Gedeputeerde over S treekplan Westland „Toch concessies voor de recreatie" nodig GRIFFIJN centrale verwarmingen Opmerkelijk werk van Hansen in Schiedam Tal van exposities in Sted.Museum, Schiedam ROTTE EDA! C.M.B. in Viaardingen vierde 45-jarig bestaan Nieuwe vakken chr. lts Schiedam geslaagd Toekomst voor techn. onderwijs G.S. doen geen water in de wijn AGENDA AGENDA' Viaardingen mercuric; s straat 41 Eerste expositie van deze grootte Chr. Geref. Kerk: uitbreidingen Eigen keuze directeur Paalman Turnuitvoering KDO Maasdijk „0nï' met „Het witte paard i Medische diensten r>E DB ROTTERDAMMER pagina 4 ZATERDAG MAART (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) HET Westland zal toch conces sies moeten doen aan recrea tie, aan woningbouw, aan alle as pecten, die samen een gebied leef- baar maken". Deze, al enige jaren oude mening van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland werd nog eens duidelijk onderstreept door de woordvoerdster van dit colle ge, mevrouw Chr. A. de Ruyter- d* Zeeuw. De Lier En passant Cijfers Te veel NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. verplaatst naar Westersingel 19 vandaag.... ....en morgen en dagelijks. Definitie AdvertentUt N.V. Machinefabriek EEN feest van kleur is te zien in de inrichting sfeervol en de werken het Stedelijk Museum te Schie dam waar de nieuwe directeur J. Paalman met een opmerkelijke ex positie van het werk van wijlen de Groningse schilder Job Hansen zich op verrassende wijze presenteert. (Van een onzer verslaggevers) TN de komende maanden kullen tal A van exposities te zien lijn in het Stedelijk Museum te Schiedam die de eigen keuze zijn van de nieuwe direc teur, de heer J. Paalman. Hij is ver heugd dat de vorige conservator de beer Pierre Janssen hem geen erfenis van een geheel programma voor dit jaar beeft achtergelaten, zodat de heer Paalman reeds nu de eigen we gen kan inslaan. De onlangs gehou den exposities van costuums van me vrouw Canter Cremers-Van der Does en de kunstschatten van de Oud-Ka tholieke Kerk waren nog voorbereid door de heer Janssen. Op 4 of 5 april, dus mogelijk op za terdagavond om vijf uur wordt een expositie van 25 schilderijen voor de Wedgwoodprijs 1961 geopend. Daarbij is «ie hoofdprijs ingezonden door Kees Timmer. Deze positie gaat o.a. nog naar Amsterdam, Leeuwarden, Dor drecht, Leiden. Doorgeven Vandaag. avond. 20. DINNENKORT gaat de mooie en maandag Christelijke Technische school Wijkcentrum Nieuwiand: Coöp. des, voor Schiedam en Omstreken aan VMwterinIkcmm: Pers.ver. wilton,de Nieuwe Damlaan in Schiedam Fijênoord, Feestavond. 20. - de eerste elektromonteuTs en au- Irone: Pers.ver. Gusto, Feestavond, 20. t«flpvarpn T)af ia dan Wijkcentrum Nieuwiand: Sted. Gym-| tomonteurs aiieveren. uau is aan aasium, Ouderavond, 20. jhet teken dat de nieuwe school en dagelijks een volwaardige concurrent is ge worden voor de overige techni- sche scholen in dit industriege bied. De vakken elektrotechniek en automontage zijn vorig jaar aan het lesrooster toegevoegd. Er kwamen nieuwe lokalen, een nieu we stelloods en nu blokken de eer. ste kandidaten ijverig achter de bedradingen voor volt, ampère, ohmmeters en in de werkplaats staan de automonteurs gebogen over kapotte motoren in oude auto's en scooters. Periodiek koopt de school e»n ««de auto en d» jongens zijn zo knap da» Overgang T)E Rotterdamse gemeenteraad L donderdag- akkoord gegaan het voorstel de oprichting van een meent*!! :e dagvakschool voor pers nodig te verklaren. Van vier raadsleden, die in eerste tie het woord voerden over dit dapunt, vroeg alleen mevrouw dr. F. T. Dirmer-Lindeboom Ca het voorstel aan te honden tot vergadering, waarop het verzoek de stichting Rotterdams "va- wijs voor kappers Rovak om de lichting van haar kappersvaksc (instituut Reconrt) nodig te Ten, in behandeling wordt gen De Rovak heelt op SS -fÖ»t deze nodigverfelarlng veraMri het voorstel van B, en W,. voor gemeentelijke kappersvakscbool gepubliceerd, heeft het bestuur de stichting in een adres aan meenteraad gevraagd het voor aan te houden. De stichting va daarbij als argument aan, dat de zoeken om nodigverklaring van de meentelijke en van de 'parties schooi „gelijke kansen" moeten ben. ViEVROUW Diemer nam het iTi voor de Rovak op strikt sche gronden. Zij zei: „In het leven geldt, dat, zaken, die zo elkaar zijn verknocht ais-deze, den gevoegd. Ondanks het feit, er „een zekere sfeer" rondom is schapen, is bet wenselijk, dat de meenteraad een formeel juridisch objectief mogelijk beleid voert, daarom verzoek ik het voorstel aan, 1 honden". Wethouder B. voelde hier niets voor: „Be zal betreuren, als dit voorstel wordt gehouden. Het betekent geen van enkele weken, maar van maanden «tm de kam bestaat, dal durende die tijd andere particulier met verzoeken om noiilgverli komen". De wethouder spaarde Rovak niet in zijn felle kritiek. Be adres van de' stichting noemde tendentieus. „De 'Rovak doet voor menj alsof ik haar pjan heb afge ken, maar bet zon misschien, wel andersom kunnen zijn. De .kapp wereld is zo verdeeld en hiar org saties zijn zo chaotisch, dat men kaar op het gebied van bet wijs niet heeft kunnen vinden, dezelfde kapperswereld loopt hoop tegen Rev our i. Ondanks bezwaren deel ik haar ,nïet-ver wen" in de Rovak....." Onder voorzitterschap van prof. dr. L. 3. M. Beei kwam de afdeling voor ge schillen van bestuur van de Raad van. State bijeen om te luisteren naar de herwaren, die belanghebbenden heb ben Ingebracht tegen het streekplan Westland en daarbij de antwoorden van het college van G.S. te wegen. Ken groot aantal belanghebbenden had hij üm Kroon beroep aangetekend togen het streekplan Westland. zoals dat door Provinciale Staten was vast gesteld. De Raad van State 2al nu de Kroon moeten adviseren inzake een beslissing. Aan hen, die tegen het plan of een onderdeel daarvan bezwaar maakten, werd de laatste kans gebo den die bezwaren naar vren te brengen. De publieke tribune was dan ook tot de laatste plaats bezet. Goochade van een dag vergaderen: G.S. deen geen water in de wijn; In 4a betogen van enkele appelanten na. Aan dj setts niets nieuw. G.S. staan op 4* concessies, die bet Westland als tuinbouw gebied moei deen. Zij xijn van mesdag, dat er voor de dorpen nog vol doende uitbreiding overblijft en dat de sübreiding van de tuinbouw mis schien niet gemakkelijk toch te ver- dan in Midden-Delfland terecht en..,, dat ls het „dierbaar plekje". G.S. wensen dan ook alleen maar bebou wing tusten Viaardingen en Maasluit, ten zuiden van de rijksweg 20. Mr. C. Kramer, die namens het ge meentebestuur van Naaldwijk het woord voerde, stelde, dat in het behoud vsn het landschap te weinig rekening wordt gehouden met de oorspronkelijk* aan leg en essentie van dat landschap. En in dat verband misstaan zoveel moge lijk kassen in het Westland niet. Hij kreeg wat betreft dete visie steun vso mr. Fraaasens, die namaw een aan tal appellanten beswaren Indiende. Deee wist sells to vertellen, dat er een aa mensen is, dat op een „uitje" van De» Haag naar bijvoorbeeld Hoek vaa Hol land. de wegendaogs-veel-kaasen prefe reert boven een wat ruimer ttëinbHf biedende route. Hij kwam uiteinde- lijk tot de conclusie, dat G.S. de kas sen slechte moed tM« als economisch verschijnsel. Voor wat betreft de verdeling van de nog met aan de tuinbouw behoren de gronden meende hij, dat .de land bouw best kon verdwijnen voor de re- creatie. Maar aan de tuinbouw onder las moet ten allen tijde prioriteit wor- ,en verleend. pet; in het noordelijk gedeelte zoals 70 pet Dat geeft du» aan dat net Westland is volgebouwd Dat impli ceert dan teven», dat niet voor tuin- geëxploiteerd bouw bestemde gronden moeten worden. ZU wittest er voor waken, dat in de rennet ad Holland geen direct recreatie» gebied meer «verblijft. Zij willen de be westen van die randstad nog wat te ge- ntetest overlaten. EEN VAN" de strijdpunten tijdens de gisteren gehouden vergadering was de uitbreiding van De Lier. Burgemees ter G. van Hofwegen bracht de bezwaren naar voren, welke volgens het gemeen tebestuur aan de uitbreiding van De Ll*r naar het noorden (zoals het proc. bestuur dat uriD vastzitten. Naar de me ning van de burgemeester zou een uit breiding in zuidelijke richting, waarbij d« rijksweg dan door het dorp zal gaan Iqpen. een betere oplossing zou zijn. In de eerste plaats vanwege de ruimte en vender uit financieel oogpunt. De ver wervingskosten van de grónden aan de j zijn lager dan die van de grond noordkant. Daartegenover kan werden gestild, dat er beslist geen ver schil tussen de gronden in beide gebie den bestaat wat betreft de bewerking. „Tegemoetkomen aan het plan van de de", so set burgemeester Van „sou so duur worden, dat dU plan sonder hulp niet fs te verwezenlij ken. En De Uter beschikt nn eenmaal niet over veel contanten." De kosten van da nttbreiding naar het noorden waa volgens hem 1H miljoen gulden hoger. Ea die 1*4 miljoen maken op het hele kestenbedrag (ruim vijf miljoen) toch altijd nog 25 pet. uit. Mevrouw Chr. de Ruyter-de Zeeuw, dis samen met mr. H. van Biel de af vaardiging van G.S. vormde, vond de uitbreiding naar het zuiden diéroro verwerpelijk, omdat de rijksweg-met- geiijkvloerrs kruisingen dan dwars door De Lier zou komen te lopen. Er zou das moeten worden gezorgd voor een viaduct en dat zou alleen de kosten maar verhogen. Burgemeester Van Hofwegen pleitte voor een verbetering van de rotonde Westeriee. De oplossing van het pro vinciaal bestuur, een rijksweg van De Lier naar de Maasdijk, vona hij be slist niet ideaaL „Verbeter het kruis punt Westeriee, waarop ook de nieuwe Europaweg van Ypentaurg naar rijks weg 20 onder Maasland gaat aamduiten. Dan vangt men twee vlie gen in een klap", zo zei hij. BURGEMEESTER F. J. Groot Enze- rink van M tasland voerde en pas sant een heftig 1 -toog over de door het provinciaal beul» ar voorgestane grens wijzigingsplannen met Maassluis en Viaardingen. G.S. hebben namelijk een dierbaar plekje gevonden in Midden- Delfland. En dat dierbaar plekje moet beslist worden bewaard voor ais „open gebied". Daarom ia de keuze voor de uitbreiding van Maassluis en Viaardin gen dan ook gevallen op de grond tus sen deze belde gemeenten, grotendeels Maailands grondgebied. Burgemeester Groot Enzerink zette tn samenhang met het streekplan dus, een geheel ander betoog op. „Waar om die uitbreiding niet aan de noord zijde van Maassluis", zo vroeg hij hij zich af. Maar daarbij kwam hij DR. W. H. KEMMERS, voorzitter van de Commissie Wesüandse Belangen en financieel directeur van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen in Ne derland, verloochende ook gistermiddag zijn beroep niet en gaf een „financieel" overzicht van de tuinbouw in het West land. Hij verduidelijkte een en ander met een aantal grafieken, waarvan hij aflas, dat de maximale glasbezetting in het «"ordelijk gedeelte van het West- land - Wateringen, Kwintsheui. Poel dijk en ten dele ook Monster al is be reikt. Die maximale bezetting kan worden gesteld op 70 pet. van de grond. De rest moet immers worden gebruikt voor sloten, wegen e.d. In het zui delijk gedeelte en vooral in 's-Gra- venzande en Naaldwijk bestaat nog een mogelijkheid tot uitbreiding, al is die niet groot Maar op het ogenblik wordt die grond veelal gebruikt voor de bloembollenteelt Ook aas de hand vsn de rrsfieken toonde de heer Remmers dat de omxei van het Westland nor steeda In belang rijke mate toeneemt. De druiven aljn weliswaar van het eerste plan verdwe nen, maar daartegenover is de teelt van tomaten, sla en kotnkmnmen enorm gestegen. Het «treekgemlddelde wat betreft de bezetting van de grond is ongeveer 83 MEVROUW De Ruyter-de Zeeuw constateerde, wanneer zij alle eisen en wensen van de appellanten bij el- kaar optelde dat er dan weinig meer van het streekplan overbleef. Natuurlijk kan dat de bedoeling ven de appellan ten zijn geweest Elke woordvoerder had namelijk ergens wel een stuk grond dat hij graag voor de tuinbouw zou ge bruikt «en. „Wij hebben eigenlijk al te veel concessies gedaan" 2ei mevrouw De Ruyter. De verbouwing van het CENTRALE KANTOOR !s grotendeels gereed. in verband hiermede wordt met ingang van dl maart a.s. het kantoor WESTERSINGEL 46 weer Ons telefoonnummer blijft 112770, Correspondentie en opdrachten uitsluitend te adresseren: Postbus 13 Rotterdam. Gedurende het weekeind* rullen 1» bijzon der* gevallen dienst doen de volgend* ark sen. Vlaardincen: HAR Nikkel». Gasfoortstt 4. tel. Sloo en ft Stoop. Verpl Chandptetn 4. tel. 2138. Maasstote: G A A v d Poet. Alb Gyp- plein 11. tel. 280Ü. VMtoekBUttif»! maf X v d Veen. 1 ae Catsstmt 14. tel 2S7S. Maasland: H v d Sttg f&MSIa A tel. OIKJÖ—1338. Veearts Vteardtngen en Maaslaadi C v d Most. Kothelweg 13a, Viaardingen. tal «UB* «084. Schiedam: F i Franke. Bui gom Knap laan 30. te! 6S163; W H F Meijer, Swam- merdamjingel 43. tel. «B«98; A Q C Klomp, de Ridder, StadhOuderslaaa 48, tel «7900. Juliana van StoJfeergstr 3, tel 80962; W A de Bidder, Stadhouders ia an 44, teL 67390. Betheikerk: Avondgebed. 19.30: Ver enigingsgebouw Geref Gem, Westnieuw- land: I.C.C.C.-jeugdcontoct, 20; Sport park „De Vljfslabon"! Jubileumconcert Shell mannenkoor. 20. MAASSLUIS: Immanselkerk, Zang avond, zes -koren en solisten, 26. Nieuwe Kerk, Binnensingels Jeugd dienst, wika I. Kandei „Geen daden, maar woorden"» m.m.v. bazuingorep L en V ets jongenskoor o.l.v. mevr. K. Ver- hoetf-Torn, 10. Bijkantoor „De Rotterdammer" Viaar dingen Smalle Havenstraat 11 voor red., adm. en adv. telefoon 6775 (b.g.g. des avonds 01080037). Klachten bezorging, Vlsartiingetn C Fictorie, Willem BeukeUzrtraat 72, teL 3345, maand. te.m. vrijdag 18.30—19.30, zaterdag 17—18. Apotheekt Bot, Billitonlaan 66, telet 4729. Belangrijke telefoonnummers, meid- post brand en ongevallen 4444, G.G.D. waarsch. 2541. Museum voor de Ned. Zeevisserij! „Het Reedenhuys" Westhavenkade 45: werkdagen van 1012.30 en 14—16.30 (Beug-, haring- en trawlvisserii. Naviga tie. Reederskamer, Preciosa Diaprojec tie, Gereedschappen, Verpakkingen). Wa4 betreft de uitbreiding van de tuin bouw ta Nederland kon rij nog wat perspectieven geven. Er ls «en aantal streken dat al* tuinbouwgebied ai be. ianrrükheid bezit en een aantal dat als sodanig sal worden ontwikkeld. Dat zijn to de eerste plaats de B-driehoek (Berg- sehenhoefc, Bfeiswljk, Berkel) en het gebied ten solden van Barend recht. Ver- der zijn er mogelijkheden op het eiland Voorne en in de buurt van Nieuwe Ton- ge op Overflakkee. „Wanneer wij meer gebieden in en rond het Westland «ia tuinbouwgebie den gaan aanwijzen, dan blijft voor de randstad Holland alleen nog de groen strook rond Gouda als recreatiegebied over. Het is nu zo, dat door al de reeds gedane concessies de groenstroken rond Den Haag. Rijswijk en Delft al een ge duchte knauw hebben gekregen en dat bijvoorbeeld het gebied langs De Zwet, waardoor de nieuwe Europaweg gepland is. al veel van de recreatiegrond heeft moeten afstaan", zei mevrouw De Ruy ter. MR. H. VAN R1EL gaf een vrij sim pele definitie van een streekplan en de bedoeling ervan. „Een streekplan wil zeggen: bepaalde dingen kunnen nu moeilijker andere dingen weer gemak kelijker. Een streekplan geeft niet de stelling zo gaat en zo moet het eruit zien; het is niet „G.S. willen niet dat daar «en tuinder komt", maar: „G.S. vinden het wenselijk dat daar geen tuin- TELEF. 2163 - VLAARDINGEN AANLEG - ONDERHOUD OMBOUW TOT OLIE STOOK Een. overdaad aan werken van deze schilder is in het museum te zien, het ls ook de eerste expositie van de ze grootte die van Hansen wordt ge houden maar de inrichting van de twee grote benedenzalen en de kleine bovenzaal is zo uitstekend dat duide lijk uitkomt dat Hansen een persoon lijkheid is. Het palet van Hansen heeft een eigen kleur. Men is geneigd te denken aan de absoluut eigen visie die ook een Vin cent van Gogh in zijn werken heeft ge legd. Hansen kan met een enkel lijntje een situatie kleur geven. Hij gebruikt ook veel de ruimte van witte vlakken om zijn stemmingsbeelden sterkere uit drukkingskracht te geven. Figuratief en nonfiguratief krijgen aandacht bij Hansen het werk is noch impressionistisch noch expressionistisch maar zulk een aparte benadering in lichte tinten dat vele werken op boeien de wijze om beschouwing vragen. In de bovenzaal staan 53 Amerikaan se grafieken tentoongesteld, ook hier is Bij de Christelijke Gereformeerde kerk te Vlaar&tngen beeft het pro bleem van de kerkoitbreUUng tot grote plannen geleid. Er is een commissie ad hoe gevormd die de kerkeraad een rapport heeft uit gebracht over de noodzakelijk te tref fen voorzieningen. Op grond van dit rapport is de ker keraad van mening maatregelen te moeten nemen om te komen tot restau ratie van de bestaande kerk aan de Emmastraat. toekomstige nieuwbouw in d« Westwijk en het geschiktmaken van de voormalig» pastorie tot vergar dergelegenhaid en kosterawonfagb De plannen zullen de^gemeente wor den voorgelegd op d« maandagavond te houden jaarlijkse gemeentevergadering, Ktoen verwerpt raadsbeshdt van Spij- kenlsse VLAARDINCEN. Getrouwd: Walter Os oer Fteter Vital van Eerdenburg 30 en Johan na Xaw Mi Wiltera da Kraijs 33 *n EUsa- beth lau tctedter 3d; RueoipO Ar.toolu* Ateted* 30 an Jantje Elzten* van Marien 27. Geboren: Aukina Roelfina d v W J «tijk «ra G SeiHen, Maassluis, Pres Steljostr ïw; Jpo- basnns Maximilian Josef z v C Kammaan CO* CMijk, Zroxr.sa*trast 44 Overleden; Afatra Groene veld 33. wed v A Baauw, Perkweg Ml Wout» rMtetüei Wlitem Don, 74 ccbtf v S Kuipen, Broek»* g 83; Kcraeh* RtsditK 91, wedr v S4 van Straten. Spoomnsei 4: AniotUus lasting 80 wedr v A t Maenkom, v d PaJmatr 21C. MAASSLUIS. Geboren: Dana d v S Be- xuljnen en Jf GiDé» meester; Cerrit z v D van Toor en C van ffoort: Micbael a v J J Bak ker «HF Wapenaar; Martin* Jobanne d v G Hoosbeek en H J van de Steeg; Jako bus xv C Noordzij en H van Zanten; Arr.es Wl&elmlna Maria d v B A I Ruig rok en WAM Scbsffers. Ondertrouwd: E J D Verbiest en A Bos. Getrouwd: C A van Wijk en C A van Meg- P J Kolenbrander en C A vin der VIAARDINGEN. Ondertrouwd: Arte Jan van Denderen 22 Baljuwstraat 17 en Nel- ly Hagestein 19 Sunnamesingei 69. Matttujs Brons 34 Ruyteaburotiitraat 28 en Janna Cornelia van Haaften 2B van K3nsberg«a». plamts Si, Leendert Voogd 32 Vaartwel 12 C en LeopokUna Oiodztlnêtü 23 Dijklaan 81: Dirk Bteüps Bom 20 van der Belinstraat 28 ee Macht*hl de Bruin 19 Joh Mulderstraat 38, Aart van Ooeterhout 29 Dispenbrockstraat 13 en Mary Teresa O'Connor 2 Dtepenbrfxrk- sSraat 13, George tried rich van Weel 26 Rot. tentem en Jacob» Marie van den Broeke 22 Bomeostraat 48. Hendnk van Asperen 43 Ged Bteraiot 23 A en Marie Steekelenburg 44 BottuxHnp. Getronwd: Peter van der Have 21 en Pe- trooeBa Keeltje ran KMnk 31. Hendrik Duurt Roodenburg 24 en. Johanna van den Bos 19. Dai Brobbel 2 en Armgard Zegwaard 18 Geboren: Pieter Arte z v P A van Dom melen en C A C Pot v d Werftetr 14. Adna- oa Sarina d H WestertSljk en K Sluimer Schapenatraat 43 Reijer Hendrik a J Kal en M H Elmeiwiorp v Bteiswijkstraat 38 D. Anna Cornelia d v S Kkdt en C S van der Linden v BeetbovenMngel 139 B. Fancy CoU lette d v V N Burohartz en I L Tjwa Good- sestrmat T.Comeha Johanna d B D Sis- man en A E Verraet, Maassluis: Haves 40. Maarten Jan v J van der Marei en G G van Waas. Schoutatr 9, Metes Johanna d v M G H Leemans en J A Vtestdom V Hogee- doiplaan IlTD, Sytvia d v H Keijzer en C P van «ter VaRc vaa KlMbergenpleata 80, Jacvuehne d v H L K Munter en A H van Saus Adriaan Faonrotr 54 A. Overleden: Adrian* Idefaard 88 wed v C «I# Boer 2e v Bletewijkatr 5, Adrian ua Tbeo- dorut Godcfridua HuLspts 73 echtg v M H Kooi jen Groeneweg IS. VLAARDINGEN, GfborrsAnita Ange lica d.v. A tfranck* en G L F Kamphuis. Lorentatr 33; Sites Miranda <Lv. C P H Fijt en J Bovenberg, P K Dronaartstr 140: Cirina Martine Jacqueline d.v. E Kool ra C A Drop, Ged Bieriuoot 40 D: Peter tr. R van der Huist en J Mostert. Lorentzstraat 32; Jacobs Maria d.v. B F D Muurlink en J M Cdencn, van Viandenstr 33: Ene tv. W Spanjersberg en T Struijs. Goudenregen, straat 44; Robert Cornells z.v. A C StelJIen en B C C Jong, Floresiaan 136; Marinas Cent z.v. M C Feijtel en J L Fontelne. Einthoven- straat 72 Overleden: Tannetje van LTzerloo 72 ecr.tg M Boerdam. Pr Rutgersstr 13; Michiei Bloemendaal «3 eehtg v M van der Pak, Emmastr 108; KAthartna Neeltjo Noordboek 60 echtg v J J Muncfic, P K Drossaartstraat 106; Samuel Willem Peijster 88 echtg W Skiijter 2e v L Gaeistraat 144; Suzanne van Aalst echtg v W Pols, Maassinis, J'ena- coiiuslaan 16; Lucreti» Jtapje Pein 71 echtg v 8 van dcr Have. Maassinis, G A Bredro- straat 2. MAASLAND. Geboren: Johannes Leo nard! is Maria a v P C van der Meijs en JAG ran der Marei CommandeursJtade 46a. Catherine Hyecintha Maria d v A J van Leeuwen en A V Vie veen Zuidbuurt 31. Jo hannes Nicolaes Maria z v J C Ammerlaan en C A L Schriperoort 's-Herenstraa: 89. «teertedntt Jacob Jdusres van Buuren 79 J weduwnaar van Jaapj* Vreugdetadi. Doel- straat 14. zijn in het algemeen zer gaaf maar niet bijzonder indrukwekkend van kwa liteit. Ook zijn werken te zien van de zoon van Job Hansen, die in 1950 over leed. Rij maakte levensblije aquarellen waarbij men de lichte toets van de va der herkent Job Hansen won de Marzottoprij* maar hij was reeds zo ziek dat hij niet meer naar Italië kon worden gebracht om de prijs in ontvangst te nemen. Het is v-rwonderlijk dat de grote kwa liteiten van deze talentvolle schilder niet zijn ontdekt in het Nederland van na 1945. Hansen behoorde tot de groep De Ploeg uit Groningen maar hij is zijn eigen weg gegaan. Hij was bevriend met de bekende drukker-verzetsman H. N. Werkman die prachtige grafieken maakte. In 1953 heeft hij geëxposeerd in het Stedelijk Museum te Amsterdam maar eigenlijk durfde niemand zijn werk te tonen. Na de expositie in Schiedam gaat de ten toonstelling van 96 van de 140 werken naar Groningen. De heer Paalman hoopt dat de in Schiedam gemaakte en verkrijgbare catalogus van werken van Hansen de aanleiding zal xijn tot het sanxsuatetten van een monografie omdat bi} meent dat het -werk van Hansen dit waard is. In de cstalogns Is een kleurenfoto op genomen, verder een foto vsn Hansen en enkele foto's In zwart/wit vsn de wer ken vsn de schilder. De bekende mr. Ssndberg bleek bereid een voorwoord te schrijven. Voor een volle zaal in gebouw De Vluchtheuvel te Maasdijk gaf de gym nastiekvereniging de jaarlijkse uitvoe ring voor de dames- en herengroepen, tevens enige meisjesafdelingen. De leiding berustte bij mevrouw De Graaf-Simon, en de heer C. Valstar, die blijk gaven de leden goedgetraind ten tonele te willen voeren. Bij de meisjes viel vooral het goede werk op de even- wichtsbalk op; andere meisjes leverden in een Japanse dans, waarbij de teeners gekleed waren ais Japanse Geisha's, groot succes, fraai turn werk. De danesgroepen blinken uit door rit- mische oefeningen, terwijl klassikaal' werk op de evenwlchtsbalk van grote bedrevenheid getuigde. Met deelnemers van resp. 63, 58 en 57 Jaar, deden de heren-senioren het nog heel goed aan brug met ongelijke leggers. Het slotnum mer was een, door de A dames verzorg de dans; een spel van gratie en charme, belicht door sfeervolle kleureffecten. Dit stuk tumkunit werd een waardig be sluit van een mooie gymnastxekavond, die door de voorzitter van K.D.O., de heer J. de Bloois met uitreiken van ge schenken aan leiding en pianiste beslo ten werd. Half april komt een expositie werk van de Franse schilder Jean M te naar het Schiedamse museum, wordt een grote tentoonstelling fijne doeken belooft de heer Pi Een kleinere expositie van werk va Japanner Minovu Agata komt half Het is abstract werk, deze J aw studeert aan de Rijksacademie- te sterdam. De heer Paalman zal tra een deskundige de toelichting te geven hij de opening. Ook het historisch bezit krijgt dacht. Dat zal nog beter kunnen rechtervleugel van het voormalig Jacobsgasthuis is gerestaureerd, voorlopig krijgt veel van de oude verindustrie al een plaats in de k> die daarvoor de passende sfeer De heer Paalman is van mening het Stedelijk Museum te Schiedam eigen taak heeft, niet vergelijkbaar i aard met bet Stedelijk Mttseom Amsterdam. Hij wil trachten goedé i slties te brengen van moderoe I wtt niet xeggea dat hij oude verwaarlozen. Hij meent dat bet i dingen moet laten zien die actoeel es» dMWBMSt wil hij trachten voor tanen van andere kunstuitingen de te vinden. De voorstelling „Marieke van megen", die ander auspidën commissie Jeugdvoorstellingen té dingen dinsdagavond door de 1 JDe Nieuwe Komedie" in-de hoorzaal gegeven aai worden, was een week voor de datum van de uit ring geheel uitverkocht. Wachtmeester le klasse de ter We: is vanMaasland overgep naa- Melissant op Goeree en Ov ktc (Van een onzer verslaggevers) TVE afdeling Tlróffiftn ram de u Christelijk* Metealbedrijfsfeaad heeft vrijdagavond ia de Stadsgehoor zaal haar 45-jarig bestaan gevierd, waar boadspennlngmeester J. A -van Stapele niet minder dan vijftien Jubi larissen voor vele jaren trouwe dienst kon huldigen. De heren C. Hartman en A. van der Vatte spanden «net htm veertigjarig lid maatschap de kroon. Zij kregen sla aandenken een wandbord aangeboden. De gaoden CNV-epeVJ voor 25 traarwe jaren was er voor de beren S. Bot, J. den Breems, C. van Dalen, G. vaa Dorp. D. de Groot, J. Hofman, A. 3. van der Schaft; C. P. Stam. H. van Teijlingen, J. Troost, A. van der Veer, A. Verdijk en L Vons; htm «fames rkegen dozen bonbons. Omgekeerd had jubilaris Van der Valk weer een cadeautje voor de afdeling meegebracht en wel in «ie vorm v*n twee inschrijvingen van nieuw* leden. Hij riep de andere leden op dit voorbeeld te volgen, want naar zijn «mening houdt de groei van «ie GMB in Viaardingen geen gelijke tred met de groei van dc stad. Het ledental is in tien jaar gestae van 600 tot 756. Tevoren had voorzitter J. Troetel fa zijn openingswoord een aantal officiële gasten kunnen verwelkomen. Nacpens de Vlaardingse- Christelijke Besturenbond wocsnd* de heer J. Broedt da feestavond bij en verder waren er afgevaardigden van de GMB in Schiedam en van de plaatselijke KW- en KAB -metaafbonden. De heer Van Stapele verving bonds- voorzi',$*T H. Peter*, die deer «muten- digheden verhinderd was. Bij sei dat bij hei licht van de bijbel wegen ge vonden kturnea worden voor de nieuwe problemen van dexe tijd. „Wij hebben de taak de banier van de vakbeweging door te geven aan een volgende gene ratie." bedrijf van het blijspel „Het witte paard" (tm weiszen Rössl), dat het toneelgezelschap „Oni" onder regie van de heer A. Korpershoek op de planken bracht Het is een veimakeli^. stuk, waarin ons vooral het good* spel van Jan Klein als advocaat mr. Otto Siedler opviel. In het «lgemeen gaven ook de ander* spelers verdiessttelijke vertolkingen. Marri Bttjlevee al» waardin Joeefina Vo- geihuber was fa het begin wat al te vlot ohm* al spoedig herstelde zij zich zeer goed. Andere spelers fa «fit bedrijf waren A. Karperoboek (Leo Brandmejjer), Henk Jewafamus (Wilhelm Gisefce), Joke Don (Otilla), Cis» a Mensmga (Charlot te), Jan Kalden (Bach), Kitty Mantel (Rest). Else Beswezda (Kracher), Jan ata Baatenbnrg-de Jong (KSthi), Jan de Voogd (Franz), Dicky Hotaans (Picol- S»>, Els Klein CSUtzi), Leen Noordzij (Arthur Scbülzhehner), And ré de Btoe- m# (Walter Hinsetoïan) en Una v. <L Boo- gerd CKUartje). De muztefccM) „Insuline*" bracht als afwisseling vlotte en prettig jn bet ge-' hoor liggende moadkal* bijdragen. Hoewel de zaal nog niet half vol was viel de opkomst om niet tegen, maar „de Stadsgehoorzaal" was voor deze avond wel wat te boog gegrepen. Irene: SVC Postduif. Feestavond. 20. Muds Sacrum: Gebrs. Vincent, Feest- Dagblad „De Rotterdammer" Schie-1 damse redactie Lange Kerkstraat 82. tet 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen ▼oor redActteaangelegeaheden. Agentschap H. J. Troost. Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tentie* en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummer»; Brand alarm 69123, poiitie-alarm 64666; GO en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidutna- itriat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of Bt Janskerk", 9—17. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Bausen en Amerikaanse Grafiek. zij alle gebreken in het voertuig weg-1 bewerken en timmeren met totaal 225 |len en geschikt zijn voor de metaaibe- werken. Een grote vreugde is het dan leerlingen. werking volgen in het tweede leerjaar ls «r gereden kan worden met het! In mei 1962 is de school uitgebreid i „algemene metaalbewerking". De toe eigen voertmg. Het Is een groot mis- j met twee praktijklokalen voor twee meu-1 komstige timmerlieden volgen het twee- yerstand te denken dat Net vak van dej we vakrichtingen: electrotechmek en de leerjaar „algemene houtbewerking" handarbeider van minder betekenis1 autoherstellen er waren in totaal voor I De meeste teerlingen die het tweede zou zijn dan dat van de kantoorbe-j de vier vakrichtingen 440 leerlingen aan-leerjaar „algemene metaalbewerking" fl I WA71 ff n tl ril ra a an vr sa or t m n #-J i I WaK),.>„ J wezig. Bij de aanvang van de nieuwe Op de Christelijke Technische School cursus op 2 september a.s. moet de voor Schiedam en Omstreken ontvangenleerhng zes klassen van de lagere de leerlingen een zeer ruime algemene i school hebben doorlopen, ongeacht de vorming en daarnaast is hun opleiding - mtueel verder In bijzondere gevallen kunnen U. er op gericht dat zij eventueel kunnen studeren aan UTS. en andere voortgezette inrichtingen. Directeur H. van de Waal zal in de komende weken weer vele gesprekken voeren met oudera die hun zonen op deze school willen plaatsen. Deze school heeft namelijk niet aïleen leerlingen uit Schiedam maar bij de vierhonderd jongens zijn er uit het ge hele Waterweggebied tot aan Den Haag toe. Het technische beroep heeft in de moderne wereld een toekomst en daar om hoopt de heer Van de Waal dat dezer dagen vete ouders en toekomstige leerlingen hun schreden naar de school in Schiedam zullen richten. De Christelijke Technische School ie Schiedam is een rtreefcechool. In augus tus 1959 is deze school in gebruik geno men voor twee vakrichtingen: metaal- Gymnagiumleerlingen L.O., tot de tweede klasse worden toegelaten. De school heeft een vijfdaagse werk week, omdat 's zaterdags de school ge sloten is. Aan alle vakrichtingen gaat een eer ste algemeen leerjaar vooraf. Dit alge mene Jaar geeft een algemene vorming en vormt tevens een geleidelijke over gang van de lagere school naar het tech nisch onderwijs. Hierdoor wordt de be roepskeuze een jaar verschoven en kun nen directeur en leraren van de school nadat zij een jaar de gelegenheid heb ben gehad dc aanleg van de leerling te observeren. Leerlingen die zich aangetrokken vos- hebber, doorlopen gaan nog een jaar ver der m de vakrichting metaalbewerking en hopen dus na drie jaar het getuig schrift te behalen hetzelfde geldt voor de toekomstige timmerlieden. Na afloop van het tweede leerjaar „algemene metaalbewerking" vindt een selectie plaats voor de toekomstige elek triciens en autoherstellers, die dan nog twee jaar de gekozen vakrichting gaan volgen en dus na m totaal vier school jaren het getuigschrift kunnen behalen. Onbekendheid met de stadie mogelijk- heden van het Lager Technisch Onder wijs en vooral het ontbreken van een behoorlijke doorstroming naar het «Ug- onderwijs op hoger nivean, heeft bij ve le ouders een onderwaardering voor dit onderwijs doen ontstaan. De^ Christelijke Technische School heeft ten doei bij de leerlingen, met de erkenning van de Hei- g* Schrift als Gods Woord, de grond slag te leggen voor htm vorming tot fee- de en zelfstandige mensen fa de maat schappij en tot bekwame vaklieden m de gekosen vakrichting. SCHIEDAM: Ned Btrv. (Geref.) Evanseb sattej Irona 10 da H Jimgebrvur Heyplaat «n 1» VrMtevkerk tte G Split Utrecht. Chr.. Geref. Kerk: 9J0 teestUeuit en 14.30 ds J C vsd Ravenswaay, Scheveniagen. Gereformeerde Kerkt Oosterkerk 10 ds H 3 Heynen. Flaardtnren en 17 «te J E Beo- «rtfee, Hoogvbet; Kethet De Ark 950 ea 14JO «te J Cauvto; Kantine BC3T BOM Bonnest**» GreteUan 259 10 ds W A Krij ger en 17 ds 3 Couvée: De Goede Haven 10 «is 3 Nawtjn en 17 ds A A Krijger: JuUaoakeric 10 ds 3 E Hendriks «en 17 ds 3 Nawtjn. Ood-KathoUeke Kerk: 10 H Mi*. Gereformeerde Kerk t Vrije e- maakt): 930 en 1630 «te C Vonk. Herr. Gemeente: Grote Kerk 10 dr L 3 Caze- mier en 17 ds ir D HarteveM. Deltehaven; Betheikerk 10 «te H W Hemmes au 17 «te J D SmXte: Opetamünzskerk 10 ds A Hoff man en 19 ds J O Smid»; Vredeakertc 10.45 ds D J Spetter en 19 de G Spilt Utrecht Evangelisch Lutherse Gemeente: 10 ds 3 G van der Ha»gen. Ned. Protestan ten Bond: 1030 «Is A D Kfaeaaeeo. Hap. ttetengemeente: 19 ds R Railing Irene. Leger des Hells: 10 heiliging*dienst, 18.43 OpeahKrtitprediklng Gerrit Varboocsiraat 19.30 vertoestogssamenkomft. Vrije Chr. Geref. Gemeente: 14 en 16 «lx 2 J JJsselstelr,. Ood-Geref. Gemeente: 10 en 17 Dienst VLAARDINGEN: Here Gem: Grote kerk 10 «te P Zijlstr», 17 «te 3 van Noort. H. C. 42: Rehotxrthkerk 9 en 10 30 «te D Koor - man», 18 ds, S v d Bos: Betheikerk 10 ds Bouterse, 19 «te P A KAzener van Delft: Immanuelkerk 10 da S v d Boe, H Avond- m»aL 1# ds J van Noort HC 42; Nieuwe Kerk 10 wika I Kandel. Jcüfddteart, ond. „Geen d»ien. maar ivoorden". 17 u «te W J Koikert. HC 42; Westwijkkapei 9 geen dienst 1030 «te P v d Vloed. Geref. kerk Ooste-kerk 10 «te H Zandbergen 17 dr F L Bos: Emmauskerk 9 en 1030 dl R 1 Kou- weuhovea. 17 ds H J Beynen; Pnieikerlt 9 en 1030 di UI Muteer, 17 da Joh, Lever; Maratiathakerk 10 «te Joh Lever, 17 da L H J Kouwenhoven. Geref. Gem: Kerk West-Nieuwland 10 en 17 ds L Huisman. Christ Geref. Gem: Dijksteeg 6, 10 en 17 ds H van Kooien, van Werken dam. Christ «eret. Kerk; Kerk Emma straat 10 dhr P Sneep, 15 ds H van Leeu wen. van Rotterdam-West; Aula H. de Cock- school, Fh. «le Goedestraat 10 dienst. 17 30 «ihr P Sneep. MAASSLUIS: Herv Gem 10 ds K M Vogel. 19 u «te H F Meijer. Zonimweelde 10 «te H F Meijer: Jeugdkerk 10 (Sursum Cord adhr L v d Pol en (Geb. Gen. de Wetetr. 2) dhr M 3 Siepman; KUteerkerk 10 (Cat. lak. Gr. Kerk) mevr. H Meijer-Visser. Geref Kerk 930 «te E J Duursema, 1630 ds K W Derckseo. Mananathakerk 9.30 u «te K W Derckaen: 16.30 E J Duurcema. Geref, kerk (vrijgemaakt) 830 en 14.30 «te A Veldman van Rotterdam. Chr. Geref kerk 930 en J6.30 «te H P Brandsma van Rozenburg. Ned Pret Bood 10.15 «te H N Bierman van Breda. Baptisten 10 voorg C. v d Vila, 20 u evang. J. Scinu- ren van Rotterdam. Leger des Hells 10 HelUgiogadtenst 18.43 Giekluohtaa- nvenkomst op de Markt «ra 1930 Verlos- amgwamesvkomat o.l.v. kapt 3. Ariase. Vrtjatcnlg hervormden: lé.30 d* y* Os MAAfflANb: Herv. Oeen: 10 ea 19 H] 3. Keijzer. Geref kerk 10 «a 1430 «te J. Ir. L' -ii ROTTERDAMSE met zijn deze week weer aan het werk gegaan nadat eerst alles van aneeuv en ijs was gezuiverd. De eersten die aan bet werk toge waren de betcnvlechters, zij maken n de bewapening voor de laatst* mote van de twee tunnelstukken, die vans december onder de sneeuw hébben ge legen. Van dit tunnelgedeelte zijn d beide eerste stukken reeds in het na jaar gereed gekomen. Die liggen nu hun plaats bij de Leuvehavenmonding.| Wanneer deze derde en vierde mo kunnen worden afgeleverd, uitgeva en naar de Leuvehavenmonding ge sleept valt niet te zeggen. Want aa het eigenlijke betonstorien en zelfs aa het meer dan haaks buigen van betoi ijzer kan nu nog met worden gedacht,} daarvoor moet de temperatuur hoger zijn. Nu is het betonijzer bros en aisl men het op de buigbank verder dan; haaks probeert te buigen, breekt bet Maar op het werk op Van Brienenoord I is een gi ote voorraad reeds van te vo- j ren gebogen betonijzer aanwezig en dat kan zonder moeite worden gevlochten, j In ieder geval wil men nu bekisting en. 1 wapening zover gereed krijgen, dat. zo-1 dra de temperatuur het toelaat, de be ton kan worden gestort. De betonij ze rvlechters hopen, dat het aroge en zonnige tveer voorlopig nog zal aanhouden. Want als er een bui ijs koude regen of nog erger een pak sneeuw naar beneden komt, moet het werk weer worden afgebroken. Er worden naar aanleiding van dé met de bouw en het vervoer van dé twee eerste tunnelstukken opgedane er varingen enkele nieuwigheden toegepast m de vorm van een ander «n naar men. hoopt beter systeem van ballasten, In de nu in aanbouw zijnde tunnelstukken worden losse, cilindervormige ballast.'- tpks gemonteerd, die een betere dich- ting en aftrimming toelaten. Want het1 aftrimmen van zo'n tunnelmoot voor het uitvaren en vervoeren dient even zorg. vuldig te geschieden als het aftrixnmea vaa een onderzeeboot. WvSrio.. *m««i i*f t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1