Beatrixpark ontwaakt uit zijn winterslaap nu Centrale bibliotheek voor lagere scholen Schenkingen aan museum en gemeentearchief AGENDA Zaak bouwt nog steeds maar niet f^OTTEÖDAM WERTO0R Schiedams groen ligt er blakend bij gereed Industriegrond ligt al vijf jaar Brand in pakhuis; keet uitgebrand In heemtuin komen eerste plantjes boven Zware straffen voor zes inbrekers SVC-teams met de volle buit NOAD wint van USV Waardevolle aanwinsten Burgerlijke stand B en W: besluit nu intrekken m jjgj Diefstallenserie B* H Pijpfiffars/ Ö.ï.-msiiisisrs Electrisch lassers l!ssfr0 pijpfitfers fehisje-takwerkers Oensir.-baifaerkers Montagewerkers DE ROTTERDAMMER DINSDAG 19 MAART 19& GRAND RAPIDS GEROERD PLEIiNSPEL BYZANTINÏSME Heemtuin SLAGERIJ BROEK vandaag en morgen.... en dagelijks.... Korte termijn Geen uitstel MONTAGE versnelde opleiding tot pijpfitter pagina 4 0 In het hoofdbureau van politie ver blijft een J 7-jarige Vlaardingse jonge man die in februari in de Boerhea- velaan in Schiedam een bromfiets heeft gestolen. 0 Tijdens een controls op overtredin gen van de maximum snelheid heeft de Schiedamse politie zondag cp cl» Rotterdamsedijk tweeëndertig auto mobilisten aangehouden die harder reden dan 80 km. per uur. Ook drie bromfietsers behoorden tot de snel heidsrijders. Zaterdagavond houdt de Christelij- ka Padvinders Groep ,,De Schakel" groep 8 van de NPV in Schiedam een feestavond in gebouw Irene. De CJY-Prema viert vrijdag het jaarfeest. In De Hank te Kethel wordt opgevoerd het toneelspel „Tot weder- dienst bereid"*. Het R.K, Toneelgezelschap „Brede- rode" zal "woensdagavond in Musis Sacrum in het kader van de toneel wedstrijd van de Schiedams© Gemeen schap opvoeren „De Tuinsehuur"* van Graham Greene. Vorig jaar heeft Bre- derode de eerst* prijs gewonnen in de ze jaarlijkse wedstrijden en overigens behoort Brederode steeds tot de bes ten. "Voor d« NCVB-Schtedam-Cerr.ru m ia! de heer M. Vlasblom uit Mon ster, vrijdag-a vorid in het Gereformeerd Jeugdhuis spreken over „Christelijk Onderwijs, nu! C D« Schtedamse politie heeft bekeu ringen uitgereikt aan beheerders van auto'» die hun voertuigen op het trot toir parkeren. In de auto van de heer K. R. T. In de Prins Bernhardlaan in Schiedam hebben vannacht onbekenden de con tactdraden verbroken. Vermoedelijk hebben ze de auto willen stelen, maar het stuur stond op slot. Uit ht't dash boardkastje zijn enkeie voorwerpen weggenomen. Van de losarbeider G. W. J. de B. uit Rotterdam is een portefeuille in houdende 40.weggenomen bij de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam. Daar is hij de portefeuille op maart kwijtgeraakt. Nu is het voorwerp met een steen als inhoud teruggevonden bij de distilleerderij De Kuyper narist de Végia. Mogelijk dat de dief de por tefeuille van de Vógla naar hot ter rein van De Kuyper heeft gegooid. De musicus P. B. B. heeft aangifte gedaan van diefstal van een étui "met autopapieren uit de auto die hij in de dr. Zamenhofstraat in Schiedam had geparkeerd. (Van een onzer verslaggevers 1 Met twee nevelstralen moest de Rot terdamse brandweer gistermiddag om streeks half vier een brandje in een op slagplaats van levensmiddelen aan de v. d. Werffstraat blussen. Het vuur richt te voor tienduizend gulden schade aan (verpakkingsmateriaal en houtwerk). De opslagplaats wordt gebruikt door de N.V. D. Ven. Over de oorzaak van de brand tast men in het duister. Uitgerukt waren de eenheid 132, de G7 en de eenheid 131. Brandmeester H. C. J. van Betuw had de leiding. Vanmorgen vroeg om vijf uur moest de bemanning van de G4 en de eenheid 511 uit bed voor een in brand staandér keetwagen aan de' C.D. Tuinen- burgstraat. De brandweerlieden zagen geen kans meer het vuur een halt toe te roepen. Ben woordvoerder van de firma Van Guis, een aannemersbedrijf, schatte de schade op vijfduizend gulden. De brand ontstond doordat een kachel om viel. ^CHIEdamS groengordel ligt er blakend bij. Fauna en flora genieten al van het komende voorjaar. Toch zijn de velden en wegen nog moeilijk begaanbaar. Op sommige plaatsen, zijn de weilanden vanwege de water overvloed nog drassige moeras sen. Het is ook niet gewenst zwarte zwanen, vogels die oorspronlTe? op de Westfrankelandsedijk te UiK «.Australië thuishoren. J He., is ook het geval met de eenden. Beneluxweg. Eindelijk zijn de pijpen voor het spuiten van zand naar de pol ders rond Kethel aan elkaar bevestigd. Die pijpen hebben maandenlang los op de wegen gelegen. De vijvers van het Prinses Beatrix park zijn verlaten vlakten. Niet te zien is of de visstand nu werkelijk de klap pen heeft gehad die al te bevreesde lieden steeds maar zagen aankomen, We zullen het maar houden op de me ning van de deskundigen die zeggen dat het mee valt. In de diepe vijvers van Prinses Beatrixpark is de vis in leven gebleven. Nu vorst en sneeuw verdwenen zijn hebben, de weiden en beplantingen zich alweer hersteld. Het gras is geel maar het groen gloeit al door de deklaag heen. De vele eendvogels in de parken zien er prachtig uit. Ze hebben de winter goed doorstaan. Dat tonen de komen in de buurt van de scheepswerf De Jong bij de Wilhelminahaven, want daar hebben de intensieve landtrans porten de wegen kapot gemaakt en bovendien tot modderpoelen gedegradeerd. Overigens heeft* de groengordel nog geen last van overmatig be zoek. In de parken lopen eenzame wandelaars die doldriftig begroet worden door honderden hongerige en daarom dravende eendvogels. In het Volkstuinencomplex Vijfsïuïzen is nog weinig Je bemerken van activiteit. De blijvende tuinders zijn er nog niet en de verdwijnende tuinders hebben slechts zeer ten dele hun Huisjes gesloopt. Mogelijk dat zij wachten totdat de overheid de tuinhuisjes weg zet maar 'het is niet duidelijk dat dit gebeuren zal. Er is namelijk nog maar weinig ac tiviteit voor de Beneluxtunnel en de T/AJV tijd tot tijd tot onze schande met weinig regelmaat brengt de post ons de brief met het stempel van Grand Rapids. Dat is de stem van Adrie Velthoene de collega die vroe ger de Schiedamse editie van De Rot terdammer verzorgde. Het doet ons steeds weer genoegen te lezen met hoeveel waardering hij over de kwali teit van de huidige, zijn vroegere krant spreekt. Vanuit het verre land schreef hij enthousiast dat een keur van de cursieve stukken uit deze rubriek in boekvorm dienen' te verschijnen. Dat is heel vriendelijk gezegd van onze vriend-collega en wereldreiziger. We geloven dat hij niet spreekt uit loutere bedoeling vriendelijk te zijn omdat hij in Amerika de zaken anders zal bezien dan wij. Hij kan daar heel wat zien en lezen. Dat doet hij ook want hij stu deer t voor predikant aan het Calvin College en zijn jonge vrouw is zelfs hoofd van een school. IJ ET is een genoegen te kunnen lezen wat hij vindt van Nederlandse situaties. De verslagen van de begra fenis eau H.M. Wilhelmi-na hebben de emigrant diep geroerd. Hij leest ook bladen uit Schiedam maar de afstand is er al want hij geeft te kennen dat veel van Schiedam hem niet raakt hoewel hij hier toch intens met het ge beuren heeft meegeleefd. Voor onze krant schrijft hij niet veel meer want deze geëmigreerde werkstudent moet werken voor de kost en daarna stude ren. Bovendien geeft hij te kennen dat een beloning in Nederlandse guldens altijd karig zal zijn omdat de dollar zoveel waarde heeft. fjNZE ex-Schiedamse verslaggever is naar onze mening een knappe vent. Hij geeft bijvoorbeeld, ook Franse les op een school in Michigan. Deze goede vriend baant zich dus wel een weg in het land van de onbegrensde mogelijkheden aan de overzijde van de oceaan. Dat zijn belangstelling voor onze krant, voor de hem zo vertrouw de Schiedamse editie, ten dele voor Schiedam en voor enkele Schiedam mers is gebleven verheugt ons dan ook. Via deze rubriek brengen wij graag zijn. wens over allen to groeten waarmee hij voor deze editie de goede contacten heeft gehad. Adrie Velthoen die maar de knop rond hoeft te draaien om series televisieprogram ma's te zien constateert vanuit dat verwende Amerika dat het pleinspel bij het bezoek van H.M. vorig jaar grote kwaliteiten heeft. Hij spreekt nu wat verlaat zijn omvangrijke lof uit en dat doet ons als Schiedammers heel goed. FIIT mededelingen en verslagen is hem duidelijk geworden dat de persoonlijkheid van koningin Juliana op alle Schiedammers grote indruk heeft gemaakt. Hij constateert dat het Byzantinisme (een al te onderdanige vormelijkheid) heeft plaats gemaakt voor vorstelijke menselijke waardig heid en sympathieke belangstelling. Zo en passant vermeldt hij dat hij ook toneelvoorstellingen van de beste ge zelschappen met o.a. Hamlet bezoekt. Hij heeft in de laatste jaren dus al een rijke ervaring opgedaan. Dat daar naast (desondanks?) zijn belangstel ling voor Schiedam blijftbestaan schat ten wij zeer hoog. Mocht hij ais predikant in de komende jaren Schie dam bezoeken als vakantieganger denken we) dan hopen we hem toch ook als gast op een kansel te zien staan. Behalve de gewone wilde eenden en de daaruit gekweekte witte kwakers val len er op de kinderboerderij mooie soor ten te bewonderen. De smienten, die in. de volksmond fluiteendjes worden genoemd, doen hun naam eer aan. Tus sen het gesnater van de andere een den. het hoge gepiep van de zwarte zwanen en het gezellige keelgeschraap van de Chinese knobbelganzen, doen zij bun fluittoontjes hoog uitkomen. Het is waar dat in mei veel vogels een ei leggen, de ouders van die eieren hebben in het najaar hun jawoord al aan elkaar gegeven. Dat geldt tenmin ste voor de eenden. De smientenpaar tjes zijn elkaar nu druk het hof aan het maken. Zes zwarte zwanen hebben zich opgedeeld in drie maal twee. Het is opmerkelijk boe dicht de paren bij elkaar blijven. Bij de bergeenden is dat nog niet zo duidelijk te zien. Deze zwart met wit en melkchocolade bruin getekende een den (volgens sommige deskundigen eigenlijk ganzen) vertonen nog hele maal geen baltsneigingen. Het onder scheid tussen de geslachten is echter weer gemakkelijk te zien. Het manne tje heeft een flinke rode knobbel op de snayel. Bij vliegende bergeenden (ze broeden in Nederland in de duinen in verlaten konijnenholen) is het een weet je. Het vrouwtje vliegt altijd voorop. De bergeenden van de kinderboerderij vliegen niet (ze zijn geleewiekt) maar broeden weL De konijnenholen worden dan vervangen door rioolpijpen. Het in de 2omer zo verborgen en daarom wat geïsoleerde plekje van de heemtuin langs Rijksweg 20 bij het be gin van Prinses Beatrixpark is nu nog een moeras. De bodem golft onder de zeldzame voeten. Slechts twee ver liefde zwanen dansen over de stille vij vers. Op de veengrond groeien toch al de vele planten hoewel men het scherpe oog van de kenner behoeft om de soorten nu te kunnen onderscheiden. Het klein hoefblad steekt de knoppen al boven de grond. Het is een van de vroege voorjaarsplantjes. Na enige tijd ziet men dat hei klein hoefblad familie is van de paardenbloem en het made liefje. Wie een polletje thuis kweekt kan er lang pleizier van hebben. Dat polletje dient niet uit de heemtuin ge- Advertentie) VAN HOGEN DORPLAAN 71 5 TEL. 4636 - VLAARDINGEN haald te worden want deze tuin dient als een der beste van Nederland de trots van Schiedam te blijven. In deze heemtuin groeien de planten nu al voorspoedig omdat de bomen nog kaal zijn. De plantjes laag bij de grond krijgen dus nog al het licht. Men kan er dan ook nu veel ontdekken. De wilde aardbei bloeit er ook, al lijkt de plant op het eerste gezicht op de braam. Penningkruid en hondsdraf ziet men er. dan de bekende brandnetel naast planten die in de duinen of de bossen voorkomen. Hoekjes van deze heemtuin lijken op de moerasgronden die vierduizend jaar geleden ons land hebben moeten bedekt. In Schiedam wordt zo een stokje autochtone natuur bewaard. Uit de gemeenschappelijke tuin bij de Schaperlaan in Schiedam zijn 14 heesters gestolen. Van mevrouw C. M. A.-P. is in de Antonie Muistraat te Schiedam een fiets ontvreemd. 41 De scholier R. van M. te Schiedam heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn rijwiel. Van de 14-jarige H. A. J. is in de Alberdingk Tijmstraat te Schiedam een rijwiel gestolen. Het meisje J. L. M. B. is op de Lange Haven haar fiets kwijtgeraakt. De vlechter A. S. uit Vlaardingen is op de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam zijn bromfiets kwijtgeraakt. Van de fabrikant J. L. v. d. H. is in de Overschiesestraat een autoradio gestolen uit zijn auto die niet afgeslo ten was. (Van onze rechtbankverslaggever) Zes jeugdige Rotterdamse inbrekers werden dinsdagmöigen door de recht bank in de Maasstad tot gevoelige ge vangenisstraffen venoordeeld. Het zestal had tientallen kraken gezet. De recht bank ging dus mee met de nieuwe crimi nele politiek, die het Rotterdamse parket ten aanzien van inbrekers gaat voeren. De 34-jarige losse werkman C. N. kreeg twee jaar en negen maanden gevangenis straf. De officier had drie jaar tegen hem geëist. De twin J. van der man A. C, een half jaar. Tegen hen was twee jaar geëist. De 28-jarige los werkman C. S. kreeg conform de eis 21 maanden en de 26-ja- rige machinist J. L. eveneens conform twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Tenslotte kreeg dte twin tigjarige los werkman A. N. een jaar cel. De officier had tegen ham zestien maan den jeugdgevangenisstraf gevorderd. De beide eerste teams van de Schiedamse Volleybal Club haalden in de afgelopen week de volle buit binnen. Dames klopte het Vlaarding.se Shell met 30 na vooral in de beide eerste sets goed Volleybal. In de derde set speelden de Schiedamse meisjes wat te makkelijk, doch kwamen toch niet in gevaar. Setstanden 153, 156 1512. Heren I-versloeg het sterke D.R.L.l eveneens met 30. In alle drie de sets kwamen de S.V.C.-heren achter te staan en in de derde set werd-op een gegeven moment zelfs een 210 ach terstand ingelopen. De Schiedammers drukten echter steeds op tijd keurig door, al scheelde het in de derde set maar weinig of ze waren te laat ge weest. Setstanden 1512, 15—12, 16—14. De lagere teams deden het minder goed. Heren 2 kreeg met 30 klop van Spivo terwijl Heren 3 door omstandig- doende 2 kostbare punten verspeelde. Dames 2 en 3 wareen deze week vrij. heden niet opkwam (onvolledig) en zo- De vrijdagavond in de Beurs ge speelde taf el tenniswedstrijd tegen het Rotterdamse U.S.V. is voor het Schie damse N.OA.D. dank zij het zeer goede spel van Henk Aben, in een 6-4 overwinning geëindigd. Henk Aben was weer de grote man. Hij won zijn drie partijen en Nol Braak won er twee. Derde speler Oor Joustra, kwam niet tot winst, al was hij er in diverse par tijen dichtbij. Aben en Braak wonnen ook het dubbel van Wagenaar en De Bruin. Door dit resultaat is N.O.A.D. thans op de vierde plaats gekomen met 20 punten uit zeventien wedstrijden. Deze week spelen zij hun laatste wedstrijd van dit seizoen en wel tegen het op de rweede plaats tronende N.K.F. in Delft. Dat N.O.A.D. hier tot de volle winst zal komen valt te betwijfelen NOAD dat met U.S.V. met een ge lijk aantal punten) op de vierde plaats van de ranglijst stond, heeft dus U.S.V. van de vierde plaats verdrongen. Zou N.OA.D. de laatste wedstrijd verliezen in Delft en wint U.S.V. zijn laatste wedstrijd daa zullen toch beiden teams dit seizoen op de competitie ranglijst elijk eindigen met een gedeelde vier- le plaats. De prestaties van het Noadteam zijn dit seizoen zeer succesvol geweest en een vierde plaats in de landelijke over gangsklasse had niemand verwacht Als N.O.A.D, volgend seizoen het derde lustrum viert is men dus nog steeds landelijk vertegenwoordigd. Een onbekende vrachtauto heeft maandagavond, komende uit de Van Deventerstraat en gaande naar de Koe markt in Schiedam op de Rotterdamse- dijk bij de Schiedams-Rotterdamse grens een paal met drie verkeersborden omvergereden. B. EN W. van Schiedam willen een Centrale Schoolbibliotheek inrichten voor de lager e scholen in Schiedam. Voorlopig zulien daar de kinderen uit alle vijftie en zesde klassen profijt vali hebben. "Voor 1963 wordt een krediet gevraagd van 34.900 en voor 1964 dient het kre diet ten behoeve van de vierde klas 17.450 te zijn. Jaarlijkse kosten van exploitatie zijn voor het eerste jaar geen. voor het tweede jaar 9.300, tweede jaar 14.550, derde jaar 15.450, vierde jaar 16.350 en daarbij komen de kosten van hulp en supervisie door het personeel van de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Bij wijze van proef is men in 1954 begonnen voor de leerlingen van elke zesde klas van vier openbare lagere scholen een kist boeken beschikbaar te stellen. Periodiek werden deze kisten omgeruild zodat de leerlingen steeds een redelijke keuze konden maken. El ke klas leerlingen, die de beschikking kreeg over een collectie boeken, bracht een bezoek aan de jeugdleeszaal. Dit bezoek werd ingeleid door hen op school met de jeugdbibliothecaresse in con tact te brengen. Een en ander voldeed dermate, dat geleidelijk meer scholen belangstelling toonden en van de lectuurvoorzieningen gingen profiteren. Evenwel was het boekenbezit lang niet toereikend om aan de aanvragen van meerdere gegadig den te voldoen, terwijl aan uitbreiding ten behoeve van leerlingen uit vijfde en vierde leerjaren in het geheel niet gedacht kon worden. In het algemeen werd deze lectuur voorziening op hoge prijs gesteld, het geen ook wel gebleken is uit de geste gen belangstelling. B. en \V, hebben dan ook in de er varingen, opgedaan met de in 1954 be gonnen lectuurvoorziening, aanleiding gevonden om de vraag te overwegen op welke wijze hiermede verder moet worden gegaan. De bedoeling is, dat iedere openbare en bijzondere school voor gewoon la ger onderwijs een klasse-bibliotheek vormt in overleg met de bibliotheca resse van de openbare leeszaal en bi bliotheek. Het voordeel daarvan is, dat de samenstelling geschiedt op deskun dige wijze waarbij uiteraard zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van het onderwijzend per soneel, doch ook met de levensbeschou welijke richting van de betrokken school. De Gemeente-bibliotheek heeft uit eigen budget reeds een collectie boeken samengebracht, waaruit de klasse-onderwijzers van de openbare en bijzondere scholen voor g.I.o. een keu ze kunnen maken. In eerste opzet wordt dit aantal boe ken bepaald .op anderhalfmaal het aan tal leerlingen per klas (gemiddeld 40) dus op 80. Het ligt in de bedoeling zo mogelijk deze hoeveelheidgeleidelijk:; uit te breiden (met zes boeken' për.i jaar) tot het getal van tweemaal .diet' aantal leerlingen is bereikt. ■iili./K-;; Bij' de keuze wordt de onderwijzer voorgelicht door een gediplomeerde; jeugdbibliothecaresse. Deze zal ook de klassen regelmatig bezoeken ter contro le van het bezit. Boeken die repara-i tie nodig hebben, worden naar de bin derij van de Gemeente-bibliotheek rigé* zonden, onherstelbare boeken worden, afgeschreven en over aanvulling wordt: met de onderwijzer overieg gepleegd-:,: Het voornemen is te beginnen: met": de klassen 5 en 8 van alle lagere schor ten en in het volgende jaar de 4e klas. in te schakelen. Uit een begroting blijkt dat nodig is) voor de eerste inrichting een bedrag! van 349 per klas. Het aantal schalen!' wordt geschat op 50, zodat in totaal nodig is voor de inrichting van de: klassen 5 en 6 een bedrag van 34.900. SCHIEDAM. Geboren: Francisous H z V W J Lubbers en T Neuschwanger; Roald ia v C A van Kampen en H D J Camffer- man; Edward J z v F J van Boren en E Menke; Raymond E z v D S de Jong en C Blank; Hetty d v H Boshuizen en J van den Boogert; Johannes J z v J J Verspeek en K M M Vlugman; Karin Cd v C Rut- teman en VY M M Wouters; Coenradus C W z V W C Schaap en G M W Zonneveld; Ellen M d v A Kok en M A Sam; Aiessan- dro C z v G Toma en A M van Potten; Adriana E d v P C Vente en L ter Haar; Hans W z v C Koorengevel en J I Swartz. Overleden: G T Peters 84 jr weduwe van J de Jong; I M L Rorije 3 maanden oud. SCHIEDAM Geboren; Eflunrd R. z. v. R. R. van der Meer en A. J. Roodbol; Ar nold z. v. A. Poiak en T. H. C. Rebers: Hfflegonda d. v. J. Burger en J. C. Kroep; Teuntje d. v. B. va» der Sluis en C. A. Pieterse; Rodolphe H. z. v. W. Hoekstra en L. A. Brandligt; Gerardus N. M. z. v. G. A, Lansbergen en M. C. G. van Wijk. (Van een onzer verslaggevers) ()OK ia 1SSZ hebben enkele Schie- V damse instellingen weer diverse schenkingen ontvangen. Volgens B. en W. van Schiedam zijn de volgen de schenkingen gedaan: Aan het Stedelijk Museum: N.V. W. A. Hock's Machine- en Zuurstoffabriek: schilderij op papier van Pierre Al- chinsky, 100 bij 152,5 cm, gesigneerd Alchinsky 1961; N.V. W. A. Hock's Machine- en Zuurstoffabriek wand kleed, geappliqueerd op jute, van An na Verschuure, 128;5 bij 177 cm., ge- Chr. Sociale Belangen: ARJOS, Ver gadering, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Grafische Bond Vergadering, 20. Stedelijk Museum: Lezing Pierre Janssen in Teeks „Stille Getuigen", 20.15. Musis Sacrum: Toneelwedstrijd SC, Brederode speelt ,20. Goede Havenkerk: Concert chr. Har monie Harpe Davids en onemansbow Nico Sehooleribeng, 20. Irene: CHU, Bijeenkomst ,20. Chr. Sociale Belangen AFK, Contact- avond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66332 b.g.g. tel.64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden Agentschap H. J. Troost Aleldastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnenmenten b.g.g telefoon 1155888). Klachten-dienst van 18.30 tot 19.30 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politie-alarm 84666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Evers, Lange Haven. Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk", 917. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Hansen en Aemerikaanse Grafiek. EN W. van Schiedam willen een erfpachtovereenkomst met de fir ma N.V. v.fh. Ingelse en Co in trek ken omdat deze firma al j'aren in gebreke blijft het industrieterrein groot 5000 m2 aan de Strickledeweg te bebouwen. De firma Ingelse daar entegen heeft nn uitstel gevraagd tot 1 juli en aangekondigd dan met de planneti voor de bebouwing op tafel te komen. Maandagavond zal de Schiedamse gemeenteraad zich uit spreken over het voorstel van B. en W. Op 24 mei 1957 besloot de raad een terrein aan de Strickledeweg, groot on geveer 5000 m2 aan Ingelse in erf pacht uit te geven tegen een canon van 1,10 per m2, weik besluit op 3 juni 1957 door Gedeputeerde Sta ten werd goedgekeurd. Daar het terrein nog niet geheel "was opgehoogd en de Overschieseweg moest worden omgelegd, werd op verzoek van Ingelse een gedeelte, groot 1500 m2, ge reed gemaakt opdat zo spoedig moge lijk met de bouw van het nieuwe be drijf zou kunnen worden begonnen. Dit terrein stond vanaf 1 januari 1958 aan Ingelse ter beschikking. Aan Ingelse is toen de keus gelaten voor dit eerste ge deelte een aparte erfpachtsovereen- komst te sluiten of een huurovereen komst aan te gaan, waarbij Ingelse de eerste mogelijkheid koos. Op 29 september 1959 werd de akte van uitgifte voor dit stuk gepasseerd, waarbij het recht werd geacht te zijn ingegaan op 1 januari 1958. VOLGENS de voorwaarden, vastge steld door de raad bij besluit van 29 augustus 1958, waaronder de uitgifte mee is geschied, moest binnen twee jaar na ingang van het recht (i.e. vóór 1 januari 1960) het bedrijf ingericht en in werking zijn, welke termijn B. en "W. konden verlengen. Hoewel Ingelse op 17 mei 1957 aangedrongen had om op kor te termijn een gedeelte van het terrein ter beschikking te kunnen krijgen ten einde met de bouw te kunnen beginnen, moest de directeur van gemeentewer ken op 11 augustus 1961 rapporteren, dat op het terrein nog niet gebouwd was en dat zelfs nog nimmer een bouwplan was ingediend, ondanks daartoe door hem gedaan verzoek. Hierop hebben B. en \V. de erfpacht ster verschillende malen (nl. op 8 sep tember 1961, 9 maart 1962 en U april 1962) schriftelijk op haar verplichting; tot nu toe (5 jaar na ingang van het recht) zonder resultaat. Op 2 november 1962 hebben zij de erf pachtster bericht niet langer in deze si tuatie te kunnen berusten en haar in kennis gesteld van het voornemen de raad voor te stellen te besluiten het erf- paehtsreebt vervallen te verklaren we gens het niet nakomen van bovenge noemde verplichting. TEVENS is toen in overeenstemming met de voorwaarden in overweging ge geven dat zij haar erfpachtsrecht vóór 1 januari 1963 aan een gegadigde over zou doen, ten einde de vergoeding van kosten, schade en interessen tot een mi nimum van tweemaal de erfpachtsca non bij vervallenverklaring te ontgaan. Hierop is niet gereageerd. Wei heeft de erfpachtster bij brief van 15 decem ber 1962 verzocht haar tot 1 juli 1963 uitstel te verlenen om de betreffende bouwplannen in te dienen en haar ook over het resterende gedeelte van het uit te geven terrein de beschikking te ge ven. B, en W. menen dit uitstel niet te moeten verlenen. Het overige gedeel te van het terrein zou nu Inderdaad ook in erfpacht kunnen worden uitgegeven, doch zij achten dit, gezien de ervaring met het reeds uitgegeven gedeelte, zeer ongewenst. Daar, zoals gezegd, geen bouwplannen zijn overgelegd, mag worden aangeno men, dat er geen concrete plannen be staan en uitgifte van meer grond aan In gelse er slechts toe zou leiden, dat een nog groter stuk bouwrijp industreiterrein braak blijft liggen, menen B. en W.. Voldoening binnen redelijke termijn aan het gestelde in artikel 12, eerste lid, der genoemde voorwaarden is niet meer te verwachten. signeerd Anna V'60 II; Vereniging Vrienden, van het Stedelijk Museum: schilderij „De- Koning", olieverf op hardboard, van Jacob Nanninga, 64,8 bij 52 cm, gesigneerd op de achterzijde J. Nanninga-53; Prof. Mr. Dr. P. San ders; Schilderij olieverf op doek van Serge Vandercam, 145,6 bij 114 cm,; De heer L. Vernède te *s-Gravenhage: zegelstempel van de stad Schiedam met als randschrift SIGILLUM. OPPIDI. DE. SCEEDAM AD. CAUSAS: Mevr. A. M. C. Koster- v.d, Bovenkamp te Wou- brugge: tegeltableau met Schiedamse stadsgezichten uit 1930; De heren Apon, Kaal en Hendrickx: enige bodemvonds ten; De heer Dr. K. Bolle te Dordrecht; beeldhouwwerk van nieuw zilver „De athleet" van Leendert Bolle. Aan het Archief: De heer C. Busch- mann, voorzitter van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor het District Beneden Maas: copie-brieven- boek van de rederij Prins, uit de jaren 1793-1797; Notaris A, S. H. A. Blaisse: drie delen aantekeningen betreffende Schiedamse molens, vervaardigd door wijlen de heer H. de Boer te Rotter dam; N.V, Wïlton-Fijenoorü: aantal foto's van het bezoek door H.M. Ko ningin Juliana op 13 september 1962 aan Schiedam en aan de werf van Wil ton gebracht. ET PROJECT van 3200 Dnra-Coignet- woningen voor het Waterweggebied,: is nu bijna op de helft. Thans zijn namelijk; 1400 huizen opgeleverd en aan de be-' woners overgedragen. Maandag heeft: burgemeester C. J. v. d. Hoeven van! Ridderkerk in zijn gemeente de eerste: paal geslagen voor het zevende deelwerk.. Aan het achtste deelwerk, ongeveer 590 huizen, wordt vermoedelijk in de twee de helft van dit jaar begonnen in de wlik Groenhagen van RoUerdam-IJsselmonde. Eerder werden achtereenvolgensaan Rotterdam 512 (Lombardjjen) eh 480 (Hordykerbuurt) buizen geleverd, aan Maassluis 296, Schiedam 288. In Vlaar-: dingen zijn 512 woningen In aanbouw en in Spijkenisse werd in augustus 1962 de eerste paal geslagen voor 288 woningen.: Ridderkerk krijgt 276 woningen.: Voor deze plaats is nieuw dat 204 van deze woningen in drie lagen worden opgetrok ken, aangepast aan de bestaande bouw. De overige 72 komen in vier lagen. Tot dusver bouwde Iiura-Coignet steeds tn vier lagen. Dura wil echter hoger. Onder directie van architect K. Geerts zijn hui zen in tien lagen ontworpen, besterad voor premiebouw en vrije sector. De plannen zijn klaar om in de naaste toe-i komst deze hutzen van centrale verwar ming te voorzien. Adviseur was hierbij de Rotterdamse architect E. F. Groosman. Uitvoering is echter pas mogelijk ais het -. rijk gelden beschikbaar stelt, dat wil zeg-, gen wanneer het huurbeleid wordt omge bogen. Zoals bekend gaat Dura-Coignet huizen f-hrieken in Zaandam en Berfnge (Limburg) zetten. De voorbereidende;?: plannen kunnen worden geslagen Voor de fabriek in Zaandam, die 7 miljoen,kost en ongeveer duizend huizen per jaar kan produceren. - TWEE ADVOCATEN werden maandag morgen in een büzondere zitting vsn de Rotterdamse rechtbank als rechter.- plaatsvervanger geïnstalleerd. De>»Rresi-li dent van dfe"ye<mi^ii^Jnr. JT. der ze! bijzonder verheugd te zijn over- de benoeming van mr. A. F. A. van Vel gen en ar. G. de Groot. Van tijd tot tfld: zal een beroep op de. twee jmtetettrivprfe; den gedaan om in de rechtbank zitting?; te nemen. Een poging van de rechtbank]; om de twee advocaten tot volledige col lega's van de Maasstedelsjke rechters te maken faalde, aldus mr. Render. Mr. Van Veizen Is van 1941 af advocaat b» Schiedam en sinds geruime tijd plaats vervangend kantonrechter aldaar. Mr. Dé Groot oefent van 1945 af de advocatuur in Rotterdam uit. De officier van justitie, mr. S. J. van der Hoeven, zei, dat er voor bet parket in Rotterdam.- dat een nijpend tekort heeft, reden is voor jalou- zie op de rechtbank. Be rechtbank* is weer voltallig en gaat zelfs reserves kwe ken, aldus mr. Van der Hoeven, die zich echter verheugde over deze groei en bloei. De deken van de orde van advoca ten, mr. H. A. L. M. Loeff, zei dat de balie zich vereerd voelde met de benoe mingen. Hij wenste de beide ulaatsver- vaneende rechters geluk Daarbij sloot de griffier, mr, F. W. Bolk. zich uit naam van de gehele griffie aan. vraagt voor de bouw van olieverwer- kende en. chemische installaties o.a. in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.V.L.-diplonïa) Tevens bestaat op onze FITTERS SCHOOL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar), de mogelijkheid een voor de olieverwerker.de en chemische industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelregeling. Nadere inlichtingen kunnen vorkregen worden woensdag 20 maart as. tussen 7 en 8 uur nm bij het Gewestelijk Arbeidsbur. te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en verzuimkostcn bij sollicitatie worden vergoed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1