Te veel auto's in binnenstad Maak meer parkeerterreinen van T JiosM van Ierland Universiahad drietal luren te gast DUPLEXBEWONERS ZIJN TEGEN HUURVERHOGING ASPRO Noodkreet: Geef een goede vloer NOAD en TSF mogen niet meer in Beurs spélen ROTTEKDAI Bouwkeet geheel afgebrand Ledenwerving voor Orpheus Plotselinge dood Geen kermis op Singelplantsoen Meer platen van Waterpoorter Oecumenisch avondgebed Anderhalf jaar celstraf voor bromfietsdief Gewonde bij frontale botsing Maart-nummer met veelzijdige inhoui Ambtenaar licht gem. afdeling- voor f 7710 op Studeren is belangrijker Babberspolder: protest bij B. en W. Ongeluk in de Merwehaven ifje Burgerlijke stand ScMedajaa EMOUS CAMPING SHOW de rotterdammer DINSDAG 12'MAART§1>| Harpe Davids met nieuive instrumenten Functie De beste jaren van uw teven BETER SAMENSMELTING ONTPLOOIEN DWAZE SITUATIE xen steeds wisselende stroom., buitenlandse sieraden in goud en zilver 3 Scooterrijder ten val door windvlaag SLAGERIJ BROEK Duiveltje Voorkom Rillerig? Onprettig? Vlug: Gewoonte MORGEN OPENING VAN HARMONIE Schiedamse weg) SiAi^Ican-SC - jL il 1 AGENDA VOOR Vandaan. - v en morgen.... g en dagelijks j pagina 4 Zeven Rotterdammers zijn maandag middag om kwart voor drie hun winter jassen kwijtgeraakt. Ze zagen op dat tijdstip dat plotseling de werkkeet van de sloperij Sehotte uit Rotterdam ot> het bouwterrein achter het voormalige" Ro- v/allanhuis aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam in brand stond. De Schiedamse brandweer heeft het vuur met twee stralen bestreden maar niet voorkomen kon worden dat de keet van twee bij drie meter geheel af brandde. De voormansloper G. K. heeft meegedeeld dat in de keet een olie- kachel heeft gebrand. Deze kachel zou rijn uitgeschakeld, Men neemt nu aan dat de kachel toch is blijven branden en dat een lek in de installatie is ontstaan. Dat kon bij het onderzoek naar de oorzaak niet meer worden geconstateerd. De houten keet verbrandde geheel en ook de kleding van de zeven slopers verbrandde even als een horloge ter waarde van SO, verder de autopapieren van G. K„ een portemonnaie, een bril en ook zagen, hamers en slooptwerkruigen. De scha de bedraagt meer dan 2000. Het Koninklijk Schiedams Mannen koor ..Orpheus" wil in 1966 op stijlvolle wijze het 100-jarig bestaan vieren. Daarom wordt nu reeds een groot scheepse ledenwerfactie gehouden voor het seniorenkoor en het jongenskoor. Er zijn 21.000 brieven verzonden aan vrij wel alle Schiedamse woningen. In deze brieven wordt gewezen op de betekenis van het zingen, van het lidmaatschap van Orpheus en van de repetitie-avon den in Arcade, Lange Haven, Schiedam. De 75-jarige Schiedammer Jacob van Katwijk die op de Havendijk 218b woon de. is maandagavond bij een bezoek aan de contactavond van de Nederland se Bond van Vogelliefhebbers in de Bo venzaal van de Amstelbron omstreeks acht uur in'elkaar gezakt en overleden. De heer Van Katwijk zou op 15 maart 76 jaar geworden zijn. De christelijke muziekvereniging Har pe Davids in Schiedam geeft op woens dag 20 en donderdagavond 21 maart concerten in de Goede Havenkerk, West- frankelandsedijk. Het is dan eigenlijk voor het eerst dat het korps de nieuwe instrumenten in een zaalconcert gaat presenteren. De voorzitter van de Christelijke Be sturenbond, de heer P. J. Stam, zal het openingswoord spreken. De drumband speelt bij de aanvang. Het programma vermeldt voor de harmonie de wer ken Washington Grays van Graffula, de Kalif von Bagdad van Boieldieu-Mol, Feerie Ballet van Dalhaye. de Hudson- mars van Everaarts, Le Cöted'Azur van Fulling, symphonie in C van Ful ling, koraalfantasie over Halleluja, eeuwig dank en ere van Johan Wage naar. Na de pauze treedt de heer N. Schoo- lenberg op met zijn one-man-show. UERHAALDELIJK geschieden on gevallen op de Schiedamse rij" wegen omdat voetgangers tassen ge parkeerde voertuigen de weg oplo pen. Nu is bet duidelijk dat deze voetgangers in het algemeen gebruik dienen te maken van de oversteek plaatsen maar toch kan er gecon stateerd worden dat er een over maat aan geparkeerde voertuigen komt. Er zijn zelfs plaatsen waar zoveel geparkeerde auto's staan dat de rijweg een chaotische en dus on overzichtelijke indruk maakt. We denken hier aan smalle straten in de binnenstad waar verkeersonge vallen dan ook niet kunnen uitblijven, We denken hier aan de Nieuwe Ma- thersesserstraat waar onlangs series auto's op het trottoir stonden. Som mige steden (als Haarlem) sluiten de binnenstad voor alle verkeer, dat zou voor Lange Haven en omgeving in beperkte mate ook mogelijk moeten zijn. Dan_dient de overheid te stimu leren dat" meer gebruik wordt ge maakt van de parkeerplaatsen. Juist in het centrum is een zeer goede par keerplaats die onvoldoende gebruikt wordt. Op de parkeerplaats Singel plantsoen staan dagelijks tientallen T)E grammofoonplaten met het repertoire van het Schiedamse draaiorgel ,.De Waterpoorter" gaan grote po pulariteit genieten hij de lief- hebbers. Zoveel vraag is er dat de fabrikant Telefunken deze week, een tweede plaat op de markt heeft gebracht. Deze nieuwe plaateen E.P., bevat de wals Sterrenregen, Jeruzalem, Holy City, Durch die Nacht zum Licht mars, Dolores, Waldteufel. Het num mer Dolores is reeds versche nen op de eerste E.P.'s en L.P.'s die van de „Waterpoar- ter" zijn gemaakt. Inmiddels wordt weer een andere plaat van De Waterpoorter' ge maakt en deze zal, speciaal be stemd voor de export, een zeer modern repertoire bevatten. auto's geparkeerd maar het kunnen er honderden zijn. Naast die parkeerplaats echter staan op de zo belangrijke verbindingswegen als Broersvest, Lange Kerkstraat, Sin gel e.d, de voertuigen veelal in lange rijen aan beide zijden Van de weg. Het zou goed zijn als er 'alvast een parkeer verbod aan een van de zijden van die wegen. kwam. Dat maakt de zaak over zichtelijker en mogelijk kunnen borden worden geplaatst die verwijzen naar de centrale parkeerplaats Singelplantsoen. Het zal op de Broersvest niet de eerste keer zijn dat voetgangers langs de ge parkeerde auto's tegen passerende voertuigen oplopen. De juiste maatregelen dienen nu te worden genomen omdat het verkeer steeds intensiever wordt en bij het vol bouwen van Nieuwland ook meer ge bruik zal worden gemaakt van de Ge dempte Broersvest en de Proveniers- brug. Een gevaarlijke plaats is ook de smalle Singel achter de Hema waar de auto's altijd twee rijen dik staan en waar passanten maar moeizaam door het straatje kunnen springen. Zoveel mogelijk dirigeren naar het parkeer- plein moet de oplossing zijn. Uiteraard dienen de automobilisten dan ook doordrongen te zijn van de func tie van dit parkeerplein. Het zou daarom onjuist zijn het beschikbaar te stellen voor andere doeleinden. Zo wordt het mooie plein dit jaar gebruikt voor de kermis. Dat zal veel schade doen aan het oppervlak van het plein en het lijkt ons ook onjuist dit parkeerplein aan zijn bestemming te onttrekken. De consciën tieuze automobilist weet dan niet meer waar hij zijn. voertuig moet plaatsen en de meer onverschillige lieden zullen niet meer trachten mee te werkers aan de oplossing van de verkeersproblemen. iersbrug binding met Nieuwland teweeg brengt komt die kermis ook om deze reden aanmerkelijk in de weg te staan. B. en W. van Schiedam hebben voor dit jaar hun toestemming al gegeven maar het zal goed zijn als zij volgend jaar bij het overwegen van de toestemming de enorme verkeersproblemen in het centrum van de stad in aanmerking ne men. Als die kermis er zo nodig moet zijn dan kan er voor dit lawaai toch wel een plaatsje op de zandvlakte of op wat bouwgrond gevonden worden. Advertentie I.M. Maak rustig voor u zelf uit, welke de beste jaren van uw leven zijn. "Wie ze niet graag wenst te vergeten, legt ze voor jaren vast. Maak vooral (veel) foto's van de beste jaren van uw leven.En. de beste foto's maakt u met een camera van Mostert. HOOSSTRMTi»/ TELEFOON 3007 Advertentie TiEZER dagen hebben wij wat ge- neusd in het jaarverslag van de Vlaardingse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Ons buurstadje heeft de naam het altijd beter te doen dan Schiedam en ditmaal kunnen we dan berichten dat op sportgebied het de partement van de heren Van Bocho- ve-Bronneman-De Jong tot betere resultaten is gekomen dan de VBLO. Vlaardingen beoefent twee sporten meer dan Schiedam (daar „ruitert" men zelfs) en het aantal clubs is er een twintigtal minder dan hier. Ove rigens klinken er weinig actieve gelui den uit dat jaarverslag-van de VBLO, Men denkt aan een nota en er dient jeugdsportsubsidie te komen. Hier is de tweede Sportnota alweer in voor bereiding en de subsidie is er al lang. Die Vlaardingers tobben ook nog met twee verschillende besturen, een sportcommissie en een bestuur van de VBLO. Zo is het hier in het verle den zelfs niet geweest want ook toen maakte een deel van de leden van de Geentelijke Sportcommissie deel uit van het bestuur van de SBLO. Toch moet ook Schiedam nog meer stappen ondernemen om te komen tot de goe de organisatievorm. Enkele jaren ge leden is er veel gesproken en geschre ven. over een Stichting Sportraad, een centraal overlegorgaan dat zou kun nen stimuleren/ organiseren, coördine ren, beheren. JYU voorzitter A. de Jong in het on langs verschenen jaarverslag van de SBLO heeft doen blijken dat hij volgend jaar zou willen' aftreden zou het fraai zijn als hij riog dit jaar kon meewerken aan de voltooiing van de samensmelting van SBLO en Sport raad. Het is momenteel zo dat er twee bestuurslichamen zijn waarvan de Gemeentelijke Sportraad het beheer over de terreinen heeft en verder een adviserende stem heeft bij' de over heid. Het vreemde is dat een deel van het bestuur zes man nu) ook zit ting heeft in het bestuur van de SBLO. Het ligt dus voor de hand dat beide bestuurslichamen samensmelten om dat men dan komt tot een efficiëntere organisatie. De ervaring met de Sportweek duidt er weer op dat de SBLO machteloos is zolang dit li chaam niet de beschikking heeft over eigen kapitaal. In andere gemeenten ontvangt de sportraad direct bijdra gen. Dat kan ook in Schiedam, alle aangesloten clubs moeten dan echter ®ia de SBLO aandringen op zelfstan digheid van het overkoepelende li chaam en daarom zal het juist zijn als deze kwestie in de komende jaar vergadering van de SBLO besproken wordt. JLIOMENTEEL kunnen beide be- stuurslichamen zich niet ontplooi en. De Gemeentelijke Sportraad be schikt over een goed bureau. Men zou van dit bureau, gemakkelijk meer ac tiviteiten willen zien. Dat kan. Moge lijk moeten er nog wat employe's worden aangesteld hoewel er al eer der een assistent bij de sportambte naar in dienst was. Dat bureau zou meer toezicht kunnen houden op de terreinen. Via dat bureau komen nu at vele paperassen, we denken aan het materiaal voor de 'schoolsport- wedstrijden. Het bureau zou ook de administratie voor het Bureau voor Medische Sportkeuring moeten voe ren. Hier zou propaganda voor perio dieke keuring het gevolg van moeten zijn. Dat is een eis van volksgezond heid. Het bureau zou ook een maand blad kunnen uitgeven en andere me dedelingen die er toe leiden dat de Schiedamse sportverenigingen meer voorlichting krijgen en zich beter kun nen ontplooien. /1VEK dit onderwerp val meej te vermelden dan In dit bestek mo gelijk is. Alle Schiedamse sportvere nigingen aangesloten bij een Stichting Sportraad die dan ook een eigen ka pitaal moet. hebben, die jaarlijks ver antwoording aflegt aan de gemeente. Dat is de ideale situatie en het moet na enig vergaderen te verwezenlijken zijn. Dan is de dwaze situatie voorbij dat een club zich met een verzoek moet wenden tot het bestuur van de SBLO en deze kan niets anders doen dan het verzoek richten tot de Gem. Sportraad die het verzoek richt tot B, en W. Later moet het antwoord dan nog eens terugkomen op die lan ge weg ook. In een Stichting Sport raad richten de betrokkenen zich di rect tot het bestuur en deze heeft dan niet alleen de bevoegdheid maar ook de mogelijkheid tot bestuiten en han delen. Dat zou dan ook een voordeel zijn bij sportweken omdat een derge lijk bestuur dan wel over de nodige gelden zou beschikken. Ook ten aan zien van het organiseren van cursus sen, lezingen, demonstraties, competi ties, het gezamenlijk in dienst nemen van geschoolde oefenmeesters zou in het nieuwe overlegorgaan de juiste armslag zijn. Het wordt tijd dat de Schiedamse sportwereld zich oo deze stap gaat bezinnen om zich onafhan kelijk te maken en tevens om de ont wikkelingskansen van die sportwereld niet te verstikken. Het is bijvoorbeeld buiten kijf dat zo'n Stichting Sport raad het beheer dient te hebben over ■de komende sporthal omdat de hal er primair moet zijn voor de sport. Het oecumenisch avondgebed, dat en kele weken wegens de kou was gestopt, wordt in Schiedam met ingang van za terdag 16 maart weer hervat. Het zal nu tot eind mei weer elke zaterdagavond worden gehouden in de Evangelisch Lutherse Kerk, aanvang 19.30 uur. De oecumenische raad nodigt alle meelevende gemeenteleden uit deze avondgebeden mee te maken en zo sa men te bidden voor de nood van de we reld en de eenheid van de kerken. ïn de eerstvolgende avondgebeden zul len voorgaan: ds, V.d. Steen, ds. Smid» ds, Couvee en ds. Klaassen. Exclusiever niet duurder. De 22-jarige Haagse koopman H. B. werd dinsdag door de rechtbank in. Rot terdam tot anderhalf jaar gevangenis straf veroordeeld voor diefstal van veer tien brommers en twee fietsen. De of ficier had veertien dagen geleden twin tig maanden geëist. De rechtbank deed in de zaak tegen de 33-jarige Rotterdamse taxichauffeur M. L. H. er nog een schepje bovenop en veroordeelde hem tot een jaar ge vangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, gevraagd. De taxichauf feur had een door een klant verloren portefeuille (inhoud 18.000) in eigen zak gestoken. Een collega, de 35-jarige A. H. H., had hem geholpen het eerste bankje van duizend „stuk" te maken. Hij mocht 250 zelf houden. Wegens heling kreeg hij een maand voorwaardelijk en hon derd gulden boete. De 25-jarige student J. P. Kruithof uit de Van Dieststraat in Rotterdam werd dinsdagmorgen vroeg met zijn scooter op de kruising Groene Krulsweg-Pen- drechtseweg door een windvlaag gegre pen, waardoor hij slipte en vieL. Men vervoe^e ihehn/irrtEj -eenu lichte, foersen schudding naar hét Zuiderizekenhüis. Een autobus van de R.E.T. botste vanmorgen vroeg op de kruising van Goudsesingel-Pompenburg in Rotterdam tegen een lichtmast. De autobus wérd aan de voorzijde zwaar beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Citroen 2 C.V. van de bedrijfslei der C. A. W. v.d, Endè uit de Mgr. No- lenslaan in Schiedam is onherstelbaar vernield. Het chassis is doorgeknikt, het motorblok gebroken en de voorkant is volslagen ingedeukt. Dat is gebeurd toen de heer "V.d. En- de maandagmiddag om vijf voor half vijf vanaf de Hulpbrug over de Schle naar de Jan van Riebeeekweg reed. Van de andere kant naderde een vracht wagen maar deze auto werd nog gepas seerd door de Rotterdamse bedrijfslei der M.A.V. die daar voor op de linker helft van de weg kwam. Hij botste frontaal tegen de bestelauto van de heer V.d. Ende. In de auto van de heer V.d. Ende zat zijn 5-jarig zoon tje Maarten Christiaan die met het hoofd tegen de voorruit botste. Het kind kreeg vele snijwonden aan het gelaat en de hals. Zijn vader heeft twee gekneusde ribben. Toevallig passeerde juist een auto van de Schiedamse politie, zodat de slachtoffers, met spoed naar het Ge meenteziekenhuis konden worden ge bracht. De heer V. heeft een pijnlijke rechter knie, rugpijnen, een verstuikte pols, een proces-verbaal en een ingedeukte volks wagen. Schiedamse Gemeen,schai geeft IS jaar blad uit De recherche van het Rotterdamse hoofdbureau heeft maandagmiddag de 29-jarige gemeente-ambtenaar J. C. B. gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht een afdeling in het stadhuis te hebben opgelicht voor een bedrag van ruim 7710. In de periode van februari tot sep tember van het afgelopen jaar heeft hij valse orderbonnen, rekeningen en kwi tanties uitgeschreven en van zijn hand tekening voorzien. Het bedrag, dat hij kreeg uitbetaald 7710,21), heeft hij in eigen zak gestoken. Advertentie j VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL 4636 - VLAARDINGEN ..Schiedamse Gemeenschap maart 1963 15e jaargang no. 1" schreef dit meisje op een schoolbord'. Hans Visser schoot er een plaatje van dat werd ten slotte de voorpagina van het blad dat deze maand het derde lustrum viert. De stichting Scb "wnse Gemeenschap is wei wat oud, naar zeifs eind redacteur A. Pfeif.' aam in zijn voor woord van het maart-nummer stichting en blad samen, omdat het in feite toch een onverbreekbare eenheid is. De heer Pfeiffer schrijft verder: „De Schiedamse Gemeenschap is in de kracht van het leven: een onmisbare schakel tussen overheid en bevolking, een brandpunt van gemeenschapszin en samenwerking, een bron van voorlicb ting over het veelzijdige leven in Schie dam". Tenslotte stelt hij: „Indien de bloei van haar culturele en maatschap pelijke instellingen het niveau van een samenleving bepaalt, kan worden vast gesteld dat het met Schiedam bergop gaat. De top is nog niet bereikt en zal wel nooit worden bereikt". Hier hoe ven wij niets aan toe te voegen. Als in de achterliggende vijftien jaar gangen is het nieuwste nummer ook weer zeer afwisselend. Directeur J. Paalman bespreekt het werk van de Groninger Job Hansen dat in het Stedelijk Museum hangt en Joséphine Vincent (15 jaar) mocht een verslag maken van de derde declamatiewedstrijd van de S.G. L. J. Wljma vult enkele pagina's met een sprookje. Het is een sprookje over een duiveltje dat de mensen ging plagen met hun eigen afval. Hij deed dat goed tot de mensen aan „opgeruimd staat netjes" gingen doen. Het afvaldulveltje ging ten onder, althans in dit sprookje. Dé Schiedamse HBS-vereniging Onder Ons die dit jaar een diamanten jubileum viert, heeft altijd op twee fronten gestre den; tegen de leraren en tegen de drank. Dit heeft de heer A, Berg, secre taris van de lustrumcommissie vertelt aan Ada Mekes die hem interviewde. Uit de rest van het verslag blijkt dat Onder Ons de strijd legen de leraren heeft verloren, maar die andere strijd heeft gewonnen, P. S. Kioppers-van "Wagtendonk schreef verder een propaganda-artikel voor de ritmische gymnastiek, de vreugde in het bewegen. Tal van Interessante feiten, getallen en andere gegeven over oud-Schledam ver strekt dr. H, Schmltz in zijn artikel over „De Nieuwe Haven, driehonderdvtjftig jaar". Niet alleen voor de ingewijden in de Schiedamse geschiedenis is deze bij- (Van een onzer verslaggevers) "MAAR wij vernemen heeft een aan tal bewoners van dupLexwonin- gen in de Babberspolder (Spoor- wijk) te Vlaardingen bij burgemees ter en wethouders geprotesteerd te gen de per 1 september 1963 inge voerde huurverhoging. Dc 'benedengedeelten van deze woningen waarvoor thans een huur van 8,40 per week wordt betaald, bestaan slechts uit een woonkeuken en een slaapkamer; de bovengedeelten heb ben een kamertje meer; de huur daar van is 8,80. In verband met de kwaliteit van de hulzen geluidshinder en onvoldoende ventilatiegelegenheid achten de bewo ners het woongerief niet in verhou ding tot de verhoogde huurprijs. De bewoners van de bovengedeelten zou den de slaapkamers van de bene- denbewoners steed3 moeten passeren. De schelding bestaat uit een halfsteens muur, wat hinderlijk zou zijn! De bergruimte is zeer gering. Volgens de adressanten zou de huurverhoging, on danks dat de bewoners reeds eerder protesteerden, per I september 1962 in gevoerd zijn zonder dat daarvoor toe stemming van de huuradvies corn mis sie aanwezig was. Deze toestemming zou pas in januari 1963 alsnog verzocht zijn, maar het antwoord daarop is tot nu toe nog niet binnen gekomen. Men heeft afschriften van de brief aan B. en W. o.a.-gezonden aan de minis ter van Volkshuisvesting en Bouwnij verheid en aan de Huu-radviescommis sie. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) DE Schoolvereniging „Universia" van het Groen van Prinstererly- ceum te Vlaardingen heeft maandag avond in de aula van het schoolge bouw aan de Rotterdamseweg een bijzondere bijeenkomst gehouden waarvoor redelijke belangstelling be stond. Drie bekende figuren op sport gebied, namelijk de heren Dirk de Nijs, Piet Roomer en Faas "Wilkes, stuk voor stuk figuren uit de Neder landse voetbalwereld waren daar aanwezig om een en ander te ver tellen. Het lag in de bedoeling, dat Leo Horn, de spectaculaire „show man" zou komen, maar op het laat ste ogenblik liet hij het afweten en zorgde hij er voor, dat Plet Roomer zijn plaats innam. Na een Inleiding van de praeses van „Universia", Cock Vreugdenhil begaf de heer Nijs zich achter het spreek gestoelte om een causerie te houden over: „Wat is sport eigenlijk in de maatschappij?". Duidelijk stelde de heer Nijs, dat sport zeker niet het belangrijkste is; immers een sportioopbaan duurt maar een be paald aantal jaren. Derhalve achtte hij de maatschappelijke positie het aller belangrijkste wat er bestaat. Wel is sport een wezenlijk deel geworden van de opvoeding van de mens en brengt bet de mensen dichter tot elkander. Met nadruk adviseerde de heer Nijs om altijd te laten prevaleren, dat sport op de achtergrond moet blijven omdat het echt niet zo belangrijk is. Voorop moet staan, dat men met een goed di ploma de school kan verlaten, opdat de maatschappij iemand erbij krijgt waar men wat aan heeft. Van groot belang achtte hij het, dat er een band bestaat tussen school en huisgezin. Tenslotte bond de heer Nijs alle leerlingen op bet hart om hun uiterste beste te doen, om alles te bereiken in de maatschappij. De Rotterdamse internationale scheidsrechter Piet Roomer vertelde op bescheiden wiize van zijn ervarin gen opgedaan tijdens enkele wedstrij den in het buitenland, waarbij bleek, dat diverse voorvallen voor Nederiand- Nu blijkt dat NOAD ook voor het volgend seizoen weer in de lande lijke competitie zal uitkomen, door een overwinning vrijdagavond in Den Haag op Salamanders, kreeg men zaterdag van de competitieleider uit Rotterdam, de heer N. Weyling te horen dat het eerste team van NOAD in ieder geval zijn thuiswedstrijden niet meer in de Beurs zal kunnen spelen in verband met de scheve vloer. Het gevolg hiervan is dat ook de lagere teams in grote moeilijkhe den zouden komen. Dit betreft niet alleen de vereniging zijn clubavonden houdt. De oplossing is een houten vloer die los op de bestaan de vloer zou kunnen liggen en horizon taal wordt gelegd. Wij hebben eens een kijkje genomen in de Beurs en dan komt men toch wel onder de indruk van wat de tafeltennissers hier aan materiaal bij elkaar hebben gebracht. Er is pas een nieuwe tafel die twee honderd en vijftig gulden kost. Als men nu nagaat dat er zo vijf tafels staan dan vertegenwoordigt dat voor beide verenigingen een heel kapitaal. Het zou jammer zijn als men dus niet meer over de Beurs kon beschikken. Een gymnas tiekzaal waar men steeds het materiaal moet opbergen is ook niet ideaaL De tafels zijn dan bij het opbergen NOAD maar ook TSF die in de Beurs snel beschadigd als er een ongelukje ge beurt. Nu blijkt dat de ruimte die Rel- nier Hulsker op de Westvest had, niet voor de tafeltennissers beschikbaar zal komen en de sporthal er voorlopig niet komt, zou toch voor de betrokken instanties veel aan gelegen zijn om de tafeltennissers tegemoet te komen. Het bestuur van de afdeling Rotterdam zal er op aandringen dat niet alleen voor het eerste team een horizontale vloer komt doch voor de gehele zaal. Nu zal men NOAD en TSF met hun teams niet op straat zetten. Maar het Is voor belde verenigingen niet leuk steeds weer van de tegenstanders te ho ren dat men beïnvloed wordt bij het spelen door de vloer. Het moet toch mogelijk zijn de tafeltennissers hiermee te helpen. se begrippen bijzonder eigenaardig waren. In ieder geval had hij ook wel geleerd, dat het geen kwaad kan als men zo tegen het eindsignaal alvast dicht in de buurt is van de weg naar het kleedlokaal. Bepaald prettige herinneringen had de befaamde fluitist aan de wed strijd ItaliëHongarije. In een overval wagen van de politie werd hij kort voor de wedstrijd van zijn hotel in top- vervoerd, wat aldaar gewoonte schijnt te zijn. Faas TVUkes, die later op dc avond de aula betrad hield geen causerie het geen zeker Interessant zou zijn ge weest, maar nam wel deel aan het fo rum, dat na dè pauze werd gehouden en waarbij diverse vragen naar voren kwa men. Dé achttienjarige Noorse matroos Ar- ne Jakobsen is dinsdagmorgen vroeg tij- dens werkzaamheden in het ruim van het Noorse s.s. Sunpolyna, dat in de Merwehaven in Rotterdam ligt op de 'buikdeomng gevallen. De jongen moest met klachten over pijn aan de knieën en de rug naar het Havenziekenhuis wor den vervoerd. v De matroos was belast met het toe zicht op het laden van bier. Doordat de oorgdraad van een van de laadbomen brak, kwam een palet met 66 dozen juist boven het ruim scheef te hangen. Het gevolg was, dat diverse dozen naar beneden vielen. De matroos zag dit, en sprong op zij, waarbij hij viel, I De afdeling Schtedsm van de Ver eniging tot Bescherming van Dieren deelt tnee dat de voederactie voor de vogels is gestaakt. De dierenbescher ming dankt de velen die aan deze ac tie hebben meegewerkt. (Advertentie) 13, 14 en 15 MAART zetten wij de deuren van zaal wjjd open. Hartelijk welkom op onze show enlet op onze speciale aanbiedingen. Geopend van s morgens 11 uur tot 's avonds 10 u. 7 -"t 3 drage lezenswaard maar ook voor „nieuwe" Schiedammers die zo de mogi lijkheid krijgen om iets meer over ha} stad te weten te komen. Al met al een waardig nummer va- een waardig lustrum. Proficiat, ASchll damse Gemeenschap! v r\E Stoomvaart Maatschappij „Nét land" te Amsterdam en de Kon Ujke Rotterdamsche Lioyd te Roti dam hebben besloten In de door' onderhouden geregelde lijnvrachtdie nog nauwer te gaan samenwerken. L. F. Buys, die dit meedeelde, voegde er aan toe: „Hier is geen sprake van, een fusie, maar we beogen wel de voord delen van een fusie te bereiken. Wh houden als maatschappij elk onze zelf-] standigheld, de sfeer,- die op onze sche pen heerst blijft bestaan, het uitrustei van de schepen blijft geschieden door de eigen maatschappij,maar de Ive deling van de inkomsten en werkzaak. beden gaat berusten op fifty-flfty 'basisj| Deze regeling betreft echter alleen de Lij uvracht diens ter. De andere aktiviiei- ten van onze rederijen, zoals o.m. dë passagiersdiensten, de tank- en j trampvaart vallen er geheel buiten".' v TXEZE nauwere, samenwerking - heeft ■L/ voornamelijk ten.'doèl een einde te_ maken aan de zg, vaste toerbenrienf van de maatschappijen, en ze zijn "es logisch gevolg van de Indonesië-dlensb van een paar jaar geleden. Deze' dien» sten waren zo belangrijk, dat, yce te vrijelijk en in concurrentie met elkaacl konden uitvoeren. En we regelden ènzel afvaarten om de benrt. En daarvan —i aldus de heer Ruys gaan we ons aai losmaken, wat grote besparingen tot-gel] volg zal hebben. Voortaan wordt schip, dat voor afvaart gereed Is, j gewezen voor de vaart op die haven,! «vaar schip en lading geschikt voor zijru j Aan de regelmaat van de afvaarten! wordt dus geen afbreuk gedaan. ;:sj Ten aanzien van de besparing zej :ir. j Rnys: „Tot op heden onderhielden .wél de Nedfloyd-Afrika Lijn met vijf sche»:] pen. We hebben echter uitgerekend, dat 1 als wc heel snelle schepen op deze dienst f inzetten, we met vier schepen kunnen! volstaan. Dat gaat nu gebeuren: op (lie f lijn komen drie schepen van de Lloyd] en een schip van de „Nederland". Op de vraag of de nieuwe regeling] tot gevolg zal hebben, dat er schepen I „overblijven" en wat daarmee gaat ge- beuren, antwoordde hij: „Misschien wel een nieuwe lijn oprichten". S Het belangrijkste doel van de geut'] tensiveerde samenwerking Is do m jideSf geregelde lljnvrachtdiensten varende'") schepen van belde maatschappijen ef- ficiënter te kunnen indelen en te nen exploiteren. rjv-i lYJ ET de jaarlijkse Faasvectentoonsfêb- -vl ling van de afdeling Rotterdam,: Schiedam en Omstreken van de Hol- landse Mij. van Landbouw, die dit jaar'j op dinsdag april zal worden gehou^'f den, zullen de geheel herstelde, gemo derniseerde en uitgebreide hallen vah': de Rotterdamse veemarkt in gebruikt! worden genomen. Ook het marktrestau-'i rant te aanzienlijk uitgebreid. Er is' gelegenheid tot het houden van verga deringen en bijeenkomsten, terwijl er ook aandacht te besteed aan dé par keerruimte. Voor schapen, paarden en gelten zijn er voor wat betreft de ten toonstelling reeds inschrijvingen ont-': vangen; wederom zal er gelegenheidt zijn varkens, te laten inschrijven. Het is de bedoeling, dat een ponyclub, die reeds vele successen heeft geboekt, "üe tentoonstelling zal opluisteren. ®£HiEDAM. Geboren: Petrus M c.v. P M Seholte en A M T Zweanenburg; At na CM a.v.L A Prins en M E Bloemberg; Jota z.v. C van Eijk en M C vaa de WaaT'- denburr: Cornells z.v. C van Hoorn en' A Blom: Jaspert z.v. L J M Lansbergen en M van..d*r Maat: Hobert H z.v. s H M Straver en H Heiderop: Adrianua 3 M z.v. A J Zon- 5* *n M J M Scheerder; Bouaewljn z.v. G J DrenkeLford en C van de Graaf: Johan nes H z.v. JB6K Heeze en S van Dijk; Cornells T z.v. P y Weber en S Waarden- burg; Julianus M z.v. J Burger en A de Klerit; Hans z.v. JCM van der Boor en M E Verhaal. Overleden: L van Schijndej, 73 jr; J M H Vermouten, 1 maanden oud; H den Otter, 43 Maison Westhuis: Ned. Ver. v. Huis vrouwen. lezing, 14.15. Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond.: v. Oud-Strijders, Contactavond, 20. Musis Sacrum: Toneelwedstrijd Settle-; damse Gemeenschap, Othello speelt, 20. Aula Museum: Ver, Vrienden van het Museum, Causerie J. Paalman over werk Job Hansen. 20. Musis Sacrum: Pers. ver. Wilton Fij- enoord. Filmavond, 20. ";Vj.hS Wijkcentrum Nieuwland: Herv. Vrou wenbond, Vergadering, 10. Dagblad „De Ttotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 32, i tel. 66382 -b.g.g. tel 64154 of 115588 toe- stel al- (b.g.g. na 18 uur 80037) aBeen® voor redactieaangelegenbeden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23. tel. 654ol (alleen voor klachten, adver- «m-tes en abonnementen b.g.g. telefoon 18 30 ILlachteudienst van- 18.30 -tot.' Belangrijke telefoonnummers: Brand- l:; alarm 69123, politie-alarm 64668; GÈr?:étt|l GD waarschuwing 69290» Apotheek: Tanssen, Zwammerd&m- singel' 41 Van. Musschentoreeksteaat. Grote Kerk: „Zéven eeuwen Gsoté of St, Janskerk", 9—17 Stedelijk Museum: TentoonstéllinkJob Hansen en Amerikaanse Grafiek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1