Aantal sportkeuringen in Schiedam stijgt Feijenoord behoudt de voorsprong op TSF Begin april strijd 0111 de tafeltennistitel BOTTEBDA Bureau niet meer noodlijdend r Avontuur in de Pacific Velen zien belang echter niet in Kerken samen centrum bouwen Schiedams tafeltennis i NO AD wint van Gispen: 6-4 NCRV zangavond in Schiedam Waker betrapte twee inbrekers Viering tweede lustrum TSF mhad de man juist een groep kunstminnaars getroffen. Die spre ken in onbegrijpelijke terminologie maar dat leek voor de Geldersman geen bezwaar. Hij wandelde dapper mee, over de Hoogstraat naar het voormalig St. Jaeobsgasthuis. Hier zei de man met de menigte dat het „aar dig, aardig, werkelijk aardig" was en dergelijke opmerkingen vragen geen karakter. Bij het naderen van de ex positie echter scheidden zich de groe pen. De gelijkgezinden kwamen tot Drie gewonden bij ongelukken Hou Stand won van SVC-dames Damclub verloor Februari was een spaarmaand Naar Rotterdam om te smullen INBRAKEN IN 13 FLATKELDERS Geslipt en over de kop geslagen Burgerlijke stand AGENDA Schiedam ■■tm •rife i ffluumiKdMiy gfgjl Jeugdige zeelui braken ruit Vuilstortplaatsen in brand Ongelukken door gladheid T ij dschrif tendief kreeg ƒ250 boete Anton Geesink komt ook demonstreren PHILADELPHIA HEEFT BUREAU Scooterbotsingen Door het ijs gezakt Inbrekers via raam naar binnen -DE ROTTERDAMMER pagina 3 MAANDAG 4 MAART 19« CEFA vertoont Suggestie oecumraad: Voetballers - ai' rt L- ri' Biiiiuitiiw. GEZELLIGER WATER KUNSTMINNAARS NIET AF Kop ploeg 1 ....en morgen ai dadelijks Zaterdagavond vertoont de Cefa in Schiedam in de Goede Havenkerk aan de West franke Ia nd se d ij k de Cinema- jcopeldeurenfilm „Avontuur in de Pa cific" (Pacific Destinyi met Denholm Elliot en Susan Stephen in de hoofdrol len, Kaarten zijn verkrijgbaar bij boek handel Niemandsverdriet, Lange Kerk straat 52. De inhoud van de rolprent is als volgt: Het is altijd weer een vreemde sensatie op een trieste Hollandse dag verplaatst te worden naar de zon doorstoven stran-1 HET INSTITUUT van het Schie dams Bureau voor de Medische den van de Stille Zuidzee-eilanden, waar l Snortkpurinir komt ,i„ de golven van het diepblauwe water te-helan^telHn^ v,„ nl «en de met palmen omzoomde kust rol- sportwereld te len en de inlandse jongens en meisjes verheugend. Jarenlang hun spel spelen dat aan tijd noch eeuwig- instituut Noodlijdend geweest, heid gebonden schijnt. Ziedaar het record 'Met kunst- en vliegwerk moesten, waartegen de film „Avontuur in de P.i-dc financiële tekorten wordcn weg- cific" zich in Cinemascope-kleuren af-gewerkt. Inmiddels stijgt het aantal "fen jonge Engelse aSS,sten4-reride.it tekort'^at de "laatje uL'dT/"d'J Arthur Grimble moet. kersvers uit En- 'J%luZ.A Jare!' door., d? het er 53. gelaJid gekomen, op een van de Samoa-Schiedam wordt g-edekt Korfbal vertoonde het Britse gezag vertegenwoor- minderen. van 69 sportsheden i (Van een onzer verslaggevers) Een origineel idee heelt de secreta ris van de plaatselijke Oecumenische raad van kerken de heer H. Teeuw in het Hervormd kerkblad ..De Zondags bode" gelanceerd. Hij schrijft: Dezer dagen las ik m ,,De Rotter dammer", dat de Hervormde gemeen te alhier aan de Van Swindensmgel een nieuw kerkelijk centrum gaat stichten, i De Gereformeerde kerk, die haar i eigen centrum heeft aan de Rotter- ieverde slechts een enkele kandidaat damsed,jk, naast de kerk. die binnen maar bij de/e zomersport zijn de deel-afzienbare ti.d moet gaan verdwijnen, nemers meestal 's winters beoefenaren fa' d,u,1 weldra ook naar eon nieuw i,ni ,,„a(h i ;kerkelijk centrum moeten ui:/ien van het \oetbal. In 1961 werden 604 voetballers Van een medewerker de tafeltenniscompetitie heeft het Schïedamse Tsf I zich goed herstel van de tegen Feijenoord 2 geïeden nederlaag; op Xerxes 5 werd in de uitwedstrijd nu een 6i genoegen (waaraan het twijfelachtig van het spelen van degradatiewedstrij den is verbonden) te ontlopen. Togb heeft tien punten, Tsf negen Hobart acht, waarbij het resterend gramma van drie wedstrijden duldéli; voor het Tsf-team het zwaarst is. Teleurstellend was de nederlaag, pro: zege behaald; de thuiswedstrijd lever- Tsf leed tegen Overschie 3: 46 ™uum u.Uf,c„ de indertijd niet meer dan een gelijk-j vallend was daarbij dat Zuidgeest Sr. Voor zover bekend zal dat in wijki spel op. Veel baten zal deze Fred^J^ritsma schR- terde tegen deze sterke tegenstanders ren in 1961 gekeurd en in 1962 waren het er 53. keuid. dat waren er in 1962 606 hoewei S0!1 Seen gemakkelijke zaak zijn. Zou, de Tsf-ers overigens niet, want Feije er 634 werden ingeschreven maar 23 het nu Seen zin hebben, contact op te noor(i 2 deed zoals verwacht trmt- heden waren zo onbeleefd om ondanks PerrLenrt rfS Avens ffeen misstap en behoudt dus te pogen voor qezarnenhjke rekening w A he" volley ba1"r e'gende"keurfrfge li1 m gezamenlijke opzet fuik eenTén- kostbare twee punten voorsprong an finaö hét u andeier steez1 trum te stichten? Gezamenlijke bouw die het de vorige week op Tsf ver- b4 naar- lsS het wandelen steegdrukt de kosten en heeft bovendien het overde. slecht vneriL^m"ordmdb''D™Tnigea\viel-1 het nageslacht met al te zeer] een. goede stijging I renclub leverde m 1961 elf kandidaten'n^^n-f'luk^Vf-famen" in 1961 naar 122 in en in 1962 veertien. Ook jden activitei.en. Daaiom lijkt gezamen- edartden het Britse gezag vertegenw digen. Hij wordt met zijn jonge vrouw argwanend ontvangen. De eerste toe spraak tot de verzamelde bevolking wordt een complete mislukking en de bevolking onder aanvoering van Tikitiku, de medicijnman, lacht hem vierkant uit om de gebrekkige wijze waarop hij hen in hun eigen taal tracht toe te spreken Op een morgen komt het bericht dat een van de inlanders door een haai is zwemmen j de voorschriften. Er zijn bondm die' een keuring in het geheel niet ver- plichten, er zijn ook bonden die een: gedood. De broer van de verongelukte, tem""/ de'Jpraktijk "fs Zwel dïkJ jceft naar de geldende zede tot op-; wijls gebleken dit een keumg na dracht die dood te wreken en het is de enige jaren sportbeoefening niet over-, taak van de resident thans zijn moed te, bodig is. tonen en mee het water in te gaan. Het avontuur loopt gelukkig goed af en de c 11962 en het aantal dames en heren lsls+eegj n.l. van'120 kandidaten naar 167ik01™' vo°ral Ult financieel oog- Prettig is ook dat de sportsheden I vrijwel gelijk Tafeltennis daalde van Ion bij deze sport zowel als bij vollev.!Punt aanbevelenswaardig, ook uit dat gaan inzien dat Medische Keuring bij i 69 naar 42. Tennis met twee sportslie-1 - 1 «.-«i Vorkoi„Ve sportbeoefening belangrijk is. Het zou'den, vliegsport met een. snelwandelen goed zijn als alle sportsheden zich I met een. badminton met vijf zijn te jieriodiek lieten keuren maar helaas!zwak vertegenwoordigd. Ook honkbal bestaan op dit gebied nog geen binden- bal en wandelen blijkt dat vooral meer dames dan ,n 1961 naar de keuring gin gen. van de jeugdzorg. want de kerkelijke ieugd, of zij nu Gereformeerd is of Hervormd, staat voor dezelfde proble men. Dit zou ook beter tot gezamen- Het totaalbeeld toont echter dat nog !^e. jeugdactiviteiten in de toekomst te weinigen om de twee, drie jaar voor inspireren. herkeuringen naar dit bureau gaan. Dat! De zaak verkeert nu nog m een sta- blijkt onder andere uit het feit dat vanldium dat er voldoende tljd is vo°i de 1009 heren en 376 dames (in 1961: 968o^leg. Wie zou de kat de bel eens heren en 347 dames) 160 jongens en 25|w"'en aanbinden meisjes beneden twaalf jaar waren, 245 bevolking komt gedeeltelijk terug van haar minachting over de capaciteiten van deze resident. De grote krachtproef komt echter als de bewoners van een naburig eilandje dat ook tot het rechtsgebied van de re sident behoort, in opstand komen. Door een gewapend conflict te vermijden, ge paard aan grote persoonlijke moed, weet Arthur Grimble het vertrouwen van de bevolking te winnen. In het jaarverslag van de SBLO wordt vermeld dat in 1962 zich 1441 personen voor keuring hebben aangemeld, waar van er 1385 (1315) zijn gekeurd; res pectievelijk 1009 1968) mannen en 376 (347) vrouwen. Ondanks een herhaalde oproep lieten 56 personen verstek gaan. De keuringen werden door 4 (5) art sen op 144 (132) avonden verricht. Het resultaat was, dat 1377 (1304) pefsonen werden goedgekeurd; er werden er 4 (6) voorlopig goedgekeurd, 1 (3) afge keurd en 3 (2) voorlopig afgekeurd. De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op het jaar 1961. De stijging bij de keuringen is over jongens en 120 meisjes van twaalf tot! veertien iaar waren en 30" jongens en, Door de overwinning van N O.A.D. op1109 meisjes In de leeftijd van 15—18' Gispen heeft N.O.A.D. zijn kansen op iaar waren. De lichamelijke gebreken, het behoud van het overgangsklasse-komen echter meestal op latere leeftijd1 schap in de tafeltenniscompetitie aan- zodat dan juist een meer geregelde keu- merkelijk verbeterd. De overwinning opring van betekenis gaat worden, de spelers uit Cuiemborg kwam tot stand Het vijfde team van de Schiedam mers kwam door een royale zege op SVZ 3 op de drempel van het kam pioenschap. Met vijf punten voor sprong èn een wedstrijd minder ge speeld dan de concurrenten behoeven De Ruiter c.s. uit de resterende vier- wedstrijden niet meer dan twee pun ten te vergaren om zich kampioen te kunnen noemen. Een aangezien Tsf1 5 tot nu toe ongeslagen bleef, zullen punten er zeker komen! Tsf 1 leek in de wedstrijd tegen Xer- ■eï ,r 1 ies 5 aanvankelijk naar een grote over- ïeevW*' I wmnnig te koersen: het nam ten min door drie overwinningen van Arnold Braak en Henk Aben. Het dubbelsoel ging verloren en derde man Cor Joustra kwam niet tot winst. Uit vijftien wedstrijden heeft N.O.A.D. acht punten verzameld. Tevens werd ook het lot van Gispen bezegeld want door de nederlaag die zij tegen de Sc.nedam-1 mers leden moeten zij degraderen, j N.O.A.D. heeft tnans nog een punt no- |dig voor het team veilig is. Met nog drie wedstrijden te spelen Advertentie) TELEFOON: 010 -135910, 01806 - 3344 Woensdagavond zal in de Grote of;®?^ elJl. zijriv, ook St. Janskerk te Schiedam een zangavond keuringen bij de dames en heren vrijwel alle linies het geval, ër zijn j moet het dus mogelijk zijn dat begeer- meer keuringen bij de jongens van om-jde puntje bnnen te halen. Van dezei streeks twaalf jaar die voor het eerst] drie wedstrijden spelen zij er nog een. sport gaan beoefenen en er ziin ook thuis en twee uit. Vrijdagavond gaat het! worden gehouden. Aan deze avond wer ken mee: een groot koor o.l.v. de heer Jacq. P. Bekkers, het muziekkorps van het Leger des Heils o.l.v. kapelmeester A. van Gulik en samenzang. Algehele leiding heeft Kees Deenik. Aanvang 20.15 uur, de kerk gaat open om 20 'uur. Toegang is gratis. Een ieder die graag zingt is van harte welkom, ook niet-N.C.R.V.-leden. Zij die eerder boven 35 jaar. Helaas blijkt dat er een geringe da ling in het aantal keuringen is bij per sonen van 19 tot 35 jaar en dat kan vermoedelijk betekenen dat deze vol wassenen onvoldoende prijs stellen op geregelde sportkeuring. De cijfers voor 1961 zijn namelijk 19—24 jaar 65 dames en 164 mannen en voor 1962 56 dames en 134 mannen, voor de leeftijden van een dergelijke avond hebben rneege- j25 34 jaar in 1961: 18 vrouwen en 121 maakt, zullen deze niet willen -missen.!mannen en 1962: 32 vrouwen en 98 man- Het programma zal worden opgenomen, nen- voor uitzending op vrijdag 22 maart 's avonds, in de serie ..Zangavonden" Een oplettende nachtwaker van de Eerste Schiedamse Bewaikings Dienst, de Rotterdammer K. van O., heeft er vrij dagnacht voor gezorgd dat de Schiedamse politie twee inbrekers op heterdaad kon beirappen. De nachtwaker zag dat het hek van de binnenplaats van pand 26 b van de kwastenfabriek Breeman in de Nieuwe Ma the nesse rstra at in Schiedam geforceerd was. Hij riep een juist passerende politie wagen en de politieagenten konden in het gebouw de achttienjarige matroos J. B. en de evenoude stoker-olieman A. de G.. beiden uit Rotterdam, aanhouden. Bij onderzoek bleek dat zij een grote hoeveelheid inbrekersgereedschap als tangen, schroevendraaiers, twintig sleu tels, een dolkmes, een ruitensmjder, olabband, rollen verbandgaas onder hun kleding droegen. De voetballers nemen nog steeds de helft van het aantal keuringen voor bun rekening. Werden vorig jaar vier atle ten gekeurd. Dit jaar kwam geen at leet naar het gebouw van de GG en GD in de Tuinlaan. Ook voor basketball, boksen, krachtsport, roeien, schoolspor ten zijn geen sportslieden gekeurd ter wijl deze sporten wel in Schiedam wor den beoefend. Vijf beoefenaars van badminton, een van snelwandeten. drie schermen, drie indoortraining. drie parachutespringen en een alg. lich. ontwikkeling werden gekeurd terwijl vorig jaar voor deze sporten geen enkele liefhebber werd ge noteerd. Bij de gymnastiek was een goede stij ging, vorig jaar werden vier dames en een man gekeurd, nu was het aan tal 46 dames en zes mannen. Nog te weinig voor gymnastiekstad Schiedam waar negen verenigingen ongeveer vijf duizend leden tellen. Het handbal liep terug van 228 keuringen in 1961 naar 143 in 1962. Bij hockey bleef het aan tal keuringn vrijwel gelijk van 36 naar 39. Voor judo werden 71 dames en he- team naar Den Haag om daar Sala manders te ontmoeten. De thuiswed strijd tegen dit team leverde een 64 zege op en nu zou N.O.A.D. aan een ge lijkspel d-us voldoende hebben. Sala manders lot zou dan oc-k definitief ziin. De Hagenaars zijn echter in een ge weldige strijd op behoud met Milstea- mers gewikkeld. Beide teams hebben na veertien wedstrijden elf punten. Boven dien heeft Salamanders nog een protest lopen over de wedstrijd tegen Miikstea-' HTAFELTENNISCLUB mers. De Schiedammers zullen das op njej het tienjari TSF die in -uiers. L/e jcuicuaiujuers zuueii uus op mei net tienjarig bestaan viert, hevige tegenstand stuiten in Den Haag. jhoudt ter gelegenheid van dit twee de lustrum in de eerste week van II,,. i-'iiniiiiiiiis '-CSi8fei.it [}E man uit de Achterhoek vond Schiedam maar een nare stad. In zijv, dorp zvas het gezelliger. Daar kon je zo zonder aanleiding een praat je beginnen, over het weer, over de varkens of over de grassen. Hier zijn de mensen zo stug, zo gesloten. Niet dat de man uit de Achterhoek ogen schijnlijk last had van die gesloten heid. Naar zijn landaard trachtte hij door de barrières van Schiedam heen te breken. Hij bemerkte niet dat mep daar niet op gesteld is. Ookop die koude dag was hij weer op pad gegaan om eens gezellig te babbelen. De Schie dammers renden nog harder dan ge woonlijk langs hem heen. Ze hadden het veel te koud om onnozel gebab bel te kunnen waarderen. Tenslotte kwam de man dan ook in het café waar hij mistroostig in zijn koffie roerde. Met enig afgrijzen bekeek hij het vocht. Vellen en vaal water. Dat was toch in zijn dorp an ders. Heerlijke room en koel helder water. Toen het gezelschap in dat cafeetje neerstreek heeft de man het de menigte dan ook uitvoerig verteld. Daar is hij deskundige voor. De men sen luisterden gedwee. Ja, het water is hier niet best. Nee. het is op vele plaatsen heel wat beter. De mensen luisterden zo vriendelijk dat de man uit de Achterhoek zich zonder vragen bij hen aansloot. hun literair-culttireel-critische ge sprekken over de stij (concepties. jyEZE groepjes waren de man al ver geten maar hij was het zich niet bewust. Hij zou spoedig weer gaan zeggen dat Schiedam een nare stad is maar nu liep hij nog van de ene groep naar de andere. Daar stond juist een aantal lieden geanimeerd te babbe len. Daar kon hij zich wel bij voegen. Hij hoorde niet dat de lieden een wit vlak in een schilderij met scherp oog bekeken. „Kijk daar heb je nu de leegte in een vlak zoals professor Pietersen het onlangs besproken heeft" zei de een en de ander voegde eraan toe: „Ja, maar hier is het geen opeen hoping van transparante lagen, hier is het wit als lege ruimte werkelijk functioneel toegepast". Inmiddels was de Geldersman genaderd, ongevraagd voegde hij zich weer in het gesprek. Het witte vlak ziende zei hij: „Dat schilderij is zeker nog niet af'. In R.E-T.-bus 39 heeft de Schiedamse mevrouw v. d. V. zaterdagmiddag om streeks een uur haar rechter arin gebro ken, Zij viel van een opstapje. Zij is naar de Dr. Noletstichting vervoerd. Bij het oversteken is zaterdagavond op de prof. K.O. Laan de 74-jarige Schie dammer H. B. aangereden. De automobi list A. v. d. Z. uit Rotterdam kan. de voetganger niet meer ontwijken. De heer B. is met een hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht Op de dam bij de Vlaardmgerstraat is de bromfietser C. H. S. zondagnacht om tien voor een op het gladde wegdek ge slipt. Hij kreeg een wond aan de linker wenkbrauw. In het gemeenteziekenhuis te Schiedam is de wond 'gehecht. Van de teams van de Schiedamse Volleybal Club die in de afgelopen week in het veld kwamen, heeft het eerste dames zestal voor een onaangename ver rassing gezorgd. Op bezoek bij het Rotterdamse Hou Stand werd met 31 verloren. De Schiedamse meisjes speelden bijzonder onsamenhangend. Vooral de keiharde services van de Hou-Stand-dames bleken voor SVC een onoverkoombare handi cap. Daar ook de Schiedamse aanval te weinig naar voren kwam moesten bei de punten achtergelaten worden. Set standen: 155, 815, 139 en 1510. De stand in de dames le klasse met nog 3 wedstrijden te spelen is: SVC 1 21 pnt; SVC 2 21 pnt. Hou Stand 1 en DOS 1 16 pnt. De Schiedamse meisjes heb ben dus voldoende aan 2 punten om de eerste plaatsen veilig te stellen. Dames 3 zorgde voor een mooie pres tatie door op bezoek bij /«t sterke Lek- kerkerk 1 een 22 gelijkspel te beha len. Heren 2 verloor kansloos met 3 0 van Hermandad 1, terwijl heren 3 met een 22 gelijkspel tegen Libanon 5 genoegen moest nemen. april in de Koopmansbeurs, Lange Haven Schiedam, de Schiedamse Ta feltenniskampioenschappen. Alle Schiedammers kunnen inschrijven. Dit dient voor 22 maart te geschie den bij de heer J. D. Degreel, Vlaar- dingerdijk 344. Gespeeld wordt op 1, 2, 4 en 5 april en zo mogelijk ook op 6 april van 1923,30 uur. De tour- nooicommissie wordt gevormd door de heren J. D. Degreef, A. Zuidgeest sr, H. van Teeffelen en N. Spithoven. Eventuele deelnemers die ook aan de achtkampen voor de afd. Rotterdam deelnemen, kunnen in overleg met de toernooileiders aan beide kampioen schappen deelnemen. Dan worden de speeluren geregeld. De deelnemers kun nen in twee klassen inschrijven. De eerste ronde heeft een poulesysteem, daarna volgt een afvalsysteem met mo gelijke herkansingen. In iedere klasse zijn twee prijzen beschikbaar en voor secr Oecum raad van kerken s^e resoluut een 3voorsprong door loverwinningen van Bouwer, v.d. Wiel en Wigmans. De beproefde combinatie v.d. Wiel-Wigmans verloor echter het dubbelspel en toen Bouwer daarop even eens een nederlaag leed. was de span ning in de wedstrijd volkomen terugge keerd (32). Tsf echter zag het gevaar en het beetje spirit, snelheid en enthousiasme méér dat in de volgende wedstrijden werd gelegd leverde resultaten op. Ach tereenvolgens wonnen Wigmans, v.d. Wiel en nogmaals Wigmans een enkel spel en daarmee was de beslissing ge vallen: 62. Dat de resterende enkel spelen (van Bouwer en v.d. Wiel) de Xerxanen toch nog gelegenheid gaf de stand een dragelijker aanzien te geven (64), deed niet terzake. Het tweede team van Tsf „be vocht" een verdienstelijk gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Vanhessen 2. waarvan in de eerste competitieheift uit met 46 was verloren. Het scoreverloop was zeer wisselvallig: een vlot opgelo pen 0—-3 achterstand werd door Tsf even vlot weggewerkt (33); wel nam Vanhessen opnieuw een 35 voorsprong, maar Tsf vocht terug en bereikte nog een 55 gelijkspel. Niek Spithoven was met twee enkel spel-overwinningen topscorer; boven dien had hij een aandeel in de dubbel spel-zege met Hans Degreef. Hij en Joop Lindeman behaalden elk één over winning in de enkelspelen. Een zestienjarige scheepsjongen en een zeventienjarige dekjongen, beiden uit Noorwegen, hebben in de Julianalaan in Schiedam een ruit van de comestibles- winkel van L. J. van N. ingeslagen. De schade bedraagt 75. De Noren hadden geen geld meer, dat hadden ze aan drank besteed. Ze hebben de zondagnacht in het hoofdbureau van politie te Schiedam mogen doorbrengen. Met zeven man moest de damclub Schiedam de uitwedstrijd tegen Maas- landsluys aanbinden, waarbij vooral het niet spelen van L. Vrijland aan bord één, zijnde een zekere overwin ning, later bleek de doorslag te geven, want het tweede tiental verloor de strijd met 119. Voor de tegenstan ders was dit de eerste overwinnnig in deze competitie. Donderdag moet tegen de koploper van deze competitie, Charlois III, te Rotterdam gestreden worden. De volledige uitslag is als volgt: 1. P. Spuyniet opgek. 20; 2. J. Bre- manA. Risseeuw 02; 3. J. van Dorp Theo Vrijland 20; 4. A. AlblasC. W. Sleeuwenhoek 02; 5. P. Zevenhui zenJ. van Straaten 02; 6. B. v. d. Kurk—J. Bogerd 1—1; 7. J. 't Hart E. Breman 20; 8. C. WijnhorstK. den Boer 02; 9. C. M. van Daele niet opgek. 2—0; 10. A. Boxhoorn niet opgek. 20. De Schiedamse brandweer heelt vrij dagnacht brandjes bestreden in vuilstort plaatsen. Om tien voor negen was de brandweer bij de V.A.M. in het industrie gebied Spaansepolder waar gloeiende sintels in een bunker brand hebben ver wekt. De nevelstraal bluste het vuur. Om kwart voor vier in de morgen stond het vuil op de stortplaats aan de Jan van Riebeeckweg in brand. Weder om heeft de nevelspuitwagen goede dienst gedaan. Februari was een spaarmaand bij de Rijkspostspaarbank te Schiedam. Er werd 198.719,19 uitbetaald, maar meer daa het dubbele ingelegd, nl. 424,049,02. Een uitgebreid internationaal gezel schap van op gastronomisch gebied ge specialiseerde journalisten, schrijvers en uitgevers gaat van 22 tot en met 25 maart reuk- en smaakzintuigen verwennen met typisch Nederlandse gerechten en dran ken. De gastronomische experts zijn georga niseerd in de „Federation internationale de la presse gastronomique et vinicole", onlangs voortgekomen uit de in 1952 in Parijs opgerichte „Union internationale des journalistes ecrivains et editeurs gas tronomes". Het congres in Rotterdam zal als on derwerp hebben „De relatie tussen gas tronomie en toerisme". Het staat onder leiding van de franse schrijver Charles Exbrayat. Naast culinaire festiviteiten staan op het programma een aantal toe ristische uitstapjes naar Gouda, de mo lens van Kinderdijk, Delft en naar een Rotterdamse fabriek van gedistilleerd. Toen de winkelier J. Punselie 60 jaar oud van de Joost Banckertsplaats te Rotterdam zondagmiddag in de Kra- lingse Kerklaari uit zijn auto stapte, gleed-hij uit over een stuk ijs. Met ver moedelijk een gebroken linker onderbeen moest hij naar het Bergwegziekenhuis worden gebracht. Zondagavond is mevrouw B. Memmes- Bonnen uit de Dirkslandstraat in Pen- drecht uitgegleden over het met ijs be dekte plaveisel van de Wolphaertsboeht op de hoek van de Zandblokstraat, toen zij uit een auto-bus van lijn 58 stapte. Met een gekwetste linker voet moest zij naar het Zuiderzietkenhuis worden -gebracht. Zaterdagmiddag is Hendrik Geers uit de Groningerstraat 14 jaar op de Lange Hilleweg geslipt en gevallen. Met een hersenschudding, een gebroken rech ter sleutelbeen en een kaaikfractuur is hij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. (Van onze rechtbankverslaggever) De 25-jarige Rotterdamse verhuizer C. P .de B. had het bij het inslaan van twee kioskruiten speciaal voorzien op het soort tijdschriften, die voor drie kwart gevuld zijn met afbeeldingen van schaars geklede dames. De jeugdige trans porteur was in december met een sport wagen naar Den Haag geweest, had daar veel cafés bezocht en aanvaardde enigs zins beneveld de terugtocht In het holst van de nacht arriveerde hij in de Maasstad. Hij stopte bij een kiosk, sloeg een ruit in en ging nog even een blokje om. Hij bemerkte geen on raad en nam een aantal tijdschriften mee. Dezelfde nacht beproefde hij bij een tweede kiosk zijn geluk. Deze keer had hij pech. Een vrouw had het glasgerinkel gehoord, ging kijken en noteerde ebt nummer van de wegrijdende auto. De politie had dus geen moeite de dief te vinden. De tijdschriften (waarde 68) had hij in een kistje onder de serre verborgen. „Een zonderlinge en bijzonder kwalijke zaak", zei de officier van justitie tijdens de zitting van de politierechter en eiste vier weken voorwaardelijk en 75 boete. De politierechter verhoogde de boete tot 250 en stelde de voorwaardelijke gevangenisstraf op veertien dagen de vereniging met de beste totaalresul taten is er een wisselbeker. Zeven klassen worden gevormd, waarvan A: overgangsklasse en eerste klasse; B: tweede klasse: C: derde klasse; V: vierde klasse; E: vijfde klasse: F: voor junioren geboren na 1 oktober 1946, In deze klassen A tot en met F spelen alle tafeltennissers woonachtig in Schiedam die lid zijn van een tafeltennisvereniging aange sloten hij de NTTB. In de laatste Masse G worden de deelnemers inge deeld die nimmer lid van een club van de NTTB zijn geweest. De wereld-judo-kampioen Anton Gee sink is een van de tekende judoka's die vrijdag 15 maart m de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen demonstraties komen, ge ven op de Lustrumavond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Sport school Van Gorsel. De anderen zijn: de 5e dan Gé Ko ning uit Amsterdam met zijn assistent de 4e dan Jaap Korzelius, en de 4de dan Wim Boersma uit Amersfoort. Boersma en Koning zullen voor het eerst in Vlaardingen het „Koshiki no kata' demonstreren. De hoofdschotel van de avond zal zijn een teamwedstrijd tussen 5 Europese judokampioenen °n -de vijf beste Vlaar- dingse judoka's. De naaien van de deel nemers kunnen over enkele dagen be kend gemaakt worden. Na de pauze zal de N.S.F. een film vertonen over de wereldkampioenschap pen judo in Parijs. Anton Geesink zal de film' van commentaar voorzien. Tsf 3 trof een van de kopploegen, Elan 6. in een blakende vorm en De Looze c.s. kregen dan ook geen kans een of meer van de puntjes te beha len die ze zo dringend behoeven om het spelen van degradatiewedstrijden te ontlopen: 26 werd de uitslag, waar bij De Looze en De Winter elk een maal wonnen. Door deze nederlaag en de overwinning die Hobart 1 behaalde op Togb wacht hier een bijzonder span nende strijd om de voorlaatste plaats Zondagmorgen is in Vlaardingen inge broken in een dertiental kelders van een blok flatwoningen aan de Van der Werf- straat. Er wordt o.a. een bromfiets, en kele tassen, een accu en een hoeveelheid gereedschap vermist. De dieven hebben zich met sleutels toegang tot de kelders verschaft Zij hadden waarschijnlijk haast om uit de voeten te komen. Omstreeks half zeven trof men de kelderdeuren geopend aan. Geen enkele deur werd geforceerd. Van de zijde van de bewoners deelt men ons mee dat het gebleken is dat met één sleutel niet minder dan acht van de kelders waarin werd ingebroken ge opend kunnen worden Het ledental van de Prot. Oir. Ver eniging Philadelphia van ouders en vrienden van het afwijkende kind afde ling Rotterdam en omstreken groeit zo sterk dat het bestuur heeft besloten een 'bureau in te stellen, dat eens in de veertien dagen consultatie houdt. Het h-uisbezoek blijft, indien mogelijk, door gaan, deelde de -heer J. Verwijs, voor zitter van de vereniging tijdens"een bij eenkomst mee. Twee b.1.0.-scholen zullen binnenkort ui Vlaardingen en Capelle aan de IJs- isel worden geopend. Voorts is een Bctoetsplan besproken voor een kinder dagverblijf in Rotterdam-Zuid. De heer J. A. Oorthuys, directeur van het Zuid Hollandse Oranje Groene Kruis, sprak over de hulp, die de kruis verenigingen de gezinnen met een ge handicapt kind kunnen bieden. Hij leg de de nadruk op een goede voorlichting en zag een oplossing in de aanpassing van kindercur-sussen en kleuterbureaus aan het zwakbegaafde kind. CA met twee enkelspel-overwinningeö èn' een zege in het dubbelspel met -Zuid geest. Aanvoerder Theo van Dijk wistf ditmaal geen winst te behalen. Het vijfde Tsf team tenslotte zette een van de laatste stappen op weg naar het kampioenschap door een eclatante 100 zege op Svz 3: de uit slag spreekt boekdelen wat betreft overwicht van De Ruiter, Timmer e Zuidgeest jr. De twee punten die team nog behoeft om de kamphx Vlag in top te kannen hijsen zullen waarschijnlijk aanstaande maandag avond op Hagero 3 worden behaald; Dan wacht de Ruiter c.s. de even be langrijke promotiewedstrijd om plaats In de vierde klasse te bereiken." Het programma voor deze week luidt: 4—3 Tsf 1—Nationale 1; Tsf 4— Nassaukade 2 en Tsf 5Hagero 3; 7— 3 Service 2—Tsf 2, Tsf 3—Germinal' 1 en Tsf 6Xerxes 10. - TTET Historisch Genootschap Roiero- -i-A darnam gaat ijveren voor een stand-- beeld van Hugo de Groot in Rotterdam." Er is reeds een schetsontwerp van.het beeld gemaakt. Roterodarnu m zal trach-.* ten de vervaardiging van het beeld, dat* op de Cooisingel voor het stadhuis een plaatsje zon moeten krijgen, dit jaar nor te doen geschieden. Roterodamum heeft een goed jaar achter de rug. bleek nit de jaarverslagen. Het ledental is ge-S stegen tot 2136. Het vijftienjarig bestaart van het genootschap werd gevierd. De plannen voor 1963 zijn even talrijk als gevarieerd. Er zijn twee filmstroken gemaakt van materiaal nit het ge-rf meentearchief voor gebruik op lagere): scholen. De stroken zuilen bij het begin- van het nieuwe schoolseizoen officieel aan het gemeentebestuur en het onder wijs worden gepresenteerd. Twee nlenwe uitgaven van Roterodamum zullen deze week in de boekwinkels verkrijgbaar zijn. een boekje over het bezoek van. Napoleon aan Rotterdam en een levens- beschrijving van de bekende journalist Willem Smalt. Er verschijnt ook nog een derde deeltje, dat de historie van.del voetbalclub Sparta schildert. Er zijn opdrachten verstrekt aan enkele Maas-' stedelijke kunstenaars voor het gitjjdt van drie historische penningen, die h' Botterdam van na de oorlog ïüllen.nit heelden. Voorts zal Roterodamum moël doen voor het behoud van het Hllléjfëri bergse raadfcuiscomplex. Tenslotte zal er? bü het gemeentebestuur op worden aan-.' gedrongen de grafzerken nit de vijftien- de eeuw, die bulten de Sint Laurcnskerfc Ugrgen, voor de restauratie van de zij kapellen te gebruiken. k r. Op de kruising van de Heemraadssingel met de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam is zondagavond de 29-jarige F. van Goor uit de Burg. Meineszstraat met zijn scoo ter door een personenauto aangereden. Met hoofdwonden en pijn in de borst en vermoedelijk een hersenschudding is hfj naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Zondagmiddag is er eveneens een scoo- terrijder door een auto aangereden. Dat geschiedde op de kruising Riederlaan Beverstraat. De op de duo gezeten 47- jarige schilder J. Th. van de Velde uit de Lange Hilleweg werd met een diepe vleeswond aan zijn linkerbeen naar het Zuiderziskenhuis gebracht. Herman van Lintschoten uit de Blij - venburgstraat te Rotterdam 9 jaar oud is zondagmiddag door het ijs van de Delfshavense Schie bij de Spaanse Brug gezakt. Hij slaagde erin op een ijsschots te kemen. Twee politieagenten hebben hem naar de kant gebracht. Vermoedelijk via een open raam op de j geslipt en op de voor hem rechts van de j eerste etage hebben inbrekers zondag Toen de 25-jarige zeeman J. B. Slag boom uit het Fidessapad te Hoogvliet vannacht op de Vondelingenweg plotse ling moest remmen voor een de weg overstekend dier, is hij met zijn auto De Christelijke Toneelgroep ,,Het Zuiden" zal vrijdagavond het vijftien jarig bestaan vieren in gebouw Ire ne te Schiedam. De tonelisten gaan kijken naar het Haagse variétégezel schap van Kees Nouens die zijn Fio- riadeshow 1963 zal vertonen. Wijkgemeente 2 van de Herv. Ge meente in Schiedam zal woensdag avond in de Opstandingskerk bijeen komen. Dan vertelt de oud-Schiedam mer J. Muus over zijn ervaringen m Zuid-Afrika. Hij zal tevens diaposi tieven vertonen. toegelicht, zodat het geheel een de monstrerend karakter draagt. Ingebroken is in de kantine van de oud-ijzerhandel Jacq. van Gelderen aan de Jan van Riebeeckweg in Schiedam. De dieven hebben zich met een vaise sleutel toegang verschaft tot de kantine waar zij uit een tele foonautomaat twee gulden hebben ontvreemd. Bovendien is een pak kof fie gestolen. De leraar A. G. K. C. mist zijn nets die tn de keider van de Vijf Sluizen flat in Schiedam heeft gestaan. E) en W. hebben bij de Rotterdamse ge- meenteraad een plan ingediend om - Hoogvliet met beeldhouwwerken te ver fraaien. Zeventien plaatsen in deze1 stadswijk, verdeeld over zes centra" komen in aanmerking voor een sculp-! tnre. De centra zijn: het winkelcentrum, de Meenwenplaat, de Westpnnt, het plantsoen langs de Venkelweg, het Ruige- s plaat bos en het Oudeland. De wijkraad voor Hoogvliet had het college al in oktober 1961 verzocht de mogelijkheden'" voor het plaatsen van beeldhouwwerken te onderzoeken. De kosten van zeventien" door Nederlandse kunstenaars In steen" of brons uit te voeren plastieken worden - geschat op 300.006, De nodige tech- i nische voorzieningen worden geraamd op 150.060. De commissie voor de finan ciën, die het voorstel als een afgerond en uitgebalanceerd plan voor Hoogvliet^ beschouwt, spreekt niettemin de vrees uit, dat van votering van het krediet door de gemeenteraad een te sterke pre cedentwerking zal uitgaam Zij meent - voorts, dat bij plaatsing van de bee»d-' bouwwerken in Hoogvliet een oneven- wichtige verhouding tien opzichte van de gehele gemeente zal ontstaan. -> Daarom geeft de commissie er de" voorkeur aan het krediet in etappen te verstrekken; de eerste maal 150.000. SCHIEDAM. Geboren: Maria A dv J M J van Aalst en A A J Bmins: Johanna L dv J W Nooteboom en J I, Peters; Hen drik W zv F H J Nierstrasz en K J Pleti- sier: Harry A zv H Westhuis en J K Poel man. Overleden: M Weltevrede. 71 jr weduwa,* van A Schonenberg; C Kroone 75 jaar. weg liggende spoorrails over de kop ge- Slagen. De zeeman werd uit de" wagen geslingerd en klaagde over pijn in rech terheup en rechterknie. Hij is onder be- '•••"d"' gesteld van zijn huisarts. De gc.ie. melde auto werd door een ta kelwagen weggehaald. avond een bezoek gebracht aan een huis aan de Wilgeweerd in Rotterdam-Vree-' wijk. Van een inwonende kostganger werd! een oj> diens slaapkamer staand geld-i kistje opengebroken. Uit het kistje is! 1.100 verdwenen. 1 Het ge-meenteraadslid S. Kuiper'# In het dierente-hüTr*St'*"4n''na7m'ïer' (Protestant Schiedam) zal donderdag-! straat in Schiedam verblijven enkele avond in de Prins Bernhardsehool1 - l voor de Hervormde Vrouwengroep spreken over het werk in de ge meenteraad R2a 7.13, MRT. 1520 Dinsdagavond wordt onder auspi ciën van de Schiedamse Muziek school m het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat voor leerlingen, ouders en belangstellenden een muziekavond gehouden. Uitvoerenden zijn: mej. De Bruyn, vleugel; mevrouw R. Wij- ker-Keller, spinet en clavecimbel: de heer H. Maas, sopr.- en altblokfluit: de heer J. v. d. Tak, 4- -en 6-snarige vedel, sopraan-, alt-, tenor-, en bas blokfluit. Vocale medewerking verle nen enkele dames van de Bettielcan- iorij. Het programma bevat muzie- ken uit Middeleeuwen, Barok en de modernen. Eén en ander wordt steeds nonden die los over straat liepen. In de uroenelaan is een zwart-witte keesnond aangetroffen, in de Tuin laan is een Belgische herdershond ge vonden. een jongen heeft een hondje naar het asiel gebracht dat met zijn poten m de sneeuw bij de Prove- mersbrug vastzat. Hongerige vogels veroorzaken veel last op de Vlaardingerdijk in Schie dam. De vogels komen van de Nieu we Waterweg naar de flats bij de Vijf Sluizen waar ze gevoerd wor den. De instanties verzoeken dit voe deren niet bij de rijweg te doen om dat de vogels gevaar opleveren voor het verkeer. De analiste J. C. B. mist haar scooter die zij op het midden van de Rembrandtiaan te Schiedam had ge parkeerd. l'ftidaas Musis Sacrum: Pers.ver. Wilton Fijenoord. Feestavond. 20. Irene: Pers.ver. Gusto, Feestavond, 20. Wjjkcentrnm Nieuwiand: Sted. Gym nasium. Ouderavond, 20. Musis Sacrum: Pers.ver. Wilton Fijenoord. Vertoning films Jounjaal 1982 en Kon. Bezoek Schiedam, daarna speelt Studio „De Legenaar", 13.30 en 20. Schiedamse Muziekschool: Demonstra tie de blokfluit als soloinstrumenL Werken van Scarlatti, Vivaldi, Roehr, Leigh. Begeleiding door spinet, clave cimbel. piano. 19.30 Wijkcentrum Nieuwiand: Oprichtings vergadering afdeling Schiedam Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lan-ge Kerkstraat 82 tel. 66382 b.gg. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen, voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 11od88). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- straat. Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote of St Janskerk". 9—17. Stedelijk Museum; Tentoonstelling Job Hausen en Amerikaanse Grafiek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1