Elke muziekvereniging heeft jongeren nodig Excelsior won beker in spelregelwedstrij d ROTTERDAM Vijf leerlingen Fontijne kregen Bemetei-diploma AGENDA m Bmlerode stelde voor raadsels 9. Heeft Harpe Davids niets te wensen? VERMEULEN Jaarlijks concert was zeer geslaagd E heetmang Anderhalf jaar voor Hongaarse inbreker Drie jaar voor insluiper luist, een góed uitziende regen jas die bést be schermt, dat is 'n combinatie die niet makkelijk te vinden is. Of tóch? Maar dan óók nog licht in het dragen, en sterk voor jaren, en keurig kreuk- herstellend,zelfs na lang zitten Ook dat? - JA, -TERLENKA- de beste partner voor de man-op -de-weg, in ieder seizoen, overal. Een ideale jas. Spanning in laatste ronden Man viel tussen trein en perron in Schiedam Raad vergadert half uur eerder Jonden maakt val Winkeldiefstal A top form W: BiJRGERLljKE v ;STAj\D E soepgroenten KOTXEKUASIAIER ÜUADr.KDAC; 21 MAAKV i9t4 VLAARD!NGEN - Tel. 2075' I® SE3i (SS. aS D raagmedaille HILYERSUM 0 VOORLICHTING in vele prijsklassen GECONTROLEERD OPENBAARHEID Nu nog maar eèn scheut of 'n steek. i "ndaag MENING Geef Fokkelman "de ruimte" met ....en morgen meubelen j en dagelijks I'a "iim Advertentie li 3 A ART EX VAX BOMMEL veer- I'i tig jaar ambtenaar en veertig jam musicus HD. Muriörri en itvdcliik FRAXSENSTK. 9 WAALSTR. 38! JONGENS en meisjes dienen lid te worden van de chr. harmonie „Harpe Davids". Dit zei de voorzitter van de Ned. Federatie van Chr. Mu ziekverenigingen woensdagavond in de kerkza.il van De Goede Haven aan de Westfrankelandscdijk in Schiedam tijdens het jaarlijks concert van Harpe Davids. Hij zei dit In antwoord op het openingswoord van de heer P. J. Stam, die meende dat Harpe Davids niets meer te wensen heeft. De landelijke voorzitter zei te vermoeden dat de heer Stam geen muzikant zal zijn ge weest. Een muziekvereniging heeft al tijd verlangens. Als ze tevreden zou blijven zou de vereniging gauw afda len. Zo kan Harpe Davids ook nog wel; een Vereniging van Vrienden gebrui-1 ken meende hij omdat deze vrienden j meer steun zullen verlenen. Spreker; zei dnt de jongerenafdeling er moet, zijn omdat elke muziekvereniging een ..spclersarsennal" behoeft. Daarnaast; dient er veel geld te zijn. Hij noemde; de enorme stijging van de priis van de muziek en de muziekinstrumenten. Hij had geconstateerd dat Harpe Da vids nu over een verbluffend mooi instrumentarium beschikt met instru menten die per stuk vele honderden guldens kosten, maar toch geloofde hij dat er nog wel enkele instrumenten; kunnen worden toegevoegd. Daarna feliciteerde hij de heer M. van Bommelons tegenwoordig gemakkelijk maken, die veertig jaar lid is van Harpe Da- maar hij was verheugd dat de belang stelling voor de concerten groeiende is. Men wil de concerten weer bezoeken, de muziek beleven. Hij zag dat de TV niet opweegt tegen de ontspanning van het directe concert. Harpe Davids is een begrip in Schie dam. een levend bestanddeel van de christelijke gemeenschap. Dat brengt voor H.D. hoge verplichtingen. In de afgelopen jaren is gebleken dat H.D. ondanks de goede wil niet best voor de dag kon komen. Hierna kwam echter tot uiting welke binding HD. met Schie dam. speciaal met prot. chr. Schiedam heeft. Er werd voor nieuwe instrumenten gezorgd. Het is vrijwel onmogelijk dat een gezelschap het grote bedrag voor Instrumenten uit eigen middelen kan financieren. Nu Harpe Davids in het nieuw gestoken is staat niets meer in de weg om kundig te musiceren, meende de heer Stam, Dat Harpe Davids in een ruk tot vids. De speech van de landelijke voorzitter werd gehouden na het derde nummer j van het concert nadat de voorzitter van Harpe Davids de heer L. A. AIcbregtse zijn dochter als zijn rechterhand j op het podium had geroepen evenals de heer M. van Bommel en echtgenote. Me- juffrouw Atebregtse schonk mevrouw i Van Bommel bloemen en de heer Van Bommel een vierklourenpotlood, I De heer Alebregtsc vertelde dat de j heer van Bommel veel waarde heeft voor H.D. omdat hij altijd present is en ook extra werk wil opknappen. Dat heeft hij ook in 19401945 bewezen. Eind december was de heer Van Bommel veertig jaar in gemeentelijke dienst, hij kreeg toen mede voor zijn werk in de vrijetijdsbesteding de eremedaille in zil ver O.N. zi i betere prestaties Is gekomen hebben de Omdat Harpe Davids vanwege de vorst vejc bezoekers kunnen horen. Er werd toen niet kon concerteren heeft de heeruitstekend geconcerteerd. De drumband Alebregtse woensdagavond de draag.stArtte om daarna te wonden ondersteund medaille behorende bij de koninklijke met feestelijke inzetten van de harmonie, onderscheiding op de revers van de ju-;pe Washington Grays van Graffula f v'Si ?e?Pe'd- Glotzbach Hetwerd vlot ten gehore gebracht en de als huldiging het Wilneimus spelen. ouverture De kallef van Bagdad kreeg De voorzitter van de Chritsehjke Be-C(.n lieflijke, sfeervolle vertolking. Het sturen Bond. de heer P. J Stam, heeft j pêerie Ballet van Dalhaye met brio uit- he. openingswoord gesproken. Hij lassevoerd naar de aparte opvatting van voor Uit psalm 103. waarna hij speciaal dlrl t A L Glotzbach oogstte vee! verwelkomde tic landelijk voorzitter vanwaaBraering. Boelend was ook de dyrn- oe federatie, verder eredingent Karsse-mische Hudson Mars van Everaarts in boom. ds. \V. A. Krijger en functionaris- j van <je Amerikaanse brassbands, sen van de sectie muziek van de S.G. en j By de Svmfonie In C van Gossee- Mole- van de zusterverenigingen .naar liet HD. horen technische moes- Do heer Stam zei dat radio ca TV hei. ifjkheden niet uit de weg te gaan, klank- zuiver kwamen ook de ingewikkelde mo- IAdvertentie) idulaties in de vloeiende melodie tot uiting. Besloten werd met een koraal- fantasie. Na de pauze heeft Nico Schoolenberg zijn bekende oneman-show uitgevoerd. Vanavond wordt het programma her haald. geel gouden ringen metbrillantjes 10 bnliantjes ref A29 548,- 3 brillantjes ref 7/9 130.- De inzenders zullen het onbevredi gend achten als zij niets merken van de hemd. die toe ritereen reactie op hetgeen zij schreven.1 zijn. stuurde ons het-jjij moeten alsdan bedenken dat het .Wij in Hilversum" dut! met het nog op de consequenties i Hilversum uitgeeft. Dejdaarran niet teel mogelijk is dat de e dat de gemeente j overheiden dus ook het gemeente- j :o'n blad kan uitgeven bestuur in de pers antwoordt op in- is echter een ijv nerrirr erken ttriiji kwartaalblad de pcnicente eerste gedach Schiedam ook omdat Hilversum niet veel groter is i gezonden stukken. Er dan Schiedam, ja omdat er op het ge- j eenvoudig middel om te bereiken dat j hied ran de industrie e.d. toch heel men teel antwoord krijgt. Dit middel j wal meer in Schiedam gebeurt. Het is: men wende zich schriftelijk recht- j blad van ditmaal heeft vele ad verten- j streeks tot het gemeentebestuur. Na j ties, mooie foto's van Hilversum, te- j ondersoek van de zaak van gemeente- keningen in dertig pagina's. Er staat i wege, kan men van een antwoord j een onderhoudend verhaaltje in otter j verzekerd 2ijn en dus bekend raken draaiorgels waar bi j gewezen urordtï mei het hoe en waarom van de aange- up hei belang ran het beschermen sneden zaak. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.ua. UINBAAN S2 tiliaaloostzeedijk 155 -157, rotterdam W&fiim I Ook dit jaar zal de Schiedamse Ge meenschap in de zomervakantie dag tochten organiseren voor de Schiedam se schoolkinderen. Zij kunnen zich daartoe melden bij het bureau Plan tage. ran die urge is. Vervang de door het Schiedamse ..De poorter" het verhaal past Schiedamse blad. namenj Uiteraard is hiermede niet bedoeld! Water-een afkeurend oordeel uit te spreken j in hetover het gebruik maken ran de pers; door middel van ingezonden stukken. (Van onze rechtbankverslaggever) De Rotterdamse rechtbank veroordeelde pELANCRIJK echter is Het staat een ieder vrij voor bepaal-donderdag de 43-jarige in Dusseldorf wo- nnnrin M Anno er o cam Aonm nbiM, T i J t (Van onze rechtbankverslaggever) De rechtbank in Rotterdam blijft voort gaan met het uitdelen van zware straf fen aan inbrekers. De 37-jarige losse ar beider J. R. uit Rotterdam werd voor een serie inbraken donderdagmorgen tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld en voor waardelijk ter beschikking van de rege ring gesteld. Zijn vriend, die hem enkele malen op de belangen de algemene aandichtte j j^erhMfjaar^«umge!Sraf%LrPdief- j het inbrekerspad jeig^ejde, de ^Harigej Hetzelfde kan geacht worden te gel den voor organisaties en verenig:«gen, die anders dan via ingezonden stukken de pers inschakelen om soms uiting te geven aan gevoelens toen al een geslaagde inbraak aan de LijMv^» 4,4.™ XS.teM.rT v baan achter de rug. De officier had twee!?*"dTl'S!, f jaar tegen de Hongaar geëist. j ^°°r heling i5 boete. De rechtbank deed er bij de 46-jarige 1 Rotterdamse werkster C J. B nog eenjailtO rijdt UlUlir StUK to. t Mroi vragen. Stelt men echter prijs op ee«Utaj.ivén <mud£n ri'noen rie tP-,n~losse werkman H. M., kreeg anderhalf .w, i- LtLzl' reactie van hel gemeentebestuur, dan \£"rd4de«oorilTtot J8"- Diens «Atgenote. de 24-jarige J. C. •■•m-nl- 'h?!irltliaDer*:is een rechtstreekse briefwisseling de [in een horlogezaak aan de Nieuwe werd beling van enkele gestolen ae. c ca:, r achting ver nth. Daar hapert ewezen nemveg door de politie betrapt Hij had j ^edefen verweten en tot een maand f't't in ïiCtaedani wïi uah+ in dit Hz»-t f-fpt-sph'de Icnn umTnon to no!. - toen al een PKhaffrio inhmuir f»fin rio tün.i voorwaardelijk veroordeeld. Een neef van v-ermttnse blad wordt geschreven over de nieuwe woningen, over de raads vergaderingen. over straatnamen en hun betekenis, over het verleden van de stad. Er is een reportage over een nieuw zusterhuis. Een belangrijk Hilversum nier uit het fin de siècie kriiqr een uitgebreide necrologie en ten slotte is er een artikel van burge- m' A h h me ester Boot en gemeentesecretaris M j bevredigend, <jfln!ken cA- weggenomen. P. bergs,na over de voorlichting. jstao{ elke andere weg om voor de; iaanhangige zaak de algemene aan dacht te vragen nog geheel open. ƒ,4. ook de overheid in Hilversum De internationale scheidsrechter Leoook door de jongens van S.F.C. en P.P.S.C. Hom zal op maandag 29 april de eerste Deze laatste vereniging kwam dit jaar prijs van de spelregelwedstrijd van defs°ed voor de dag. Tot en met de laatste schepje op en veroordeelde haar tot. tien ran, onbehagen, ten aanzien rati oe-. maanden, waarvan drie voorwaardelijk.! Een muur in een pand van de Kui- j)ct(il(i€ Q€iïi(?€7it€li')Jc€ cici7iQSl€QGTihc~ j Dc fis w-is nclit maandon, waanr3n drio pgrstr33t in Vloardingon is dezer ds- den. Ook in die gevallen kan een itoor-l voorwaardelijk. De werkster had eenjgen door een onbekende automobilist afgaand contact over en weer alleenljLroüt aantal winkeldiefstallen gepleegd. stuk gereden. De muur werd nagenoeg tul-1 O.m. voor 1900 aan kledingstuk-[totaal vernield. De schade bedraagt on- 'geveer ƒ500. spreekt over de voorlichting. Dat is verheugend maar of genoemde j overheid de zaken nn veel duidelijk stelt betwijfelen wc. Burgemeester en secretaris wensen dat de ingezetenen zich direct tot het gemeentebestuur j zullen wenden. Zij geloven dat het on- GR0TE consternatie ontstond toen! juist is zich tot de krant te wentiert. j woensdagavond om vijf voor zes de trein! Dat laatste kan soms waar zijn maar van Den Haag naar Rotterdam van hetl evenzeer is waar dat sommige zakenSchiedamse station wilde vertrekken. Dei niet Openbaarheid zijn gediend. Hetveertigjarige Rotterdammer S. S. was tus-; brlek A. Fontijne N.V. aan de ïn- hapen er bij de instanties weieens j sen de trein en het perron gevallen. idustrieweg heeft de directeur, de ..Aan de noodrem trokken", riepen deheer J. J. Fontijne woensdagavond (Van een onzer verslaggevers) In de kantine van de Machinefa- nan het luiste begrip. Man speelt niet' a«,d de ambtenaar ten dienste van i 5S de burgerij, run het algemeen belting, g,>daan hebben kwam de trein na tien.i maar men speelt soms het eigenzinnig'twintig nieter tot stilstand Daardoor jri'viKt. ue kantine was voor deze ge- potentuarje. Onlangs vertelde een [hef loven van S. gered. itegenheid gevuld met leden van de Schiedammer dat ilii maanden gele-'. Hij had wat schaafwonden aan het ge-1directie, bazen en andere belang den een brief had geschreven aan de! laat. De veertigjarige S. wilde om vijf;stellenden onder wie zich de ouders overheid, hij'zou nooit antwoord heb-\ zos «H? jongere metgezrt. beiden .bevonden van de geslaagden. ben nchud C.nnt dat itHiid -nw'n kennelijke staat van dronkenschap, m genua. ..una. dat J 7 de trein stappen. Dat gelukte de jongere: iraeg hij misnoegd. Ue hebben hem;^ m:iar d„ heer S. werd meegesleurd.! toen geantwoord dat er vakanties zijn sta de consternatie vertoonde hij zich zo] f/eweest, tijdrovende arbeid voor hoogj halsstarrig dat hij het Schiedamse station j bezoek e.d. ma ar dat we ervan over-j niet wilde verlaten. De Schiedamse politie Itiigci zijn dat onze overheid punctueel beeft hem daarop van het station ge-; aandacht schenkt aan de belangen i «tuurd. waarna hij met_ een taxi naar zijn j ran. de burgerij. Dat cr desondanks w<>n,na R<>ttcrdam R<*>raehl -■ we! wat meer eau de voorlichting ■mag worden gedaan is zeker. Dat is] [een clemente oplossing voor een situatie; j die een drama had kunnen opleveren. leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. Dit houdt dus in, dat degene, die voor die tijd van betrekking verandert, alleen het aanvangsbedrag krijgt uitgekeerd, Maar straks weet i: zich geen raad van de slopende lUieumnf isehe Pijnen. Doe de beroemde Kruscheri kuur. de kleine dagelijkse dosis, om 't bloed weer zuiver te maken. Duizenden gingen U voor en nog heel velen zullen Uw voorbeeld volgen. Een heerlijke ervaring, reeds na een betrekkelijk kortstondig gebruik, als vanzelf die pijnen j i Voor ontspanningsmuziek zorgden The le .v2fion, wegvallen. Dat gebeurt naarmate i Flying Arrows, van welk bandïe hetbloed gezuiverd wordt van de pijn ver- De heer Fontijne toonde zich zeer j Personeelslid M. Agterberg eveneens j ophiïpcifW°5pterenrlen'gewichten! Kruschen verheugd over het behaalde resultaat pee. uitmaakte, j is de natuurlijke stimulans voor de bloed- van zijn werknemers en hoopte, dat (zuiverende organen zij met elkaar nog vele jaren zouden blijven werken in het Vlaardingse bc- sc^m^;ndl,'da'L'UdeÜVoimUe^ de te Vlaai-dingen kwam, toe meer 'hadden gekost, dan dat zij jzaTk^e^IO^toe °"bekeJlde oc,l'-j hadden opgebracht voor de N.V. Hij LÏÏSm f j ®ru^saard' wonen- sprak van een morele binding van de i/ó*,. J z:Jn_in een zelfbedieningswinkel aan de geslaagden aan het bedrijf. Na het officiële gedeelte hebben de aanwezigen genoten van de fraaie kleurenfilm van Bert Haanstra ..Glas". Ook werd nog een bezoek gebracht in een der hallen waar on der meer de laatste werkstukken wer den bezichtigd, die door de geslaag den werden vervaardigd. Schiedamse Scheidsrechters Vereni ging uitreiken. Een junior van Excel sior '20 is dan de gelukkige om de wisselbeker uit handen van Neertands beste arbiter te mogen ontvangen. ■Excelsior '20 heeft zich woensdag avond toen de laatste ronde verstreden werd in de kantine van Hermes DVS, als eerste geplaatst in de spelregel- test. De junioren van „Schiedam" heb ben de nek-aan-nek-race met de Thurlede-junioren niet kunnen vol houden. Zij misten één vraag en daarmee de aansluiting met Excelsior, dat nu voor de tweede maal de wissel waag heerste er daarom ook spanning, in de Hermes-kantine in Sportpark I Harga. Vier verenigingen behaalden meer dan 200 van de 270 in totaal te behalen pun ten: Excelsior, Schiedam, S.F.C. en De mos. Twee verenigingen stelden teleur: S.V.V. en W.F. Voor het vraag- en ant woordspel was -woensdag weer de nodige belangstelling. In hoofdzaak waren er jnniorleidsrs en junioren, maar ook enige bestuursleden van de seoiorenvoetbalters van de verenigingen. Voorzitter L. Schotting heeft na afloop van de wedstrijden zijn waardering geuit voor de hoge scores die behaald zijn. De A-junioren kwamen gezamenlijk tot 80 pet. en het percentage van de drie avon den was 79 pet. Maar de meeste waar beker een jaar in zijn bezit mag houden. Excelsior '20 heeft de overwinning niet fe%^lei^r hIetr fSïïp fmS 'E' cadeau vekreeen want het werd niet naar Excelsior. dat driemaal de volle cadeau gekregen, want het werd met honderd gescoord had. De SSV-voorzitter alleen belaagd door ..Schiedam", maar (Advertentie) hoopte dat de deelnemers van de kennis van de spelregels profijt zouden hebben op het voetbalveld. De uitslag bij de A-junioren was: 1. Excelsior '20 90 punten. 2. Demos 81 pun ten. 3. P.P.S.C. 78 punten. 4. S.F.C. 77 ALS HET CONCERTGEBOUW gereed f» is, zal het Schouwburgplein een fraai cultureel centrum zijn voor Rotter dam. Aan de opbouw van dat centrum moet nu reeds worden gewerkt en B. en M. stellen de Rotterdamse gemeente raad dan ook voor ten behoeve van dit centrum een afgietsel te kopen van „La grande musicienne" van de In 1954 ge storven Franse beeldhouwer Henri Lau rens. Van dit uit 1938 daterende beeld, dat opgesteld is geweest op de Floriade, zijn vyf afgietsels gemaakt. Daarvan be vindt zich er één in het nationaal mu seum van moderne kunst te Parijs. Het tweede staat in het museum te Ziirieh, het derde in Stuttgart en het vierde te Berlijn. Het door Rotterdam te kopen exemplaar kost 175.600, waarbij straks nog de bouwkosten van de sokkel zul len komen. Het beeld is ruim twee me ter hoog. B. en W. willen deze aankoop financieren uit het in I960 ingestelde fonds voor stadsverfraaïlng, maar dat fonds bevat thans slechts 152.859. Aan de Rotterdamse gemeenteraad wordt dus punten. 5. H.B.S.S. en 6. Schiedam beide een aanvullend krediet gevraagd van es esrsr ca o 22.150, Indertijd was bepaald, dat jaar lijks 50.000 in dit fonds zou worden ge stort. In de praktjjk is dit, aldus B. en W. niet toereikend voor een verantwoord 75 punten. 7. S.V.V. 68 punten. 8. W.F. 30 punten. De totaal-uitslag werd: 1. Excelsior '20 270 punten: 2. Schiedam 255 punten: 3. S.F.C. 233 punten; 4. Demos 203 punten; 5. H.B.S.S. 192 punten: S. aankoopbeleid. Het college geeft de raad S.V.V. 186 punten: 7. P.P.S.C. 179 punten;1 dan ook in overweging de jaarlijkse bij- WF. 143 punten. drage te verhogen tot 100.000. „La j grande musicienne" van Henri Laurens is het tweede beeld dat Rotterdam koopt uit het fonds voor stadsverfraaiing. Het i eerste was „l'Homme qui marche" van Rodm. j PRESIDENT SOEKARNO krip lonitrf Nico van .InlfV r» 0VERJGENS geven we graag de mening van burgemeester Bout over deze kwestie weer. Hij schrijft: Bij herhaling komt het voor dat in gezetenen bij urijze pan ..ingezonden stuk" in de plaatselijke pers de aan dacht van het gemeentebestuur vra gen voor diverse onderwerpen, dan wel hnn oordeel geven over of kritiek uitoefenen op getroffen maatregelen. Zo werd de laatste tijd meer dan eens gewezen op parkeermoeilijkhe- tfen. zebra-kwesties, winkelsluitings- I'langelegenhedenstraatnaampro- blcmenstationsaanzien, bouw gara ge met show room enz. Natuurlijk is bet het goed recht imn de inzenders hun mening terzake ken baar te maken. Ook kunnen zij ervan verzekerd zijn dat het: gemeentebe stuur van een en ander goede nota neemt. Niet steeds echter is het voor betrokkenen mogelijk te constateren f en zo ja welk resultaat hun „Inge zonden" heeft gehad. In het ene ge-j "«I zal er winst mee zijn gedaan, iv j bet andere zal het niet mogelijk zijn j aan de geuite wens gevolg te geven., Schiedam: ceBoren; Even z v r a. van Cf zal zulks zelfs om bepaalde rede-1Rongen en C Stuhlmüller: Norma d V w J ten geen aanbeveling verdienen. I Gerritsen en S P Slootheer; Atbertus c z v Daarnaast mnet tmut 'nenite kritiekc w noerade e» F' J Dmgenouts: Ingrld V - IT", moet soms geuite ktiiibk. d v A j F Sits!i0orn en a k m Boogaers- terzijde worden gelegd, ornaat geDle-|Hon:i!d M z v n m Sehoifeimeer en c E Ueijman Overleden: A M de Keijzcr. 18 jr. wctl van J van der Pofil; E M Evens, 82 jr. wed van J H Versluijs; A C Broekhoven, 76 jr. in Schiedam, te vallen met zijn! In een zelfbedieningswinket aan v J0nSen nep een lichte hersen- (Flores de Vijfdelaan te Vlaardingen schuading op en is door de GGD naar jwerd woensdag de 29-jarige huisvrouw Uiteraard verkeerden Martinus J. Ag-1 Gemeenteziekenhuis in Schiedam J. G. V. aangehouden in verband met gebracht. 1 De openbare vergadering van de Schie damse gemeenteraad zal maandagavond een half uur vroeger beginnen dan ge woonlijk, dus ditmaal om half acht in ver band met bet bezoek dat de gemeenteraad met genodigden om negen uur aan de scheepswerf Witton-Feijenoord zal bren gen. Ann de agenda is toegevoegd een voor stel tot het benoemen van de heer R. "Whitman uit Den Haag tot onderwijzer aan de Willem de Zwijger Ulo. St. Lidui-i nnastr. en tot het beoemen van de heer; Chr. T. Snakenburg tot onderwijzer ami de Claes de Vriessehool A. Gedeputeerde; staten van Zuid-Holland hebben het Schiedamse gemeentebestuur medegedeeld dat het raadsbesluit van 28 november 1962 tot aankoop van het perceel Watering bij de Holierhoeksche en Zouleveensche polder voor twee maanden is verdaagd- terberg. Thcodorus M. van Deventer, i Willem P. de Hartog. Nicolaas Plooy en (Arend J. Richters in een goede siem- I ming, nadat zij uit handen van de heer (Fontijne behalve het diploma, een I spaarbankboekje ontvingen waarop voor ieder een bedrag is gestort, dal meteen eigenaar is geworden van de te naam gestelde. een winkeldiefstal. Advertentie Tot hun 25e jaar. zal de directie i jaarlijks een bedrag aan het tegoed' toevoegen, maar dat bedrag wordt pas) eigendom van de werknemer als hij de mobile niet in handen. De Rotterdamse constructeur is van mening „dat hij de Nederlandse dieren niet kan duperen door .zijn vinding aan liet Indonesische staatshoofd aan te bieden". Op het eer ste gezicht een vrij ingewikkele redene ring van de Maasstedelijke uitvinder, maar zij krijgt enige logica met de we tenschap. dat hij van plan is de 100.008 Gereformeerd Jeugdhuis: PSCF. Jacq -e ve!\die"en- die fabrieksdirec- - Smit Plaats, en mak vat de chr f ,n°U uit Assen besclilktaar heeft gesteld voor een bruikbaar perpetuum mobile. Dit bedrag wil Van Joie dan overdragen aan de Nederlandse Dieren bescherming. Passagetheater.- Toonkunstconcert Bra bants Orkest onder leiding van Hein Jor- dans. Solist Hans Henkemans, 20, Goede Haven: Concert chr. muziekver eniging „Harpe Davids". 20. Wijkcentrum: Nieuwiand. NCVB, Le den vergadering. 20. Irene tVijkgemeente 5 Ned. Herv. Gem. Toneelavond. 20. de Smit Plaats, en sortvvereld. 20. De Rank: CJV-Prerna. Feestavond. 20. De Bron: SBLO, Jaarvergadering. 20. Musis Sacrum: Coca Cola. Feestavond, j 20. I Irene: Ned. ver. Huisvrouwen, Emka- show, 14.15. Vraag ome gratisTopform*catalogus. Nw.Binnenweg 288 -Tel. 5006G-52989Rotterdam Gereformeerd Jeugdhuis: Ledenver- 1 gadering. 20. EN ken is dat de schrijvers niet volledig van een bepaalde zaak op de hoogte Zijn geweest. de beste toneelverenigingeni meer wat het geweest is vil hij wordt. Nel Bergman-Withaar heeft het stut- van bcluedam. Brederode, vorig jaar verteerd door dc gedachte aan de vraag! goed vertaald regisseur Karei Tubhinr- winnaar van de toneelwedstrijd van de wat het dan wel geweest moet zijn. tJ u fubbmg hchiedamse Gemeenschap heeft woens-. Overigens zijn aan alle 'familieleden "ad er Wat bruikbaars van gemaakt, dagavond in Musis Saernm de bezoe-ihi dit spel wat steekjes los. Het drama-'-)e kwaliteiten van de tonelisten van v"or enige raadsels gesteld. Het is j zit dan ook in de woorden. Het spel 1 Brederode bleken ook nu onmiskenbaar dan ook de vraag „f Brederode ook Gudde maakte sterke indrukt/de j spel dan ook nog de vraag geperst of]rian veI"v°!g'ngswaanzin lijdende James prestaties geleverd. Brederode vloerde ]ej. a's vijfde in de reeks net toneelspel jn &-n jongeling die in zijn zielestrijd zeltmoord wil plegen is de tegenspeler die gered zal worden. De Tuinsctuiur is een dom verhaaltje waarin aiierlei gezegd wordt wat gemeenlijk nooit ge zegd zal worden. maal dc eerste prijs zal veroveren. indiviueel hebben de tonelisten goede!öod bSöiaatICaUttt. ..De Tuinschuur" van Graham Greene op. De rooms-katholieke Amerikaanse auteur heeft in dit spel een psycholo gisch drama willen uitbeelden. James Cnllifei" heeft in zijn jeugd een noodlottig voorval beleefd. Hij weet niet in Chet"epinnf™ priester> wankelmoedig! Mien van Noort was een sympathieke l- 1 moeder. Gilles de Veth was de man die aan de drank verslaafde priester een Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel.64154 of 115588 toe- i stel 61 alleen voor redactieaangelegen- heden. Agentschap H. J. Troost Aleidastr. 23. tel. 654al (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b. g. g. telefoon 11.11888). Klachtendlenst van 18.30 tot 19.30 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Evers'. Lange Haven. Grote Kerk: „Zeven eeuwen Grote of St. J-amkerk", 917. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. moest uitbeelden. In de rol van Anne Cailifer kwam Mieke Rcnsman tot goe de prestaties. De figuur van dr. Frede rick Baston was bij de ervaren Lou Baard in goede handen. rjIE 1VINKELIERSTEK in Rotterdam, met dat zoontje, die heb ik ver moord", vertelde in de nacht van dins dag op woensdag de 43-jarlge V. V. te gen zijn borrelvriend, toen z(j na café bezoek in een taxi door Den Haag reden. De borrelvriend een koopman wis- j seide een blik van verstandhouding met de taxichauffeur. Deze begreep het en zette koers naar het dichtstbijzijnde politiebureau, waar Van V., die onder invloed was, werd verhoord. Hij gaf toe de voor hem zeer bezwarende woorden te hebben gesproken, maar ontkende de daad. Na een bliksemontler2oek bleek dat an V. een waterdicht alibi had. De nacht waarin de Rotterdamse sigaren- winkelierster en haar zoontje werden vermoord, heeft Van V. m een Haags logement op éen oor gelegen. Komende week zal in Maasland de collecte voor de Rheumabestrijding ge houden worden. Gezien de belangrijkheid van deze collecte behoeft deze geen aan beveling. (Advertentie) Vraagt vers verpakt •Vis aan uw groenteman alleen onder dit handelsmerk Fabriek te Hoofddorp

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1