Bewoners nemen het niet!! Bejaarde dood aangetroffen SKK niet meer gebaat bij nieuwe subsidie? FLATZIEKENHUIS VOOR DEMENTE BEJAARDEN? Voor blinden moet nog veel worden gedaan i!lrun\ Naar aanleiding verzoek Schiedamse kunstkringen Meer subsidie voor toneel? V00RJAARS AANBIEDING K Bouwereigenaar weet officieel nog van niets V esper dienst in Bethelkerk Hond viel meisje aan Noor kende geen verkeersregels Laat vogels met rust! Op weg naar brand ongeluk gekregen Fusie blijft enige oplossing Burgerlijke stand Plan „Zonnehuis" toegejuicht Inbraken en diefstallen Uitgestelde voorstellingen Verslag en G. Hóek-Stichting mm 'Mm KINDEREN NIET OP SPOORRAILS! Schoorsteen in brand INBRAAK WERD OPGEHELDERD PE ROTTERDAMMER pagina 4 VRIJDAG 8 MAART 1 nu toeduidencf goedkoper aiopen 69x51 cm met 20 cm brede inslag geborduurd 1SOxi£rduurd (Van een onzer verslaggevers) Devvoners van de Rotter- damsedijk aan de zijde van 'de Grensflat (tot aan café Boule vard bij de Nieuw Mathenesser straat) in Schiedam laten het er niet bij zitten. Al enkele dagen hebben zij verbitterde gesprekken met elkaar gevoerd en nu zijn ze dan eensgezind van plan te pro- i testeren bij het ministerie van volkshuisvesting in Den Haag. Gisteren berichtten wij dat de woningen van de aannemer SSN aan de Rotterdamsedijk naast de deelde is voor de woningen in de Grensflat eveneens een dergelijke huurverhoging aangevraagd. GEEN LUIHEID DUIZENDEN Vondaaa ....pn morgen en dagelijks WAAROM? SAMENSPEL Onjuist -.Mgm*** Graveerinrichting Advertentie) (Advertentie) ringen T-aatste seisoen HERENREGENJASSEN inmirri (Advertentie) Vroeger «prik .oen v»n een Witte Week, nu noemen wij het een speciale Twentse aan bieding... maar het resultaat Is hetzelfde. Want morgen houden wij in onzeafdeiing huishoudtextlel een speciale aanbieding van de aller beste Twentse lakens en slo pen, ver onder de normale prijs. voor Tweepersoons 18CV -.J0 cm, glau voor Is huurverhoging van 40 procent redelijk Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Twentse lakens en slopen, rijk geborduurd in een modern des sin met parelgrijze echte DMC garens, voor een ouderwetse lage Witte Week prijs. Gitn tri. »f zchrift. b*st. De exploitatie van de meer dan I huur verhoogd worden, maar de be- tweehonderd woningen was niet woners togen naar de advocaat mr. lonend. De huren zouden al tien jaar P. van Bochove en na het proces ging lang veei te laag zijn en daarom I de huurverhoging niet door. Yeront- heeft de S.S.N. het verzoek aan het waardigd zijn de bewoners ook, dat zij ministerie gedaan. Het was de S.S.N.j allen dezelfde brief hebben ontvangen echter niet bekend dat de huurders (dus niet op naam, maar wel op huis- rechtstreeks van het ministerie de1 nummer) en daaruit zou nu blijken mededeling zouden ontvangen, datdat ze allen dezelfde huur zouden moe- een huurverhoging van ongeveer;ten gaan betalen, zodat het verschil veertig procent redelijk te achten is. tussen een drie- en een vierkamer- i woning zou wegvallen. In deze kwestie De bewoners zijn in de gelegenheid ge- zou de plaatselijke huuradviescommis- steld binnen drie weken bij het ministerie ie protesteren Dat zullen zij dan ook doen. De SSN doet <nog> niets omdat de SSN officieel nog niet op de boogie is gesteld van het besluit van het minis terie De directie van dit bedrijf zoekt de moeilijkheden in het feit dut er in 1950 te laat is begonnen met de bouw. Er wordt nameiijk onder andere bepaald dat subsidie kan worden verstrekt als binnen het jaar na het verstrekken van de bouwvergunning met het bouwen is sie door het ministerie zijn gehoord. Het betreft hier in eerste instantie de 128 woningen aan de voorzijde van de Rotterdamsedijk tegenover het pompstation maar de SSN heeft voor de 89 woningen m de Grensflat even eens huurverhoging aangevraagd. De huren voor de Grensflat zijn echter hoger. Een woordvoerder van het ministerie deelde ons mee dat er nog niets definitief is. De bewoners heb ben de gelegenheid te protesteren. Een eventuele huurverhoging zal niet begonnen. Dat heeft de SSN toen niet Redaan. De huren zouden in 1950 te laag; met terugwerkende kracht ingaan. Die rijn vastgesteld door de instanties. Dat i huurverhoging zou pas geheven kunnen bedroeg 34 per maand in de aanvang, jworden ais het ministerie daartoe de Het is inmiddels ongeveer 68 geworden I mededeling met de toestemming aan de en het zou dus nu ineens naar ongeveer huurders heeft gezonden. Het besluit zal Gretlsflat op nogal rigoureuze't Ci'i worden opgetrokken. ihet ministerie dart nemen op grond van wiize een hmirvprRnomo- „.Ibn i,.50 dit besluit hebben de vertegenwoor.-de finuneieringsregeUng 1948 waarvoor •I ernogtng zuilen Rigors van ministerie een onderzoek ;de SSN gedurende tien jaar rente heeft ondergaan. Dit geschiedt op ver- j ingesteld naar de kwaliteit van de wo-jontvangen over de onrendabele top. zoek van de en nmr do df !ni"8wn. kwam tot de conclusie dat j In deze emotionele kwestie brengen zoete tan fle »«en naar de di-;dew tt.onillgt.n vergelijken zijn met de!een aantal bewoners klachten naar rectie van deze tirma ons mee- woningen in de Oranjestraat, die niet mjvoren over de kwaliteit van de wonin In do Bethelkerk Nieuwe Maasstraat Schiedam wordt zondagavond om vijf uur een Veperdienst gehouden, liturg is de hervormde wijkpredikant ds. J. D. Smids die tevens de predikatie houdt Tijdens deze dienst zingt de Bethelcan- torij enkele koorwerken, terwijl het duo Hans Maas en Jan v. d. Tak op zg. „oude" instrumenten zoals blokfluit en vedel, instrumentale medewerking verle nen. Organist is de heer B. Bronfchorst, De liturgie wordt vanachter de avond maalstafel geleid, terwijl de preek van af de daarvoor bestemde preekstoel wordt uitgesproken. In deze Vesperdien sten wordt getracht zoveel mogelijk niet alleen het spieken en het zingen, maar ook de handeling goed liturgisch te doen functioneren. --- beheer zijn bij de SSN maar die wel door deze firma zijn gebouwd. De boze bewo gen, maar de meeste bewoners verkia- Op de Noordvestsingel in Schiedam is donderdagavond <om tien voor half zes het zestienjarig meisje Alida van E. door een herdershond aangevallen. Zij werd in rechter bovenarm en rechter onder been gebeten. Haar jas en kousen zijn beschadigd. De hond liep los. de eigenaar is onbekend Een Noorse machinist. H, L K A die de Nederlandse verkeersregels niet kent. heeft vannacht om tien voor half drie op de Penninglaan bij de Burgemeester Knappcrtlaan in Schiedam geen voorrang verleend aan de Vlaardingse chauffeur J. W. v. A. Beide voertuigen werden zeer zwaar beschadigd ners echter mer/*n dat de woningen in de J"crl 1de S.S.N, deze panden uitste- Ornnjcstraat meer bij het centrum ae-'^end onderhoudt. Er zijn kleine ver- U'iien zijn. wat meer kwaliteiten hebben jschillen in de huurprijzen, omdat niet! tot speelterrein kiezen. Donderdagmor- enjde huur bedraagt daar 85. alle huurders hetzelfde dienstbetoongen speelden drie kinderen van ortge- Op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Schiedam verblijven momenteel zeer veel meerkoeten die overdekt zijn met een laag teerolie. Veel Schiedammers trach ten de dieren te helpen door ze te voe ren of uit het water te halen. Maar helaas is veelai het averechtse gevolg dat deze schuwe dieren naar de plaatsen vluchten waar de stookolie nog in dikke lagen is blijven liggen De dierenbescherming vraagt dan ook deze dieren met rust te laten. In de keuken van zijn woning aan de Schoolstraat te Vlaardingen trof de re cherche donderdagmorgen de 72-jarige J. de Goede dood aan. Hij was sed-en maandag niet meer gezien zodat omwo nenden de politie waarschuwden. De man is vermoedelijk ten gevolge van een hartverlamming om het leven gekomen. De 52-jarige fineerder J L. L. uit de Spiegelstraat in Rotterdam liep donder dagmiddag door een valpartij met zijn brommer op de Mathenesserdijk wonden aan hoofd en handen en vermoedelijk een hersenschudding op. De man was als brandwacht van bluseenheid 431 op weg naar een binnenbrandje. Hij viel toen het voorwiel van rijn bromfiets in de tramrails raakte. Men vervoerde hem naar het Dijkzigtzieken- huis Door het ongeluk werd het tram verkeer met lijn 10 in beide richtingen 25 minuten gestagneerd. Het gebeurt de laatste tijd nogal eens dat kinderen in Vlaardingen de spoorbaan Vijf jaar geleden zou daar ook de betalen. m Ïm UHMpT i. J 1 iÉr« ^gram&Uüi vSKti! Van een onzer verslaggevers nog groter als, zoals te verwachten is, j de daling van het ledenaantal zicli blijft HET ZIET er naar uit dat de voortzetten. Met een aanwas van 200 leden a 18. contributie zou de kunst kring gered zijn in deze nieuwe situatie. Momenteel bedraagt het ledenaantal 600 en he ROUWERS hebben ook problemen. De buitenstaander mag misschien de indruk hebben dat _er tegenwoor dig geen zorgen zijn bij de aannemers omdat ze niet snel genoeg kunnen bouwen om aan de behoeften te vol doen. Het is echter niet waar. Dezer dagen spraken wij enkele Schiedam- se aannemers die dolgraag zonden wil len bouwen. „We hebben het apparaat, onze deskundigen maar het werk is er niet, we zouden graag hier in Schie dam huizen willen bouwen maar de kans is er niet". De materie is te in gewikkeld om in enkele ooizinnen te beantwoorden. Het is echter wel alge meen bekend dat de regering de oer- gunningen in het kader van de moge lijkheden voor het bouwvolume ver strekt. Niet onze stedelijke overheid heeft het voor het zeggen of, wanneer en hoeveel er gebouwd kan worden Als men de enorme bedragen ziet die de gemeente Schiedam voor boute acti viteiten moet gaan neerleggen dan kan men de overheid niet van luiheid betichten. QF er toch problemen zijn aan ge meentelijke zijde die overeenko men met de klachten van de bouw wereld zouden we graag eens horen. Schiedam heeft direct behoefte aan zesduizend woningen. Dan zou de wo ningnood op het moment zijn opgelost maar wie Schiedam beziet ontdekt ook. prompt dat er nog vele sanerin gen in de wijken zullen volgen zodat Irene: Chr. Toneelgroep, „Het Zui den", Jubileumfeestavond» 20. Musis Sacrum: Grafische Bond. To neelavond. 20. De Rank: Pers. ver. De Hoop, Feest avond. 20, Musis Sacrum: Padvindersgroep Bur gemeester van Haaren, Feestavond, 20. Irene: CJV Nieuwland, Fropaganda- avond. 20. Volksgebouw: Amicitia. Toneelavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.gg. tel. 64154 of 115588 toe- Stel 51 (b.g.g na 18 uur 80037) alleen Voor redaetieaangelegenheden. Agentschap H. J, Troost, Aleidastr. 23. tel 65451 (alleen voor klachten, adver- •r.ttles en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- straat. Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote Of St Janskerkï, 9—17. Stedelijk Museum: Tentoonstelting Job Hausen en Amerikaanse Grafiek- er nog wel enkele duizenden -woningen extra moeten worden gebouwd nog af gezien van het feit dat de huidige stad van tachtigduizend inwoners zal uit groeien tot een stad van meer dan honderdduizend inwoners. JXE burgemeester vraagt zich af: wan- neer komen die zo gewenste wo ningen er? Waarom bouwt men er niet meer? Waarom bouwen niet alle Schiedamse aannemerstcaarom wordt het ter beschikking staande apparaat van zo'n Schiedamse aannemer niet gebruikt. Als we door Schiedam wan delen zien we een te geringe bouwac tiviteit. Aan de Maasboulevard bou wen Van der Velden en SSN, maar de huur ts daar net zo hoog als de gemiddelde salarissen. Baron plaatst huizen langs de Burg. van Haarenlaan in Spieringshoek. Nog niet alle Vila's zijn bewoond maar men kan ook niet elke dag een woninkje kopen voor 96.000. Een aannsmerseombina tie bouwt nog meer van dergelijke villa's in Spieringshoek. Nog niet alle villa's twintigduizend gulden lager. In Ke- thel is zo hier en daar particuliere bouw, bij de Fahrenheitstraat bouwt Baron een flatgebouw en dan is er Muwi die onafzienbare reeksen bouwt in Nieuwland en nu ook in Kethel. FR wordt dus wel gebouwd in Schie- dam. maar over het hoe en waar om vallen wel wat vragen. Muys en de Winter heeft al duizenden huizen gebouwd in Schiedam. Waarom altijd dezelfde aannemers? Dat zal wel no dig zijn vanwege de continuïteit of zijn er anderg redenen? Het is niet juist als de burgerij geen antwoord heeft op de vragen die er zijn. Daar om zou het goed zijn als de gemeente eens een brochure over dit onder werp: bouivcctiviteiten liet verschij nen of als het gemeentebestuur op andere wijze wat meer voorlichting op dit gebied gaat betrachten. Het elkaar begrijpen en het juiste samen spel is zeker hier van belang. In dit verband moeten we denken aan enke le arbeiders in de bouwwereld dis het niet zo nauw namen met de afwerking van hun arbeid omdat ze meenden dat ze dat werk ,,toch maar ten voor dele van hun baas deden". Uiteraard moet een baas toezien dat het beste werk geleverd wordt, hij is verant woordelijk. maar daarom blijft zo'n geestesgestelheid van zijn personeel niet minder aanvechtbaar. Eén der (goede) arbeiders had echter het juis te antwoord. Jullie moeten bedenken dat je deze huizen bouwt voor je me demensen, voor de metselaar, de bak ker, de postbode, de kantoorbediende, de timmerman en hun gezinnen. Als je daaraan denkt maak je je werk ex tra goed want ze tuiden toch allemaal in een goed huis wonen", zei deze werknemer en het geeft begrip voor de situatie weer. Nu kan niet alleen die ene werknemer maar vooral ook de werkgever en zeker cok de over heid tot het bete-derlinge begrip bijdragen. Het "'.i -hiedam ten goede komen. Schiedamse Kunst Kring niet meer gebaat zal zijn met de nieu we subïsidieregeling die de G.S. aan de Provinciale Staten van Zuid-Hol land hebben voorgesteld. De katho lieke kring echter kan mogelijk met deze nieuwe regeling boven water worden getrokken. De katholieke kring iri Schiedam heeft namelijk de laatste maanden een intensieve le denwerfcampagne gehouden met als gevolg dat de kring kan overwegen ook het voigend seizoen voorstellin gen in het Passage Theater te Schie dam te verzorgen. Bij de Kunstkring echter daalt het ledental. De leden zijn kennelijk over tuigd dat een heropbloei geen succes zal hebben. Deze defaitistische ge dachte is echter catastrofaal voor de Kunstkring omdat de SKK afhankelijk is van de contributies. Elk seizoen bedanken gemiddeld tachtig leden, dat is een verlies van 80 maai ƒ18 con tributie per jaar, dus veel meer dan ƒ1000. De nieuwe subsidieregeling van de provincie zou de kunstkring wel weer tot leven kunnen wekken als de rege ling ook zou gelden voor alle gezel schappen die in Schiedam zullen optre den. Bij de opzet is echter gedacht aan de zogenaamde spreidingsgezel schappen. De secretaris van de Schiedamse Kunst Kring, de heer T. Hemminga, zei ons dat de SKK helaas niet geholpen zal zijn met de regeling. De kunstkring kan namelijk niet alleen voorstellingen doen verzorgen door de zogenaamde spreidingsgezelschappen omdat het pu bliek dan in de mening gaat verkeren dat ze louter voorstellingen van de tweede rang krijgen. De leden van deze kunstkring zijn na melijk ook gesteld op voorstellingen die verzorgd worden door de beste gezel schappen als het Nieuw Rotterdams To neel e.d. Er zal daarom namelijk een te groot financieel tekort blijven. In de raming voor dit seizoen wordt vermeld dat de kunstkring een tekort van 5408 zal hebben voor zes voorstellingen. Hiervan subsidieert de gemeente Schiedam voor iedere voorstelling ƒ300. Dat is dus een tekort van 5400 min 1800) 3600. Als de provincie voor alle voorstel lingen zou subsideren vermindert het tekort tot de helft maar nu zullen alleen de spreidingsgezelschappen worden ge subsidieerd. Dat zijn dus Studio, Theater, Centrum, Nieuwe Comedie. Hiervan tre den er enkele per seizoen voor de kunst kring In Schiedam op. Dat levert voor drie voorstellingen 900,op. De drie andere voorstellingen met bijv. Nieuw Rotterdams Toneel, De Haagse Comedie en Ensemble zouden dan niet door de provincie worden ge- de kunstkring naar deze berekening subsidieerd. Het tekort blijft dus voor 27Q0,bedragen maar het tekort wordt Passage Theater biedt plaats aan 942 toeschouwers. De secretaris van de kunstkring meent ook dat het onjuist 'ïs dat de subsidie aan de toneelgezelschappen zal worden verstrekt, omdat -het dan zo moeilijk te' controleren is of en in welke mate de toegekende bedragen in mindering op de uitgaven voor de voorstellingen zijn gebracht Hij acht het juister als een plaatse lijke instantie de subsidies jouden kun nen ontvangen. Uiteraard zal de nieuwe regeling e enonderwerp van discussie worden voor het bestuur van de kunst kring, maar hervatting van de werkzaam heden zal slechts kunnen geschieden als blijkt dat de 39-jarige kunstkring weer levensvatbaar kan worden. In de kring van vele toneelliefhebbers in Schie dam wordt een fusie tussen de beide noodlijdende kunstkringen als de enig aanvaardbare oplossing voor -het pro bleem gezien. SCHIEDAM. Ondertrouwd: J Apon, 34 jr sa J Stam, 33 jr; DJ Bos. 38 jr en O van Leeuwaarden, 22 Jr; G C de Graaf. 36 jr en W C van der Knaap, 22 jr; A Hofman. 21 jr en J Smit. 18 jr; A Ltgthart Schenk 22 jr en J Zevenbergen. 21 jr; A F Midden dorp, 23 jr en A Stokhof, 34 jr; T Ne-ervoort, 21 jr en M H Koppers. 26 jr: G C Vermu- nicht, 24 jr en MAL van Collenburg. 26 jr; L VInjé, 29 Jr en J Brouwers. 19 jr; J D Coif- fic, 33 jr en A de Jong. 36 jr. Getrouwd: R dotnet, 24 jr en P Baris, 23 jr; M van den Hoek. 25 jr en J A Bekkers, 19 jr; M Heijnsbroek. 32 jr en M J A Veld man. 26 jr; A C van Reken. 26 jr en E J Sterrenberg, 19 jr; F Vorsterbos. 22 jr en A E Harreman. 23 jr; A K Doesburg, 21 jr en J W Boes. 20 jr; CL Wijk 34 jr en P Eek man. 30 jr. Overleden: N Bakker, 81 Jr echtg van A Mee ren donk. Geboren: Himpje W J. d v M W van Steen oven in H Klos: Anne M, d v J Vrijhof en B Vinjé. (Van een onzer verslaggevers) ZAL het Flatziekenhuis in Vlaar dingen als straks het nieuwe Al gemeen Ziekenhuis in Holy klaar is een verpleeginrichting voor demente bejaarden worden? Er wordt in die richting gewerkt, deelde wethouder G, Walstra donderdagavond mee in de raad toen het „Zonnehuis"-plan onder de loupe werd genomen. Bij het uitwerken van de eigen plannen op dit gebied zal een goede samen werking met „Het Zonnehuis" worden bevorderd, zo verzekerde hij. Van alle zijden in de raad werd de stichting van het Zonnehuis-complex in Vlaardingen toegejuicht. Over het feit dat het aantal bedden voor chronische patiënten in -dit gebied met 150 toe neemt (206 bedden in het nieuwe ge bouw minus 58 van het Schiedamse .Zonnehuis" dat verdwijnt) heerste blijdschap. Een mooi plan, stelde de heer D. Niemantsverdriet (PCG) en veer 8 jaar op de rangeerbaan tussen de Binnensingel en de Oosthavenkade. Bij het naderen van een rangeerloko- motief konden de kinderen nog juist de spoorrails verlaten. Een kinderfietsje werd door de lokomotief gegrepen en vrijwel geheel vernield. De Vlaardingse politie waarschuwt dat het nu toch wel zaak is dat ouders hun kinderen inprenten dat genoemde speel plaats levensgevaarlijk is. Een breuk in de kachelpijp was er oorzaak van dat donderdagmorgen te Vlaardingen groot brandalarm werd ge maakt. De houten schoorsteen van een woning op het Emmaplein was in brand geraakt. De bewoners hebben het vuur geblust met enkele emmers water. De brandweer behoefde geen dienst te doen. De aangerichte schade is gering. In-de-nacht -van 17 op 18 november 1962 werd ingebroken in de kiosk op de Parallelweg bij het station iri Vlaaraln-f gen. Er werd een luik verwijderd "etr een ruit vernield. Hierna nam men 24 dozen sigaren weg. Verdacht van deze inbraak heeft de recherche aangehouden de 19-jarige H. S., de 24-jarige A. H. de K.. de 17-ja- rige J. T. en zijn I9-jarige broer C. H. T-, beiden uit Naaldwijk. Bij deze in braak was odk nog een 15-jarig Vlaar- dings meisje betrokken, dat zich ook elders in Vlaardingen aan diefstal bleek te hebben schuldig gemaakt. Allen zijn in het bureau van politie ingesloten. Ingebroken is irt een kantoor van de afdeling bouwkunde op het terrein van de Verenigde Glasfabrieken aan de Bui tenhavenweg in Schiedam. Uit een bureau werden tien rapidograven, ieder 18. per stuk. twee grafo's ieder 9,per stuk. twee potloodhouders, ƒ2.-— per stuk, een passerdoos van 60.—. een tube stiften en een passer gestolen. Van de Schiedamse ijzerwerker T. v. E. is een fiets ontvreemd, die in de Emma- straat ia Schiedam heeft gestaan. De kantoorbediende mej. W. S. v. d, W. deed aangifte van diefstal van een porte- monnaie, inhoudende ƒ22.—. die in haar mantelzak in de garderobe van wasserij Nijman in de Stadhouderslaan in Schie dam heeft gezeten. Uit een kelder op de Noordvestsingel in Schiedam is ten nadele van de scheeps maker G. A. de J. een accu, een claxon en een afsluitdeksel ter waarde van 45, van zijn motor ontvreemd. Nu de vorst voorbij is gaan de Schie damse verenigingen aandacht schenken aan de bijeenkomsten die tij onlangs hebben moeten uitstellen. De chr. gym- ver. „Animo" in Kethel houdt de uit gestelde jaarlijkse gymnastiekuitvoerin gen nu op woensdag 13 en donderdag 14 maart in De Rank Schiedamseweg Schiedam-KetheL. De Chr. Harmonie „Harpe Davids" zal de uitgestelde con certen nu op woensdag 20 en donder dag 21 maart in de grote zaal van De Goede Haven Westfrankelandsedijk hou den, hij vroeg als eerste of Vlaardingen een bepaald aantal bedden voor eigen, inwoners kan claimen. I De WD-er H. M. J. Dubbeldam; vond de toelichting bij het voorstel sum mier. Hij drong aan op een overzicht; van de in Vlaardingen beschikbare ver- pleegruimte op dit gebied en de te ver-, wachten behoefte en vroeg naar de toe komst van het Flatziekenhuis (In ant woord daarop maakte wethouder Wal stra de opmerkingen, die wij boven weer gaven- red.). Ook dit raadslid vroeg naar een claim, evenals mevrouw L, van Duijn-Spruijt (P.v.d.A.), die sprak van „een zonnig plan van een goed be kend staande vereniging". Wat die claim betreft kon de he**! Walstra antwoorden dat de stichting „Het Zonnehuis" heeft toegezegd dat voorkomende gevallen bij .voorkeur Vtaardingers voor opneming In aanmer king zullen komen. Terecht mag Vlaar dingen blij zijn dat deze streeklnrlch- ting er wordt gevestigd, want op dit ge bied bezit de stad thans niets. De behoefte aan bedden is twee pro mille der bevolking, maar dit cijfer, la niet juist te handhaven (het zou op 141 bedden uitkomen), want er zijn ook chronische patiënten (bejaarden) en pensiontehuizen. EEN lange discussie ontspon zich over het voorstel een graveerinrich ting met zegeldraaöindustrie aan da Zomerstraat te kopen en dat naar een van de beide sociale werkplaatsen over te brengen. Hiermee is een bedrag van ƒ5.000 gemoeid (aankoop panden inbegrepen). Er bleek vooral opposi tie te zijn tegen de graveerinrichting. Men was beducht voor concurrentie met het vrije bedrijf en men vond dat de werkplaatsen niet te veel nieuwe taken moeten krijgen. 't Wethouder Walstra lichtte toe dat de arbeid voor de minder valide nog maar aan het begin staat, het is nog maar een stadium van experimente ren. Steeds weer komen er nieuwe mogelijkheden, zoals ook in dit geval. Van concurrentie is geen sprake.: Eva; mmder-valide drijft thans de graveer inrichting. hetgeen reeds een judical- tie Is. Bovendien heeft de gemeente er belang bij dat het pand Zomer straat 7 (sanering) wordt gekocht. De zoo» van de huidige eigenaar zal de werkers van de sociale werkplaats snel in het werken met de graveermaehi- ne kunnen inwijden. In tweede instantie bleek een deel vaa de raad toch niet tevreden. Een wat-' verwarde discussie resulteerde in eea amendement van de beer Niemantsver-s driet om de koop te sluiten, maar de graveermachine niet in produktie te stel len en zelfs eventueel door te verkopen. Bij stemming over dit amendement bleken vier (van de 29 leden) voor: mevrouw H. A. Bleeker-Van Sty rum (VVD) en de heren Niemantsverdriet,; J. Ugthart en A. C\ Pb. Hardonk (al len PCG), zodat het werd verworpen. Het voorstel van B. en W. kwam er: toen door; mevrouw Sleeker en de be-: beren Dubbeldam, Niemantsverdriet «at? Hardonk kregen aantekening dat zij te gen waren. Nu de vorst verdwenen is, gaat de Schiedamse politie weer strenge maat regelen nemen tegen verkéersovertrèdera. Meegedeeld wordt dat weer gebruik moet worden gemaakt van de normale par keerplaatsen. Het is verboden de voer tuigen op de trottoirs te parkeren. Donderdag heeft de Schiedamse politie op de .Rotterdamsedijk dertien automobi listen aangehouden die sneller reden dan. de maximum toegestane snelheid. rpart* modellen verlaringSj - Op ItHHtn kjtn wortea jtwicW WINKELCENTRUM-BINNENWEG 45 TELEE II 66,15- ROTTERDAM Kon de Jacob en Geertruida Hóek- Stichting te Schiedam in het jaar verslag over 1961 melding maken van steeds groeiende werkzaamheden, ook in 1962 bleek, dat vele van on ze blinde medemensen aak nog dringend steun nodig bebben. Wel hebben overheidsregelingen in het le ven van minder goed gesitueerde blinden grote veranderingen ten goe de gebracht, de uitkeringen, waaron der verschillende van hen vallen, zijn niet hoog en gezinnen, waar de huis vrouw blind of zeer slecht ziende is, hebben grotere uitgaven dan nor maal. Vooral wanneer er slijtages gaan komen aan kleding en huisraad, zit ten velen, die niet onder een regeling vallen, die hierin voorziet en niet tot het afbetalingssysteem over willen gaan, voor financiële moeilijkheden. De bijstand, die de Stichting verleent, bestaat niet uit geldelijke toelagen. De genen, die door een speciale studie wil len trachten een betere plaats in de maatschappij te veroveren, worden in de eerste plaats daarbij geholpen. Er moeten dan vaak bepaalde boeken wor den gebrailieerd en een bandrecorder van een cahier met aantekeningen ver vuilen. Aan alle aanvragen om bandrecorders voor het beluisteren van gesproken boe ken kon nog niet worden voldaan, zo dat ook volgende jaren gelden hierin moeten worden geïnvesteerd, terwijl het onderhoud van de instrumenten eveneens een flink bedrag blijft vergen. Mochten particulieren of instellingen een recorder aan een blinde willen schen ken, wil de stichting graag adressen van urgente gevallen verstrekken. Hoe eer der alle blinden, die ervoor in aanmer king komen, van een recorder zijn voor zien, des te beter. Zij» die er een be zitten, zijn er dol gelukkig mee en voe len zich vaak er door uit een isolement gehaald. Dit hulpmiddel geeft dan ook ongedachte mogelijkheden. N» het ontslag om gezondsheidsrede- nen van de voorzitter, de heer B. J. Jungerhu, notaris te Rotterdam, was de Stichting zo gelukkig In deze functie te kunnen aantrekken de heer W. A. Hoek, notaris te Rotterdam, Meent 94 en wo nende te Schiedam. De overige bestuurs leden zijn de heren VP. Kok, J. F- van Vlagt en 3. H, C. Tbeben, Bij de se cretaressen MCvr. E. M. den Boer-Bijl, Graaf Florisstraat 5 Schiedam, kunnen aanvragen om hulp en tips In die rich- moet bij mondelinge lessen de plaats ting worden ingediend. (Tel. 66313) De provinciale subsidie voor toneel voorstellingen zal ook voor middelgrote steden als Leiden, Dordrecht, Schie dam en Vlaardingen gelden als de Provinciale Staten van Zuid-Holland daartoe in de vergadering van deze maand besluiten. Provinciale Staten gaan een voorstel behandelen dat is samengesteld na een verzoek van de Schiedamse Kunst Kring en de Katho lieke Kring te Schiedam. Ook de toneelgroep „Studio" deed een derge lijk verzoek. De twee Schiedamse verenigingen vroegen om de grotere gemeenten in de subsidieregeling te willen betrekken. Studio vroeg uitbreiding van de rege ling, vijftig gulden per voorstelling, vanwege het sociaal-cultureel doel. De Culturele Raad van Zuid-Hoünnd heeft hierna een rapport samengesteld en aan Gedeputeerde Staten geadviseerd deze regeling inderdaad uit te breiden. Het voorstel van G S. aan Prov. Staten omval een verhoging van de subsidie van 12.000 per speelseizoen naar 26.500. Voor elke voorstelling in een gemeente beneden 50 000 inwoners geldt deze rege ling. voor elke voorstelling word 300 verstrekt. In de nieuwe regeliig zal met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1962 600 worden verstrekt voor voor stellingen in gemeenten met minder dam 20 000 inwoners: 400 voor gemeenten met 20 tot 50.000 inwoners en dus voor het eerst 300 voor voorstellingen In gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. In beginsel is 9000 beschikbaar voor vijftien voorstellingen In de kleine ge meenten, tienduizend gulden voor 25 voor stellingen in gemeenten met 20.000 tot 50 000 inwoners en 75.000 voor gemeen ten met meer dan 50 000 inwoners. De beroepsgezelschappen zuilen jaarlijks voor 1 februari een aanvraag voor sub sidie moeien indienen. Voor de kleine gemeenten denkt de Culturele Raad aan een laatseüjke op brengst van 600 per voorstelling, dat zou driehonderd toeschouwers en een redelijke prijs van twee gulden per persoon zijn. Voor wat grotere gemeen ten als Gorinehem, Zwijndreeht. Was senaar, Ridderkerk, Katwijk, Rijsdijk, Gouda en Voorburg wordt gedacht aan een plaatselijke opbrengst van 700 per voorstelling. De Culturele Raad noemt de Schiedam se kwestie een plaatselijke noodtoestand die niet vergelijkbaar is met de situaties in andere middelgrote gemeenten De Schiedamse Kunst Kring met 600 leden geeft zes voorstellingen per seizoen, de Katholieke Kring met 700 leden geeft zeven voorstellingen per seizoen. Schie dam heeft geen schouwburg en de enige zaai, het Passagetheater, is slechts don derdagavond te huren en dan nog voor het enorme bedrag van 530 waarbij dikwijls het uitkoopbedrag voor de mid dagvoorstelling van de bioscoop moet worden gevoegd, Tijdelijk dekt de gemeente Schiedam de tekorten maar dit geldt voor de laat ste maal voor dit seizoen De gemeente Schiedam zou gaars*- zien dat d kunst- kr'ag" i een fu-lo -a«i raar dit stuit bij de rooms-kc'h-'iieke kring op prin cipiële bezwaren. Er is bereidheid bij de kunstkringen om bij wijze van proef voor stellingen in de Rotterdamse Schouwburg te bezoeken. Het Nieuw Rotterdams To neel heeft meegedeeld in 1962-1963 voor het laatst in Schiedam te zullen spelen. De Culturele Raad meent dat de zaalmoeilijkheden in andere gemeen ten dan Schiedam niet zo groot zijn. De uitbreiding van de snbsidieregeling zal voor Schiedam slechts een geringe verlichting van de last zijn. De Raad meent ook dat grote gemeenten als Rotterdam en 's-Gravenhage op eigen kracht de toneelspreiding op hun ter ritoir kunnen bevorderen. De Raad meent dat het verzoek voor uitbreiding van de subsidie voor middelgrote ge meenten als Schiedam, Vlaardingen, Delft, Dordrecht en Leiden mede ge motiveerd is, omdat de tot de regeling toegelaten spreidingsgezelschappen vergroot is. Dit brengt een verzwaring van de lasten van de gezelschappen met zich. Practijche, modern-gedistingeerde regenjas voor storm en regen. Coster wéét, dat voor zo'n Jas raf gewel dige belangstel ling bestaat. Daarom vooralle trouwe Cos ter-klanten deze unieke oanbieding. Prachtige gabardine NINO-FLEX met ingezette mouw, met en zonder ceintuur te dragen, moderne kleur. Normale prijs 59.75, maar één dag, als speciale x jjfBk "V1''°° voorjaarsstunt Jf jj) Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM: Kom HoogniMt M«Bt Kmcdr. Ligedljk W«t-Kraidt«de HOOGVLIET: wicfalcesuum VLAARDINGEN: Memli LEIDEN: VUubsunaxnct ZEIST: Madam f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1