Shell automatiseert m oor t-installa ties 't Was druk in Schiedam Vele verenigingen zaterdag festiviteiten u Clubhuis-medewerkers uit Z.-Holland bijeen WINTER EINDIGT MET DAG ZONDER BAKKERS TSF 5 werd kampioen in vijfde afdeling keetman Gezellige ontvangst in Haarlem Geron kreeg voorproefje van toneelstrijd Oplosmiddelenfabriek breidt uit Harsenfabriek nu in gebruik Goede positie SVC-dames Geen degradatie voor NOAD Vele activiteiten in St. Joris Doele Bromfietser bij botsing gewond Burgerlijke stand Schiedams tafehemüs-'f Onder invloed AGENDA Schiedam DE ROTTERDAMMER pagina MAANDAG MAART IM Grondstro voor verf Gastvrij Andere kant Moeilijkheden Welvaart (Advertentie) hu... beduidend goedkoper voor ITGAAND SCHIEDAM kon zaterdag te kust en te keur gaan. Er was veel te doen: toneel, cabaret, revue. Vele verenigingen hadden juist voor deze dag festivi teiten belegd. Zo vierde „Het Zui den" het derde lustrum, hield de padvindersgroep „Burgemeester Van Haaren" de jaarlijkse feest avond, hield de C.J.V. Nieuwland een propaganda-avond en gaf Ami- citia een toneeluitvoering. Het Zuiden Padvinders CJV-MenwIamd Amieitda Arfcë ervan! (Advertentie) z "de schatkamer: onder de lijnbaan een fascinerende tentoonstelling voor iedereen die van mooie dingen houdt toegang vrij! edelsteenkundige f.g.a. diamantexpart g.i.a. lijnbaan 92 rotterdam Programma Vloer ''art daas Niet gunstig ,-Aqua CHELL NEDERLAND N.V. is bezig met de automatisering van haar installaties in Europoort-West. Dit houdt in dat binnenkort vanuit de centrale controlekamer alle elektrisch gedreven afsluiters, dat men het peil van de tanks van daaruit kan contro leren en dat de pompen vanuit dat punt kunnen worden bediend. Op de Shellcomplexen te Pernis Is thans weer een nieuwe fabriek, de Cardurafabrik, in bedrijf gesteld. Voorts zijn er plan. nen om de oplosmiddelenfabriek op nieuw uit te breiden. De automatiseringsplannen in Europoort zijn reeds enige tijd geleden voorbe reid. Een speciaal paneel voor deze afstandsbediening is aangebracht in de controlekamer. Men kan hu met een. oogopslag de hoeveelheid olie in elk van de elf grote tanks aflezen. Een lichtsignaal flitst op en een claxon geeft alarm als het peil jn een tank te hoog wordt Aan de hand van een lichtschema kan men de loop van de ruwe olie door de leidingen vanaf de steiger naar de tanks en van de tanks naar de pijp leiding (richting Pernis) volgen. Ten behoeve van deze automatisering moesten vrij uitgebreide werkzaamheden worden verricht, zo meldt „Onder de vlam", het. personeelsorgaan van Shell. De bouw van de controlekamer is gro tendeels voltooid. Ongeveer zeven kilo meter kabel werd aangelegd, elektrische aandrijvingen moesten worden gemon teerd op de afsluiters en de vlotter- instaliaties worden voorzien van de apparatuur via welke indicaties naar de controlekamer kunnen worden geseind «ver het peil van de olie. Het vooralarm, dat een te hoog peil aangeeft treedt in werking wanneer het drijvende dag ongeveer 80 cm is verwijderd van de hoogst toegestane stand. Geruime tijd wordt de bedie ning van het ketelhuis en de verwar ming der opslagtanks reesd automa tisch vanuit de controlekamer ge regeld. In de pompkamer van het fabrieksterrein te Pernis werd een dergelijke automatisering reeds eerder doorgevoerd. De nieuwe Cardurahars- en Giycidy- lesteriahriek van de Shell is in bedrijf gesteld een jaar na het slaan van de eerste paal. In deze installaties wordt een belangrijk deel der produktie van de nieuwe fabriek voor synthetische carbonzuren verwerkt. Deze harsen vor men de grondstof voor verven, met name voor verven die moeten worden aange bracht bij hoge temperaturen, zoals op wasmachines, koelkasten en auto's. De Bataafse Internationale Chemie Maatschappij N.V. heeft de fabriek ont worpen, gebaseerd op de ervaring, die werd opgedaan in een proeffiabriek. Het proces komt er op neer dat het eindprodukt van de carbonzurenfabriek wordt verwerkt tot de zg, glycidylester, hetgeen in contlnuproces geschiedt. Deze predukten hebben een grotere kleur vastheid en een betere weerstand tegen chemische invloeden dan de normale alkydharsen, die men tot dusver ge bruikte. De uitbreiding van de oplosmidde lenfabriek heeft als voornaamste doel de produktieverhoging van ruwe isopropylalcohol, de grondstof voor alleoplosmiddelen, die in deze Shell- industrie worden gemaakt. De vraag naar oplosmiddelen en de verwachting dat het verbruik nog steeds toeneemt maakt de uitbreiding noodzakelijk. De 83-jarige T. Doorduin uit Maasdiik werd zaterdagmorgen tijdens een wan delingetje met zijn dochter in de Adrien Mildersstraat in Rotterdam plotseling onwel. Men vervoerde de bejaarde man naar het Dijkzigtziekenhuis, waar bij aankomst bleek, dat hij was overleden. Het eerste dames zestal van de Schie- damse volleyballclub heeft een zodanig puntenaantal bereikt, dat geen enkel team meer kans heeft de eerste plaats over te nemen, echter met uitzondering van de dames 2, dat met een punt ach terstand nog een klein kansje heeft. In ieder geval komt het kampioenschap te recht bij een S.V.C.-team, hetgeen voor de in april tienjarige vereniging een prachtig jubüeumgecshenk vormt Dames 1 zegevierde met 3—-J. na bij zonder felle tegenstand van een. goed voor de dag komend Concordia 2. De Schiedamse meisjes speelden eeh goede wedstrijd, doch zagen door enkele ge vaarlijke experimenten de zege toch nog in gevaar komen. De beide eerste sets werden gewonnen resp. met 16—34 en 15—10. In de derde set wreekte zich het geëxperimenteer. Concordia 2 won deze met 915. In de vierde set echter speelden de S.V.C.-dames voluit in de basisopstelling en grepen deze set verdiend met 157 Dames 2 moest noodgedwongen twee speelsters aan het eerste afstaan en bracht het derhalve niet verder dan een tegenvallend gelijkspel <2—2) tegen Z.V.C. 3. Setstanden 13—15, 6—15, 15—13 en 1614. Heren 1 klopten Concordia 3 verdiend met 3—1 (16—14, 15—11, 7—35 en 15—3). Heren 2 verloren met 3—0 van Spi- vo 1 terwijl het derde herenteam onver wacht 22 speelde tegen stadgenote U.V.G.l. HET is de trouwe lezers van deze rubriek 'bekend, dat wij regelma tig poneren dat Oud-Schiedam de aan dacht verdient, dat het goed is be langstelling te tonen voor literatuur van en over Schiedam. Het doet ons daarom genoegen vandaag gastvrij heid te verlenen aan een artikel uit de Herv. Zondagsbode van deze week, waarin de heer M. V.l-erkade?zo in de geest van liefde voor onze stad ge tuigt. Hij schrijft: In de .JZondagspo de'"van'14 febrtiari kwam een stukje voor waarin de schrijver (of schrijf ster) enigszins teleurgesteld bericht te," dat' de belangstelling voor het boekje over de Grote Kerk een beetje tegengevallen is. Er zouden nog be hoorlijk wat exemplaren zijn die op kopers liggen te wachten. Van dit laatste kan ik niet anders zeggen: een hervormd gemeentelid die dit boekje niet heeft aange schaft, zakt een graadje in het alge meen respect. Dit boekje is eigenlijk net zoveel als de foto van het ouder lijk huis.' Een hervormd gezin dat geen vijf piekskens kan missen voor de aanschaf ervan.... nou, da's eigen lijk niet best! ER is ook een andere kant. Daarbij moet ik beginnen met te zeggen dat het verschijnen van dit boekje een bijzondér verheugend feit is. En wel om drie redenen. Ten eerste om dat de Grote Kerk, als op één na het oudste gebouw van Schiedam, ver dient in de belangstelling te komen. En die belangstelling is gewekt, tot ver over de landsgrenzen heen tot in Amerika toe. Door het b o ek- jei Ten tweede omdat het boekje tot stand, is gekomen na onvoorstelbare moeite en zorg en volharding van de kant van de schrijverieder die iets van dit werk ooit heeft gedaan, weet wat het betekent om met zoiets uit de bus te komen! En ten derde omdat de kerkvoogdij i.e. de commissie „700 jaar Kerk in Schiedam" blijk gaf van moed door het financieren van deze uitgave. De leiding van onze gemeen te is royaal voor de -dag gekomen! Dat mag ook wel eens worden, ge zegd, al zouden er 1000 knappe cijfe raars opstaan om luidkeels uit te kra mendat het „geld weggooien" en „een financiële strop" is. Het is nim- mer „icinsf'gévend om cultuur te bedrijven; wel allerminst in een we reld "en 'in een gemeente waarin wij alles over hebben voor ons gemak en ons plezier en voor de vermeerdering van ons inkomen. NOG moeilijker wordt het, wanneer men bedenkt dat de Schiedam mers chronisch lijden aan een ziekte die wijlen Johan van Oldenbarnevelt reeds deed spotten: „de zuinigheid van die van Schiedam....!" en die on ze stadgenoten de kleinerende bij naam bezorgde „Schiedammetje droogbrood(Onvoorstelbaar zumar moet het werk van de Schiedamse Gemeente rijn!!) Die akelige ziekte maakt bijvoorbeeld dat op de onvol prezen Lange Haven het stuk bij de Beurs twee belangrijke gevels staan te verkommeren: "één zwaar verminkte uit de vroege 17e eeuw (de laatste in zijn soort in onze stad) en één uit de 18e die zo op 't oog nog helemaal goed is. Tegenover die laatste gebouw liet men in de jaren '30 de laatste (alweer!) barokke halsgevel verloren gaanOp het open stuk staat nu 's zaterdags een bloemenkraam!Een buitenlander ziet de wond. De Schiedammers zien het niet. En dat terwijl in onze buur steden links en rechts nauwelijks iets goeds uit het verleden overbleef! Die zelfde nare ziekte ervaar je als je op een avond een kapot carillon in de Stadstoren hoort rammelen. Wat is dat toch armoedig! Even armoedig als het zondagse klokgelui: de „werkklok" wordt dan geluid als een cynisch voorspel op het lied: God roept ons broeders tot de daad! Dat lied wordt dan begeleid door een or gel dat alweer zo op het oog) nog he lemaal gaaf is en waarvan sommi ge lieden zeggen dat het nog best kan" enz. MOETEN we ons „goeie geldje" nu aan al die „ouvre rommel" ver smijten?? Ik zie die 1000 kundige cij feraars weer. Maariktroost me.met de gedachte dat. het meestal, zielepo- ten zijn die niets anders dan hun eigen ..welvaart" op1 -"t oog hebben. Ondertussen: kwaad doen ze! Voor nu en later. Nu terug naar het boekje. Goed beschouwd: Is het niet een suc ces? In drie maanden is bijna de helft van de oplaag aan de man gebracht. Dat is fantastisch! In een zo beperkt afzetgebied! Men neme mij niet kwa lijk: de geschiedenis van een gebouw is geen detectivewaar „men" een nacht voor opblijft om 'm uit te lezen! Daarom ben ik erg dankbaar voor het succes van dit boekje, of liever voor het -welslagen van deze dienst die aan onze hele stad is verricht. En ik meen zelfs dat in onze stad, heel langzaam weliswaar, meer en meer ogen open gaan voor het weinige dat nog uit het verleden overbleef. Dat wordt hoog tijd. Wat moet er nu met de rest van de boekjes worden gedaan? Keurig opbergen, vochtvrij, behoudens enke le exemplaren die bij de koster Van Put worden gedeponeerd voor de gaande en de komende man die de Grote Kerk komt bekijken. Ook een klein' beetje reclame misschien. Het zal nog best een poosje duren eer die tweede helft is verkocht! Geen nood, het boekje veroudert niet spoedig! En welke belijdeniscatechisant zal het niet willen bezitten als herinnering aan het „ouderlijk" thuis, waarin geluisterd werd en wordt naar de ge heime zender van het Beloofde Land en van waaruit d e N aam is uit gegaan, eeuwenlang? Er zal een mo ment komen waarop het boekje „de Grote- of Sint Janskerk van Schie dam" een exclusief bezit is. Er was vreugde bij het Noadteam toen m Den Haag het zesde punt gescoord werd dat voldoende was, om zeker te zijn niet op een van de vier onderste plaatsen te eindigen wat tevens degradatie betekend. Aan een gelijkspel had men al genoeg. N.O.A.D. deed ech ter meer, het werd een overwinning. Ondanks het falen van Jan Meuldijk die niet tot winst kwam. Henk Aben was in het Noadteam de grote man. Hij won zijn drie partijen en Nol Braak voegde er ook twee aan toe en samen wonnen zij het dubbel. Wat de meeste tafeltennissers niet voor mogelijk hadden gehouden bij het begin van het seizoen dat N.O.A.D. zich zou handhaven in de overgangsklas se in verband met de versterkte degra datie, is toch gelukt. Sterker nog, het team heeft zelfs een voorsprong op het vier na onderste team van zeven pun ten en staat met nog twee wedstrijden te spelen op een gedeelde vierde plaats tnet het Rotterdamse TJ.S.V. Schiedam zal dus ondanks de massadegradatie (er degraderen circa 40 teams naar de af delingen) in de landelijke competitie •vertegenwoordigd blijven en dit is voor dé vereniging N.O.A.D. in het bijzonder voor het bestuur en spelers van het eerste team toch wel een gelukwens Waard. De vréugde'toen het team tegen mid dernacht in Schiedam arriveerde werd nog verhoogd, toen men tevens hoorde dat het eerste juniorenteam dooreen overwinning op Eendracht op de boven ste plaats terecht was gekomen en met nog twee wedstrijden te spelen een zeer grote kans maakt om juniorkam pioen van de afd. Rotterdam te wor den en dan te gaan spelen voor het juniorkampioenschap van Nederland. Dit zon toch wel een unicum voor Schie dam zijn. Bovendien is het voor N.O.A.D. een hele eer een juniorteam te bezitten dat zo is opgeleid dat het tot de sterkste van Nederland zou behoren. Zover is het er vier nog niet want zij moeten eerst de twee wedstrijden winnen. Het juniorteam heeft echter nog niet een wedstrijd verloren, speeid Fantastische aanbiedingen bren gen wij ojp onze vitrage afdeling eerste verdieping. Voor hen, die nu of in dit voor jaar toch aan nieuwe gordijnen toe zijn, is dit een aanbieding om nooit te vergèten. Terlenka marquisette, ragfijn weefsel met een leuke polyester entré-deux, waaraan een ruim- geplcoide ruche, waarvan de normale prijs 3.75 is, koopt U nu voor nog géén twee gulden. 1 Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka ruche marquisette, 85 cm breed, per meter Geen te/ Pf schrift (Van een onzer verslaggevers) Het derde lustrum van de chr. toneel groep ,,Het' Zuiden" heeft in gebouw Irene in Schiedam op sfeervollewijze tekening gekregen. Na (het openings woord van secretaris J. van Santen heeft cabaretier Kees Nouéns zijn me dewerkers voor de Floridashow 1963 voorgesteld. „Het Zuiden" heeft het ■derde lustrum gevierd met de op voering van. een toneelstuk. Op 1 februari zou dat wel gebeuren, toen stond „Per Luchtpost" op het pro gramma maar een- der hoofdrolspelers brak toen bij het schaatsen een sleutel been. In. venband met de naderende to neelwedstrijd (heeft ,,'Het Zuiden" daarom besloten niet op de planken te komen. Het Zuiden" zal nu op 8 mei voor de toneelwedstrijd van de SG „Per Luchtpost" spelen. De regie heeft C. Paardenkooper. Voordat het feest begon heeft de heer Van Santen eerst de he ren J. M. van Putten en Kostense ge huldigd die zo trouw de contributie in nen. Zij ontvingen een viertdeurenpot- lood. De Melodi Makers bleken daarna vlot te knapen die populaire liedjes speelden op hun accordeons. Frans Eikhof liet een vloeiende conference 'horen. Gilbert en Co zijn goede acrobaten en later kwa- (Van een onzer verslaggevers) RUIM honderdveertig medewerkers van clubhuizen uit Zuid-HoUand hebben zaterdagmiddag de contact bijeenkomst in het clubhuis St. Joris Doele te Schiedam bijgewoond. Om half vier heeft de Schiedamse club huisleider de heer C. A. Henrion Ver poorten het welkomstwoord gespro ken. Hij vertelde tevens wat de be doeiing was van deze contactdag. Om vier uur heeft de heer H. J, Zier uit Rotterdam gesproken over het onderwerp „Leiding geven". Hij Op het kruispunt Burgemeester Pruis- singel-Riouwlaan te Vlaardingen ver leende vanmorgen (maandag) de 64-ja- rige splitser J. H. met zijn bromfiets geen voorrang aan een over de Burge meester Pruissingel rijdende bestelau- wel enkele gelijk ge- to. Er volgde een aanrijding, waarbij H. en het zou toch wel een grote [met hoofdwonden moest worden overge- verrassing zijn als het nu juist zijn twee bracht naar het Algemeen Ziekenhuis laatste wedstrijden zou verliezen. [De bromfiets werd ernstig beschadigd, wees er op dat het leiding geven in de buurthuizen voor de ongeorgani seerde jeugd belangrijk is. Hij be sprak daarbij tevens de vele eisen die hierbij gesteld dienen te worden. Twee groepen van zes personen lieten daarna het spel in groepsvorm. als „Haantje de Voorste" en „Tinus kijkt toe" zien. De deelnemers hebben om zes uur de broodmaaltijd gebruikt en om zeven uur is gediscussieerd over de di verse activiteiten. De officiële bijeen komst werd omstreeks acht uur beslo ten. Daarna is een ontspanningsprogram- ma-opgevoerd.- -■ Tijdens deze contactdag hebben enke le ?groepen exposities gehouden van.' in werk.- De stichting „Ruimte voor ,4 jeugd" had een keur van fotoplaten, bij gedragen. Van de stichting X. en O. uit Rotterdam was er een overzichtvan mogelijkheden voor het clubhuiswerk onder het motto „Ideeën voor club werk". Het Delftse clubhuis „De Ha ven" toonde „waardeloos materiaal en wat er van gemaakt kan worden" en St. Joris Doele liet foto's zien die de jonge Schiedamse fotoafdeling met veel ijver heeft vervaardigd. men ze als Pauline wiet hogeschooïacro- batiek terug. De Wido's, stadgenoten, verzorgden als jongleurs een deel van het .programma en Jeanne van Amers foort presenteerde zich ais een cabare tière die op leuke wijze voordroeg. Een drietal clowns hebben overeen komstig de aankondiging de vele gasten een (half uurtje doen lachen met hun grollen, ze gaven daarna_ zelfs populaire muziek ten beste. In de finale kwam het gehele gezelschap voor -het voetlicht Jacq. Zonneveld had demuzikale bege leiding van deze jubileumavond. Zoals bekend is Het Zuiden vijftien jaar geleden opgericht door een groepje CJV-ers in Schiedam-Zuid. (Dat ze een; goede aanhang hebben en ook goed kun nen organiseren bleek in Irene o.a. uit de tombola die wel voorzien was en gre tig aftrek had. „Information 4" was de titel van de revue die groep 4 van de NPV de Schier damse padvindersgroep „Burgemeester van Haaren" zaterdagavond in Irene heeft opgevoerd. De Schiedamse politie band „De Optmisten" zorgde voor de muzikale omlijsting. De padvinders heb ben in hun revue met leuke sketches reizen rond de wereld gemaakt, dé in formaties bij een bureau vormden daar toe een aanleiding waarna zij een be paald reisdoel in beeld brachten. Voor de regie kreeg de heer J. Hazebroek veel waardering. Groepsleider Joh. M. N. Adrïaanse heeft de echtgenote van de vroegere burgemeester van Schiedam wijlen dr. J. L. F. van Haaren kunnen begroe ten. Hij bood mevrouw Van Haaren een bloemenhulde aan. Groepsleider Adrïaanse bracht ook dank aan de heer Hazebroek. Hij zette tevens de problemen uiteen die groep 4 getrof fen hebben. Totvorig jaar kon groep 4 terecht op de zolders van Sursnm Corda, Dat honk Is er niet meer en au staat groep 4 in de kou. Er is geen clubhuis maar gelukkig heeft een reiatïs een houten keet beschikbaar gesteld. Dit gebouw tje mag op het Doelepleln worden ge plaatst. De' groep „Burgemeester van Haa ren" bestaat nu 27 jaar, de feestavond zaterdag stond in het kader van de. ac ties voor het bouwfonds. Er komt ook een obligatielening zodat groep 4 hoopt binnenkort ook uit de moeilijkheden te zijn. De groep omvat een zestigtal pad vinders, van welpen tot leiders. Voor de propaganda-avoad van de CJV-Nieuwland in gebouw Irene te Schiedam bestond zaterdagavond goede belangstelling. The Riverside Jazzband heeft voor de muziek gezorgd. Voorzit ter D. Nels zei dat de CJV-afdeling Schiedam-Nieuwland 25 leden telt. er kunnen nog heel wat leden worden inge schreven. Iedere zondagavond komen de jongens en meisjes boven zestien jaar bijeen in een der zaaltjes onder de Op- standingskerk. In het Volksgebouw heeft de toneel vereniging „Amicita" zaterdagavond het toneelspel „Inkeer" van A. Br ome t 'op gevoerd onder regie van'K: denoHar- tog. In de hoofdrollen speelden Herman* Voorwald als Dolf Klein en Tony Voorf wald als zijn vrouw Marie., In dit dramatische draakje was Kegel de vader, Nel Groenheide vei de de rol van Clara en Aad Koning de vriend Cor. Nel Kramer Freher ver- vulde de functie van dochter Greetje.' Mattliieu Hessellnk droeg aan dtt spei bij als vriend van Dolf. - De tonelisten hebben 'getracht voldoen- de spanning te brengen in dit drama;* De voorzitter van de Schiedamse toneel,,, vereniging, O. Véenendaal, heeft hetjjj welkomstwoord gesproken. O Het schoolmeisje H. M. L. 33. VT. mist haar fiets die voor de SLtMdmg nakerk op de Nieuwe Haven in Schie dam heeft gestaan. Op bet Stations-, plein is de fiets van meisje H. C, .IV gestolen. <9 Onbekenden hebben in dé nacht van zaterdag op zondag twee ver- keerszuilenop de. Parkweg mSchie dam tegen de grond gereden. e In het dierenasyl St. Anna zuster straat te Schiedam verblijft een hond,: een zwart krullend harig dier. 50 cm. hoog, een soort bouvier die zwervend op de Hoogstraat in Schiedam is aan getroffen. -■ De Schiedamse brandweer is. zon dagavond om negen uur vergeefs naar een woning op het Newtonplein gere den. - In de keuken bad een. hoeveel heid etenswaren op het gasgestaam Deze was verbrand en de buren meen-q den dat er in de woning brand was' ontstaan.. 9 Dé voorman. A. J. B. heeft aangifte.: gedaan van diefstal van zijn. brom-;: fiets die in de Chr. Huygenssiraat in. Schiedam heeft gestaan. De buüetbe-, diende K. W. v. L. mist zijn bromfiets: die niet op siot in de Boerhaavelaan in Schiedam heeft gestaan. Woensdagavond 'zal in de Vredes-f: kerk- voor wijkgemeente 6 van de-:; Herv. Gem. Schiedam een wójkaVQödf worden gehouden. De heer R. IC. M.> van der Grijp zal spreken over .'„Het.; Protestantisme in Spanje". H 9 In gebouw Irene zal. donderdag-.; avond 21 maart voor wijkgemeente 5: van,, de Herv. Gem. Schiedam een- wijkavond worden- gehouden waarVdé toneelgroep „DIO" uit OverscMëgza® opvoeren „Een vogel vliegt uit". - *-s Op woensdagavond 27 maart i wordt? in de kantine van de Schiedamse Cms toiinagefabriek een wijkavond géhdu-| den voor de leden van de Gerefor? meerde Kerk in ScMedam-NieaWIatxiiCg De wijkpredikant ds. P, R. Everaars;, zal een inleiding houden waarna -een discussie volgt. R jjMÊls Woensdag 13 maart wordt een dag zonder bakkers. De organisaties van werk nemers en werkgevers In het bakkersbedrijf hebben Indertijd afgesproken het eind van de vorstperiode te zullen vieren met een extra vrije dag voor het bakke- rijpersoneel als waardering voor de extra moeite, die bakkers en vooral brood bezorgers zich hebben getroost om hun klanten in sneeuw, ijs en koude van brood te blijven voorzien. Welnu, tot ieders opluchting is de vorstperiode althans voor dit seizoen achter de rug en woensdag zullen de bakkers de beloofde vrije dag krijgen, de hulsvrouw zal dus dinsdag voor twee dagen brood moeten nemen. De winkels blijven woensdag normaal open. Maar vers brood zal ook daar SCHIEDAM. Geboren: Serge A z.v. J Zieck en J E Keijzcr; Pauline M d.v. C J E Zwaard en A J Oblsen; Monique T M d.v. P J vaa de Wege en D A de Pauw; Jo hanna G E d.v. E A B Volkman en J Win ter; Anna d.v. H I, Bakker en A Zonneveld; Johannes z.v. S Kocij en J Schadee; Coert H z.v. B Kooij en J Schadee: Margriet d.v. J. Post en. A E Vermaas: Raymond z.v. J de Lange en J M Statz; Elizabeth d.v. H J Britkling en W C Levering. Overleden: J M Wetseiaar, 45 ir; M E Sehuurmans. 28 ir; A Versloot. T6 j weduwe van A Boes; J H M K3e!pooI, 68 Jr ecbtg van L L J M Melchers; C X de Jong, 4 ir; J H WlUebrands, 62 jr; J M Coster, 59 jr echtg van C de Goede. SCHIEDAM.Geboren: Serge A z.v. J Zieck en J E Keijzer; Pauline M- d.v. C J E Zwaard en A J Oblsen; Monique'T M d.v. P J van de Wege en D A de Pauw; Jo hanna G E d.v. EAR Volkman en J Win ter; Anna d.v. H L Bakker en A Zonneveld; Johannes z.v. B Kooij en J Schadee; Coert H z.v. B Kooij en J Schadee; Margriet d.v. J Post en A E Vermaas; Raymond z.v. J de Lange en J M Statz; Elizabeth d.v. H J Brokling en W C Levering. Overleden: J M Wetseiaar, 45 jr; M E Schuurmans, 26 jr; A Versloot, 76 j weduwe van A Boes: J H M Klelpool, 68 ir echtg van L L J M Melchers; C I de Jong, 4 jr; J H WiHebrands. 62 jr; J -M Coster, 69 jr echtg van C de Goede. a (Van een onzer verslaggevers) HET bestuur van de geref. toneel vereniging „Geron" in Schiedam heeft al een voorproefje gehad van de komende strijd om de hoogste to neeleer. Op 8 mei speelt „Geron" in de Stadsschouwburg te Haariem het toneelstuk „Het Verraad" van Sala- crou als een van de veertien beste to neelverenigingen van ons land die als provinciale en groot-stedelijke kam pioenen mogen strijden om „Het Na tionaal Landjuweel". De strijd wordt van 6 tot 33 mei gehouden. Vijf jaar geleden werd deze strijd voor het eerst gehouden. Toen werd de HTC (Haarlemse Toneel Club) lan delijk kampioen. Nu komen de besten uit den lande voor de tweede maal te gen elkaar op het podium. Het Haar lems gemeentebestuur heeft zaterdag middag en -avond op een innemende wijze kleur gegeven aan deze toneel- strijd. De afgevaardigden van de vijf tien uitverkorenen waren voor een „Academische openingszitttng" naar de Gravenzaal in Haarlem uitgenodigd. Voor Geron zijn secretaresse Hanny Vroegh, voorzitter Arie Kegel en de bestuursleden Teus Hemminga en Freek Kegel naar Haarlem gegaan. Mr. Cleve- ringa heeft daar aan de „vroede vade ren" meegedeeld dat er de klad was ge komen in de wedstrijden van retorijke maar dat Haarlem nog eerbied heeft voor het verleden." De wedstrijden om het Landjuweel zijn in de vijftiende eeuw ontstaan, het waren theaterspelen 'en mr. Cleveringa was verheugd dat de draad met het ver leden zeven jaar geleden weer is opge vat. Bij die eerste strijd won de HTC uit Haarlem zodat de wedstrijden dit jaar in Haarlem worden gehouden. Grap pig was dat het verleden zoveel moge lijk gestalte had gekregen. Zo reikte mr. Cleveringa de „kaarten van Retorika" op rijm uit en iedere ver eniging antwoordde ook op rijm. Vaar dig deed Arie Kegel dat voor Geron. In het Frans Halsmuseum hebben de tone listen gezamenlijk aan een „Rederij kersmaaitijd" aangezeten. Dat was een sfeervolle maaltijd bij kaarslicht met roggebrood met spek. bier en erwten soep. Geron speelt „Het Verraad" ook in de toneelwedstrijd voor de SG en te vens voor de donateurs en wel op 17. 38 en 19 april in Musis Sacrum. Overigens is „Geron" er wel van over tuigd dat de concurrentie heel sterk is. De Schiedammers zijn ervan overtuigd dat ze strijd moeten voeren tegen de al lerbeste toneelgezelschappen uit ons land. Zo heeft alleen al de kampioen van Rotterdam het Vlaardingse CJV-gezel- schap Argus, die „Hamlet" zal spelen grote faam. In de jury heeft zitting Fie Carelse, Heieen Pimentel en Arend Hauer. Op 6 mei start het Rozendaals Rooms Toneel met „Van de brug af gezien" van Arthur Miller, op 7 mei speelt „De Pa rochiespelers" uit Joure „Van de Brug af gezien" van Arthur Miller. Op 8 mei volgt Geron. Op 9 mei zal Elckerlyek uit Geldermalsen „De familiereünie" van T. S. Elliott spelen. Dan speelt de KLM- toneelgroep uit Amstelveen „Spot niei met spoken" van Noël Coward. In de week daarna speelt Volksonder wijs uit Deventer „Dertien aan tafel" van Sauvajon. Dan volgt de Haagse Ver enigde Toneelver. ADO en DVS een pre mière voer Nederland „Clerambart" van Marcel Aimé. Het Driebergens toneel „VZOD" volgt met „Het laatste be drijf" van Williams, Suthwolde uit Zuid- wolrie speelt daarna „Achter de horizon" van O'Neill. Argus uit Vlaardingen volgt met „Hamlet" van Shakespeare. Het Reizend Zeeuws Volkstoneel uit Hulst brengt als de tiende deelnemer „De gecroonde Leersse" van Michel de Swaen, Maastricht '46 speelt van Paul Galileo „De liefde der zeven poppen", Het Winschoter Liefdadigheidstoneel heeft „Een bruid In de morgen" van Hugo Claus aangekondigd. Jan van Dom melen uit Santpoort speelt van O'Neill „De Harpe des levens". Als laatste komt hei Haarlemse 'HTC op donderdagavond 23 mei aan bod met „Volpone". Onder invloed van sterke drank is de Griekse chauffeur A. M. uit Zwijndrecht zaterdagnacht om tien over twee tegen de linker zijkant van de auto van de Rotterdamse fnbrikat J. H. B. gereden. Beide voertuigen werden zwaar bescha digd. Als vierde in de reeks speelt de R.K. Toneelvereniging „Qthetlo" -dinsdagavond in Musis Sacrum voor de toneelwedstrijd van de Schiedam se Gemeenschap het blijspel „In de Pieterspenning" van Louig Veile. Re gie P. de Kaper. HET tienjarig* bestaan van de Schie damse tafeltennisvereniging TSF is ai bekroond met een kara- kampioen, en ook het eerste team is kampioen - e nook het eerste team is nog kandidaat. Het vijfde TSF-team, uitkomend in de vijfde klasse, heeft deze- week de finitief het kampioenschap van zijn af deling behaald. Verrassend was dat zeker niet; De Ruiter, Zuidgeest Jr. en Timmer hebben de gehele compe titie de ranglijst aangevoerd, zijn ongeslagen gebleven ea hebben zich steeds meer van hun medespelende teams gedistancieerd. Daardoor kon den dé TSF-ers reeds nu, met nog drie wedstrijden voor de boeg, het kampioenschap tot een feit maken. Waardoor De Ruiter c.s. zich het recht hebben verworven te trachten via pro motiewedstrijden de vierde, klasse te bereiken! TSF 1 behaalde op Nationale 3 een royale zegemet 73 bleef het de meer dere over Nationale. Een verrassing was, dat koploper Feyenoord 2 een hal ve misstap deed en tegen B.T.T.C. 2 niet verder kwam -dan een gelijkspel. Daardoor is de achterstand van TSF 1 op de leiders tot een punt terugge bracht. De kans op het inlopen van deze punt achterstand is echter slechts klein, gezien het resterend wedstrijdprogram- ma. Van de overige TSF-teams leed het tweede een eervolle 46 nederlaag te gen Service 2. dat daarmee kampioen werd. TSF 3 verloor met dezelfde cij fers, maar het vierde team won ver rassend van kampioen Nassaukade 2 met 73. TSF 6 tenslotte, behaalde een 5—5 eglijkspel tegen Xerxes 10. Nassaukade 2. dat echter niet volledig (was. Zuidgeest Sr., Jorritsma en Van Dijk moesten alle in Verlinden illurE;; meerdere erkennen, doch wonnen de-) overige partijen. Mogelijk -dat'dat TSÏV'^ team door deze onverwachte overwin ning nog de tweede plaats in z'a afde- - ling kan bereiken. Van de wedstrijd die TSF 5 het kam- pioenschap bracht, die tegen Hagero 3 valt weinig te schrijven: de uitslag JHfeSg'; 0 spreekt voor zich. Niet onvermeld mag. -; blijven, dateen van de Hagero-mensen aanvankelijk weigerde te spelen op een zo schuin-aflonende vloer.... Overigens hadden de TSF-ers de uitwedstrijd met#: dezelfde cijfers gewonnen, zodat dieS vloer op de uitslag weinig invloed schijnt te hebben gehad. Na afloop van de wedstrijd .werdehg' Leen de Ruiter, Aad Zuidgeest Jé.' enV René Timmer door voorzitter Degree! gehuldigd in verband met het behalen '-"' van het kampioenschap; de spelers kre- gen een blijvende herinnering én de goe-' de raad in volle training te blijven, op- i dat ook de promotiewedstrijden met succes zouden kunnen worden verspeeld. Het zesde TSF-team speelde ook nu' gelijk tegen Xerxes 10. Jan Vletter bleef ongeslagen en aanvoerder Klink won twee enkelspelen; helaas bleek- Jan Rietveld ook nu nog volkomen uit vorm, hetgeen in drie nederlagen resulteerde. Het programma vöór volgende-deze week: 11-3 Stadhuis 4TSF 4; 14-3 Ger minal 4—TSF 1; TSF 3—Raket 2; TSF. 6—SVZ .2; 15-3 HPV 4—TSF 5. Het derde TSF-team blijft candfdaat voor het spelen van degradatiewedstrij den: nu werd zij het wat ongelukkig van nummer twee op de ranglijst, Germinal 4 met 46 verloren. Paul de Looze met tweemaal winst was top- mat scorer; de Winter en Baard wonnen elk TSF 1 startte tegen Nationale gunsti: Bouwer verloor zijn eerste wed-! eerünaaL Strijd, zij het in drie garnes. Wigmans en V, d. Wiel gaven hun team echter een 21 voorsprong, die in het dubbel spel weer verloren ging: de tot voor kort zo sterke combinatie Wigmans-v. d. Wiel verloor voor de derde maal in successie! Door daaropvolgende winst voor Wigmans en verlies van Bouwer werd de stand 33 en leek de strijd nog open, doch vanaf dat ogenblik kraaide uitsluitend de TSF-haan victo rie. V. d. Wiel (2x>, Wigmans en Bou wer zetten de resterende enkelspelen en morgen alle in winst om en bepaalden de eind- Maison Wésthuis; Ned. Ver v Ruis- stand dus op 7—3 in TSF-voordeel. [vrouwen. Lezing. 14.15 TSF 2 ging op bezoek bij Service 2. Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond v dat aan een gelijkspel in deze wed-Oud-Strijders, Contaetavond 20 strijd voldoende had om zich kampioen j Musis Sacrum: Toneelwedstrijd Schie- te kunnen noemen. Ofschoon de uitslag idamse Gemeenschap, Othello speelt 20 van tevoren vast leek te staan en de j bloemen voor het kampioensteam reeds!"7' udiiellJfiS klaar lagen, hebben Degreef c.s. toch zeer krachtig tegenstand geboden en Dagblad „De Rotterdammer" Schie- tot het laatst onzeker gelaten, of Ser-j damse redactie Lange Kerkstraat 82 vice het benodigde puntje wél zou ha- tel. 66382 b.g.g. tal. 84154 of 115588 toe- Irene: Aquariumvéreniging Fauna", Lezing, 20. len. De beursspelers namen enkele malen een voorsprong van een punt, doch ra stel 51 (b.g.g. na 38 uur 80037): alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H.J. Troost, Aleidastr. 23, gen die dan weer verloren gr het tel. 65451 (alleen voor klachten, adVër^ wedstritdvefloop was zo spannciin, dat tenties en abonnementen bag tplefonn tot 44 de stand gelijk bleef. Toen drnk- 315588). - r e;, te Service door en behaalde de zege i Belangrijke telefoonnummers: Brand. (6—4) en het kampioenschap. Van Spit-(alarm 69123 politie-alarm 64666' GG-ën hoven. Lindeman en Degreef die al- GD waarschuwing 69290. .-'v'Tp. Ie van Eikmans wonnen, terwijl liet dubbel Spithoven-Degreef het vjerde TSF-punt opleverde toch een zeer goede wedstrijd! TSF 4 boekte een zeer verrassende zege (7—3) op de aanstaande kampioen Apotheek: Janssen, Zwammerdamsin- gel 41 kk Van Russchen-Broekstrasct Grote Kerk: „Zeven- eeuwen Grote oï* St. Janskerk", 917. -jè Sledeiyk Museum: Tentoonstelling Jofc Hausen en Amerikaanse Grafiek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1