Gaat 55 jaar oude bos laatste seizoen in Vissterfte door vorst enorm groot ROTTERDAM Anders dan andere voor een gulden Gevallen van tbc in Rolde Sterrebos begint weer te leven Vele dode vissen in „vuilbak" n Joy-rider reed patatkraam binnen SJ5 %ztrp'<aAJsnrs STOFZUIGERS COUZY Othello krenkte onze taal Nieuwe dijk bejaardentehuis en iverf hebben grond nodig Kantoorbediende trok dolkmes Karpers van 10 tot 15 pond Messboy sloeg Jongetje gedood Getroffen door van vrachtauto vallende baler. AGENDA in ZAAL HARMONIE BURGERLIJKE STAND i.' vSchiedam DE ROTTERDAMMER pagina 4 WOENSDAG 13 MAART 15 20 sluks 80 cent Niet onrustbarend (Van een onzer verslaggevers) TTET Sterrebos heeft zich al bijna weer hersteld van de aansla- Hooydonk.31 Mieke den Hollander-Van Recrutendag Rotterdam gen van Vorst Winter. Toch is het nog stil in het bos want de na- herfst heeft nu van de wandel paden brokken zeep gemaakt. Het bos is nog doordrenkt van vocht, toch kwinkeleren de vogels er al vrolijk en verwacht mag dan ook worden dat het lover zich spoedig in heerlijke kleuren en geuren zal tooien. Zal het reeds zo gehaven de bos het laatste seizoen beleven? Het is een ernstige vraag die waarschijnlijk niet met ja beant woord behoeft te worden. Toch moet verwacht worden dat vele aanslagen gepleegd gaan worden op het geesteskind van de vroe gere tuinarchitect J. K. Dominicus. ONBEVANGENHEID HANDHAVEN Expositie CAMPING SHOW EMOUS t/m 15 MAART Mr. Peek bezoekt zilveren echtpaar rri^UpSl!,A5 €n er was 6538 me- ter wandelweg. De totale kosten be droegen 8000. ue Wandelkaarten (Van een onzer verslaggevers) MET de ingevallen dooi zijn de kwade vermoedens van vele hengelsportliefhebbers in de omstreken van Vlaardingen en Maassluis wel juist gebleken. Ook hier is de vissterfte door langdurige vorst niet gering. b^ête&e1id*Ch0tSen daar' Auto na botsing doorgereden NIEUWSGIERIG VREUGDE ¥rl W«eSo°oPrd^ sSÖscS Lager dividend HAL SvKc°"r;,.': }nFVrdZTSar: René Z V J 5 t'andaas ere morgen.... Ou1Sdam?SHan Puzzelt'>cht ere dagelijks h«Lt0t nu.r moetea en vleefwrijvers alle bekende merken te Middellandstraat 72 Telefoon 30340 - 37434 Aaverten tit PP rie Hoofdstraat in Schiedam werd dinsdag een loslopende zwartwitte hond, ongeveer 40 cm hoog, aange- troffen. Het dier werd naar het asiel in de St. Annazusterstraat over- gebracht. ,In d|, omgeving van het Stations plein, Prof. K. O. Laan, in Schiedam, werd dinsdag een groot aantal stra' ten door het-uitvallen van de open bare straatverlichting fa duisternis gehuld Na een uur, om half een s nachts was het mankement weer •hers tela. Uit -de auto van de heer J. F. S die op de Tweede Tuinsingel in Schiedam stond geparkeerd, zijn dinsdag het re servewiel met band, een wieldop, het auto klokje en de knop van de ver- snellingshandel gestolen. De auto stond niet op slot. (Van een onzer verslaggevers) Onze Nederlandse taal heeft dinsdag, avond op de planken van Musis Sacrum danig gekermd maar de R.K. toneel- vereniging ..Othello" ging rustig door met ,,ik heeft „hij hebt" kennen" in- plaats van „kunnen". Bovendien zorgde Othello dat het leuke spel „In de Pie terspenning een zwakke presentatie kreeg zodat niet verwacht moet worden aat deze groep in de toneelwedstrijd van de SG een greep kan doen naar de eer ste prijs. Op enkele punten blijkt -het spelpeil van de groep in vergelijking met vorig jaar te zijn gestegen. In dit spannende stuk komen boven dien diverse aanvechtbare uitlatingen voor. Een jong schrijver geeft zich uit als student, bij meent dat dit de nobele .wijze voor het beschrijven van de ge dragingen in een gezin zal zijn. De fa milie zint op wraak. De schrijver denkt dan dat hij vermoord zal worden en uaarna gaat de indringer huwen met de dochter des huizes. Een fraai verzinsel tje dUS. "«UHM J?e negïe VarL dii spel had p- den Ka- per. De heer P. Dessens was de vader Yan ^'fj fgez,in TeY goede momen ten. Hoofdrolspeler J, Beuman was een zoetsappige neef van de uitgever. Schrij- Jf'YYv.i. zal andere bedoelingen gehad hebben voor deze vertolking Ka- V?aaJlessens slaagde er niet in een geestelijke op de planken te zetten Ma ria Futselaar was charmant maar het Paan aandacht was gericht PP Pat hokje van de souffieUr. In de an- de.e vrouwelijke rollen speelden Nettv Hebers <*r, iur;„ir. -i-letty CABALL10 EEN LAURENS PRODUCT 25INEENPAI In de Drentse gemeente Rolde negen gevallen van tbc geconstateei In alle gevallen gaat het om leden een gymnastiekvereniging. Drie per nen kregen het advies een tijdlang kuren in ec-n sanatorium. Gelukkig v< keren acht van de negen gevallen-- het beginstadium; er is bij hen spra van een lichte longaandoening. Het sl dium van de verwekker is iets verdi maar ook zijn kansen op genezing bi ven groot. De besmetting moet half december zijn veroorzaakt. Er zijn toen tw openbare uitvoeringen van de gymna tiekvereniging gehouden. Volgens de medische autoriteiten hei men de bron volkomen gelokaliseerd, 3 zal thans worden overgegaan tot een h volkingsonderzoek ter plaatse. Alle b zoekers van de uitvoeringen alsmede i scholieren ter plaatse zijn reeds, of wc den dezer dagen onderzocht. Dinsdag 26 maart wordt in de chr gereformeerde kerk aan de Noordsingei te Rotterdam de recrutendag gehouden uitgaande van de gereformeerde en chr' geref. kerken. Sprekers zijn kolonel W Bakker, luit. kol. J. H. van Dijk. maj. ds. T. v. d. Hauw en kap. W. Tibben. De bijeenkomst begint om tien uur. Op drie fronten wordt over een jaar gebouwd. Aan het eind van kaart. In 1912 werd de boswachterswo ning gebouwd op een eenzaam plekje aan de westfrankelandsedijk aan de Diefhoek, oudere Schiedammers nog we] bpkend omdat ze toen jong waren. Dat huis is nu niet tenzaam rneer, van al- le kanten CT*ingt de moderne activiteit op. Het huis zal dan ook ra vijftig jaar moeten verdwijnen. De groei van de bomen ging voorspoe dig. Gedurende tientallen jaren heeft de befaamde kilometerlaan op velen een het seizoen verlaten de voetbaï- i ?ro,c indruk gemaakt. Deze laan "begon PPSC en_ SFC de Boshoek, l*??4 de h°swachterswoning bij de sport- 1KLEINE kinderen, misschien moe ten we wel zeggen: heel kleine kinderen, geven voortdurend iets weer van de onbevangenheid die ver loren is gegaan op deze wereld. Kin deren zijn eerlijk. Ze hebben niet wat de volwassenen wel eens kan ontsie ren. Zo kan het voorkomen dat een volwassene vriendelijk groet maar de ander staat dan treurig te denken aan het Chinese spreekwoord: „wantrouw hem die u recht hartelijk in het ge zicht lacht". Bij kleine kinderen is er geen sprake van hypocrisie. Zo'n klei ne staat angstig te kijken als de gro te mens hem/haar uitdaagt tot bok sen. Als het dan toch gebeurt omdat die grote zo aanhoudt slaat de kleine er echter dapper op los want de eigenwaan heeft zich al spoedig mees ter gemaakt van het menselijk turfje. Geen groter pleizier dan het vellen van een volwassen tegenstander. De kleine dreunt er danig tegen aan en als de volwassene dan goed in caprio len alle richtingen uitvalt gelooft die kleine ook oprecht een prestatie gele verd te hebben. JQLE1NE Sehiedamse kinderen met elkaar verliezen al vlug hun vriendelijkheid want ze moeten zor- gen dat ze zich handhaven. Met ver bazing-ziet men dan ook al spoedig a at zo n kleine van twee de andere tracht weg te slepen van het dan juist begeerde speelgoed. Overigens strij- en de kinderen niet als volwassenen want wel brullen ze over elkaar heen tnaar ze zijn ook direct de moeilijk heden vergeten. Op dat moment heb ben de ouderen zich al opgewonden. 2e menen beslist te moeten interve- nieren een ouder leidt namelijk al tijd ook al lijkt het leiden dan dikwijls op lijden maar de kleinen hebben Seen besef van dit wereldgebeuren, ■ce duwen elkaar omver als kleine nonden, ze rollen over elkaar als be ren en daarna delen ze heel lief het speelgoed. ren heel resoluut langs de Italiaan. Wat ze zeggen is onverklaar baar maar het kind luistert, dat wel. Vaders zijn altijd het slachtoffer, het kind moet intuïtief voelen wie de zwakste is. Het. kind begint dan ook bij de Italiaan een demonstratief huil concert. Geen vader wil in de ogen van den volke voor een beul door gaan en daarom heeft de Italiaan aan de vaders goede klanten. Toch heeft dat ook zijn goede zijden. Geef die heel kleinen hun „kolienootjes", hun „puntje" en ze knabbelen op die pin da's of dat ijsje met zo'n verzaligde lach van eerlijke vreugde dat de vol wassene beseft het contact met het oprechte pleizier te hebben verloren. Kleine kinderen zijn de laatste men sen die de vreugde nog zullen kennen of moet het zijn: die de vreugde ge- kend hebben? dan kan aan de westelijke zijde van het bos met de aanleg van de waterkering worden begonnen. Aan ,00.s.te!i-'ke zi-Ide hebben voetbal club Martmit en korfbalclub Schie dam al het Volkspark verlaten. Daar kan nu de bouwactiviteit voor bet bejaardentehuis „Francois Ha- verschmidt" van de NPB begin nen. Dan hoort ook dit geschiedenisrijke deel van het Volkspark tot het verleden «irn n j Y de bebouwing langs de Willem de Zwijgerlaan zich tot de Wil- pelminahaven uit. Als ook hier de wa terkering de definitieve vorm heeft ge kregen kan de gemeente tot de bouw van het openluchtzwembad voor Schie- dam-Zuid besluiten. Ook van het waterfront echter be gint de aanval op het laatste stuk bos Daar moet namelijk niet alleen ge werkt worden aan de waterkerende dijk maar bovendien zal scheepswerf De Jong volgend jaar de beschikking krij- SfH het terrein van SW aan de westfrankelandsedijk. De semi-profclufe verbuist volgend jaar naar Harga en de Serigepsy/er' kan dan op dat sportveld gaan uiJbreiden. Er zal 'dus'na dit'seï- ..zpea heel wat veranderen in het -vxoe- ger zo^ luisterrijke bos. e iaar gdden nam de scmenamse gemeenteraad het besluit voor de aanleg van het bos. De huidige Schiedammers kunnen zich niet voor steilen hoe het er toen uitzag tussen de Nieuwe Haven-Schiedam en de Vijfslai- zen maar het moet wel ruige, braaklig gende grond geweest zijn. Kronkelende verre grienden maakten deel uit van de grond die nu van De Goede Havenkerk Westfrankelandsedijk tot Burgemeester Knappertlaan ligt. Vijfenvijftig jaar ge- „e? ,^sl€ot de raad de baggerspecie uit de Waalhaven te benutten o>m de bui tengronden bewesten de S sulhaven op te spuiten. Dat noemde men toen een ergerlijke aantasting van het natuur schoon. velden van de Boshoek om 1100 meter lang naar de Maaskant te leiden. De laan gaf een goede indruk van de groot heid van het bos. Wie snel is kan nog restanten van de laan ontdekken. In 1927 werd het bos geteisterd door satijnvlinders. De Sehiedamse schoolkin deren bestreden met succes de plaag. De slappe bodem en de sterke wind bleken echter constant de vijand van neu bos, zoals ook nu nog ten dele het geval is. Vijftig jaar geleden kreeg de scheepsbouwmaatschappij De Nieuwe Waterweg 34 ha van het bos in erf- pacht. Het was het begin van het einde voor het natuurschoon. Burgemeester Honnerlage Grete be loofde de Schiedammers dat er no® meer bos zou terugkomen. Men sprak daarop van een wandelend bos omdat de burgervader beloofde dat het bos naar de zijde van Frankenland (omgeving St. Liduinastraat) zou worden uitgebreid Iets soortgelijks hoorden we enkele ja ren geleden, ook toen V/11 ton aan de Maaskant begon te knabbelen en het publiek is meegedeeld dat voor dit ver lies een goede representante zou ko- men. ,5 t s Enkele'"jaren n=,u az. f bntstönd hét Volks- .wezen aHijd een eenheid met het bos heeft gevormd. Vlak voor de oorlog trok de prachtige expositie „Polyantha grote aandacht, toen wa ren m bos en park prachtige bloemen en waterpartijen aangelegd. Veertig jaar geleden was het geheel nog negen- ?,a .fro.ot 'Ta?r twintig jaar later was I» u li afgeknabbeld en nu Ls de helft met meer over (Advertentie) (Schiedamseweg) GEOPEND Van 11 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Let op de SPECIALE SHOW-AANBIEDINGEN Van een onzer verslaggevers) De toekomstige bestemming van het terrein was: handelsterrein. Voor zo weinig mogelijk geld moest dan ook een zo groot mogelijke groei van de beplan ting mogelijk gemaakt worden. Het pu bliek moest in het lommer kunnen wan- aelen beschut tegen de wind van de Maasvlakte. Snel wortelende en groeien de bomen als populieren, wilgen en el zen kregen hun kans. In april 1908 werd een kwekerij van nS P^P^ren aan de Maaskant aange- iega. jriet 'bos zou worden, doorsneden met landwegen in de vorm van een bterrebos. V andaar de naam. De wegen twintig meter .breed, zouden, worden be plant met vier rijen bomen waardoor lanen van zes meter .breed zouden ont staan. De vakken tussen de beplante wegen -waren bestemd als bouwland. La- aangelegd VOikS" 6n fa'™!:etuim;n Op het'Zuidergors werd tegeliikertiid een ijsbaan aangelegd. Daar waar nu de zeeschepen in de Wilhelminahaven lig- °en. hebben de Schiedammers van vijf- !,!f YaYr(SY n geschaatst. In april 1999 was het bos gereed. Er stonden 3500 bomen, tweehonderdduizend stekken Het Sterrebos heeft een tijd gekend van een weelderige fauna, een tijd dat de wielewaal, de tjiftjaf, de sijs- j«.vinr.en' keepen, roodstaarten, roodborstjes, zelfs de nagtegaal en andere zeldzame vogels in het bos hun vreugde lieten horen. Nu ziet men in het kale hout nog weieens een vink of roodborstje, we moeten vrezen dat het laatste restje bos en park ten dode gedoemd zijn. Het publiek .mocht niet zomaar het sfrefct"' ri/t Y'5rden wandelkaarten ver- hefP;.r.iY i SOn me,t 870 kaarten in mi.- Y? J en al spoedig hadden meer dan tweeduizend families een een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan'drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en af- !leï+KVaY voorarrest, veroordeelde de rechtbank in Utrecht dinsdag wegens mishandeling de 32-jarige kantoorbedien de P. H. van der X. uit Rotterdam Tijdens een echtscheidingsprocedure lan'K- en zij" vrouw zorgde een Rotterdamse kapitein van de bin- kreJvato hrV,°°Y' dat_de vrouw onderdak VLj%m, het dorp Zegveld, waar Van 20rJL.ha!r hertmaldelijk bezocht Op 29 oktober kwam het tot een vechtcartu deSSeTiidenïaSIteUl en Ye kantoorbedien- der K iYl0 vechtpartij trok Van rfj ^n doiikmes. waarmee hij ziin tegenstander belaagde. Deze wist ech" tn1" ^eJaatY''a i te ontwijken. De kan- omr^MLLa-in?Yr.?eSveM gekomen -,Gp enkele tientallen meters langs de Maaslandse Zuidgaag (aan het einde, ui het hoekje dat Vlaardingers bij voor keur „De vuilbak" noemen), ontdekten we grote dode vissen die op het ijs la gen met een totaal gewicht van. zeker honderd pond. De kleintjes die met tien- JYa!Vet'su waren erbij die voor de hen- ge liefhebber een goede deg kunnen be tekenen: van tien tot vijftien pond. Van ae tiiKeie si.oexen schatten we de groot ste wel bij leven en welzijn op een pond of achttien. Brasems van een ki lo waren geen zeldzaamheid en zelfs (bovensteSfoto)d'k 3lS 6en kind"Polsje Doordat het gemaal van de Aalkeet- bmnenpolder, c-ie op de Zuidgaag loost, nu in werking gesteld is, is het gehele zaakje inmiddels afgedreven. Het vuile sneeuwwater dat nu uit de f 'vordt' sc-'rvimt echter zr L da4 ,d5 dlk,ke schuimlaag op het uit stromende water met onder de brug i de Zuidbuurtseweg door kan. kooPt zich hier op en wordt door ae stormachtige wind over de weg er in de tuintjes geblazen (onderste foto).* er om zijn kinderen te zien. De kapitein logeerde daar toen juist enkele dagen °fflcler van justitie had negen maanden gevangenisstraf waarvan drie geëist2 e" aftrek Van voorarrest J^EZORGDE moeders zien allleen maar het gevraar. Ze me nen dat die kleine het „platlood met wee 11 s niet anders dan in de ogen van de medekleuter kan steken. Die Kleine echter denkt niet aan ogen. toevallig was dat „plotlood" er en net kan dan ook een onbestemde func tie m het spel krijgen. Kleine kinde en zijn ook heerlijk nieuwsgierig, net, woord is wel gedevalueerd maar Kiemen zijn nog authentiek nieuwsgie rig met de nadruk op nieuws. Zij wil- weten. Daarom vragen ze vele, veie malen hetzelfde en ze worden niet moe hetzelfde aan te horen. Als e ouder dan moe in het hoekje zit Krijgt hij nauwelijks de tijd te beden- en wat die kleuter nu met de verkre- Sen gegevens aan het verwerken is. AL spoedig echter heeft de kleine de richting gevonden in de grote- mensenwereld. Dat kan voor de on- wetende ouder catastrofaal zijnLoop 'ét wiet zo'n kleine langs een erken- ««ei last van. Die trekken hun kmde-'de bedroeg ƒ14. Burgemeester mr. J. W. Peek brengt steeds een bezoek aan echtparen die het diamanten huwelijksfeest vieren Dinsdagmorgen om half elf was hij iii het St. Jacobsgasthuis om het echtpaar Opschoor-Nomen te bezoeken. Maandag heeft hij een bezoek gebracht aan het echtpaar Nels-Van Leeuwen in de Lau rens Costerstraat. Alle bewoners van het St, Jacobsgasthuis hebben verheugd van hun belangstelling voor het feest van de familie Opschoor blijk gegeven De heer Opschoor verricht in het te- huis nog regelmatig portiersdiensten .,a ls. ')Jj 83 jaar. Het feest is des middags bij een der zoons gevierd om- dat het echtpaar vijf kinderen, tien kleir Icinderen en een achterkleinkind heeft. Mevrouw Opschoor is tachtig jaar. Zij komt oorspronkelijk uit Stol wijk daarna trok ze naar Capelle aan de IJssel en ten slotte kwamen beiden m Schiedam. De laatste twintig jaar werkte de heer Opschoor bij Swarttouw aan de Wilhel minahaven. Het echtpaar woonde 47 jaar in de Brugmanstraat. Zij hebben toen het St. Jacobsgasthuis nog zien bouwen. Een 14-jarige Duitse messboy werd dinsdagavond om half elf op heterdaad betrapt bij het inslaan van een ruit Maash Voe4pad deeputeePaitn brtjadS Maashaven is vannacht een meter of vier opzij gedrukt door een trekker met een oplegger, die er pardoes kwam bim nennjden. Van de kraam bleef niet veel °Y5rI de 'Yh°ud werd helemaal ver Putselaan J' de" «aan uit de yutselaan 45 jaar oud die in de kraam vis stond schoon te ma werd met gewond. onbekend^?,jo^ider'^eItoUd?reet°naede vandoor"|ing^ Cabi"e SproR« en Omwonenden hadden gezien, dat de trekker met oplegger had gereden op de Maashaven uit de richting van de Hille- laan naar de Putselaan op'de voor hem linkernjbaan. Bij de Putselaan is het voertuig al glijdende en slippende ge keerd waarna de combinatie het voet- nam"°P en de Patatkraam „mee- Eigenaar van de trekker en oplegger ïs de expediteur W. Kloos uit de Wil- iarfYJ 1SStTaar D,e chauffeur, de 30- jarige a. J, L. Jansen uit de Trans vaalstraat, had ae combinatie dinsdag- YY°S neergezet op de FretoriaJaan bij gegleden De cabine was af- De eigenaar van de vernielde patat- Y. Y. is e, Vlshandelaar H. L. Hoek uit de Putselaan. Bij de politie kwam vannacht om twee uur een melding binnen dat een auto op dë Vlaardingerdijk bij de Bur gemeester Van Haarenlaan te Schie dam tegen een lichtmast was aangere den. De liehtkap was door de 'botsing van de mast, die zwaar overhelde, af geslagen. In Vlaardingen vond de poli- i tie later de bewuste auto, die na del botsing was doorgereden maar waarvan het nummer bekend was. De bestuur der was de heer P. v. d. B. uit Vlaar dingen. Commissarissen van de N.V. Neder: landsch-Amerikaanse Stoonivaartmaat- schappij „HoIIand-Amerïfca Lijn" in Rot terdam zullen aan de op 3 april -te houden jaarvergadering voorstellen het dividend over 19S2 te bepalen op 5 pro cent in contanten. Over 3961 werd 7 pn* cent uitgekeerd. 'YSsP Dinsdagavond is Corrie Hartwig uit de Katendrechtse Lagedijk te Rotterdam 0 jaar oud bij het oversteken van die diik oven-eden door een personen- auto. Het jongetje werd met ernstige hoofdwonden naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht, waar hij in de loop van de nacht is overleden. Wolfewnkel; Annemieke v B Molenditk ^^Ovenedcn: j Koster. 48 Jr etntr van T nekesCr" r' 61 'ir mduwe A We»- 45 jaar oud op de Hilleweff Ta^t*c SaaV^,CitdUtS liep' 2ijn twee balen gei- tchaar uit de bak van die auto gevallen De heer Van Ameijden werd geraakt vY.h I muet- ruSklachten nafr het Zuiderziekenhuts worden gebracht. Aula Museum: Ver. Vrienden S7- Causerie i. Paataan^r' werk Job Hansen, 20. Musis Sacrum: Pers ver Wilton p;: enoord, FÜmavond. 20 FlJ' Wijkcentriun Nieuwland: Herv Vrou wenbond, Vergadering, 10. HBS-vereniging Onder Ons Vierinr T-^msteibb0I,: Natuurgenot In Jaarvergadering, 20. Dagblad „De damse redactie Dinsdagmiddag 19 maart 'zaï 'ie direeteur-generaal van de PTT f-dpir'«'H- Bast, op het ieS ihln Waalhaven te Rotterdam ynuq in ÏYnf, tdefonie-straalzendertorea m aanbouw is, de eerste paal slaaai' centrale rijf®0® .Rotterdamse telefoon- centrale, die zoals men weet. tere capaciteit zal krijgen dan de cen- teale aan de Coolsingel. Die paal had al twee maanden geleden In de Rotter- Maa.ebodem móeten zijn verdwenen. t®en vroor het dat het kraakte^ architecten, bouwers en PTT-ers hebY teiëm Y de nieuwe Rotterdamse hrUu? Y'rale. 2aI worden onderge bracht, zal acht verdiepingen hoos wor- derrt6" Ta Seveilengte krijgen van hou- ?5,rd ™eteJ' Behalve de telefooncentrale 1 de zeiidlnstallatle vande werk van Rotterdam een nlakts In* architectuur Is van het Rot. terdamse architectenbureau 0. M. en fr.:! H. Kraaijvanger. Het werk foor do Aanneming^ P. van Eesteren N.V. De bouwtlid van dat hc?1Pi^t 18 anderIlalf jaar, maar na- da4 het gebouw gereed Is, zullen Huis, jaren nodTg zijn voor de montage van het technisch apparatuur. Advertentie Rotterdammer" Schie- toi i-oo-, Lange Kerkstraat 32 stol ïh „g.ê- tel-, 84154 of 115588 toe- „;T, 4 if;®- na J8 uur 80037) alleen voor redactleaangelcgenheden. H- L Troost. Aleidastr. 23. (alleen voor klachten, adver- 1155831 e,1KiY urYle?:enten b g telefoon 19 M Btachtcndienst van 18.30 tot Belangrijke telefoonnummers: Brand- GnrrY-,6912,;t'. Petitie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sim^t4?ek: vlYnMCn' u Zwammerdam- GrotoKTrk Musschenib roekstraat. St. Janskerk", eeUWM of tt?4ede!'jk Museum: Tentoonstelling Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. ÏJET had maar een haartje ge- scheeld of uw vrouw had er het Ie. ven bij Ingeschoten," zei de president YanRdY rechtbank In Rotterdam, mr. B. mont^TT de ^«ige'SSU monteur J. H. N. van G., die ziiri" if0"Yvn °P, de avond van 19 decemher fel JJ1 en vlaagr van woede bij de fcp#|Y had gegrepen „En dan had u hte yoegde de T. boterde «iet meer g« best in net gezin van de monteur. Van G. was nogal hevig gaan drinken en dmt 'I was natuurlijk niet naar de zin van stjh tour dronken thuiY geiomen ZijS vrouw ken^wai™en V°°r hem k'aar te m£ ontVtonHn er cen woordenwisseling ontstond. De man voegde zijn vrouw woorden „Ik breek elk botte fa te chaam toe, greep haar beet drakte3' haar achterover op een bank en drukte - haar de keel dlchi. De dokter eo^tZ teerde later bloedingen fa de oxen van gers fa'Ltr uPTen ^3n "wurgende vin- drltf teUen u Y "Brelging met ml», arijr tegen het leven of het toebrenven oHteieradteUCha^C,,jk ïcteel." onicier, die verder zei dat de alcnhni bracht' mi i ,lot, gevaarlijke daden» vaneente2y.zeisle <waalf maanden^™! vangenisstraf waarvan drie m*«»l voorwaardelijk. ma*ndl Uitspraak op 12 maart. s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1