Gouden vereniging gaat wijk Gr oenoord bouwen Op sportgebied is nog veel nodig in Schiedam BEHOEFTE SPORTHAL STEEDS NIJPENDER BRAND: GASFLES PLOFT, HUIZENBLOK ONTRUIMD I Sportweek 1962 50s Bouwvereniging Eendracht 50 jaar IfrTOFHti TANDBERG BANDRECORDERS r GROEI-BRIllANTEN U i '%Jp Anders dan andere Jaarverslag van de SBLO meldt: Leven gaat gewoon door Woningen in Jan van Zutfenstraat nu bewoond Goedkeuring voor bouw ziekenhuis Inbraak in tuinhuisje SBLO ivil meer jeugdsportsubsidie Sportprestaties beneden peil Binnensporten kunnen zich niet ontplooien SBLO behartigt zestien sporten Herverdeling gymn. lokalen Drie huisvrouwen stalen in zaken Twee tankauto's botsen Merkwaardige vondsten Nieuw voor Rotterdam!! Gouden Ring met briiiant J AGENDA Schiedam Binnenbrandje met 2000 schade Spannende uren in Vlaardingen Abinnea^JM 295 DE ROTTERDAMMER pagina 3 VRIJDAG 1 MAART 1963 6 rr»o^ern Kteurev* r_iv 'TEVREDEN hebben enkele weken geleden 52 gezinnen zich in de portiekwoningen in de Jan van Zutfenstraat en 26 ge- zinnen zich in de Alfons Ariëns straat geïnstalleerd. Dat kon dankzij een nieuwe activiteit van de bouwvereniging „Eendracht", die het vijftigjarig bestaan gaat vieren. De gouden vereniging richt zelfs de ogen op Kethel waar de „Eendracht" in de toekomst in. de wijk Groenoord woningen gaat bouwen en daarna beheren. Eerst zal het vijftigjarig bestaan worden gevierd. De datum van de oprichting van „De Een dracht" is niet precies bekend, wel is duidelijk dat op 31 mei het boekjaar is geëindigd en dat kan men dan beschouwen als de intrede van het 51ste levensjaar Huren laag BÖBfiCSI TWEE MONDEN SENTIMENTEEL Overeenstemming (Advertentie) Lambswooi twin-set 19,95 dito pullover Schrüder JUBILEERT ACOUSTICAL HANDEL MAATSCHAPPIJ N.V. IMPORTEUR VAN Hangar USANCE RIDICUUL Advertentie SCHIEDAMSEWEG 129 20 stuw 80 cent landarts - ....en moreen en dagelijks (Advertentie) En juist in het a.s. voorjaar, als er toch 20 vee! nodig is en ver nieuwd moet worden... maak dan gebruik van deze speciale aanbiedingen ...maar dan met wachten, maar nil kopen. Want morgen begint de verkoop van tientallen rollen zuiver wol len Epinglé. Vanouds de meest solide meubelstof, in 6 van de nieuwste modekleuren.' Nu niet voor de normale prijs 12.50 neen, morgen kunt U te kust en te keur uitzoeken voor nog géén zes gulden per meter. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze meu belstof. 130 cm breed, in zes moderne kleuren, per meter Yoor In het pand Brede Hilledijk 271 te Botterdam werd donderdagavond door een kleine binnenbrand voor tweedui zend gulden schade aangericht. De be woners wisten het brandje, dat door oververhitting van de vloerplaat voor de kachel ontstond, zelf te blussen. DONDERDAGMIDDAG om al.5.25 uur, terwijl de Sa muel Esmeijerstraat in Vlaar dingen in rep en roer stond, werd daar op nummer 29 Lau ra Eleonora Bredius geboren. De familie Bredius woont niet in het blok dat ontruimd moest worden maar sommige wonin gen van dit blok kregen wel glasschade. Gelukkig heeft de familie zelf geen narigheid van de brand ondervonden. Me vrouw Bredius wist nauwelijks wat er aan de hand was. De gelukkige vader zei ons van morgen; „Alles is normaal ver lopen en ik vind het helemaal niet zo geweldig. Als mijn doch ter nou de 80.090ste Vlaarding- sc was dan zou het wat an ders zijn..." Aangenomen moet worden dat in de eerste maanden van het jaar 1913 en kele arbeiders bij elkaar zijn gekomen met het doel een bouwvereniging op te richten. Schiedam had gebrek aan ar beiderswoningen en de ondernemende lieden wilden op grond van artikel 33 van_ de Woningwet voor een voorschot uit 's Rijks kas m aanmerking komen. Na enkele voorlopige bijeenkomsten werd op 3 ium 1913 een vergadering gehouden waarin de statuten werden goedgekeurd. Öp zeer voordelige voorwaarden werd met architect A. K. Kruithof uit Rotter dam een. overeenkomst aangegaan voor het ontwerpen van plannen voor de te stichten woningen. Dat was het begin. Nu beheert de „Eendracht" 186 wonin gen en tevens een Badhuis aan de Maasdijk, Eer.drachtsstraat. Nieuwe Mathenesserstraat. Deze woningen kwa men op 13 maart 1915 m gebruik. Ver der beheert „Eendracht" 18 woningen aan de Nieuwe Maasstraat, Voomse- straat, 27 woningen aan de Huisman straat. 48 woningen aan de Havendijk, Lekstraat, Rijnstraat en 28 portiekwo ningen aan de Lekstraat, Een bezit van 385 woningen. Dat zijn er spoedig meer dan vijfhonderd. Bouwen was in 1913 at evenmin mak kelijk als in 1963. Toen waren er ook de bepalingen en voorschriften van Rijks- womngioezicht. De huren dienden laag te blijven. Het gemeentebestuur keurde tn december 1913 de plannen zelfs af omdat de goedkoopste 'woningen onge schikt werden geacht. Op 26 februari 1914 werden de herziene plannen goed gekeurd. De vereniging startte met 41 leden, daarna trokken vijf leden weg. er bedankten nog zeven maar al spoedig kwamen er vele nieuwe leden zodat het aantal leden na een jaar 95 be droeg. De Eendracht was er nog niet want 1914 werd een levendig jaar. Op 6 mei deelden B. en W. van Schie dam mee dat 184 woningen, een wa terstokerij en een badhuis zouden mo gen worden gebouwd bij de Gustoweg. De gemeente verstrekte een voorschot van 85 procent en de vereniging_ moest voor vijftien procent eigen geld in aan delen leveren. De aandelen zijn er nu nog, kleine delen van variërende bedra- TOEN het gezicht van Rijk de Gooyer zich gisteravond op de beeldbuis vertoonde sprak hij ons ook kalmerend toe via de radio. Dat heeft ons gebracht op het idee te komen tot teradie of ravio of zoiets derge lijks. Rijk mocht met twee monden praten maar we hebben er slechts eentje geluid laten geven. Als men dit snel varieert ontstaat er een ver rassend nieuwe vorm van avondlijke recreatie. Men kan de artiest De Gooyer slechts te meer waarderen omdat hij het maar presteert op twee fronten tegelijk te zijn. Dat is iets voor Schiedam, aan kunnen de 0.000 zielen zich als een stad van aVure. als een 160.000-der tonen. DAT dit laatste soms nodig is blijkt toch wel uit een onlangs door ons bekritiseerde actie. Dat kou- den wij doen omdat de insiders en de betrokkenen zeiden dat er voor een actie voor een dagverblijf voor gees telijk gehandicapte kinderen azen arecnï is in Schiedam. Met 160.01)0 zielen komt men er al dicht bij. Ove rigens heeft ook dat advertentieblad- je al goed voor verdubbeling van de mogelijkheden gezorgd. Dat blaadje noemde 1000 tot 1200 geestelijke ge handicapte kinderen in Schiedum. Kijk, dat snijdt er m, op iedere twin tig huizen een geestelijk gehandicapr kind. De insiders noemen heel wat rustiger getallen en bovendien zeggen 2e ial er al dagverblijven m soorten 215ti. Het blaadje heeft mmidde's aari °as meegedeeld dat er ..een comité van twaalf vooraanstaande Schiedam mers is benoemd" en dat men gaat ziet wat men kan doen. Dat lijkt wel wat, het vaandel zou dus zi'11 yevon- éen. Het lijkt ons juister dan men eerst ontdekt waar men het over heeft, dat men dan het publiek eer lijk en goed voorlicht en met dat men maar alvast in een commerci eel medium zij het zo sentimenteel mogelijk, zijn ondeskundigheid de- manstieerl. Het publiek 1 s er mee ge diend te weten waar hét zijn geld Voor uit geeft maar nog onivister 1 s tn gezinnen, die het al zo momlijk hebben, verkeerde verwachtingen te Vlekken. In een dergelijke delicate 2«ak ican. men niet hegmnen met louf Suldentjes ais het gaat om kapitalen, gen. De kaarsenfabriek ..Apollo" van Arij Prins bij de Voorhaven had kenne lijk belang bij de zaak. De firma nam voor 15.000 aandelen. De firma ver dween naar Gouda maar de aandelen zijn nog in het bezit van de voormalige Schiedamse kaarsenfabriek Schiedam verleende een voorschot van f 290.000. Het bedrag van 50.606.19 (15 procent zou er mogelijk snel zijn ge komen want men rekende op de werf Gusto maar de familie Smulders wenste dan ook optie op de huizen ten bate van het personeel van de werf. Dat bracht stagnatie en veel gepraat. Zelfs m de Schiedamse gemeenteraad kwam deze kwestie ter sprake, op 12 novem ber 1914. Tenslotte kon met Smulders geen over eenstemming worden bereikt, de directie bleef bij de eis en de „Eendracht" be sloot toen te gaan bouwen zonder de medewerking van deze heren. Boeie en Van Eesteren wilde de pandjes wel bou wen voor 298.589. De huren zouden van 2,55 tot 3,15 gaan bedragen. In 1916 werden de eerste woningen m ge bruik genomen. De commissaris der Ko ningin betuigde zijn tevredenheid zoals de notulen vermelden en op 10 juni 1916 kon de vreugde niet op want „Een dracht" kon toen het badhuis openen. Dat badhuis minder frequent in ge bruik staat nu nog steeds ten dienste van de liefhebbers. Het publiek betoon de veel belangstelling tnaar ook min der goede woorden werden gehoord. Malcontenten zoals ze in de ver slagen worden genoemd spraken zich minachtend uit over de initiatieven. Daar komt nog bij dat de aannemers in de oorlogsjaren de bouwmaterialen niet tijdig kregen zodat de „Eendracht" zorgen genoeg had. Vijftig jaren woningbouwvereniging betekent vijftig jaar trachten de wonin gen te verbeteren, meer gerief te be zorgen, de exploitatie sluitend te hou den, de tekorten van het badhuis weg te werken, kandidaat-huurders voor de woningen aan te trekken, reparaties in de woningen te laten verrichten. Wekelijks zette het bestuur zich toen zoals ook nu nog gebeurt achter de problemen. „Door de- steeds heersende werkloosheid waren de bewoners dik wijls niet in staat hun huur te beta len", vermeldt een verslag uit 1919, In de twintiger jaren konden bouwplannen worden ontworpen voor meer woningen. In 1921 kwamen de plannen voor de wo ningen m de Nieuwe Maasstraat en Voornsestraat en in 1922 de plannen voor de woningen, in de Huismanstraat op tafel. In 1923 werd al uitgezien naar het bouwterrein aan de Lekstraat. Ook na de eerste wereldoorlog ontstond er ken nelijk een hausse in de woningbouw zo als nu weer het geval is. Ieder jaar na melijk ontwierp het bestuur nieuwe plannen totdat de woningen aan de Ha vendijk er stonden m 1925. Daarna bleef het stil tot 1950. Toen bouwde Eendracht moderne woningen aan de Lekstraat. Het duurde tot eind vorig jaar voordat „Eendracht" deel had aan de nieuwbouw in Niemvland en de ju bilaris detakt nu alweer aan een mil joenenplan voor Kethel. Dat is heel wat meer dan de drie ton van vijf tig jaar geleden maar een reden zal ook wel zijn dat de huur van nieu we woningen inmiddels is vertienvou digd in vergelijking met een halve eeuw geleden. Inmiddels heeft De Eendracht zijn bestaansrecht bewe zen, dankzij actieve bestuursleden en I bevroren. Van een ander ondanks kritische malcontenten. zijn. drie ruiten vernield. Het gemeentebestuur van Schie dam heeft gisteren bericht ontvan gen dat de rijksgoedkeuring is ver leend voor de bouw van het ge meenteziekenhuis aan de Nassaulaan in Schiedam zodat nu spoedig met de bouw van het millioenenproject kan worden begonnen. In het tuinhuisje van de heer A. F. D, m het complex aan de Vijfsluizen te Schiedam is een inbraak gepleegd. Door het slot op de buitendeur te forceren is men binnengekomen waarna ook de deur naar de keuken is opengebroken. Uit de keuken werd vrij veel keuken gerei meegenomen, terwijl ook de dek kleden waarbij een grote stapel aardap pels was afgedekt, meegenomen is. Daardoor is een deel van de aardappels tuinhuisje malen 38-40-42 In marine, grijs, bleu, rose, rood en geel ronde hals korte mouw 9»SO 1 (Van een onzer verslaggevers) TAE NOODZAAK van een Sporthal in Schiedam wordt met nadruk op ruime mate genoemd in het jaar verslag van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening. Op vrijdag 22 maart houdt de SBLO de jaarverga ring in De Bron, Lange Haven. Op de agenda staan geen belangrijke za ken, er zal worden gesproken over een sportweek. Aftredend zijn de be stuursleden N. Spithoven, J. van der Berg, Th. Jans en J. Koppejan. Zij stellen zich herkiesbaar. Gesteld wordt in dit verslag dat de Schiedam se prestaties op sportgebied in 1962 een pover figuur slaan. Het wordt niet juist geacht hier het gebrek aan goede speelgelegenheid als de oorzaak te noemen. De SBLO meent dat het tijd wordt dat de binnen sporten meer m de belangstelling ko men. Dat de Sportweek niet financieel naar wens is verlopen wordt geweten aan de vrijwel minimale medewerking (Advertentie) Voor de juiste voorlichting, demonstratie en verkoop van deze wereld- befaamde bandrecorders naar: GOLDSCHMEDING - Schiedamse Vest 67 - Telefoon 122766 D ANKERS N.V. - Coolsingei 47 - Telefoon 133261 ROTTE RD AM van het bedrijfsleven in Schiedam. Gewezen wordt op het feit dat de Schiedamse Gemeenschap al zeven jaar streeft naar een sporthaL Herin nerd wordt aan de oprichting van. de werkcommissie, aan het uitgebrachte rapport en het daarbij geraamde jaar lijkse tekort van ƒ69.000. Hierna heeft een gemeentelijke commissie de taak overgenomen. Het is bij de installatie van deze commissie gebleven tot nu toe, meldt het verslag. Gewezen wordt naar een serie (ove rigens grotere plaatsen) die wel een sporthal hebben. In oktober 1960 waren in Engeland hangars te koop voor 83.000. Als gedaan was wat de secreta ris van de SBLO voorstelde dan had Schiedam al een sporthal gehad. In Haarlem staat zo'n hal. De behoefte aan een sporthal in Schiedam wordt steeds groter. De binnensporten kunnen zich niet ontplooien. Badminton, bijvoorbeeld wordt nergens zo druk beoefend als in Schiedam maar Haarlem heeft wel een badmintoncentrum en Schiedam niet. De SBLO meent dat de sporthal ook kan worden gebruikt voor tentoonstellin gen e.d. Daar zon dan ook de vakantie- besteding voor de jeugd kunnen worden gehouden. De SBLO meent dat de sport- (Van een onzer verslaggevers) EEN felle brand heeft donderdag middag aan de Samuel Esmeijer- oiri overheidsbemoeienis en om we tenschappelijke benadering. „We gaan domweg beginnenzei een en- s^raa*j te vlaardingen een bouwkeet thousiastehng. ..Jet, cti dan ook clotti- - - - weg eindigenzei een verstandige opponent. Het tekent de situatie. HET IS tegenwoordig usance om te wijzen naar de gemeente. De overheid moet ditkan ditzul dai moeten doen. En het is een lange lijst, er moeten beelhouwwerken ir de stad komende kunst en de sport moet worden gestimuleerd, voor de bejaarden moet worden gezorgd, zo en passant heeft Schiedam al meer dan een honderd millioen gulden aan bouwwerken op het programma staan. Daar zijn het ziekenhuis, het stadhuis, het politiebureau, de RHBS, het gymnasium, de scholen, de wij ken, een zwembad, bruggen, brandweerkazerne. de HET IS niet moeilijk om een lan ge lange, lange en nog langere lijst te publiceren van werken en za ken die de Schiedamse overheid nog dient te doen. Mogelijk wordt er op enkele fronten te weinig gedaan in Schiedam. Wij kennen vele Schiedam mers die zeggen dat er niets wordt gedaan. Dat is uiteraard niet zo. Als men echter bedenkt dat met de reeds genoemde enkele werken al vele tien tallen milliaenen guldens gemoeid zijn die de gemeenschap toch maar moet offeren dan wordt het geroep om meer en beter gauw ridicuul. We geloven echter dat het juist zou zijn ais de gemeente wat meer publicaties het vervaardigen over deze onder werpen, dat de overheid zich wat meer tot de burgerij dient te wenden, wat voorlichting gaat geven want kennelijk hapert er hier wat anders zou er niet zoveel wanbegrip zijn. van de bouwmaatschappij Panagoro N.V. tot de grond toe vernield en ernstige schade veroorzaakt aan een tegenover gelegen blok van 36 sys- teemwoningen. De brand ontstond toen de 30-jarige lasser B. Hauser uit Rotterdam met be hulp van zuurstof en acetyleen aan het branden was. In de keet was rubber en verf opgeslagen. Toen het H. niet ge lukt was met een emmer water het vuur te blussen alarmeerde hij de brandweer die spoedig ter plaatse was. Juist toen de eerste brandweerauto ar riveerde ontplofte een gasfles. Door de luchtdruk werden alle ruiten van het blok woningen vernield. Omdat nog meer fles sen in de keet aanwezig waren gelastte de politie de bewoners hun huizen te ver laten. Inmiddels laaiden de vlammen hoog op en verschillende bewoners had den de moed niet via de galerijen en het trappenhuis naar beneden te komen. Met behulp van ladders zijn zij via de achter zijde van de woningen m veiligheid ge bracht. Na de eerste zijn nog drie ontploffingen gevolgd, die echter geen schade meer aanrichten. Na ongeveer een uur was de brandweer het vuur meester en konden de bewoners hun huizen weer betrekken. Overspringende vonken hebben brand veroorzaakt in een slaapkamer die gro tendeels uitbrandde. Bij de evacuatie van hei blok liepen enkele personen lichte verwondingen op. Reeds tijdens de bluswerkzaamheden was Panagro m samenwerking met Bouw en Woningtoezicht van Vlaardin gen druk bezig hardboardplaten tegen de ramen te spijkeren. Na ongeveer een uur werden de bewoners weer in hun woningen toegelaten. Zij stonden voor de zware taak hun huizen weer bewoon baar te maken. (De opmerking over de hangar lijkt juist maar met een kale oude hangar heeft men nog geen sporthaL De bij komende kosten zijn dan ook hoog. Het lijkt juister om niet dezelfde fout te begaan als bij het politiebureau maar met enig geduld te komen tot de bouw van een functionele sporthaL Het zier er zelfs naar uit dat er op korte termijn van de -wethouder van sportzaken heel goede voorstellen schijnen te komen op dit gebied. Schiedam krijgt dan snel een. sporthal uit een seriebouw. Het lijkt ons on juist te suggereren dat ook tentoon stellingen e.d. in de hal kunnen wor- dne gehouden. Daar leent een toege paste sporthal zich niet voor maar belangrijker is dat de behoefte steeds groter zal zijn dan het aanbod. Men kan verwachten dat de zaal al spoe dig het gehele jaar „overbezet" zal zijn, Red. Zestien sporten beoefenen de 58 bij jde SBLO aangesloten verenigingen. De zwemvereniging „De Watervrienden" sloot zich aan en als lid bedankten ta feltennis PTTS, WF, voetbal Vegla, wandelen Wandellust. Motorsport, schaatssport, watersport, wielrensport, zwemsport roepen geen hoera over de hun toegewezen speelge legenheid. Het is voor ons een verras sing te vernemen dat ook de zwemwe- reld klachten heeft. We hebben steeds louter vreugde over Bad Groenoord en ook wel het Sportfondsenbad gehoord. De wielrenners weten toch dat ze uit de nood geraken en of er een behoefte is voor de motorsport kan ook met scepsis worden bezien. In het jaarverslag wordt geklaagd over het feit dat de verenigingen steeds uit de Koopmansbeurs worden verdre ven als de beurs nodig is voor exposi ties e.d. Een zwak punt wordt genoemd het feit dat de Gemeentelijke Sport raad wel de velden beheert maar ver der slechts een adviserende stem heeft. De Sportraad heeft voor Schiedam als een der eerste steden in Nederland voor jeugdsubsidie gezorgd. De sport ambtenaar de heer J. C. Bronneman heeft wederom voortreffelijk werk ver richt. Hij verdient de dank van de sportwereld maar hij heeft een assis tent nodig om het vele werk te kunnen doen. (Van een onzer verslaggevers) TN HET JAARVEKSLAG van de SBLO worden vergelijkingen ge maakt met de behoeften die in de Schiedamse sportnota van drie jaar geleden zijn genoemJ. Zo wordt meegedeeld dat de velden van SVV en de Boshoek gaan verdwijnen, er zouden 47 velden nodig zijn in Schie dam maar dat totaal wordt 41. Er zouden dus zes velden moeten wor den aangelegd. De wielerbaan komt volgend jaar klaar. Er is behoefte aan «en atle tiek- en schaatsterrein. Voor de schoolsporten moeten velden worden, aangelegd. Het tekort aan gymnas tieklokalen bedraagt binnenkort der tien stuks, dat is 25 procent. Er zijn zes tennisbanen te weinig. De bouw van een tweede openluchtbad stag neert doordat de waterkering nog niet is gelegd. De Jachthaven bij de Spuisluis vol doet voor de watersport aan de Nieu we Waterweg maar in de Schie moeten ■de liefhebbers zich behelpen. Het be drag van de jeugdsportsubsidie is ver dubbeld maar de SBLO zou het nog wat hoger willen zien. (Niet genoemd is dat ook het sport park Volkspark is opgeheven. Ook niet genoemd is dat voldoende nieu we velden aangelegd worden of bin nenkort zullen -worden aangelegd. Of er behoefte is aan een aüetiekgele- genheid mag worden betwijfeld. Idea listisch moet men menen van wel maar telkens weer blijkt dat de be langstelling te gering is (geworden) in Schiedam. Ook de 'kwestie van de schaatsgelegenheid moet enen meer zien in het gebrek aan ruimte in Schiedam en het geringe nuttige ef fect in een plaats waar vijvers en ha vens in overvloed zijn. Velden voor schoolsporten worden nu aangelegd in •de wijken, ook al zijn het er voorlo pig geen dertien. De SBLO had mis- Door een 7,5—2,5 overwinning op Hillegersberg 3 is het derde tiental van. de Schaakclub Schiedam kam pioen geworden. Koster, v .Et ten, Willemse, v. Leusden, Lansbergen, v. Oyen en Hersbach wonnen, Driessehe maakte remise, terwijl v. d. Zee en Slagmolen verloren. Door het uitval len van H.V.O. 3 en Reeuwijk 2 wer den er slechts 4 wedstrijden gespeeld welke alle gewonnen werden met als uitslag 28,511,5. De scholier J. A. K. deed aangifte van diefstal van zijn fiets die niet op slot m de onderdoorgang van de wo ningen aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam had gestaan. Donderdag om kwart over twaalf is er een schoorsteenbrandje geweest in de woning van mej. M. L. B. aan Plein Eendragt 23a te Schiedam, waar in de kachel eierkolen en cokes is ge stookt. De brandweer onder leiding van brandmeester Jager, heeft de ka chel verwijderd, en de schoorsteen aan de benedenkant gereinigd. schien duidelijker moeten vertellen dat het zwembad aan de Westfranke- Ij landsedijk er spoedig kan komen om- p| dat de plannen voor de waterkering J meer uit de verf zijn gekomen. Mis- 1L schien gaat men in het najaar aan de verhoging van de dijk beginnen, van- fj daar dat sportpark Boshoek dan dient if te verdwijnen. -Red.) ij (Van een onzer verslaggevers) Binnen enkele dagen tijd beeft de re- cherche in Vlaardingen drie huisvrou- wen aangehouden in verband met win- keidiefstallen gepleegd in zelfbedienings- zaken aan de Floris de Vijfdelaan te j Vlaardingen. De 54-jarige P. M.-v. H. stal voor een bedrag van zeven gulden. De 55-jarige F. Z.-Z. nam voor een bedrag van twin- i tig gulden weg doch in haar woning vond de recherche een grote hoeveel- heid artikelen, eveneens afkomstig van 'i diefstal uit zelfbedieningswinkels. Eea Twee tankauto's werden aan de linker- A kant zwaar beschadigd, toen ze op de 1 Vondelmgenweg in Rotterdana-Pemis bij Jf het passeren tegen elkaar reden. De wa- -Ij gens moesten met een kraanwagen langs de kant van de weg worden gezet. Het s verkeer ondervond ongeveer drie kwar tier vertraging. De bestuurders liepen geen verwondingen op. - Bij bet bureau gevonden voorwerpen van de gemeentepolitie in Rotterdam worden soms merkwaardige vondsten af geleverd, f Zo kreeg men dezer dagen vijftien zakken veevoeder, op de Oudetüfk ge- vonden, binnen en ook- een .,2>>«gMd. als nieuwe ijskast, die op de par- ,"J keerplaats van de Lijnbaanbof werd aangetroffen. Een slordigheidje-iri-het- I groot... Eer, goede herverdeling van de gym nastieklokalen is een lastige opgaaf meldt het jaarverslag van d e SBLO. Dit is ook naar onze mening oud zeer voor de sportverenigingen omdat de zeggenschap over de 'gymnastiekloka len berust' bij het Bureau Onderwijs en de schoolbesturen. De sportverenigingen kunnen nimmer meer dan gast zijn. Misschien komt de oplossing dichter bij als de Gem, In specteur van het Onderwijs in het be stuur van de Gemeentelijke Sportraad kan worden benoemd. In het jaarver- slag wordt gesuggereerd dat de binnen sporten in de gymzalen m de binnen stad kunnen worden beoefend omdat juist in Nieuwland en Kethel gebrek aan turnzalen zou zijn. Bij aankoop van een ontvangt TJ een CERTIFICAAT VAN ECHTHEID dat TJ bovendien recht geeft de door B gekochte ring bin nen 12 maanden na de koop van de ring om te ruilen voor U een ring van duurdere prijs klasse. (Advertentie) burgerlijke stand SCHIEDAM Ondertrouwd: H J Brans. 25 jr en E M L de Jager, 22 jr. J C van der Dusse. 24 jr en N C Vertinde. 19 jr: W Janse 21 jr en M van der Hoeven, 20 Jr. L J van der Xrogt. 23 jr en M A Robbe- rest 22 jr: J J Lingbeek. 23 jr en J J T Dou'ma. IS jr, D Moti. 26 jr en J W van der Pal. 21 jr; A H M Scheerder. 28 jr en H W van de Kamp 25 jr. H E M Ver- mumcht. 22 jr en E E C L M Schaap. 18 jr Getrouwd: C P J Colhgnon. 23 jr en J Droge. 20 jr. A B van der Ent. 24 jr en p van Vlaardingen, 21 jr; S ran der Spulj. 27 jr en ,U M Hoffman, 25 jr; N M Teeuw, 22 jr en A M C Kemper, 24 jr. OCCABALLE Stedelijk Museum: Opening exposities, 20.15. Job Hansen en Amerikaanse gra fiek. Chr, Sociale Belangen: Werkende Jeugd, vergadering, 20. Musis Sacrum: Lionsclub. Actie open het dorp. Leo Horn spreekt Films we reldkampioenschappen voetbal. 20. Wijkcentrum Nieuwland: Tennisclub Vice Versa. Ledenvergadering, 20. Irene: SVC Postduif, Feestavond. 20. Musis Sacrum: Gebrs. Vincent, Feest avond, 20. 17. /GEMEMOREERD wordt in het jaar-iseerd zodat de loop niet kon doorgaan U verslag van de SBLO dat de De softbalwedstrnd trok veel nuhliek Sportweek 1962 geen succes was maar dat het bestuur dit jaar deze week niet organiseert omdat de financiën ontbreken. Bovendien hebben de func tionarissen het in andere functies te druk. In 1964 zal mogelijk weer een Sportweek worden gehouden. De SBLO meent dat er inderdaad een te geringe reclamecampagne is gehouden maar er was geen geld voor de propaganda. De singelloop was slecht georgani- De softbalwedstnjd trok vee] publiek. Het wielrennen was natuurlijk weer goed. Voor boksen, judo en schennen was de belangstelling teleurstellend. Microkorfbal was een interessant kijk spel. Lawntennis trok vee! belangstel- ling van insiders. Honkbal was goed vertegenwoordigd. Badminton en tafel tennis vormden hoogtepunten. De ont vangst ten stadhuize van de buitenland se gasten was uitmuntend. De SBLO meent dal de sportweek voor herhaling vatbaar is maar dat bij de voorberei dingen dan alles met de betrokkenen moet zijn besproken. Een Sportweek zal vijfduizend 2000 beschikbaar. De gymnastiek- demonstratie was groots, rugby trok te weinig publiek. Vier Schie dammers lieten zich als lid inschrij ven van de Rotterdamse rugby club. Handbal was goed en afwis selend. Volleybal miste topspeier. De avondvierdaagse was atractief. Het hengelen was goed ook al wil de de vis niet bijten. (Het moet niet van primair belang zijn dat de belangstelling gering is en dat er geen baten zijn. Belangrijker is de actieve recreatie en die was goed. Gesproken wordt over een te geringe reclamecampagne en gebrek aan geld. Het hjkt ons dat een betere voorlichting toch ook nuttiger effect zou hebben gekregen maar het con tact met de publiciteitsmedia was te dilettantistisch. Hier had men uiter aard het advies en/of medewerking van een deskundige moeten vragen. De Singelioop was slecht georganiseerd maar men had zich dan ook tot de deskundige functionarissen van SVV moeten wenden. Of hengelen een sport kan worden genoemd betwijfelen üe sportdeskundigen. De avondvierdaagse valt m wezen niet in het kader van Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J, Troost, A lei das tr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Nieuwland. dr. Wibautplem Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St Janskerk". 9—17. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Hausen en Amerikaanse Grafiek. een sportweek ook al is het leuk dit evenement er bij te betrekken. Bad minton en Lawntennis worden hoogte punten genoemd. Is dat zo? Is -het niet meer een enorme prestatie van de S. V. en H.V. Schiedam dat deze club met eigen krachten en vrijwel zonder geld een authentiek en daar om uniek Amerikaans honkbalveld aanlegt zodat dan tijdens die sport week de beste Europese honkbal- cracks naar dit stadion konden ko-. men? Red.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1