Voerde burgemeester V an iik verkeerd beleid? Praten, verwijten en tegenvoorstellen DRIE JONGETJES IMI0R IJS GEZAKT EN GERED 4 Distillateurs zagen eigen belang ge/takf-PM NIEUWE SCHEPEN VOOR VISSERIJ „Veldheer" verlaat het front AGENDA heetman3 Twee voetgangers ernstig gewond Schiedam had veel sneller kunnen groeien Diamantenpaar in Schiedam WOENSPAG - Malaise in de brandersindustrie Spannend avontuur in Schiedam Arrestatie jong inbrekersduo Kif!#! Schiedam Capelle mag zijiijf raadhuis bouwen;! Schuur met afval uitgebrand: niets te redden s t - ROIiEX Burgerlijke stand AART PONTIER onafhankelijk te weinig herdenken ss- DE ROTTERDAMMER DINSDAG 5 MAART T9^| m hu... beduidend goedkoper UEN eeuw geleden begon Schie -J dam enele zwarte bladzijden te schrijven in de geschiedenis Dat heeft Schiedam wel meer gedakn. De stad had groter kun nen zijn dan. Rotterdam, de stad had havens van betekenis kunnen hebben. Als de distillateurs hon derd jaar geleden niet benepen" naar het directe eigen belang hadden gekeken had een belang rijke gist- en spiritusindustrie nu in Schiedam kunnen staan. 'Dan had hier de belangrijke neven industrie voor het vervaardigen van medicamenten als bijv. .peni cilline en voor het vervaardigen van diverse chemicaliën e.d. in Schiedam gestaan. De distills leurs echter meenden dat het we] goed ging, ze stookten op ver» c iderde wijze de alcoholhoudende ■drankjes en ze ontvangen vlot hun geld. De ommekeer kwam in de zestiger jaren en juist toen zou burgemeester P. J. van Dijk zijn grote rol gaan spelen. Hy was ij-del want hij verschafte zich twee namen, vrij adellijk noemde hij zich Van Dijk van Mathenesse. Het is echter nog niet duidelijk of deze magistraat het verkeerde beleid heeft ge voerd of dat zijn brede visie geen begrip heeft gevonden bij de voor aanstaande Schiedamse families. OPGEDOFT Waterverversing Sfeer Met fiets gevallen BU SLAGERIJ BROEK IHSiilÉlt!» f andaas en morgen en dagelijks Systematisch Fietser bij botsing zwaar gewond (Advertentie) Zwitsers tsreekimwk opz'nbestl geschoolde, geoefende en ongeschoolde werknemers 9 machinale werkplaatsen gieterij smederij 6 motoren- en andere stelplaatsen koperslagerij apparatenbouw en constructie 9 rijtuig- en wagonbouw schilderswerkplaats personeel STOKER !o Kalmijn-Spierenburg 'k. VOUW mijn handjes kindergebeden f2.90 Boekverkoper pagina 4 (Adve.rte.ntie) 11 l libe- r. J. be- van :kie- mr. spe- ata- nti- dbif de ver- de laar tot per lap, de de ind, gen eld, and de ten. nag len. de een de iris om ale [en ?er en ok rig re let ch en an iet n- :rs ri lie an ar ik lit fit in ;n tn le if Ome klanten die binnenkort overgordijnen nodig hebben, moeten beslist deze partij mooie, Zweedse overgordijnstoffen zien. Zweedse gordijnstof, bekend om de rijke kleurschakering, een weelde voor het oog, maar nooit voor minder dan 4,50 per meter verkocht. Morgen verkopen wij dezelfde overgordljnstof, mooie, dubbele weefsels, in. aparte kleurstellin gen, effen en in blok- of streep- motieven, niet voor 4.50 maar per meter voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Zweedseovergordijnstoffen,120 cm breed, in tientallen kleuren en dessins, per meter voor Geen ter. of tehrlft, fceit <Van een onzer verslaggevers) Twee voetgangers raakten maan dagavond in Rotterdam, toen ze bij het oversteken werden aangereden, ernstig gewond. Ze liepen een sche- deibasisfractuur op. Het waren de 52-jarige banketbakker J. W, Strik uit Wijchen, die op de West Kruiskade, hoek Gouvernestraat door een bromfietser werd aangereden, en de 87-jarige J. B. Bosman van de Berg weg, die op de kruising van Berkelse- laan-Rodenrijse]aan tegen een perso nenauto opliep.; De heer Strik werd naar het Dijkzigt- ziekenhuis vervoerd, de heer Bosman frÜH5Bfrtfifea naf§ï^%êtr'Eergwegziekem- huis. (Van een onzer verslaggevers) In 1863 had Schiedam een plan voor de waterverversing- van de havens. Geen onbelangrijk plan ais men bedenkt dat de inktzwarte poelen in de sloten en grachten ziektehaarden waren. Burgemees ter L. Knappert wilde de mout- wijnindustrie bevorderen, hij kreeg zijn Westerhaven en hij streed voor een spoorwegverbinding. De gemeentelijke gasfabriek kwam op 1 oktober 1857 in werking. Toch heeft Knappert de toekomst niet gezien. Daarna kwam Piet-er Jacob van Dijk van Mathenesse aan het bewind-, wel een man die in „stille tijden.reacties <wïst te -wekken. Hij is in -1825 -geboren als zoon. van Jacob van Dijk. Zijn vader had een prachtige verzameling munten en penningen, bovendien liefhebberda'hij als weerkundige. Zoon P. J. erfde de munten, begon in 1845 een boekhandel Ijjke Afgescheiden gemeente in. Een en drukkerij, begon een jaar later zelfr met de uitgifte van een Schiedamsche Courant en in 1850 huwde hij de doch ter van de burgemeester, Elisabeth Knappert. Dat kon er in de vorige eeuw nog toe leiden dat men pretendent werd voor de burgemeesterstroon van schoonvader. In 1852 was P. J. van Dijk gemeentesecre taris van de gemeente Oud-- en Nieuw- Mathenesse geworden. Hij werd daar zelfs -burgemeester en die gemeenteraad schonk hem ,.de heerlijke rechter van dit gebied in 1864". Dat was voor Pie- ter Jacob aanleiding om zich een twee de achternaam te geven. Op 29 mei 1866 verkocht P. J. van Dijk van Mathenesse zijn drukkerij om dat -hij tot 'burgemeester van Schiedam werd -benoemd. De burgervader startte prom-pt met scherp geschut, hij sprak van medewerking maar ook van mis kenning, verguizing, laaghartige aanval len die zijn -deel waren geworden tij dens veertien jaar bewind in Mathenes se. Men hoort -het de vechter zeggen, de mouwen -opstropende onder de uit roep: ,,Kom maar op". Hij was er overwinnaar gebleven en dat wilde hij in Schiedam ook. De nieuwe burge meester bevorderde dat er een gemeen telijk waterleidingbedrijf kwam en dat ht middelbaar en hoger onderwijs in Schiedam kon starten. ns discussies 'zijn al op gang. De regering heeft aangekondigd dat er een herdenking van 'honderdvijftig jaar onafhankelijkheid komt en ■prompt zijn de meningen naar voren gekomen. Het „teuge" bepaalt zich tot het feit dat -we toch niets meer weten van 1813 en ander „teuge" wijst er op dat we ook al niets meer doen. aan 1945. Dan zijn er de man nen en vrouwendie zich afvragen waarom vele tienduizenden guldens moeten worden besteed aan het spe lm van.'Slag-jes bij Waterloo. Ze zou den meer pedagogisch werk, meer cul turele genoegens, meer verantwoor de herdenking willen zien. Deze re acties zijn mooi menselijk. Het toont tenminste dat de Nederlanders be langstelling hebben voor ideeën en suggesties. De massaspelcrack Carel Briels krijgt met al die kritiek nau welijks kans om te komen tot een harmonisch kijkspelletje want de een zou dit en de ander dat willen toegevoegd zien. Ze zien niet datzo'n kijkspel niet al te serieus moet wor den genomendat het hier meer gaat om de meest aantrekkelijke composi tie die voor de toeschouwers aan vaardbaar kan zijn en die gezien de omstandigheden en mogelijkheden gerealiseerd kan worden. JEDEREEN zal het er over eens zijn dat helaas te weinig aan dacht wordt geschonken aan de mei dagen van 1945. Inderdaad dient een jaarlijkse herdenking de herinnering aan dit verschrikkelijke en jonge ver leden levendig te houden. Dat het de ene keer (zo men wil om de vijf jaar) wat opzienbarender zal gebeu ren dan de andere keer lijkt aan vaardbaar. Goed is evenwel dat het herdenken een traditie moet zijn zo als meer feiten uit het verleden recht «ebben op zinvolle tradities. Dat maakt de rijkdom van een cultuur u't. Daarom kunnen we ook voor stander zijn van de herdenking van de geboorte van onze onafhankelijk heid. Dat is 1beslist niet zonder zin. l)E tegenwerping dat men al verge ten is wat 1813 was duidt er juist °P dat het herdenken zin heeft. Men tal in de komende maanden weer een$ horen dat Nederland ook ge zucht heeft onder een Franse bezet- Tot de didactische activiteiten behoort ook het massaspel omdat het «Is amusement de aandacht goed ge vangen houdt. Daarom zou Schiedam fok op deze manier aandacht aan het Scheuren kunnen geven. Het parkeer- Plein Singelplantsoen is een goede Plaats maar ook het veld achter de Grote Kerk tn de Lange Kerkstraat is als het ware een natuurlijk schouw toneel. Hier kunnen eenvoudige de cors worden gezet. Toneelclubs en scholen zouden reeds nu de onderde len van het spel kunnen instuderen. Nu heeft Schiedam in de laatste hon derdvijftig jaar vrijwel alleen be staan van de drank en de scheep vaart, het zou dus een spel ffhtan Vat tot Varen" worden maar dat hindert niet. Elk gegeven kan met enthousi asme sfeer en stijl krijgen. T/OOR de misanthropen dienen we te gaan bewijzen dat dergelijke herdenkingen meer zin hebben dan het uitgeven van geld alleen. Dat is een vrijwel ondoenlijke opgave, te genstanders worden nu eenmaal slechts door de feiten overtuigd. Dat zou dan over ettelijke maanden het geval moeten zijn. Voor de voorstan ders willen wij tiaar een oud plaatje verwijzen dat we dezer dagen van een goede vriend kregen. Het is een plaatje dat het bestuderen waard is. fiat is Gusto" zei een andere vriend en inderdaad, men ziet hier Gusto en de brug over de Voorhaven. Daar had men in 1913 een ereboog gespannen want vijftig jaar geleden heeft men de Onafhankelijkheidsfeesten wel ge vierd. Hier gaan de Schiedammers naar het feestterrein bij Gusto, waar SVV voetbalde. Daar zal ballonvaar der Van Potten zijn spectaculaire luchtreis beginnen. Schiedam loopt uit voor het feest. Herkent iemand zich nog in die matrozenpakjes, in de jurken met pompeuze strikken, in dat galaHet is duidelijk dat Schiedam zich in 1913 wel had opgedoft. Gedurende de 28 jaar van zijn bewind- werd er wel veel .gesproken over de -wa ter,verversing en de havens maar resul taten kwamen er niet. Toch kreeg Schie. dam. nog kansen genoeg. In 1866 kreeg Schiedam gebiedsuitbreiding. De ge meente Viaardinger-Ambaeht werd op geheven en hiervan werd Klein-Batobers- polder aan Schiedam toegevoegd. Dat leverde na de tweede oorlog en "Volks tuinencomplex en Sportparken op. Ook de -gemeenten Nieuwland, Kortland en 'sGraveland werden van Kethel en Spa- land afgenomen en aan Schiedam toege wezen. Nieuwland en 's-Graveland zijn eerst na de tweede wereldoorlog ontslo ten. Ook de gemeente Oud- en Nieuw Ma thenesse werd door Schiedam gean nexeerd. Pieter Jacob van Dijk van Ma thenesse zag hier de kans om de han del te bevorderen! Mathenesse had een plan ontworpen voor een. spoorwegha- ven, het rijk had de plannen gunstig ontvangen en volgens de burgemeester kon Schiedam nu een handelscentrum worden. Misschien heeft P. J. van Dijk éen eeuw te vroeg geleefd. Hij voorspelde namelijk toen al dat Rotterdam west waarts zou komen,- tot voorbij Delf sha ven als het kon. Daarom moest Schie dam via Mathenesse oostwaart dringen. De benepen Schiedammers zagen slechts dat V. J. van 'Dijk over zijn eigen (wafit vroegere Mathenesse-) plannen stond te praten. Ze waren dus al spoe dig tegen". Later zou Rotterdam 'het belangrijke deel van Mathenesse vergra ven voor het nu zo belangrijke verkeer van stukgoederen in de Merwehavens. Reeds vanaf 1866 groeiden de tegen stellingen in Schiedams gemeenteraad. Raadslid M. Rijnbende was tegen de annexatie. Hij geloofde dat er schaduw zijden zouden zijn. Bovendien had de burgemeester de toelichting veel eerder moeten geven. De burgemeester-liet zich ook niet onbetuigd. Hij deelde mee dat men het met de gemeentelijke inkom1. Sten-de laatste tijd niet; zo nauw had- genomen, er waren minder inkomsten dan uitgaven. Dat diende verbeterd te worden. Rijnbende zag een blaam ge worpen op zijn vader die daarvoor bur gemeester was geweest. Nog een distiliateursnaam voegde zich in de strijd in het regentenstadje. Wet houder 3. B. Nolet zei dat de burgemees ter een onjnist beeld had gegeven van de financiële toestanden. Over en weer beschuldigden Nolet en Van Dijk elkaar van onjuiste discussiemethoden. De een meende steeds dat de ander wat anders had gezegd dan gezegd zou zijn. De twintigste-eeuwer weet nu dat Van Dijk de goede kijk had op de financiële situatie. Deze eerste burger echter duld de geen oppositie, er kon slechts een zakelijk debat zijn als hij zijn zin kreeg. Van Dijk moet zich echter hebben voor genomen dat hij de man zou zijn voor verbetering van de hygiënische toestan den in de stad. voor het project van een nieuwe haven in Mathenesse. In 1869 had hij het eerste succesje, een gedeelte van de Broersvest zou wor den gedempt. De RHBS kon worden ge opend. De toon der debatten was ech ter onaangenaam en van alles werd bij en in de ruzies betrokken. Zo wilde Van Dijk de Vleeshal bij de Boterstraat doen afbreken, een deel zou gaan dienen als koetshuis voor de burgemeester, maar de gemeente zag daar een aan tasting van de rechten van de Christe- 'roetshuis voor de burgemeester tegen ie noodkerk van de gemeente, die in die Vleeshal kerkte. De gemeenteraadsvergaderingen heb ben toen misschien wel meer sfeer ge had dan nu. Van Dijk las een stuk scheldwerk voor uit een krant en de ge hele publieke tribune zat ademloos te luisteren. Op 24 augustus kwam het voorstel van B. en W. voor het graven van een haven, een kilometer lang naar Schielands Hoge Zeedijk (dat is de Rot- terdamsedijk). In die dijk zou een schutsluis komen en dan 'er achter een kanaal van een kilometer lang naar de Schie. In de Schie een. keersluis zodat het spuien bevorderd kon worden. Het geheel zou nog geen twee mil- lioen gulden kosten waarvan twee derde deel in de gemeentekas zou terugvloeien. De gemeente zorgde al spoedig voor een spraakverwar ring omdat men het verversen van de binnenhavens belangrijker ging vinden dan het graven van handels havens. Het is nu niet duidelijk meer te zien maar het lijkt er op dat het teen de branders waren die tegen ha- venaanleg- en waterleiding waren. Dan zou P, J. van Dijk van Mathe nesse de tegenhanger zijn geweest die zag dat de moutwijnindustrie een te smalle economische basis vormde. De oppositie was sterk in het tegenhou den van voorstellen van Van Dijk. Er gebeurde niets en de debatten lever- slechts verwarring. Dat men „mee- .meeleefde" blijkt uit het versje van Schiedams jeugd: „Piet van Dijk van Mathenesse burgemeester van j Schiedam zit maar in de raad te j klessen en weet er geen bliksem van". „Van werken ga je niet dood", zegt DE 86-jarige Schiedammer D. Nels, die veie herinneringen aan dit werken in Schiedam kan ophalen. Maandag 11 maart viert hij het feit dat hij zestig jaar geleden met mej. M. van Leeu wen i nhet huwelijk is getreden. De heer Nels kan zich ook nog goed herinneren wie de andere drie bruids paren waren die op 11 maart 1903 in het stadhuis te Schiedam in de echt werden verbonden. Het echtpaar Nels is geboren en ge togen in Schiedam. Het woont al 36 jaar in de Laurens Kosterstraat waar ook drie kinderen van het diamanten paar wonen. De heer Nels begon op der tienjarige leeftijd bij de voormalige kaarsenfabriek Apollo van Arie Prins bij de Voorhaven. Twaalf uur per dag werken voor een karig loon. In de crisesjaren had het echtpaar al negen kinderen dat van 13 tot 14 gulden steun moest rondkomen. In de eerste wereldoorlog was de heer Nels een van de tachtig Schiedamse sol daten van de vrijwillige landstorm. Later werd hij wëer stoker, het laatst bij de Verenigde Glasfabrieken, Buiten havenweg. Maandag staat het echtpaar in de belangstelling van de negen kin deren en hun echtgenoten, van de der tien kleinkinderen en de twee achter kleinkinderen en misschien komt er zelfs officieel bezoek naar de Laurens Kosterstraat 221. De 61-jarige ijzerwerker M. Gorse uit de Borselaarstraat in Rotterdam kwam maandagavond in de westelijke rijwiel tunnel bij het Drooglever Fortuynplein door de gladheid met zijn fiets ten val. Met een rechterbeenbreuk vervoerde men hem naar het Zuiderziekenhuis. VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLAARDINGEN GEDURENDE VELE jaren in het nesse die de uitbreiding van de Wes- IN DE omgeving van de Oude Sluis in Schiedam heeft zich maan dagmiddag omstreeks half vier een spennend avontuur afgespeeld. Enke le kinderen speelden op het ijs bij de Oude Sluis. Een jongen zakte door het ijs van de Schie maar hij_ kon door de 50-jarige heer J. M. Snijders met handreiking op de kant worden getild. Twee kleine jongens echter, de zeven- jarige Jan. Jeup, die aan de Oude Sluis woont en de acht- jarige Theunis Van Wijnen uit de Maria- straat spartelden nog midden op de Oude Sluis toen de 37-jarige koop man Marinus Dijkman uit de West- frankelandsestraat in volle ren uit het Café Intiem stormde. Hij had het hulpgeroep gehoord. Zonder bedenken rukte hij zijn jas je uit en daarna sprong hij op het ijs dat onder zijn gewicht in brok ken onder het water verdween. De twee jongens verdwenen daarop ook onder de ogen van de redder, maar hij sloeg met geweld het ijs kapot op zoek naar de drenkelingen. Eerst kon hij T. van. Wijnen grijpen. De' omstanders hadden inmiddels lad ders en touwen bijelkaar gebracht. Teunis werd aan een touw naar de kant getrokken. Het redden van Jan Jeup echter ging niet gemakkelijk. Tot driemaal toe moest Marinus Dijk- (Van een onzer verslaggevers) De N.V. Visserij Maatschappij Vlaar dingen heeft van de rederij Kennemer- land te Katwijk aan Zee de motorlog- ger KW 41 „Aafke Jacoba" aange kocht. Het schip komt ter vervanging van de stoomlogger VL 172 „Clara", die zoals wij vorige week hebben ge meld, onlangs door de dienst voor het stoomwezen werd afgekeurd. begin van deze eeuw heeft de Schiedamse raad gepraat, verweten, voorstellen ingediend, tegenvoor stellen gelanceerd en B. en W. kwa men enkele malen met voorstellen voor havens ten oosten en westen van Schiedam. Er kwam malaise in de brandersindustrie, burgemeester Van Dijk wees op de havens maar een motie Van der Schalk ver wierp de voorstellen. Men sprak nog slechts van een kade langs de Maas. De hrandexs.-.'legklën «zicbv^kennelljk, 'néér;.bijdé..ondergang; -van', dè mout!1 wijnindustrie, men "bad zelfs een zonde-' bok, dat was P. van Dijk van Ma the- (Van onze spselale verslaggever) Vanmiddag heeft de heer H. Koekoek het door hemzelf geschapen strijdtoneel in Hollandsaheveld voorgoed verlaten. De „veldheer" van de vrije boeren acht te de resultaten zeer bevredigend, waar-, bij het belang van de publiciteit hem De recherche in Vlaardingen heeft twee jongelui aangehouden in verband met gepleegde inbraken en het openbre ken van automaten. Het zijn de 19-jarige los-werkman C. L. uit Vlaardingen ên de eveneens 19-jarige militair J. v. d. L. uit Maassluis. Op 23 februari brak het tweetal in bij een café aan de Parallelweg, Er werden gebraden kippen uit. de Ijskast wegge nomen en zes pakjes sigaretten uit een automaat. Diezelfde dag werd uit een automaat aan de Groen van Prinsterer- straat een bedrag van 6 ontvreemd en in de Tweede van Leyden Gaelstraat bra ken. de daders een kousen automaat open en namen 2 weg. In. de Korte Hoogstraat werd tenslotte een automaat geforceerd waaruit zeven kwartjes werden gestolen. 'De daders zijn voor de officier van. justitie geleid. zwaarder leek te wegen dan dat van de door hun- eig' boeren. e wegei enzinigi beid gedupeerde ;'v^*Hiij'jj ur *i 'MMï De ontruiming van het erf van boer Nijrneijer ging inmiddels gestadig door. Het tempo was uitermate traag, het geen er ock wel op wees, dat noch boer Hartman noch boer Van der Sleen van daag aan de beurt zouden komen. Mor gen dan? Men wist het hier niet, aan gezien deurwaarder Bodde in samen werking met de politie een eigen operatieplaif bezat. Het was zelfs de vraag, of de ontruimers en hun bescher mers morgen op het toneel zouden zijn. Duidelijk was, dat de politie het ver rassende element, dat in een uitzettings- actie als deze kan schuilen, volledig wenste uit te buiten. Vanmiddag was de algemene ver wachting, dat de beide andere boeren pas van hun erf zoudn worden gzet, als er minder belangstelling van de zijde van het publiek zou zijn. Aangenomen mocht worden, dat de nieuwsgierigen van vandaag geen tweede snipperdag in de kou zouden willen staan kleumen. Musis Sacrum: Pers.ver. Wilton Fijemoord Vertoning films Journaal 1962 en Kon. Bezoek Schiedam, daarna speelt Studio „De Leugenaar", 13.30 en 20. Schiedamse Muziekschool: Demonstra tie de blokfluit ais soloinstnunent Werken van Scarlatti, Vivaldi, Roehr, Leigh. Begeleiding door spinet, clave- cimbel, piano, 19.30. Wijkcentrum Nieuwland: Oprichtings vergadering afdeling Schiedam Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde, 20. Grote Kerk: NCRV, Zangavond, 20. (Radiouitzending.). Wilton Feijenoord, Tewaterlating „Avedrecht" 48 500 ton, 14.30. Musis Sacrum: Wilton Feijenoord ver toning films Jaurnaal 1962, Kon. Bezoek Schiedam en daarna speelt Studio „De Leugenaar", 13.30 en 19.45. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost. Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 1X5588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- straat. Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk". 9—17. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Hausen en Amerikaanse Grafiek. terhaven (ten bate van de branders) zou hebben tegengehouden met het oog op de plannen voor zijn zeehavens. De branders zagen ook geen heil in de wa terleiding, gezuiverd water was te kost baar. Maaswaterieiding zou de bloei van de branders en dus van Schiedam wel weer bevorderen. Tachtig jaar geleden werd de Schie damse waterleiding dan toch aangelegd naar plannen van ir. H. P. N. Halberts- ma. Het was na het eindeloos gepraat het persoonlijk succes van. Pieter Ja cob van Dijk van Mathenesse. Zonder zijn strijdlust zou het bedrijf er niet zijn», gekomen, .meent dr.VL Schmitz die 'een studie 'ovër dit - onderwerp schrgèfv'Later, heeft Vah Dijk'nog een belasting op regêlmatig schoon te'hou den riolen en grachten willen invoeren. De regeling kwam er niet, Van Dijk meende dat hij systematisch werd te gengewerkt en geleidelijk gaf hij de moed op. Ten slotte stemde de raad met twaalf tegen zes stemmen op 1892 een voorstel voor de waterverversing weg. Dat plan zou 162.000 hebben ge kost maar het ging in het mausoleum van de niet uitgevoerde plannen, In de laatste tientallen jaren van deze tijd zijn de riolen en grachten gedempt, het probleem werd zo opgelost. ga heeft eens gezegd dat de raads- verlagen van Schiedam toen uitvoeri ger wérden omdat er minder werd uitgevoerd. Op 5 september 1893 zeventig jaar geleden capituleer de Van Dijk. De gemeenteontvanger had een kastekort van tachtigduizend gulden en men stelde daar ook de burgemeester verantwoordelijk voor ook al kwam hij als getuige- voor de rechtbank. Van Dijk zou nooit heb ben begrepen dat men meer vliegen vangt met honing dan met azijn. Bij zijn aftreden liet Van Dijk een ge meente in verval achter. man in de dikke vieze modder vaKd-ft stilstaande water graaien. Daarna «ja; hij -het slachtoffertje naar de któjj brengen. ':ffl Inmiddels was de redder zo verkleum® dat hij zelf bijna niét meer op de kam kon klimmen. De twee jongens zjMja bij de drukkerij Van Noortwijk naptffl binnen .gebracht waar ze zich hebbupBl kunnen verkleden en waar ze zich. m bij de kachel hebben -kunnen warm^Mr Teupis van Wijnen kwam spoedig verhaal, maar Jan Jeup moest :$p jï observatie naar. het ziekenhuis Wói| f|| den gebracht. De politie heeft de h«| gf Dijkman naar hnis gebracht, de bracht Jan Jeup naar het ziekenhuli|»l| Thais heeft de héér Dijkman schaafwonden aan de eiiebogen, ;d| lij onderarm en de rug verbonden. |j (Van een onzer verslaggevers) 51| B. en W. van Capelle hebben vanÜct f|! minister bericht gekregen, dat in aprij goedkeuring zal worden verleend vo< de bouw van de eerste fase van het raaop huiscomplex. Na enig debat heeft .dtji gemeenteraad op voorstel van het coUefa ge maandagavond besloten de feoutv-ött'tf dershand -aan te doen besteden. »1|| Het eerste deel van dit project betrèflf het administratiegebouw. Voor-het hele complex, waarin ook een represent' tatief gebouw is opgenomen, werd vsukj hogerhand (nog) geen medewerking verfi leend. Men hoopt dit jaar met de eerste|L fase te kunnen beginnen, waarvoor dï|p raad een jaar geleden 1,9 miljoen teerde. Het gehele raadhuiscomplex zal ov«'r| een termijn van jaren tot stand- komeari Misschien kan.in de.loop van 1964 héfl eerste deel worden geopend, waarin tij1»! delljk dan ook.ruimten voor B. en W. en}. de raadszaal worden ondergebracht. Het? ontwerp is van de Amsterdamse archi-i tect C. W. Schaling. Capeüë, datsitotps 70.000 inwoners zal groeien, heeft reeds]); (Van onze correspondent) In de nacht van zaterdag op zondag werd mevrouw Kleijwegt, wonende aan hetOostelijk, Slag te Maasdijk wakker door knetterende geluiden. Het bleek aat een houten schuur, waarin de han delaar J. Schram een grote hoeveelheid afvalmaterialen had opgeslagen, In brand stond. Terwijl mevrouw K. de brandweer waarschuwde, begaf de heer Kleijwegt zich naar de brandende schuur, omdat in de onmiddellijke na bijheid een houten woning staat, waarin de hoogbejaarde mevrouw Hoogendonk woont. Met emmers water wist de heer K. het huisje, waarin zijn schoonmoeder woont, voorlopig nat te houden. De brandweer, ernstig door de vorst gehan dicapt, moest het water van over een afstand van bijna 200 meter aanvoeren. Toen men water kon geven, was van de schuur niets meer te redden; men beperkte zich met drie stralen de wo ning van de wed. H. nat te houden en de puinhopen van de schuur te blussen. De Naaldwijkse brandweer, eveneens uitgerukt, behoefde geen dienst te doen. Tegen 6 uur zondagmorgen kon de brandweer inrukken. De schuur was wel verzekerd; van de Inhoud is dit niet be kend. A Maandag werden aan de veiling te Maasland door de tuinder N. J. Am» merlaan de eerste 'komkommers aan de veiling aangevoerd. Het waren er 200 die de volgende prijzen opbrach ten 40/50 0,92 35/40 0,55 en 30/35 0,55 per stuk. bestuurscentrum. De KW 41 is een stalen rriotoriogger, 'thans dringend behoefte aan een nieuwi] gebouwd m 1943, die voorzien is van een 250 pk Werkspoormotor. Het schip zal nog dit jaar aan de haringvisserij deelnemen onder commando van schip per Jan Voetknegt. Tevens vernemen wij dat eind deze week of begin vol gende week voor de visserijmaatschap pij Vlaardingen van de-werf Sleephel- ling Maatschappij Scheveningen een nieuwe motortra»wler te water zal wor den gelaten. Ook voor de N.V. Doggermaatschapplj zal volgende week een nieuwe trawler te water gaan. Het is de bedoeling dat beide schepen op vlaggetjesdag gereed zullen zijn om uit te varen. Op de Dr. Wiardi Becktnahsingel "tbiÈ® de Geert Grotelaan te Vlaardingen wéraMi maandagmiddag de 15-jarige wielrijder i J. C. W. uit Maassluis door éen persogt nenauto aangeredent De jongen, die links?;# af de Geert Grotelaan wilde inrijden:» verleende geen voorrang aan de hem»|| tegemoetkomende auto. '-1 Hy botste tegen deze auto^en werd daarna t uggeworpen waarbijhij.tegen' ji een hem ichterop rijdende personenauto f terecht kwam; 'Deze personenauto stond inmiddels stil. W. werd in bewusteloze toestand door de GGD naar het Algemeen. Ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij een bersea-- schudding had opgelopen. .J""' Air-King* refRL425 330.». edelstéenkundfge f.g,a. diamantexpert g,f.a. ;y; LIJNBAAN 92 filiaal: oostzéedijk 155-157 rottetdam SCHIEDAM. Geboren: Cornells z.v. - H. J. Brand -en W. P. Voels; Frederik. z.v. F. J. Winkel en C. H. van Geest; M-arla j. d.v. H. H. M. -Geui en M. Droog; Manueia M. C. J. d.v. B. T. M. Loerts en-A.P.J. Dïjs- selMoem: Cornells z.v. J. Maröinse en. W. Ai- Bruggeling. Overleden: G. Vrijlandt.78 jr. - echtg. van L. J. Smit; J. H. van Qverbeek, 84 jr. EHnMEI Bedrijven te Amsterdam en Utrecht vraagt voor de volgende afdelingen: (hout en ijzer) voor interne transportwerkzaam- heden. Regeling voor reisgeldvergoeding of kost. en reisgeldvergoeding. Gunstige winstaandeelregeling. Gratis bedrijfskleding. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 6 maart a.s. tussen 7 en 8 uur n.m. bij het Gewestelijk Arbeidsbur., Oosthavenkade 78, VLAARDINGEN, alwaar een Werkspoor vertegenwoordiger aanwezig is. Reis- en verzulmkosten bij sollicitatie worden vergoed. Het ALGEMEEN ZIEKENHUIS te Vlaardingen vraagt een die tevens belast zal worden met kleine onderhoudswerkzaamheden. Loon naar leeftijd maximum bij 25 jaar en ouder f 466,92 bruto per maand bovendien toeslag voor on regelmatige dienst en 4% vakantie geld. Sollicitaties schriftelijk te richten aan de directeur geneesheer of aanmelden van 1017.30 uur bij de chef technische dienst Hofsingel A. w «j> »jj tl» «j» Verkrijgbaar in de boekhandel N.V. CEBB. ZOMER h KEUNINGS UIT GEVERSMIJ - WAGEN1NCKN ijc tje >|e ;{c jfcjfc >fc Alle boeken van N.V. Zemer en Keunlngs Uitgeverij zijn verkrijgbaar bij: Smalle Havenstraat 3 Telefoon 4304 vlaardingen V -"/-'Sdas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1