Lustriimmtvoering van Animo was groot succes Ds. en mevr. Zandbergen verlaten Vlaardingen Oud Kath. kerk gaat bouwen Onvergetelijk Judo Gala voor Van Gorsel «VfeïtejA 0P 11 APRIL EERSTE PAAL ZIEKENHUIS BOTTERDAM Voorbereidingen reeds volop aan de gang Vee-expositie bij Oogstfeesten? griffijn centrale verwarmingen ms Zaal van De Rank een handicap Wilton F. schenkt film kon. bezoek aan gemeente emeritaat Geliefd predikant m< ViaardLIngOQ Anton Geesink was scheidsrechter C. Lansbergen: Toneelaccommodatie voor zusterhuis Schiedam gaat geding voeren tegen aannemer jSTKayïaf» jröAtfst concert foneel opera M. Daleboul hoofd dr. Kuyperscliool Slot tuinbouwcursiis Medische dienst vandaag.... en morgen en dagelijks.... Vandaag. en maandag en dagelijks Levensvulling Verwarming TV.V, Machinefabriek tff'; Chr. A. pïn.rXrSZ DE ROTTERDAMMER pagina ZATERDAG 16 MAART 1963 VANAVOND speelt Dirk Jansz. Zwart op t$n orgel in de Simonstraatkerk (Srhie- kade) compositie» van o.a. Bach, Handel, Teleuiani» en Louis Vieme. 20.00 uur. Aan do „Avondmuziek" in de Statensingel. kerk werken mede: Jenny van de Merwe, topman, Cora Spelhrink, riool. Aad 1W kam, trompet, Jan Tij men Goldsehmeding pianov W. Kooy, orgel, J. J. de Vos, orgel! en de Chr. Jeugdzangvereniging „Blijdorp'' oAv. Leo van der Veer. Werken van Baeh, Buitehude, Chopin, Andriessen e.a. wor den uitgevoerd. Ook is er samenzang met koor en trompet. 20.00 uur. Feike Aam a's programma voor zijn orgel bespeling in de Wilhelminakerk omvat werken van Baeh, Kryzjanowski, Smart. Vierne, Jan Zwart en „\rees niet, o mijn aiele* van de concertgever. 20.00 uur. DINSDAG concerteren bij Rijken De Lange aan de Korte Lijnbaan Mimi Trühits en Henk Lagendaal. Zij «pelen werken voor vond bij de eerste lustrumuitv^ering twee piano'», o.a. van Back, Gurlitt, Mozart 'n Bank we' volkomen weggetlO- Schumann, Saint Saëns, oulenc en Mil! men. Dp voorbeeldige wijze heeft hand. 20.15 uur. "jAnimo zich gepresenteerd. Kwalita- Hst West Nederlands Symphomr-orkc*ttief en kwantitatief is Animo niet al- van dirigent Sam Swaap concerteert dinsdag 'een de sterke Kethelse vereniging VLAARDT VGE VHervormde Gemeente- S,rot® Kerk 10 ds P Zijlstra. H Doop. 17 9 én V4°ie"reli H.C. 43: Rehobothkerk en io.jo dhr J Hoogendam. 19 ds G Ca- zermer van Spijkenisse: Bethe'kerk 10 ds J var, Voort. 19 ds J dTensTf d%|, djVl)Vds sT vandenCBos* gaat Per 1 aPnl a-s- CGraaflaTd^van wSerdenfS"15 emedtaat; (Van een onzer verslaggevers) jdianenkiedij met veer op het hoofd ]7LKE twijfel dat de chr- gym$er- konden onder leiding van mej. E. „Animo" in Schiedam-Kethel nog|Hoegee het spits afbijten. Dat de- niet vowassen zou zijn is yrijdaga- den ze onverveerd in een spelianta-iw!!, J!L Sfïï» HF' koningin Ju- sie die ongedwongen werd uitge- -ac.rda® 13 september 1962 aan (Van een onzer verslaggevers) De directie van de scheepswerf Wilton Fijenoord in Schiedam zal maandag avond 25 maart aan het gemeentebe stuur van Schiedam een kleurenfilm voor de Kunstkring „Oeda" in Hoogvliet. Het programma voor dit concert, in de ge rei. kerk aan de Haifaweg omvat werken van Haydn, Bacil, Tartini, Honegger en Bartók. Adriënne de Smet van het Resi dentie-orkest is soliste in Bachs Vioolcon cert in E-dur. 20-00 uur. WOENSDAG speelt het R.Ph.O. o.l.v. Franz-Paul Decker in de Rivièrahal. De Concert ouverture van de Nederlandse com ponist Marius Flothnis, het Pianoconcert in D, K.V. 4»1 van Alozart en de Vierde Symfonie van Schumann worden uitgevoerd. Solist is Malcolm Frager. 20.15 uut. Op het orgel van.de Tidemankerk vertolkt Ah Ouwens woensdag composities van Ku- char, Vierne, Litaize, Lang]ais, Alain en Andrieasen. 20.00 uur. DONDERDAG treedt het Dekany Quartet op in De Lantaren aan de Gouvemestraat. Bela Dekany, Jacques Hartog, Erwin Schif- fer en György Schilfer spelen strijkkwartet ten van Haydn, Schubert en Bartók. 20.15 ntiT. In het Sehiedamse PassagetJieater concer- teert donderdag Het Brabants Orkest. On der leiding van Hein Jordans worden uit gevoerd: Tweede symfonie van Jan van Dgk, Derde Pianoconcert van Beethoven (met Hans Henkemans als solist). Achtste Symfonie („Onvoltooide") van Schubert en Till Eulenspiegel van Strauss. 20.00 unr. VRIJDAG bespeelt Frans Kuster het orgel van de Laurenskerk in de serie middag- pauxeconcerten. 12.45 nur. Het Chr. Kinder- en Meisjeskoor „De Zangvogeltjes", dirigent? mevrouw E. Tak- keboa-Huvers, voert vrijdag in „Lommer- Tijk" de kinderoperette „Het geheim van de Hofmaarschalk" op. 20.00 uur. ZATERDAG verzorgen de Rotterdamse zangeres Sinv Bastiaanse en begeleider Camelia van Limburg het zaterdagochtend- concert in De Lantaren. 11.30 uur. In de Kniperstraatkerk (bij Marconiplein) zijn zaterdagavond te beluisteren het „Mag. nifieat" van Bach en „Ein deutsrhes Re quiem" van Brahms. Uitvoerenden zyn: Geref. Gem. Koor „Com nu met Sang", Trees Oosterheerd, sopraan. Kees van Zuy- lekom, bariton, en Jaap Zwart, piano: het geheel onder leiding van Dirk Jansz. Zwart. 20.00 unr. MAANDAG 25 maart wordt een bijzondere ervaring geboden in Rotterdams Laurens- kerk. Dr. H. Bloemendaal, eerste voorzan ger van de NeA Israëlitische Hoofdsynagoge te Amsterdam, zal optreden met leden van bet Omroepkoor onder leiding van Anton Krelage. Jet Dubbeldam bespeelt het orgel. 20,15 uur. Een andere unieke gebeurtenis in deze kerk Is vastgesteld op vrijdag 29 maart. Van achter bet ijzeren gordijn komt dan Jiri Kopek, organist van de St. James te Praag, een hier te lande nog weinig be kende kunstenaar, wiens spelpeil van hoog niveau moet zijn. maar ook een van de beste Sctaie- damse clubs geworden. Het peil van het turnen is bij zonder gestegen, de entourage van het programma was gevarieerd en smaakvol. En handicap was wel dat de grote zaal van De Rank he laas niet geheel geschikt is. Nu is er geen betere zaal in Kethel, Ani mo gaf de uitvoeringen voorheen in de kerkzaal De Ark, maar een handicap was toch wel dat de toe schouwers het gebodene niet geheel konden volgen. Bovendien is de zaal en zeker het podium te laag zodat bijvoorbeeld brug en evenwichtsbalk voor het po dium moesten worden uitgevoerd. De ze tekortkomingen telden echter niet ten opzichte van de gezellige sfeer die kenmerkend is voor Animo.* De hartelijkheid en het voldane applaus betekenden goede stimulansen voor de gymnasten die daardoor tot de beste prestaties kwamen. Gestart werd met een vlaggengroet waarbij enkele leden met letters toonden dat „Animo heet u hartelijk welkom" de leus was. Het bondslied werd staande gezongen. Voorzitter Kees de Groot kon een overzicht geven van het vijfjarig be staan van Animo. De kleuters in Ln- VANAVOND geeft bet Nieuw Rotterdams Toneel in eigen bui» de première van Monte Doyle's thriller „Signpost to mur der" (Het sein staat op moord). Onder regie van Richard Flink werken hieraan mede: Lia Dorana, Pim Dikkers, Frans Kokshoom, John Lanting, Hans Polman en Adolf Rijkens. 20.15 uur. WOENSDAG brengt „Theater" voor het eerst in de Rotterdamse Schouwburg bet toneelspel van Jan Staal: „Verlos ons van de boze". Onder regie van FereL Sterneberg treden op: de 75-jarige actrice mevrouw Hetty Beck naast Mia Goossea, Marie Ha mel, Karen Hauer, Annie Langenaken, Anita Menist- Enny Mols-de Leeuwe, Carla de Raet, Elly RuimschoteL Bé Schenk, Nienke Sikkems, Emmy van Swoll en Petra Verbeek. 20.15 uur. DONDERDAG speelt de Nederlandse Co- medie in de Rotterdamse Schouwburg Goldoni's „De botteriken". Mary Dresseb hny», Mimi Boesnaeh, Petra Laseur, Hetty Verhoogt, Joan Remrnelts, Paul Carmner- mans, Henk Rigters, Allard van der Scheer, Dick Swidde en Hans Croiset realiseren het spel in de regie van de Engelsman Georges Vitaly. 20.15 uur. ZATERDAG verzorgt de Toneelgroep Studio in De Lantaren aan de Gouveme straat de Rotterdamse première van „Billy Liar" (De geboren leugenaar), een blijspel van Keith Waterhouse eu Willis Hall. De bezetting bestaat uit Henk van Ulsen, Nell Koppen, Wim van den Brink. Cocki Boon stra, Els Bouwman, Dore Smit, Letti Oost hoek en Ad van GesseL De regie heeft Peter Oosthoek. 20.15 uur. voerd. Dok een behendigheidsoefening voor jongens van 79 jaar onder leiding van de hee- H. van der Wal leverde vlotte tafereeltjes op waarbij de ve le aanwezigen spontaan lachten als de knapen tegen elkaar botsten. Ster ke indruk maakte de vrije oefening voor meisjes van 1013 jaar onder leiding van mej. Annie van der Hei den. Hiermee won Animo de eerste prijs bij de kringwedstrijden en de oefening bood niet alleen rytmisch maar ook in fantasievolle opbouw veel fraais. Slechts drie dames balanceerden op de evenwichtsbalk en helaas mislukten enkele stijlvolle demonstraties. Verras send is het grote aantal heren en hun prestaties op de hoogbrug. De even wichtsoefening voor meisjes van 7—9 jaar kreeg vlot gestalte. Hierna nam voormalig technisch hoofdleider Hans Voorbach, nu ere-Iid, met een tam-tam plaats op het po dium en op zijn roffels hebben de da mes een. sierlijke bewegingssehoiing van wel zeer levendige en moderne op zet uitgevoerd. De nieuwe technisch hoofdleider P. H. Kegel toonde dat zijn jongens van 1416 jasTr al een goede vaardigheid op het laagrek hebben. Na de pauze kwamen hoogrek, rit mische oefening, kastspringen, vrije oefening, brug ongelijk en lange mai aan bod. Een deel van de drumband en een deel van de jonge leden heeft vrijdagavond deelgenomen, het andere deel treedt vanavond op. Drumbandlei der L. de Gids liet enkele goede soli horen en met Hans Voorbach als fluit- tist toonden beiden de scholing van de CJV-Harmonie. Animo heeft voor van middag tevens een derde propaganda- uitvoering in De Rank ingelast. In zijn welkomstwoord beeft voorzit ter C. L. de Groot er op gewezen dat Animo met 59 leden naar een vereni ging met 300 leden is uitgegroeid. Hij weet dit .aan de perfecte medewerking van velen, speciaal van H. Voorbach. Hij verwelkomde speciaal de vete af gevaardigden Schiedam heeft gebracht, aanbieden. Deze film, vervaardigd door Cinetone, is onlangs 22 maal in zalen in Vlaar dingen, Rotterdam en Schiedam ver toond voor ongeveer tienduizend werk nemers, oud-werknemers en hun gezins- leden. Ir. B. Wilton zal maandagavond 25 maart deze documentaire aan het Sehie damse gemeentebestuur aanbieden in de kantine van Wilton Fijenoord boven de telefooncentrale aan de Vlaardingerdijk. De Sehiedamse gemeenteraad zal deze plechtigheid bijwonen. Ook het Comité Koninklijk Bezoek 1962 dat de feeste lijkheden voor 13 september organiseer de zal met enkele andere genodigden als de acteur Pieter G. Lutz, die het plein- spel ..Twintig eeuwen Schiedam" van de journalist Nic van Loopik regisseerde deze feestelijke bijeenkomst bijwonen. Er zullen dan tevens enkele andere films worden vertoond. De Sehiedamse gemeenteraad vergadert op maandag avond 25 maart. Verwacht wordt dat deze vergadering tot omstreeks negen uur zal duren en daarna gaan de on geveer honderd genodigden naar de werf Wilton Fijenoord. Stadsgehoorzaal: Toneelgroep „Studio1 met „Een geboren leugenaar" op feest avond ENCK, 20; Bethelkerk: Avond gebed, 19.30. MAASLAND: Trefpunt, Jaarfeest „Ko renbloemen" en „Edelweiss", 19.15. MAANDAG geeft De Nederlandse Opera in de Rotterdamse Schouwburg een voor- stelling van Wagners „Der {liegende Hol lander". Bernard Haitink, dirigent van het Concertgebouworkest, leidt de opvoering die is geënsceneerd door Georg Hartmann. 20.00 uur. DE Indo Gala die vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal te "Vlaardin gen ter gelegenheid van het tienja rig bestaan van de Sportschool Van Gorsel werd gehouden, is voor de man waar alles om begonnen was een onvergetelijke herinnering ge worden. De zaal was geheel gevnld, er waren vele bloemstukken en er was judo van de allerbeste klasse te sien. Niemand minder dan wereld kampioen Anton Geesink was naar Vlaardingen gekomen om als scheids rechter te fungeren bij uitstekende partijen. De namen van de matadoren Gé Ko ning, Wim Boersma, Heim Essink, Pe ter Snijders, Kees Jagtenberg en Ardy Beurtsen, die stuk voor stuk wat m de Europese judowereld te betekenen hebben, stonden er borg voor. Uit al les is duidelijk gebleken welke grote plaats de school van Van Gorsel bij de sportminnende Vlaardingers inneemt. Daarvan getuigde ook de Vlaarding- se wethouder van sportzaken T. de Brctyn in zijn huldigingstoespraak. Er waren nog meer sprekers zoals de heer J. Barendregt van de Shell-bednjfs- sekool waar Van Gorsel ook een aantal leerlingen onder zijn hoede heeft Woor den. van erkentelijkheid sprak eveneens da heer W. Boersma als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jiu Jit su en Judo-leraren en verzorger var het Nederlandse team. Namens de leerlingen werd een fraai beeld aangeboden en ook de Judoclub Vlaardingen liet niet verstek gaan. van Gorsel was door dit huldebetoon min of meer ontroerd. Het programma met als hoogtepunt de wedstrijd tussen de reeds genoemde Europese kampioenen en de Judociuo Vlaardingen was het aanzien alleszins waard, temeer daar de Vlaardingers zich maar niet zonder slag of stoot naar de mat lieten sturen. Er waren dan ook verschillende heup- of been worpen voor nodig om de voor de kampioenen gewenste winst te bewerk stelligen. Van Oosten (Vlaardingen) die tegen Snijders moest optomen was eenmaal plotseling van de dojo verdwenen. Het bleek dat de maag ietwat tegen de hardhandige behandeling van Snijders protesteerde. Later kwam hij terug om dee partij alsnog uit te vechten. Het was de vro lijke noot van een geslaagde avond, waarin ook het'verdere programma van prima gehalte was. Stadsgehoorzaal, Cabaret Tingel-Tan- gel, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer" Vlaardingen Smalle Havenstraat 11 voor red-, adm. en adv. tel. 6775 (b.g.g. uitsluitend voor redactionele aangele genheden 6619 Vlaardingen b.g.g. 's avonds 01080037). Klachten bezorging, Vlaardingen: C. Fictorie, Willem Beukelszstr. 72, tel. 3345, maand, tem, vrijdag 18.30—19.30 zaterd. 17.18. Apotheek: V. d. Corput, SchiecL weg. teL 3224. Belangrijke telefoonnummers, meid- post brand en ongevallen 4444. G.G.D. waarscb. 2541. Museum voor de Ned. Zeevisserij: „Het Reedershuys", Westhavenkade 45: werkdagen van 1012.30 en van 1416.30 (Beug-, haring- en trawlvisserij. Navi gatie, Reederskamer, Preciosa Diapro jectie. Gereedschappen, Verpakkingen). Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond gebed, 19.30. Jeugdhaven CJV. Jaarvergadering. 20. Musis Sacrum: HBS-ver. Onder Ons, Jubileumfeestavond, 20. De RankChr. gymver. Animo, Uit voering, 20. Irene: Rott, Sportver. Spangen, Con tactavond, 20. Irene: Aquarium vereniging „Tropica", Bijeenkomst 20. Dagblad „De Rotterdammer" Sehie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.g.g. teL 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangeiegenheden. Agentschap H. 1. Troost. Aleidastr. 23. teL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Klachtendienst van 18.30 tot 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290, Apotheek: Janssen, Zwammerdam- singel 41 Van Musschenbroekstraat. Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk", 9—17. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. De honderdjarige Oud-Katholieke Kerk in Schiedam krijgt eindelijk een opvol ger. Het kerkgebouw dat op de plaats staat van de vroegere schuilkerk aan de Dam m Schiedam en dat ten dienste staat Van de parochianen uit Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Overschie is reeds lang bouwvallig. Al geruime tijd houden de leden van deze Oud-Katholieke Kerk. acties voor de bouw van een nieuwe kerk. B. en W. van Schiedam stellen de gemeente raad nu voor een perceel grond aan de Mgr. Nolenslaan in Schiedam groot 2782 vierkante meter voor een bedrag van 83.460 beschikbaar te stellen voor de bouw van deze kerk. De kerk verdwijnt dus uit Oud-Schie- dam om een plaats te krijgen in Schie- dam-Nieuwland ten westen van de R.K. Ulo-school. De séctiè muziek fan 'dé Sehiedamse Gemeenschap heeft "afschéid genomen van voorzitter C. Lansbergen, die veel verdiensten heeft voor de Sehiedamse muziekwereld. De heer Lansbergen is naar Rotterdam verhuisd waar hij con cierge van de Gem. Bibliotheek is ge worden. Hij blijft voorzitter van de Gem. Sehiedamse harmonie „Crescendo". Tijdens de jaarvergadering van de sectie muziek is tot voorzitter gekozen de heer H. Jongman voorzitter van de CJV-Harmonie. De aftredende heer Dui- mel werd herkozen in het sectiebestuur. Tijdens deze vergadering zijn ook ver deeld de, volgens de nieuwe gemeente lijke subsidieregeling, voor 1962 toege kende subsidies. De waardering voor deze nieuwe, ruimere vorm van subsi diëring werd uitgesproken. Aan het slot werd uit verschillende toespraken duidelijk de grote waarde ring, die ex-voorzitter Lansbergen van alle kanten heeft verworven. Namens de sectie bood de heer K. J. Velthuizen hem een fruitmand aan. Op voorstel van de heer A. Dulmel werd daarop eenstemmig besloten de heer Lansber gen te benoemen tot ere-voorzitter van de sectie muziek. ?,hr van Zetten. 17 ds J Bouterse. H.C. Bhit^ st"'ïkka?el 9 en I0'3<' ds c H van fx i Gereformeerde Kerk: Oosterkerk 10 dr F L Bos. 17 dr M J Mulder: Em- ro„ 9 G Aalbersberg. ond. ,,De Zondebok Hebr 13:11-14. io.ao ds H J 11 ds H J Kouwenhoven: Pnië!- serk 9 en 10.30 ds Job Lever. IT dr F L Bos; Maranathakerk 10 ds H J Kouwen hoven. 17 ds H J Heynen. Christelijke én°rT!T1®r.K»rkd Kcrk Emmastraat ai.if n 5 d£ C, V*rhafre van Hilversum -„ S H Cockschool. Ph. de Goedestraat a"Stè 38 ds C Verhage. Gerefor- merrde. .^Gemeente: Kerk Westnieuwland en li ds L Huisman. Christ, Geref Gemeente: Zaai Dijksteel 6. 10 «n 17 „Dienst des Woords. SCHIEDAM: Herv. Gem.: Grote Kerk 10 ds Daai3?» ?teen en 17 ds C A Korevaar; Bethelkerk 10 dr L J Cazemier en 17 ds n "ïac ,er steen' Opstandingskerk 10 ds i €n 19 dr L J Cazemier; Vre- deskerlc 9 en 10.45 ds J G Jansen en 19 m TT K"k: Oosterkerk Vv r •- Mulder. Vlaardingen en 17 ds J ffawijn; Kethel De Ark 9,30 ds P R Eve- Sr4?Siaen U'30 ds P R E-veraars; Kantine SOF Burg Honnerlage Gretelaan 159: 10 ds Hogenhms. Rotterdam en 17 ds PR Everaars; De Goede Haven 10 ds J Cou- ïn^e? J7 -s H H°genkuis; Julianakerk /v ï,awijn en 17 ds J Couvée, Herv. (Geref) Evangelisatie: Irene 10 ds R Bart- lema. Sükkerveer en J7 Grote Kerk ds C K«*0rlV^' K,ott€rdam. Chr. Geref. twJ' leesdienst en 15 ds D Henstra. Delft. Oud-Kath Kerk: 10 H Mis. Bapt gem-: 19 Irene ds I Tessers. Ned Prot Bond: 10.30 ds A D Klaassen. Leger des Heltó: 1° heiligingsdienst, 13.45 openlucht- prediking Gerrit Verboonstraat en 19.30 verlossingssamenkomst olv brig X Wierin- ga en maj R Reitsma. Vrije Chr Geref Gem: 10 en IS ds I J Usselstein. Oud- 9 en 15.45 ds Grismght. -- Ger. Kerk (Vrijgemaakt): 934 en !6.30 ds C YOIl Evang Lutherse Gem: 10 ds J J F Hermann. Alkmaar. MAASSLUIS: Herv Gem: 10 dr 1, van Har- tingsyeWL 19 ds K M Vogel: „Zonnewcel- d* 19 dJ K M Vogel: Jeugdkerk 10 (Stir- 2 da' dhr B v d Stoep en (geb Gen ?n y,>'f,rl2) dhr Wdc Waard: Xinderkerk j0 (Cat.lok Gr Kerk) mevr De Haas Ueref.: Immanuelkerk 9.30 ds W A Krii- ger van Schiedam. 18.30 ds F J Duursema; l v 9 Ï0 ds E J Dvmrsema, 16.30 ds W A Krijger. Gerei Kerk (vrij- 8.30 en 14.30 ds A W Boxman rth? ïFi Geref Kerk 9.30 en 18.30 z. ?.5n€CI> van Vlaardingen- ïïed prot ds L vajl °s- Baptisten (Ha ven 21): 10 dhr A T Polderman van Den Haag en 20 evang C J W Faasen van SHe- drecht. Leger des Heils 10 heiUtóngs- dienst, 15.45 openluchtsamenkamst op de Markt en 19.30 verlossingssamenkomst olv kapt.e J Arissen. (Van een onzer redacteuren) Ds. H. Zandbergen, gerefor- b ju terse, h.c." 43? lueerd predikant te Vlaardingen, loV3S f ?a?°deneBoSs'.g3at PeC 1 aPfil a"S" met Ver" gezondheids- redenen nopen hem daartoe. De nestor van het gereformeerde Viaardingse predikantenteam zal zondagavond 7 april in de Oos terkerk van zijn gemeente af' scheid nemen. Na een periode van vakantie en buitenlandse familiebezoeken gaat hij zich ves tigen in Amsterdam-Zuid ,„P,'3na Jaar heeft ds. Zandbergen ™,J 'n vlaardingen gestaan, na daar- vOör de kerken van Dwingelo. Drachten en Stadskar tal te hebben gediend. Voor al aan de ucht jaren, (waaronder die van de oorlog) in deze laatste plaats be waren ds. en mevrouw Zandbergen mooie herinneringen en dit laat zich verstaan als men weet dat de stap naar Vlaardingen in de zomer van 1948 wel een heel moeilijke is geweest Maar nooit hebben zij ook maar één minuut spijt van die stap gehad. Al heel spoedig bleek dat ds. en mevrouw Zandbergen in Vlaardingen alleszins op hun plaats waren en in de loop der ja ren zijn hier banden gegroeid die nu slechts node verbroken worden. Tijdens zijn ambtsperiode is het zie lental van de kerk in Vlaardingen bijna verdubbeld. Zijn eigen wijk is merkwaar dig van samenstelling: zij heeft enerzijds de meeste behaarden en aan de andere kant tot voor kort ook het boogste aan tal catechisanten. Wat die laatsten betreft: ds. Zandber gen is een vriend van de jeugd. Geruime tijd was hij voorzitter van het Geref. Jeugdverband en de vernieuwing die zich de laatste jaren in het kerkelijk jeugdwerk heeft doorgezet heeft hij met belangstelling gevolgd. „Het gehalte van ae jeugd is niets minderdan vroeger, al leen uit zij zich anders", meent de pre dikant. In het pastorale werk heeft rijn vrouw hem door de jaren heen dagelijks bij gestaan. Het werk In de wijk deden zij eigenlijk samen en zo gebeurt het tot vandaag toe. Mevrouw G. R. Zand bergen-van Dijk, die ook op verenighizs- en organisatiegebied veel werk verzet te, te „dominese" In hart en nieren. (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Vlaar dingen heeft de heer M. Dalebout be noemd tot hoofd van de Dr. A. Kuyiper- school. Hij komt tz.t. in jde plaats van het huidige hoofd, de heer B. F. J. Bril man, die hoofd van de Prof. mr. P. S, Gerbrandyschool wordt zodra het schoolgebouw dat aan de prof. Telders- straat in Zuidbuurt in aanbouw is, in ge bruik genomen zal kunnen woiden. (Van een onzer verslaggevers) MAAR WIJ VERNEMEN zal de J-eerste paal voor de bouw van het gemeenteziekenhuis in Schie- da£n^aaa»d(ï Nassaulaan, voor het huidige ziekenhuis op donderdag 11 april geslagen worden. De Sehiedamse aannemer Kuypers N.V. uit Schiedam heeft vrijdag de bouwkeet geplaatst. De verbin ding van Burgemeester Knappert- laan met ed vroegere Nassaulaan zal nu worden afgesloten. Dit ziekenhuis zal over vier jaar voltooid zijn. Het wordt gemaakt naar een ontwerp van de architect G. Westerhont uit Den Haag. De kosten zullen zeker twaalf miijoeAi gulden bedragen, er wordt gedacht aan ruimte voor 311 bedden en In de inhoud van ziekenhuis, zuster huis en opleidingsschool zal 74112 kubieke meter bedragen. Het ge bouw krijgt vier verdiepingen. jeugdige leeftijd nog niet in de oplei ding hiervoor kunnen worden opgeno men. Via deze vooropleiding worden zij echter toch voor de verpleging be houden. Het ligt in het voornemen voor deze cursus een houten leslokaal te plaatsen. De totale kosten aan schaffing, plaatsing, afwerking en in- nchtmg zullen 27.500.— bedragen zij ziet haar werk ln de gemeente als een rijke levensvulling. Het mag dan ook gezegd worden aat Vlaardingen het met ds. en me-S vrouw Zandbergen „getroffen heeft en'; dat gevoelen is er wederkerig. De pre-f diking van ds. Zandbergen is nog al- tijd boeiend en bezielend en raakt 'i steeds de kern van de evangelische,; boodschap; ongetwijfeld is het daar- aan te danken dat het kerkbezoek in - ae diensten waarin hij voorging a&P peil gebleven is. Reeds geruime tijd is hij de oudste dienstdoende predikant van de kerkend m de Classis Schiedam. Jarenlang heeft":, hij in deze kerken de classikaie kerkvi-.? sitatie verricht, naast zijn arbeid als der? putaat voor de geestelijke verzorging van zeevarenden, schippers en voor de"" zending onder Chinezen en Oosterlingen. Met veel waardering spreken ds. en i. mevrouw Zandbergen over de voortref- - felijke verstandhouding die in Vlaardin-sl gen steeds met de collega's-predikanten en hun dames heeft bestaan. Met deze gelukkige omstandigheid kan de gemee te alleen maar welvaren. Ds. Zandbergen en rijn vrouw zijn nor jong van hart, vol levenslust eB.„,-aat|p niet minder belangrijk is.„ rij besdtik^l ken over een behoorlijke doste gezond*! humor - .-«■ Op de eindles van de Maaslandse Tuinbouwcursus te Maasland werd aan twaalf cursisten het diploma uitgereikt. De cursisten werden toegesproken door de heer Blom van het proefstation en door de voorzitter van de CBTB de heer Jac v d Wel. De leraren de heren Meijers, Van der Weijden en Schoppers werd dank ge bracht voor het gegeven onderwijs en kregen van de cursisten een blijvend aandenken. Overigens vragen B. en W. van Schiedam aan de gemeenteraad een krediet van ƒ51075 voor het treffen van diverse voorzieningen aan het hui dige gemeenteziekenhuis aan de Nas saulaan. Eén der ketels van de centrale ver- warminsinstaüatie in het Gemeente ziekenhuis is dezer dagen plotseling uitgevallen. Bij onderzoek is gebleken, dat deze ketel, die 20 jaar oud is, door materiaalslijtags in zodanige staat ver keert, dat vervanging noodzakelijk Is. Met de vernieuwing van deze ketel zal een bedrag van ƒ9.000.— gemeoid zijn. Verder is de wens geuit de accom modatie van het zusterhuis meer in overeenstemming te brengen met de eisen, die daaraan tegenwoordig wor den gesteld. In dit verband wordt ge dacht aan het maken van een toneelge legenheid. De kosten hiervan zullen 14.575,— bedragen. B. en W. teke nen hierbij nog aan, dat het zuster huis, ook na voltooiing van de nieuw bouw, zijn bestemming behoudt Voorts moet een voorziening wor den getroffen voor de huisvesting van de aspiranten-cursus, die tot nu toe gegeven werd in een verpleegpa- viljoen, dat echter als verpleegruimte niet kan worden gemist. Aan deze cur sus nemen meisjes deel die belang stelling hebben voor het beroep van verpleegster, doch op grond van him (Van een onzer verslaggevers) en w. .van Schiedam stellen de raad voor een geding te voeren te- SK. aannendngsbedrijf Ooster- *e Rotteróam. Pant van geschil is wie de meerkosten-bij het °P*l°gea /f a bouwgronden bij Kethel betalen, de aannemingscombi- nafae of dejgemeente Schiedam. in aprü 1962 is overeengekomen dat rL^ma '?°r 2-600.000 de terreinen zou opspuiten. De uitvoering is ech- idf Jertraagd,en bet ziet er naar miinen S"f?stelde opleveringster- P1 ^tpnen worden gehand haafd. Aangezien de terreinen voor de woningbouw nodig zijn, heeft de fpSlttf °Pdracht gegeven voor een t va" de °P te spuiten terrei nen het zand m den droge, door mid- del van vrachtwagens, aan te voeren. 333 echter aanmerkelijk kost- gemeente is van mening dat de meerprijs een gevolg is van en dawr"1611^?1 overeenkomst dat dl® schade dus door de aan nemer moet worden gedragen. De aaxuiemer daarentegen ziet de leve- "nSjan droog zand als iets dat bui- w contract is gelegen I)E 46-jarige Rotterdamse coisti teur Nico van Jole is vin' it het perpetuum mobile, dat irij me.„. te hebben uitgevonden, te schtaikéhll aan president Soekarno van Indime-M sie. Althans wanneer de Nederlaitó-S se wetenschappelijke wereld weigeren iljn werk te erkennen. ÏDfr; heer Van. Jde is tot „dit bests v ec komen nit tcieursteUing over' de 'te-è;?? levisie-uitzending Jindersdenken- ;l den» van dinsdag jC^e ^S f hem een verdraaid beeld gaf: hem en van zijn. constrBeöet-B#^^» De werktekening en de brief voo^ het Indones'sche staatshoofd i UggeaÊ* al klaar. Daarbij is een verzoekt: in-'9 gesloten de verhandeling voor te leg4-(1 gen aan een Indonesische stadig'*' commissie. Voor de brief echter -de", dear uit gaat, wil de constrncteac-i nog een keer proberen erfcenning? - yoor zijn vinding te krijgen bH de Leitee universiteit. Veel hoop héeftY hij daar overigens niet op: „AT.yHf tevergeefs getracht- belangstelling te kweken vaor imijK project», zei hij. De heer Van jMte). kwam met de Indonesiërs in contact' do°r een artikel óver een dom* hew:' Uitgevonden automatisch verkeersbord j in de Belgische „Gazet van Antwer* Pen De Indonesiërs, die wel wat te Van Jole's perpetuum mobile scte-'j nen te zien, stelden de Rotteréaai- <1 ner voor de verhandeling en de nÖ»!4I crofums van <ie werktekeningen naar Soekarno op te staren, i aan de hebb» wnmne5r wordea voorgelegd, hebben B. en W. voorgesteld een ge ding voor arbiters te voeren VEILING DE IKER. 2 50- 147. ^of Bn '37- 134—-1S5, komk, A 1(H, De burgemeester van Schiedam mr J. W. Peek zal maandagochtend 25 maart om half elf ia de historische Koopmansbeurs aan de Lange Haven in Schiedam de opening verrichten de „Beroepententoonstelling Deze expositie wordt gehouden voor leerlingen van de scholen in het Water weggebied. De directie van de arbeids voorziening heeft deze beroepententoon stelling voor het Gewestelijk Arbcidsbu reau Noord beschikbaar gesteld. (Van een onzer verslaggevers) "DEEDS zijn volop de voorberei- H dingen aan de gang voor dei Westlandse Oogstfeesten, die van za-j terdag 31 augustus (met de oogst-' stoet) doren tot en met zaterdag 6 september. Het is nog wel wati vroeg, maar er is al efcig nieuws over I dit traditionele evenement. Steeds worden weer nieuwe onderdelen be-j dacht. Zo zal er dit jaar misschien j een veetentoonstelling aan worden verbonden. De volgende details kun nen worden gemeld; i Eind februari hebben twee be stuursleden van de Broederschap van de Blauwe Druif een bezoek gebracht aan de Westfrlese Flora in het Noordholiandse plaatsje Bovenkars- pel. Het is gebruikelijk dat op deze jaarlijkse bloemenexpositie ook een tentoonstelling van geselecteerd rund vee ivüidt gehouden. De bestuursleden van de broeder-1 De show wordt dus dit jaar nog gro- schap. vergezeld van enkele veeex-! ter opgezet. perts uit Zuid-Holland, hebben met de Er zijn op het ogeblik besorekin- orgamsatoren uit Bovenkarspel ge-' - '- 1 sproken over de vraag of het moge lijk is om ook op d Westlandse oogst feesten een dergelijke veetentoonstel ling te houden. De besprekingen had den een interessant en vlot karakter en de verwachting bestaat dat op dc komende ooiis(festiviteiten in de Euro pese tuin de veetentoonstelling voor net eerst zal worden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dat niet al leen koeien vorden tentoongesteld, maar ook varkens en paarden. Het vee kan worden bezichtigd bij de en fruitveiling; gen gaande tussen de besturen van de Broederschap van de Blauwe Druif en het Westlands Mannenkoor. Het broederschapsbestuur zou het op prijs stelen als het mannenkoor ook dit jaar medewerking verleent aan het oogsfeest. .Bovendien zou het be stuur van de Broederschap graag wil len dat het Westlands teenagerkoor, dat vorig jaar zo'n succes oogstte, ook dit jaar op de oogstfeesten op treedt. Afgelopen week is het bestuur van Naaldwijkse groente- in de open Uu-ht. In de open nicht, overdekte ru.fnte van veiling zal tirie:: feesten wnrdi traditior.cl: grote Ue'v n,,.a want de totale de Naaldwijkse komende oogst- eerd voor de één van de act oogstfeest. de broederschap in vergadering bij een geweest en zijn de eerste bespre kingen gevoerd over het „zoeken" naar een druivenprinses en twee hof dames voor het oogstfeest 1963. 9 Op een onlangs gehouden vergade ring in hotel Holland in Naaldwijk heeft het bestuur van de Broeder schap van de Blauwe Druif besprekin gen gevoerd met afgevaardigden van de besturen van de Westlandse veilin gen. Op de vergadering, die werd ge presideerd door burgemeester D. van Heijst van Naaldwijk, beschermheer van de broederschap, is gesproken over de medewerking van de veilin gen aan het oogstfeest (dit geldt, zo als bekend, hoofdzakelijk de samen stelling van de oogststoet), Het bestuur van de Waterlngse vei ling deelde op de vergadering mede dat de veiling wél medewerking zal verlenen aan het komende oogstfeest. Zoals bekend voelden de leden van de Wateringse veiling op een in de cember gehouden vergadering niet zo veel voor het verlenen van medewer king aan de oogstfestiviteiten, omdat men die „een Naaldwijkse zaak" vond. Over enkele weken zal een folder worden uitgegeven, waarin het pro gramma voor de komende oogstfees- ten in grote lijnen staat vermeld. B. en W!" 'wfllen*zo^sooedte move 1 Nico van Jole veel voor lijk over dit geschil uitsluitsel Aan* liikheM voeJt» bil de moge- gtóen een pafagraaf te hTt conteac? V3D TOliÜck sfmK* bepaalt dat geschillen niet aan de list", zegt hij, om dat te on derstrepen zet de Rotterdammer om- standig uiteen wat hij al niet gepro beerd heeft om Nederland de pri meur van zijn perpetuum mobile te gunnen„Onmiddellijk na mijn con tact met de Indonesiërs schreef ik een brief aian prof. De Qnay waarin ut hem over mijn plannen vertelde. rt-rf/h f VT.S, de minister-presi- dent het ministerie van O., K. en Wi nog eens op mijn vinding te wijzen. Een paar dagen later kreeg Ik een nnef terug door prof. De Quar persoonlijk ondertekend waarin stond, dat „mijn verzoek om erken- ning van betekenis van verhandelink door de wetenschap" was ontvangen! Maar drie weken later kreeg Ik van f*.e? een briefje waarin stond, dat er geen aanleiding was de verhandeling ter kennis van een of meer instellingen van wetenschappe lijk onderwijs te brengen." f Nico van Jole is door dat alles diep teleurgesteld. „Wanneer men in Lel den ook zo zal reageren blijft er mij maar een mogelijkheid: Indonesië! Maar denk er om, ik ben tionalJst...." eu sso. on loao—ïiïo nm. reldertT t Advertentie) MERCURTUS STRAAT 41 TELEF. 2163 - VLAARDINGEN AANLEG - ONDERHOUD OMBOUW TOT OLXE8TOOK een na- c-hiüS."*1* vor.te i«er de VNFG in bchiedam op Koninginnedag een wed- K-i3 .:«?aa^elSenen b«wden- Toen heb- ben vljfüg kinderen op de trottoirs van <le Mgr. Nolenslaan deelgenomen. Nu verwachten de organisatoren meer dan die zich reeds nu kunnen melden. Schledamseweg SS. tel.: Z374.~ Schiedam: Hoatlroyxen, D. Elaman, Haven 40, t«l« tÏ?" Verlrekundlze: mej. J. y, v, d. Vmol w..C?tssiraa,t. S3W. IWaailaad: H. J. v d. TServ «traat 4. tel.: 01899-2039. Bt!W* vmn. vnlhllll en Maasland: c. v. Mm:, Kethelweg, Vlaardingen, tel.:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1