I Visbankexpositie met kinderpistool geopend GRIFFIJN centrale verwarmingen ROTTERDAM Oud en nieuw Delfshaven ontmoeten elkaar Eerst een brag, daarna komt er water onder Meer leden - meer doen aan revalidatiewerk Brugdek ruitvorm SBLO hekelt beleid van gemeente inzake Beurs Morgen roept klok A r 1NDA VLAER&KOL Schiedam: kansen op sporthal? S.BX.0. BETER GAAN STEUNEN? Tafeltennissers gedupeerd Bejaardentehuis in Maasland? (herv.-geref.) Vlaardingee K T de rotterdammer Pagina 4 ZATERDAG 23 MAART 19^1 N.V. machinefabriek Lefhebber aansprekend geheel heeft i t eestvona „Behartiging belangen tbe-patienten (Van een onzer verslaggevers) MAASKANT BEHANGSEL Vakkundige behangers j P|E NIEUWE Pief Heinbrug in j Delfshaven wordt niet. zoals het een ordentelijke brug zou be- j tarnen, over water gelegd, aldus I twee oevers verbindend. Als in het voorjaar van 1955 die brug wordt: »te Rotterdam pal aan elkander zullen opengesteld voor het wegverkeer, I VRAAST STAALBOEKEN 1 Eerste aanbesteding voorzieningscentrum Europoort-West is er nog geen water of geen sluis en de brug ligt gewoon „over een dijkje". Pas als de brug in gebruik is, zal men daaronder de doorgra- ving maken tussen Achterhaven en Cooihaven met kademuren, sluis i en al wat daarbij behoort Ten aanval 1» de „p de SfStl' 'Sïïiï V erenigingsgebouw voor voikstuinders aan Broekweg Medische diensten (anderen verkopen., zonder het bestuur Burgerlijke ^taiul voor generaties van zakenlieden en beleggers vandaag en maandag en dagelijks.... Vandaag. en dagelijks (Advertentie) TWEE MERCUR1USSTRAAT 41 TELEF. 2183 - "VLAARDINGEN AANLEG - ONDERHOUD OMBOUW TOT OLIE STOOK (Van een onzer verslaggevers) t subsidieregeling bij aankopen van kunst- dozijn cottages die dewerken in Vlaardingen van kracht is. Jeugdige Haagse decorateur "fbMdilr-cn' t0t 33 pr0Cent d<* aankopen van den Heuvel o^er auspiciën van de "i^nekook, een vriend van de Commtesle voor Beeldende Kunsten te t <.abaretler In Botterdam. Vlaardingen In de VLsbankten toon stelthe£t mH he, t/,chieten van «n yap. *nng,fn °"(lSL pertjespistool de tentoonstelling geopend, cwd Overigens ri'-i" dit niuIat hlJ ln re" studentikoos aandoen- "!5de (voorgelezen) inleiding de knalltei- deae 24 tt andversieringen even !en van yan den Heuvel lof had toe- zovele grappige creaties in fel getinte gemaald. kleuren, van schilder- en plakwerk ihn. De expositie is tot en met 7 april In feite is de grondstof waardeloos, op werkdagen geopend van 19 tot 21 materiaal, bestaande uit krantensnip- uur en op zaterdag bovendien van 14 pers. sigarenbandjes, postzegels en j tot 17 uur. knipsels van prentbriefaaarten. dat Van den Heuvel op een, zo men wil kunstzinnige wijze, tot een voor de; r .i weten samen te stellen en op te smuk-, ken. Feit is. dat met deze collectie in het; oude gebouw weer eens iets heel an ders, iets fleurigs zelfs, te bezichtigen j valt. Ir. L. A. Backer, die als voorzitter van de commissie vóór de ..officiële" j opening een woord van welkom tot de genodigden sprak (onder wie wethouder van onderijw en culturele zaken H K. van Minnen, zet dat deze expositie de eerste is sinds de Een )oto van de maquette van de Piet Heinbrug en Piet Hetn- shiis in Delfshaven. Links de achterhaven, rechts de CooIJta- ven. Het standbeeld van Piet Hein links naast de brug. uit ziend over Delfshaven. de stad waarvan hij schepen is geweest. Duidelijk is de constructie van de brug te zien: een ruitvormige bascule, die vooral ah de brug open staat een hoogst merkwaar dig silhouet geeft. (Advertentie) DE 36-Jarlge Turkse koopmio, zich voor het Haagse gerechtshof had te verantwoorden, erkende dat bil een valse cheque had afgegeven. Maar hij had er ernstig bezwaar tegen, dft van het Jaar gevangenisstraf, dat de rechtbank In Rotterdam oplegde, gem aftrek was toegepast voor de tijd waar-' In hl) in het buitenland ter beschikking van de Nederlandse Justitie werd gehou den. De procureur-generaal vond dit echter geheel juist en eiste bevestiging van het vonnis van de rechtbank. De man was in contact gekomen met eejg. Amsterdamse en Rotterdamse koopman, die hem Juwelen te koop aanboden. Uit eindelijk werd alleen zaken gedaan mtj de Rotterdammer, die met de cheque naar Zurich reisde, omdat daar bij een bank de cheque kon worden verzilverd. De cheque bleek echter vals te zijn. AN) vorens naar Ziirlch te gaan, had hij -wezigen. Daaraan verleenden mede- j de Turk twee briljanten ter waarde van Iwerking: Christine Spierenburg met be-j30.000 galden als onderpand gegeven. "OOR de feestavond der afdeling j kende operettemelodieën. De Spe'brt-Toen de gedesillusioneerde koopman te 1 yiaardimren van de Verenirinrkers in hun repertoire. De Wico's met Rotterdam terugkeerde, was de Turk tot Kehartieinr der Belangen van'hun accordeons The Crocksorts, parter- spoorloos verdwenen. HU werd echter 1st TRC Sï it he I r« acrebaüek, het radiokoor Capriccio f.B.C.-patiënten m Nederland be- onder leidmg van Co v. d. Heide-Wijma stond vrijdag in de Stadsgehoonaal en de conferencier André Meurs, die redelijke belangstelling. Ongetwij-j tevens de algehele leiding had. feld was het publiek gekomen om het feestelijke gedeelte bij te wo-' nen, maar niettemin was er aan-: Hf AT CfXl I Ij" O A ]W Til? dacht voor de propagandatoespraak j £ji\JLi MJma van de heer J. Polak, voorzitter van IW X9ifpt»kkmrt: Ongmmmt Behmngengmmltcttgp m lewèhM. ëfmtiémn S (iff per red De begroting maakt duidelijk dat de MfDDÊlLANDSTR. 2 - Te! 33192 WOLPHAERTSB.236 - Tel. 74625 ROTTERDAM Deze manier van werken is noodza kelijk. want de Havenstraat waarin. zoals men weet de Piet Heinbrug komt ie liggen, is een de- drukste straten van t Rotterdam en ais .-.rr. eerst de door- graving zou maken en daaroverheen de I brug zou construeren, zou alle verkeer van de Havenstraat gedurende het ge- j hele werk gestremd zijn. En dat ia een luxe, die Rotterdam zich echt niet I kan veroorloven: een stremming van de Havenstraat zou tot onmogelijke toe standen op verkeersgebied leiden. Delfshaven is een van de merkwaar digste buurten van Rotterdam. Het ia wereld krijgsroem voor de Neder landen te vergaren! Inderdaad zou het juister zijn, als 8 Opvallend is de vorm van bascule en j TSt brugdek Zoals de foto iaat zien, wordtJ. jh i -, dat brugdek ruitvormig en niet recht-: Delfshaven achter zich la- S'Jl' pW*,, Hoe het zij. wat we op de maouette- J^»Lr Sir inefntenrswerk i fol° «er is cfa fraai stukje waterbouw- p5t tf.^hniSVn WSSr lfcigde «n stedebouw. Het standbeeld sliu niS "omc-eri Maa- het vaa piet He-n komt goed tot zijn recht. Sf. af. de iVao het voetpad langs de Piet Hem- i is beschikbaar voor kleine zelfstand)- zou hoogst verwonderlijk zijn, als de brug heeft tn«n een ietr &aai uitzicht in! gen. Ook wordt extra voeding verstrekt de richting van Delfshaven. Bezoekers waar dit gewenst is. van Rotterdam zullen zeker daarvan ge nieten. Rotterdammers waarschijnlijk de afdeling Rotterdam van de ver-; eniging. Uit de toesp-aak van de heer Po- lak bleek, dat de vereniging nog heel wat leden kan gebruiken, waardoor meer kan worden gedaan om de her steld verklaarde t. b c. -patiënten een financiële positie van de SBLO niet nieuwe kans te bieden in de maat-'rooskleurig te zei de voorzitter van de schappij. |3.V. en H.V. „Schiedam" vrijdagavond Van grote betekenis voor het behou-i Ujdens de jaarvergadering van de van het herstel van nensen die^ leden f (BLO. Hij lanceerde dmn ook het idee dat de gemeente jaarlijks eea bedrag direct aan de SBLO beschikbaar dient Ie stellen zodat deze overkoepelende or ganisatie in dit opzicht enige zelfstan digheid zal krijgen. ren. Daarbij is het vraagstuk van de De heer van der Touw wees er op herplaatsing in het productieproces van (dat „ais er maar iets gebeurt" de SBLO groot belang. (niet meer verder kan. Dit bewijst de IN nauwe samenwerking met de con- financiële strop van de Sportweek van val.... Delfshaven gelden. Voor zo- aan tuberculose is de nazorg. De na ver bekend heeft Piet Hein nim-lzor8 omvat met alleen de regelmatige «ter eea aanval op Delizhaven ge-.f^troleophet consultatiebureau voor z j wit »ti>a t.b.c,*b€striiuiiiK us üct hcfstcl, idsst leid. Integendeel, hij rmg van datj^ all m^geier! orn hen weer een 0m .e!_ders SF!*?? jplaats_ in de maatschappij te verzeke- sultatiebureaus is het in bet bijzonder deze vereniging, die ach met de na zorg belast. Orn deze taak echter te volbrengen is meer hulp uiteraard ge boden. De vereniging verleent steun zo wel bij het omscholen als het herscho len van patiënten. Een speciaal fonds nieuwe brug en sluis in de Havenstraat niet deze namen zouden krijgen. Piet Hein, een onzer bekendste vloot- ?eV^stfl^n '^alT h°ePt slacht. Zelf was hij schepen van Delfs-!^ bUjvenal ui het m - ïïjn standbeeld staat dan ook i op het nu door de werkzaamheden aan Hutterdammers r.jn daarvoor tmmers de brug en de afbraak van verschil lende panden ten behoeve van de door braak nogal rommelige Piet Heinplein. De dienst van gemeentewerken te Rot terdanj zal op 5 april aanbesteden hetHavenstraat zou tot bekleden van het toekomstige helikopter- terreén en van de bennen langs de di verse wegen van bet voomeningscentrum digste buurten van Rotterdam. Het 1* opgesteld: op een hoge sokkel midden nafcii de Ertshaven in het complex de enige stadswijk, waar de oorlog nog op een eigen pleintje aan de westelijke Europoort-West, Voor dit voorziening*- iets heeft overgelaten van het Rotter- i zijde van het noordwestelijke brugge- centnim is. zoals men weet, 6 ha gere-dam van de zeventiende eeuw. Eigen-hoofd kijkend in de richting van Deifa- serveerd. Het zal een groot aantal! tijk is dat niet juist, want i& de zeven-j haven, kantoren, kantinelokalitettcn. ontspan-tiende eeuw was Delfshaven een eigen mngsrutmten er. sportterreinen omvatten, stad en en geen stuk van Rotterdam. Het is de bedoeling dat voor deze terreinbekiedingswerkxaamheden klei zal ft nan imnminiircwapL worden gebruikt u;t de Krabbepoider-op IX Hap lligtlllCUISnCfn Rozenburg. "Vest. Met de bouw van de Piet Heinbrug I wordt Delfshaven nog merkwaardiger, Het bouwen van het rioolgemaal met Zoals men op de hierbij afgedrukte Op de foto is te zien, hoe het stand beeld van Piet Hein straks zal worden Waarschijnlijk zuilen velen te gen deze wijze van opstelling be ■waren hebben. Het standbeeld! In Rotterdam en Amsterdam is reeds een beschutte werkplaats waar t.b.c.- paüënten worden gerevalideerd voor een plaats in het bedrijfsleven. Het feestelijke gedeelte van de avond viel uitstekend in de smaak bij de aan- Een felle aanval op het beleid in-, niet doorgaan. vorig jaar. Noodgedwongen moest toen tijdens des sectievergadering een be roep op de verenigingen worden gedaan. Dat achtte hij voor een dergelijk li chaam onjuist. Spreker adviseerde dan ook te trachten een reserve te kweken en aan de gemeente te vragen jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen. De voorzitter van Schiedam stelde voorts dat het wel mooi mag zijn dat de Sciuedamse Gemeenschap geld - be schikbaar stelt, maar dat een organi satie als de SBLO recht mag doen gel den op financiën in eigen beheer. Ook Laakte hij de handeling van Reinier Huisker die zijn verplichtingen ten op zichte van de SBLO niet was nageko men. Deze had vorig Jaar beloofd vier honderd gulden aan «iaggenhuur bij te dragen aan de Sportweek. SBLO-voor- zitter A. de Jong kon nu mededelen dat hiervan 50 is betaald. Penningmeester C. J. Bolmers deelde mee dat de verenigingen zich voor dat tekort garant hebben gesteld. Van de 58 aangesloten verenigingen hebben 24 clubs in totaal ƒ270 bijgedragen, zodat het tekort ongeveer is gedekt. Spontaan opperde de voorzitter van SVDPW. de heer A. Hardeman het voorstel tot verhoging van de jaarlijkse contributies. Hij meende ook dat iede- fëefVPiet Hein weer ia een krijgs- "ke het beheer van de Koopmans-1tekln^n^e STOrtSte^te^ekkem De- rechterhand' lanceerde de voorzitter van de 4« heer Hoogcarspel, directeur van hettekort van.de sportweek te dekken.De- transtormatomiante op het terrein aanfoto van de maquette kan zien. wordt de 2e Schansstraat en de Schans in Belfs- j deze bascule-brug waarschijnlijk de mo- haven is opgedragen aan het Aanne- j üernste en meest gedurfde oeververbin- mingsbedrvf J. A. Leijs te Kapelle bij Goes voor 175.750. d;ng van geheel Rotterdam, zodat als die i brug gereed is. het oudste en modern- i hafttge hooding, xijn met admiraalsstaf geheven, men tafeltennlsveretolgblC TSF vrijdag zoet kunnen zeggen het bevel tot! avond tijdens de jaarvergadering van de aanval gevend 4e SBLO in De Broei te Schiedam. aangegeven opstelling zon die aan- van de tafeltennissers in de Bears geen prettig karakter heeft. „Regel- matig worden wij uit de beurs ge- j rzef. Nu is er het c«Attract dat we Xnusaiiraal «I «r, 17 4* van Dijken, j van Btezeilage; Aula H de Cockachool Ph! vaneen MAASSLUIS: Berv Ges 10 dl K M Vofet IS d; L v Harliczsveld; Zonneweelde 10 di H r Meijer: Jeogdkerk 10 (Sursum Cor- da( dhr J Spijker: geö Gen de Wetttr 2 dhr M JT Siepman: Xinderfcerk 10 (Cat lok Gr Kerk) mevr Dekker. Gerei Kerk 9» ct\ E S Duuraema. 16.30 da K W Dercksen; Maranathakark 930 da K W Derckaen, 16.30 dj E J Duuraem*. Ge- Viij. 20 evanf C J drecht. W (Van een ouer verslaggevers) Ongeveer dertig leden der afdeling VIaardingen van de Vereniging van Voikstuinders waren vljdagavond in SCKDEDAM: Ned Herv (GertfEvan*»- uaaue: Irene eerw hr. B. Bemema Den! Haac en 10 Opstandlngskerk ds. GSam- j Jon. Rotterdam. j Chr. Geref. Kerk: to en 17 de heer Sneep,! VSaartöngen. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk !0 dj. J. j Nawijn en 17 dj W Krijger: Kethei De{ Ark BJ» d«, W A. Krijger en 14JO df. J.i Naw«n: Kanüne SCF Burg. H..-rmr:-la«v Gratetaan 10 ds. H. J, Duinen, Zwijndeeht: en 17 dj. J. Nawijn: De Goede Haven 10 dj. 3. Heule. Rotterdam en 17 ds. P R Everaari: juitanakerk 10 ds P R. Ever- •ara en 17 d» M. J. van Duinen. NeO Werv. Gemeente: Grote Kerk 10 da J. D. Smid» en J.7 dr. L>. J. Cazemier; Be- thelkerk to ds C van der Steen en 17 Oecumenische Di-rs?OpstancUnirslcerk 10 Cs. 11. W. Hemmes en 10 ds. G. Sarotnn. Rotterdam: Vredejk-rk 9 en 10.45 ds. A. Hoffman en W dj C van der S*een. Oud-Kadholleke Kerk: *.<1 H. Mis Gereformeem» Kerk tVrijzemaakt): 9JW i en WAO ds C Vonk. Baptteteuiemeente: ",9 Irrn» ds R. Relltng Evanzelisrh l utherse Gemeente: 10 dj S. G, van der Haaeon Sea. Prol. Bond: :-»„ZV ds A D. KJaassen j Gnd-Geref. Gemeente: 10 en t7 Dienst..; Yrtje Chr. Geref. Gemeente en 16 (is L J. Useeiatein Leger des MeUs: !D helluringsdienet. 1«4i openluchfpreedlktnx Geerlt VerimonsTsr» fn m 30 verlossingssarnenkomst e v. brig. K Wtering» en mal. R Reltma. !9Nd?' Jtrr' Rru,nme\k^pK3DorpSerk hetVerenglngsgebouw aan "de Mark- m i' l lL p graaflaan vo,jr de jaarvergaderutg. Voor VLAARDINGEN: Hervormde Gemeented«voorzitter, de heer H. Bag Grot# K#rk to dhr J Hoogendjim. 17 prettige mededeling. HCv be- D Noordman^. H.c 44; Rehobothkerk 9 i stuur heeft namelijk van het gemeen- #n 10 30 df s van dm Bna. \9 d* P van itebestuur officieel bericht ontvangen, dar Vloed. H.c. 44: Betheik^rk lo dhr HjCjat op het complex aan de Broekweg P1a?lswadr jmm1,nüe^erkei0md?'w j een verenigingsgebouw zal worden san- wfeuw» Kerk4 wDdjNpriili'ara. "7°d^p'; Reeds lang was een gebouw de wens van der vloed. Hc 44; WeJtvtjkkapel van de vereniging. De afmetingen en ïoas dj d j spjtlng. van Srhiedsm; worden ongeveer 7 x 12 meter. Het ge bouw blijft eigendom van de gemeen te, maar de vereniging heeft net ook weer niet in huur. Het onderhoud is echter wel voor haar rekening van de vereniging. Er komt een bestuurskamer ln. etn magazijn en een Inkoopafdeling en toiletten erbij-. De heer Baghus zei, dat wethouder T. de Bruyn zeer veel werk heeft verzet om het gebouw te kunnen doen plaat- jen. Hij was de (aanwezige) ere-voor- zitjter. mevrouw M. de Vries-v. d. Spek dankbaar voor haar aandeel. Ook werd tijdens deze vergadering gesproken over de verkoop van tuinhuis jes en druivenkastjes van de leden. Ge- ww -j. j 1. bleken is. dat sommigen hun huisjes aan (daarvan in kennis te stellen: of zich Gedurende he» weekeinde tullen in hijr.on-1 tot hct oc!tul)r te wenden als hun etgen- «ere gevallen dienjt doen de volgende art- dofn rerds js vpr)tocht. In het vervolg VXiAAliDiNOfïiV: H. s. MüM#r. Hoflaun.is dê verkoop van tuinhuisjes alleen M. tel. 23-1: 'en H. Katper, Rtouwiann 40. lel. 1 mogelijk via het bestuur. ^Schiedam: G. Pet._Tumltmn 38. telefoon ^MAASLAND. -- Pr irenttaa.n 2. Richardu» Antor.iu» Maria. te vroeg oor akkoord te gaatt met deze schaakkamp, maar wij koerden niet anders doen dan toestemmen. Na enkele besprekingen hebben de j Hierdoor wordt ons wedstrijdpro- de Goedestraat 9.30 dj i vaa Dijken, tï.» diaconieën van de Hervormde Gemeen- j gramma wel benadeeld, da M S Rooj. van j-Oravenzande Overt- te tn de Geref Kerk in Maasland een ktrkfeaooucbappea: geen opgaven out- MmmiS5lf ingesteld, die de opdracht j heeft te onderzoeken of er een mogelijk- i heid is «en chr. bejaardentehuis in Bdaasiand te stichten. Deze commissie bestaat voor de helft uit diakenen en is aangevuld met ge meenteleden van beide kerken. Men is feeds met de studie begonnen. De commissie ziet er als volgt uit: W. j „oor bet beleid van het remeearfebe- er niet zullen worden uitgezet, maar stuur kannen de Schiedamse tafeltennte- 4och wordt er in de derde week vankampioenschappen niet doorgaan. „De beursprijzen zijn al gekocht, de vlaggen en haar 1 auto's gebaard. We hebben nog net bet april een schaakkamp tn de -gebonden. De gemeente doet Gewestelijk Arbeidsbureau Noord, niet ze suggestie achtte de heer De Jong kwalijk nam, omdat deze niet op de jzeer aangenaam omdat zestig maal hoogte kon zijn. Hij meende echter dat f 25 een bedrag van 2500 zou opleve- de galerijen vrij moeten zijn. Er heb- j ren. Hij geloofde dat de SBLO Jtwee hen nu al 120 deelnemers voor deze j richtingen moet inslaan: enerzijds de kampioenschappen ingeschreven. Er spe-coniributieverhoghoging en anderzijds Jen tien personen tegelijk en voor de!de suggestie Van der Touw. rest zijn. de kampioenschappen een; De heer De Jong kon reeds medede len dat over dit onderwerp met de ge meente een oriënterend gesprek is ge weest. De heer De Jong had bet ver trouwen dat de" gemeente inderdaad jaarlijks een bijdrage zal gaan leveren. toez»rrinr niet gestand De remcett-graveren van de prijzen kannen tegen- f f .5. - - houden. Ik verzoek u de toestemmin-i I ..Wat de gemeente nu heeft gedaanj is echter nog erger. Gebleken is dat beurs en galerijen twee zijn. De ge meente behoudt zich het recht voor gen van de gemeente ln het vervolg maar met een korreltje zout te nemen." Voorzitter A. de Jong zei dat het eeui misverstand is te menen dat de Koop-* mansbeurs alleen maar voor het .tafel-; SCHIEDAM. - ondertrouwd.- M Fae.se. tennis gebruikt mag worden. Er is ge--; jr en G de Blois, 20 jr; M Fnedertch, sproken over het gebruik voor de Sport! 32 jr en J MW T van Rutten. 23 jr: F J Hen- Zwitserland gearresteerd. De Turk er kende voor het Hof de vervalsing van de cheque maar iel slechte één briljant van de koopman te hebben ontvangen. Arrest op 3 apriL HET Rotterdamse gemeente-en ergier bedrijf heeft in de elektrische cen trale san de GaüDeïstrsat een televt- sle-installatie met „gesloten circuit" op gesteld. De-ze installatie beeft voorname lijk ten doel, de uit de schoorstenen ont snappende rook te kannen controleren. BIJ een goed ingestelde ketelregeling en een juiste manier van stoken staat ex op de schoorsteen een lichte rookphduó, Is de rookpluim zwaar en donker, dan is er iets mis en bij een ontregelde ke- telinstelling moet een machinist direct ingrijpen. Niet alleen voor de technische installaties maar ook voor de bewoner» van Rotterdam natuurlijk vooral van het westelijk stadsdeel Is een goede ketelinsteliing van belang. Luchtver ontreiniging in een grote stad moet met alle macht worden bestreden. Op hes. fabrieksterrein zijn de camera's opge steld, die de zes hoge schoorstenen ia hun vizier vangen. Die camera's zij» gemonteerd ito gesloten wind-, water- ea slotdichte ruimten en voor de lens Is een in de zeevaart hekende „slinger» ruit" aangebracht, een snel ronddraai ende glazen schijf, waarop regendrop pels en stofdeeltjes zich niet kannen af zetten. Bet door deze camera.'* opge vangen beeld wordt geprojecteerd «p beeldschermen, die zich bevinden (n bet kantoor van de chef van de wacht en bo-' ven iedere machtnlsten-bedleningslessb- naar in bet ketelhuis. De «bef van do - WMht heeft altijd een volledig oveexkdifc iedere machinist kan zien, wat zijn eigen schoorsteen doet. T\E C3kr. HBS-Noord. sedert 1958 ge-- -*-» vestfgd te een wijk ge bouw en loka len van een kerkelijk complex te Bet- terdazn-Schiebreek is tot lyceum ge promoveerd". Daarmee bezit de Maas stad drie protestantse ooderwtjsSasteft- itegen van dit niveau. De twee anderg zijn bet Maratxgymnaaiuin en het Jó- hiutnea CaMjniycenm. lu september als de nieuwe cursus start, treedt bet lyceum te werking. Blaar bet Chr. Ly ceum RotterdamrNoord sal ten nog niet lijn nieuwe gebouw betrekken. De reeds lang bestaande nieawbonwphumen krij sen namelijk nog maar geen gestalte. Reeds In november 1961 werd riRagoed- kenring ontvangen op de plannen voor een groot complex. Eind asgustm "werd, de aanbesteding gehouden. Het rijk vont echter de laagste inschrijving 1.875.600 te hoog. ('rxiiachtgeveix, laagste inschrijver en architecten pleeg den overleg, maar dit leidde niet tot concrete resultaten. Daarom moet het project opnieuw warden aanbesteed. Het zal dos nog enige tijd duren voor dat het lyceum een gebouw kan betrek ken, dat een dergelijke school waardig zal zijn. rtf Kerk (Vriizemaakt) «a 14.» 6»van Geest, Pr. Beatrixiaan 27, voorzit- J P vin der Stoel. Chr Geref Kerk 8.30 ter; J. Doelman. Pr. Irenelaan ia. se en 16.» dj N de Jong van Katwijk aan Zee Cretans; A. Moerman. Gostgaag 5. pen- _Bo<ulnlngmeester; B van Buuren Weth. r.afen^an sii^PUkshoornlaan 22: P Sonneveiu Kor- ,'tebuurt 15: J. Schoneveld. Doel- straat 3: T. Goudswaard. Pr. Irenelaan 11 en A. P. Nooteboom, Pr. Irenelaan 18. en hier valt het schaken onder. De heer De Jong hekelde de ontaktische wijze waarop in september 1962 de fa de galerijen te verhuren. Dat betekent jfeltennissers zijn behandeld. Toen bleek dat vanaf maandag een expositie van'de zaal plotseling nodig voor repetities het Gewestelijk Arbeidsbureau in die'voor het pleir.spel. Hij meende dat toen galerijen zal worden gehouden. Wel [in overleg met de tafeltennissers de moet een deel van het expojitiemate-i moelijkheden opgelost zouden kunnen riaal 's avonds uit de hal zijn ge-(worden. haald maar op onze clubavondenj Verder herinnerde de heer De Jong moeten wij ons langs kisten een weg aan het feit dat de gemeente vroeger Commissi- ..Het Woord". Zatl Harmonie 10 30 dj W A Smit. v*n Amsterdam, ond. ..Ik «tond er bij en Ik keek er naar". Gereformeerde Kerk Oosterkerk 10 ds*H Zandbergen, openb. wlrxrfien voorber H.A.. 17 dj G AaiberJber*. ocenb. er- toofjbel.: Emmauakerk 9 en 10.30 dr F L Bo». 17 ds Joh Lever: Pmëlkerk 9 en 10.30 dj Th Swen. 17 ds H J Hrynen: Marana- thaktttc 10 ds Joh Lever, openb. geloofsbel, en voorber, H A.. 17 ds Th Swell- Gere formeerde Gemeente Kerk Westnleuv- land to en 17 ds L Hulsman. Chr. Oer. Gem Zaal Dltksu-eg 6. 10 ds J W Kt°ot. van Gotxla, Ixcvambtsdrager#. 17 d# J W Kloot. H Doop Chtist Geref Kerk Kerk banen. Ik weet niet of dat een nieu we politiek van de gemeente ia", zei de heer Degree?. „Als het tafeltennis zo slecht wordt gewaardeerd, dan kunnen de Schiedamse kampioen schappen van i tot 6 april beslist driks. 31 Jr en C M G van der Meer, 22 jr.- Jr W Voliebregt. jr en W M L Brou wer, 29 jr; WH van der Waai, 16 Jr en C Dreijhuis. 19 Jr; W Wagemaas, 29 jr en C Sper-ing. 23 jr. Getrouwd: L Vinje, 29 Jr en J Brouwers. 20 jr: DJ Bos, 2« jr en O van Leeuwaar den. a Jr; A K M Scheerder. 38 Jr en H W van de Kamp. 25 jr: L Lemmea, 23 Jr en C Esïtach. Z2 Jr; S Poet, 24 Jr en H G >1 Onink, 17 jr; J D Colttic. 39 jr en A de Jong, 36 jr; G de Ouden. 54 jr en D Breur, reeds heeft gesteld dat de Koopmans beurs ook ter beschikking zou moeten staan voor het houden van exposities en dergelijke. Als er zich exposities zou den aanbieden zouden de verenigingen E C Martijnae; Arie J, zv aj de Wolf w*n W van Wlliiffnn 49 jr; G C %rmunicht, 24 jr en M A I» van uitsluitend rf*d 7SVm R«to CoLIenrburg. iFjr; D Otten. 30 jr «o A Su> Jftn o#5S2?x 6619 vaal, 16 jr: A G van Noort, 28 jr en P J van der Endt, 26 Jr. Geboren: Carolina, d v J van Hossen en plaats ino€ten maken. (Advertentie) e&r&zpé eert- II6E 3911 COOLSINGEL 75 Bankiers anno 1691 TELEF. 120126* en W van Willigen; Jacobs E, d v C I van den Nouwlsnd en E E Vermeulen. Overleden: 34 van der Vlies. 38 jr: J Bom, 67 jr. VLAARDINGEN. Getrouwd: Hein Maar ten Bakker 26 en Susanna Jannette van Neer bos 25. Geboren: Klazina. d v L P van Everdin- gen en N van den Berg, Dljklaan. 43. Mar- t.nus Cornells, z v J Kwakkelatein en .M van der Ree, Maasland. Jacobus, z v G van Leeuwen en M J Hakbijl, Eendrachtstraat 93. Dirk. z n J A den Hoed en A Scheur water. H Th Kuipers-Rietbergstraat 35, Overleden: Jakob Batenburg, 70 eohtg v K Zonneveld. Emau» 55. Maart je Koster 75 echtg v J van Relj. Emmastraat 88. Willem Hendrik Scholten 69 echtg v N den Draak. Bm Prulsstgel 39. VLAARDINGEN. Clubhuls „De Haven": Fancy-fair, 14-17 en 19-22; Vis- baak: Expositie collages P. v. d. Heu vel, 14-17 en 19-21; Beiheiketk; Avond gebed, 19.30; Je&gdcentmm „Trias- gel": Cafafilm „Nina", 20. MAASSLUIS. Raadhuis. Raadsver gadering. 19.30. Bijkantoor „De Rotterdammer". Vlaag-dingen: Smalle Havenstraat li, (red., adm. en adv.) tel. 6775 (b.g.g. uitsluitend red. zaken 6619 - ('s avonds 010S0037) voor adm. en adv. 010— 115563. Klachten bezorging, Vlaardingen: C. Fictorie. Willem Beuke.'szstr. 72. tel. 3345, maand, t.e.m. vrijdag 18.30—19.30 zaterd. 17—18, Apotheek: Van Hogendorp, Vau Ho- gendorplaan 129a. tel. 4233. Belangrijke telefoonnummersmeid- post brand en ongevallen 4444, G.G.D. waarsch. 2541. Museum voer de Ned. Zeevisserij a „Het Reedershuys". Westhavenkade 45: werkdagen 10—12.30 en 14—16.30) (Beug- haring- en trawivisserij, navigatie, reederskamer, preciosa diaprojectie, gereedschappen, verpakkingen). (Van een onzer verslaggevers) Minder enerverend dan tn vroe gere jaren het geval was Is vrij dagavond in De Bron de jaarver gadering van de SBLO gehouden. De belangstelling was aanmerkelijk geringer dan gewoonlijk en de agen da was reeds na twee uur afge werkt. De afgevaardigden hebben weinig kritiek geuit. Voorzitter A. heer De Jong genoegen dat B. en W. aver deze kwestie zal vergaderen. Hij hebben toegezegd dat de beurs zo had de stille hoop dat de moeilijkheden binnen niet al te lange tijd zullen zijn veel mogelijk voor de sport behou den zal blijven. Het blijft echter be helpen zei hij. Hierna herinnerde de heer De Jong er aan het werk van opgelost. De Sportweek w-s een sportief suc ces, zei de heer De Jong in zijn ope- de Jong kon constateren dat het be-i'?®n .pmstalleerd en eerst masnd Is de eerste vergade- De heer De Jong had echter de indruk dat er nu wel enige kansen zijn op ft®! ringgvanmdc8z"ed commLie ï£offi*d* ook niet ontevreden is. HIJ had het gevoel dat de sectievergaderingen hun nut hebben. Hij betreurde dat niet alle verenigingen naar de jaar vergadering waren gekomen. Burg, Knappertlnan 156. telefoon 69991: P. van Santbrink, Msr. Nolcnslaan 183. telefoon 62562: J Mokkenstorm, Van Ruysdaellaan 52b, telefoon 64098. MAASSLUIS: P. L Wckktr. Govert r'.tnk- pltln 21, tel 2125. Verloskundige mej J. L«,t Veen, Jac. Catsstraat 24. tel. 2376. z v Th JA Meinricr» en C M Lambergen Kerlaan Getrouwd: 3 Motterd 23 jr *n J Vermeer 23 Jr. C van den Dool 37 Jr en A E M Dl»- «elknen 21 Jr. overleden: Fietertje van Gaaien 76 Jr, echtgenote v 3 Vo», HofcUJkstraat 11. een hal, al zal de bouw enige jaren vergen. Het wordt dan systeembouw, verricht door enkele gemeenten geza- menlijk waarbij een serie van minstens Als ooit is aangetoond dat Schie- vijftien «porthallen moet worden aan- dam behoefte heeft aan een sporthal, ibesteed, dan is dat wel in de afgelopen win- termaanden bet geval geweest. Er Overigens sprak de voorzitter ook was dringen.' gehoefte aan een oefen- nog over een derde plan voor een gelegenheid, '.taas is de Koopmans-'sporthal. Hier mocht hij echter niets beurs ook i. jaar aan zijn bestem- over mededelen, wel kon hij zeggen de Sporthalcommissie. Hem was ech-ningswoord. De belangstelling is ech ter wel duidelijk gemaakt dat een ter tegengevallen. Mogelijk ligt de fout jaarlijks exploitatietekort van j 80.000 bij ons. aldus spreker, „de propagan- te hoog is voor Schiedam. da is niet aangeslagen'.' Het gevolg was dan ook dat «en fi nancieel tekort ontstond. HIJ was de SG erkentelijk voor de subsidie. Aan vankelijk wilde het bestuur voortgaan met het organiseren van de sportweken, maar het gebrek aan financiën Is er De nieuwe sporlhalcommissie was ai de oorzaak van dat het bestuur besloot tot volgend jaar te wachten. Ook was er geen duidelijke toezegging van de verentgingen die veldsportert beoefenen. gymnastiekzaal in Nieuwland, er zijn plannen voor zalen ln andere wijken, er is een goede samenwerking met -de wethouder van sportzaken en de ge meenteraadsleden en het wordt tijd om de sportnota opnieuw te bezien. Als eerste uitte de heer M. Boom sluiter (AHMA) kritiek op bet jaarver slag. Hij achtte het onjuist dat de te korten aan gymnastiekzalen in Nieuw land zijn genoemd. Daar zijn vier zalen met een vijfde zaal in de spanten. Het tekort in de andere wijken noemde hij groter. Binnenkort heeft Schiedam-zuid totaal geen zaal cn in het oosten is de zaal Édisonplein van nul en gener waarde. De heer De Jong antwoordde dat het bevolkteg vaa Schiedam-centrum itch KSSdrtVwinter^ ^«tleitete *L «fl Wtt lang de competities zullen duren. Hoewel het jaarverslag vrij kritisch ls gesteld is er toch wel wat bereikt, meende de heer De Jong De jeugd- sportsubsidie is verdubbeld. twee gymnastiekzalen bij de Willem de sen. Aan Schiedam-zuid "had het be. stuur helemaal niet gedacht, al» du* de heer De Jong. Overigen* deelde hij mee dat de gemeente plannen heeft de bezetting van de zalen opnieuw te bekijken. Binnenkort ontvangen de ver enigingen een vragenlijst over dit »n- ming onttrokken. Het deed deldat de sporthalcommlsste woensdag'Zwijger-ulo zijn gereed gekomen, eenderwerp van d« gemeente. Lutherse Kerk, Oecumenisch Avond gebed, 19.30. Irene, Padvindersgroep. De Schakel, Feestavond. 20. Wijkcentrum Nieuwland, HBS, Con tact a vond, 20. Stadhuis; Openbare vergadering ge meenteraad. 19.30 Kantine Wilton FJjenoord: Ir. B. Wil ton biedt Schiedam films, Kon. bezoek 1962, aan, 21. Koopmansbeurs: Mr. J. W. Peek opent Beroepetitentoonstelling Waterwee-Noord 11.30. Musis Sacrum: Vara-radio-avond,-20. Chr. Sociale Belangen: Kon, Schie dams Mannenkoor Orpheus Jaarverga dering, huldiging drie jubilarissen. 20. Irene: Wijkgemeente 4. Herv. Gem„ filmavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- Lan«e Kerkstraat 82, t«1-, 05382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 61 alleen voor redactieaangelegen- béden, ,A*«*?chap H. 3' Troost Aleidaatr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, advcr- «Lfhonnementen b.g.g. telefoon li Klaehtendienst van 18,30 tot Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politle-alarm 646681 GG en GD waarschuwing 99290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- laan 5.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1