Jacoba's van Beieren naar New York Tulpenmeisjes brengen lente99 op iA 8 Naar hoek van Z tv Lagervist Stuurman ongeschikt om functie uit te oefenen UITLEVEN IN STILTE FILM OVER LEVEN VAN BABABRAS MUZE Oude zwerver overleden op fabrieksterrein Schiedam cultureier m Raad voor de Scheepvaart: Gevluchte dief gepakt Serie inbraken opgelost IJsbreker verloor schroef op Holl. IJssel Monteur gewond door ontvlamde benzinedampen Voor bakkers geen sneeuweent meer Vele vogels door olie gedood Vonnis bevestigd tegen stelende hoofdagent i ii issen Een getrouw organist Sprokkels DE ROTTERDAMMER WOENSDAG ft MAART 19#p PER VLIEGTUIG Rillerig? Onprettig? Vlug li- Anders doet hij niets goed Johan Heesters in musical-hoofdrol speelt geestelijke liederen pagina 4 (Van een onzer redacteuren) rpulpenriieisje Nelly van Geest uit 's Gravenzande (prachtig donker haar en mooie donkere ogen) is gistermiddag met hel s.s. Rijndam van de Holland- Amerika uit Rotterdam naar New-York vertrokken als eerste ven de vier even lieftallige tulpenmeisjes, die in de komende twee maanden als gastvrouw op HAL schepen de passagiers (bestemming Europa) blij zullen verrassen met Hollandse bloemenweelde en daar over ook zullen vertellen. Kort voor het vertrek hebben we met haar en haar drie vriendinnen allen gekleed in het van Keukenhof zo bekende „Jacoba van Beieren" costuum aan boord van het schip een kopje thee gedronken, gebakjes gegeten en wat gebabbeld, en intussen de bos fraaie tulpen die ieder van haar charmant in de arm droeg, bewonderd. Langgesteelde tulpen waren het, van allerlei kleur. We herkenden d.e Edith Eddy, de White City, de Aristocraat, de Bellona, de Queen of the Night en de (kleine )Apelioorn. Nelly van Geest stak haar neusje diep in de bos en zei verrukt,,Ik ruik het voorjaar". Seas, de Rotterdam., de Nieuw-Amsterdam en met de En zo zal dan het voorjaar meereizen met de Seven Rijndam, en morden gepresenteerd door: X NelIy van Geest (reeds genoemd) uit 's Graven zande, tot voor kort Leids studente, dit jaar voor de tweede maal als tulpenmeisje optredend, o Ineke de Meulder uit Lisse, onderwijzeres („Ik heb van het hoofd buitengewoon verlof gekregen onder voorwaarde, dat ik voor een plaatsvervangster zorgde en dat is me gelukt"), 3 Ineke de Graaf uit Lisse, dochter van Lisse's burgemeester, die tevens voorzitter van Keukenhof is, en van beroep bibliothecaresse en a Willy van Ruiten uit Lisse, die in Leiden Engels studeert en nu voor de derde maal is uitverkoren om de buitenlanders attent te maken op de Hollandse voorjaarsbloem. Willy van Ruiten vertelde: „Het is leuk werk dat we krijgen, te doen en het is helemaal niet vermoeiend. We moeten zorgen, dat er steeds verse bloemen op de tafeltjes staan in de salons. Mijn ervaring is, dat de Ameri kanen vooral dit geweldig op prijs stellen. Het gebeurt wel eens, dat passagiers de bloemen zo mooi vinden dat ze ze 's avonds stilletjes uit der vaasjes halen en meenemen naar hun hut. En verder doe je veel kennissen op. Het is me overkomen, dat ik op een reis in contact kwam met een Amerikaanse familie aan wie ik mijn adres gaf. Een tijd later werd ik thuis opgebeld. Ik hoorde: „Well, here we are!", en daar waren ze dan. Reuze leuk". Voor deze HAL-bloemenreizen heeft Keukenhof 25.000 bloemen beschikbaar gesteld, die per KLM op een dusdanig tgdstip worden overgevlogen, dat gedu rende de hele scheepsreis de passagiers met verse bloemen worden verwend. Op het schip worden de bloemen bewaard in'het donker op een koele plaats. Willy van Ruiten zei: „Rloetnenschik- ken? Nooit les in gehad. Maar als je, zoals wij, in een bloemcnstreek woont, weet je van nature heus wel wat van bloetpen af en weet je ook hoe je- ze leuk in een vaas kunt zetten. En dan, er zijn bloemen genoeg aan 'boord. We kun nen het ons zodanig veroorloven een fout te maken". Tenslotte nog dit: Bloemenmeisjes moeten goed haar talen spreken en beschikken over goede omgangsvormen. Ais we goed zijn ingelicht worden eik jaar gegadigden per advertentie opge roepen. Een vrachtauto botste dinsdagmor gen op het Hofplein in Rotterdam met een tramstel van lijn een. De bestuur der van de vrachtwagen, die over pijn in de rug klaagde, werd voor onderzoek naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde, doordat de auto bij het afremmen doorgleed. De Raa<d voor de Scheepvaart heeft de 53-jarige stuurman van de kustvaarder m.s. Heemraadssingel, F. van der L. uit Rotterdam, onbe voegd verklaard om als kapitein of stuurman dienst te doen op zeesche pen. De raad is van mening, dat ge bleken is va'.i een zodanige ver slaafdheid aan alcohol bij de stuur man, dat hij ongeschikt is om zijn beroepsplichten te vervullen. De raad heeft voorts de 52-jarige kapitein van de kustvaarder, H. E. B. uit Pernis, de bevoegdheid om als kapitein te varen ontnomen voor de tijd van vier maahden. Beide thans opgelegde straffen zijn over eenkomstig het voorstel dat de in specteur voor de scheepvaart aan de Raad had gedaan. De Heem- raadssingel (eigendom, van de N.V. Invotra te Rotterdam), was op 27 december 1961, op de reis van Rot terdam naar La Roebelle, nabij Ba leins gestoten. In zijn oordeel zegt de raad o.m. dat de wijze waarop de kapitein de wacht aan de stuurman overdroeg niet ge tuigt van verantwoordelijkheidsgevoel. De kapitein heeft zijn schip in feite doen varen door de stuurman, van wie hij wist dat hij onvoldoende zelfver trouwen had om als kapitein dienst te doen, aldus de raad. En hij heeft in La Rochelle ernstige verzuimen gemaakt door geen scheepsverklaring op te stel- Adverrtentie •len en na te laten een surveyor het schip te doen onderzoeken. Al voelde hij zich ziek (de kapitein leed aan bronchitis en angina), deze maatrege len hadden niet achterwege mogen blij ven. Vooral het niet houden van een expertise schiep een groot risico. In zijn oordeel hield de Raad er re kening mee, dat de kapitein wegens ziekte de reis eigenlijk niet wilde mee maken, doch gemeend heeft aan het verzoek van zijn rederij te moeten vol doen om het schip naar La Rochelle te brengen. Ook de stuurman heeft zorgeloos ge navigeerd, aldus de Raad. Kruispeilin gen heeft hij niet genomen en in de kaart gezet en van een behoorlijk be stek blijkt niets. Een paar malen heeft hij tijdens zijn wacht de brug verlaten, aldus de Raad, om in zijn hut sterke drank te drinken en ook is hij enige tijd in de kombuis geweest om koffie te zetten. De raad is van mening, dat de ka pitein en de stuurman beiden schuld hebben aan het stoten van de Heem raadssingel. (Van een onzer verslaggeefsters) TVE deelnemers aan de wedstrijd bloemschikken 29 in getal uit Rotterdam en omgeving die de Kring Bloemist Winkeliers van de Vereniging „De Nederlandse Bloemisterij" in nauwe samenwerking met Fleurop-Inter- flora-Nederland houdt, waren zich dinsdagmiddag in alle stilte aan het uit leven by het maken van een artistiek kunstwerk. Het organiserend comité vindt het van belang dat er steeds iets nieuws op bloemschikgebied wordt gebracht. Mensen, die in een bloemisterij werkzaam zijn moeten steeds ge- aktiveerd worden; een bloemschikwedstryd is hiervoor een ideaal middel. Het bloemschik ken mag geen massa-produktie worden, zoals in de Scandinavische landen wel het ge val is. Het is juist zo belangrijk, dat het individuele scheppen van een bloemstuk naar voren wordt ge> bracht. In verschillende delen van het land houdt de Kring Bloemist Winke liers van de Ver eniging „De Ne derlandse Bloemis terij" wedstrijden. Dinsdag werd in Rotterdam de elf de wedstrijd ge houden. In totaal houdt zij vijftien regionale wedstrij den, die in juni worden besloten met eei} landelijke wedstrijd, waar de eerste prijswin naars aan deel nemen. Deelnemers be neden de dertig jaar moeten een bruidsboeket, een fantasiebloemstuk en een vrij werk stuk maken in de tijd van twee en een half uur. De ouderen maken een stuk naar eigen keuze, Het bleek dat grote oranje en rode exotische bloemen geliefd materiaal zijn. Als hulp materiaal gebruikte men biezen matten, wijnflessen, potten cn muziekinstrumenten Fantasierijke stukken wedijverden in kleur en vormgeving met elkaar. De prijzen voor elke catagorie zijn drie prijzen beschikbaar zijn niet te versmaden. Aan de drie beste junioren wordt een stage in een buitenlandse bloetnenzaak aange- boden; de senioren kunnen eén vakantiereis winnen. Dinsdagavond reikte de voorzitter van het organiserend comité, de heer H. N. Weenink, de prijzen uit. Bij de senioren gingen deze naar: de heer W. Schoonder- beek uit Rotterdam, eerste prijs; de heer E, Sabee uit Schiedam, tweede prijs en de heer W. van de Valk uitRo t terdam, derde prijs T Bij de junioren: 1. de heer A- Overvoorde (Rotterdam), 2. mejuffrouw,M. J. Basselier (Rotterdam); 3. de heer F. Byrman uit Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) De 27-jarige W. de K. uit Dor drecht, die maandag uit het politie bureau in die plaats wist te ont vluchten, is vanmorgen door een re chercheur van de Rotterdamse poli tie gearresteerd. De politieman stond omstreeks half negen op De Slinge in Rotterdam-Zuid- wijk te wachten op de bus, die hem naar het bureau aan het Sandelingeplein zou brengen. Het viel hem op, dat een jongeman, die ook op de bus stond te wachten, zich nerveus en schuw gedroeg. Je kunt nooit weten, moet de recher cheur hebben gedacht, en hij besloot de man bij het uitstappen aan de tand te voelen. Dit gebeurde -bij het eindpunt van de bus, in de omgeving van de Hillesluis. Omdat de jongeman vage antwoorden gaf en met de minuut nerveuzer werd, sommeerde de politieman hem mee te gaan naar het -dichtstbijzijnde bureau. Toen -bleek al gauw, dat de recher cheur een goede vangst had gedaan. De Dordtenaar, die zowel het beroep van monteur als dat van dameskapper uitoefent, was ingesloten, voor een serie autodiefstallen, in Nederland gepleegd. Toen een brigadier hem voor een ver hoor Uit zijn cel wilde halen, bleek de man te zijn verdwenen. Hij moet zich met kracht tegen de deur van zijn cel hebben gegooid, waarna hij via het laagste deel van het dak aan de achter kant van het bureau de vrijheid bereikte. (Vervolg van pag. 1) Voetsporen in de sneeuw hebben de politie op het spoor van de broers ge bracht. Veertien dagen geleden wer den deze na twee inbraken aangetrof fen. Via het ijs van de Voorpias en de Rotte leidden ze naar het oude Noor den. Conclusie van de politie: de da ders van de inbraken moesten dus in dit stadsdeel wonen. Er volgde toen éen uitgebreid onder-i zoek Na zorgvuldige selectie hield dei rjj BARABBAS was een politie een man over. Het was dei ,.JCj kraanmachinist, wiens gangen werden moordenaar is de nagegaan. Op den duur kreeg men zoveel aanwijzingen tegen hem in han den, dat tot arrestatie werd overge gaan. Maandagmorgen ji. gebeurde dit. De ritan werd naar het bureau Sergsingel ge bracht, waar hij reeds na een voor lopig verhoor bekende twee inbraken te hebben gepleegd. Omdat hij dezè kraakjes samen met zijn broer had ge zet, werd ook deze naar het bureau gebracht. Urenlange verhoren 'brachten toen aan het licht, dat de twee man nen gedurende de wintermaanden Hil- legersiberg (en. ook Blijdorp en Kralin- gen) onveilig hadden gemaakt. Tijdens een rit met een politieauto moesten ze aanwijzen waar ze een slag hadden geslagen. De vinger ging toen ook in de richting van het huis naast dat van de hoofdcommissaris van politie. De bewoners van Hillegersberg (een van de riante wijken van. de Maasstad villa's, veel ruimte, 's nachts weinig mensen o-p straat) kunnen nu met een rustiger gevoel gaan slapen. Sommigen van hen waren er zelfs toe overgegaan schijnwerpers en honden- aan te schaffen. Beide broers zullen vrijdag voor de officier van justitie worden geleid. De ouóste is al eens met de politie in aan raking geweest. Nader vernemen we, dat de compag- nons-in-het-kwaad vanmorgen nog drie Inbraken hebben bekend, ffet vermoe den bestaat, dat het aantal door hen ge pleegde kraakjes de vijftig zal passeren. Waarschijnlijk hebben ze in de nacht van vrijdag op zaterdag nog ingebroken by dr. Joh. Neuteboom, geneesheer-di recteur van het ziekenhuis Bethesrta. Br. Neuteboom, die aan de Essenwcg in Kralingen woont, miste slechts aan geld vijf gulden. Hiertegenover staat, dat men zijn huis van onder tot boven doorzocht cn werkelijk niets op zijn piaats liet. (Van een onzer verslaggevers) De sleepboot Turkije van Piet Smit, die vanmorgen in alle vroegte is be gonnen met het breken van het ijs in de Hollandse IJssel is in de loop van de morgen in het ijs vastgelopen en heeft een schroef verloren. De Luxemburg van het zelfde bedrijf heeft de pechvogel vervangen. Zoals bekend voer de Turkije in op dracht van het zgn. IJscomiité, gevormd door vertegenwoordigers van rijkswater staat, afdeling Rotterdam Waterweg, en van de Rotterdamse kamer van koop handel. De onderneming heeft echter aanzienlijke moeilijkheden ondervonden. IJs waarop hier en daar nog normaal auto's reden, was niet minder dan veer tig centimeter dik. en toet kostte de bre ker grote moeite zich -er doorheen te ploegen. Werd vanmorgen om zes uur 'bij de stuw te Krimpen gestart, van middag was de breker nog niet verder gekomen dan Ouderkerk. Extra vertra ging kreeg de onderneming bovendien toen de Turkije zijn schroef verloor en voor een plaatsvervanger moest worden gezorgd. Gezien de moeilijkheden staat nog niet vast of znen morgen zal door gaan met breken. Met brandwonden aan het gelaat en de handen moest de 36-jarige "monteur W. Hoogeveen uit de Asserweg in Rot terdam naar het Bergwegziekenhuis wor den gebracht. De man repareerde in zijn kelder een bromfiets. Als verwarming gebruikte hij een elektrisch kacheltje. Er hebben zich vermoedelijk benzinedam pen gevormd, die tot ontploffing kwa men. De buurman een agent van ge meentepolitie, die op dat moment ook in de kelder was. trok de half bewus teloze monteur de gang in. De brand weer bluste de vlammen. Met ingang van morgen mogen de bakkers in het rayon Rotterdam, Schie dam en Ylaardingen en omgeving geen sneeuwcent meer rekenen. Dit wordt door de Rayonale Bakkerij Commissie Rotterdam meegedeeld. Zoals bekend, werd deze extra cent door de minister van Economische Zaken op 4 januari toegekend. (Van een onzer verslaggevers) Nijvere handen hebben dinsdag en vandaag de levens gered van dé water vogels die in een wak dat in de Gouwe bij Gouda was gehakt onder de olie zijn gekomen. Nadat men eerst de olie met een speciaal produkt had verwij derd heeft men zich om de vogels be kommerd. Aangénomen wordt dat ruim 30 pro cent van de dieren die in het wak door de olie zijn besmeurd, zijn gedood. Die renliefhebbers hebben de vogels naar het opvangcentrum in de oude christe lijke school in Lekkerkerk gebracht. Daar hebben huisvrouwen de dieren van hun vettigheid ontdaan met een lauw zeepsopje. Aangezien daardoor ook een gedeelte van het natuurlijke vet was verwijderd kón. men de dieren niet laten zwemmen in het overdekte bassin. Men was be vreesd dat de beesten niet zouden blij ven drijven en dan in het diepe water zouden verdrinken. Men zal nu een nieuw en ondiep bassin aanleggen. De NTS heeft dinsdag opnamen ge maakt bij het Goudse gasbedrijf om te zien hoe de olie uit de tank in de rio len terecht was gekomen en hoe de vet tigheid verder in de Gouwe was gelopen. enige tekening die de Bij bel geeft van de man die Pontius Pilatus moest vrij laten in de plaats van Jezus, onder de druk van het opgezweepte volk der Joden. Deze Barabbasfiguur is een dankbaar object voor romantische fantasieën. Men kan van hem maken wat men wil tenzij men maar niet vergeet, dat hfj de lij dende Christus heeft gezien en de opzienbarende ge beurtenissen rondom het kruis. Wie Christus zo heeft gezien komt nooit meer van Hem los in de diepste zin van het woord, dat actief zal blijven tot het einde der wereld. We zouden echter niet wil len stelen, dat de producers, zomin als de Zweedse nobel- prjjswinnaar Par Lagervist. naar wiens boek de film is vervaardigd, deze gedachte ni Barabbas gestalte hebben willen geven, maar dat slechts het „desondanks" hierin van kracht is. Niette min heeft men het onderwerp met waardigheid willen be naderen, gezien de psycholo gische ontrvikkeling van deze figuur, die we reeds in enkele scènes mochten bewonderen. Anthony Quinn, een be kend acteur door vele grote films (bv. „De kanonnnen van Navarone") is hier een ruig. diep gezonken mens. die zich uit een leven vol woestheid en verschrikking omhoog wor stelt naar een vaag begrepen licht en daar zit iets aan vaardbaars in. Hij wordt ge plaagd door het nooit af latende gevoel dat niet hem maar Jezus de vrijheid ten deel had moeten vallen, en dat die Jezus hem deson danks een onsterfelijkheid heeft willen schenken. De duisternis over de we reld bij Diens sterven (tij dens een totale zonsverduis tering opgenomen 200 km. ten noorden van Rome, nog voor de opnamen voor de film waren begonnen) heeft een diepe indruk op Barabbbas gemaakt. Rachel, zijn geliefde, die gelooft dat jezus zal op staan, drijft hem naar het grafen hij vindt het leeg. Rachel (Silvano Man- gano) die het wonder gaat uitdragen, wordt gestenigd, Barabbas zelf wordt opnieuw door de Romeinen gegrepen, doch hoort dan dat men hem niet meer ter dood kan ver oordelen omdat het volk hem genade heeft geschonken. Dit suggereert hem zijn on sterfelijkheid. Twintig jaar zwerft hij rond als slaaf in de zwavelmijnen later als gladiator om ten slotte toch als kruiseling, met vele ande ren, te sterven. Zo heeft regisseur Fleischer nadruk willen leggen op het persoonlijke leven van deze mysterieuze figuur. Dit alles onontkoombaar tegen de ver schrikkelijke achtergrond van het intussen topzwaar en scène ontdekt sena tor Rufio een kruisteken „c.~.op Barabbas' slaven- pennlng. Van links naar rechts Norman Woolland. Anthony Quinn en Vlttorio Gossman. decadent geworden Romeinse rijk met zijn gruwelijke are- navermaken, massale chris- tenmoorden, de brand in Ro me etc. Ongetwijfeld heeft abbas in deze wereld geleefd en is er ook in ondergegaan, maar in dit alles heeft deze film zich toch willen onder scheiden van de grote spek takelstukken. Of dit helemaal gelukt is, is nog een andere zaak, maar de bedoeling, Lagervist's boek serieus te verfilmen, is op zichzelf waardeerbaar genoeg, temeer' waar men zonder enige in legkunde mag constateren, dat men, heeft willen verbeelden, dat de diepgezonken mens, die eens met de lijdende Christus in aanraking is ge weest, niet meer ontkomt, maar zich gevangen moet geven als Barabbas, die men als laatste woorden aan het kruis in de mond heeft ge geven: „Heer.... hier is Bar abbas". Deze film zal binnen af zienbare tijd in Lumière te Rotterdam te zien zijn. Kunstenaar onvrij „Een kunstenaar moet hele maal niet vrij zijn, anders is het met hem gedaan. Hij wordt dan een buitensporige gek, die niet meer weet wat hjj doet." Het is Mario Mont- ceiii, een van de prominent ste filmkunstenaars van Ita lië, die met deze krasse uit spraak de juistheid bestrijdt van de theorie als zon een kunstenaar vrU moeten zijn. Monicelli herinnerde er aan, dat de Italiaanse kunst haar hoogbloei 'bereikte toen. de kunstenaars aan handen en voeten gebonden waren. „Denk maar eens aan de Re naissance", zei hij. „Waren d'e kunstenaars toen vrij Geen sprake van. Ze hadden een rijke beschermer, die alleen betaalde voor iets wat hij mooi vond. De beschermer besliste, niet slechts o-ver bijv. Het staat vast, dat Re- né Sleeswijk in combina tie met het Theater Car ré een musical voor het voetlicht zal brengen. De keuze is gevallen op Rodgers Hammerstein's „The Sound of Music", die begin 1964 in Amster dam in première zal gaan. Deze beslissing is ge vallen, nadat de beroem de Weense Nederlander Johan Heesters zich be reid heeft verklaard de hoofdrol op zich te ne men. Straatmuzikant Vijftig jaar geleden werd de heer G. Metselaar vast aangesteld als organist van de Nederlands Hervormde kerk van Berschenhöek. In zijn be noemingsbrief, keurig ge schreven, lezen wij dat het tot de taak van de organist behoort de gemeentezang op eerbiedige wijze te leiden, terwijl voor en na de dienst stichtelijke muziek ten gehore moet worden gebracht. De heer Metselaar heeft de afge lopen halve eeuw nooit enige aanmerking, gekregen over de naleving van deze regels. Metselaar kwam op een de afmetingen van een schil derij. maar ook over de figu- ren die er op voor zouden ko men. de kleuren, enz. Onder deze druk brachten kunste naars meesterwerken tot. stand. Als evenwél een kun stenaar kan doen wat hij wil, is hij verlamd en doet hij niets goeds." Niemand kan Monicelli er van beschuldigen, dat voor,: hem de druiven -te zuur zijn.. Deze nu 47-jarige kunstenaar is de evenknie van grote Ita liaanse regisseurs als Foderi- co Fellini, Luchino Visconti en Michelangelo Antonio. Hij heeft de laatste jaren enksle van de meest geslaagde films gemaakt. Drie jaar geledens verwierf 'hij hoge ondensohei- ij dingen met zijn „La grande guerre" (De grote oorlog). „Dat de filmkunst in Italië op hoog niveau staat, is te danken aan het feit, dat deze kunst niet vrij is", aldus Mo nicelli. „De regisseur heeft rekening te 'houden met de genen die de film mogelijk maken, met de schrijver en. met zijn acteurs, met het pu bliek en met de censuur." Bé-1 perkkugan, opgelegd door de moraal en akwesties van goe de smaak, acht MonieellS vorigs men van eensuur die niet te' negeren zijn. §3g| Geheel anders ligt het met de beperkingen, die in een öictatuurefaat gebruikelijk-, zijn, waarvan Monicelli een tegenstander is. „Ik heb het niet over ideologische druk-« die heeft natuurlijk andere:: gevolgen. Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag het vonnis van de rechtbank in Rotterdam bevestigd, waarbij de 48- jarige hoofdagent van politie uit Rotter dam G. H. van O. werd veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevangenis straf met aftrek van voorarrest wegens het plegen van diverse inbraken. Samen met een brigadier van politie, die tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, pleegde de hoofdagent in het afgelopen najaar gedurende de nachtdienst inbraken, onder meer in een groot magazijn, waar voor 1,200 aan goederen werd gestolen. De verdachte was in hoger beroep ge gaan, omdat de officier van justitie in Rotterdam een jaar en negen maanden met aftrek had geëist. De 72-jarige zwerver A. D. is dinsdagnacht op het terrein van de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam overleden. Hij had de nacht met zijn kameraad de 34-jarige A. P. die eveneens geen vaste woonplaats heeft, maar bij een onder aannemer werkt, op het terrein van de glasfabrieken, doorgebracht onder een metalen buis, waai hete lucht door wordt geblazen. De jongere man had van het overlijden van zijn bepaarde kameraad niets gemerkt. Dinsdagavond waren de beide mannen op slap geweest waarbij zij licht beneveld raakten. Zij waren ai drie weken aan het zwerven. Na het feest van dinsdagavond hebben zij hun vreemde slaapplaats opgezocht, waar zij 's morgens door de schuw* 4pRieg van de fabric!; werden verjaagd. Toen bleek pas dat D. overleden war-. aar.ia' is de politie gewaarschuwd. voor die dagen zeer modem orgel, waarvoor een orgelpom- per in dienst moest worden genomen om de blaasbalg te bedienen. De jaarwedde be droeg in 1913 65,waar bij hem dan de verplichting was opgelegd in alle gods- dienstoefeninigen het orgel te bespelen. Tot 1923 was de vader van de organist voorzanger en. voorlezer. Als de kerkeraad met de predikant binnen kwam, zette vader Metselaar de eerste regel van de voor zang in en begeleidde zijn zoon het rogel. Ruim vier altijd af" om 's zondags toch jaar geleden kreeg de kerk maar te kunnen spelen. De' een elektrisch orgel, zodat de thans 72-jarige organist hoopt pomper overbodig was gewor- de gemeentezang nog gerui sen. me tijd te mogen begeleiden. Drie Schiedamse journalis- werksteliigd. Nu worden der ten hebben initiatieven geno- gelijke kunstmarkten regel- G. METSELAAR De heer Metselaar heeft im mers grote getrouwheid aan den dag gelegd. Toen hij tij dens de mobilisatie van 1914- '18 in militaire dienst was, kocht hij zijn weekendwacht T~\E schelle, wat onzeke- re klank van een trom pet weerkaatst van de Rot terdamse gevels: „Ik wens te zijn als Jezus." Een ma gere man in een wijde win terjas bevochtigt 'zijn lip pen en zet een nieuwe wijs in: „Daar ruist 'langs de wolken..." Deze 47-jarige Gijs Tee- kamp is waarschijnlijk de enige straatmuzikant in Nederland, wiens repertoi re uitsluitend uit Christelij ke liederen bestaat. In en kele straten van de Maas stad hoort hij wel eens de kreet: ..Man, speel 's een tophit. We lüorden akelig rem die deuntjes van jou!" Gijs haalt dan de benige schouders op, slaat een an dere straat in en zet de eerste maten in van „Be veel gerust uw wegen". „Meneer, nis ik genoeg van de steun zou krijgen, bracht ik m'n trompet naar de lommerd." zegt Teek amp. terwijl een zor gelijke blik in zijn ogen komt. „Maar m'n trompet brengt iets meer dan de steun in huts. Het blijft magertjeshoor. M'n vrouw en ik gaan net niet van honger dood. We zijn niet bij een ziekenfondt aangesloten, we hebben geen medische verzorging en daarom wordt dat zieke been van m'n vrouw maar niet beter." ,Jk ben vaak ziek ge- meest", antwoordt de muzi kant op onze vraag to aar- om. hij dan niet een vaste baan zoekt. „Als ïfc twee minuten werk, ben ik ze ven minuten moe. Vier jaar geleden ben ik naar Rotterdam gekomen en zo lang speel ik al op de trom pet. Ik heb 't vak geleerd van Toon Verdongen'k noem 'm altijd de krulle- kop. Ik ben daarna ge slaagd voor het straatmu zikantenexamen op het po litiebureau." Waarom ik altijd Chris telijke liederen speelIk ben hervormd en heb niets anders dan psalmen en ge zangen geleerd. Wat ik het liefst speel? Zolang ik benpleit an ders niet."" Het lied is Gijs Teekamp op het lijf geschreven dachten we. men om het culturele leven te helpen stimuleren. Zo heeft een hunner de instel ling van een kunstmarkt be- Afgelopen maandag heeft de beeldhouwer J. G. Wertheim, initiatiefnemer en secretaris van de stich ting „Openbaar Kunstbezit", zijn 65e verjaardag gevierd. Van 19 maart tot 28 april wordt in het Haags Gemeentemuseum de ten toonstelling „kunstschatten uit kerkelijke musea" ge houden. Op 26 maar is het veertig jaar geleden dat de beroemde Franse tragedien ne Sarah Bernhardt (eigen naam Henriëtte Rosino te Parijs overleed. Van 29 maart tot 13 mei is in het Stedelijk Mu seum „Het Prinsenhof" te Delft de jaarlijkse over zichtstentoonstelling van he dendaagse beeldende kunst, bekend onder de naam „Con tour". Volgende week maandag is het 25 jaar gele den. dat de schilder, teke naar, etser en aquarellist Jan Sirks, die vooral bekend heid verwierf door zijn et sen van de Rotterdamse ha ven, in Den Dalder overleed. Rl Op 22 maart hoopt de stilleven- en portret schilderes Johanna Bauer Stumpf, een van de „Am sterdamse Joffers", te Am sterdam haar negentigste verjaardag te gedenken. De populaire Ameri- kaanse tenorsaxofonist John ny A. Griffin treedt zater dag 9 maart op in het ge bouw „De Heuvel", Lau- renplaats 5, te Rotterdam. Hij wordt begeleid door het trio Pirn Jacobs en de drum mer Han Benniak, matig zaterdags gehouden in de Koopmansbeurs, het vroegere centrum voor de branders. Het driemanschap Jan. G. van Gelderen. Jacq. Heyer en Nic. van Loopik werkt ook aan de uitvoering van een ander idee dat al goede resultaten afwerpt ook al ziju de plannen nog niet vol tooid en ook al was er enige tegenwerking door wanbe grip. Die journalisten wensen in Schiedam een zaal waar ge regeld exposities van en over Schiedam en door Schiedam se kunstenaars kunnen wor den gehouden. Zij willen in het culturele centrum" ook het contact mogelijk maken tussen pers en overheid, be drijf -i e.d. R de zaal Dam f' itie van wer- --damse kunste- aüden. Het bestuur „c expositiezaal bij Pa norama Mesdag beheert, zocht contact met de drie verslaggevers en het gevolg was dat de kunstenaars Piet van Stuyvenberg. Goof Smit, Herman Sey. Nico van Wel- zenes, de Vlaardinger Joop Stigter en de Rotterdammer Piet de Haard konden expo seren in Mesdag. Aan de initiatiefnemers is al medegedeeld dat tentoon stellingen in andere plaatsen van ons land tot de moge- lijkhede.. behoren. Het contact dat de journa listen legden, gaat meer vruchten afwerpen, want er komen ook exposities in de cantines van Schiedamse be drijven. Gestart wordt in de cantine van de Verenigde Glasfabrieken. Daar zullen de werken van. Schiedam se kunstenaars gedurende enkele weken aan de wan den hangen. Schuchter, maar desalniet temin levenskrachtig komen zo culturele facetten ia Schiedam tot bloei.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1