Hervormde Synode wees onvoorwaardelijk af RTM: zo spoedig mogelijk bus ook naar Rozenburg Romantische kamermuziek door het Végh kwartet Nationale Ballet bracht interessante reprises Kabale und Liebe: star en weinig boeiend Leider OAS gepakt 3 tèi Minister Cals recipieerde Miljoenste bij De Overval De Hoek nog niet ijsmoe Lunchconcert Ds. Van der Zee over kerk en atoomoorlog i Eerst moet vergunning komen Drie km.: lijn met Mogelijkheden Dode en gewonde hij autobotsing In moordzaak- Sprang-Capelle 12 jaar geëist KI M verwacht 3 procent toename van produktie Chinese aanval op Chroesjtsjef Virtuose fleur en goede techniek Duitsers speelden Schiller voor jeugd ZAC Delfshaven recipieert Anders dan andere FiROMNO Plan voor oprichting bond van huurders Onbruikbaar Voorkomen Cuba In '62 steeg omzet Co-Op Nederland Carel Zorg kandidaat voor Prix Nièpce Schorsing^ Toegeven Verhoor DE ROTTERDAMMER pagina 4 WOENSDAG 27 FEBRUARI 1963 Met ■een receptie van gigantische afmetingen heeft minister Cals gisteren de afkondiging van de wet °P het voortgezet onderwijs ge- Pierd. Honderden en nog eens hon derden, die op enigerlei wijze aan de totstandkoming van de mam moetwet hebben meegewerkt, vorm den gisteren in de hal van net ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen een lange rij om minister C als en staatssecretaris Janssen en hun echtgenoten de hand te drukken. Deze zomer? (Vervolg van pag, 1) ■l 3 - (Vervolg van pag. 1) 20 stuks 80 cent Q) Q ENIGE ERVAREN PONSTYPISTES ENIGE MEISJES Aan de wand bij de haltrap waren vele tientallen cartoons, die in de loop van de jaren over de mam- zijn- getekend, opgehangen Elders kon men uit eigen aanschou wing zien, dat de commentaren, die over de mammoetwet zijn geschre ven, ingebonden vele dikke boeken vormen. Minister-president De Quay was aanwezig en met hem een groot aan tal andere leden van het kabinet. Voorts maakte een groot aantal Kamerleden, onder wie de voorzit ters van de beide Kamers, hun op wachting. Voor- en tegenstanders van, de mammoetwet onderhielden zich in broederlijke vriendschap met elkaar, want ook de mammoetsoep wordt niet zo heet gegeten als zij werd opgediend. Gisteren is in hotel „IJsselmeer" te Harderwijk verteld over de plannen voor de oprichting van de eerste nationale taurdersbond. De initiatiefnemer, de heer B. Th. Keijser te Harderwijk, zette het doel van deze bond uiteen: een sterke eenheid te vormen, -die de belan gen van huurders kan behartigen. Huis eigenaren zijn reeds in een bond ver enigd, Zij (kunnen daardoor veel gedaan krijgen. De huurder alleen staat altijd zwak. Hij weet -bij moeilijkheden vaak niet tot welke instantie hij zich moet ■wenden. De bond wil verder bijdragen de woningnood uit de wereld te helpen Wanneer er moeilijkheden rijn met de huiseigenaars wil de bond bemiddelen. Indien er door overleg niets is te berei ken, wil de bond eventueel juridische bijstand verlenen. Zo spoedig mogelijk zal landelijk een propaganda-actie wor den gevoerd. Van eén onzer verslaggevers) film De Overval trok dinsdag avond de miljoenste bezoeker. In welk van de 25 theaters in ons land, waar De Overval wordt vertoond, de ze speciale bezoeker een kaartje kocht, is niet bekend. Daarom heeft men maar de honderdste bezoeker van de eerste avondvoorstelling in al deze theaters een speciale attentie be wezen. In het Rotterdamse Studio was dat mevrouw D. Elfiers-van Hoven van Genderen uit de Franpois Haver- schmidtlaan in Schiedam. De theater inspecteur van de N.V. Tuschinski, de he«r J. G. Bloem, gaf haar een welge vulde fruitmand en verraste haar met een door dr. L, de Jongh gesigneerd exemplaar van het boek, waarop de rolprent is gebaseerd. Volgens de heer Bloem zal De Over val de populariteit van Fanfare breken. Bert Haanstra's film trok twee miljoen bezoekers, maar deed daar geruime tijd over. De Overval heeft zijn miljoenste derlandsche"" Economische ~*Hooge- kijker reeds na tien weken. En dat on-1 - -O danks zijn koude en moeilijke start... Tuschinski's theaterinspeeteur be klaagde zich bijzonder over de hoge be lasting, die in ons land voor Neder landse speelfilms moet worden betaald. De Overval heeft na tien weken draai en de fiscus reeds ƒ435.000 in handen gespeeld. Het subsidiefonds van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen verstrekt bij het maken van een Nederlandse speelfilm vier ton per jaar. De Overval heeft na tien weken Idat bedrag al ruim terugbetaald... Na honderdtallen jaren praten over rechtvaardige" oorlog is men aange land bij de kernwapenen, die een geheel nieuwe phase inluiden. Er is igeen sprake imeex van gerechtigheid, als er slechts een samenleving van enkele mensen over blijft zonder mogelijkheden tot op bouw. Er is geen vrede maar vernietiging als doel. Er is slechts moord en zelf moord en alle argumenten die een chris ten zou kunnen aanvoeren ter aanvaar ding van een rechtvaardige oorlog" zijn voor kernwapenen onbruikbaar. Overigens constateerde ds. Van der een 015?èr :verslaggevers) HET ziet er naar uit, dat de na bije toekomst voor Rozenburg zal meebrengen dat dit dorp in Europoort ook aan de oostzijde uit bet isolement zal komen door mid del van een nieuwe busverbinding. Br zijn kansen voor het doortrek ken, der R.T.M.-verbrndingen. Thans bedient de RTM Spijkenis se vanuit Hoogvliet. Zelfs Tijden de bussen reeds door naar de scheeps werf. van Veroime in het Botlekge- bied. Tussen die werf en Rozenburg liggen drie kilometer. Het gaat om die kleine afstand; als dat traject kan worden overbrugd ontstaan nieu we mogelijkheden. In een raadsvergadering heeft burge meester J. C. Aschoff van Rozenburg onlangs meegedeeld dat de RTM met ingang van 26 mei Rozenburg gaat be dienen. Zo concreet is de situatie ech ter nog niet. De wens is bij deze me dedeling de vader van de gedachte ge weest En het feit dat Rozenburg reeds lang zit te wachten op deze verbinding is oorzaak van een zeker enthousiasme nu de verbinding is zicht lijkt VAST STAAT dat de RTM een ver- gunning heeft gevraagd om Rozen burg met haar bussen te mogen bedie rten. ,,Als we die vergunning hebben kunnen we beginnen met de voorberei dingen", zei ons dr. H. J. Zuylen, direc teur der Rotterdamsche Tramweg Maat schappij- De vergunning is aangevraagd bij de Commissie Vervoersv er gunnin gen. Maar over de termijn binnen wel ke de beslissing kan afkomen tast de RTM- nog in het duister. Als de vergunning er is zal de RTM zo spoedig mogelijk met de dienst op Rozenburg beginnen. Zij hoopt dat de lijn dan nog bij de aanvang van de zomerdienst kan worden doorgetrokken. Drie kilometer tussen Botlek en Ro zenburg betekent verbinding voor de Rozenburgers met Rotterdam. Maar het betekent ook een nieuwe uitweg voor Spijkenisse en de Botlek naar de Rech ter Maasoever en dus naar een spoor verbinding. DE NIEUWE, lijn zal, zo is de be doeling, tot het veer Rozenburg Maassluis worden doorgetrokken. Bij het veer is het sluitpunt van twee lij nen, behalve de nieuwe lijn ook de bus lijn Maassluis - Rozenburg - BrieUe - Hellevoetsluis. Bij het veer kan men dus overstappen (uit Spijkenisse komend en naar Maassluis (eindpunt station) rijden. De nieuwe lijn kan dus worden ge zien als een component van Maassluis- Hellevoetsluis, een. traject, waarop de RTM concessie heeft, maar die Ver- maat's Autobedrijf te Hellevoetsluis exploiteert De bus zal straks ook door het dorp Rozenburg rijden, lang welk traject is ook nog niet bekend. Evenmin is reeds duidelijk of men van Rozenburg in één ruk naar Hoogvliet (en andersom) zal kunnen rijden dan wel dat in Spijkenis se moet worden overgestapt. Dat zijn details, die de RTM zal regelen zodra zij de vergunning heeft. EEN christen weigert te geloven dat ons welzijn afhangt van een demonie, dat een totale vernietiging door een kernoorlog of een bedreiging met die oorlog ooit een oplossing zou kunnen zijn. Wij constateren dat de Nederlandse Hervormde Kerk is wakker geworden en dat de Generale Synode van deze kerk een uitdaging heeft gegeven. Aldus de Rotterdam se jeugdpredikant ds. W. R. van der Zee vanmorgen in de aula van de Ne- school in een voordracht over „Het Neen van de synode", gehouden voor de Rotterdamse B-kernenraad. waar in een aantal levensbeschouwelijke Rotterdamse studentenorganisaties is verenigd. In. Benthuizen is gisteravond een door de heer Fey uit Rotterdam bestuurde auto frontaal in botsing gekomen met een Citosa-bus van de lijn Den Haag- Boskoop. Zijn echtgenote, mevrouw p. E. J. Fey-van der Kulk, die naast hèm in de auto zat, werd op slag gedood. De heer Fey is ernstig gewond opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Voorlopig neemt de politie aan, dat de botsing ontstond toen de heer Fey in een bocht een voor hem rijdende auto wilde passeren. De 66-jarige mevrouw J. M. van Meggelen-van der Meijden van de Schiebroeksesingel in Rotterdam viel dinsdagmiddag bij de halte Rozenlaan van de treeplank van een autobus van lijn 45. Zij werd met een gebroken rechterenkel naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Zee heel wat th-eOTieên over het z waarde van de overheid en de rechtvaardige zaak bleken nieten" te zijn. Er zijn heel wat overheden die zich op grond van een „rechtvaardige zaak tegenover elkander kunnen steÜen. Ds. Van der Zee rag als belangrijkste ■taak van een christen niet het voeren van een rechtvaardige oorlog maar het voorkomen daarvan. In werkelijkheid is geen enkele oorlog m de historie ooit „rechtvaardig" geweest. Van de synodale boodschap zeide ds. Van der Zee, dat die ontkent, dat de mensheid onder een doem leeft. De sy node sprak als kerk en niet als partij of gezelschap experts. Zij wees alleen een weg aan en trad niet uit de realiteit: dit neen niet meteen zou zijn te realise ren. Maar er moet een nieuw politiek handelen komen en er moeten nu ein delijk andere zaken «an de orde komen. De K.LM.-zomerdienstregeling, die geldt van 1 april tot 1 november, staat f„ het teken van de consolidatie van het bedrijf. Vergeleken met de zomerdienst 1962 z«n dan ook geringe wijzigingen in routes en frequenties aangebracht. De totale produktie in 1963 zal naar schat ting slechts met ongeveer drie procent toenemen tot 859 miljoen tonkin. Vorig jaar was de produktie 829 miljoen tonkm, dit is 9 procent hoger dan in 1951. Als gevolg van de indeling van de DC-8 op de lijnen naar Tel Aviv, Dagos en Accra, zal enige Electra li-capaciteit vrijkomen, welke zal worden benut op de Europese trajecten. Zo zullen op de lim naar Londen de zes dagelijkse KXM- diensten met de Electra II worden uit gevoerd evenals vier van de vijf dage lijkse diensten tussen Amsterdam en Parijs en de dagelijkse dienst Amsterdam Zurich. De hierdoor vrijgekomen Vis counts zullen hoofdzakelijk worden in gezet op de diensten naar Duitsland ter vervaaging van de Convairs 340. In de r bieuwe regeling is ook Beigra- ^De straab ^en turbinevliegtuigen zuilen komende zomer 85 pet. van de produktie laveren, - Dinsdagavond concerteerde voor de Kamermuziekvereeniging Rotterdam het bekende Végh kwartet, bestaande uit de leden Sandor Végh, eerste viool. Sandor Zoldy, tweede viool, Georges Janzer, altviool en Paul Sza- bo, cello. Dit concert vond plaats in de aula van het Museum Boymans- van Betiningen. Een bijzondere klank- verrijking betekende de frame Stradi varius van de primarius Sandor Végh, welk instrument indertijd nog door de vioolvirtuoos Paganim is be speeld. Het programma van dinsdag bestond uit twee romantische kwartetten, nl. het beroemde kwartet in d-klein, opus post- hume, met de bijnaam „Der Tod und das Madchen" van Franz Schubert en het kwartet in a-klein op. 41 no. 1 van Ro bert Schumann, waarin deze componist enkele voorbeelden van zijn knappe po- lyphone schrijfwijze levert. Tijdens de uitvoering van Schubert's kwartet kon men genieten van het zeer intensief en geladen musiceren door de leden van het kwartet. Mocht de eerste violist soms wat ruw spelen, dan kwam dit toch hoofdzakelijk voort uit de gepas sioneerde speelwijze van deze raskunste naar. Het dichterlijke tweede deel (An dante con moto), de variaties over het lied „Der Tod und das Madchen" werd subliem vertolkt, rijk genuanceerd en vol bonte afwisseling. Dit was wel een bijzon der hoogtepunt van de avond. Ook de overige delen werden mooi gespeeld, rit misch markant (Scherzo) en soms van een bijna orkestrale klank (Presto-fi nale). Het prachtige kwartet van Schumann werd zo mogelijk nog mooier gespeeld. Het eerste deel (Introduzione-allegro) was één vloeiende stroom van muziek en tijdens het Adagio (derde deel) werd het musiceren tot een ware verrukking. Hier werd een bijkans ideale eenheid be reikt door de vier artiesten. Na de leven dig gespeelde Presto-finale, waarin een verstild gedeelte vóór het snelle slotcoda extra opviel, was het applaus van de aan wezigen (de Boymans-aula was geheel gevuld) van dien aard, dat er een toegift moest volgen. Weergaloos speelde het Végh kwartet toen een kwartet-gedeelte in C van Schubert. P. Veenstra Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben hun goedkeuring verleend aan het besluit van de gemeenteraad van Deventer om de directeur van openba re werken ir. E. Bierdrager ongevraagd eervol ontslag te verlenen met toeken ning van een wachtgeld. Deze regeling houdt in dat aan de heer Bierdrager tot en met 1973 een totaalbedrag van ruim 180.000 zal kunnen warden uitge keerd. Eventuele inkomsten uit beroep of bedrijf zullen in mindering worden gebracht. De advocaat-generaal bij het ge rechtshof van Den Bosch, mr. dr. W. de Vries, heeft vanmorgen een ge vangenisstraf van twaalf jaar met af trek van voorarrest en terbeschik kingstelling van de regering geëist tegen de 27-jarige M. van der S. uit Sprang-Capelle, die op 1 september 1961 de gebroeders Van Zeist uit dit dorp met een hard voorwerp om het leven heeft gebracht. De verdachte was vorig jaar in be roep gegaan nadat hij door de recht bank m Den. Bosch was veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en terbeschikkingstelling van de regering. De officier van justitie bij deze rechtbank had deze straf ook geëist. De verdachte had tegen dit vonnis be roep aangetekend omdat de rechtbank voorbedachte rade bewezen achtte. Dit zou niet het geval zijn geweest. Van der/S." zou aan* -een-Weinig .voorkomende hersenziekte hebben geleden. De advocaat-generaal noemde de moordzaak een zeer moeilijk geval. Hij vond de eis van twaalf jaar dan ook maar een noodoplossing. De verdediger, mr. Scheefhansl, sloot zich bij het re quisitoir aan. De ijsclub Hoek van Holland pas aangesloten bij de KNSB hield dins dagmiddag koppel- en afvalwedstrijden op de baan aan de Prins Hendrikweg. Voor de koppelwedstrijd schreven 10 koppels in; voor de de afvalwedstrijd 38 rijders. De deelnemers kwamen uit Rotterdam, Krimpen a.d. Lek, Ouder kerk a.d. IJssel, uit het gehele West- land en natuurlijk uit Hoek van Holland. De koppelwedstrijd ging over 15 ronden. Na zeer spannende strijd werd op de ze afstand de volgende uitslag bereikt: le H. de Jong (Krimpen a.d. Lek)/ J, van Vuuren (Ouderkerk a.d. IJssel), 2e J. van Marrewijk (Kwintsheul)/L, van Kester (Poeldijk) 3e T. v. d. Knaap (Wa teringen)/!. van Kruiningen (Den Haag). De afvalwedstrijd ging over 40 ronden. Na 3 ronden werd een premie uitge loofd. Deze premies in natura waren, door de spontane medewerking van me vrouw Sala, beschikbaar gesteld door de Hoekse zakenlieden. De le prijs, een fraaie wisselbeker, werd beschikbaar gesteld door de Hoek se wijkraad, evenals de le, 2e en prijs van de afvalwedstrijd. De uitslag was als volgt: 1, T. v. d. Knaap, Wateringen, 2. J. van Vuuren, Ouderkerk a.d. IJssel, 3. J. Noordam, Hoek van Holland. De premies werden gewonnen door: Groenheide, Maasdijk; Kester, Poeldijk; Van Vuuren, Ouder kerk; Noordam, Hoek van Holland; v.d. Knaap, Wateringen; De Jong, Krimpen a.d. Lek. Enige van deze rijders won nen zelfs meerdere premies. De waarnemend voorzitter van de wijkraad, de beer A. Lems, reikte na afloop op de baan de bekers uit. Hier bij was ook een beker voor de oud-kam pioen Jan van Wilgenburg, die vele ma len de Hoekse titel in de wacht sleepte en die op deze wijze alsnog gehuldigd werd. De baancommissarissen van de ijs- club Hoek van Holland waren de hele voorafgaande nacht bezig geweest om de baan te besproeien om deze in een uitstekende conditie te brengen. Voorts verklaart het Volksdagblad, dat de Russen alles willen doen om tot een ontwapeningspact te komen en dat energiek het verkeerde idee uitgedragen wordt, dat een wereld zonder wapens, zonder legers en zonder oorlogen kan worden, verwezenlijkt, terwijl het impe rialisme en het uitbuitingssysteem nog bestaan. Met betrekking tot de Cubaanse crisis wordt m het artikel gezegd, dat over Cuba een beginselloos compromis is ge sloten. „Laat men wel bedenken, dat gepoogd is, Cuba aan internationaal toe zicht te onderwerpen". Zich richtend tot Europese communistische leiders zegt het blad: „Niet wij hebben gedwaald, maar u h~bt zich vergist. Want u hebt gepoogd, de regering Kennedy, die de Cubaanse crisis heeft uitgelokt, te helpen." Over het Indisch-Chinese geschil wordt in het hoofdartikel gezegd: „Wij zijn verbaasd te zien, dat een broeder volk, hetwelk eveneens door communis ten wordt bestuurd, niet slechts de anti- Chinese politiek van de regering-Nehroe steunt, doch deze regering ook nog militaire hulp verleent." Hieraan wordt toegevoegd: „Het was voor China in de meer dan drie jaar, welke het Chinees- Indische grensgeschil nu heeft geduurd, volslagen noodzakelijk de reactionaire politiek van de regering-Nehroe te be strijden." Het artikel besluit met de opmerking, dat de aanvallen op China hun hoogte punt bereikten op het congres van de Oostduitse communistische partij, waar door een ernstig gevaar voor een scheu ring in het communistische blok ont stond. Het is hoog tijd, zo meent het blad, dat de communistische partijen bijeenkomen om de meningsverschillen te bespreken. Elk openbaar twistgesprek moet dan echter vermeden worden. En er moet niet alleen een eind komen aan de aanvallen op Chma en Albanië, maar ook het Joegoslavische revisionisme moet worden veroordeeld. De omzet van Co-op Nederland, met inbegrip van de dochterondermeingen, heeft over het jaar '62 148 5 miljoen bedragen. In vergelijking met '61 is dit een stijging van tien procent. Bijna alle afdelingen hebben tot de stijging bijge dragen. De hoogste toename-percentages boek ten de export van de Utrechtse produk- tiebedrijven, de afdeling koffie en thee, de brandstoffenafdeling en de afdeling parfumerieën en papierwaren. Met betrekking tot de eerste zes we ken van 1963 kan worden gezegd, dat de omzetten over dit tijdvak een sterk opgaande lijn vertonen. COUR TEMPERAMENTS op muziek van Paxil Hindemith is een ballet waarover de meningen verdee'd zijn, Sommigen beschrijven het als Balan- chine's grootste meesterwerk, ande ren voeren er heel wat bezwaren te gen aan. Ikderdaad heeft het vele hoogst aantrekkelijke passages maar er zijn ook bewegingen die ons minder bekoren. De combinatie uan pointe- werk met naar voren brengen van heupen geeft voor drts gevoel een wat gekunstelde synUiese tussen acade misch ballet en moderne expressie vormen en er zijn choreografen die in dit opzicht gemakkelijker te aan vaarden mouvements hebben gevon den. In ieder geval is Four Temperaments interessant, juist door deze synthesevor- men. Het Nationale Ballet opende er dinsdagavond in de Rotterdamse Schouw burg een voorstelling van reprises mee. Four Temperaments staat of valt met een als het ware mathematische gelijk heid van de als corps de ballet optre denden, die alleen is te bereiken door een tot het uiterste strak gehouden ge disciplineerdheid en dat is voor de zo individualistische Nederlandse dansers een. al te zware opgave. Door ziekte van Leonie Kramer kwam Sonja van Beers, die haar verving, te genover Billy Wilson te staan en daar mede was een danspaar weer samenge bracht, dat indertijd bij het Nederlands Ballet een zo opmerkelijk succes had. Opvallend waren ook Margot Miklosy en Sylvester Campbell. Het tweede ballet van die avond was Idylle van George Skibine op muziek van Serrette. Ben de Rochemont was vervangen door Imre Varady, die het zwarte paard een geheel ander karakter gaf. Varady heeft niet De Rochemonts soms wat week aandoende gemanië reerdheid, danste „ruiger" en gaf daar mee wellicht wat beter de bedoeling van de choreograaf weer. Waar echter te genover staat, dat De Rochemont een subtielere sprookjessfeer gaf. die dinns- dagavond veel minder uitkwam. Manan- na Hilarides gaf blijk van haar vir tuositeit. Het laatste ballet vóór de pauze was Symphony for Fun van Michael Charn- ley op muziek van Don Gillis, een ple zierig, enthousiast en pittig werk, dat goed werd gebracht. Het gedeelte na de pauze werd geheel ingenomen door het bekende Graduation Bail van Lichine op muziek van Johann Strauss, voor Het Nationale Ballet een bekend repertoireshik, dat het altijd goed doet. Hoewel het niet eens zo heel lang geleden is gemaakt, brengt het de toeschouwer op een alleraangenaamste manier in kennis met het Wenen van de vorige eeuw. Geestig en vol uitdrukking was het optreden van Panchita de Péri, virtuoos waren de sprongen van Ronald Snijders en Sylvester Campbell, Conrad van de Weetering had de zo moeilijke tamboer voor zijn rekening en Chris Torenbosch en Robert Fischer dansten als generaal en kostsehooljuffrouw een regelrechte Snip-en-Snapcomedie, die grote bijval van het publiek verwierf en die dans technisch heel wat zwaarder is dan zij leek. De muziek werd verzorgd door het Kunstmaand-Orkest. Dirigent André Presser werd na afloop op het toneel geroepen om de hulde van de zaal in ontvangst te .nemen. HANS W. LEDEBOER CCHILLER's toneelstuk Kabale und Liebe" moet bij de première in 1784 in Frankfurt als een bom zijn ingeslagen. Schiller kraakt dan ook een paar voor zijn tijdgenoten heel harde noten: het ijzeren standsver schil tussen edelman en burger, de verkoop van jonge mannen aan Ame rika om de buidel van de talloze vors ten en vorstjes in het Duitse rijk te spekken. Schiller veroordeelt deze praktijken in vaak niet malse bewoor dingen. Men vraagt zich echter af of een op voering van „Kabale und Liebe" in on ze tijd nog zin heeft. Eigenlijk is het toneelstuk van de Duitse -poëet een ra riteit geworden, waarbij men ten hoog ste wat bewondering voor de aankle ding kan opbrengen. De opvoering, die het Duitse tournee theatergezelschap „Das Schauspieler Remscheid" dinsdag in Rotterdam voor leerlingen van de hoogste kiassen van v.h.m.o.- en kweekscholen gaf, was ver dienstelijk, maar weinig boeiend. Het langdurige en wat langdradige toneel stuk maakte het de Duitse acteurs dan ook allesbehalve gemakkelijk. Omdat Schiller's spel in de oorspron kelijke taal ten tonele werd gebracht, schonken de acteurs en actrices natuur lijk bijzondere aandacht aan het duide lijk uitspreken van de tekst. Dat had ten gevolge dat het spel verstarde en er teveel lesjes werden opgezegd. Ook de spelerskeuze had beter gekund. Het liefdespaar, dat zo tragisch de dood Vindt, werd uitgebeeld door een houte rige Volkmar Olms en de voor een on schuldig meisje wel wat te oude Renate Wanitschka. Günther Stellmacher maak te van de verwijfde hofmaarschalk Von Kalb een te grote karikatuur. Het spel van Wilhelm Michael Mund (die ook de regie voerde) als de vader van de verliefde Ferdinand, Hein Rei- mann als de musicus Miller en Oscar MatuU als een schurkachtige Wurm im poneerden ons wel. Ten slotte legde re gisseur Mund ons inziens teveel de na druk op de schaarse humor in Schiller's toch zo tragische stuk. Er werd daarom om „Kabale und Liebe" ten onrechte veel gelachen. Sch. De zeventienjarige Rotterdammer Ca rel F. J. Zorg is door de Nederlandse jury voor de Prix Nièpce een wed strijd onder jonge fotografen tot win naar voor ons land uitgeroepen. De Prix Nièpce wordt sinds 1955 jaar lijks in Frankrijk georganiseerd. Neder land komt voor de eerste maal met een candidaat. De Franse jury heeft de bijdragen van Carel F. J. Zorg zeer gunstig ontvan gen. Zeven foto's uit zijn inzending zul len worden geëxposeerd op de Fhotokina, die van 16 tot en met 24 maart te Keulen wordt gehouden. (Advertentie) In verband met het twaalf en een half jarig bestaan van de Z.A.C. Delfs haven, de vereniging ter verzorging van ontspanning voor bejaarden en invaliden, houdt het bestuur op 5 maart een recep tie in gebouw West-End aan de Schip persstraat te Rotterdam. De receptie begint om zeven uur. Enkele bewoners uit Rotterdam Delfs haven namen in 1950 het initiatief om in enkele straten voetbalelftallen samen te stellen. In de avonduren kwamen de ploegen tegen elkaar uit. Deze wedstrij den droegen de naam. Zomer Avond Competitie, afgekort Z.A.C. Tndens de wedstrijden werd gecollec teerd voor de bejaarden van Delfsha ven. Op deze wijze werd de eerste bus tocht georganiseerd. Doordat de in komsten groter werden, konden tal van feestavonden worden gehouden. Ruim vijftienhonderd bejaarden zijn lid van de ZA.C. Per jaar verzorgt het bestuur twaalf cabaret- en toneel avonden, een Sinterklaasfeest en een grote autobustocht. Het programma, dat de jonge pianUt Jan Wijn dinsdag tijdens het lunchcon cert in de Rotterdamse Schouwburg ten gehore bracht, was geheel aan Chopin gewijd. De pianist bevestigde tijdens dit korte recital de zeer goede indrukken, die hij onlangs maakte, toen hij als solist op trad m het tweede pianoconcert van Saint Saens tijdens het concert van het Nederlands Studenten Orkest in de Ri vier a-hal. Het programma werd geopend met een voortreffelijk weergegeven Polonaise m c-klein, een echt „nationaal" opus van de Poolse meester. De uitvoering was prachtig van opbouw en mooi uitgewerkt m de tegenstellingen tussen apathos en lyriek. Het tweede en laatste programmanuro mer was de grote derde sonate op. 58 in b-klem Na een wat aarzelend begin werd ook dit werk fraai vertolkt. Hoogte punten waren het wervelende Scherzo en het poëtisch voorgedragen Largo. Terecht oogstte de pianist hartelijke bijval. Er bevonden zich onder de vrij talrijke aanwezigen enkele jongelui, die kennelijk niet in een concertzaal plegen te komen, gezien de verveelde indruk die zij maak ten. Zij beletten andere luisteraars om ongestoord van de muziek te genieten. Men zou hun dan ook willen adviseren zich voortaan wat rustiger te gedragen of anders de concertzaal te mijden. Gyula Sari, die bij het Vreemdelingen legioen in Indo-china heeft gediend, is er van beschuldigd, op 22 augustus van het vorige jaar in Petit-Clamart uit een stilstaande auto de passerende auto van De Gaulle met een machinepistool te hebben beschoten/*-c&fp? De verdediging in het proces tegen 15 verdachten van de aanslag op De Gaulle heeft vandaag geëist dat de zaak wordt geschorst totdat de gewezen kolo nel Antolne Argoud kan worden gehoord als getuige. De voornaamste advocaat Jean-Louis Tixier Vignancour heeft vandaag van het militaire hof geëist dat Argoud zal wor den geconfronteerd met de verdachten ter opheldering van detailpunten van de aanslag van 22 augustus. Hij citeerde de berichten dat een onbekende de politie telefonisch had meegedeeld dat Argoud werd uitgeleverd, omdat de mislukking van de aanslag aan hem te wijten was geweest. Tixier Vignancour zei dat ais het Hof dit weigerde, dit zou neerkomen op een toegeven dat de Franse regering „schul dig is aan internationaal banditisme". Hij doelde daarmee op de geruchten dat geheime agenten van Frankrijk Argoud uit West-Duitsland hebben ontvoerd. Als het Hof weigert, aldus de advocaat, „maakt dit de theorie geloofwaardig dat de lei der van de OAS in München is gearres teerd door agenten van de Franse ge heime dienst Het Hof besloot tijdens de schorsing een van de rechters aan de wijzen om Argoud een verhoor af te nemen. Het wiUigde daarmee de eis van de verdediging voor een deel in. De rechter die het verhoor zal afnemen is kolonel André Rebout. Het proces wordt morgen voortgezet. Het Hof had eerder besloten, de zaak van de Hongaar Gyula Sari, wiens aires- tatie kort tevoren bekend was geworden, apart te behandelen. CABALLE Waar de „Stad Rotterdam" haar werkterrein f)6e% is het goed werken! Lucht, licht en rulmta voor cfll van haar medewerkers. Een modern verzekerings-concern in een modefB gebouw, waar nu plaats is voor leeftijd tot 25 jaar. ter opleiding voor ponstypiste, leeftijd tot 18 jaar. Persoonlijke, schriftelijke of telefonische aanmel dingen, worden gaarne ingewacht bij de afdeling Personeelszaken, 8e etage; telefoon 11 17 20. toestel 110, Postbus 740. VERZEKER! NGMAATSCHAPPW STAD ROTTERDAM" ANNO 172$

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2