Faustuswrak moet naar grotere diepte glijden olc nieuwe c.a.o. >eambten metaal ■Mi ■B EMi SS m m samen Kadavers van varkens als voedsel benut IS Moeder wilde dochtertje eis 4 jaar Zuigerskarwei Februari had voor P. T. T. een staartje ie neemt proeven Hindernis voor Erdal-concem ook in België BESLISSING NA DUIKERSONDERZOEK: Niet machteloos tegenover gVICp. Na moeizame onderhandelingen Postorderfiets herstellers taboe? Eindhovens Dagblad voldoet aan verzoek staatssecretaris D1 Maar vooralsnog tekort aan uigen Omvangrijke verwaarlozing En de VU-studenten ontdekten: POTTER'S ROTTERDAMMER pagfnA 3 ZATERDAG 2 MAART 1963 foodwinkel C en A boven het water? reen bom in Parijse rechtszaal Toen in november 1952 de Faus tus bij de Hoekse Noorder pier vastliep, vervolgens losraak- voor toelaten te en door de aam heen sloeg had niemand kunnen denken dat het wrak meer dan tien voor Rotterdam bijzonder lijk zou kunnen zijn. Toch is dat zo en daarom begint maandag een (van een onzer redacteuren) karwei om het diep in de modder vastgezogen schip naar grotere :en dat het "I jaar later «TO tCDC 801161)611 der hinder- O 1 diepte te werken. De kwestie is dat de monding van de Waterweg uitgediept moet wor den met anderhalve meter. Dat houdt verband met Europoort. Zo spoedig mogelijk moet de vaargeul naar de tijdelijke ingang van de zee haven geschikt worden gemaakt voor schepen tot 100,000 deadweight. Advertentie 'an onze sociaal-economische redactie) vakantie met één dag bij de on- Ook de vijftig a zestigduizend derhandelingen over de volgende c.a.o. prioriteit zal worden ver- leambten in de metaalindustrie lebben thans een nieuwe collec- |eve arbeidsovereenkomst. Na angdurige en moeizame onder- landelingen werd hierover gister avond in de Centrale Commissie, waarin de bij het overleg betrok- ten partijen vertegenwoordigd ifaren, volledige overeenstem- 3g bereikt. De salarissen zul- en -een „^algemene verhoging on dergaan van 2hi% plus 1% ter Compensatie van dé hogere pre- iie voor A.O.W. en A.W.W. Even als de handarbeiders in de letaalindustrie krijgen de be- abten nog dit jaar vakantiever- iging. Overeengekomen werd erhter dat aan uitbreiding der Tegenzet van bonden leend. Pensioenen Overlast mmmmi -X i E DIENST luchtvaart ;van. het korps Rijkspolitie is gisteren begonnen, met een nieuwe proef: samenwerking tussen het Cessna- vliegtuig :inde-lucht en de witte Porsches op'de weg/Met.behulp van de mobilofoon kunnen de mannen, in het vliegtuig en die op de weg een direct géëprek met elkaar voeren. v Het geval van verwaarlozing va» „een-.kopral varkens op de gorzen van eiland Goeree- .Qyerflakkee bljjkt- veel omvang» rijker te:zijn, dan we gisterenireeds konden melden.' In plaats van mis schien tien zou het aantal var- kens, dat daar de afgelopen winter als gevolg van koude en voedsel gebrek is omgekomen,-wel hon derd kunnen zijn. Men vindt er zelfs aangevreten kadavers, het geen er op zou kunnen wijzen, dat de nog in leven zijnde varkens deze kadavers als voedsel hebben benut. „Hollandsche molen'' veertig jaar (Van een onzer verslaggevers Zestien leden van de oratorische studentenvereniging „Olympos" van de Amsterdamse Vrije Uni versiteit hebben een dikke streep gehaald door de plannen van de regering om de liefelijke Zuid-Hol landse poldergemeente Zwammer darn op te heffen. Vandaag is na melijk officieel verklaard, dat het dispuut na langdurige historische onderzoekingen heeft vastgesteld, dat de vroegere bisschop van Utrecht een kerkvorst die evenveel kerkelijke als politieke macht bezat omstreeks het jaar duizend aan Zwammerdarn de stadsrechten heeft verleend en wel „ten eeuwigen dage". Hetgeen dus wil zeggen, dat het wetsont werp aangaande de opheffing nie tig zal moeten worden verklaard. Althans zo luidde de conclusie van de Amsterdamse studenten. Hoogtepunt GROEI WENSEN" Colporteur misbruikt naam van fonds Jij de gemeente Amsterdam is op tl ogenblik een plan in studie de |odwinkel voor C en A (na de brand het Damrak gedeeltelijk dakioosi Jr bouwen boven het water van het mrak. naast het beursgebouw. Met rederijen die in dit gedeelte van Damrak zijn gevestigd, o.a. de ndvaartrederij Pias, zijn de afgeio- n week besprekingen nierover ge- lerd. Je zittingzaal van het gebouw waarin Franse bijzondere militaire hof in •rijs de zaak tegen de beklaagden in I mislukte aanslag op president De gulle in Petit Ciamard behandelt, werd pteren inderhaast ontruimd, nadat van onbekende een telefoontje was bin- agekomen, dat de zaal zou worden eblazen. Je waarschuwing kwam tijdens een Iderbreking van de zitting, doch er wa in toch nog vele mensen in de zaal |ijven zitten, in afwachting van de ortzetting van het proces. De zaal hierop onmiddellijk door de dienst- fende gendarmes ontruimd. Sen grondig onderzoek leverde ech- niet# verdachts op en de zitting werd |A ook later hervat. Om echter geen Nico te lopen, werden alle toeschouwers in de publieke tribun» en zelfs de ad- coaten gefouilleerd alvorens zij de zaal mochten betreden. "UW. m }h de griep in Nederland om zkh heen grijpt, k het voor iedereen belangrijk te weten „Wat kan ik docnr' Eenvoudig dit: kruip onder de wol, zodra a meent het te pakken te hebbes. Raadpleeg hw dokter. Hij zal tr geen bezwaar tegen hebben, dat a intussen zelf een verstandige maat regel neemt door Aspirin in te nemen. Aspirin waar Bayer achter staat. Neern de grote voordelige gezins verpakking, dan bent a goed voorbereid. (Van onze sociaal-economische redaetïe) De Christelijke bond van rijwiel- n motorhandelaren, de R.K. bond dor het rijwielkleinbedrijf en de Ai- emene bond van ondernemers in liet rijwielkleinbedrijf hebben hun leden een raambiljet gezonden met het'volgende opschrift: Kennisgeving van de erkende vakhandel. Rijwie- en van postorderbedrijven e.d. wor den niet gerepareerd". De bonden hebben daarbij geadviseerd in het vervolg geen fietsen meer te herstel len, die niet via do erkende rij wielhandel zijn verkocht, en hun (lanten daarvan op de hoogte te stel en door middel van het raambiljet. Met toenemende zorg, zo vernamen rij van de zijde van het Centraal bu reau voor de rijwielhandel, constateren ie erkende verkopers van fietsen, dat het aanbod van rijwielen buiten de normale handel" eerder stijgt dan af neemt. Sommige postorderbedrijven bie ten goedkope rijwielen, aan, waarvan Se prijzen variëren van 75 tot 100. :Ook warenhuizen verkopen al geruime jd rijwielen en onlangs is een groot winkelbedrijf in kruidenierswaren een Ireclamecampagne begonnen. waarbij 'fietsen voor spaarzegels in het vooruit zicht worden gesteld. Deze rijwielen worden alle betrokken van fabrikanten, die niet via de vakhandel leveren. Eén en ander komt de rijwielhande laars bijzonder ongelegen, voor al ook omdat de afzet als gevolg van de lange winter toch al een knauw heeft gekre gen en zij bovendien nogal, nadeel, ondervinden van de import van goed-: kope fietsen uit het buitenland, voorna-, melijk uit landen achter het ..ijzeren gordijn", waarbij vooral Tsjechoslowa- kije zich duchtig weert. Bij de salarisverhoging werd bepaald, dat de verhoging in de salarisschalen minimam ƒ14 zal bedragen op de leef tijd van 23 jaar, terwijl de beambten- salarisschalen voor jongeren een even redige minimumverboglng zullen onder gaan. De inkomens der vrouwelijke beamb ten worden opgetrokken tot 90 percent der vergelijkbare salarissen' voor wan nen enwel op 1 juli a.x. Verder werd overeengekomen dat de gemeentegcoep A-7 zal worden afge schaft, waardoor in deze groep vallende gemeenten worden ondergebracht in A- 6 en het bestaande salarisverschil van ƒ14 wordt teruggebracht tot iZ. De langere jeugd vakantie, die tot dusver genoten werd door beambten tot 18 jaar. zal nu ook ten goede komen aan 19-jarigen. "Verder zal de period», gedu rende welke in' geval' van ziekte aan spraak kon worden gemaakt op een.uit keringgelijk'aan'het netto salaris met een maximumduur, van 2ti jaar voor de onder de bepalingen van-de'ziekte wet vallende beambten, worden verlengd. Hierbij wordt een aanbeveling in de nieuwe c.a.o. opgenomen ten gunste van de beambten, die een inkomen boven de „loongrens" hebben. Reeds eerder werd overeenstemming bereikt over een pensioenregeling, di» nu in de c.a.o. zal worden opgenomen. Deze algemene pensioenvoorziening zal per 1 maart 1963 in werking treden en vooral van grote betekenis zijn voor de ongeveer 10.000 beambten, waarvoor tot dusver geen pensioenvoorziening bestond Aan deze pensioenvoorziening is een aantrekkelijke spaarregeling gekoppeld. Van werknemerszijde werd nl. aanvan kelijk de wens geuit om de pensioen regeling te laten begiopen op 18-jarige leeftijd,doch de werkgevers voelden meer voor de 25-jarige leeftijdvoor mannen en de 30-jarige'leeftijd voor vrouwen, overigens niet om financiële redenen. Uit dit verschil instandpunt .is een spaarregeling tevoorschijn gekomen, waarbij de mogelijkheid voor deelne ming wordt geopend voor de werkne mers beneden de leeftijd, waarop deel neming in de voor hen geldende pen sioenvoorziening verplicht is. De spaar ders ontvangen een premie van honderd percent. De nieuwe c.a.o. zal na goedkeuring door de Stichting van de Arbeid met terugwerkende kracht ingaan op 1 janu ari jl. De onderhandelingen zijn aan zienlijk vertraagd door de omstandig heid. dat de rooms-katholieke beambten- bonden enerzijds en de twee andere werknemersbonden (CMB en AKMB) anderzijds onderling geen. overeenstem ming hadden inzake de voorstellen, die aan de werkgeversorganisaties zouden moeten worden gedaan. Daarom gaan twee zuigers van de Kon. Mij. tot het uitvoeren van Werken Adriaan Volker N.V. maandag aan de slag. Het wordt de taak van deze be wakers der vaargeulen de Faustus naar grotere diepte te krijgen. Want het wrak ligt bepaald in de weg. Weer geeft dus de Faustus moeilijkhe- den. Na de ramp reeds vormde het vergane schip eên obstakel voor de scheepvaart in de mond van de Wa terweg. Daarom werd jaren geleden overgegaan tot verplaatsing van het wrak. Het gelukte met behulp van een zandzuiger naast de Faustus een kuil te maken, waar vervolgens het schip in gleed. MAAR toen de Europoortprojecteu op gang kwamen en studie werd ge maakt van de toegangswegen en de vereiste diepte in verband met de steeds grotere schepen kwam vast te staan dat de Faustus nog niet onge vaarlijk was. Grotere diepte ter plaat se is. vereist. Daar komt nog bij dat het wrak voortdurend verder in de modder daalt en daardoor een kuil veroorzaakt, die weer hinderlijke stro mingen geeft. Ook blijkt dat de staal- massa onder water afwijkingen op magnetische kompassen geeft. Maandag start een nieuw Faustus-hoofd- stuk. De zuigers beginnen met het wegzuigen van modder, waardoor het wrak weer vrij komt te liggen. Dat werk gaat dag en nacht door. In verband hiermee is de scheepvaart verzocht bij het passeren van de zui gers zoveel mogelijk ruimte te laten en zoveel mogelijk vaart te vermin deren. Als dat nodig is zullen ten be hoeve van het verkeer de zuigers wor- Op het plein voor het stadhuis van Zwammerdarn- werden de Amsterdamse studenten gister middag allerhartelijkst ontvan gen. Behalve dat het stadhuis er geruime tijd van op stelten stond, veroorzaakte het bezoek ook in het dorp een hele oploop. den verhaald in zuidelijke richting. De Rijkshavendienst heeft bekend ge- maakt dat het verhalen kenbaar zal zijn zowel bij dag als bij nacht aan oranje flikkerlichten op de zul gers. Op het telegram van staatssecretaris Calmeijer aan het „Eindhovens Dagblad", waarin hij verklaarde noch de woorden „roomse rotstreek" noch de woorden „roomse rel" of een uitdrukking van deze strekking te hebben, gebezigd, en waarin hij het blad om rectificatie ver zocht, schrijft het blad in een in zijn editie van heden verschenen hoofd artikel: „Wij voldoen bij dezen aan zijn ver zoek en nemen er acte van dat de staats secretaris dus ook het subsidiair door ons aangevoerde ontkent. Omdat ons anders ter ore gekomen was. heeft in ons blad van 14 februari onze parle mentaire redacteur zijn samenvatting van het verloop der zaak „het pleit- verbod" tot die datum besloten mei een alinea, waarin hij uitdrukkelijk stelde, dat het ons er niet om te doen was een rel te maken, maar dat de rechts zekerheid de drijfveer van onze. be schouwing was geweest. Dat is ze nog." In het hoofdartikel wordt verder ingegaan op publikaties en commentaren rond het „pleitverbod", waarbij de aan de staatssecretaris toegeschreven uit latingen geen rol meer spelen. 0 De eerste ontmoeting van een Brazili aans oorlogschip met de Franse kruiser „Tartu". die ter bescherming van Fran se kreeftenvissers naar de Braziliaanse wateren was gezonden, heeft Vrijdag ochtend ter hoogte van Natal, d« hoofd stad van de provincie <Rïo Grande, plaats gevonden. De schepen wisselden met vlaggen groeten uit, waarna de Brazili aanse torpedobootjager wegvoer JhONDERDAG 6 november 1952:zware.storm, .de loods- dienstenworden gestaakt. Hét Panamese schip Faustus'tracht, in de- vroege'ochtend zonder loods de'Waterweg in te komen. Vergeefshet vaartuig strandt bij de pier omstreeks -half vijf in: de ochtend. En dit was de weinig b enijdenswaardige posi - tie, waarin de Faustus in de loop van die dag verkeerde. De vol gende dag zou het schip door de pier heeri slaan. Deden van de veeartsenljkundige diensl die gisteren samen niet de Vereniging voor Dierenbescherming en de politie een onderzoek ter plaatse instelden ver klaarden nog nimmer een toestand als deze te hebben waargenomen. De eige naar, boer S. uitMelissant wist zelf niet hoeveel varkens hij had. Het was een zogenaamd» wilde varkenshouderij. Zeugen en beren'leefden er met elkaar en af en toe ging de boereens kijken, of het aantal zich vermeerderd had. Gistermorgen brak een brandje uit op de vuilnisbelt, waarbij het Tarfcens- kot stond. De varkens verwarmden zich bij het vuur. Het terrein is .inmiddels tot besmet gebied verklaard. Men tracht nu de'kadavers op te sporen en te vernietigen, want zolang de winter aanhoudt is - het gevaar voor besmet ting aanmerkelijk kleiner. Tegen de eigenaar., heeft - de. politic procesverbaal opgemaakt terzake meer dere overtredingen, eventueel mi»dri}- Advertentie) MENTHOI.PEI.ieTS Teden hoest en KéelpiO Uitwerking frappant De maand februari had voor een Rotterdamse postbeambtenaar een (klein) staartje. Hij verwisselde bet cijfer acht op zijn datumstempel voor een negen cn voorzag met kloeke hand de achterkant van een expressebrief met de datum „29 februari 1963." lekkerbekkende philatehsten moeten we teleurstellen: geen der curieuze dagstempels zijn op frankeerzegels terecht gekomen. Hoeveel geadres seerden hun post, op een niet be- staande dag afgestempeld, in de brievenbus hebben gekregen is nog - niet bekend. ,,De Hollandsche Molen", vereniging tot behoud van molens in Nederland, heeft vanmiddag in Krasnapolsky in Am sterdam onder voorzitterschap van ir. F. Stokhuyzen haar algemene ledenverga dering gehouden, waarop tevens het veer tigjarig bestaan van de vereniging werd gevierd. Vertegenwoordigers van enke le ministeries luisterden de bijeenkomst met hun aanwezigheid op. Uit het op de jaarvergadering uitge brachte 39ste jaarverslag niet het 40ste, omdat in 1945 geen jaarvergadering werd gehouden blijkt dat het aantal nog aanwezige molens per 1 februari van dit jaar op 970 kan worden gesteld. Hiervan worden 315 nog als werkende beschreven. In Zwammerdarn is de ontdek king"van de studenten met waar gejuich begroet. De hele dag is het er feest en vanzelfsprekend zijn de Amsterdamse ..jonge heeren" daar van het middelpunt. Vandaag zijn alle zorgen vergeten.' De soevereini teit in eigen kring viert hoogtij! Zei is de praeses van het dispuut, van wie verteld werd dat hij eeri ingetogen man zou zijn met bovendien een al lergisch linker been voor opdooiwa- ter, toonde zich helemaal „uit". De aankondiging van het gebeuren van vandaag had gisteren reeds plaats. Om tien uur 's morgens vertrokken de studenten per autoped uit de hoofdstad, begeleid door een rijdend vat, waarin beslist niets verzuurde. De dertig kilo meter, die hen scheidden van de ande re ..Dam-stad" legden ze in een groot aantal uren af. Onderwijl kwistig pro pagerend. dat Zwammerdarn hoe dan ook zelfstandig wil blijven. ons nog. niet bekend.. Indien" mogelijk zouden zij vanavond nog naar „hun stad" vertrekken. De aankomst in de bedreigde stad vormde een hoogtepunt. Er was veel volk op de been en voor het gemeente huis deed het college van burgemees ter en wethouders reeds zijn opwach ting. Verliep de kennismaking mis schien nog wat aarzelend, in de raads zaal bleek al het ijs al te zijn gebro ken. Burgemeester Van Dobben van Bruyn vertelde eerst het een en ander van de moeilijkheden in Zwammerdarn eu deed de praeses van het Amsterdamse dis puut daarna een geschrift toekomen waarin de perikelen nogmaals duidelijk uiteen werden gezet. Om 's avonds nog even te lezen, waarvoor de voorzitter van de stuntcommissie van „Olympos"' hartelijk bedankte. Het enige wat wij op dit moment hebben aan te bieden zijn ons bloed, zweet en tranen", ver troostte hij. Actiecomité-voorzitter van het zelf standig-wil! end-worden Zwammerda verklapte tenslotte, dat zich ook een dispuut van de Leidse universiteit had gemeld als de kandidaat-bevrijders van zijn stad. Toen het evenwel vernam, dat ..Olympos" de eervolle opdracht reeds was gegund, veranderden hun sympathieke gevoelens voor de zaak in een soort oorlogsverklaring jegens de Amsterdammers, welke strijd ook van daag zou worden beslecht. Of de op perkament geschreven oorkonde der stadsrechten van Zwammerdarn nog in het bezit van de Amsterdamm»si is, i§ Dit heeft de commandant van het korps, majoor jhr. B. W. F. de Beau fort gisteren op een persconferentie ter gelegenheid van het 10-jarig ju bileum-van de dienst meegedeeld. De automobilist kan op deze wijze van uit de lucht in dei gaten worden ge houden en mocht.'hij. een. overtre ding begaan, dan loopt, hij de kans éven later door een van dê Porches t* -worden aangehouden, aldus jhr. da Beaufort ■.- ^Overigens moest d» commandant "er direct aan toevoegen dat dit nieuwe systeem 'waarschijnlijk voorlopig niet °P grote schaal zal kunnen worden toegepast. De dienst luchtvaart be schikt namelijk maar over één vlieg tuig. r'Weliswaar heeft men nog steeds de thans meer dan 20 jaar oude Auster achter dé hand een. onverwarmd toestel voor twee personen maar gevreesd wordt, dat dit vliegtuigje Zich binnen afzienbare tijd meer in zijn element zar voelen in een museum dan in de lucht. De dienst in de lucht heeft ro'n vlucht genomen, dat men deze feite lijk niet meer naar behoren kan ver richten met. het ene moderne vlieg tuigje,- aldus jhr. de Beaufort. De dienst luchtvaart werd gisteren precies tien jaar geleden op Schiphol geïnstalleerd, dank zij het initiatief van de toenmalige directeur-generaal van het ministerie van justitie. Aanvankelijk -kreeg de dienst nog een beperkte taak: controle op de burgerluchtvaart op alle Nederland se vliegvelden, da identificatie van slachtoffers bij ongelukken van Ne- deriandse vliegtuigen look ia het buitenland), alsmede.-bet onderzoek naar mogelijk misdrijf: en-het'po litiële .toedicht op Schiphol -en op. die vliegvelden in Nederland, waar dit ressorteert onder de Rijkspolitie. In de loop van de afgelopen tien jaar is de taak echter aanzienlijk gei groeid. "Wij maken luchtfoto's van een gevaarlijke kruising, aldus jhr. de Beaufort. Als daar later een Ongeluk gebeurt wordt dat er in getekend en de rechter heeft een prachtig over zicht van de situatie. Bij spoorwegongevallen; bij branden en bij moorden of spoorloze verdwij ningen van kinderen maken wij ook luchtopnamen. Men kan dari de oorza ken van deze rampen gemakkelijker opsporen omdat men vanuit de lucht meer details signaleert dan op de grond. Ook bij verkeerscongesties op drukke dagen, tijdens droge en hete zomer maanden boven het beboste midden- Nederland ten behoeve van de bog. brandweer, en bij uitzonderlijke win ters wanneer automobilisten zich op gevaarlijk ijs van het IJssekneer wa gen, heeft het spiedend politie-oog in de luchtzijn nut duidelijk bewezen. Maar, zegt jhr. de Beaufort, wat on ze uitrusting betreft staan wij ver ach ter bij vele van onze buitenlandse col lega's". In andere Westeuropese landen beschikt de politie zelfs overhelikop ters, Deze staan echter nog niet eens op zijn verlanglijstje omdat ze "bijzon der duur zijn in gebruik. Wel echter, hoopt de commandant dat hij op z'n' minst in de naaste toekomst .een mo derne vervanger zal krijgen voor de sterk verouderde Auster. En mét hem de negentien man van zijn dienst. „Een misselijke streek" noemde de Amsterdamse politierechter mr. F. H. J. ten Kroode het gedrag van de 51-jariga colporteur H. L. uit de hoofdstad, die begin december aan verschillende men sen stukjes zeep verkocht en zich daar bij valselijk legitimeerde als colporteur van het televisiefonds van dr. Van Swol voor het gebrekkige kind. Conform de eis werd hij veroordeeld tot een voor waardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van drie jaar' en een geldboete van 50 of 10 dagen hechtenis. Per autoped zijn de leden van het Amsterdamse studentendispuut gis termiddag naar Zwammerdarn ge komen. Men-.deed er -weliswaar,een groot aantal uren - over,-:- -maar -de goodwill, die bedreven werd was dan. ook niet'van de'IÜehL Vier jaar. gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest heeft de officier van justitie bij de Amster damse rechtbank gistermiddag ge- eist tegen de 30-jarige mevrouw Th. M. van der L.-O. uit Medem- blik, die in het begin van 1960 in Amsterdam heeft geprobeerd haar zesjarig dochtertje door gasver- stikking van het leven te beroven. Poging tot moord achtte de offi cier van justitie bewezen. Als mo tief daarvoor noemde hij „het oprui men van een hindernis voor een toe komstig huwelijk", omdat de nieu we minnaar van de vrouw steeds moeilijkheden veroorzaakte over dit kind uit eén vorig huwelijk. „Deze vrouw heeft niet alleen gezondigd te gen het recht, maar ook tegen de natuur door, als moeder een eigen kind te willen doden", oordeelde de officier van justitie mr. H. E. van Renesse. De poging tot moord of doodslag kwam pas in het midden van het vorige jaar aan het licht nadat de echtgenoot van de vrouw van een 13-jarig buurmeisje had gehoord wat zich in 1960 in de keu ken van een woning aan de Lindengraclit in Amsterdam had afgespeeld. De man ging naar de'politie. Mevrouw Van der L„ die toen nog niet met Van der L. was getrouwd, woonde in Amsterdam samen met haar zesjarige dochtertje Yvonne. Een ander kind uit het in 1957 ontbonden eerste huwelijk was in een tehuis ondergebracht. Overdag werkte de vrouw. In het huis leerde zij de ma troos Van der L. kennen en er wer den trouwplannen gemaakt. Al spoedig bleek dat dit huwelijk werd bedreigd door de aanwezigheid van Yvonne, die meer van haar moeder bleek te hou den en het steéds aan de stok had met de jaloerse nieuwe vader. Ook tussen de *cht«JUe(i«a ia «pé entstonden geregeld ruzies over het kind en de man .was al menigmaal kwaad het huis uitgelo pen. Dat deed hij ook op de bewuste avond in 1960 toen mevrouw Van der L. van plan was Yvonne té wassen en naar, bed te-brengen. „Als het kind dood is zijn de moeilijkheden voorbij", redeneerde zij op dat moment, doch thans kon zij zich deze „abnormale ge dachte" niet goed meer voorstellen. In ieder geval bekende zij voor de recht bank grif de ten laste gelegde feiten. Zij zei dat zij In paniek had gehandeld. In de rapporten werd de vrouw, die thuis een zeer slecht leven had en op 18-jarige leeftijd een gedwongen huwe lijk sloot, volledig toerekenbaar ver klaard. „Een zwakke persoonlijkheid, die in paniek heeft gehandeld", heette het in de rapporten. De vrouw liet blij ken dat ze over haar daad niet had na gedacht. De officier van justitie, mr. H. E. van Renesse. meende daarente gen dat de voorbedachte rade aanwezig was. Vandaag heeft in St. Truiden (in Bel gisch Limburg) de officiël.e opening plaats gevonden van een produktiebe-. drijf van de n.v. maatschappij voor was- verwerking. het Erdal-concern, te Amers foort. De snelle groei van het concern maak te het noodzakelijk ruimte vrij te ma ken in het fabriekscomplex in Amers foort. waar de tube-capaciteit zal wor den opgevoerd. Teneinde deze expansie voldoende armslag te geven worden nu. alle in gias of plastic artikelen naar St. Truiden overgebracht, evenals de ver vaardiging van „grootverpakkingen". In St. Truiden is op een terrein van 30.000 vierkante meter een fabrieksge bouw verrezen van 6.000 vierkante me ter. Het bedrijf begint met negentig werknemers, maar zal binnen enkele, jaren aan ongeveer tweehonderd mensen arbeidsgelegenheid bieden. Het nieuwe bedrijf zal zich met name richten op de voorziening van de Euromarkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2