Onjuistheden van rooms-katholieke zijde Onwetendheid is oorzaak moeilijkheden bij W.F. AGENDA GRATIS BOEKEN LENEN DOOR SCHOOLJEUGD Wilton Fijenoord hood gemeente film aan ROTTERDAM 1 gehakt-VM5 De grootste brand van Nederland Man Brandweerwagen verloor spuit heb je je niet F Reislustige hond Ongeluk in de Maashaven Timmerlieden moeten worden omgeschoold Raad in gestelde tijd gereed Koninklijk bezoek herleefde Veronica' niet te vertrouwen Auto beschadigd WOHHSVAG - Stagnatie van tramverkeer gebouwd \XAJLf VAN AN DHL de rotterdammer Pagina 5 DINSDAG 26 MAART19ÓT nubeduidend goedkoper Ondernemingsraad DEZE week zal het gehele kader domnrrnti^rh aangesloten bij de Chnste- 18 uemOCraiVSCIl lijke Metaal Bednjfshond en ffplcnzPn, werkzaam by de scheepswerf Wil- ton Fijenoord in Schiedam de kwestie van de komende verkie zingen voor de Ondernemings raad gaan bepraten. Dan zal ad- vies worden uitgebracht aan alle leden werkzaam bij WF Volgende week kuönen "deze leden zich tij dens een ledenvergadering gaan berarienv over de te volgen ge dragslijn; Zoals bekend is van rooms-katholieke zijde nogal wat rumoer veroorzaakt over de ko mende verkiezingen voor de on dernemingsraad by Wilton De katholieke» hebben zelfs ge schreven met te zullen deelnemen aan deze verkiezingen. Vast staat dat deze verkiezingen door zuHen gaan. De bondsbestunrder Bode van de Ned. Kath. Met. Bond St. Eloy zou hebben verklaard dat de huidige OR niet rechtsgeldig is ge kozen. Van de zijde van de direc tie van het bedrijf Is ons verklaard dat deze OR zowel rechtsgeldig als democratisch tot stand is geko men, Het geschrijf in een RJi. blad wekt dan ook sterk de in druk dat de functionarissen van deze rooms-katholieke vakorganisa tie weinig kennis hebben van de overigens moeilijke materie, die een democratische vertegenwoor diging in een bedrijf nu eenmaal is. IS1W VIJF CENTEN PRINCIPIEEL DEBAT BOEK Werkgroep vandaag ...en morgen en dadelijks Cadeau Waarschuwing van politie: Kethel A dv er ten tie bij SLAGERIJ! BROEK Door gezamenlijke brandweren niet te blussen (Advertentie) Hoekje Tf 9 (Advertentie) Tijdens deze speciale verkoop brengen wij onze hele voorraad step-ins van 9.75 in ae ver koop voor nog géén vijf gulden. Geen gewone step-!ns, neen, het bekende X-model met ge kruist voorpand voor een beter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid. Step-ins, gemaakt van Nylon ajour-elastiek, tweezijdig rek baar, koopt U morgen voor een prijs, die U geen tweede keer kunt verwachten Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zondere aanbieding step-ins, maten S (33-40) M (40-42) 1(44-46) in wit, A y\ van>«~ f Ceen tel, of schrift. Pelt. EEN" hond met rcisdriften is z n tehuis kwijtgeraakt in Schie dam De hond is zaterdag m Schiedam-Oost in de RET-bus 41 gestapt In de Nieuwe Maasstraat is het, dier als een rustige passa gier uit de bus gegaan, maar toen kwamen de moeilijkheden Ver geefs heeft de hond naar zijn woonruimte lopen zoeken Nu ver blijft het dier m het tehuis voor dakloze honden St Annazuster- sfraat totdat de onbekende eige naar de hond komt afhalen Het is een brune gekruiste boxer 50 tot 60 cm hoog (Van een onzer verslaggevers) Omdat hij langer is dan 1 40 meter. «lootte de 24-jarige xjzer-.ve-ker J F. Kalea uit de N4colaas Zasstraat in Rot terdam maandagavond aan boord van het m de Mashaven liggende ss Lavertegenwoordigers uit zo'n omvang' Paloma met het hoofd tegen de ijzeren'rijk en geschakeerd bedrijf en hoe De scheepswerf Wilton Fyenoord is een zeer groot bedrijf met meer dan vijfduizend werknemers werkzaam op de rivieren at in de werkplaatsen en dokken te Schiedam Rotterdam en Feijenoord. Dat duidt er al op dat dit gigantische bedrijf een verscheiden heid aan belangen en verlangens, een mierennest van uiteenlopende zaken omvat Dit grote dorp van hand- en hoofdarbeiders ziet zijn belangen ver tegenwoordigd door een ondernemings raad van 25 personen Dat is het maximum aantal verte genwoordigers voor een OR m ons land Zo heeft een vele malen groter bedrijf als Philips ook een OR van 25 man Dit is voorgeschreven door de SER en toezicht daarop houdt de lan delijke bedryfscommissie waarin des kundigen uit -werkgevers- en werkne merskringen zitting hebben Deze be- drijfscomtrussie dokterde ook vier systemen, uit voor de verkiezing van de OR. liet is duidelijk dat to zo'n OR de bekwaamste vertegenwoordigers zitting dienen te hebben «oals dat ook bij de gejneenteraadL«C~-4e -volkavertegenwoor. afging het geval dient te zijn. De vraag Is nu: hoe komt men aan de beste bovenkan» van de stuurboordsgang De gevolgen waren ernst.g de man liep een b'oedende wond aan het voorhoofd en een hersenschudding op waarvoor men hem naar het Havenziekenhuis ver voerde kiest men deze afgevaardigden op de meest rechtvaardige wijze? Over deze kwestie en speciaal de ZO' juist genoemde vraag is bij Wilton Fij- ienoord het laatste woord nog met ge TVIJF centen voor een boek lever- den gisteravond stof voor lang durige gesprekken m de Schiedamse laad De voorstanders van het beta len van kleine bedragen zeiden dat schoolkinderen dan zo waarderen dat ze iets pan waarde onder hint beheer hebben. Gratis verstrekken van schoolboeken zou zo goed niet zijn. De tegenstanders spraken van romp slomp, er zijn nu al zoveel bezwaren tegen het innen en betalen van gel den op de scholen. Men belast de kinderen zaueel. Voor- en tegenstan ders benaderden elkaar niet. Ieder bleef op zijn standpunt staan. Spe ciaal de heer Beekman wilde er met van af. Hij veroorzaakte dan ook dat velen nerveus op hun horloge keken want de gemeenteraad zou te gast ztjn bij Wtlton-Fijenoord TïE heer Beekman veroorzaakte ook dat gemeenteraadsleden m de raadszaal bednjytg heen en weer gingen lopen. Dat was voor het con tact en het overleg. Moest er een motie komen kon er een voorstel ko men, moest er geamendeerd worden Vijf centen voor een boek, het bleek een puncipieel punt Bet lezen van boeken mag dan wel vrijetijdsbeste ding zijn maar het is een vorm van ontwikkeling. Het betere woord- en taalgebruik werd met te taalkundig tn het geding gebracht Het is ont spanning zet de heer Beekman Het zou onderwijs zijn als je de kinderen tut dat boek een opstel het maken zoals je dat bij culturele plaatjes e d. doet. T/OORT gmg de ïaad met debatte ren, icde ->en gJ aan iedereen zijn mening zodat de hamei van vooizitter mr. Peek met werd ge hoord. Ook hoorde men met geheel wat de officiële spreker te zeggen had. Dat behoefde misschien ook niet want de raadsleden wisten ieder voor zich al wat hij op deze kwestie te zeggen had. Daarom kwam tenslotte na het bal de stemming over het boek. Het werd een gratis boek, zo genaamd een boekengeschenk De schooljeugd kan tevreden zijn ver antwoorde lectuur komt er en als de onderwijzers maar willen mee werken gaat het apparaat met assi stentie -n voorlichting van de Ge meentelijke Openbare Leeszaal- en Bibliotheek goed functioneren Daar zijn we verheugd over f)E raadsleden noemden niet het feit dat vijf cent weieens poten tiële lezers kan weghouden van het lezen Die vijf cent kunnen weieens teveel zijn, te lastig en/of vergeten worden. Dan wordt een kind ge schaad omdat er zo'n onbelangrijk bedrag niet zou zijn. Men vergeet ook dat het juist degenen zijn die nu al met lezen die niet zo gemakkelijk tot betalen komen Het verstrekken eau boeken ts juist bedoeld om het kind tn de wereld van het waarde volle hoek te brengen, om het kind af te houden van schadelijke prullen Dat moet men gratis doen en via de school omdat het kind anders niet bij het boek komt. Het kind dat er uit zichzelf al vijf cent -poor oner heeft behoeft men met te benaderen Dat kind gaat met de lidmaatschapskaar ten van de ouders naar de GOLB, Voor enkele guldens per jaar kan een heel gezin meer boeken in de fi lialen van de GOLB halen dan er te lezen zouden zijn. Daar kan vijf cent niet tegen concurreren. Dat vergat men gisteravond. (Van een onzer verslaggevers) sproken Het is daarom wel goed te releveren wat de historie van de OR bij WF is Het zal de onjuiste ge schiedschrijving, het eigen (R K feilen tonen Bekend ls dat de ondernemings raad by Wilton goed werk doet In samenwerking en overleg met de bednjfskemen heeft Wilton m 1955 het voorlopig reglement voor de eerste on dernemingsraad vastgesteld Deze trad in 1956 in werking Van katholieke zij de wordt nu gesteld dat er nog nooit een rooms-katholiek in deze OR zitting heeft gehad Ir, die eerste OR kregen een rooms-katholieke beambte en twee rooms katholieke handarbeiders zit ting' Reeds bij dat prille begin heeft een functionaris van het CMB gesteld dat hij bezwaren had tegen het in te voeren personenstelsel bij de verkiezin gen Hij suggereerde te komen tot het lijstenstelsel dat evenredige vertegen woordiging beoogt De CMB-er vroeg de medewerking van de ondernemings raad om op dit punt het regiement te herzien Van rooms-katholieke zijde is toen m de ondernemingsraad geen ge luid vernomen Men ging dus met de voorstellen accoord zoals men accoord is gegaan met het voorlopige regle ment voor de OR Het is dus onjuist nu te spreken van onreglementair en ondemocratisch omdat ook de R-K ver tegenwoordigers hun goedkeuring heb ben gehecht aan het eerste ontwerp uit de jaren 1955-1956 Terecht heeft de directie van WF na het verkregen fiat van werknemerszij de in 1956 dit eerste reglement voor aanvaard verklaard Van de zijde van de chr en R K vakbeweging is echter en terecht bij elke gelegenheid gepro testeerd tegen het verkiezingssysteem dat bij WF wordt gehanteerd Nu kent de bedrijfscommissie in de metaalindustrie vier systemen voor verkiezingen voor de OR. Over deze systemen is in de loop der ja ren uitvoerig gesproken bij WF. De rooms-katholieken zijn boos dat zij bij het huidige systeem geen verte genwoordiging hebben. Zij werden in 1958 niet gekozen. In I960 besloten de functionarissen van de NKMB-St. Eloy niet aan de verkiezingen deel te nemen. Er werden toen negentien leden van de A.VMB (aangesloten bij het NVV), vier van het CMB (aange sloten bij het CNV), één van Chr. Ver. Hoger- en Leldingg. Personeel en een kandidaat van een vrije lijst (de communist Sterkman) gekozen. Voorzitter Is ir. B. Wilton. De rooms-katholieken menen nu dat zij door de kleinst mogelijke meerder, hgid^Crgn hetSTVV.) van de zetels kun nenWttrdërr afgehouden-^ Dat'meenclén de rooms-katholieke OR-leden jaren geleden kennelijk niet Zij zwegen toen De CMB-ers meenden het toen al, zij hebben het doen horen en ze menen het nu ook Dat houdt overigens niet m, dat ook minderheden niet gekozen zouden kunnen worden bij het huidige systeem omdat het anders onverklaar baar wordt dat de communist Sterkman wel gekozen is Zou St. Eloy geen be kwame functionarissen hebben bij WF' gen Nieuwbouw, Reparatie, Werktuig-, bouw en Bedrljfsdienst Een mooi voorstel omdat zo de stem van elke aparte afdeling toch tot uiting zou komen tn de OR waarbij verdere differentiatie kan komen in de kandi- aaatstellmg Wat gebeurt er' Negentien leden van de OR stemmen tegen dit voorstel, zes leden stemmen voor en eén stem onthoudt zich Voor de duide lijkheid zij .gesteld dat het bedrijf 25 werknemers iciest in de OR maar er zijn met inbegrip, van de voorzitter (direc teur ir B Wilton) 28 leden m de OR Die negentien tegenstemmers zijn ver antwoordelijk voor de verkeerde gang van zaken bij WF, zij alleen en men kan constateren tftit het hier de groep van negentien ANMB-ers bij WF is Zijn zij bevreesd hun schijnbaar onaantast bare positie te verliezen' Van ANMB-zljde op de werf is ge steld dat nu de vrije lijsten meer kans zouden krijgen bij 3000 man in vier groepen Als dat zo 2ou zijn, behoeft men die kandidaten niet ondemocratisch weg te houden maar .bovendien is het niet alleen zo dat <jü Stemmen van het aan tal ongeorganiseerden stijgen Ook het aantal stemmen van de vakbonden wordt bij samenvoegen van kiesgroe- pen groter. Bovendien zal de kiezer spoedig de zwakheid en de onwetend heid van de vertegenwoordiger van de „vrije lïjst" zien omdat het vakverem- gtngswerk borg staat voor goede scho ling en kennis van de ingewikkelde ma terie van het bedrijfsleven De fout ligt bij de: negentien OR-Ie- den uit de kring van de ANMB. De werknemers bij Wilton Fijenoord kun nen daar volgende maand bij de ver kiezingen voor de OR rekening mee honden. Directie en vakverenigingen dienen te zorgen dat er gestreefd zal worden naar een meer democratisch Stelsel. De functionarissen van de ANMB buiten het bedrijf dienen hun collega's- leden er op te wijzen dat hun houding afkeurerswaardig is In „Het Metaal bedrijf" het vakblad van de CMB heeft de districtsbestuurder B J Nieuwland op 21 februari de houding van de 19 ANMB (NW) leden gegeseld Hij meent, dat het rechtvaardig zal Het Singeltewartier, Herv Gem Marijke: Ver. Filmavond 20 Irene: Wykgemeente 3 Bijeenkomst, 20 Musis Sacrum: Ver. tot Bev. v Chr Ond Contactavond Onyx speelt „Nach' zonder dageraad", 20 Grote Kerk: Rotterdams Philharmoruseh Orkest Mattheus Passion, 19 30 Irene- CHU Jaarvergadering Spreker F H Piket 20 Monopole Schiedamsc Filmkriag Film avond 20 Musis Sacrum: Wilton Fijenoord Film avond, 20 Chr Soc. Belangen Filmavond 20 Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 bgg tel64154 of 115588 toe stel 61 alleen voor redactieaangelegen heden. Agentschap H. X. Troost Aleidastr 23 tel 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b g. g telefoon 115588) Klachtendienst van 18.30 tot 19,30 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politie-alarm 64666, GG en GD waarschuwing 69290 Apotheek: Rembrandt Rembrandt laan 5 Koopmansbeurs: Lange Haven Be- roepententoonstelling SAB, 917 De fabrikant HAM deed aan gifte van diefstal van een lederen map inhoudende een kentekjncewys en be- lastmgpapieren die m zijn auto m. de Brede Marktsteeg m Schiedam heeft gelegen. Op 2 november 1962 heeft de voor zitter van de OR bij WF een werk groep ingesteld, geen commissie van goede diensten zoals het rooms-katho lieke dagblad Het Nieuwe Dagblad vrij dag meedeelde Deze werkgroep kreeg tot taak om te onderzoeken of het prin cipe van evenredige vertegenwoordi ging kon worden aangewend voor het verkiezingssysteem bij WF In deze werkgroep hadden zitting B Blommers van de ANMB, M Eykenaar van de CMB en H J Heheman van St Eloy met toegevoegd de bedrijfsjurist Het huidige kiessysteem is als volgt: zestien kiesgroepen van uur- en weckloners (14 te Schiedam, 1 te Rotterdam en 1 in Feijenoord) kie zen met vier kiesgroepen van de be ambten de 25 leden van de OR. Iedere groep kiest dus een verte genwoordiger met uitzondering van twee grote groepen die ieder twee man kiezen en een groep die drie man kiest. De vakbonden dienen de kandidatenlijsten in en er is de mogelijkheid voor ongeorganiseer den z.g. „vrije lijsten" in te dienen. De kandidaat met de meeste stem men wordt gekozen. Uiteraard le vert dat een gunstige positie op voor het NW dat het sterkst is bij WF. De bijna zesduizend werknemers kie zen in eenentwintig groepen 25 verte genwoordigers Dit systeem is gekozen om de afgevaardigde de grootst moge lijke binding met zijn kiezers te geven De vertegenwoordiger van een bepaal de groep brengt ook de speciale stem uit dat deel van het bedrijf in bij de OR Nu heeft de werkgroep van no vember 1962 een voorstel voor een nieuw verkiezingssysteem gedaan Absolute evenredige vertegenwoordiging stond men met voor om zoveel mogelijk bin ding met de afdeling te waarborgen Het grote probleem zag men m de on geveer drieduizend handarbeiders m Schiedam Daar gaat het gesprek nu om De werkgroep stelde voor dat de kies groepen Rotteidam en Feijenoord om geogiafische ledenen zouden blijven be staan Ook de vier beamDtengroeoen konden blijven gehandhaafd gezien het onderscheid in werkzaamheden De veertien kleine kiesgroepen ve fpgen- woordigd door de zo differente afdenn- Een structurele wijziging in de be- hoefte aan vakarbeiders noodzaakt de directie van de scheepswerf Wilton Fyenoord in Scbiedamo m ten opzich te van de timmerlieden bijzondere maat regelen te nemen Er is namelijk steeds minder werk voor deze timmer lieden omdat er minder hout wordt ge bruikt Hout wordt meer in passa giersschepen toegepast en zoals bekend heeft WF nu geen orders voor derge lijke schepen Ook worden steeds meer moderne materialen (plastics e d in de schepen gebruikt Daarom heeft WF het besluit moeten nemen om liefst een derde deel van het timraerpersoneel de gelegenheid te geven zich om te scholen Tachtig van de 240 timmerlieden zullen geleidelijk moeten overschakelen Het betreft hier voornamelijk de jongere werknemers Timmerlieden boven vijftig jaar ko men m het algemeen met in aanmer king voor deze noodzakelijke omscho ling üseh verkiezingssysteem Hu verwijst ook naar de houding van ANMB-leden m de kleine commissie die met ge kant bleken tegen invoering van een dergelijk systeem Het blad van de ANMB „Metaalkoerier" vertelt vrijdag als antwoord aan Nieuwland dat de on dernemingsraad by WF beslist In het artikel wordt de vrees uitge sproken dat bepaalde afdelingen met meer in de OR vertegenwoordigd zou den zyn bij het nieuwe systeem Dat is een drogreden omdat het ook nu het geval met is en omdat bovendien bij het nieuwe systeem slechts wijziging wordt voorgesteld voor de drieduizend handarbeiders werkzaam by WF in Schiedam (zie boven) Overigens schuift deze Metaalkoerier van de ANMB alle verantwoordelijkheid naar de ondernemingsraad van "WF, m casu dus naar de eigen afgevaardigden Deze Metaalkoerier noemt zich voor stander (en hef wordt m het artikel vanzelfsprekend" genoemd) van een democratisch verkiezingssysteem. De fout ligt dus bij de starre hou ding van de negentien ANMB-ers in de OR of in ieder geval bij een meerderheid van deze negentien. Be denkelijk lijkt het ons dat deze ne gentien wel téf kennen hebben gege ven dat zij bereid zijn in onderling overleg kadnidaten te doen stellen. Dat is uiteraard een vorm van wil lekeur omdat men zo andere kandi daten de weg verspert Het zal goed zijn dat de werknemers bij "Wilton Fijenoord zich in de komende we ken degelijk op de hoogte stellen van de werkelijke feiten zoals ze zijn te streven naar een meer democra- hier weergegeven zijn (Van een onzer verslaggevers) Gemeenteraad, B. mi Wdienst hoofden, leden van de Comite's Ko ninklijk Bestook 1962 van Schiedam en van. de werf xWUton-Fijeaoord zijn maandagavond met hua_dames te gast geweest in de kantine Kop-Haven van de werf in Schiedam De directeuren ir B Wilton en ir. A. Meijer waren de gastheren voor het zeer talrijke gezelschap. Ingenieur Wilton heeft in een geestige speech de gasten toe gesproken Er was een gezellige ontvangst, ten slotte een genoeglijk samenzijn en daar tussen in heeft Wilton Fyenoord de kleurenfilm vertoond die Cmecentrum met een cameraploeg onder leiding van Karei Das op 13 september 1962 m Schiedam heeft gemaakt Daarna werd een kleurensmalfilm gedraaid, die de heer A W Krijger van de feestelijke dag heeft gemaakt Beide reportages an het koninklijk bezoek vielen duide lijk zeer m de smaak Ir Wilton heeft nogeens gewezen op het feit dat het bezoek van HM een bij zondere belevenis was voor Schiedam Hij was dankbaar dat Wilton zo'n mooie taak had gekregen in het geheel Graag wilde hij de goede medewerking rele veren van alle gemeentelyke instanties Door die samenwerking kon goed worden gewerkt Als men zich niet spontaan ach ter het werk had geschaard had het ge heel met zo goed kunnen functioneren Ir Wilton memoreerde de goede mede werking met de politie Nu stond de directie al twintig minuten voor tijd m de houding en in 1936 is het gebeurd dat de directie by tewaterlating van de krui ser „De Ruyter' heeft moeten draven om daarna te zien dat de Koningin er al was Hy zei dat de film de kijkers iets zou doen meebeleven van wat tijdens die mooie dag is beleefd laatste gebeurtenis op die dertiende sep tember Het ligt In de bedoeling de film meer malen te draaien voor de bevolking, bij de verjaardag van de Koningin Mr. Feek geloofde dat het voor de hand lag dat Wilton Fijenoord werd gekozen als onder- deel voor de grote dag. Deze grootste best&ansbron van Schiedam draagt toch tn bijzondere mate by tot het stedelyk karakter van onze stad. Hij wees er op dat er innige banden zijn gegroeid tussen werf en gemeente Later heeft mr Peek dank gezegd voor het cadeau Hij stelde ook dat de dag is geworden tot een onvergetelijke dag Hy herinnerde eraan dat bij het koninklijk bezoek in 1925 een gedenkboek is ge maakt Het leek hem een beter idee nu een complete film te verzamelen Deze eigentijdse herinnering kan worden sa mengesteld omdat er vele films zyn ge maakt zodat de film met medewerking van de makers een overzicht kan geven van de eerste stap aan de grens tot de De commissaris van politie te Schie dam vestigt er de aandacht op dat de hoofdcommissaris van politie te Am sterdam heeft meegedeeld, dat ontra den wordt om relaties aan te gaan met het spaarzegelbedrijf Veronica te Am sterdam, Rokm 9-15 De onderneming stelt zich voor of is doende om zogenaamde spaarzegeltjes in rollen van enkele duizenden stuks te verkopen aan belangstellende winke liers tegen een bepaald bedrag De be doeling is dat die winkeliers zulke ze geltjes cadeau doen aan hun klanten bn aankopen tot een bepaald bedrag Men plakt die zegeltjes p een zoge naamde spaarkaart die Veronica even eens aan de winkeliers levert ten dienste van het publiek Als zo'n spaar kaart mej 5° zegelties vol is, dan le vert men die kaart bij de winkelier m en men ontvangt een rijksdaalder De winkelier op zyn beurt moet die 2 50 ontvangen van Veronica De vrees is dat men met steeds m staat zal zyn om de bovenbedoelde bedragen van ƒ2,50 uit te betalen. Door middel van een annonce heeft men kortgeleden getracht mensen aan te trekken tegen een zeer goed week- salaris die bereid zouden zyn voor Ve ronica te werken Het moet twijfelachtig worden geacht, aldus de hoofdcom missaris van politie te Amsterdam, dat men deze salarissen zal kunnen op brengen De gemeenteraad van Schiedam had besloten dat de vergadering om negen uur zou eindigen omdat dc stedelijke overheid op dat tijdstip te gast zou zijn bij Wilton Feijenoord Om vier voor negen kon burgemeester mr J. W. Peek vaststellen, dat de Schiedamsc gemeenteraad de 28 agendapunten had afgewerkt Er is in die anderhalf uur niet gezwegen. Bij het voorstel voor aanschaffing van een schoolbibliotheek is er zelfs zeer uitvoerig gepraat en. het gelukte de katholiek P J. Beek man de raad in de sfeer van het boekenbal te brengen. Hij wilde dat de kinderen in de drie hoogste klassen van de lagere scholen een klein bedrag als vergoeding voor het lenen van de boeken zouden betalen. Dat was pedagogisch goed meende hy Wethouder H Sabel was er vier kant tegen Toen staakten de stemmen en er ontstond een Babylonische spraak verwarring, moest het gehele voorstel nu in stemming komen kon de heer Beekman een voorstel indienen of amenderen' De een zei nee en de ander zei ja, het regende navolgingen van sehrij verspro testen maar burgemeester Peek loste het op Hy meende dat de heer Beekman de gelegenheid moest krijgen een voorstel in te dienen Daarop las de heer Beekman voor dat de kinderen vyf cent per boek zouden betalen en het recht zouden krij gen het boek twee weken te houden De boekenactie sneuvelde met 12 tegen 24 stemmen Het voorstel van de wethouder ging er met vlag en wimpel door "Voor het voorstel van de heer Beekman stem den de twee VVD-ers de heren S Kui per en G Westerveld van Protestant Schiedam en acht rooms-katholieken De nestor, KVP-er Willemse stemde tegen bergen (KVP.), dat het geding met aannemer Oostern ijk er ook om gaat wat de kosten van het droge zand ïtK len zijn, nu het opspuiten nog steeds," niet geschied in Kethel Burgemeester mr. 3 XV. Peek vertelde het raadslid G. P. Verhulsdonk V.Y.D.J dat het-, voeren van rechtsgedingen door B. en W. om kleine zaken gaat die niet ge traineerd moeten worden met wachten op behandelingen in de raad. HET COLLEGE van B gemeenteraad Ir C Boerman kreeg als eerste het woord Hy wilde voorstellen voor de be bouwing van Kethel m het vervolg eerst m de commissie Stadsontwikkeling be spreken omdat het plan-Fledderus m de ontwikkeling van Kethel voorziet Wet houder W van Schooneveld zegde toe dat het zou gebeuren Bi) het voorstel grondverkoop aan de r k parochie H Jo hannes de de Doper wees de heer H B Engelsman (eveneens van de PvdA) er op dat er nu een nieuwe rijksregeling komt voor de subsidie by kerkbouw Mr Peek zei dat de wet by de vol gende kerk wel in werking zal zyn Wet houder mr P van Bochove meende dat de heer Engelsman principieel gelijk heeft zodat er andere subsidiegronden gaan gelden omdat de wet met terugwerkende kracht tot 1 maart 1961 zal aelden De heren S Kuiper (Protestant Schie dam), drs J Houtman (VVD) en P J Beekman (KVP) en mevr Drukker-Bnnk (PvdA) spraken hun waardering uit voor het voorstel centrale schoolbibliotheek De heren wilden nog geen geld verstrek ken voor boeken voor de vierdeklassers Na veel heen en weer gepTaat deden de heren het toch omdat wethouder Sabel toezegde dat de vierde klas pas aan bod komt als het verstrekken van boeken in de vyfde en zesde klas goed functioneert De heer B. E. Collé (coram vroeg naar verdere verbetering van het ge- -meenteziekenhuis. -Mr. Peek zei, dat het plaatsen van toiletten op 41 000 is begroot en dat zal niet mogelijk zij'n. Nu onderzoeken de technici nogmaals deze kwestie. Wethouder Van Schoo neveld vertelde aan de heer Lans- De trekker van een zeswielige tank auto, bestuurd door de Rotterdamse chauffeur A S is maandagavond half tien op een hoeveelheid olie geslipt op de Nieuwe Haven in Schiedam Dat had tot gevolg dat het voertuig „schaarde" De oplegger botste tegen de trekker aan, waardoor de cabine en de tank zwaar werden beschadigd en W. stelt de van Rotterdam voor dc oprichting en instandhouding van een christelyke opleidingsschool voor gezinsverzorgsters uitgaande van. de. stichting „Christelijke opleidingsschool voor gezinsverzorgsters" nodig te ver klaren. Het bestuur van de stichting deelt In een toelichting mee, dat de opleiding van gezinsverzorgsters sinds 1 maart 1957 geschiedt m samenwerking met de tweede christelyke huishoud- en industrieschool aan de Rusthoflaan. De opleiding, die achttien maanden duurt, bestaat uit een cursus van een half jaar (in een inter naat), gevolgd door een jaar praktjjk-lnr de gezinsverzorging. Tot de cursus vvor- den alleen meisjes toegelaten, die de^' leeftijd van achttien jaar en zes maanden hebben bereikt, die in het bezit zyn het getuigschrift primaire opleiding verheidsschool, de opleiding voor assis tente in de huishouding of van de vor mingsklas, dan wel van een bewijs'Van een met een van die opleidingen gelijk" te stellen ontwikkeling en die ten slotte tenminste drie maanden als gezinshelp ster hebben gewerkt of gedurende een jaar huishoudelijke ervaring hebben ver worven. In februari en september van elk jaar wordt een nieuwe cursus ge- vormd. De maximale bezetting per cnr- sus bedraagt 24 leerlingen, zodat per f jaar 48 leerlingen het diploma behalen. De school, die In de regel vplledig Is be- zet, krijgt haar leerlingen uit Zuid-Hol land, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De zes organisaties van werkgevers en werknemers, alsmede de raad voor het nijverheidsonderwijs voor meisjes hebben meegedeeld het verzoek van de stichting te steunen. De nieuwe school zal worden gesubsidieerd op voet van de bepalingen, van de Nijverheidsonderwijswet.. IN DE haar zo vertrouwde omgeving'" van de Atlas van Stolk", ten huize r* van de heer en mevrouw J. van Stolk, is mejuffrouw W, A. H. Crol - die 'S gedurende 25 jaar de dagelijkse leiding heeft gevoerd van dit particuliere Pren tenkabinet, gehuldigd door een Jkteine,,: kring van vrienden, met wie ztf"vegb<p den is door haar veelzijdige arbeid Rotterdam. Haar werden, geschenken-u»er§ een knap gestelde ond-hoUandse.--oór-, kond» aangeboden. De Rotterdamse Kunststichting heeft mejuffrouw -Crol, 9 ter gelegenheid van haar jubileum, de penning van de Maze toegekend, wegens haar culturele arbeid gedurende een reeks van jaren. (Advertentie) 9 De Schiedamse hoofdverpleegster J B mist haar fiets die op het plein tje voor het Gemeenteziekenhuis heeft gestaan Van de bedrijfsleider H J A van L is een bromfiets gestolen, die m de garage van Eurotax in de Burgemeester Knappertlaan heeft ge staan 9 De OverschieSe wykrand gaat m zyn i vergadering van donderdagavond, 4 aprü een nieuwe voorzitter kiezen I VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLA ARDINGEN N Al die duizenden binnenbranden, ge naamd brandend maagzuur door slechte spijsvertering vormen een enorme brand, die tot heden met was te blussen. Gelukkigzijn er nu Risp maagtabletten. Risp tabletten helpen direct by zuur- branden, zenuwen op de maag en op geblazenheid. JRisp tabletten werken snel en de smaak is aangenaam. 32 Risp (stuk voor stuk verpakt) f 1,- brj alle apothekers en drogisten. (Van een onzer verslaggevers) Ter hoogte van het viaduct over- het Bolwerk m Rotterdam reed maandag een. vrachtauto tegen de tramleidicg, waardoor de contactrail de bevesti- I-gmsplanken en beugel werden vernield Het tramverkeer met de lijnen negen .en .drie werd wat beide richtingen be treft via de Rederystraat omgelegd De vrachtauto is eigendom van de firma Van der SchuytVan de Boom Stan- fries W O O Of zijn de verlovingsringen van Hoogstraat 152-164 Beijerlandselaan 176 ROTTERDAM De heleboel staat in lichte laaie, had de nerveuze onbekende via de telefoon aan de immer paraat staande telefonist in de brandweerkazerne meegedeeld maandagavond om vijf voor half zes. Daarom stormden de eerste twee rode brand» eerwagens de kazerne uit. Over de Gedempte Broersvest en Prove- niersbrug naar de 's-Gravelandseweg waar bij de nieuwe bedrijfshallen van de Vivo de brand zou zijn. Het indrin gende lawaai van de sirene trok ook de aandacht van de journalist Daarom ontstond het klassieke verhaal. Hij draafde naar de brand. Ook een journalist dient te weten waar de kern van de zaak ligt Daarom de blocnote getrokken, het potlood op scherp gesteld en eerst in de brandweer kazerne gevraagd hoe de feiten zyn Nu droegen we dat potlood en papier niet Dat hangt namelyk af van een besluit des huizes Blocnotes vervormen de zijzakken van het colbertjasje meent de echtgenote Toch naar de brandweerkazerne waar de tele- fanist nuchter zei „O, dan behoef ik u met te telefoneren" Brandmeester W de Jager was zo vriendelyk een lift te geven in de inmiddels uitrukkende derde wagen „U moet achterin staan" Geen bezwaar Achterin de vierkante kist stond een ge daante stryd te leveren met iets gUm- mends in zwart van leer of rubber Toen het gezicht zich uit de massa vrij maakte gilde hij Man heb je je goed met by je'" We begrepen het Nee, we zyn slechts blinde passagier", zeiden we Inmiddels had de auto volle snelheid en vol lawaai bereikt Niemand zou voor d« wielen van dit strydende gevaarte durven komen Niemand echter zou ook aan de mededeling van de beer De Jager hebben kunnen voldoen, want het röertuig danste dusdanig over de weg dat ook een reporter uit een film zich met op de klassieke wyze overeind zou kunnen houden We zaten dus allang in een hoekje ons vastklemmende <nn velo voorwerpen Toen de jerry-cans met dof geluid op de bodem vielen zaten onze voeten er met onder Voorby de Provemersbrug begon het We hadden allang gewenst, dat de brand wat dichter bij huis zou zyn, want we hebben nooit durven denken, dat de wegen zo slecht zyn achter die Gedempte Broersvest De brandweerauto helderde en bolderde en het zou ons niet verbaasd hebben als de putten het voertuig op zyn kant hadden gezet Dapper en verwoed racede de auto naar het doe) Het was al te zien want dikke witte rookwolken stegen op ver m de Spaanse polder We kwamen er met, want plots schoot de haak van de brand spuit uit het verbindingsoog achterin de auto Toen kreeg die spuit een eigen leven Het wagentje met de kostbare lading rolde over weg, schoof met het staal vuur- spattend naar voren, bedreigde het ver keer De brandweerman naast ons was ai actief Hy draaide lichten aan en uit. brulde byzonder hard en begon als een jazzdrummer op de achterwand van de auto te trommelen maar de chauffeur hoorde het niet Hy reed naar het doel Achter de auto kon wnd -commandant J H C Titulaer in zyn personenauto tr.nr net het losse bi mdspuitje ontwyken Die brandspuit botste daarna tegen de be tonnen benen van het viaduct by de Spaanse Folder Verder ging de brandweerauto, maar de waarnemend-commandant zette er ook de versnelling m Voorby Pieterman ver de polder m, werd de chauffeur gezegd, dat hij zonder spuit ten stryde trok. Dat kan met Alles is goed, maar de snelheid is vergeefs als de brandspuit er met is Brandmeester De Jager wist de manier Terug naar het viaduct De rode auto met een stukgetrokken electnsche rubberkabel achter zich aan, reed naar het doel De heren Titulaer De Jager en uw dienaar reden naar het viaduct weg van de zo dreigende rookwolken Bij het viaduct stonden zes jongens ijverig de onderdelen van de brand spuit te beiasten. Daar verkreeg de heer De Jager de wacht. Weer in de personenauto. Bij de brand gekomen had eommandant D. de Jager al met succes met stralen op een boeveelheid brandende dozen met limonade gericht. Dat materiaal stond op straat onder een dekzeil Toch in brand geraakt Verdacht zei de buitenwacht De limonade maakte met het bluswater van de nieuwe fabrieksstraat de rode zee. Binnen in het bedrijf waren de kantoormeisjes drijfnat geworden. Vuur was er niet geweest Misschien iekte de brandleiding zo hevig. Niets bijzonders te zien dus bij die brand. De politieauto bracht ons welwillend van uit de verre polder naar huis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1