mm mm Uitvoerig debat over zondagssport en toto Émmm RITMEESTER Expositie ti jdens Hulde voor Alebregtse tijdens HD-avond Kampioenschap voor TSFl i nu tocli van de baan Briljante slotavond van T oonkunst-concerten "s "2 SSIS- Kadervergadering van P.C.S.F. Heistelling stort neer Willem Enzinck spreekt o\er Criekenland Kerk moet meer steun geven Tweede uitvoering ook succes ALSTUBLIEFT... VOOR 1.40 KUNT* U 10 X GENIETEN VAN ZO'N HEERLIJKE RITMEESTER J Schiedams tafeltennis - - H Pedro Carillo J blijft in Schiedam PIKEUR PIKEUR Auto*» in botsing Brabants Orkest in Schiedam NO AD gelijk tegen NKF Vele ruiten van kerk ingegooid Afscheid hij Rijnbende D£ KOT ILKDAMMER VRIJDAG 22 MAART 196*^ (Advertentie) *^T00R- en tegenstanders san deel ''i' H« moet eer foot rijn ais jtoede en L, .g se'°ö"d is Deze lauvhetd gezinde ont»pann i g steld d^i !!jkjs Dc vo mtter tan de AR kiesverem vlr2f..£«r.slel,jke *n« O sin Kaltjk vroeg wat de Zn tec r.jQmf/Pu,leï hec" De Smit ddtht van dc -?eIden do dfrtl (fl vn i2? 1 de 5nef VJ01 ,ct nJk u,tKee 1 UIt d<- nsten u t «m«V>n wX aat? dt ve,e.m <k tU Dtt '**B cle heei De Sm t een „m„en heeft gt/onden Hij zet dat tei met als, tct >„eld m aai k v «ito nemeri aan dc sporttoto hebben se? dcr.0?»0^ eft„tC i,jn _,cikaar« j Jke heffu gen /m er andci t jk donderdagsonrf i" z,jn. plei/.cr ,n de vt jc k.m>ten /yn Gewezen erd ok op het ofes» i Faassc vol „en Mt i g 7on ht b Dit nfcit hij parut elka»donderdag,oiul ontmoei tij i ,d" beng jn H«' lio«" 'èS mmÜtSuiS a i deus de k-rtierverff.ldenng van de vcidr .I ,Jn geen hoofddoel omdol S dl medtdel Prot chr oporl federlt, in hel Ge dors het ger n fen gronde km geen I ben n d™ s reformeerd Jeugdhuis Inleider Jacq Dutdel jk zag de heer De Smit hier lijk geweigerd de Smit directeur van de Ned chr £ld(,n,® t,ïss,cn. net beroepsvoet We! vervult htj ils wetense hips man sport unie heefl duidelijk zijn afsvij jP®, c >erP°71nS a,s een opdracht aan de Vrije In vcrsiteit rfanwen?":' *S?vMÜJ Slpïi? j» Ö"S& 'WTiJ'ÏS.f'ïi 7„ meende], ook d« de kerk ;,rJJ «SI™, VbSlo^eSl-ef 'SS^JgXJ? de Jnfo. ™?dg„ "™ia,Lbet ^edsti-ijdelement De FCSF gaat rich nu in/cttcn jneer steun dient te verlenen sport Na het openingswoord "I'OO,„II, «MlTjn y1* maar het moet de orgamhnl.c tan de Sehierlanm voorzitter Henk Roozenbeek heeft de M Kwestie van het eerste belang zijn Sportdag op zaterdag 29 juni heer De Smit voor de helaas te wei i--i nige belangstellenden zijn causerie gehouden Tn deze Ie/ i g Tnk tn plaats sant de Chiistthjkc Surtweield wees hii op de veruviti ryen die de sport heef jndmgian Het i» net meer /o sioegtr T cii is spirt n ipzct gebics en s i het is ht moet ont I spinn ng net moet pel blij en De heer Dt Sm l sees dm oik dt -jwitveid vi/n g af hj noemde dnrbjj een soort il van de liatstc ijd Ook de 10 wets hj if i d it htt gokken op de piestit es san de snier» beticht Hi| adv teerde dm th tvsint gmaal te bt i"£°rmond' 1m iK W'° DF ,00mtl« christclukc 11 "dt pauze minden 7 th d scuss e muziekvereniging llarpe Davids groepjes en bij de btmtvvoo»ding van de heer 1 ou A -Uebregtse, is tijdens de uigin ken de hetr De Smit mee de tweede toncertavond m de Goede otlen dat de begeerte naar de prijs s in s ijftigdtn/end gulden nuesteden men sen kweekt Het totigeld ts bcsmtt geld H1 meende dan ook dat di* „eld niet aangepakt in iet w-oiden tok niet als het aK subsidie ei strekt zal wordtr Het s n tt langtnaam soor dt attit an een onzer verslaggevers) Bij de ianv mft v< "sselkomdc hit spccnal mtviouv C! t/bach de etn bloemenhulde ontvin„ N i punt drie vm het piouiairum h cft dc htti Slim het ethtpa ir Alebit„tsc t p het pidium teioept n Haven le Schiedam in de"htoeTCtjÏÏ ADA]X' ?i VfVIm",? dt„"Mr Be van de thmldlqkeDavrtt ïtvv mm, dan 2, óo Besiurcn Bond de heer P J Slam./,llti III n ,m d, tiile u, l.ardt heeft wederom het ojiemngswoord ge- wet keis> In zijn be^theidmheid ?e hij sproken en ook het sluitmgswoordPnocr<" "P dt sootgrond D t htuft hij doen horen 1 woensdag i vond ^djui toin hij Maai ten jvan Bommci huldigde in eiband met -{duns 49 ju ig lidmaatschap sin Harpc D ivids Hij sir/tnmd tien om mede tc ul n dat hij zejf uk sin f dt opticntin„ hd is van HD De ht-ti Slim bcklemloi ntk dal dtze trous t w er kei veel wand /ijn soor het muaiekue/clsth ip Hu bood dt jubil iris ten fiuilmand a-m en vooi me .vrouw Alebregtse waien ei bloemen I Dt heet Stam s\a» eisan oseitui„d dat 01 k dt/< eoncei tavond etn succes zou ïjn oind it hij ssotnsdagasond heeft kun ui t msU ei i dat H trpe D isids uitstc nitt kan waarderen terwijl men todi kt»I «ntisicetit >p dt mtjwt mstiumcn metl dal men de eigen gang zof gaan" 1 w 1 ^IU) SchoiUnbcig b eiigt »»i fint rt_ i, i w j t in jn one rn in show is eoede Kunst j j ,s ',et dikit/ijls mal?) don komen A w, n .-u n,. stond de er dagen de nundeUjke de unaangtnaamhu/< i cmdat mm asond met ten vetmtwoord pio huthudM en met gene hel „ramin" dvh"? Solnfi 4il Br stmt aam iju tnef teas bujtin leleicu iet uzil schaden o/ niet met ltchspieitn lo- te nidkm zelfs bij mij «oien tri tut meisje dat al teislag getwist toe! doen storen. ,zt de heti Slim met zijn kenmcikcnde geefsiei en echtgenote san een jour jhumoi jmhst de stad teas uitgegaan Prompt I ^eeF bessees 7im waardering C\ an eert onzer verslaggevers) 'ET eerste team van het ScMe-{ damse T S F zal de viering van Joiritsma cn Van Dijk een wedstrijd ver loren Zuidgcest Sr was (natuurlijk) goed. soor alle due enkelspelen Kampioens- tenm T=f 5 was ean zijn stand verplicht .Eendracht li met een grote nederlaag het tienjarig heltaan rnti kunnen vie-1110_0, na„. huls te stu„"„ ren met een kampioenschap m de 0ok Jn dc jaatste competitieweek w» tafeltenniscompetitie, zoals verwacht Tsf 6 de entge dissonant het verloor met mocht worden [46 san bSVR 2 dat door deze *e#®3 De goede zege dieTSF I deze week, kampioen werd toch geen slechte pres- m de laatste competitiewedstrijd van tatle dus san Klink en de zijnen Klink* dit seizoen behaalde zal toch sergeefsefen Rietveld hadden overigens In de vier inspanning blijken te zijn geweest j puntspunten geen aandeel, Jan Viel let Koploper Feyenoord 2 heeft de vorige scas dc grote man met drie enkelspel- week de moeilijkste uitwedstrijd tegenj overwinningen en een aandeel In het HTTC gewonnen en daarmee de dubbelspel laatste hindernis op de weg naar het, kampioenschap wel genomen Verondersteld mag met worden dat Feyenoord in de nog resterende thuis wedstrijd tegen Ret 1 (dat e« nzanm onder aan de ranglijst staat! een puntje ver J speeld Het geen dan betekent dat Tsf met een punt achterstand op Feyenoord! de competitie op de tweede plaats gaat beemd gen Van de overige Tsf teams behaalde het| derde he' meest opvallende resultaat De zingende schoorsteenveger Pedro ten 5—a gelijk spel tegen het sterke H P V i Cai ïllo heeft zijn plannen moeten wijzi- 1 Daardoor en mede door de nederlaag f®0, za' niet op_ toernee gaan ui ONTMOETING J\ HET Se! (dumu tl as er het gap rek tioegt- êit l'a-J I door ern kleine w ijzlging in het program oi f haar geboort(\tad Toen p dtp f jlTERAARD heeft het Schieativise i ma te brengen Hij sprak donderdagavond t«d t cilift 2c«d<n tmdeien nil on meisje d«t eigen Ir ten {och de 'hct, Nluitriigj,woord niet na het concert ge raagd met haar hebben lüilfeii tu kans geqeien Nu spreekt ze echter1 da»fu ««fLJ!unfe.nAd* loeien 7ij meent ftcierhO dat JJ^iricrnig o^r enkele Schre IgS' Inwr eigen Icteit her ft te leiden d«t dammers «Is ze hoor stad bezoekt ev hammondorgel soor de begeleiding by dc p recht heeft op haat pui at i En dat ts «iet nodig Bemoeizieke heden samenzang zorgde <fie gekke i<nt „egt tegen vu D« overal dus ook buiten Schiedam U aai om heb je geen open kaai i ge Ket onaangename tour de fionnete speela9 Wat denkt te wel'' Dat moet homme is dat hij soms kwaardig k toch ztker elf ucten Het gaat moet »ijn (het ia dan kwaadaardig li) hem niet na i tt htt meisje tn ue ^en) om de onwelvoeg ijke heden op d enden net t beamen a/stawd te houden Het kost heet itat moeite voor dat een /«t?oen/ijke ft RRAk «sTi L VT V guur tot deze agresncie toim i a« -elfverdedigeng komt en daaiom kan lEDkR GE^ AL _ai i eisthdh «d de onieeüet pnde wel dikwijls letl zijn maar toch i« hef dih.it ijls zo tast teroorzakei dm d" nu» ui de gitnv mvscn t plge ETIQt ETTE ITR ZIJN o engins iele soorten t-an aanvallen op de privacyEen mens heeft recht op het kit en tan de ngen i Menden Soms meent mm nhter dat het maatschappelijk ver keer eist dal bcoe/ewarew tan hetzelf de bei oen ook hun; uiten den zullen t Men i? dan kc mUijfc aan een keerde i ertahrtq ran het i voord collega toe Her hanteren tan de ter faling t an de etiquette is een ehonc aak ho//p/ijkhcid 19 te» mooie hoe dmrgheid maat het moet met leiden tot t er/oei!ukt hypocrisie Er zun 9 pt bromf ts n dt eholier H M meer ver velende loimen van dc aan m m de n ldcnburg ti if m rusting won de puvari/ Denk aan de Schiedam onit keld Twee /wirte p] telefoon die onnadenkende heten laten t'e honds uteu o n hoom ctu boupu rinkelen als de maaltijd op tafel staat nltt k»P ntlbmdtrs zijn ui Jiet soti als dt baby net moet slapen als de ontsieemd 'teke moeder rust nodig heeft als het D< f club sduedun woensdig gehele ge-in al in nachtrust is Iets ,"?lld f-bcuw Chn Icluk Soc ili i ar dat. alkt kan alujd nog nel ar. <-«' ,Am "onii Son beteid looiden hoetoel toe ei ion over tuigd zijn oi ei de e onder u erpen ueleens boe Schiedammers te ul Ien ot imoeten meende belangsullinq en het mdnn gerige met me* r ren Zij rnenctt nopen eisen dat d< a«a(r alles i et telt van ijn iri-ltu» Ze tergen i mogelijk daf de ander ul nut ui' iiiipii misschien al hen al omdat du andet brokstukken mt het tigen tei leden wil leigiten Waarom „ou (ii steeds utei orti hel ciqen ter driet piaten* Waarom ou men met de ander praten over aken die hij f Aduertentie) BEKENDE DOOSJE die mede candidaat voor de voorlaatste plaats Hobart 1 m zn laatste wedstrijd leed stelde dit te im zich definitief valig Tsf 2 speelde eveneens gelijk tegen PV A 2 het vierde en sijfde team wonnen rovaal en alleen het zesde verloor Tsf I had m 7ijn laatste thuiswedstrijd svat goed te maken Op het eind van de eerste competitiehelft had het onverwacht san Httc 3 verloren een nederlaag I die de Tsf ers uiteindelijk het kampioen schap blijkt te hebben gekost Dus waren Bouwer en zijn teamgenoten zeer be'u«t op een revanche die re met de duidelijke cijfers 8—2 ook kregen Toch was de krachtsverhouding maar gering hetgeen mede blijkt uit de vijf partijen die pas na drie games werden gewonnen Jan Bouwer was ditmail de steikste Tsf er hij won alle drie zijn enkelspelen V d Wiel en Wigmans verloren allebei van de Httc er Koudijs m drie games Het tweede Tsf team is er slechts ge deeltelijk in geslaagd revanche te ne men voor de eerder tegen P V A ge ledtn nederlaag 5—5 werd nu de uit 1 slag van een spannende wedstrijd wairin Degree!" cs aanvankelijk een voorsprong namen (2—0) maar daarop moesten toe/icn dat Ps i gelijk kwam en 7elfs tot 3a de leiding overnam Toch slaagde Tsf 2 er nog in gelijk te komen Lindeman en Degreef wonnen tweemaal en Spithoven een partij Het gelijke spel dat Tsf 3 in de F - op HPV 2 bevocht werd bejubeld Is een kampioet schap het stelde dit team veilig van het spelen van degradahewed strijden Na een 31 voorsprong werd het 33 gelijk ïelfs 44 maar toen scoorde De Winter zijn tweede punt en het wed strijdpunt dat goed was voor een gelijk spel e» behoud san het derde klasseschap' Ook Zuidgeect Sh won twee partijen mnr aanvoerder Paul de Looze geplaagd door wedstrijdzenuwen kwam slechts tot eenmaal winst Tsf 4 had met het bezoekende Deroda 2 al heel weinig moeite 82 werd slag van een wedstrijd waarin alleen Geschrokken zagen arbeiders en buurt bewoners vanmorgen om tien voor half acht dat de heistelling voor het slaan van de palen vo^r het gymnastieklokaal aan de Van der Puyn van Maasdam- straat de vroegere Schiedam=e\veg m Schiedam omviel Op de plaats van het vroegere cafe Sport bouwt Muys en De Winter daar een openbare uloschool m het kader van de senebouw van scholen i Schiedam De daverende klap verwekte veel con sternatie in de buurt De twee stalen constructiepalen die de richting moeten bepalen voor het heiblok knikten plots achterover waardoor de palen over de heimachine vielen De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend nu... beduidend goedkoper Dubbelzijdig bouclé tapijt, 100 cm breed, dat nooSc één cent goedkoper dan voor 6 95 ver kocht wordt brengen wij mor gen, tijdens deze aanbieding meer dan twee gulden goed koper dan normaal Geen enkele rollen of restanten, neen tientallen roller) van die dubbel bouclé tapijt, geweven van IJzersterke Stsalgarens in de meest gevraagde moderne kleuren, worden Zaterdag ver kot it voor rog geen vijf gulden per nieter. "f U de m3a Heemt v Uv.' kamerm^; Zaterdagmorgen om 9 uur bc gmt de verkoop van dit dubbei- zjdig bouclé tapijt van ijzer- sterke Sisalgarens m de meest gevraagde kleuren 100 cm br per meter voor Geen tel of schrift best kruiding Ivi uwi D ml nil en Hm ft i. nu ist i in H i mil in tn Sch e d n» jn dondord ft om \»ji o\tr nUj i i n RLT tobui en dt bt tel into bctuurd dooi dt melkilijter G C de} Li dt ill tiki i in botsing ftt konvui D( RFT utobu dit tn iccl Is kvv n f g ii in mg n dt bt ttl »uto dit dt n krtnsu g opi«cd De lid ie n tl b t 1 uit kntun met fits i Itn doz n bot i roldtu door elki r Dt limomd triomdt over dt botti Li i n vu i'O (Ni tic «ld t rij st dt film Nitkd UI tttis w tlükiKdt bij htt tn 1 di/o l il ooit n zuil i] hou btspn k( M 9 Mt i niH C C V H 'n f f I \an h opvouwb ■V a nftift, i w mdtl d it ooi i s, j(Jam DONDERDAG werd de serie Toon-) malen is uitgevoerd door het Rotter- kunstconcerten te Schiedam be-darns PhiUiarmonisch Orkest sloten met een uitvoering m het Pas- De vertolkmt die het B-abants Or age Theater uaar het Brabants Or-'k®s1 «af ve.sterkte de goede indruk Lest out!(ld onder leiding tan Henktd'e .def®,blJ,°"sD„a,?htfhet Jordan Het piogiamma opende m« de Tweede Si/mphorne van Jan teil Leeft hetgeen hij heeft willen zeggen op Dijk die „oois me» weel ook enige natuurlijke en ongedwongen wijze tot uitdrukking gebracht m een tamelijk gematigd modem klankidioom Zyni vormgeving toont nergens aarzeling Ook al door een uitstekeno gekozen in i strumentatie veiloor deze kone twee Nederland en mogelijk het buitenland omdat zijn zaak aan de Parkweg m Schiedam te veel aandacht vergt DaarJ gaat hij vanavond weer ra zijn snack- bai zingen zoals hu dat gedaan heeft toen nu nog bekend moest worden Bij de Kamer van Koophandel heeft hij tieze zaak. doen inschrijven als café- taria ch«,ntariv Hy meent dat het de eeisie instelling met die naam is m Nederland Medio april zal de zaak zelfa voor dit doel een kleme verbouwing on- dcigaan Ei komt een garderobe cn een toneel pedro belooft dat hy het modernste van het moderne zal laten aanbrengen To- 1 net! met tulen got dyne n De artisten ach'er het gordyn spotlight er op en de e-tieslen zyn te zitn en silhouet De pnj-^ zen blijven als voorheen ook als hijzelf of zyn leden van de cabaretgroep op de bepaalde avonden optreden Pedro gaat de zaak nu gebruiken als oetenteirein Hy hoopt dat ait Schje- damse publiek als eeiste zyn nieuwe liedjes zal keuren In die zaak weL hy 4 onbekende talenten m zyn Cabaret der Onbekenden een kans geven Daartoe is x eerlijk en kritisch pubhek nodig „Dat moet er zijn meent hy dat heb je nodig als aitiest anders ga^je naast je scnoenen lopen De zingende schooi steenveger meent dat ae radio- en tv -wereld nog wat ver wachten kan Hy is vol goede moed Op het ogenblik moeten van zyn gramofoon- plaat met de liedjes Mama en Marflou al meei dan 35000 platen zijn verkocht De laatste tafel tenniswedstrijd die het Noadteam voor dit seizoen nog te spe len had was tegen het op de tweede plaats staande N K.F mt Delft De Schiedammers komen de lof toe om dit team oo de valreep van het seizoen, de kampioenskansen van hun tegenstan ders door hun een puntje af te snoepen fmaal verkeken zijn NKF stond twee punten achter op Dordrecht en Dordrecht heeft de wed strijd tegen SVE nog voor de boeg^die zij in de eerste helft van het seizoen hebben verloren Nu mag Dordrecht deze wedstrijd verliezen omdat Noad het spor tieve huzarenstukje heeft uitgehaald om de Delftenaren m eigen huis onbeslist ie bekampen Henk Aben die weer m goede vorm stak won zijn drie partijen Nol Braak voegde er twee aan toe en Cor Joustra kon niet tot winst komen Ook het dubbelspel werd door Aben en Braak t. erloren Het Noad team heeft nu definitief de vierde plaats op de ranglijst bereikt NOAD is nu uitgespeeld en volgende week zyn de eindstanden bekend Op het moment zyn alle wedstrijden nog met gespeeld m de afdeling Koos Verheul dwarsfluit en Jan van der Meer piano zullen zaterdagavond 30 maait voor Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum ra Schiedam in de aula van het Schiedamse museum werken van C Ph Bach Reinecke, Widor Roussel Guarmeri Ketting en Join et uitvoeren Zondag houdt de oecumenische raad fe Schiedam een oecumenische dienst in de Bethelkerk aan de Oude- en Nieuw e Maasstraat Aanvang 19 uur In deze dienst zullen voorgaan Pastoor C P v d Berg als Liturg en ds J D Smids als predieator Iedereen is ra deze dienst harte)i k we'kom De Schitdamm A J B raakte in Schiedam zyn fiets kwyt maar later is het voertuig in Rotterdam terug gevonden (Van een onzer verslaggevers) ]iyk IPv luurhjk land m v in de TLN ÜNTLKE expositie tan hoek werken en platen over Furopa e.i^*-- - 1» (TAhnmv Arcjde in Schiedam zal 1,00,1 steeds z tdc anicncht Z eu»<.\ n m gebouw Arcjtte m stlUMam zul m Sch u( b na motlh ;J h 3 t i. scnieaam lc7ingcn ed te -,ljrjinscitn ue t,0ok ditmaal dc Boekenweek i c S|. iijt L geHi d cn na j h j 1 c (.en iputc stand Ncdei lotic cl ipirte st-nd met werken Sc id t „edimtlieedc pi ckti W lltm Ln/inck Hct|/jn b ekci n tei kh ie deiei Vei 11 idt En „el le uil enen h ïhmldeliik I ranck ts n illustreren De expositie is geopend 'tWkopci^ ovtrwelcji ut op zaterdag 6 april vin tien tot vijftneiwerkmg ni"t dc Veren gmj uur Op vrijdagavond 1 april komt den \u het Museum in dc iuji \m Willem Lnzinck in Ar< ide spreken htt museum tc oi„i i tun o\ er „Gnek.nlAnd Eurnin - laitste Dt 1V „K„ nUwa paradijs Dan zijn dc boeken en op |10l tK nlccndttl n Seh edini kiarten achter de kolommen m -\r- ttoidt moei ve kocht Dc btla 11 di cade te zien m l \i oc «uuu v\ r Htm n op dc pi) ula tc nimbus tn n dc De expositie w >idt mmeljk m ae p hid cc ivciecnt „e\ol„ Mt. vindelruimtc vin dt giotc /ul „t jareee. bel mgsiclli ig >oi de onub houden W llem Enzinck heeft een su Ovci „ens biei "t dt film var boek Griekenland Europa s laatste'Fons Kmemikei i t het buk vu pirady» geschreven 11 ti helaas F Heiman D dinkcie kame vooi de Schied mtse boeaveikopers iai an Dimoclts o k (I b tk i dc be lit ooek uitvci kocht Zuls bekend i ngste I stiit dc boekonw eek d t ji u m het tcltnvan dt Cuiopest gedichten De De ipiekct llcm 1 i nek wem ®t ->th cd im c bocke i verkopen u kon boiei in een Cildci» doi| Ni de „vu bij insojp x in v it gulden het ae nis ile oplcidn, tin vei iti it ud c biuikchiive ge chei k u t lettcic» tn km st,e i odenis io«\c jhj vm meet f aa tu indti de il Het is ditmail cei boekje vm piof had din chnjvti te i otn Hi vtul Picsser ovei Europa dit vol^ei s me .het <p dt b cdst nn„tl rke bi i i dedchng van deze boekvetkopeis hec'dichtei cssivist pii/ichiyvei Beit mooi moet zyn Een vijfti„til u t„eveis de vee indti van Eu opi v idto i n zal een hvctduzend werken lcvcien voothcfle uit_nt nu Ide pi m t voot de expositie m gebouw Arcide Et ve stteken en meiwei dc lm zei dus heel wit tc /en Dc botkvei t id in cc mot tyl t t„ iktljke popels veiwaciten er wel wat van lei n P 7u eli pint /ici» loial omd it de meeste mensen n t dc o te \c b ccnci do ilkeien c tienge vvmtei giaag dc gedachten rur i ei cn wc cldbui ni en get c de komende vakantie ei op tot en c ik hl bu tenlard oekenrihtid don i ai het buitenland willen t the jn boctitt e ngtn ovti jc 1 md Ei komen speciale afdel aei buten de Neriul tndsc nunst c c il i en ovti land dus Scandinavië Balkan liank Hellas het land van zyn vooikeut, dat e b dc I tstc nltn t j zich ook >cd ent ils mcdettcikci j in intern iho i v t b id n cn di latmuis Willem tu/inck publiceerde de dicht bundels ruide November stroplien cli Vltr Gedichten Fcn keuze dair uit werd door bekende die liters (Hans »>uHieui<iuc vpuuur uwe ivo-ce iwee „-n. a dehge sjmfome zich niet in het vage of Christelijke Bestu-en Bond ht onbestemde Alles ,s rechttoe rïcht aan Deze compositie verdient een vas te plaats in het orkest repeitoire en de uitvoering onder lordans was een warm, pleidooi voor deze muziek I Vervolgens speelde Hans Henkamans het Eerste Klavierconcert van Beetho ven Zyn vertol «mg was temperament vol mat kant briljant en met aansteke I Emit Barth Georg von der SOllSt CP °"kest ver i A fiF A vil m het Diuts i ertaald en ö%"dae" e'^and" 7t®r Soed 1 JUvi^ jJJ'/l verscheen onder de titel Hier auf Er nJr"V®" verzorgd orkestspel was den by Werner Classen Verlag Au de rprauzo toe« de Vandaag.,.. ruh/btuttgart Een tweede druk ervan mkÜ?, J Unvollendete i zag het licht by G deon Verlag te Xén de temn. «1' b De Rank CJV Prema Feestavond 20 Glessen onder de titel -Vus vielen ""X1 Aan de «rakke kant - - Schiedam verzoekt on« te -willen mede delen dat het chiistelyk bureau voor school en beroepskeuze thans gevestigd is a in de Mathenesserlaan 474 te Rotter dam^ tel 30108 dagelijks geopenu vaa f|—17 uur spreekuren s woensdag» van 1"—18 30 en s zaterdags van 10—1130 uui Giesstn onder de titel Vus vielen Ilerbsten A's bibliofiele uitgave ver waardocr de uitvoerenden de ®e Hron SBLO Jaarvergadering 20 /orgd door de bekende Duitse mees '!'u ttrdrukker l'rof II Chr Kleukens Z,^etlni^lQt21 rofffn. romantische geaardhe.d "van" dez^Pmuh 120^^ 'aCnim "Co"ca""^^«M verscheen m de "Vlamzcr Presse „aè?ndi. was iJi- iDrucke des Gutenberg Museum) tc „ifard ti e van Rl Maine villi»,» rmm,i>c r»a- ru„ w»», <;"ard btiauss een der meest ftesoeel TWII lrene,ver Huisvrouwen Till show 14 la - --I "t f Gereformeerd •Vlam, Hilleoi rnimt.W rede Die Fm "S ïïr ««PM gade, mg licit des VVorlea l?.e Symfonische Dlchtungen van dele Jeugdhuis Ledenver- Verder vervhenen van r„n_ haarl dc monografieën Limburgse Bcetde dende Kunstenaars Dc Gouden Eeuw der Nederlandse Schilderkunst IVIi eliel \ngelo Paul Ce/anna loulouse Lautrcc Het Expressionisme Een Lied om Moeder bloemlezing uit de Nederlandse Moedcr-l> riek - onder Hein Jord tos ontplooide het gehele orkest zich tot een weldadig elan tvaaiby alles tinte'de en fonkelde Lutherse Kerk Oecumenisch Avond gebed 19 30 Irene Padvmdetsgroep De Schakel, Feestavond 20 Uykcenlrum Nieuw land HBS Con- iaelavond 20 en dagelijks Dagblad De RotterdammerSchie- ♦m'n«li/>elactie ^ai,Jge Kerkstraat 82, 5li fli ,i gg tei 64104 o£ lla5^« tofi- var u.i- a en oor redactieaangclegen- }}ecS. Breve directeur de N V Distiileei dery v h Simon R\n heden anïï Jtten zaI als«Zodan'S per 1 Agentschap H J Troost Aletdastr 23 heïft uJt *Xemen u Ruim 38 Jsai tel 6a4ol (alleen voor klachten, adveT- «Ittri ,f„ Breve by R> nbende ge tenties en abonnementen bee telefnnn werkt waarvan vijfden jaar als direc H**8> Klachtendienst van 1!M tot tnateootd De oolitie he^M «.T^»feLcgeillleid Y™ dlt afscheid is Belangrijke telefoonnummers utrona t« jo igeii \m ichr jnr twee „r elf uuf m he^febouw^Noordv^est^S"0^^^ alarm 69123 PollÜe<ÏS?SI,64666 GG«i en v n twulf en ten vin dertien jinr SSp'" «oordvest 2a Schie GD waaisthuvving 69290 nngehotiden Zn heblcn bekend de rui j JfPothcek Evers Lange Haven ten te hibbti. vernnld De oud-r vu heer P Snood.jk ua< 22 maart St JanskcTk o2®!?" ®SUHcn Grote Kw yonfcen« hebben 24 iuilen va toomuligi Kestcikork m de Aleida- m Schied deze kinderen die Je Westerkcil wonen h b»> i verklnrd i de schade te zullen ergoeden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1