ASPRÓ Spanning om wisselbeker in spelregelwedstrijden Chauffeur die botsing veroorzaakte beboet Schiedam krijgt on. Mij Tuinbouw en Plantkunde St. Joris Doele heeft vele grote plannen Boetes voor chauffeur die wild-west opvoerde ROTTERDAM Derde ontmoeting zal beslissend zijn Ger on naar Haarlem BENPER Icarus wil eigen veld soepgroenten Excelsior 20 eerste prijs in B-afdeling §Éf 3000 pond vis uit Gr. Ammers Zonnebloemwerk vindt steeds goede voortgang Burgerlijke stand Motorrijder raakte pink kwijt j Langgekoesterde wens van velen Teenagerfestival in Marijke Getnigenoproep Gewonde bij slippartij Wie stal fiets? Gewond bij val Praalrit vond einde tegen een boom Messentrekker hoort eis van zes maanden Schiedam 0E ROTTERDAMMES pagina S DONDERDAG 28 FEBRUARI 1968 Bescherm tegen Rillerig? Onprettig? Vlug: deskundig in klank STROMPELEND BULLDOZER REDELIJK Zei ster kweekschool adopteert Avedreeht Dank voor collecte RECLAME Vakantie v andaas en morsten ....en dagelijks Advertentie Griep Vier bestuursleden van de Gerefor meerde Toneelvereniging Geron uit Schiedam zullen op zaterdagmiddag 9 maart de gast zijn van het gemeente bestuur van Haarlem en het organise rend comité van de toneelwedstrijden voor liet nationaal landjuweel. Zoals men weet moet de kampioen Geron deel nemen aan deze landelijke wedstrijd voor de provinciale kampioenen. Zaterdag 9 maart wordt 's middags een academische zittmg gehouden in de Graven zaal van het Haarlemse stadhuis. Aan deze wedstrijd voor topploegen be steedt de gemeente Haarlem veel aan dacht Op de oper.mgszitting worden in leidingen gehouden, een Haarlemse prijs winnaar zal een toneelstuk spelen. j In mei moet Geron in Haarlem tegen j alle concurrenten in de strijd. Dat zal een bijzonder zware opgave ztjn en daar- om verdienen de Schiedamse tonelisten I de steun van alle Schiedammers m dn komende weken. (Van een verslaggever) TTET gaat spannen in de strijd om de wisselbeker bij de spel- regeltestwedstrijden voor junioren van Schiedamse voetbalverenigin gen omdat Schiedam en Excelsior evenals dat bij de wedstrijd voor de C-junioren het geval was nu ook bij de B-junioren naast elkaar geëindigd zijn. Zij hebben dus voor het totaalresutaat nog steeds hetzelfde puntentotaal zodat de derde wedstrijd voor de A- junioren over drie weken in de kantine van Hermes DVS in Harga beslissend zal zijn. De eredivisie-scheidsrechter Lou van Ravens heeft ook in de twee de ronde van de spelregeiwedstrijd voor junioren van Schiedamse voet balverenigingen een beslissings- vraag moeten stellen om een win naar te forceren. En wéér ging de strijd tussen Excelsior '20 en Schie dam, dezelfde verenigingen die ook twee weken geleden met een ge lijk puntentotaal tegenover elkaar stonden. Om er zeker van te zijn dat er een winnaar uit de bus zou' komen, had de heer Van Ravens een vraag uitgekozen, die onlangs op een spelregelwedstrijd voor scheidsrechters nog al veel moei lijkheden opleverde. De kennis van de junioren bleek fantastisch: twee jongens van Excelsior '20 en één van Schiedam beantwoordden de vraag feilloos, de drie anderen waren .„bijna goed". Daarmee behaalde Excelsior '20 dus de eerste prijs m de B-klasse, maar in de totaalrangschikking is geen wijziging gekomen. Excelsior en Schiedam gaan beide aan de kop met 180 van de 180 te behalen! punten. De jury. die bestond uit de scheids rechters B. Sabel. S Jansen en C. We-' bers hadden door de uitstekende spel regelkennis van de junioren uiteraard een moeilijke taak. Want niet alleen Ex celsior en Schiedam maakten het de ju- rv ..lastig", ook de andere zes vereni gingen kwamen met goede resultaten uit de bus. Met nog één ronde voor de A-juntoren hebben nog vele clubs de kans om de wisselbeker voor een jaar in het bezit te- krijgen. S.F.C. volgt de beide koplo pers op de voet en ook Demos heeft nog kans. P.P.S.C. en H.B.S.S. deden woens dagavond niet voor elkaar onder: de ju nioren van de beide zaterdagmiddagver enigingen scoorden 47 punten. Maar de resultaten zijn niet het voornaamste, al dus in zijn openingswoord de heer L, Schotting, voorzitter van de Schiedam se scheidsrechters, het belangrijkste is dat de spelregelkennis van voetballers vergroot wordt. De uitslag in de B-klasse luidde: 1. Excelsior '20 90 punten; 2. Schiedam 90 ptn.; 3. S.F.C. 75 ptn.; 4. Demos 61 ptn.; 5. en 6. P.P.S.C. en H.B.S.S. 47 ptn.; 7. S.V.V. 38 ptn.; 8. Wilton-Fijenoord 26 nln. De stand na de tweede ronde luidt: X. en 2. Excelsior '20 en Schie dam beide 180 punten; 3. S.F.C. 159 ptn.; 4, Demos 121 ptn.; 5. S.V.V. 118 ptn.; 6. H.B.S.S. 117 ptn.; 7. Wilton- Fijenoord 111 pin. 8. P.P.S.C. 101 ptn. Woensdag 20 maart ivordt de derd* en tevens laatste ronde van de SS* spelregeltest gehouden. Dan zijn de A junioren aan de beurt. De wedstri wordt wederom gehouden in de Herméi kantine op sportpark Harga, aanvang half acht. (Advertentie) Een piano is een prachtig bezit voor heel het gezin. Ook voor u is dit ideaal beslist bereikbaar. Kom gerust eens bij ons kijken naar de vele merken en praten over de talrijke mogelijkheden. Wij geven u graag alie gewenste inlichtingen. E el of schrijf om onze foto-brochure nr. 6ÖA Rotterdam,W.deWithstraat 32,-tel. 138113 Amsterdam - Arnhem Breda Leiden .'•■i ni',1 C 'Cft Advertentie DE GASTEN roebten strompelend een weg tussen de scheve stenen, de plassen en de onbetrouvvoare IJsschotsen. Voorbijrijden de auto's waien zo vriendelijk deze gasten naar het donker m de modder te duiven. Dat zullen die automobilisten niet begrepen hebben want onze nieuwe wereld kent men sen met een hoofd en twee voeten en mensen met een bumper en \ier wielen De gasten hadden hun beste schoenen aangedaan om dat zij voor het eerst op visite gingen bij de vriend die voor het eerst in zjjix nieuwe huis nas Die schoenen waren m een avond oud De kledij leek vanwege de Schiedamse modder ook niet schoon meer. Toen de gakten tenslotte de womng in Nieuvvland-Oost hudden gevonden, begonnen ze met het be klag over de ontbrekende bestrating. DE GASTHEER had een andere mening. Meningen zijn er om aan te horen en daar om luisterden de gasten, eerst aandachtig en daarna verbaasd. De rommel rond de nieuwe huizen heeft een doel. een taak zou men kunnen zeggen De gastheer namelijk wilde onlangs veel rommel uit zijn nieuwe Horang loodsen. Hij dacht cc bende te zet ten op een plaats waar de ge-meenteremlgmg spoedig zou passeren Dat nette opruimen uerd bemerkt door de buren. Deze gaven een gedegen advies. ..Gooi -die rommel maar rustig naar beneden, de bulldozer moet er toch nog door heen" zeiden ze. ..Dat doe ik nu" zei onze gastheer bedachtzaam alsof ook verteld dat hjj van die prettige buren had. Nu is dat heel fijrw want Nederland kent al lang het spreekwoord van de goede buur en verre vnend. Hij heeft al als goede parti cipant m de trappengemeensehap de trap pen gereinigd. UITERAARD komt dan het gesprek over de al of met prettige wonerij in deze nieu we huizen. Iedereen vond van wel. Niet iedereen wilde er echter wonen want de huur zou te hoog zijn. Voor enkelen gold dat met. De huur leek deze heden redelijk. Ze betaalden voor kamerhuur bij hospita's altijd meer. Kijk, dat is een nieuw argument m de hausse v~n de steeds stijgende huren. Misschien moeten we allemaal nag eerst eventjes inhuren bij hospita's om over de bezwaren tegen de enorm gestegen heren heen ie stappen. Vijftig tot zestig leerlingen van de chr. kweekschool voor maatschappelijk; werk te Zeist, hoofd de heer J. F. C. Schouten, zullen woensdagmiddag omi - half drie de tewaterlating van het tur-|van hei Algemeen sociaal .onds ter be- bine-tanksehip „Avedreeht" bij Wilton-! ordering van de volksgezondheid dankt Drieduizend pond vis uk de buitenwa teren van Groot-Ammers zullen binnen kort de Schiedamse vijvers bevolken als het bestuur van de Hengelsportver- etuging Schiedam en Omstreken zater dag deze vis goedkeurt. Dit is meege deeld tijdens de jaarvergadering van de hengelsportvereniging in wijkcentrum Nieuwland die onder de leiding van de heer A. van Breda vlot verliep. De hengelaars waren in een goede stemming ook al helen zij sombere ge luiden horen over de visstand in de Schiedamse wateren. Verwacht wordt wel dat negentig procent van de vis in het oude gedeelte van Prinses Beatrix- park zal zijn overleden. Daar is het wa ter namelijk la'ag en bovendien diukt het dijklichaam van Rijksweg 20 gas bellen naar de vijvers. Avond aan avond heeft een werkploeg van de ver eniging in de vijvers bijten gehakt, de gemeente leverde goede medewerking door met een sneeuwschuiver het ijs schoon te houden en met een sneeutv- zaag het ijs open te zagen. Mededeling is gedaan van de beschei den van de organisatie van de binnen visserij. Er is een nieuwe regeling voor de aanschaf van vis. De OVB zal vis kweken in het Flevomeer die Je ver enigingen voor de helft van de prijs kunnen kopen. Ook zal de OVB subsidie geven voor getroffen gebieden. Als een uitvloeisel van de fusie die enkele jaren is ingezet werd nu een be stuur gekozen met als voorzitter de heer A. van Breda «die eerst secretaris was», secretaris is de heer A. Stip, Seringen hof 6 en penningmeester C. Faasso. De heer Van Breda heeft de scheidende functionarissen dank gezegd. Vraagt vers verpakte Men schrijft ons: De plaatselijke commissie Schiedam Feijenoord in Schiedam bijwonen. Dit doen zij dankzij het werk van de hij nog de juistheid van het voorstel onder- nrc-VAS in Schiedam die nu knrfp Ier- zocht. .tnaar je moet eens zien wot het een J °P J mijn bemiddeling heeft verleend tussen rederij, kapitein van het schip en de rommel is m die tuinen Nu. dat geloofden tie zonder meer. DE GASTHEER heeft trots rijn huis laten zien. Het cement heeft hij nog met geheel van de ramen kunnen krabben Waarom Mn- 'w een stalen vignet aan de binnenkant va» de buitendeur heeft gezet was hem niet dui delijk maar hu onderzoek constateerden de Ka«ten dat dit een mooie reclametechnisehe vervanging voor een moer op de schroef draad van de deurknop Is. De gastheer heeft öe jaarvergadering van de luchtvaart- club ..Icarus" m gebouw Irene te Schie dam heeft een prettig verloop g ehad. ïcarus" bestaat nog niet lang. Op 15 september 1959 is m Kethel deze club "•oor het bouwen van vliegtuig- en tweefvhegtuigmodellen opgericht. Al spoedig waren er 20 leden die regelma tig hun modellen laten brommen en snorren boven de speelweide in Prinses Beatrixpark. Toch dreigde de club in 1961 voortijdig van het toneel te verdwijnen omdat het ledental snel daalde. De Kethelse club kreeg echter een injectie en invasie van bchiedamse liefhebbers en in januari 1962 kon een nieuwe club. genaamd SDK tan Schiedam-Kettie! .Icarus" worden opgericht. Er zijn np 25 leden. Er is een batig saldo. Er zijn demonstraties en wed strijden gehouden, er werden 85 model- (stt gebouwd. Op Tweede Pinksterdag 3 juni gaat SDK ïcarus een wedstrijd hou den tegen de Vlaardingse luchtvaart- dub, aor|B jaar wonnen de Vlaardingers, rodat Schiedam nu revanche wil nemen. Het bestuur heeft aan de gemeente ge- fraagd de beschikking te mogen krijgen over een geïsoleerde plaats omdat Wen vreest dat de 'bewoners van Nieuw- jsnd en Ket'hel last hebben van -het ge ronk van de kleine viiegtuigmotortjes. Bovendien zou dit bestuur .bij deze Plaats de beschikking willen hebben over een betonnen plaat als startplaats. school. Bij de overdracht van het schip zal de school een speciale gast zijn om dat de christelijke kweekschool de Ave dreeht deze week heeft geadopteerd in het kader van het werk van de NEVAS. alle gevers, collectrices cn collectanten hartelijk voor de praentige collecte ge houden van 1823 februari 1963 met een totaal opbrengst van 4625.15. Hier van werd door Kethel 400 bijeenge bracht. Allen heel hartelijk dank! Na mens het plaatselijk bestuur: C. C. Bijl, Pr. Mauritsstr. 26. J. A. Koudijzer, P. Potterstr. 55. T. N. A. v. Eist, G. Reindersstr. 36c aan uw groenteman alleen onder dit handelsmerk Fabriek te Hoofddorp In het verslag van de Stichting ,,De Zonnebloem-' voor vorming der werken de jeugd te Schiedam, Vlaardingen en Maassluis over de cursus 19611962 wordt vastgesteld dat weer vele honder den fabrieks-. winkel- en kantoormeisjes de lessen hebben gevolgd. Aan het ein de van die cursus waren 12 jaren Zon nebloemwerk afgesloten. Dat het vor mingswerk goede voortgang kon vinden is mede te danken aan de hulp van rijk, provincie en gemeenten, aan de onmis bare medewerking van vele bedrijven en aan de toewijding van hen. aan wie de vorming was opgedragen, de leidsters van ..Zonnebloemen de leraressen der huishoudscholen in Schiedam en Vlaar dingen aldus het verslag In de samenstelling van het dagelijks bestuur kwam "geen verandering. Het is nog steeds niet compleet en de pogingen tot het aantrekken van nieuwe leden zijn nog niet geslaagd. Hoofdleidster is mej. C. P. Goudt uit Barendrecht. Vanaf 1 oktober 19S1 tot het einde van de cursus was mej. Pompe tijdelijk tweede leidster, In totaal werden vijf cursussen gevormd: een van 23 meisjes uit allerlei bedrijven, buiten bedrijfstijd in de chr. huishoud school Vlaaidingen; een van 24 meisjes uit bedrijven, buiten bedrijfstijd in de Schiedamse huishoudschool: een van 15 meisjes uit het Gazanbedrijf. Schiedam, geheel in bedrijfstijd; een van 16 meis jes uit allerlei bedrijven, gedeeltelijk in bedrijfstijd in de Schiedamse huishoud school; een van 25 meisjes, gedeeltelijk in bedrijfstijd. 14 van -Lever's Zeep Mij., Vlaardingen en elf van de Ver. Glasfa brieken, Schiedam, in de Schiedamse huishoudschool diefstal van een reservewiel uit een heeft gestaan, Verwarmingsmonteur B. F. T. deed aangifte van diefstal van zijn brom fiets die voor zijn woning in de Fran cois Haverschmidtlaan in Schiedam heeft gestaan. Van de Schiedamse monteur M. L. T. is een bromfiets gestolen die niet op slot in de Watt- traat geparkeerd stond. In de woning van de weduwe E, van W.-B. in de Puttershoeksestraat 61 in Schiedam ontstond woensdag middag om kwart over vier een ster ke rookontwikkeling toen mevrouw W. de kachel schoonmaakte en daar na weer aanmaakte. Vermoedelijk is de schoorsteen verstopt Een voorbij ganger heeft het vuur in de kachel gedoofd. C In een onbewoond pand. Lange Ha ven 64 in Schiedam, waar de firma Baron reparaties verricht, is woens dagavond om zes uur brand ontstaan. De oiiekachel was oververhit. De Schiedamse brandweer heeft het ap paraat vol zand gegooid. 9 Voor de sportavond van de Lions- club Schiedam met Leo Horn zijn. na genoeg alle toegangskaarten ver kocht, Slechts een zeer beperkt aan tal is nog verkrijgbaar. Wie bij de sportverenigingen geen kaart heeft kunnen krijgen, zal goed doen. zich vrijdagavond <1 maart» om half acht bij de ingang van ..Musis Sacrum" te vervoegen, aangezien de resterende kaarten dan nog worden uitverkocht. De opbrengst komt ten bate van de actie „Open het dorp". De oranjevereniging Wïlhelmina in Kethel zal ter versteviging van het onderling contact vrijdagavond in de Rank aan de Schiedamseweg een to neelavond houden. De uitstekende to neelvereniging Brederode. enkele ma len prijswinnaar, zal het spel De Bun galow opvoeren. Daarna is er tot mid dernacht een gezellig samenzijn. SCHIEDAM. Geboren: Rebecca dv P L C Verhoeven en J A de Bruijne; Cornells A zv J A Jaggie en D de Koning: Alouysius JA zv J T van Noordt en G A T van der Haas; Robert R zv D W Harts en W Bos; Overleden: P J Molewijk, 60 jr: GA Kos- tei, 70 jr echtg van: A Scheffer; L» P Bal- r^ger. 73 jr echtg van: J van "Leeuwen; A van Bokhorst, 73 jr weduwe van: A Visser. (Van een onzer verslaggevers) r\E zestienjarige broer van de 25- U jarige Schiedamse bakker M. V. van VI. heeft op 9 augustus toeval lig gezien dat deze werd aangere den in de Lange Kerkstraat in Schie dam ongeveer voor ons agentschap. De waarnemend substituut-officier van justitie bij het kantongerecht te Schiedam, mr. H. Franken, had woensdag veel belangstelling voor de afstand die er is van Lange Kerk straat 80 naar de Grote Markt. Dat zou een meter of veertig zijn", meende de verdachte, de 32- jarige chauffeur J. W. W. Uit de pa pieren bleek dat niet en daarom konden noch de officier noch de verdediger mr. P. N. van der Lee concluderen dat de twee getuigen, de broers Van V. te scherp van de Grote Markt naar de Lange Kerk straat gereden zouden zijn. De heer XV. heeft met een auto van Albert Heijn een schaftwagen inge haald. De 'getuigen Van V. hebben niet kunnen zien of de tractor met schaftwagen reed omdat de snelheid slechts zes kilometer per uur be droeg. De 25-jarige M. C. was op zijn motor van de Parkweg vertrokken te gelijkertijd met zijn broer Eduard die een bromfiets bereed. De brom mer was eerder op de Grote Markt maar toen reed de motorfiets net voorbij. De oudere broer-moest op de Broers- vest voor zijn moeder een boodschap doen. Hij vertelde dat hij naar rechts gekeken kan hebben omdat er dikwijls verkeer uit de Nieuwstraat komt. Hij was het met verdachte eens dat er geen geparkeerde auto's hadden gestaan op de plaats die de politie op de tekening had aangegeven. Dat zou wel bij Ter Braak het geval geweest zijn. De verdediger mr. Van Lee vertelde dat getuige M. C. van V. nogal ernstig gewond is geraakt (een pink kwijt). Mijnheer Van V. zou naar rechts heb ben gekeken en daarna naar links heb ben gestuurd. Het bevreemdde hem dat de getuigen niet hadden gezien dat het autootje met de schaftwagen reed. Het was toch duidelijk dat voor pand 80 de verdachte wilde passeren en dat achter hem een Mercedes reed. De zestienjarige broer vertelde dat hij dacht dat M. C. frontaal tegen de auto zou botsen. Hij was op de rech terkant gebleven, de broers zouden el kaar niet hebben gegroet. „Dat lijkt me nogal onnatuurlijk", meende mr. Van der Lee. De verdediger wilde met na druk weten, waarom de zestienjarige te gen de politie iets anders verklaard sou hebben dan hier voor de kantonrechter geschiedde. De jongen zei dat iuj niets anders zei, hij zou tegen de politie gezegd hebben dat het best mogelijk was dat zijn broer achterom had gekeken. Dat wist hij niet. Verdachte vertelde dat iets meer dan de wielen alleen over de lin kerhelft van de rijbaan zijn geweest. De officier eiste zestig gulden boete of twaalf dagen hechtenis. De verdediger zei dat de straat niet breed en niet smal is, er kan gepas seerd worden. Hij bestreed de verkla ringen van de broers die teveel op el kaar zonden lijken. De politie had moe ten doen uitkomen dat het broers zijn. Er was een druk verkeer. Ze zullen de hoek moeten hebben afgesneden. Hij was niet van de schuld, van zijn cliënt overtuigd. De officier zes dat er in dit opzicht geen verwijten aan de agenten mogen worden gemaakt. Bij het inha len neemt men nu eenmaal een risico en daar heeft verdachte rekening mee te bonden. „Dus dan zou ik niet meer mogen inhalen", zei W, en veertig gul den boete, of acht dagen, zei mr, Cos. (Van een onzer verslaggevers) rt INS DAG 5 maart wordt in de grote zaal van wijkcentrum Nieuwland De commissaris van politie verzoekt (Wtuigen van een verkeersongeluk op s-Gravenlandseplein achter de Pro- yeruersbrug in Sehiedam-Nieuwland zich w willen melden bij het hoofdbureau van politie te Schiedam. woensdagmiddag half twee zou de broodbezorger IV. M. zijn aangereden öoor een nog onbekende auto. De carrier yan de heer M. wer'd geheel versplin terd en bovendien is de bakker bij de botsing onder de carrier terechtgeko men. i Politie zou graag feiten over dit Mgeval aan de weet willen komen. De broodbezorger had bloeduitstortingen 33,1 de knie en het rechter oog. De havenarbeider A. Haas uit de Brouwersstraat te Rotterdam 51 jaar is woensdagavond tijdens zijn 'Werk op het terrein van de K.N.S.M, a?P de Lekhaven getroffen door een een hijs vallende kist. Met een ge broken linkerenkel werd hij naar het havenziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) EET clubhuis St. Joris Doele te Schiedam heeft grote plannen. Op zaterdag 30 maart wordt in Marijke In de Lange kerkstraat een teen agersfestival gehouden. Acht orkest jes uit Schiedam en omgeving zuOen om de eerste prijs strijden. Er ko men meer prijzen, er moet een jnry worden gevormd en dat alles geeft clubhuïsleider C. A. Henrïon Verpoor ten voldoende werk. Het clubje is geheel selfsupporting. In de huiskamer van het clubhuis wor den opnamen gemaakt. Andere leden zitten gedienstig als fotomodel. In de donkere kamer wordt het materiaal ontwikkeld. De foto's zijn al van kwa liteit. Op het plem voor het clubhuis aan de Doele wordt begin mei een grote bazaar gehouden. Het plein zal worden verlicht en er komen kramen. Het club huis heeft ve'el geld nodig. De straat- collecte die vorig jaar 1.242,74 heeft opgeleverd, wordt in de week voor Pa sen gehouden. Naar de mening van de heer Ver poorten zijn er in Schiedam nog vier duizend kinderen die niet van hun va kantie kunnen genieten. Daarom orga- uit Schiedam. 42 uit Vlaardingen, vijf uit Maassluis, elf uit Rotterdam, een uit Rozenburg en een uit De Lier. Het aan tal cursisten wisselde nogal: bet be droeg op 1 maart 1962 84 en Lij de slui ting nog 67. namelijk 53 uit Schiedam en 14 uit Vlaardingen. Behalve de cur sussen waren er ook bijzondere activi teiten als excursies e.d. Drie meisjes van de Zonnebloem brachten het tot de landelijke finale van een landelijke naaiwedstrijd. Nu de'auto's op de rijwegen door de plassen rijden ontstaan door het opspat tende water grote ijsvlakten die gevaar- opleveren voor het verkeer. Dat is vannacht ook gebleken op de Burgemeester Van Kaarenlaan waar bij de Algemene Begraafplaats grote ge deelten spiegelglad waren. Om kwart over elf gleed daar een personenauto, bestuurd door de Rotterdamse kantoor bediende W. de Peinder. frontaal tegen een scooter, bestuurd door de heer D. Romein uit Kethel. De politie heeft met een blauwe lamp de overige weggebruikers attent moeten maken op het gevaar. Er is in ruime mate zand gestrooid. De bestuurder van de scooter had vleeswonden aan de he in Wassenaar worden bezocht. De i nen een gekneusde linker enkel. Hij is kampen kosten niet veel omdat het!bij de botsing tot in de berm gesmakt, clubhuis het materiaal heeft en dei Hij is naar het Gemeenteziekenhuis ver- jongens het geheel verzorgen. 1voerd. Van de 104 cursisten kwamen er 44 i een afdeling Schiedam van de Kon. F Qnhiflrlam zlO lt!+ UlnoruIinnAn 1 AffTi"I niseert clubhuis St. Joris Doele voor deze kinderen vakantiekampen. Drie van deze kampen zijn al volgeboekt. De trektocht gaat dit jaar in de richting 1 van Heimbach bij Aken. Ook deze trek tocht is volgeboekt. Dan worden er voor het eerst kam pen georganiseerd tijdens de Paas- en Pinkstervakanties. De heer Verpoor ten, met zijn ervaring als enthousiaste kampeerder, gaat dan naar de Mid denplaat, een eilandje bij Rozenburg. Verder zullen de Hertenhof in Delft en de nieuwe Camping bij Duinreil Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde opgericht. Deze afdeling zal zich richten op de Schiedammers die belangstelling hebben in bet ver zorgen van de siertuin, van kamer planten, het eenvoudig schikken van bloemen of die in htm werkkring in contact komen met bloemen en plan ten. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer H. Stein uit Apeldoorn, hoofdassis tent bij de Rijkstuinbouwvoorlich- tingsdienst. een lezing houden over het onderwerp „Bloemenvreugd in huis en tuin". Er worden diapositieven ver toond. De heer W. R. Koppe uit Er- melo zal iets vertellen over doel en werkwijze van de maatschappij. Het actiecomité dat de oprichting van deze afdeling voorbereidt wordt ge vormd door voorzitter J. J. Schipper, verder mej. F. A. Bossert. de heren J. Boekhout. J. J van Dijk, P. M. C. Geerkens. G. J. de Kooter en A. W. Witkampf. Bij de heer Schipper Charlot te de Bourbonstraat 11 kan men zich opgeven als lid. De initiatiefnemers menen dat een afdeling Schiedam een langgekoesterde wens van vele stadgenoten moet zijn. In .zulk een afdeling kunnen de leden worden voorgelicht, worden lezingen ge houden. filmavonden georganiseerd. Vroeger had de maatschappij een ex clusief karakter, dan konden slechts de vakgenoten lid worden maar nu staan de deuren ook open voor de liefhebbers. De afdeling Schiedam belooft zelfs een echte afdeling van liefhebbers te wor den, dit m tegenstelling tot.bijvuorbeeld plaatsen als Aalsmeer, Rijnsburg en Berkel die zich voornamelijk richten op de ..grote kweek". De maatschappij speelt ook een rol bij het vakonderwijs voor de bloemisten en tuinders. Er wor den cursussen georganiseerd aan de la gere tuinbouwscholen. Vrijwel de meeste bloemisten hebben een avondcursus van de maatschappij gevolgd. Het lidmaatschap van de ver eniging bedraagt acht gulden per jaar, men ontvangt dan ook een maandblad en de vrouwen zijn dan ook automatisch Hd, Er worden ook speciale damescur sussen in het bloemenschikken, het be handelen van snijbloemen e.d. gegeven. Twee ondernemende lieden hebben vannacht in het hoofdbureau van polHie in -Schiedam geslapen. Nu houdt de Koninklijke Marechaussee zich met de ze jongens bezig. De Vlaardingse soldaat A. D. trapte vannacht op een fiets zon der verlichting. Bij hem zat op de bagagedrager de timmerman F. XV. De jongens waren onder invloed en aan de politie grif geneigd te bekennen dat ze de fiets op de Broersvest gestolen hadden. Niet duidelijk is of de soldaat dan wel de burger de fiets heeft ont vreemd. In de Gerrit "Verboonstraat inScltic- darn zocht marinier B. v. D. vannacht om tien over twaalf de weg naar huis. Hij had zijn koffertje op zijn knie en het stuur van zijn fiets. Hij raakte het Peter P. van S. met een snelhied van 75 kilometer per uur over de Franselaan reed. Bij het overschrij den van de grens Rotterdam-Schie dam tverd per mobilofoon de Schie- 1962 nog een serie overtredingen of misdrijven zoals geen rijbewijs tonen, dreigen, verzet plegen, ge weid worden gehaald- Het ging er nu om dat Peter P. van S. op zondagavond kwart voor vijf op het Mnreoniplein in Rotterdam zijn richtingaanwijzers niet gebruikte toen hij met zijn collega, eveneens een koopman, de 44-jarige Schiedammer If. J. van S. van Rotterdam naar Schiedam reed. fn de Havenstraat stond een evenwicht kwijt "zodat hij met fiets enj Rotterdamse politieauto gereed koffer viel. In het Gemeenteziekenhuis met als inzittenden een brigadier is hij verbonden. e« een hoofdagent. Deze zagen dat (Van een verslaggever) "\7"IJF overtredingen zijn de 42- j jarige Schiedammer Peter Pie-1 ter van St. woensdag voor het J danise "politie' ingelicht kantongerecht te Schiedam ten I In de Noordmolenstraa, rced de laste geiegd. „We zullen het hier- litieauto de auto van p p. v. s. klem. bij maar laten" zei de wnd-substi- Toch wilden de twee mannen weg rij- teken dat ie goed is. Die banden waren tt °en waarop de brigadier hoofdagent Hui- met slecht, als je ze opsnijdt dan zijn omt-olficier van justitie mr. H. j zinga de opdracht gaf de Imkervoor- Franken en inderdaad kon uit het iband van s- !ek te schieten. De agent Wild-Westverhaal van de le jul; ;P^at«te ^n trefzeker schot. Hierna wei vlak. geen kentekenbewijs, geen rich tingaanwijzer. dus vijf overtredingen" zei de officier. ,.Ik heb er weinig op te zeggen" deelde verdachte mee terwijl zijn maat in het Wild-West-avontuur als publiek op afstand luisterde. „Daar staat sloopauto in dat verbaal en waarom krijg ik hem dan de vol gende dag terug? Dat is toch zeker een e twee kooplieden zo boos dat z.e de twee Rotterdamse politieagenten be dreigden. H. J. van S. greep zelfs de hoofdagent bij de keel. Deze loste daar op een waarschuwingsschot maar de ko gel rieocheerde over straat tegen het linkerbeen van het juist passerende twaalfjarig meisje Theresia Collee uit de Kethelstraat dat ovor het kruispunt Spinhuispad-Noordmolenstraat liep. Inmiddels had de brigadier via de mobilofoon om dringende assistentie van Schiedamse politie en GG en GD ge vraagd. Dez.e arriveerden met volle snel heid en toen waren de twee vechtlusti ge kooplieden vlot de politieauto en daarna het Schiedamse hoofdbureau van politie ingewerkt. „Geen richting aangegeven, te hard gereden, vier buitenbanden zonder loop zon ze weer ais nieuw. En aan die rich tingaanwijzers kan ik niks doen. als ik vandaag een auto koop ben ik hem soms na vijf minuten weer kwijt". ..Dat u deze auto hoeft teruggekregen is ook niet juist, dat zal een volgende keer niet meer gebeuren", zei de offi- eier. „Het is zeer kwalijk dat u met een dergelijke auto te snel hebt gere den. Vijf gulden boete voor het niet richting aangeven, vijftig gulden voor de te hoge snelheid, veertig gulden voor de versleten banden, vijftien gulden voor het ontbrekende kentekenbewijs en vijftien gulden voor de falende richting aanwijzers deelde de kantonrechter mr, P. B. Cos mee. „Dat heb ik nog geen eens aan die auto verdiend", protesteerde Peter Ple- ter van S. „Dat interesseert me niets wat ii ?r aan verdient." zei mr. f'. R. Cos: honderdvijfentivintig gulden boete of 35 dagen hechtenis. (Van onze rechtbankverslaggever) Een merkwaardige escapade maak ten de bouwkundig tekenaar C. K„ de staticus A. den B. en diens negentienja rige vriendinnetje in de nacht van 13 ja nuari in Rotterdam. Eij waren gedrieën te gast in een bar op de Westblaak. Toen het op naar huis gaan aankwam, ontketende zich een onverklaarbare reeks van gebeurtenissen. Een taxichauffeur stapte de bar bin nen om een klant op te halen; de drie jonge mensen gingen naar buiten, stap te in de wachtende taxi <.K achter het stuur) en reden weg. Zij kwamen niet ver. Qp de spekgladde Westzeedijk slipte de auto en reed met grote snelheid te gen eeri boom. K. en het meisje werden uit de wagen geslingerd. De tekenaar *nam de benen. Het meisje moest met een hersenschudding en een scheur in haar schedel in het ziekenhuis worden opgenomen. Diefstal of joyriding? „Joyriding" was de officier van justitie bij de Rot terdamse rechtbank van mening en eis te tegen K. de hij als schuldige in deze zaak zag twee maanden cel. Hij vroeg de rechtbank Den B. te willen vrijspre ken van schuld. Uitspraak op 13 maart. DE Kynologen-club „Rotterdam" heeft de gemeenteraad verzocht het voor- stel om artikel 37 van de Algemene Po litieverordening in die zin te wijzigen, dat honden in de periode van 15 oktober tot 1 februari niet mogen loslopen in? het Kralingse Bos, aan te houden. Het3 voorstel staat op de agenda, die de ge meenteraad vanmiddag, donderdag; zou1 behandelen. Zoals men zich zal herinne-- ren, heeft de wijkraad voor Kraiingenf er reeds enkele malen op aangedronge dat honden in het bos aan de lijn wo den gehouden. Tot nu toe mogen de vië voeters alleen in de periode van 15 »l£j, tober tot 15 april vrij rondlopen, fn hnfgf toelichting op het voorstel delen B. en- W. mee, dat uit een onderzoek Is geble-' ken, dat honden schade toebrengen aan de wildstand in het Kraiingse Bos. Dit kan volgens het college worden voorko men, als de periode, die In de Algemene. Politie-verordening wordt genoemd, wordt verkort tot I februari. Eind janua ri komen eenden het bos in om te broe den; goudfazanten laten zich in de eerste voorjaarsdagen van februari zien en bos fazanten broeden tot eind maart. HET bestuur van de Kynologen-Club „Rotterdam" is het met de argumen tering van het voorstel volstrekt niet eens, „Slechts tien procent van de scha- de aan de wildstand wordt veroorzaakt door honden; negentig procent door de- jeugd, verwilderde katten, ratten, wezels- en bunzings. Er is praktisch geen hond, die een fazant vangt..." Voorts ontkent het bestuur, dat zich de spreekbuis van alle Rotterdamse hondenliefhebbers noemt, de beschuldiging, dat honden nes- ten verstoren. „Het is nog nooit voorge komen, dat een bond oorzaak was van een definitieve verstoring van een nest. Trouwens: In het vrije veld worden re gelmatig (door andere dieren) nesten ver stoord". In het adres aan de raadsleden dringt de Kynoiogen-Clnb „Rotterdam" aan op een nieuw onderzoek, waarbij in de eerste piaats advies wordt Ingewon nen bjj deskundigen. T*\E bijzondere (tijdelijke) bepalingen •Lr in verband met de hondsdolheid bui ten beschouwing gelaten, zijn in Rotter dam zeer weinig plaatsen, waar honden niet aan de lijn hoeven te lopen. „Indien de gemeenschap wel profijt (belasting voor de eerste hond 25, voor de tweede 35) trekt van een bepaalde groep, dan komt die groep ook enige rechten toe. „Bovendien: honden zijn loopdieren. Voor hun gezondheid is het noodzakelijk, dat zg* regelmatig kunnen uithollen, "Buiten Rotterdam Is hiervoor geen gelegenheid, omdat daar .volgens de bepalingen van de Jachtwet geen honden vrij mogen lo pen". Musis Sacrum: Pers, ver. Wilton Fijen- oord, bearufsjournaal 1962; film Kon. bezoek en toneel Studio, 20. 9n^t-edT,iikt?Iuseuin: °P«iing exposities, fiék Hansen en Amerikaanse gra- Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd, vergadering, 20. Musis Sacjum: Lionsciub. Actie open het dorp. Leo Horn spreekt. Films we reldkampioenschappen voetbal. 20 Wijkcentrum Nieuwland: Tennisclub vice Versa, Ledenvergadering, 20. ?ott«dammer" Schle- ren. los werkman H. el"ÖTdSTuTTen ÏT«82^ tot voor "redaefilaanletegeXd^.37> (Van onze rechtbankverslaggever) „In Rotterdam lopen Surinanters vaak met messen op zak' zei de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. P. J. C. Schipper, donderdagmorgen „In vele steekpartijen in deze stad zijn Suri- namers betrokken." De president maakte deze opmerking tijdens de behandeling van de zaak te gen de 38-jarige. in Paramaribo gebo-idamse redactie "F"nm,"*rratw) j" ren. los werkman H. C. O die in - - .Dange ^Kerkstraat bar een andere man met een mes had bedreigd. Twee vrouwen kregen, ruzie, drie bezoekers verzochten de dames een beetje kalmer te zijn, de Surinamer nam het voor het zwakke geslacht op en...de poppen waren aan het dansen. Eerst werden klappen en kopstoten uitgedeeld, daarna trok O. zijn mes en stak in de richting van een zekere Van w. Driemaal moest de laatste opzij springen om niet getroffen te wor den. bad niet de bedoeling om iemand met het mes te raken", zei O. ter zit ting. Hij zei verder zich bedreigd te n i'e Kerk, „Zeven eeuwen Grote of hebben gevoeld. De officier eiste ze jst r - "-ik". 9—17. 01 maanden tegen de Surinamer. Uitspraak - tede* -k Museum": Tentoonstelling Job op 13 maart. t Hansen -n Amerikaanse Grafiek. ^g„c°t.sobaP H- J- Troost, Aleidastr 23 ten» <a'leea voor klachten, ad'ver- 1154RS) en abom5ementen b.g.g. telefoon Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, poliüe-alarm 64666; GG ea GD waarschuwing 69290. ^Apotheek: Nieuwland, dr. Wibautpleïn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1