Vorst legt bedrijvigheid aan Sehie geheel stil Heintje hooptdat er veel mensen komen ROTTERDAM Winkelboot nieuw activiteit Insteehhaven voor ivatersport? Oud-wethouder W. M. W. Don in Vlaardingen overleden Scheepswerf heeft last van ijs Poging doodslag: negen maanden geëist Woonwagenkamp als uitgestorven indianenkamp Rotterdam vorig ruim 3000 woningen rijker J. de Ruiter (60) is overleden Geref. (vrijgem.) ulo in Westwij k ^Zonnehuis" bost zeven miljoen Wereld gebedsdag voor vrouwen AGENDA Op ver jaardagsreceptie In mei naar Amerika Jaar Noodschoot verhuist Bestuurder van vele chrorganisaties - And ré Verwoerd naar West-Berlijn Schiedam pASfctos kapitaal Afscheid (Van een onzer verslaggevers) Casco's Woonwagenkamp Organisaties SANERING NIEUWE RUIMTE AANDACHT en morgen E '55 Winkelboieti Wegens poging tot doodslag heeft de officier van justitie bij de recht bank in Utrecht een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, geëist tegen de 32-jange kantoorbediende P H van der K. uit Rotterdam. Verdach te zou de 34-jar;ge reservekapitein op de binnenvaart, W. P. uit Rotter dam hebben aangevallen. De officier bestreed, dat er sprake zou zijn ge weest van noodweer. Tijdens de echtscheidingsprocedure tussen Van der K. en zijn vrouw, zorg de P. ervoor, dat de vrouw onderdak kreeg in het dorp Zegveld, waar hij baar herhaaldelijk bezocht. Op 29 oktober 1962 logeerde P weel bij mevrouw Van der K., toen haar man langs kwam om zijn kinderen te zien. P. kroop onder de tafel, maar Van der K. vermoedde zijn aanwezig heid, omdat de deur niet werd open ge daan. De kapitein kwam echter naar buiten, toen de kantoorbediende begon te schelden en schreeuwend beledigende opmerkingen maakte. Bij de daarop vol gende vechtpartij tussen de twee man nen trapte Van der K. tegen de benen en het hoofd van P. De kapitein raakte even bewusteloos en verdachte zou daarop een dolkmes hebben getrokken, waarmee hij steken de bewegingen maakte. P. ontweek ech ter de aanval. Omdat de kapitein een overigens ongeladen jachtgeweer had gehaald, moest hij zich voor de rechtbank ver antwoorden wegens bedreiging met zwa re mishandeling. P. verklaarde, dat hij bang was, dat Van der K. nog meer ongelukken zou maken, aangezien zijn vrouw ook naar buiten was gekomen. De officier hield er in zijn requisitoir rekening mee. dat P. door het gedrag van Van der K. overstuur was. Hij eiste een geldboete van 100 tegen hem. De rechtbank zal over twee weken uit spraak doen. T~\E VORST heeft het leven aan de Sehie vrijwel lam gelegd. Schiedams oudste rivier is een lang lint van stevig ijs, dat slechts aan de oppervlakte de bedrieglijke indruk van zacht fondant maakt. Achter de Schiedamse industrie terreinen kan niet worden gewerkt. Toch dienen ook de bedrijven aan Schiedams grenzen te kunnen ar beiden en dat geschiedt dan nog, zij het met het bekende „kunst en vliegwerk". Wat direct opvalt is de werkzaamheid van de bezitters van plezierboot] es. De watersportvereniging „De Sehie" is namelijk met enkele tien tallen boten in de Sehie vertegen woordigd. In de zomer gebruiken de Schiedammers deze bootjes vrijwel wekelijks als vakantieverblijf. Ze Te Rotterdam zijn er 3.975 nieuwe woningen gebouwd ïn 1962, drie werden er verbouwd, elf in oude panden ge vormd. Door sloop buiten gebruik stel len, onbewoonbaar verklaren, verbou wen of onttrekken verminderde in 1952 de voorraad te Rotterdam met 688 wo ningen, zodat Rotterdam in totaal 3.301 woningen rijker werd in 1962. Bij het opstellen van deze cijfers is teJ" vervanging van de Willem Brouwer- ling gehouden met de 7-47 wo- ^hool in de Dwarsstraat die wordt af- Op zestigjarige leeftijd is overleden de Schiedammer J. de Ruiter, die woon de Lange Kerkstraat 13. Hij is 37 jaar lid van het Koninklijk Schiedams Man nenkoor „Orpheus" geweest. Vanmiddag om half drie is het stoffelijk overschot op de Algemene Begraafplaats Vlaardin- gerdijk ter aarde besteld. Vele vrienden uit de kring van ..Orpheus" gaven blijk van medeleven. Het houten noodgebouw, dat sinds en kele jaren dienst doet als de Johannes Calvijnschool, aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam heeft eon nieuwe bestem ming gekregen. De gemeente zal dit noodgebouw in Schiedam-Zuïd plaatsen geen rekening ningwetwoningeh, die te Capelle aan den IJssel en de 425, die te VLaardin- gen worden gebouwd ten laste van het Rotterdamse woningcontingent en die dus de eerste maal grotendeels zullen worden verhuurd aan Rotterdamse ge zinnen. Eind december zijn daarvan te Capelle aan den ijssel 481 woningen ge reed gekomen en 300 te Vlaardingen. Te Capelle aan den IJssel waren er toen nog 266 in aanbouw, te Vlaardin gen 125. De totale woningvoorraad van Rotterdam was op het eind van het vo rige jaar 215.960 huizen. Eind december waren er te Rotter dam 7.956 woningen in aanbouw, waar van 3.563 in opdracht van de gemeente Rotterdam, 1.165 in opdracht van wo ningbouwcorporaties en 3.228 in opdracht van particulieren. Gedurende het laatste kwartaal van 1962 zijn er te Rotterdam 1.321 nieuwe woningen gebouwd. Daarvan waren er achttien met een huurwaarde tussen 450 en. 500 per jaar, 31 met eem huurwaarde tussen f 600 en 700 per jaar, 80 met een jaarlijkse huurprijs tussen 700 en 800, 544 met een jaar- huur tussen 800 en 1000. 384 met een huur tussen 1.000 en 1.200 per jaar. 143 met een huurwaarde tussen 1.200 en 1.500 per jaar, 56 met een huurwaarde tussen j 1.500 en 1.800 en 65 woningen met een huurwaarde van 1.800 per jaar of hoger. gebroken gebouwd durende die tijd" zullen de kinderen uit i de Gorzen les krijgen in de noodlokalen. Er wordt een nieuwe school in de plaats van de oude. Ge gaan zelfs speciaal naar deze boot jes toe niet om er mee te varen maar om er te verblijven. Ze pick nicken dan in het gras onder de bomen bij de industrieterreinen. Dje kade is nu echter een woestijn landschap van onafzienbare vlakten vol l i e2 snecuvy. Troosteloos hebben de kale bomen hun takken ter aarde gebo gen. Op de motorbootjes van ..De Sehie" zijn toch steeds de eigenaars bezig. Zij hakken vrijwel dagelijks hun schuiten vrij van het ijs. Dat is nodig omdat de eigenaren vrezen dat het ijs anders hun boten zal kapot kraken. De leek vraagt zich misschien af waar om deze boten niet op de kant liggen. Dat mag niet. Hier zal „Delfland" wel zeggenschap hebben omdat de kade van de Sehie niet beschadigd mag worden. De botenhouders betalen liggeld aan Schiedams havendienst. Zij vrezen dat zij eens zullen moeten verdwijnen uit de Sehie omdat de bouwwerken van de in dustrieën in de Spaanse Polder steeds meer opschuiven naar de Sehie. Deze bootjeshouders zouden zo graag hun vereniging en hun hobby in stand houden. Ze vragen zich dan ook af of het met mogelijk zal zijn dat Schiedam een insteekhaventje in de Spaanse Pol der naar de Sehie kan doen aanleggen. fluiten zich doen horen stort zich een golf van snelheidsrijders op de brom' fiets over het ijs. Het driehonderd jaar oude Hof van Cyrene ligt stil en verlaten. Wel staat de deur uit nodigend open en er staat te lezen dat de uitspanning dranken serveert aan eenzame voorbijgangers zoals het al tientallen jaren lang is ge schied, maar de stijlvolle gelagzaal met het materiaal uit de oude tijd blijft gesloten. De moderne stalen stoeltjes blijven onbezet. Aan de overzijde van deze bootjes is een nieuwe bedrijvigheid ontstaan. Op de kade van de Overschieseweg bij de Machinefabriek ..De Sehie" van Van der Bor worden grote casco's vervaardigd van binnenschepen. Men zou menen dat hier een nieuwe scheepswerf is ontstaan. Bij deze machinefabriek heeft men echter opdrachten ontvangen van een scheepswerf die het vele werk niet aan kan. De Schiedammers maken slechts het casco zonder kop of staart. De ijze ren rompen worden te water gelaten en achter een enkel sleepbootje richting Overschie getrokken. De opdrachtgever bouwt de schepen af. zet er dus ook voor- en achtersteven aan. Het gebeurt niet veel dat men over I het ijs op de Sehie langs de Overschie seweg kan wandelen. Men ziet er nu nog de laatste boerderijen in bedrijf ook al is er geen vee te zien. Oxygenium ziet er keurig uit en aan de andere zijde is bij het aloude bedrijf van De Bataaf een nieuwe industrie ..Tons" in werking. Bij de Rölbrug liggen enkele kostbare jachten in het ijs geklemd. Vrijdagavond om kwart over. acht zal in de atula ven het Stedelijk Museum in Schiedam de overzichtstentoonstel ling van het werk. van Joh Hansen (1&99-1950) -geopend worden. De direc teur J, Paalman zal een inleiding tot dit werk .houden. Tevens werd de expo sitie van Amerikaanse grafiek geopend. Uit de zakkenhandel B. B. in de Breestraat 19 Schiedam zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie pakken Het woonwagenkamp ligt als een uit gestorven indianendorp in de kille vlak te. Toch zijn alle bewoners nog in de woonwagens. Klachten hebben ze niet zozeer. Ja de kraan is steeds bevroren maar de gemeente heeft een standpijp beschikbaar gesteld om bij nood op de brandkraan aan te sluiten. Bovendien is de steamcleaner enkele malen ge- In Vlaardingen bestaan gevorderde plannen voor de bouw van een vrijge maakte uloschool aan de Philips de Goedestraat in de Westwijk. Op het zelfde terrein zal óok de lagere Reho- bothschool definitief gevestigd worden, die thans tijdelijk is ondergebracht in de noodschoot aan de Floris de Vijfde laan. Beide scholen, die als streekscholen bedoeld zijn, gaan uit van de „Vere niging tot bevordering van Schoolonder wijs naar de leer der Gereformeerde Kerken", die gevestigd is in Schiedam. De lagere school krijgt zes lokalen, de uloschool, waarvoor het bestuur nu de noodzakelijke medewerking van net ge meentebestuur gevraagd heeft, zal vier klasseiokalen en een vaklokaal omvat ten. De school moet ruimte bieden aan ten minste 91 leerlingen. B. en W. stellen de gemeenteraad voor de gevraagde medewerking te verlenen. De bouw- en inrichtingskosten van „Het Zonnehuis" dat in de wijk Holy te- Vlaardingen gebouwd zal worden (mede ter vervanging van het verpleeghuis dat deze vereniging in Schiedam heeft), zullen zeven miljoen gulden bedragen. Zoals wij onlangs hebben bericht zal het huis plaats bieden aan tweehonderd langdurig zieken. De (prot. chr.) vereniging „Het Zon nehuis" (Utrecht) wil hiervoor een geld lening openen en heeft in beginsel ga rantstelling van de gemeente Vlaardin gen verzocht. B. en W., die de raad voorstellen de gevraagde garantie in beginsel te ver lenen, delen in hun desbetreffend, voor stel mee dat zij ter verkrijging van eni ge zekerheid voor de gemeente het naas- tingsrecht bij niel-nakoming der ver plichting van de vereniging hebben be dongen, T.z.t. zal dit in de erfpachts- voorwaarden worden vastgelegd. De belangstelling voor de jaarlijkse samenkomst, uitgaande van het Comité Vrouwen- Wereldgebedsdag te Schiedam- Kethel, is reeds groeiende. Vrijdag 20 uur, wordt in „De Ark", Zwaluwlaan te Kethel een samenkomst gehouden, waar in de over de gehele wereld vastgestelde liturgie wordt uitgevoerd. Deze liturgie wordt muzikaal omlijst door fluit- en orgelspel met de welwil lende medewerking van de fluitiste Nan- da Hoogeveen (Den Haag), en de orga nist van „De Ark", de heer C. Dubeid. Het comité Kethel verwacht voor deze dienst, die door de muzikale medewer king een bijzonder karakter zal dragen, veel belangstelling van vrouwen uit Ke thel en omgeving. (Vait een onzer verslaggevers) TN HET Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen is dinsdag omstreeks het middaguur overleden de heer W. M. W. Don, oud-wethouder der ge meente Vlaardingen en bestuurder van tal van organisaties op het pro testants-christelijk terrein. De over ledene werd 74 jaar. Hij was ridder in de orde van Oranje-Nassau. Tot voor een aantal jaren was de heer Don beëdigd makelaar in haring* en visserijbenodigdheden. Reeds op 12- jarige leeftijd kwam hij in het kuipe- rijbedrijf van zijn grootvader, de heer Sterk. Later werd hij kuipersbaas bij de firma F. IJzermans en Co te Vlaar dingen. Op 9 februari 1922 deed de heer Don zijn intree in de Vlaardingse gemeente raad voor de C.H.U.-fractie. Hij bleef raadslid tot 31 augustus 1953 en was van mei 1935 tot 1941 wethouder voor de bedrijven. Bij zijn vertrek uit de raad werd hem de penning der gemeente Vlaardingen toegekend. (Advertentie) André Verwoerd, organist van de her vormde Pauluskerk in Rotterdam, geeft volgende maand een serie concerten in West-Berlijn. Hij zal composities van Sweelinck, Buxlehude., Pachelbel, Bach, jReger, Alain. Andriessen en van hem zelf spelen. De concertreeks wordt in de loop van dit jaar herhaald. André Verwoerd, die «oor enkele collega's uit West-Berlijn werd uitgenodigd, gaat niet om roem te oogsten, „maar om te to nen, dat Rotterdam ernst maakt met de bevordering van de orgelcultuur". jutezakken gestolen. De dieven ver-[bruikt om de watertoevoer te ontdooien, schaften zich toegang via een niet .goed Dat kamp maakt geen prettige indruk KAASMARKT WOERDEN WOERDEN. 27 febr. Aanvoer 2 partijen, (in per kg) Noteringen: 2.18—2.26. Handel goed. VEILING WESTERLEE DE LIER, 26 februari. Raapstelen 21 per bos. Selderij 9>A. Sla I 31 55 per stuk. II S'ir-27, Cl HVa23H, Stoofsla 127— 155 per kg. Spruiten AI 2UG—2640 per kist, AH 460—13550. BI 1340—21. Bil 240—350, Dl 131015: 1650 kg spruiten, Döö kg stoofsla, 199000 krop sla. 600 bos selderij, 1150 bos raapstelen. afgesloten dakraampje. De zakken, 67 m getal, vertegenwoordigen een bedrag van f 32. 0 De bromfiets van de heer W. H. die zondag werd gestolen, is dinsdag achter een flat aan de Havendijk in Schiedam teruggevonden. Verscheidene onderdien. zoals het voorwiel ontbraken. 0 De heer C. A, R., bakker, uit Schie dam deed (dinsdag) aangifte van diefstal van 45 in zijn geldtas die hij bij het inladen van zijn takkersva.gen onbe heerd in een mand had gelegd® 0 De fiets van de heer C. G„ expedi teur te Schiedam, is dinsdag voor zijn woning aan de Rotterdamsedijk gesto len. De fiets stond afgeloten. op de bezoekers maar er staan ook te veel wagens op elkaar gedrongen. Het kamp is berekend op 48 wagens, die staan er ook ai zijn enkele onbe woond. De wagens uit Vlaardingen en Maassluis zijn weer verdwenen. Zo von den bet niet zo prettig in Schiedam. De woonwagenbewoners menen dat an dere gemeenten meer doen voor het ge rief van de kampbewoners. Een grote klacht sinds jaren is dat er te weinig w.c.'s in het kamp staan. Dat zou moe ten worden uitgebreid. Vnndona Musis Sacrum: Pers.ver. Wilton-Fijen- oord, Films en toneel, 20. Gereformeerd Jeugdhuis: NCVB, Le- i den vergad ering, 20. VOOR ALLE'DOELEINDEN FOTO-KINO GEDEMPTE BJERSIQOT 7 9 II TEIF;2128 - VLRRRDINGEN |j De heer Don was o.a. voorzitter van de woningbouwvereniging „Patrimo- nium's Woningen", welke functie hij ge durende een lange reeks van jaren ver vulde. Vijfentwintig jaar lang was hij notabel en kerkvoogd van de Hervormde Gemeente, maar dé grote liefde van zijn hart had toch voor alles de christe lijke drankbestrijding. Hij was dan ook, bijna vijftig jaar lang, de enthousiaste voorzitter van de Afdeling Vlaardingen der Nèd. Chris ten-Geheel-Onthouders-Vereniging. - Van de Vlaardingse Kuipersbazenver- eniging „Noordzee" was hij reeds 35 jaar secretaris. Toen hij verleden jaar mei van deze vereniging 45 jaar lid was mocht hij als aandenken een schilderij van de Scheveningse Keizerstraatkerk in ontvangst nemen. De heer Don was mede-oprichter en bestuurslid van de Christelijke Huishoud- en Industrie school van de „Vereniging tot het ver strekken van christelijk Nijverheidson derwijs aan Meisjes voor Vlaardingen, Maassluis en Omstreken". Hoewel de gezondheid van de heer Don de laatste jaren te wensen overliet Kon hij toch tot voor enkelemaanden veel werk blijven doen. De teraardebestelling geschiedt zater dag te 12.00 uur op de algemene be graafplaats te Vlaardingen. de leden van de eenteraad verzoekt Irene: Schiedamse Icarus. Jaarvergadering. Luchtvaartciub film, 20. zijn laatste De vraag judoleraar de Kethel- men weet afgebroken pAAT SCHIEDAM nu ook sportschool verliezen? kan worden gesteld omdat Wout Bishoff de school aan straat moet verlaten. Zoals zal de Kethelstraat worden ten behoeve van de stadssanering. Ze ven jaar geleden is Bishoff in Schie dam zijn werk begonnen. Hij kreeg al spoedig een hechte kern van pupillen die zelfs voor 'hem de voormalige ke gelzaal van Musis Sacrum tot sportzaal inrichtten. Later kon hij de zaal in de Kethelstraat in gebruik nemen. Inmid dels heeft Bishoff op zijn bescheiden maar gedegen wijze in ruime kring waardering verworven. Bishoff heeft zelfs onlangs een onderdeel huisvrou- wengymnastiek kunnen invoeren. De dames nemen met veel plezier deel aan deze middagoefeningen. DISHOFF heeft nog meer plannen. Hij meent dat het ook voor de vele be jaarden in Schiedam mogelijk moet zijn eenvoudige gymnastiek te beoefenen. Hij had goede hoop dat hij zich aan de Parkweg zou kunnen vestigen. Dat zou het aanzien en de mogelijkheden van zijn school hebben verhoogd. Hij slaagde evenwel niet want de eigenaar van de panden aan de Parkweg heeft zicha Is doel gesteld de ruimtes louter te verhuren voor speciale winkels. TYAARNA en daarvoor heeft Bishoff jp ook naar andere ruimtes gezocht. Gedacht werd aan kelders in Nieuw- land. Dat kan niet omdat de kelders te laag zijn. Voor sportbeoefening moet het plafond tot minstens vier meter hoog zijn. Om dezelfde reden kon Bis hoff evenmin oude bedrijfspanden aan de Oranjestraat in gebruik nemen. Zo geleidelijk ontzinkt hem de moed. Een sportschool beschikt niet zoals een fa briek over bedrijfskapitaal. Bishoff kan dus niet een architect en aannemer de opdracht geven voor de bouw van een school. Dat zou het ideale zijn. Hij moet echter hopen dat er in Schiedam nog ruimte in oude panden vrij is. HET moet voor Schiedam toch van be lang worden geacht dat deze sport school voor onze stad behouden blijft. We geloven, dan ook dat de Gemeente lijke Sportraad h:er een bemiddelende taak heeft. Ook geloven we dat B. en W. van Schiedam in deze veel kunnen doen. Regelmatig verkrijgt de gemeen te oude panden. Er zullen voor deze panden veel kandidaten zijn omdat veel kleine zelfstandigen uit hun bedrijfs pandjes in de binnenstad c.d. worden verdreven. De sanering van Schiedam zet zich nu eenmaal door. Toch menen wij dat deze sportschool bij de autori teiten wel speciale aandacht behoeft. I) uinkplbool is nog onlangs itfgnlererrl door tin schaapsleer} „De Hoop". Do enorme ponton dient als reservoir voor de gnsolie. Onder de lier is een speciidr ruimte icuar kuhels en vitten inndrn benaard. Het ene deel van de ophouw dient als ironing voor de schipper eit in hel andere deel han de schipper iinar eigen inzicht wasmachines, ijskasten, lampe- keppen, radio's en als het nodig is andere materialen verkopen. Binnenkort wordt een ringdijk om het kamp gelegd omdat het land in de rich ting van Delft zal worden opgespoten. De woonwagenbewoners hopen dat zij dan meer ruimte krijgen. Ze hopen dat er dan ook een terreintje vrij komt voor het slopen van auto's omdat dit werk voor velen een broodwinning is. Sociale Zaken stelde dezer dagen een i mud kolen, anthraciet, beschikbaar. Datiaig^ is vrijwel de eerste en enige bijstand in dit barre seizoen. Verderop kan de veerboot naar Overschie niet worden gebruikt. De kinderen rijden op de fiets over liet ijs naar school, als de fabrieks- Chr. Sociale Belangen: AFK, Contact avond, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Hengelsport ver..Schiedam, Vergadering, 20. MusiseSacrum: Pers. ver. Wilton Fijen- oord. beörijfsjournaal 1962; film Kon. bezoek en toneel Studio. 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alloen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115538). Belangrijke telefoonnummers: Brand- 69123. politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290, Apotheek: Nieuwland, dr. Wibautplein 17. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote ol St. Janskerk". 917. (Van een onzer verslaggevers) TK HOOP, dat er evenveel nien- sen komen en dat ze ook alle maal net zo lief voor me zijn", zei ons gistermiddag Heintje Davids in Casino de Paris. Vrijdagmiddag zul daar, zoals bekend, de „Rotterdam se" receptie ter gelegenheid part haar vijfenzeventigste verjaardag worden gehouden. Het is een idee van de conferencier Daan Hooijkaas, die vorige week Heintje Davids tij dens een gezamenlijk optreden in een Westlandse plaats minder opge wekt dan anders vond. Moet je luis- teren, zei zij tenslotte tegen hem. Ik heb een heleboel brieven van Rotter dammers gekregen, die vroegen waarom ik mijn verjaardag alleen in Amsterdam had gevierd, Je bent hier geboren en je hebt hier lange tijd gewoond, schreven ze. Ze willen nu, dat ik ook in de Maasstad een grote receptie geef. Daan, weet jij niet hoe ik dat moet regelenDaan Hooijkaas wist het: hij stapte naar Gerard Huischer, exploitant van Ca sino de Paris, met wie Heintje Da vids veel heeft samengewerkt, en nog geen vijf minuten later was alles in kannen en kruiken. Het verjaardagsfeest in Amsterdam Heintje Davids werd op de dertiende vjjfenzeventig jaar werd gehouden in Carré, waar werkelijk „Iedereen" zich liet zien. „Ik heb mooie geschenken ge kregen", zei Heintje Davids. „Van Wim Kan, van Toon Hermans, noem maar op. Ze zijn allemaal even lief voor me geweest. Die toelage van de gemeente (duizend gulden per jaar) stel ik op ho ge prijs. Want feitelijk worden alleen acteurs en actrices en dus niet klein- kunstartisten hiermee bedacht." Heintje Davids staat terwijl ze enke lejaren geleden afscheid nam nog min- minste een paar keer per week op de planken. „Ja, dat afscheid van jou is een vijfjarenplan geworden", grapte Ge rard .Huischer, „Maar nu ga ik het toch kalmpjes aan doen. Mijn gezondheid is nog prima, dat wel gelukkig, maar al dat reizen en dat sjouwen. Wanneer ze me ergens in hun midden willen heb ben, moeten ze maar een auto sturen", is de reactie van Heintje Davids. En dan lachend: „Met dat afscheid wordt ik anders wat geplaagd zeg. Je bent niet de enige Gerard! Iedereen, die zegt „Heintje, je künt er niet mee ophou den" krijgt van me te horen, dat ik toen alleen een jubileum heb gevierd, en dat ik nooit afscheid heb genomen. Of ze me geloven is een tweede, maar ik heb het me tenminste zo zelf m het hoofd gepraat". CCHEEPSYVERF De Hoop *D Sehie in Schiedam heeft aan de Sehie in Schiedam heeft veel last van het ijs. Deze kleine werf voor kleine scheepjes is volkomen afhan kelijk van het verkeer op de rivier. De zeventig man van „De Hoop" werken echter nog wel. De procura tiehouder van het bedrijf van de fa milie Klein-Hesselink vertelde ons dat iedereen „aan de nieuwbouw is ge zet". Op de helling staat een winkel boot die hersteld wordt, er staat ver der een hak op de helling en achter de loodsen liggen twee scheepjes in aanbouw. Het ene, honderd ton, zou te water kunnen, Het is nu zover mogelijk naar de kant geschoven om plaats te ma-I ken voor de bouw van een veertig tonner. Daarnaast ligt op de langs- helling een gerepareerde "olieboot die van de helling in het water is gescho ven. Dat moest wel omdat de motor moest worden beproefd. De mensen van De Hoop hebben met geweld het ijs in de Sehie moeten breken om dit werk te kunnen verrichten. Het bootje ligt nu alweer ingevroren om te wachten op de dooi. Overigens heeft „De Hoop" voldoende arbeid. Er is veel vraag naar kleine oliebootjes, van enkele tientallen tonnen, die op bepaalde plaatsen als bijv. Sche- veningen de schepen van olie voorzien. Dat gebeurt in de vissersplaatsen bij de vissersschepen en in het land bij de bin nenschepen die op bepaalde plaatsen zich soms concentreren, Ook verwacht ..De Hoop", dat er in de komende maanden veel zal moeten wor den overgewerkt omdat zeer vele sche pen in de rivieren zijn beschadigd. Het aantal beschadigingen vanwege het ijs is groter dan voorheen en daar staat tegenover dat nog geen reparaties kon den worden uitgevoerd. De Hoop ver wacht dan ook een stroom van opdrach ten zodra de dooi invalt. Het vroegere eenmansbedrijfje heeft zich ontwikkeld tot bouwer van kleine tankscheepjes. Een nieuwigheid is het bouwen van „winkelboten". Kortgeleden heeft een dergelijke boot zich vlak voor de strenge vorst nog van de helling bij De Hoop naar Zwijndrecht kunnen bege ven, waar de boot dienst doet als cen trum voor de binnenvaart. Hier komen de schuiten langs om olie uit de ponton te tanken. Op de ponton staat de woning van de schipper maar ook een lier die vaten olie uit de ponton kan hijsen, die er ook kabels e.d. uit haalt omdat de bmnenscheepjes behoefte hebben aan meer dan olie. Daarom is dit winkelschip ingericht voor de verkoop van ijskasten, wasma chines, lampen. Het winkelschip meet 450 m3, is 62 meter lang. 7,70 meter breed, 2,20 meter hoog. Het is de twee de winkelboot die De Hoop bouwde en de verwachting is dat meer van derge lijke drijvende winkels zullen worden ge bouwd. De winkelboot die in Zwijndrecht lag ligt nu op de dwarshelling van De Hoop. Het schip wordt als nieuw ge maakt en het krijgt dan een plaats er gens in Gelderland. Heintje Davids, die in de Groote Schouwburg van de Rotterdammers ar...., pardon, met de Rotterdammers haar jubileum vierde, heeft tot 1917 in de Maasstad gewoond. Eerst op de hoek van de Raamstraat en de Coolvest, la ter in de Lijrsbaanstraat, „boven een mtdragerijtje". Haar herinneringen aan Rotterdam zijn vele. „Ik denk bijvoorbeeld aan de E 55", zei ze ons. ,;Ik zat toen in Parijs en Kleijboer vindt u dat ook zo'n knap pe man belde me op om te vragen of ik 's avonds wilde optreden. Het liep toen namelijk niet zo 'best, weet u. Goed, zei ik tegen hem, morgenavond kun je al op me rekenen. Toen ik het grote podium opkwam, dacht ik bij me zelf, Heintje, dat wordt niks, zo'n im mense zaal ben je niet gewend. Ik heb i1* s °P aRes gegooid en warem- pel, ik kreeg contact met het publiek In de pauze zei ik tegen Kleijboer: Vind je bet vreemd, dat je. 's avonds geen mensen trekt. Ga zelf maar eens in zo n knots van een hal optreden.Hij heelt me toen gelijk voor een hele serie avonden geëngageerd, omdat het mij duidelijk wel lukte!" In mei gaat Heintje Davids naar Anmnka „Een verjaarspresentje van ,i A' L'"' Heen en terug, eerste klas alles vrij, fantastisch niet. Ik werd op een goede morgen opbeld door iemand, die zonder meer vroeg of ik naar de States wilde. Natuurlijk, zei ik, maar dan moet u het betalen. Dat willen we ook doen antwoordde de man. U krijgt nog wel na der bericht hierover. Kom nou, dacht ik na het gesprek. Zeker een of* andere grapjas, die me in het ootje wil nemen. Ik vertelde daarom de volgende dag dan ooic niets aan mijn kennissen, tot dat ik een bnef kreeg, waarin het zwart op wit stond. En ik mag in New York nog een cadeautje uitzoeken ook!" Heintje Davids (draagster van de Da- ,ereb|?r?eres van Amsterdam en ook onderscheiden met de gouden ge meentepenning van deze stad) was al Anke)» r Amerika' Zij filmde daar rtwl m?i?nveK met onder meer Clark LzaDie. „Ik heb er vele vrienden se- maakt vertelde zij. „Max Tak ga ik ook opzoeken, want hij is een heel goe de kennis TN EEN ADRES aan I Rotterdamse geme de Stichting Rotterdams Vakonderwijs voor Kapers Rovak de behandeling van het voorstel van B. en W. om „de op richting en instandhouding van een ge meentelijke tweejarige dagvakschool voor kappers nodig te verklaren" uit te stellen tot het ogenblik, dat het verzoek van de Stichting Rovak om nodig verkla- ring van een kappersvakschool op.de- raadsagenda is geplaatst. Het voorstel I staat op de agenda van dooderdagmid-. dag 28 februari. Zoals men zich zal her inneren. heeft de Stichting Rovak het ge meentebestuur eind janna ri verzocht de oprichting van een over te nemen kan- persvakschool het instituut Recourt nodig te verklaren. In het voorstel voor de oprichting van de gemeentelijke kap pers vakschool schrijft het college, dat het bestuur van de stichting „op de ge bruikelijke wijze in behandeling is genó- Teli.": ^ol£ iR het tweede adres releveert de Stichting Rovak, dat zij vergevor derde besprekingen heeft gevoerd met oud-wethouder A. J. v. d. Vlerk over haar plan. De portefeuille-wisseling van Onderwijs maakte echter een abrupt einde aan de onderhandelingen. Het stichtingsbestuur heeft daarna niet, voor tui e*n- verz0€fc om nodigverkiaring willen indienen teneinde de nieuwe wet houder, de heer R. JLaagerak, gelegen heid te geven zienh in de Ingewikkelde materie in te werken. „Gedurende me dio 1962 lot januari 1963 heeft ons be stuur geduldig „op des wethouders stoep staan wachten. \Y7ARE het zo geweest, dat de weffioa- tv der reeds in september 1962 zijn hui dige standpunt had geformuleerd in plaats van een onderhond met het be stuur uit te stellen tot 16 januari 1963 dan had de Stichting Rovak zich ve- „JTiaa en eerder met het verzoek om nodigverkiaring tot uw raad kunnen rich ten. Deze procedure had tenminste tot gevolg gehad, dat inmiddels óók het ver zoek om nodigverkiaring door de werk gevers- en werknemersorganisaties, ra den voor het Nijverheidsonderwijs zou zim beoordeeld. Ongetwijfeld zon de Stichting Rovak in het laatste geva! de nodige adhesiebetuigingen kunnen voor leggen zo stelt de Rotterdamse stich ting. Voorts betoogt het stichtingsbe stuur, dat de „kansverhouding zeer ongelijk is geworden", omdat „de raad zich bij- de behandeling van het voorstel van G. en W. geen objectieve indruk zal kunnen vormen van de meningen, welke de organisaties in het kappersbedrijf, onderwijsraden enz. ten aanzien van de Plannen van de Stichting Rovak koeste- Ten Tenslotte wijst het stichtingsbestuur er op. dat het, dank zij het bezit van een compleet geoutilleerde school, het dag en avondonderwijs op basis van de N.O.- wet en van de Schoolgeidwct snel en zon der fabelachtige kosten in ontwikkeling kan brengen. De gemeente Rotterdam daarentegen beschikt (nog) over geen enkele outillage; zij heeft ook geen staf van ervaren technische leraren. Volgens het bestuur zal de gemeente ten minste drie a vier jaar nodig hebben om een I waaraan driehonderd leerlingen srichtenrW1JS ka" worden gegeven, te HE ROTTERDAMSE RAAD voor de U- 4-* chameKjke opvoeding en de sport leiTm Ij" met het zUveren jubi leum, dat dit jaar wordt gevierd, het prii- zenswaardige initiatief genomen om eeu iV?ile,u.mfonds creëren, dat de van me.' Ik kan met veel genoegen op mijn lenen terug kijken", vertrouwde Heintje Davids ons tenslotte in Casi- no de Paris, waar vrijdagmiddag ongetwijfeld velen haar de hand zul len drukken, toe. „En ik heb een goede man gehad. Philip (Pinkhoff) was een schat.,., en een heer." OTOr het s«cMen vaJ1 recreatiecentrum voor Rotterdamse ^b^dicapte kinderen. Zo verzocht het bestuur van de raad de be- ri eiier1nVa? ?C r.e olptfe' °P 21 jenua- j1, £et, sta^huls werd gehouden J n geschenken in natura aan te bie den, maar een bedrag te storten op een"voïlprur 400700Dit verz°ek blijkt een volledig succes te worden. Binnen vm f «Sn tijdw waB er een bedrag SS-™ "Ppebouwd uit vele kleine bedragen binnen; de Raad heeft voorts diverse toezeggingen ontvangen. De kans c *?ker met denkbeeldig, dat vóór do eerste maart de 100.000 is bereikt S" °rnog enkele honderden guldens. Inmiddels weet de Raad dat kftna'JersCw "7 ,va4 gro<>tie betreft onbe- bedragen zullen binnenkomen, in verschillende cluborganen van Rotter damse sportverenigingen zijn de leden opgewekt een bedrag over te maken. Voorts worden tijdens de feestavonden, die diverse sportclubs in de komende weken gaan organiseren, collectes gehou- A eeorffamiseord ten bat© van het jubitenzn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1