gezeld van zijn echtgenote, een bezoek aan de Julianaschool te Sneek. Boeken werden over en weer uitgewisseld en de leerlingen verrasten de bezoekers nog met enige geschenken. Op 10 augustus ging de jongensclub Jonathan naar Den Helder voor een be zoek aan Hr. Ms, Zwaardvis. Genoem de bodem was juist uitgevaren voor oe- rcnmgen, zodat Hr. Ms. Tijgerhaai werd bo -e'itird. In de namiddag was er ge lukkig toch nog gelegenheid voor een kort bezoek aan het „eigen" schip, dat daarvoor speciaal voor de jongens ging snorkelen en duiken. Op 2 oktober bezocht kapitein Kloos terman van het m.s. Steenbergen, der Z.H.S.M.. vergezeld van zijn echtgeno te, de Koningin Juliana school voor ULO te Delft. Een door de gezagvoer der gehouden lezing met vertoning van fraaie kleurendia's werd door het bijna voltallige leerlingenaantal met grote belangstelling gevolgd. Ter ere van dit bezoek werd die avond door de leerlingen een amusementsprogramma „ten tonele" gebracht. De gezagvoerder van de Nimrod der B.V. Carebeka-Groningen, bezocht „zijn" openbare lagere school te Ridderkerk op 4 oktober, waar hij. zoals hij zelf schreef, een gezellig uurtje doorbracht en waar vanzelfsprekend druk gebruik werd gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen. Op 9 oktober bracht kapiteitn W. K, van den Berg, van de Schelde Lloyd der K.R.L., vergezeld van zijn echtgenote, een bezoek aan de openbare lagere school te Angerlo om eens persoonlijk kennis te maken met de corresponden ten, Een aantal fraaie geschenken voor het scheepshoekje werd aangeboden. De school vertolkte haar dank met de aan bieding van een fraai boekwerk over de Achterhoek en een keurige oorkonde met het Angerlose Volkslied. Dit lied, zowel als het NEVAS-lied werden door de leerlingen ten gehore gebracht. 0 Sinds december 1960 heeft er een intensief contact bestaan tussen de Sla mat van de K.R.L en de Willem de Zwijger H.B.S. te Rotterdam. Kapitein Van der Kuil heeft sinds kort het com mando van de Slamat overgedragen en heeft op 12 oktober een afscheidsbezoek aan de school gebracht. Zijn causerie werd door de leerlingen bijzonder op prijs gesteld. Ais afscheidscadeau ont ving kapiteitn Van der Kuil een kist sigaren en een me* bet schóól-embleem versieide sleutelring. voor de Onder Ons-leden. Voortzetting der basketbalcompetitie. Aanvang 9 uur; einde 17 uur. In het kader der Lustrum viering zijn er bovendien lijnbalwed- strijden voor de meisjes van de le klas en volleybalwedstrijden voor de meis jes uit 'de klassen 2-3-4 en 5. De wed strijden worden gehouden in de Gym nastiekzaal der H.B.S. Belangstellende oud-leden zijn hartelijk welkom. Vrijdagavond X5 maart 1963: Grote feestavond voor de leden en hun intro- ducé's. Opgevoerd wordt „De Vrek" van Molière door leraren(essen), oud leerlingen en leerlingen onder regie van de leraar Drs, A. van Heusden. Daarna spelen „The Stork Town Dixie Kids". Zaterdag 16 maart 1963. Zaterdagmor gen 16 maart 1963 van 9.3010.15 uur; Lessen voor oud-leerlingen. Mej. M. M. J. Hofman zal een les geven over Hein- rich Heine. Grammofoonplaten zullen de les illustreren. De heer J. Hoogcarspel zal een les geven over: Economische aspecten van deze tijd. De heer Dr. C. A. Reeser heeft als onderwerp: Ruim te en tijd. De heer W. J. C. van Frooyen geeft een les over; Film - Filmkeuring - Tijdgeest en ook wat geschiedenis. Van 10.30-—11.15 uur: lezing van mr. dr. ir. M. M. van Praag. Onderwerp: Schie dam in de jongste tijd. Deze lezing zal vooral voor hen, die Schiedam reeds enige tijd verlaten hebben zeer belang wekkend zijn. In aansluiting op deze le zing: Om 11.30 uur: Autobustocht door nieuw Schiedam. Kosten 1,50; opge geven en gireren "bij de penningmeester. Sport voor oud-leerlingen op zater dagmorgen: Van 910 uur: Basketbal oud-leerlingen—leerlingen in de gym nastiekzaal der H.B.S. Van 1011 uur; Voetbal oud-leerlingen—leerlingen op het Martinitveld, Willem de Zwijger laan. Van 1112 uur: Hockey oud-leer lingen—leerlingen op het Asvion-terrein Harga. Voetballers geven zich op bij de heer G. Kleinjan, Burg. Knappertlaan 271; hockeyers bij mevr. E. Braams- Mens. Burg. van Haarenlaan 754, tel. 010-62771 en de basketballers bij de heer C. A. Bos, Emmakade 11, Vlaardingen, tel. 01898—4617. Zaterdagmiddag van 14.3017 uur: Receptie in het gebouw van de H.B.S. Tijdens de receptie is er gelegenheid tot het bezichtigen van een tentoonstel ling van teken- en boetseerwerk van leerlingen, vervaardigd onder leiding van de tekenleraar A. Slot en door hem tentoongesteld in de tekenzaal en in de gangen. Zaterdagavond 20 uur in Mu sis Sacrum, Lange Haven: Opvoering van „De Vrek", van Molière voor de reünisten. Na afloop zullen „The Stork Town Dixie Kids" spelen. De zeventigjarige heer P. Dingenouts uit de Gordelweg in Rotterdam gleed maandagavond voor zijn woning uit. Hij brak zijn linkerbovenbeen en werd naar het Bergwegziekenhuis gebracht. De vijftigjarige mevrouw P. L, Hengstmengel-'t Hart uit de Mathenes- serstraat maakte op de Mathenesserdijk een val. Met een verwonding aan het rechteronderbeen werd zij naar het Dijk zigtziekenhuis vervoerd. Een 52-jarige zwerver werd maan dagmorgen geheel verkleumd in een portiek aan de Statensingel aange troffen. Hij werd door de G.G. en G.D. naar het gebouw aan de Baan gebracht. „burgemeester van -de thuishaven van de Maasdam" -eeiï brief gestuurd aan. de directeur van de loodsdlenst In Bremer-; haven, waarin hij zijn hartelijke dank overbrengt voor de buitengewone hulp -, die de kapitein en de bemanning van, de loodsboot Gotthilf Hagen hebben ver-, leend na de moeilijkheden van het Rot-,, terdamse passagiersschip. De burge meester heeft bovendien een delfts blauw bord met het wapen van Rotter-, dam verzonden met het verzoek voor' dit geschenk een plaatsje in te ruimen aan boord van de Gotthilf Hagen als' „herinnering en symbool van -de. dank: der Rotterdammers". ïn een brief aan de senator voor de haven en de1 scheep-" vaart van de stad Bremen, dr. Georg; Dortischeller, heeft de Rotterdamse burgemeester eveneens zijn dank be tuigd „voor het medeleven en de daad-, werkelijke hulp betoond aan de passa giers en bemanning van de Maasdam". TWEE maanden cel eiste de officier van justitie in Rotterdam tegen de dertigjarige havenarbeider W, R. voor" een zware mishandeling. De politierech ter, mr. A. Heyasius, vonniste conform.. De havenarbeider kreeg na het nuttigen van acht glazen bier in een café ruzie met een andere bezoeker. Hij ontstak ln drift en begon als een wilde om zich heen te slaan en te schoppen. Vijf man moesten hem in bedwang houden. Tij dens de geweldige rel, die in het café ontstond, kwam R. op de grond te lig gen, wist zich los te nikken en greep een van zijn belagers bij een been. Hij draaide en wrong zodanig aan het been, dat het hot als een lucifershoutje knap te. „Gecompliceerde breuk" constateer de een arts later. Het slachtoffer moest een half jaar tn het ziekenhuis worden verpleegd. (Advertentie) BIJ VAN HÖGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLAARDINGEN De 37-jarige draaier B. L, de M. werd in een groot warenhuis in het centrum van Rotterdam aangehouden, omdat hij een speelgoed-fototoestel (waarde 1,25) weg wilde nemen. De politie trof in zijn huis een hoeveelheid goederen, afkom stig uit verschillende Rotterdamse wa renhuizen, aan. Marijke: Het Singelkwartier, Film avond, 20. Irene: Pers.ver, Veveo, Filmavond, 20. Musis Sacrum: Pers.ver, Wilton- Fijenoord, Journaal 1962; reportageg Kon. Bezoek Schiedam en toneelstuk „De Leugenaar" door Studio. 20. Musis Sacrum: Pers.ver. Wilton-Fijen- oord, Films en toneel, 20. Gereformeerd Jeugdhuis: NCVB, Le- I ten-vergadering, 20. Irene: Schiedamse Luchtvaart club Icarus, Jaarvergadering, film, 20. Chr. Sociale Belangen: AFK, Contact avond, 20. Wijkcentrum Nteuwland: Hengelsport- ver.., Schiedam, Vergadering, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Sch'.e- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. iAsce,Ilt-sc'lap. 3- Troost, Aleidastr. 23, tsl. 65451 (a-U^cn voor klachten, ad ver- tentjes en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, poUtie-alarm 64886; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Nieuwland, dr. Wibautplein Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk", 9—17. 17,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1