Schiedams kantongerecht had drukke zitting Lage boete omdat W.K acht kinderen heeft ROTTEBDAI Chauffeurs hielden in dikke mist wedstrijd WEGGEBRUIKERS VOOR KANTONGERECHT n Paar glaasjes, dat zegt toch niets?" van Ierland' Vierde jaarfeest bejaarden soos Pachters gaven nationale wandreliëf Geen plaats Gestolen waar „gekocht" van onbekende man AGENDA Schiedam Openbaar debat WD-PSP BENDER Verdachte politie er riep bi] Fietsers in botsing „Elïie ivist het adres niet Personenauto in herm gereden Overtredingen door vorst Brandje in container Meisje aan dood ontsnapt Plotselinge dood Degradatie dreigt yoor schaakclub Glazenwasser viel van ladder Eerste paai voor luxe flats Burgerlijke, srand DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 14 MAART 196 AUTODEUR ZONNEKLAAR 1NDOLENT SLEUTELEN WANTROUWEN ONBEGRIP WEER LEUGEN iimintiimiiiimiimiiüüiiHiiiüj ACHTERLICHT MELK(?) SLIJTER EEEEmlu Vandaan- - en morgen.... en dagelijks deskundig in klank pagina 4 Hoewel Kethel steeds meer nieuwe bewoners krijgt hebben de „echte" dorpsbewoners er de vanouds bekende gemeenschapssfeer weten te bewaren. Dat is vooral met de bejaardengroepen het geval. De bejaardensocieteit van de Hervormde Gemeente komt regel matig bijeen en de sociëteit mag in rui me kring bekendheid genieten. Deze bejaardensocieteit vierde woens dagmiddag in de Rank voor de vierde maal het jaarfeest. Voorzitster mevr. ds. W, v d, Tempel kon ongeveer hon derd bejaarden welkom heten. In haar openingswoord herdacht mevr. v. d. Tempel de leden, die vorig jaar over leden waren. De bejaardensocieteit m Kethel bleek vorig jaar in ledental ge stegen te zijn van 63 naar 75. Men Hoopt dit jaar het honderdste lid te kunnen inschrijven. Het jaarfeest werd geheel verzorgd door de leden. Zeven „nachtwandelaars" (bejaarden gestoken in nachtkleding) lieten het afgelopen verenigingsjaar op rijm de revue passeren. Uit hei gedicht bleek ook dat de Kethelse bejaarden dit jaar bezoek ontvangen van een zus tervereniging uit Harmsen, waar men vorig jaar vanuit Kethel op bezoek is geweest. De „nachtwandelaars" hebben ook de heer v. d. Tempel en de buschauffeur met presentjes beloond voor de gratis taxi-ritten die aan de leden uit de pol der worden aangeboden. Het programma van het bejaarden-jaarfeest zat leuk in elkaar. Met begeleiding van de pianist Breugem werden verschillende liedjes „uit de oude doos" gezongen. Sinds enige weken kent de bejaarden sociëteit van de Herv. gemeente in Ke thel een eigen bibliotheek, die nu al 285 hoeken omvat. Vanmorgen heeft de hoofddirecteur van de honderdjarige Nationale levensver zekering Bank dr. M. Niemeïjer het ge schenk van. de pachters van de landelijke eigendommen van de Nationale, een wandreliëf van de kunstenaar Cor Dam, aanvaard. Omdat het reliëf zelf al enige tijd geleden in de hal van het bankge bouw aan de Schiekade Is aangebracht overhandigde vanmorgen de woordvoer der van de pachters, de heer P. L. Mag nus uit Biervliet een afbeelding van het kunstwerk. Het reliëf, een polychroom geglazuurde keramiek uitgevoerd door de „Forceleyne Fles" te Delft, geeft een beeld van het agrarische bedrijf De overdracht van het geschenk werd bijgewoond door de voltallige directie van de bank en het merendeel van de beheerders en hun echtgenoten van de 80 boerderijen, die de Nationale in bezit heeft. De pachters hadden voor nog een ge schenk gezorgd, een tweetal albums met foto's van alle hofsteden en de gezinnen, die er op wonen. De heer P. Boonman uit Bellingwolde merkte bij het over handigen van de albums op, dat men juist een dergelijk persoonlijk geschenk had willen geven, omdat de bank zich in de loop der jaren als meer dan een zakelijk geïnteresseerde heelt doen ken nel- In een korte toespraak had da heer Niemeijer dit feit eveneens onderstreept. Hij zag de ontvangst van de pachters, die de hele dag de gasten van de bank zijn, dan ook als een familieontvangst Advertentie TN hoeverre hier de alcohol V invloed is geweest is niet QJJJ, mt ÜUtO duidelijk maar dat zal toch wel een bescheiden rol hebben ge- ,-> ct/ j ij i speeld", meende de wnd.-substi- vllljJjJ&lv tuut-officier van justitie bij het kantongerecht te Schiedam, mr. H. Franken woensdag toen hij zich afvroeg of de 30-jarige metaalbewerker P. van der H. een verkeerde manoeuvre had uitgevoerd op 17 december op de hoek van de Jan Steenstraat Vlaardingerdijk in Schiedam. „Inderdaad, ik heb een paar glaasjes cognac gedronken maar dat zegt toch niets", meende ver dachte en „nou, je wordt er niet helderder vata", zei mr. Franken deskundig. De chauffeurs E. S. uit Vlaardingen en T. W. E. uit Rot terdam verklaarden dat zij met hun taxi's „mensen hadden willen uitladen bij Aihena, toen was H. met zijn auto zo maar achteruit ge reden tegen ecVt taxi." Voor de kantonrechter mr, P. B. Cos was het duidelijk, hij begrootte de boete op j 35 of zeven dagen hechtenis. Doordat het portier van de personen auto van het echtpaar Van R-W. uit handen van de dertigjarige mevrouw R. glipte zijn op 3 december twee stoere mannen van de RET geveld op de Nieu we Haven in Schiedam. De heer Van R. deed in de auto het portier open, mevrouw stond op het trottoir vlak langs de kant toen de twee mannen aankwamefl. Aan het stuur zat de 29-jarige chauf feur M. P. A. de G. en achterop zat zoals het betaamt <t<- 35-jaxige conduc teur P. J. de J. voorste man, G. kreeg het portier Kgen zijn knie en dat kwam aan want hij had er weken last van. Zij broek was ook kapot, maar dat hadden mijnheer en mevrouw Van R, direct vergoed. De kantonrechter wilde precies we ten aan welke kant van het portier mevrouw had gestaan. De officier zei dat altijd de juiste voorzichtigheid be tracht moet worden, een bromfietser mag nu eenmaal op het fietspad twee wielrijders passeren. „Er is anders geen plaats om in de auto te stap- - pen" zei mevrouw Van R. „Conform dertig gulden boete" merkte mr. P. B. Cos op. „Het is zonneklaar gebleken" meen de de officier van justitie bij het kan tongerecht te Schiedam mr. H. Franken woensdag toen twee getuigen hadden verteld wat er op 25 november op de mr. Kesperweg in Vlaardingen is ge beurd. „De'chauffeur van een bus heeft het ook verteld deelde hij nog mee. De 32-jarige Griek Hiadakis I. uit Athene zou hard hebben gereden,' daar bij de heer J, de J. naar links heb- „Dat is een leugen, geen agent heeft in mijn wagen gezeten" zei een boze 61-jarige RET-chauffeur M. J. I. tegen de kantonrechter. De officier mr. H. Franken werd op zijn beurt ook boos. „Dergelijke opmerkingen kan ik niet over mijn kant laten gaan", zei hij „als U meent dat het verbaal onjuist is dient u zich te beklagen bij de commissaris van politie te Schiedam".' De verdachte beriep er zich op dat hij niet in zijn spiegels naar het kleine autootje op de Nieuwe Haven had kunnen kijken. Daar- yEG, hé meester" begon de man i0en hij tevens in ome borstkas wilde prikken met zijn omvangrijke vuisten„Jaja, 11, we hebben, het ook gezien" zeiden we snel want net zou natuurlijk wel weer over fatenoort gaan. „Welnee man, dat weet ik toen, dat bedoel ik niet, ik vraag jou wat je tegen de auto's hebt met je geschrijf? Komt dat omdat je zelf alleen maar een roestige fiets hebt? „Kijk, dat ts een heel sluwe vraag van deze mijn heer omdat de vraag gesteld is in een geesteswereld die niet de onze is. Hij zal nooit begrijpen dat iemand te in dolent kan zijn om tot het geregeld wassen van auto's te komen. Daarom zochten we voorzichtig naar het goede antwoord. Uiteraard hebben we ver teld dat er te veel auto's op de wegen staan en dat daarbij zeer veel gevaar lijke wrakken staan. Die bezorgen overlast en ze kunnen gevaar opleve ren voor onze stadgenoten. Wij me nen zo dat de politie de mogelijkheid zou moeten hebben dat oude materiaal van de straten te vegen. En naar de belt natuurlijk. fTIJK, aan zal ik je eens eventjes zeggen dat je helemaal mis bent" zei de man. „O". „Ja, natuurlijk want nou blijkt dat je van auto's geen kaas hebt gegeten. Weet je wel wat hei is man je eigen auto te kunnen sleute len?" We hebben gezegd dat we dat niet weten hoewel we ook weten dai versieten auto's soms zonder voorken nis van de eigenaar ongelukken for ceren op straat. „Hou, dan zal ik het je eens goed vertellen. Ik knap die auto op. ik maak er een goed karretje van". ,Ja en de buren kijken maan denlang tegen de lomm-el aan, ze stappen door de vuile olie. ze kunnen de rijweg niet op, de bezorgers kun nen moeilijk bij de trottoirs komen en zo zijn er nog twee dozijn bezwaren". „Ach 'man, je bent een huismus, je weet er weer niks van, er is niemand die er tast van heeft, als dat zo is zouden ze het toch wel zeggen7" Bij deze vraag keken we toevallig naar zijn barstende hemdsmouwen die de spierballen ruimte gaven. Nee, ze zou den het hem niet zeggen, geloven we. JK VIND het zo fijn. hé, me eige wagentje op te knappen. Ik haal die cardan er uit tot ie helemaal goed is. Dan tap ik al die bouten bij, zorg voor nieuwe lagertjes, ze lekker sme- ren, geef de boel hier en daar een lekker verfje en zo heeft een mens toch zeker wat te doen. Ik heb er bovendien op den duur een lekker karretje aan. „Ja, maar rijdt u er dan weieens mee?" probeerden we. ..Ach man, natuurlijk rij ik er mee, natuur lijk ga ik er mee rijden maar hij mot toch eerst perfect zijn, hij moet toch lopen als een zuiger, begrijp dat dan verklaarde de ander met pathos maar het leek of hij zichzelf wantrouwde. njuIS het niet mogelijk om ouer- tuigden van hun stellige principes af te brengen. Dat hebben we niet ge probeerd want het poneren van vele zekerheden als verkeersveiligheid e.d. breken op de botheid van het onbe grip, De man echter voelde ons den ken. Hij leest de krant dan mogelijk niet goed omdat hij „moet sleutelen" maar hij zag toch dat zijn kostbaar bezit wordt aangetast als oude auto wrakken niet meer op straat zouden komen. „Goed, je kan een beeltje ge lijk hebben" voegde hij ons toe „het is zo, ik nj niet zoveel met dat kar retje, dat heb ik nou eenmaal, als ik het wiel er weer'op heb haal ik de motor er weer eens fijn uit, als ik die krukken, goed zuiver heb dan zie ik weer wat bij die tandradjes, zo ben ik nou, met het. Ik doe toch niemand kwaad. P - rfc hier voor mijn huis want dan krijg ik koffie van mijn vrouw, mooi op tijd en ik kan nog naar de tillevisie ook als het donker wordt. Ik moest laatst van een agent naar dat grote parkeerplein met mijn wagen maar dat is me toch te ver. Je moet het toch ook een beetje zien als gezonde vrijetijdsbesteding, niet?". Hij keek ons toen slim aan, we hebben gedaan of we hem geloofden. ben geduwd, nog harder zijn .gaan rij den en daardoor had hij de auto van de J. door de heg gejaagd tegen een auto komende van Schiedam aan. De beledigde partij bevestigde dit verhaal en ook de Viaardingse be drijfsleider W. P. van der V. beves tigde het. De Griek kon niet ontken nen want hij was niet verschenen. Daarom hoort hij nog dat de kanton rechter te Schiedam mr. P. B. «Cos tot vijftig gulden boete besloten heeft. Het was een kwestie van het weer zei de 63-jarige Schiedammer C. Z. woensdag voor de balie in Schiedam. Er lag veel sneeuw op de Braersvest en daarom was zijn auto tegen de auto van de 42-jarige heer W. van der W. ge leden. De chauffeur echter vertelde at de heer Z. zou hebben stil gestaan, daarom had W. getoeterd, toen Z. was gaan rijden was hij bij het links afslaan voor de Korte Suigelstraat tegen de auto van W. gebotst. De officier las voor dat „de rijbaan niet slecht was ook al was de weg wel wat glad". De kantonrechter mr. P. B. Cos noemde als boete een bedrag van vijfentwintig gulden. (Advertentie) uropese collectie verlovingsringen. In maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. om was een botsing ontstaan. Hij acht te de boete te hoog omdat hij toch al een prestatiebeloning van 45 zou moe ten missen. De kantonrechter mr. P. B. Cos meende dat I, wel iets zou heb ben moeten zien in de achteruitkijk spiegels, I. moet te veel rechts heb ben gehouden, dertig gulden boete. De acht-erverlichting van de auto van de 32-jarige Schiedammer L. W. brand de met o-p 10 februari 's avonds om tien voor zes. Daar had hij zijn reden voor. Hij reed ook zonder rijbewijs want hij had al zesmaal vergeefs exa men gedaan. Hij was nu geanimeerd aan de zevende rijpoging begonnen. Op die tiende februari zou hij wel op de Oudesluis hebben kunnen rijden want „ten eerste had hij het bevel van zijn collega ontvangen, ten tweede zou die collega achter zijn auto rijden en dan was alles ia orde". „Niks in orde „bromde de kanton rechter mr. P. B. Cos. „Je bedoelt dat je collega in een auto achter de jouwe reed, je weet niets van de ver keersregels, wat is dat nou?". „Toch kan ik goed rijden" zei W. en het leek een uitdaging die door de officier aan vaard werd. „Of u kan rijden moet ik ook no-g betwijfelen want op 8 februari heeft u een aanrijding veroorzaakt. Daarom vraag ik de kantonrechter u te willen doen noteren in het landelijk re gister zodat er op u gelet kan worden. Verder veertig gulden boete voor het ontbrekende rijbewijs en ƒ25 voor de niet functionerende achterverlichting". De kabtonrechter stond dat noteren ïoe en hij bracht de boete op 55 of elf dagen hechtenis. Melkslijter J. A. van H. uit Rotter dam beriep zich woensdag voor het kan tongerecht te Schiedam op het feit dat hij „gewoon een bestelling had bezorgd in de prof. Teldersstraat in Vlaardingen op 1 september". De officier vertel de dat het dan toch een overtreding vol gens de drankwet betreft. Flessen bier mogen niet vervoerd worden zonder Ver lof A en in lokalen zonder verlof moei ook nog aan diverse voorschriften wor den voldaan. „De klanten hadden opgebeld, er stonden meer artikelen op mijn wa gen die ik bezorgen moest „zei H. maar „dat kan niet, anders zouden we zo vele koek-en-zopies krijgen op de weg" meende mi. Franken. Ver dachte vroeg nog waarom het groot winkelbedrijf dit dan wel mag doen, hij zou toch niet hebben verkocht maar de kantonrechter volgde het re quisitoir van de officier. Vijftien gul den boete en teruggave van de em ballage. ümMmnmmHm HBS-vereniging Onder Ons Viering zestigjarig bestaan PVizzeltocht door Oud-Schiedam, 14. Amstelb-on: Natuurgenot In Huis, Jas-rvergadermg, 20. Chr. Sociale Belangen Werkende Jeugd, Vergadering. 20. Musis Sacrum: HBS-ver. Onder Onns, Jubileumavond, 20. De Sank: Gymver. Animo, uitvoering, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 32, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor rcdactieaangelegenheden. Agentschap H. 5. Troost, Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). KJachtendienst van 18.39 tot 19,39. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, pohtie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: lanssen. Zwammerdam- singel 41 Van Musschenb roekstra at. Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote ol St, Janskerk", 9—17. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Hansen en Amerikaanse Grafiek, (Van onze rechtbankverslaggever) De Rotterdamse politie hield in de nacht van 11 januari de 27-jarige tegel zetter C. J. van C. op de Westersingel aan. ,,Z'n jas puilde zo uit," vond een agent. Er kwam dan ook wel het een en ander van onder die jas vandaan: een autoradio, gloeilampen, een bougie en oen kacheltje. De politie vond het veerdacht, nam de tegelzetter meer naar het bureau en stel de een onderzoek in. Het bleek dat de goederen uit een onafgesloten auto, ge parkeerd op de "Westersingel, afkomstig waren. „Ik heb de spullen niet gestolen," zei de tegelzetter donderdag tegen de pre sident van de Rotterdamse rechtbank. „Ik kocht ze van een onbekende man voor 35." „Ik geloof er geen woord van," zei de officier die voor diefstal acht maan den eiste. De raadsman vond diefstal niet bewezen en zei dat er hoogstens van heling sprake was. Uitspraak 28 maart. In Rotterdam zal woensdag, 27 maart in het Rijnhotel een openbaar debat wor den gehouden tussen de V.V.D. en de P.S.P. over de vraag „Liberalisme of pacifistisch-socialisme in deze tijd? Voorzitter is prof. mr. C. H. F. Polak, do debateurs zijn mr. W. J. Geertsma, lid van de Tweede Kamer en mr. J. L. Heldring, adjunct-hoofdredacteur van de merfractie, en A. G. van der Spek. Nieuwe Rotterdamse Courant, voor de V.V.D. en de P.S.P.-leden H. J. Lank- horst, voorzitter van de Tweede Ka- De bijeenkomst is georganiseerd door de afdeling Rotterdam van de V.V.D. Een piano is het mooiste geschenk voor uw muzikale kinderen. Ook u kunt uw gezin verrijken met zo'n nobel instrument. Komt u daarover eens met ons praten. Wij adviseren u graag over onze vele merken en mogelijkheden. Bel of schrijf om onze foto-brochure nr. 60A Rotterdam.W.daWlthstraat32,»tel. 138113 Amsterdam Arnhem Breda - Leiden Constructeur A. W. van B, verklaar de woensdag voor het kantongerecht te Schiedam dat hij op veertien december in de Burgemeester Knappertlaan reeds de auto van G. gepasseerd zou zijn. Hij was het geweest dte de politie had gewaarschuwd omdat de heer G. dat niet wenste toen er een botsing was ontstaan. Zijn woorden konden niet bewezen worden want de getuigen P. van G. en I.E. van G. waren niet verschenen. De kantonrechter besloot dat deze ge tuigen -op 3 april zullen worden voor geleid en dan brengt de heer B. ook ge tuigen a décharge mee voor afwikkeling van de zaak. Een nog onbekende jongen heeft woensdagmiddag om half zes op het fietspad van de 's-Gravelandseweg in Schiedam de 13-jarige A. S, omver ge reden, De jongen wilde op zijn fiets te vroeg rechts afslaan. Hij raakte daar door het achterwiel van S„ die op bet wegdek viel. De Schiedamse G.G. en G.D. heeft A. S. met een lichte hersenschudding en een gekneusde knie naar het gemeente ziekenhuis vervoerd. DE Rotterdammer W, F.K. braght woensdag voor het kantongerecht te Schiedam zijn acht kinderen in het geding. Hij stond terecht omdat hij op 24 december om kwart voor zes in Vlaardingen op de Fioreslaan met een bestelauto had gereden met slechte buitenbanden en niet funge rend achterlicht. De 42-jarige K. spr aked feiten niet tegen maar hij verzocht de boete laag te houden omdat hij zo'n groot ge zin had. De kantonrechter -mr. P. B. Cos rekende voor het licht vijftien gulden of drie dagen hechtenis en voor de banden veertig gulden of acht da gen. Glasverteerster Elsje "W. kreeg van officier en kantonrechter woensdag in de Schiedamse zittingszaal een ernstige berisping omdat ze nog geen belangstel ling had getoond voor het leed dat een slachtoffer van haar foute verkeers- handeling heeft ondervonden. Haar moeder nep uit de zaal: „Nou, „Nou, Ellie, we weten toch helemaal zijn adres niet", maar bits zei mr. Cos dat de moeder helemaal niets mocht zeg gen. De heren achter de groene iai leerden dat heet een eis van ïnnerlij beschaving is om eens te informen hoe het met de gezondheid van een ve keersslachtoffer is. Elsje had op dertig november fiets uit een uitrit op de Singel gedut De 21-jarige Schiedamse had niet dacht aan het passerende verkeer het gevolg was dat eea scooter met rijder onderuit ging. De bestuurder en gekneusde schouder. Elsje had de politie naar het adres van het offer moeten vragen meende de traat. Ze Is nu veroordeeld tot. vijftig gulden boete of drie dagen hecht „HET gedrag van verdachte is min te noemen" zei de wnd.-substi tuut-officier van justjtie bij het kan tongerecht te Schiedam mr. H. Fran ken woensdag maar de verdachte heeft het niet gehoord. Hij was niet verschenen. Wel waren naar het ge bouw aan de Lange Haven in Schie dam gekomen de 26-jarige instruc teur G. N. M. nit Vlaardingen en de 21-jarige telefoniste J. A. V, die na de echtgenote van M. is. Beiden ver- Maarden hetzelfde. Op 27 november had M. op de Rijksweg 20 gereden met naast zich zijn DE vorst heeft vele weggebruikers tot overtreders van de wet ge maakt in de afgelopen maanden. Woensdag stonden de eerste over treders voor het kantongerecht te Schiedam. Zij heriepen zich'op de handicaps van vorst, ijs, sneeuw, gladheid. De 39-jarige VXaardinger J. M, heeft op 19 januari met een bestelauto op het voetpad van de Parallelweg gereden. „Dat zijn de omstandigheden", zei verdachte, „het was erbarmelijk slecht, het vroor vijftien graden, ik kon niet bij mijn klanten komen en het trottoir was breed genoeg voor de voetgangers om langs mijn auto te lo pen". De kantonrechter rekende voor „dit speciale geval" tien gulden of twee dagen hechtenis. Op zondag 10 februari had de acht- Het eerste tiental van de Schaakclub Schiedam heeft met 64 verloren van Wilhelm Steiniz 2. Men moet nu oppas sen voor degradatie. Alles hangt af van de wedstrijd tegen Eeuwig Schaak 1 op 27 maart Gevenbroek en Dekker wisten te winnen. Noordegraaf, Hermse, Stah- iie en Harmannij speelden remise, Plan ken, v. Soelen, Vrijland en Hölsken verloren. Het tweede tiental speelde tegen het sterke Unilevef l met als voorlopige uit slag 4—4. Ammersdorfer, Kok, v. d. Berg en v, Etten wonnen hun partij, Leerentveld, De Bruijn, Grootveld en Dekker verloren. De partijen van Moleman en De Bruin werden afgebroken. Op 18 maart speelt het tweede tiental uit tegen Vlaar dingen 2. Op het terrein van de N.S. aan de Pa rallelweg in Schiedam stond woensdag avond omstreeks 10 uur een metalen container in brand. De Schiedamse brandweer was vlot ter plaatse. Toen het vuur was geblust, bleek dat het per soneel van een opslagterrein afval in de container had gedaan, om het te kun nen verbranden. tienjarige Schiedammer C. J. van R. op de Burgemeester van Haarenlaan de rijbaan .gevolgd „terwijl er een fiets pad was". „Er lag sneeuw op dat rij wielpad, daar kon ik niet rijden, dat middenpad was wel mooi schoon ge maakt", zei de verdachte maar de wnd-substituut-ofücier van justitie bij het kantongerecht te Schiedam mr. H. Franken las voor dat: „de verbalisant had verklaard dat het fietspad op dat moment goed berijdbaar was." Daarom besloot de kantonrechter dat de boete tweemaal drie gulden zou bedragen omdat R. ook nog zonder fietsbel was aangetroffen. Ten gerieve van de Schiedammers had koleithandelaar VI- ,C. K. in een kapotte auto gereden. Hij had dat wel geweten maar hij „is al tien jaar bezig om een stukkie grond te krijgen van de burgemeester en de hele secretarie". Nergens willen ze hem grond geven in Schiedam en dan kan ie ook nergens zijn kolen opslaan. Hij was dan ook op 6 februari 's mid dags om vijf over half twee ia de auto gestapt hoewel de uitlaat defect was. „Geen excuus" vond de officier. „Al vriezen de mensen dood Ik haal geen kolen meer", was de reactie van de ■35-jarige K. en „vijftien gulden boete of drie dagen hechtenis voegde de kan tonrechter aan dat laatste woord toe. De 45-jarige glazenwassen A. I. Diep raam uit de le Pioenstraat in Rotter dam viel woensdagmorgen op de Lan ge Hilleweg van een vier meter hoge ladder. Hij liep slechts een gekneusde hiel op, waarvoor men hem naar het Zuiderzickenhuis bracht. verloofde. Op ongeveer tweehonderd meter van het viaduct bij Maasland za gen ze in dikke mist plots vier lichten op zich afkomen. Dat bleken later twee vrachtauto's te zijn die een wedstrijd hielden- Het ging er om wie het eerst de lading had gehaald. Daarom zou ver dachte G. van S. in dikke mist en met grote snelheid zijn collega hebben wil len passeren op de tweebaaasweg. De getuigen zouden zijn verpletterd als M. niet resoluut het stuur naar rechts had getrokken en in de berm te recht was gekomen. De toekomstige mevrouw M-V. gaf een gil. De heer M. vertelde: „Het was een week voor mijn trouwen, mijn vrouw zei nog: wees voorzichtig, doe kalm aan, die vrachtwagen zat pal voor me, mijn auto was veertien dagen nieuw, ik was hels". De kantonrechter achtte de feiten bewezen, de heer S. werd ver oordeeld tot vijftig gulden boete of tien dagen hechtenis omdat hij op de ver keerde weghelft is gekomen. (Van een onzer verslaggevers) Aan de Hegelstraat in Rotterdam- Lombardijen wordt morgenmiddag de eerste paal geslagen voor twee flatge bouwen. De blokken komen in de zg. A wijk, die kan worden vergeleken met het MoXenlaan-kwartier in Hiüegersberg. De fiatgebouwen worden naar een ont werp van het architectenbureau W. J. Fiolet gebouwd door de N.V. Bouwmaat schappij G.B.M. De complexen krijgen elk achttien flats in drie woonlagen. On der de eerste woonlaag komen garage boxen; de bergruimten zijn eveneens op de begane grond geprojecteerd, flat; De drie ts zullen een woonkanw, slaapkamers, een keuken en een volle dig ingerichte badkamer bevatten. Ze zijn bestemd voor de verkoop. Onvoorziene omstandigheden voorbe houden hoopt de bouwer de flats medio volgend jaar op te leveren. SCHIEDAM. Geboren: Re na to R z v H. P. Klem en N Huigen; Wtliem A z. v L. Fu- lius en E F Bastian: Marina E dvÉ, N. Koster en E. G. Kluit: Renner S M z v B A. M. Iisujekx en T J Rietveld. Overleden: A P Vermeulen, 65 jr. weduwe van W. van der Linden. Op de Deltaweg in Vlaardingen werd woensdagmiddag de 12-jarige wielrijd- ster P. van der Does door een truck met oplegger aangereden. Het meisje liep een hersenschudding op en moest in het Algemeen Ziekenhuis worden opgeno men. Het meisje reed naast een vriendin netje toen de vrachtauto wilde passeren. De chauffeur, de 59-jarige A. M„ gaf signalen en moest verder rekening hou den met een hem tegemoet komende auto._ Toen hij bij het passeren van de meisjes een gil hoorde remde M. di- rekt, de wagen stond meteen stil. Het bleek -dat het slachtoffer voor het wiel van zijn oplegger lag, doch geluk kig nog niet overreden. De 59-jarige bouwvakarbeider F. Vre- denbergt uit de Leibnitzstraat in Schie dam werd woensdagmorgen in de Hoogstraat in Rotterdam plotseling on wel. Men vervoerde de man naar het Dijkzigtziekenhuis, waar hij bij aan komst bleek te zijn overleden. Koos de Kapper kwam te laat bij mr. Cos (Van een onzer verslaggevers) TAE insiders hebben zich woensdag verkeerdelijk verheugd- In de hal van -Cr het majestateiijke mairehuis aan de Lange Haven in Schiedam stond Koos de Kapper. Hij was ditmaal keurig opgepoetst, in verzorgde kledij en van een stralend overhemd voorzien. Het was duidelijk: Koos, de redenaar zou m de strijd gaan met mr. P. B. Cos, de bedachtzame. Dat was in vele maanden niet gebeurd en slechts de veteranen kregen tranen in de ogen bij de herinnering aan de vroeger zo fervente duels tussen voiksverdediger en de magistraat m het Schiedamse kantongerecht. Koos schoof keurig op tijd om kwart over tien met de tientallen het gebouw in. Voor de insiders werd deze zitting een warm vuurtje, want Koos bleef staan achterin de zaal. Zijn naam werd niet meer genoemd' en de Insiders gingen al vrezen dat Koos alleen maar kwam om als getuige zijn wetskenms op tc frissen. Zo heeft hij al eerder de kenners voor de gek gehouden. Toch geloofden de ware deskundigen niet aan deze wandaad want men zag toch wel dat Koos zich speciaal voor de zitting had gekleed. Toen deurwaarder P. C. van Duin de bescheiden opborg geloofden de laatste aanwezigen aan het noodlot. Koos echter zou Koos de Kapper niet zijn als hij niet rustigjes naar voren was gestapt. „Ilc kom voor B-", zei hij tegen de verbouwereerde mr. Cos. „Die heb ik niet" maar Koos lachte fijntjes. Hij laat zich niet opzij schuiven al^hü" een client moet verdedigen. J <us niJ een „Heeft u dan een machtiging?", probeerde mr. Cos nog formeel Ja - natuurlijk, dat had Koos. Hij xende de voorschriften toch. Zeker van zim zaak legde Koos de machtiging op tafel. De bril van mr. Cos gfeèd in de „nede richting en toen kwam er de lach van de sympathieke rechtsgeleerde achteraan. De insiders zagen dat mr. Cos alweer gewonnen haU ,,W:it staat hier? zei mr. Cos alsof hij zijn vonnis nog overwoei* er staat o maart en er staat dinsdag, het is nu woensdag en bovendien is het dertien maart, je moet beter lezen, je kent de wet toch?" Koos was ges Len ja. hij kende de wet. zovele lieden hebben van zijn woordenrijke verklaringen' genoten en misschien wel misschien niet geprofiteerd. t„r,m nh^i?S-ew-atilm. hem, do das Stil nam Koos het papiertje terug, daarna schoot hij bij de tweede stap luidkeels in de lach, in de deur- }ac^e nogmaals de sportieve lach van de nederlaag. Een heel oude vaste bezoeker van dit gebouw voegde er nog een stoot in de ribben aan toe, tegen het protocol m nep deze Schiedammer: „Deur dicht" en Kdos gehoorzaamde, hij is met bevreesd voor de rechterlijke macht houdt rekening met de listen van de kalender" adr Wle „Kregen we maar een paai glethnie dan spoelt de zaak tenminste - schoon". Dat is de verzuchting, die thans kan boren van iedereen, wie uitstaande heeft met de Rotterda reinigingsdienst. Want Botterdam is i twee en een halve maand Tntcs valid te voorschijn gekomen uit de gen sneeuw en ijs. aten wij vaststellen, dat het om de een of a re reden in de Rotterdamse schoon is in vergelijking met de stand in vele andere Nederlandse-' den. Dat een vreemdeling die vani: derland weinig anders weet dan-if dit land beroemd is om z'n heiderfi bij een bezoek aan Den Haag, Leidett i Amsterdam een heel wat heviger zal ondervinden dan ate hij de* stad komt bekijken. Wellicht bood l teraam meer mogelijkheden; wegen, waarin de .strijd tegen iïng beter kon worden gevoerd'ld. de nauwe kronkelstraatjes van de re steden. Heel weinig grachten. In den werden die grachten Immers- wel gedempt door het vnO. MAAR toch zal het. .ten minste maand duren, eer Rotterdam een normaal uiterlijk heeft. Niet der dan tienduizend kubieke meter1: zijn er tijdens de vorstperiode ovërj Rotterdamse straten uitgestort* tarnen met zont en chioorcaicinm wapen te vormen tegen gladheid, calcium en zout zijn zo langzame vanzelf verdwenen. Het zand nu worden opgeruimd. Het R.O.TJ is direct na het invallen van de met volle moed begonnen. Men toen de beschikking over de m honderdtallen sneeuwruimers, een tig schoonmaakleger. Maar de op het Rotterdamse stadsvuil zakte een pudding ineen: de sneeu vrijwilligers, merendeels nitgevrere bouwvakarbeiders, werden door eigen ploegbazen naar de bou geroepen en de R.O.T.E.B. zat zonder hulpkrachten. De mann vaste dienst van de R.O.T.E.B. heb een maand lang werkweken van tachtig uur in plaats vaa"4S De vuilnisophaaldienst kwam des ave tien uur klaar. Die mensen 1 „I_ het zo langzamerhand op te geven gens oververmoeidheid. Daarbij dat de pendelaars nit Noord-Brabant de vorstperiode geen overwerk kond maken, wast hun wachtte iedere" een langdurige busrit huiswaarts. Twee maanden heeft de in Rotterdam stilgestaan en het is geluk, dat de dooi langzaam verliep, dat men weinig moeilijkbeden had smeltwater. Tijdens de vorst is bovendien in geslaagd vele di kubieke meters sneeuw en ijs dag soms 1509 ton! af te ken. Ais men bedenkt dat elke sneeuw een kubieke meter water is gemakkelijk na te gaan, hoeveel te ellende Rotterdam bespaard is bleven. Putten, riolen en grotendeels ontdooid. De R-OjT. mannen stellen nn prijs op eea niet van een half uurtje, maar van gen achtereen, om de straten schoon spoelen. Bovendien is een gietre enige middel om slingerend en valt tenslotte uiteen in lijf te gaan. Dat „vervilt". slaat kaj rommel komt ten slotte In putten riolering terecht en daaruit alles gemakkelijk worden verwijd; Dan is er nog het vuil in boezems singels. Zo op het oog is het daar het laatste ijs een bende. Maar ia wé zen valt dat mee. Er is weinig drijvi vuil bij en de viezigheid, die straks het laatste ijs smelt, wegzinkt, wo: er straks wel uitgebaggerd. Rotte; staat voor de onmogelijke taak, grondige voorjaarsschoonmaak te ten verrichten zonder voldoende m< En velen van degenen, die nu beschik baar zijn, hebben in januari en febro- ari zeer zware en langdurige werktij den gemaakt. De R.O.T.E.B. hoopt, dai half april de zaak er beter voor zai staan. gietbu i gietregea end papier vezels. Al De chr. korfbalclub ODI, de oudste in ons land, gaat beginnen aan dé voorbereidingen voor de vieringen van. het 45-jarig bestaan. De Schiedam- mers beginnen vanaf volgende week woensdag een feestprogramma in. te studeren, Dinsdagavond houdt de Vereniging tot Bevordering van het Chr. Oa-- aerwijs in Schiedam een contact eenkomst m Musis Sacrum. Voor al ien die samenwerken in het groot verband van deze schoolvereniging^ Na een openingswoord van devoor*, zit ter mr. H, Snoep 2uileri personeels*? leden van de Prinses Marijke school r enkele buitenstaanders. nik oHci ui net 2®ï\ 'v'an de toneelwedstrijd van dé4 Schiedamse Gemeenschap Öpgevoerd^l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1