Toen ik buiten kwam zag ik nog twee handjes agenoa ANDERLECHT-DUNDEE FEIJENOORD-REIMS DRIE MAANDEN GRATIS MEESTERS BEÏNVLOEDEN KLEUREN ROTTERDAM Perfecte opvoering van Marieke van Nieumegen Relaas van redder „De mmk m m Bel VANAVOND NOC 11.64.40 PHILIPS TELEVISIE IN HUIS Sfili Zesde lustrumshow modehuis Scheffer Kettingbotsing in Schiedam Vandalisme Hij heeft al vaker mensen gered Diefstal uit flat-kelders Gewonde bij val Burgerlijke stand Matthdus Passion in Nieuwe Kerk Veel schade bij aanrijding Oecum. dienst Tankauto brandt geheel uit Brommer tegen auto gebotst „Nieuwe Komedie" voor scholieren Scholier gewond bij aanrijding i rotterdammer pagina WOENSDAG 6 MAART 194 (Van een onzer verslaggevers) DE Witte" is in kleine kring een held. De blonde Schie dammer, 26 jaar oud, wonende Westfrankelandsestraat 121, bij zijn vrienden „De Witte" ge naamd, heeft zich gisteren in de warmte van veel belangstelling kunnen zonnen. Iedereen heeft nog eens willen horen hoe hij in de koude Schie is gedoken. De Witte, goedlachs en vriendelijk, vertelt het dan weer. Aan zijn pols hangt zijn horloge vol Schie- water als bewijs dat hij werkelijk de diepte is ingegaan. Hij draagt zijn zondagse pak want zijn daagse costuum is naar de sto mer. De dokter heeft hem ver boden te werken omdat hij nog niet hersteld is van het kille bad en bovendien heeft hij vele schrammen opgelopen bij het ploeteren tussen het -dikke, harde en zeer scherpe ijs in de Schie bij de Oudesluis. De Witte doet niet alsof hij een heldendaad heeft begaan. Hij haait de schouders eens op. „Ik dacht er niet aan dat het gevaarlijk kon zijn, ik dacht alleen: „dat kind moet er uit". Toen ik buiten kwam, zag ik nog twee handjes. Ik ben op het ijs gestapt, er naar toe ge gleden en toen zag ik dat kind de diepte ingaan, ik ben er achter S^teSfiSlsS NUTTIG RIJEN BOEKEN PLANTAGE Vandaag. ....en morgen en ff ave! if ks GEWELD Patat 1 Koffie Ut Niet geslapen (Advertentie) DAAROM mETSNGEREAARzlL#N SE\ü DE KKOOPDOOTHAKKEN. Meent 22-34-Tel. 11.64.40 Afdeling opgericht Tuinbon w-PIantkunde Rechte mantels Hand bekneld Loods opengebroken: buit ruim 2500 Voorbeeld J Een 'gecompliceerd ongeluk ontstond linsdag op de Vlaardingerdij'k bij de in- lang van de werf Wilton-Pijenoord. De leer G. V. die met zijn personenauto let werfterrein opreed uit de richting 'laapdingen, werd van achter aangere- door een met 23.OW liter olie ge- -n Vlaarding.se tankauto, bestuurd or de Rotterdammer P. M. die door .-gladheid van de weg de zware wa ken niet op tijd tot stilstand kon 'bren gen. De heer G.V. moest afremmen voor jie voor hcm rijdende W. P. -de V. Daar- bp volgde een kettingbotsing tussen deze boertuxgen. Hierbij werd ook nog mejuf frouw W. A. M. P. geraakt, waarbij haar bromfiets totaal werd vernield. Zij feelf kwam er zonder een schrammetje pan af. j De wagen van G. V. werd zwaar be schadigd, evenals de auto van W. p. tie V. De tankwagen werd licht bescha digd. Kwajongens hebben waarschijnlijk brandend papier geworpen in de kelder van het pand Lorentzlaan 110 in Schie dam. De brandweer heeft maandag am tien over half negen het vuur met een nevelstraal geblust. Een deken en een matrasje zijn verbrand. Bovendien 's een bromfiets gedeeltelijk verbrand. Schade- ƒ200. EEN bekend Schiedammer heeft on langs zijn vriend gentroduceerd in de GO DE. Dat is de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Die Schiedammer meent-dat leien.een van dé-.nutiagste bezigheden is. Het is een J mening die bestreden mag worden maar [dat die GOLB een nuttige instelling is I kan niemand bestrijden. Daarom dieeft S de vriend zich direct doen inschrijven rials lid van deze GOLB die boeken rheeft ïvoor elke Schiedammer. De vriend "zag al ga-u-w dat de bekende Schiedam mer een .bepaald taktiekje had. De man .wilde" kennelijk zijn eigen oeuvre tonen en inderdaad hij troonde hem al vlug naar de 'boekenkast. Eerst werd de bi bliothecaresse uitgehoord. Kwa-si onver schillig vroegen de twee naar de wer ken van de bekende Schiedammer maar dat werd een deceptie want -de juffrouw had .nog nooit van de naam van die schrijver gehoord. TOEN loste de bekende Schiedammer - het beter op. Hij wees in de rich ting van een kast. De vriend keek zeer, zeer lang want hij zag slechts rijen •boeken en ihij begreep dan ook niet wat de bedoeling van het wijzen was. „Daar" zei zijn vriend tenslotte. ,,0, daar", was het -wederwoord en inderdaad daar ston den de schrifturen van onze -stadgenoot. De vriend 'kon niet anders doen dan de boekwerken bekijken. Net toen hij er over dacht te vertellen dat hij niet ge komen was om de literaire oprispingen van wie dan ook te moeten bezien zag hij de oplossing in de moeilijke situa tie. „Kijk, je wordt nog gelezen ook", zei hij. „Nou" zei de ander verrukt. „Ja, er staan twee datumstempels in maar de eerste keer was het een ver gissing want toen is het stempel weer doorgeschrapt" zei de ander wreed. Op weg door Schiedam met stapels werken uit de GOLB onder de ar men want de cultuur is goedkoop in het gebouw aan de Lange Haven. De twee mannen hadden kennelijk niet veel te doen want op. de -kop van de Plantage kwa-aien zij tot stilstand. Daar raakten ze al vlot met andere bekende Schie dammers in gesprek. Dat kan 's mid dags want iedereen -kijkt dan naar het slopen van de mooie panden tussen Al- bert Heyn en Stedelijk Gymnasium. Daar gaat het prachtige huis van mr. Grole Kerk: NCRV, Zangavond, 20. (Radiouitzending-). Musis Sacrum: Wilton-Fijcnoord ver toning films Jaurnaal 1962. Kon. Bezoek Schiedam en daarna speelt Studio „De geboren leugenaar", 19.45. Musis Sacrum: Pers. ver. Wüton- Fijenoord Vertoning films Journaal 1962 en Kon. Bezoek Schiedam, daarna speelt Studio „De geboren leugenaar", 19 45 Stedelijk Museum: NCVB. lezing over werk Job Hansen, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel 66382 b.g g. tel. 64154 of 115583 toe stel 51 fb.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactïeaangelegenheden. Agentschap H. J- Troost, Aleidastr. 23, tel 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Re langrijke telefoonnummers: Urand- alarm 69123, politie-aiarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduma- ^Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote of St Jansk^rk'*. 9-17. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Hausen en Amerikaanse Grafiek. Bordewijk, daar -gaat het leuke huisje van Reyer Smits, daar gaat de vroege re Loopuyts -bank, daar verdwijnt 'het Rowallanhuis, daar verdwijnt de histo rie van de familie Van der Schalk. "Voor aanstaande lieden hebben hier gewoond. De negentiende eeuw blaast nu het le ven uit om plaats te maken voor het moderne bankwezen. Henrietta Roland Holst-Van der Schalk die hier als kind vele malen heeft gelogeerd zou nu gaan twijfelen aan haar gedicht: „De zachte krachten zullen zeker overwinnen aan het eind,..." "UR wordt namelijk geweld gebruikt L in de Lange Nieuwstraat. De slo pers slaan met alle energie de dikke muren van de vroeger zo vorstelijke panden naar de grond. Gisteren duw den die slopers tegen een -hoge muur op de eerste etage. De muur wankel de, de muur zwaaide zelfs terug naar de binnenzijde van het liuis. kennelijk bleek de schoorsteen het beletsel voor de afbraak. De slopers zwichtten niet. Zij -duwden, nogmaals, zij wrikten nog harder en de muur 'begon scherper en scherper te zwaaien. Er kwamen scheu ren in de muren. Ten-slotte viel het brok muur ineen, alsof er dynamiet was ge bruikt, de slag was ver in de omtrek te horen. Angstig keken de toeschou wers of de slopers -geen letsel was overkomen maar deze zagen de brok ken vermoedelijk onberoerd vlak langs zich heen vallen. Niet alle toeschouwers keken want velen wreven de lagen stof uit hun o-gen. Het -slopen gaat namelijk met lawaai -maar ook met veel stof gepaard. „Als ze nou eens in die gro te tuinen achter die gebouwen een schouwburg ihadden gezet, dan ihadJen die oude gebouwen mooi als zalencen trum dienst kunnen doen, dat is heel wat stijlvoller en nuttiger dan weer van die nieuwe glazen kantoorgebouwen", zei een toeschouwer wat bitter. De cul tuur -wordt niet -bedacht in Schiedam, vreemde stad. Gedurende enkele dagen hebben kel ders van de Vijf Siuizenflat aan de Viaardingerdijk in Schiedam onafgeslo ten gestaan. Nu blijkt dat de bedrijfs leider J. D. D. twee nieuwe eenper soons luchtbedden, oranje-groen-bïauv en een bijbehorende luchtpomp mist. De leraar T. P. van P. mist een boorom slag. een pompschroevendraaier en een Philips scheerapparaat. Van de con structeur A H. is uit deze kelders een transistor, vijf chroomvanadiumstaal ringsleutels en dienstkleding van de na tionale reserve gestolen. aan gedoken. Ik hoorde de mensen nog zeggen: „Nou is ie verdwenen want nou gaat ie voor de derde keer onder". Dat is het sobere verhaal van een jonge handelaar in oude auto's, Marinus Dijkman. Hij kan goed zwemmen. Al sinds zijn zevende jaar zwemt hij. Nee, diploma's zijn er niet. Ja, vroeger heeft bij het zwemmen wel bij de Schiedamse Red- dings Brigade geleerd. Daar vertelden ze dat een drenkeling in nood je altijd beet wil grijpen. Die drenkeling klemt zich dan vast ook al weet ie niet waar. Het is een laatste angsthandeling. Dan moet je ze van je af duwen en met de knie of de hand bewusteloos slaan anders wordt het gevaarlijk zegt Mari nus. Ja. dat kind greep hem ook vast. In zijn buik. Hij heeft de armen ios gewrongen en het kind daarna met één hand vastgehouden. Dan kon ie hem beter boven houden. Och. hij heeft al eerder mensen ge red. Een jaar of zes, zeven geleden bij -die brug bij Nijmegen. Hij weet niet meer hoe het 'er heet, maar de auto reed van die schipbrug. Hij is van de brug geklommen, hij heeft de auto open gemaakt en toen de bestuur der er uit gehaald. Dat was een dame. En. dan heeft hij natuurlijk weieens een drenkeling uit de Schie gehaaid want er vallen er zoveel in die Schie. Gis teren rende hij nog het ijs op om de bruine cocker spaniel Mackie te red den. En zondagavond zijn er nog twee kerels in het water gevallen. Eentje wilde van een café op de Oude Sluis even naar de Hoogstraat lopen om pa tat te halen. Hij liep rechtstreeks naar de Breede Marktsteeg maar hij zakte in het midden door een wak. Men weet niet dat het spuien van de havens het ijs heel zwak maakt. Ja. die man zondagavond heeft zichzelf er nog uitgehaald" maar maandagmorgen vielen er al weer kinderen in, Koos- sie was er ook in gevallen maandag morgen. Marinus Dijkman heeft Koss- sie gered. Dat is misschien wel een on gehoorzaam jongetje want hij waagt zich telkens op het ijs. Dat hebben de buur vrouwen met vele klachten verteld. De brugwachter van de Beurshrug zou de kinderen wel honderd keer heb ben weggejaagd maar ze luisteren niet. Gisteren stond de zevenjarige Koossie, J. Jeup genaamd, in de deuropening van het ouderlijk huis op de Oude Sluis. Hij was de 'schok nog niet te boven. Het is dan ook een sensatie geweest. Zijn moeder kwam net terug uit het ziekenhuis van een bezoek aan twee van haar kinderen. Toen riep daar ieder een plotd' dat Koossie in het water lag. Veertig, tachtig toeschouwers („een paar honderd" zeggen anderen, „duizen den" zegt de redder maar dat laatste wordt weggewuifd omdat „De Witte" het zelf niet meer heeft kunnen zien), zagen hoe de kinderen midden op het ijs door de zwakke plek zakten bij de sluisdeuren waar het water heel diep is. Hier was de patathaler er zondag dagavond ook doorgezakt, Koossie's moeder stond direct jam merend aan de kant en Koossie's groot moeder, toch al niet sterk, kreeg een hartaanval. Nu nog zijn de mensen boos dat niemand uit het publiek de doortastende maatregelen niet nam maar men heeft er wel verklaringen voor. Het is zo gevaarlijk, het ijs is zo dik en de stroom is diep en sterk juist op dat kruispunt van Oude Sluis en Schie tussen drukkerij "Van Noort- Wijk en de sluisdeuren. Niemand heeft de reddingsbaak ge bruikt, men kwam met ladders en tou wen toen Marinus Rijkman onder het ijs naar het slachtoffer zocht. Het vriendje van Koossie kon met handrei king op de kant worden getrokken. Dat is Teunis van Wijnen, acht jaar oud, en een andere knaap was al uit zich zelf op de kant geklommen. Het jongetje Jeup zou verdronken zijn als Rinus Dijkman geen koffie had ge dronken in café „Intiem" op de Oude Sluis in Schiedam. Buffetjuffrouw Loes kwam plots naar beneden rennen met de kreet „Er verdrinken twee kinderen in de Schie". Toen is het snel gegaan. Rinus bedacht zich niet. Hij rende de deur uit, hij sprong op het ijs, gleed ver door naar het wak waar hij slechts twee hulpbehoevende handjes zag. Inmiddels smeet hij zijn das weg, rukte zijn colbertjasje uit en sprong naar heneden. Hij kwam tot aan de gore modder maar het kind kon hij niet vinden, zijn hoofd botste tegen het dikke ijs en daarna vond hij het slachtoffer op de bodem van de Scliie. „Ik was 'm kwijt" zegt Rinns „maar toen ik hem had dacht ik „en nou niet meer loslaten". Ik zat onder het ijs maar gelukkig scheen de zon zo hard, ik zag daardoor een lichtstraal en ik dacht: „dat is het wak" en inderdaad f,T i\s. X v* *>VlpÖ 1 Rinus kivam onder veel gejuich bo ven. Men smeet de ladder naar hem toe maar deze verdween onder water, men smeet touwen die te kort waren en Ri nus ploeterde maar. ,,Ik hield dat kind met mijn ene arm boven, kijk zo" zegt hij ..en met mijn reehtereileboog sloeg ik dat ijs kapot". Dat is dan ook nu nog te zien. Emus moet zich een won derbaarlijke weg naar de kant hebben geslagen in een dapper gevecht het le ven van het kind te redden. „Dat had ik altijd gedaan of het nou dat kind was of het kind van u of het kind van die mijnheer, ik dacht er niet bij. ik sprong er ineens in." „Toen ik dichter bij de kant kivam, kon ik het touw pakken, dat heb ik om mijn pols gedaan en toen hebben ze getrokken. Dat was gelukkig want ik kon niet meer. Ik kon dat kind nog naar boven duwen en daarna zakte ik weg. Ik weet niet meer hoe ik in dat ziekenhuis kwam. De politie bracht me. fijne kerels, ze waren zo sportief. In het ziekenhuis ging ik gelijk onder de douche want ik stonk zo van dat vieze water. Daar kreeg ik twee injecties van die grote spuiten want mijn lichaam is overal kapot en er zat vuil van de Schie in. De politie heeft alles gedaan. Ze hebben mijn zon dagse kieren gehaald, ze hebben het mijn moeder verteld. Nou. die schrok natuurlijk wel met die politieauto voor de deur. Toen hebben ze me nog van het ziekenhuis weggebracht. Ze wilden ineens naar huis rijden maar ik wilde nog weten hoe het met die jongen ging en ze waren zo spor tief om r.og naar de Oude Sluis te rij den. Vannacht heb ik niet kunnen sla pen, mijn arm deed ook zeer van die spuiten. „Dat is de reactie" zegt een toeschouwer deskundig, die ook kan ver tellen dat drenkeling Koossie ook niet heeft kunnen slapen in de nacht van maandag op dinsdag en dat het kind steeds weer lag te huilen. Automatisch is Marinus Dijkman naar de goede kant gezwommen. „Mijn eerste reactie was daarheen toen ik boven kwam want ik dacht: de andere kant is te dik" en Rinus zwom dan ook naar de Breede Marktsteeg hoewel hij bij het Zakkendragershuisje op het ijs is ge sprongen. Rinus heeft veel schade maar allebei 'de kinderen zijn verzekerd zegt hij. Bovendien heeft zijn daad spontane reacties verwekt. Een bezoeker van het café liet twéé briefjes van vijfentwintig gulden achter voor Rinus zo ontroerd was deze man. Een ander is naar het huis van Rinus gegaan. Daar heeft hij een gouden ring met steen achtergelaten, voor Rinus en de gever wilde onbe kend blijven. De moed van Rinns heeft veel indruk gemaakt in kleine kring. „Dat zou je niet van hem zeggen, hij is altijd zo verlegen maar hij is toch maar de enige die het lef had" zegt men bewonderend en spijtig voegt men er aan toe dat nog steeds vele kinderen het niet leren omdat ze ook na het ongeval weer op het onbetrouwbare ijs van de Schie zijn geklommen. De 57-jarige mevrouw C, v. D. viel dinsdag van de trap van het station in Schiedam. Zij kreeg een -bloedende wond aan de enkel en werd in het Ge meenteziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM. Geboren: Adrians G dv M J van Hattem en X, de Ruiter; Maria W dv W Vinke en M Tems; Astrid dv P Ak kerman en J Moerer; Sylvia dv J M Lan- geveld en P C G van Eersel; Ragonda TT L dv M Tameris en J X van Osch; Astrid P J dv R F M Xe Pair en W M Radema kers; Sietske dv J Dijkstra en H W M Koot. Overleden: G J M de Groot 81 .jr echtgen van J B J Verschuren; T A Noordïjk 78 jr; N A de Gooijer 70 jr; J C Bonefaas, 82 jr; GE Stijlen, 80 jr echtg van H J de Groot; P. Vufvinkel, 72 jr. ^HEDENAVOND 7.3» UUR RECHTSTREEKSE REPORTAGE VAN DE WEDSTRIJD OM DE ETJROPACUI WOENSDAG 13 MAART EN U KRIJGT VAN OUDSHOORN ALS SPECIAAL AANBOD OVERSCH. DORPSSTRAAT 12 TELEFOON 41228 Voor alles wat Uw huis tot thuis maakt. Bij een enkele controle op het over treden van de maximum snelheid heeft de Schiedamse politie maandag middag liefst tien automobilisten be keurd die harder dan 60 km per uur reden in de 'Burgemeester Knappert- laan in Schiedam. 9 In het dierentehuis St. Annazuster- straat te Schiedam verblijft een bruin geel hondje, vijftig centimeter hoog, dat loslopend in de Burgemeester van Haarenlaan is aangetroffen, 9 Dagelijks worden rijwielen gestolen in Schiedam. Maandag deden aangifte van diefstal van een fiets de telefo niste mej. M. C. A. M. die haar voer tuig bij de Dr. Noletstichting had ge zet, de marechaussee P. H. die zijn bromfiets in de Alberdinck Thijmstr. heeft geparkeerd, de scholier P. van H. die zijn fiets op de Westvest is kwijtgeraakt De dokmachinist G. de G. die zijn brommer in de Schaperlaan. moest prijsgeven en de bedrijfsleider A. V. die vergeefs naar zijn fiets in de kelder in de Christiaan Anton Stork- straat heeft gezocht. De christelijke leesbibliotheek ,m het Gereformeerd Jeugdhuis, Lange Haven 97, Schiedam, is -deze week op vrijdagavond van 19 tot 20.30 uur ge opend. Uit de gardero-be van gebouw Irene te Schiedam is het donkerbruine suède jasje van mevrouw J. v. d. S.-D. ge Dinsdag 19 maart wordt voor de ne gende achtereenvolgende maal de Mat- thaus Passion van Joh. Seb. Bach in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel te Vlaardingen ten gehore gebracht De ze uitvoering wordt gegeven door een aantal samenwerkende koren en het Vlaardings Jongenskoor onder leiding van mevrouw K. Verhoeff-Tom. De be geleiding wordt verzorgd door het Re sidentie Kamerorkest met solisten als: Louis Sons, John Poth, viool; Victor Bouquenon, cello, Joüe de Wit, Erik Mesman, fluit, Constant Stotijn, Guus Reijns. Clavecimbel Jaap C. Spigt en Koos Bons, orgel. Vocale solisten: Arjan Blanken, tenor (evangelist), Anton Eldering, bas (Christuspartij), Nelly v. d. Spek, so praan (aria's, "Wilhelmina Mattes, alt (aria's), Camille Lampaert, tenor (aria's en kleine partijen), Henry Blackmon, bas (aria's en kleine par tijen). Algehele leiding Piet Struyk. Onder de stimulerende leiding van Piet Struyk wordt er op dit moment reeds hard gewerkt om de komende uitvoering tot een grote belevenis te maken, zowel voor de toehoorders als de medewerkenden. Kaarten zijn ver krijgbaar, daar waar de raambiljetten hangen en indien voorradig 's avonds op de dag der uitvoering aan de kerk. De uitvoering begint om half acht. Doordat de stuurman A.C.T. uit Vlaar dingen dinsdagmorgen op de -kruising JulianalaanBodboomlaan in Schiedam geen voorrang verleende, veroorzaakte hij een a mrijding. De -bedrijfsleider A. H.O. uit Schiedam werd hiervan het slachtoffer. Beide auto's hebben nog krachtig geremd, maar de materiële schade was groot. Persoonlijk letsel kwam met voor. Voor de oprichtingsvergadering van de afdeling Schiedam van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw- en Plan"- kunde bestond dinsdagavond in het kijk centrum Nieuwland grote belangstelling. Het ziet er wel naar uit dat de oprich ting zal kunnen slagen. Het voorlopig comité za] zich vandaag beraden over de voordracht voor de sa menstelling van een bestuur en daarna kan het bestuur dan worden geiormeerd. Dinsdagavond heeft de heer H. Stem, hoofdassistent van de Rijkstuinbo iw- voorb'chtingsdienst kleurendiaposilieven vertoond en hij heeft eon uiteenzetting gegeven over het vertoonde. De propagandist van de Maatschappij de heer W. Ko-ppe belichtte doel en stre ven van ne instelling. •De Oecumenische raad van kerken m Schiedam houdt zondag 10 maart een oecumenische dienst in de Opstandmgs- kerk, aanvang 19 uur. De prediking m deze dienst zal worden gehouden door d» evangelisch Lutherse predikant ds. S. G. v. d. Haagen Ds. J. Couvee, geref. predikant, 2al de liturgie verzorgen. "\TANAF 1947 onderhoudt het Vlaar- dingse modehuis Scheffer de tra ditie om tweemaal per jaar een mo deshow te geven. Aanvankelijk was de Harmonie de aangewezen plaats om de dames in Vlaardingen kennis te laten vemen van de eigen collec tie van Scheffer, maar toen gebouw Triangel gereed kwam is er in dat deel van de traditie verandering ge komen. Dinsdagavond werd in Trian gel een lustrum-modeshow gehouden want vrijdag 8 maart is het precies dertig jaar geleden dat het modekuis Scheffer voor het eerst zijn deur opende. De jubiieummodeshow van Scheffer vormde een afspiegeling van de voor naamste modecreaties uit Europa. Na men als Pierre Cardin, Mare Bohan cn Coco Chanèl zijn nu bekende klan ken geworden voor de vele dames en enkel» h' ';e df zaal geheel 1,1 den. Lödja ker 'l'on Eenhoorn - haar best om een goed verzorgde uit leg bij de getoonde modellen te ge ven. De modemeesters hebben ook een dui delijke invloed op de kleuren in de he dendaagse mode; veel tinten belopen het grensgebied tussen rood, roze en oranje. De nieuwe kleur „aqua" of ..canard", een tint die veel weg heeft van turquoiseblauw, wordt vaak ge combineerd met Havana-bruin. Omdat de nieuwe mode volgens de modemecsters comfortabel moet zijn, werden ook vele modellen van Scheffer, gemaakt van jersey. Over het algemeen iaat deze stof zich gemakkelijk verwer ken voor plezierig te dragen kleding stukken. DE MANTELS zijn recht. Ruiten ac centueren de strakke lijnen, de zak ken zijn vertikaal in de zijnaad ver- i werkt of vormen hoog ingezet een hori zontale garnering; de revers geven een stoer" effect en de mouwen zijn vaak 'ilm do voorpand aangeknipt, achter laag ingezet. Zeer fraai was een lama double- face mantel, zeer soepel vallend, afge biesd a la Chanel. De echte regenjas ontbrak echter op Scheffer's show. in tegenstelling tot de jassen van synthetisch materi aal, dralon-jersey op schuimrubber die in aantallen geshowd werden. De deux-pièccs zullen in het komend seizoen favoriet zijn. De rokken zijn niet meer gé rend, doch vallend glad, maar niet nauw aangesloten. De jasjes reiken tot de heup en zijn gegarneerd door horizontale zakklepjes. Voor de oudere dames wordt voor de deux- piëces vaak gebruik gemaakt van com- posé-materiaal; in zeer veei gevallen is dat materiaal jersey. Een efien rok wordt gecompleteerd door een gestreept jasje. Normaal is het als de taille voor al de rug slechts vaag is aangegeven. Een voortreffelijke combinatie met de getoonde modellen, waa-ronder ook veel japonnen, vormden de hoeden van Mai- son Tiny. Italiaans en Zwitsers stro zijn geliefde materialen voor de verwerking van de hoofddeksels. De breton, chas seur en pill-box bleken nog niet verge ten te zijn. stolen. De waarde van 'het jasje was 187. 9 Op de Rotterdamsedijk te Schiedam is de scooter van de heer P, D. die o-p het voetpad voor zijn woning stond geparkeerd, gestolen. -N. J., een sloper uit Rotterdam, heeft aangifte .gedaan van diefstal van een kelderwinde van 80 cm. hoagte uit het voormalig Roivallenhuis te Schiedam. De schade is 300. (Van onze correspondent) Dinsdagmiddag raakte aan de Kwakel- we-g te Maasland een tankauto van het O.K. oliebedrijf en geladen met ongeveer 2000 liter olie n brand. Dit gebeurde bij de tuinder Zegwaard, waar de olie af geleverd moest worden. De chauffeur had de tegenwoordigheid van -geest de brandende auto enige (honderden meters het land in te rijden, om te voorkomen dat de wonng in brand zou geraken. (De brandweer onder leiding van de commandant J. H. v, d. Ham heeft de brandende auto weer verreden nu om dicht bij de vliet (bluswater) te komen. Met poeder en later met een paar stra len werd de brand geblust. De olie ging verloren en de auto werd zwaar bescha digd. 'De 37-jarige monteur H. Moes van de Van Noortwijcksingel in Rotterdam raakte met zijn hand bekneld, doordat een in een rijdende bok hangende auto motor kantelde. Het ongeluk gebeurde in een garage aan de Vlaardingweg. Het slachtoffer is naar het Dijkzigtzie- kenhius vervoerd. De auto van de 37-jarige Rotterdam se journalist A. F. van Zweeden slipte dinsdagmorgen in een vrij scherpe bocht van de Nesserdijk. De auto reed frontaal tegen een bromfiets. De be stuurder daarvan, de 23-jarige bankwer ker J. L. Zaal uit de Buffelstraat, moest met een hersenschudding in het Dijk zigtziekenhuis worden opgenomen. Inbrekers maakten maandagnacht in een loods aan de Van Vollehnvensiraat in Rotterdam een -geldkistje, innoudende 2534,65 buit. Zij hadden de hangsloten van de loods verbroken Uit een fean- ;oortje, in gebruik bij een ingenieursbu reau uit de Bredestraat, haalden de dieven het geldkistje weg. Een N.V. aan de Coolhaven, die daar even-eens lood sen in gebruik heeft, raakte een 'buta- 'gasbrander kwijt. UET is de bedoeling, dat binnenkort de -IJ- spoorwegen hele opleggers op speci aal daarvoor ingerichte wagens zullen laden ons die opleggers in een regelmatige dienst tussen Rotterdam cn Parijs te gaan vervoeren. Wordt deze dienst een succes en gezien de goede ervaringen, die men in Frankrijk heeft, meent men dat daarop aile kans Is dan zullen deze diensten worden uitgebreid tot Amster dam, Utrecht of andere plaatsen in ons land. Een dergelijke samenwerking tussen railvervoer en wegvervoer is in de Ver enigde Staten en Canada een reeds lang gevestigde zaak. Maar daar gaat dat een voudiger als in Eurojia. (Men kan aan de overzjjde van de oceaan een oplegger op een platte spoorwagen rijden. Hier gaat dat niet, want het formaat van de Euro pese tunnels, brugportalc-n, seininstallaties en andere o.m. bü de spoorwegen gebouw de obstakels laten dit niet toe zonder speciale voorzieningen. In Frankrijk heeft men deze voorzieningen getroffen in de vorm van een zg. „Kangourou-wagen", een spoorwagen waar de oplegger als het ware „In zakt", zodat spoorwagen cn op legger te zamen door tunnels cn brug- portalen kunnen rijden. Dat juist Frank- rijk met de „Kangourou-wagen" "kwam is niet verwonderlijk. In Frankrijk immers j heeft door het ontbreken van waterwe gen het wegvervoer en ook het spoor wegvervoer een grotere betekenis dan in ons land. SAMENGAAN tussen railvervoer en wegvervoer is, ook voor Europa, geen bijzondere nieuwigheid. Ieder kent liet reeds vóór de oorlog gevolgde systeem van autolaadkisten. Nieuw is echter het per spoorwagen vervoeren van opleggers waarbij er 3311 die opleggers geen bij zondere en kostbare voorzieningen nodig zijn. Wat er met de te vervoeren opleg gers moet geschieden, is hoogst eenvou dig en beperkt zich tot een bijzonder kogelgewricht aan de voorkant, nodig om de oplegger op de „Kangourou-wagen" te brengen, een extra flens tussen de dub bele achterwielen, waarop de oplegger rust tijdens het vervoer en een wegklap- bare of verwisselbare nummerplaat, om de nummerplaat van de oplegger bij aan-" komst in overeenstemming te brengen met de nummering van de trekker. De voordelen zijn duidelijk: de wegvervoer der, die zijn opleggers per spoorwagon over grote afstanden kan vervoeren, spaart daarmee trekkers en trekkersbe- nrnmingen uit. Men kan zelfs langere afstanden bestrijken: vermoeidheid van chauffeurs en bijrijders speelt bij een dergelijke wijze van vervoer natuurlijk een veei minder belangrijke rol. Spoorwegen en wegvervoer zijn van nature elkanders vijanden. Wellicht kun nen zij op deze wijze elkander vinden in een doelmatige vorm van samenwerking. Op het emplacement van de Holland- Amerika Ljjn te Rotterdam hebben de Nederlandse en Franse spoorwegen dins dag te zamen de Kangourou-wagen" ge demonstreerd voor een zeer groot aantal vervoersdeskundigen en vertegenwoordi gers van transportbedrijven. Voor deze wijze van vervoer blijkt in Nederlandse transportkringen grote belangstelling te bestaan. Onder auspiciën van de Commissie Jeugdvoorstellingen bracht „De Nieu we Komedie" dinsdagavond in de Stadsgehoorzaal één onzer mooiste van Nieumegen". De afdeling onderwijs en culturele zaken der gemeente Vlaardingen hoef de geen moeite te doen om de zaal vol te krijgen, want er bleef geen stoel onbezet. De zaal, nu gevuld met hoofdzakelijk scholieren, heeft geno ten van deze tragedie, waarbij van het begin tot het eind „toneel" werd gespeeld. De inhoud is op zichzelf niet zo erg verschillend van andere mysteriespelen. Een jong meisje laat zich door de „viant" verleiden tot een leven van schande en misdaad, maar ook in haar diepste ellende blijft zij liefde en ver- De zestienjarige scholier A. J. Klaas- sen uit de Pieter de Raadstraat in Rot terdam raakte tijdens een aanrijding op het Weena dinsdagavond gewond. De scholier, die een bromfiets bereed, bots te tegen een vrachtauto. Hij moest met een bekkenfractuur in het Dijkzigtzie- kenhuis worden op-genomen. ering voelen voor Onze Lieve Vrouwe en zo komt zij uiteindelijk tot inkeer en berouw en weet zij het kwade in zich zelf te overwinnen. Door zijn beknoptheid en sterke com positie, door de schetsmatige, maar vlijmscherpe tekening van de figuren door de kernachtige dialogen, die altijd recht op het dramatische einddoel af gaan, is het stuk nog steeds een voor beeld van toneelschrijfkunst. De figuur van Marieke zelf is, ook voor een hedendaags publiek ontroerend en interessant. Hot is niet in de eersie plaats verlangen naar geld en luxe dat haar in de armen van Moenen-die-Du- vel drijft, zij geeft zich pas gewonnen als hij haar belooft in enkele weken tot een hoogontwikkelde, geleerde vrouw en een dichteres te maken. Ma rieken is een typisch-modernc voorloopster van de Renaissance en van alle vrouwen, die een rustig, landelijk geluk opgaven voor de jacht op succes en carrière. Het was beslist met de eerste voor stelling die „De Nieuwe Komedie" van dit drama gaf en dit was ook wel te merken want de opvoering was perfect. Daarvoor zorgden- Dolf de Vries, Joop van der Donk, Trees van der Donk, Riet VVieland. Peter van der Linden, John Kelly, Cor Stedelinck, Rudie Mus ters, Jan van Rasteren, Mieke Lelv- veld, terwijl de regie in handen was van Johan de Meester.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2