Zuigers met karwei begonnen Faustus-wrak over twee maanden Ruimte maken voor grote tankschepen Mendelssohns „Paulus" verdient belangstelling Waar komen de tabakken van Golden Fiction vandaan? 1 Golden Fiction Officier te Rotterdam: j er tegen inbrekers Peukje in plas benzine pakhuis uitgebrand GF Donderdag in Rivièrahal Bouwcentrum in internationale belangstelling Indiase order voor Gusto Teen afgerukt mm echte Dodelijk ongeluk in Nieuwerkerk D' Maand cel voor tandtechnicus DE ZACHTSTE VAN ALLE WITTE KRUIS E rotterdammer pagina 3 DINSDAG 5 MAART 3963 (Advertentie) nu... beduidend goedkoper. 70 cm ONGUNSTIG VOORZIENINGEN Rel rond Eindhovens Dagblad opgelost (Advertentie) VRAGEN AAN NO 2 Muzikale schoonheid Leerplan academie maatschappelijk werk uitgesteld Met motor tégen lichtmast VRAAGT DE HEER S. TE Z. Antwoord: Laurens koopt zijn tabakken voor Golden Fiction in verschillende werelddelen. Maar de meeste komen uit Virginia (Noord-Amerika). Bijzonder is dat wij daar, net als de Amerikanen zelf, de meer uitgerijptetabakken kiezen. Ze zijn warmer van kleur en vooral vee! zachter van smaak. Ais de oogst geveild wordt, koopt Laurens ineens voldoende voorraad zodat er geen tekort kan zijn In het komende jaar. Anders zou* de Golden Fiction-melange, die altijd uit dezelfde soorten tabak in dezelfde verhouding bestaat, gevaar kunnen lopen. Maar dat gebeurt niet! Door voortdurende voorzorg geachte heer S., blijft uw Golden Fiction, jaar in jaar uit, de zachtste van alle WITTE KRUIS PIJNSTILLER Baal katoen viel op havenarbeider Tas tussen voorwiel: Ister viel w E laatste tijd heeft het aan tal inbraken in Rotterdam een dergelijk grote omvang ge nomen, dat strengere straffen noodzakelijk zijn geworden", aldus de officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam. Hij maakte deze opmerking tijdens de tegen (Van een onzer verslaggevers) "F EN achteloos weggeworpen •t-J peukje sigaret, dat in een plas benzine terechtkwam, heeft maan dagavond felle brand veroorzaakt in het pakhuis van de broers A. en P. Hoogland, grossiers in groenten en fruit, aan de Kromme Wiek- straat in het oude noorden van Rotterdam. behandeling van een zaak zes merendeels jeugdige. Rotterdammers, die zich aan zeer vele inbraken hadden schuldig gemaakt. Natuurlijk is er door de moder- "6 flats en nieuwbouw minder belangstelling voor trap- en keukenlopers. Dat zal dan ook de oorzaak zijn, dat wij van een van de bekendste Cocos-weverijen een krank- linnig goedkope aanbieding kre gen van pracht kwaliteit coeos- 'opersvoortrappen en keukens. 100% Cocos, in frisse streep- dessins, modern, fleurig en oer sterk, in 70 en 100 cm breed, wordt- morgen verkocht voor minder dan de helft van de prijs. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij cocoslopers, in frisse streepdessins, voor een prijs, die geen tweede keer voorkomt. Céin iel. of schrift, best. OM drie uur gistermiddag zijn de zuigers Sliedrecht 19 (van Adriaan Volker) en Haringvliet (van Bos en Kalis) in de mond van de Nieuwe Waterweg begon nen met een interessant karwei het op een diepte van zeven tien meter brengen van het wrak van de Fautus, het Panamese schip, dat in de vroege morgen van 6 november 1952 een honderd vijftig meter benoorden de licht- opstand op het Noorderhoofd aan de grond liep en verging. Een vier meter zal het wrak nog moeten zakken wil het de gewenste diep te hebben bereikt. Als alles meezit zo vertelde vanmorgen de al gemeen leider van het werk ir. J. van Dixhoorn kunnen we tus sen de vier en acht weken al be langrijke resultaten hebben ge boekt. Het verder omlaag brengen van het wrak van de Faustus is noodza kelijk geworden nu schepen met een steeds groter wordende tonnage de Nieuwe Waterweg binnenlopen. In de diepe vaargeul naar de tijdelijke havenmond op Europoort is de Faus tus een uitspringend obstakel, dat hoewel geen gevaar opleverend voor schepen die de goede koers houden, toch de bewegingsvrijheid van de zeer grote tankers (80.000 ton) bij het binnenlopen aanzienlijk beperkt en daarmee ook de veiligheid van de vaart. Door het wegnemen van de krib ben bij het Nooderhoofd is kortgele- den de breedte van de vaargeul al op een 150 meter gebracht. Is de Faustus op een diepte gebracht van zeventien meter, dan zal de vaargeul een breedte bezitten van een 300 a 400 meter. Het wrak ligt in een van de drukste vaarwateren en op een wat stroming en golfwerking betreft, ongunstige plaats. In de jaren 19611962 werd on derzocht op welke wijze de Faustus ge ruimd kon worden. Bij dat onderzoek waren betrokken het laboratorium van grondmechanica en de bergingsbedrij ven Van den Tak en Van de Akker. De conclusie was, dat het dieper in de ri vier wegzuigen van het wrak nog de meeste kans van slagen had. MeJ dit karwei is men dus op het ogenblik een etmaal bezig. De twee zui gers. die zeewaardig zijn en met een flinke capaciteit tot grote diepte kun nen zuigen, liggen stevig en op een bij zondere wijze verankerd, waarbij de Koninklijke Marine hulp heeft verleend door het beschikbaar stellen van ma teriaal. De zandbeweging speelt bij het werk een belangrijke rol. Zij bergt n.l. de mogelijkheid in zich van een snelle aanzanding als het werk zou worden onderbroken. Om die reden zal bijna continu worden gewerkt. Een achten zestig uur per week, de week-einden meegerekend. Het personeel van de zui gers is daarom dicht bij het werk on dergebracht n.l. in een kamp in Euro poort. De aard van het werk en het feit, dat de coastervaart daar normaal voort gang moet kunnen vinden hebben extra voorzieningen nodig gemaakt. Zo liggen in de nabijheid van de zuigers twee sleepboten, die direct assistentie kun nen verlenen als de twee zuigmachines moeten worden verhaald. Ook ligt er een bergingsvaartuig van Van den Tak in de nabijheid voor het geval er bij het dieper' wegzakken van het wrak stukken van het schip losraken en naar boven komen. En ook de Koninklijke Marine is stand-by. Voorts is de nau tisch uitrusting van de twee zuigers be langrijk uitgebreid. "Van de meteorologische dienst te Zie- rikzee krijgt de leiding van. het werk dagelijks de weerberichten door. Op het ogenblik ligt het wrak met het dek naar zee. De bedoeling is, dat de zuigers het eerst recht zullen zuigen. Vastgesteld is, dat de positie van het schip sinds 1953 niet is veranderd. Het ligt op het ogenblik precies 13.40 meter als ondiepste punt. De totale kosten van de werkzaamheden 'zijn voorlopig ge schat op een miljoen gulden. F (Van onze kunstredactie) TTK ZIJN maar weinig belangrijke componisten geweest, wier crea- Reve arbeid een zo sterke wisseling »»ir waardering heeft ondervonden als Felix Mendelssohn-Bartholdy. Tij- Tfen?j leven gold deze briljante bankterszoon als een der belangrijk- l. ste Vertegenwoordigers van de Duit- I se romantiek. Na zijn dood echter I. ontstond er, mede door de grote in vloed die uitging van Richard Wag ner en de opkomst van de „nieuw- Doltse stijlrichting", een belangrij ke onderwaardering van deze nobe le aristocratische figuur. Nietzsche had weinig, Debussy in het geheel geen waardering voor de klassieke romanticus met zijn sterk-conserva- tieve inslag, i Met de opkomst van het Derde Rijk kwam Mendelssohn weer in het cen trum van de Duitse belangstelling, zij het in negatieve zin. In 1937 haalde men te Leipzig het standbeeld van de stichter van het Eerste Duitse Conser- vatonurn neer, en tijdens de oorlog werd ook in de bezette gebieden ver sboden, de muziek van deze „Jood" in pet openbaar uit te voeren. A De fre<iuentie, waarmee de naam Mendelssohn na de bevrijding op de,concertprogramma's voorkwam was een begrijpelijke, zij het tijdelijke re- actie. Thans echter is de balans wel zo ongeveer in evenwicht. Behalve. waar het gaat om de waardering van de oratoria „Paulus" en „Eiias", die men eigenlijk nog slechts heeft gehand haafd als repertoirestukken van pro vinciaalse koorverenigingen. Hoe geheel ten onrechte! Zeker, werken als Han dels „The Messiah" en Haydens „Jah- reszeïten" winnen het in betekenis en oorspronkelijkheid. Maar het goede be hoeft toch geen vijand .te zijn van het superieure? En Mendeissohns Paulus bevat veel goeds. De componist zag zich bij het sa menstellen van dit oratorium voor een moeilijkheid geplaatst. Het bijbelver haal over Paulus vormt nl. geen door lopende vertelling. Daarom putte Men delssohn gegevens zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. De bekering van Saulus van Tarsen (Advertentie) staat centraal in het eerste deel. De steniging van Stefanus gaat hieraan vooraf. Het tweede deel toont de door Joden vervolgde Paulus als de Apostel der heidenen. Een rijke afwisseling (die echter enigszins de eenheid in conceptie van het werk schaadt) vormen de beschou wende delen en de koralen. Van, de vele muzikale schoonheden uit de omvangrijke partituur noemen wij o.a. de ouverture (geïnspireerd op het kerklied „Wachtel auf, ruft uns die Stimme", het stralende aanvangskoor (A-aur) „Herr, der du bist der Qott", de koren ..Siehe, wir preisen selig", „Mache dich auf! werde Licht" (één der hoogtepunten met een enorme cii- maxale werking) het prachtige polyfone koor ,0 welch èine Tiefe des Reich- tums" en de bas-aria's „Gott, sei mir genadig" en „Ich danke air, Herr" alsmede de beroemdë sopraanaria „Je rusalem". Onder leiding van Dirk Jansz. Zwart zal donderdag in de Rivièrahal een uit voering van Mendeissohns „Paulus" worden gegeven door de Chr. Zang- en oratoriumverenigingen „Sursum Cor- da" van Rotterdam-Zuid en Pemis. Medewerkenden zijn Nelly van der Spek, sopraan, Reinier Schweppe, tenor, David Hollestelle, bas. Miep Baks, alt en Kees van Zuyiekom, bas. Het Rot terdams Philharmonisch Orkest zal de begeleiding verzorgden. Met belangstelling zien wij de uitvoe ring van dit al te zeer verwaarloosde oratorium tegemoet. Twee staffunctionarissen van het ver leden jaar te Buenos Aires gestichte Bouwcentrum Argentina, ir. R. Bernardi en ir. G. J. Notenson, zijn thans begon nen met een speciale opleiding aan het Rotterdamse Bouwcentrum, ten opzichte van het Bouwcentrum Argentina het moederinstituut. Voor het instituut in Argentinië heeft de stad Buenos Aires een gebouw be schikbaar gesteld en is er een basisbegro- ting voor drie jaar. Het contact met Argentinië heeft voor het Bouwcentrum te Rotterdam nog meer resultaten opgeleverd. Uit verschil lende landen in Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten zijn verzoeken ge komen om te komen tot eenzelfde con tact als met Argentinië is opgebouwd. Argentinië heeft in nauwe samenwer king met Chili, Paraguay en Uruguay een leergang in voorbereiding over de bouw van doelmatige en goedkope kleine woningen en sch-olen. Aan te nemen is, dat het Bouwcentrum Argentina nog in het komende najaar met het practische werk zal beginnen. Het is de bedoeling dat de academie voor sociale wetenschappen en maat schappelijk werk te Rotterdam wordt uitgebreid met een voortgezette oplei ding voor sociaal opbouwwerk. B. en W. stellen de Rotterdamse gemeente raad voor ten behoeve van deze uit breiding van het leerplan besluit tot een nodig-verklaring te aanvaarden. In de toelichting op dit raadsvoorstel constateren B. en W„ dat reeds in 1960 de academie een oriënterende proefcur- sus hield met ongeveer 30 deelnemers uit vrijwel alle provincies. De in te stellen voortgezette opleiding zal worden bestemd voor bezitters van een diploma voor maatschappelijk werk en afgestudeerden die reeds in het op bouwwerk zijn ingeschakeld. De opleiding zal ongeveer een jaar duren. De woordvoerder van het departement van defensie heeft gisteren meegedeeld, dat staatssecretaris Calmeyer acte heeft genomen van de publikatie in het Eind hovens Dagblad van zaterdag 2 maart inzake hem in de mond gelegde onbe hoorlijke uitlatingen jegens de rooms- katholieke volksgroep. De staatssecretaris concludeert uit de ze publikatie in een hoofdartikel van het Eindhovens Dagblad, dat d>t blad er kent, dat de eerder gepubliceerde aan- tijdingen nooit door hem zijn uitgespro ken. De Industriële Handelscombinatie (IHC) Holland heeft weer een order uit India ontvangen, ditmaal voor een sleep- zuiger ter waarde van veertien miljoen gulden met een hopperinhoud van 3000 meter zal dit vaartuig, dat bestemd is voor de haven van Calcutta, het grootste van zijn soort in India zijn. Deze sleepzuiger wordt gebouwd bij IHC-vennoot werf Gusto te Schiedam en zal de volgende afmetingen hebben: 122 m lengte, 17.80 m breedte en 8.20 m hol te. Het totaal geïnstalleerd vermogen zal 7000 pk bedragen,het vaartuig wordt door stoom gedreven. De 24-jarige G. C. P. Dumee uit de Adrianastraat in Rotterdam reed maan dagavond op de Mauritsweg toen hij de macht over het stuur verloor, met zijn motor met zijspan tegen een lichtmast. De man moest men een hersenschud ding naar het Dijkzigtziekenhuis worden gebracht. De twintigjarige expeditieknecht A. Th. G. Hoegee uit de Hamelstraat in Rotterdam heeft maandagmorgen bij een ongeluk in de fabriek van. de N.V. Erven G. van Sillevoldt aan de Honin- gerdijk de grote teen van de rechtervoet verloren. De jongen raakte met die voet be klemd tussen een transportband en het chassis. Hij werd naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. 10 STUKS f 0.50/20 STUKS f 1.-/50 STUKS f 2.75 Attcfitifcl Wij hebben zo veel vragen over (Softfen Fiction on (vangen, da t Wfj u moeten verzoeken ons voorlopig geen vragen mcer toe te sturen. De vragen met de meeste "stemmen" zulten we in de krant beantwoorden. DE e Verkoudheid... weg ermee! Be scherm u ertegen, bevrijd u er van met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets). Salicyl-vrij en daardoor geen maagklachten. De 41-jarige bromfietsrijder J. A. Bes- tebreur uit Rotterdam is maandagmiddag in de Burg. Jasstraat in Nieuwerkerk ernstig gewond geraakt bij een aanrij ding. Tijdens het vervoer naar het zie kenhuis is de heer Bestebreur aan zijn verwondingen (een schedelbasisfractuur) overleden. De heer Bestebreur werd gegrepen door de auto van mevrouw V. d. P. uit Zevenhuizen toen deze wagen op de kruising Burg. Jasstraat—Mr. P. D. Kleijlaan begon te slippen. Nadat eerst de heer Bestebreur was aangereden, botste de auto tegen een lichtmast. De auto kwam tenslotte tot stilstand bij het Lp. g.-station. De dertigjarige havenarbeider A. E. Rinkel uit de Damloperstraat in Rot terdam werd maandagmiddag op het ter rein van Korte-Vaart aan de Merweha- ven door een van een klamp rollende baal katoengetroffen. Met een hersenschudding en een pijn lijke rug vervoerde men hem naar het Havenziekenhuis. - De 21-jarige kantoorbediende C. W. Chouffeur van de Bijnkershoekweg uit Rotterdam viel maandagmiddag met haar fiets op de Schiekade, doordat haar boodschappentas tussen de spaken van- het voorwiel raakte. Men vervoerde haar met schaafwon den aan het gezicht en vermoedelijk een kaakfractuur naar het Bergwegzieken huis. (Van onze rechtbankverslaggever) Het pakhuis, dat was gevuld met honderden kratten en kisten en jute zakken, brandde geheel uit. De bo ven de opslagruimte liggende woning kon echter worden gespaard. De to tale schade yvordt geschat op vijf tienduizend gulden. De achttienjarige zoon Aad van gros sier A. Hoogland (Soetendaalseweg 85b) had 's middags in het pakhuis zijn bromfiets met benzine schoon ge maakt. 's Avonds omstreeks een uur of acht was hij naar het pak huis teruggegaan om nog een kar weitje te doen. Vrijwel onmiddellijk, nadat hij zijn sigarettenpeukje op de betonnen vloer had gegooid, ontstond een steekvlam uit de benzine, die hij '•s middags had gemorst. Hoewel de brandweer zeer snel (de uit- rukpost Zaagmolenkade is slechts en kele honderden meters van de Krom me Wiekstraat verwijderd) aanwezig was, kon zij niet voorkomen, dat het pakhuis grotendeels werd vernield. De brandweerlieden bedwongen het vuur, dat met sterke rookontwikke ling gepaard ging, met twee nevel- stralen en twee stralen lage druk. De bewoonster van de verdieping bo ven het pakhuis, de 69-jarige moeder van de grossier, was op een feest avond in zaal Palace, toen de brand werd ontdekt. Bleek van schrik kwam zij -bij haar huis terug, dat gelukkig geen schade had opgelopen... De blussingswerkzaamheden stonden on der leiding van hoofdbrandmeester G. Koornwinder. Uitgerukt waren een heid 222, de G 7, eenheid 221, de, A 3 L2 en de vliegende patrouille. Terwijl de nablussing in het pakhuis nog aan de gang was, kwam het alarm over een brand-in het gebouw van de J. Th. de Visserschool van de Ned. Herv. Gemeente aan de Eerste Pijnackerstraat. een paar honderd me ter verderop. Hoewel de school met grijze rook was gevuld, was van brand toch geen sprake. Integendeel: de grote kachels in de lokalen wilden zelfs met branden! Uit de etalage van een winkel aan de Crooswijkseweg in Rotterdam werden in de nacht van maandag op dinsdag zeven gabardine regenjassen, een trui en een pullover gestolen. Men verschafte zich toegtng door het slot van de deur te forceren. Eigenaar van de winkel is de 66-jarige A. L. F. R. De officier zei, dat de zevende verdachte in een nieuwe zaak terecht zal staan. HU is de schakel tot een andere lange serie inbraken. „Het loopt toch echt de spuigaten uit", zei de officier, die een ongelooflijke harde en zware straf voor deze jongemannen op zijn plaats vond. „Deze zes vlegels denken, dat ze er met een standje van de onderwijzer afko men", zei de officier. „Het voorarrest heeft niets uitgehaald. Ze hanteren de uitvlucht uit honger te hebben inge- broken, maar hebben het gestolen geld in cafés in drank omgezet. Deze jongens zjin liever lui dan moe." De officier eiste tegen de. oudste van het zestal, de 34-jarige loswerkman C. N., drie jaar gevangenisstraf. De reclasse ring doktert ai dertien jaar met deze verdachte, die een groot strafblad heeft. „N. moet zo lang worden opgeborgen tot hü de maatschappij geen kwaad meer kan doen", zei de officier. De twintigjarige losse werkman A. N. (broer van de vorige verdachte) hoor de zestien maanden jeugdgevangenis tegen -zich eisen. Tegen de twintig jarige glazenwasser A. J. v. d. S. en de 23-jarige losse- werkman A. C. deV. werd twee jaar geëist, tegen de 28- jari-ge losse werkman C. S. 21 maanden en tegen de 26-jarige machinist J. L. twaalf maanden, waarvan drie voor waardelijk. Op 25 september werd In een nijver heidsschool aan de Jan Ligthartstraat ingebroken. Buit 875.-—. Op 8 okto ber volgde een inbraak in een kantoor aan de Zwarte Hondstraat en werd 250.gestolen. Op 11 oktober werd uit een school op de Enk ƒ35.weg gehaald en op 16 oktober bij een in braak in de Economische Hogeschool 1300 De meeste verdachten hadden meer in braken gepleegd dat in de dagvaarding was ten laste gelegd. Van der S. had nog zeven inbraken op zijn naam, C. N. nog twaalf. S. nog acht en de V, nog dertien. Uitspraak op 19 maart. (Van onze rechtbankverslaggever) De Rotterdamse rechtbank 'heeft in beroep de 47-jarige Vlaardingss tandtechnicus R. v. d. R. tot twee hech- temsstraffen van veertien dagen veroor deeld. De rechtbank achtte bewcr" -,!rt -* v.d B. zich tweemaal had schuld.,g „c- maakt aan het onbevoegd uitoefenen van de tandheelkunde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2