ROTTERDAM Wordt reclametelevisie inzet verkiezingen VEEN EENHEIDSPOGINGEN ZIELIGE VERTONING Baclis Matthaus-Passion in de Koningiimekerk AGENDA Hondsdagen in kantongerecht Mr. Piket voor CH-Schiedam: |Éf BENDER „Ik heb hem nodigik ben eenzaam" H. Teeuiv voor oecumenische raad: R.Ph.O. en Pfailh. koor Toonkunst Dukovic-fïlms voor SFK Argus en Geron spelen voor Landjuweel Maassluis wil graag drinkwater uit Rotterdam Snipper partij en dragen niet bij tot democratie MET B u riicrl i jke st a n de rotterdammer Pagina 5 DONDERDAG 28 MAART 19«- Advertentie x™ïïsrrdd Mclf™sze«l heeft gehad to Schaam rcorss-niseerd. IVÏcii Is niet sn plan in* On 27 mn] f od 11 mei zal csn nro* Amoureus Wat denk jij van rekiame inde TV.? Mi) een zor<gi FBMTIC tetocha! wereld-, roemd de enige koelkast met 12+punten! AICOR Nwe Binnenweg 322. Tel. 010-33434 'mmtm/s HEET HANGIJZER SPORTHAL SPORTRAAD Vandaag Prettiger Synode-niveau deskundig in klank en dagelijks j^pVAR aanleiding van het geval vanlich- (Van een onzer verslaggevers) i ,i kolendampvergiftiging jn ee„ n E eerste klanken over de kómen- kaal deer A, Brakelschippcrsschool aan de verkiezingen ziin in Srhiedarn de Duyststraat heeft het socialistische IMa?' gemeenteraadslid van Rotterdam, me- ^voens^assvond gehoord tijdens de vrouw M. Biom-Maurits vragen ge- Jaarvergadering van de C.H. kies-, steld. Zoals maandag gemeld, heeft de vereniging „Groen van Prinsterer" j GG en GD 17 leerlingen en een onder- 'n gebouw Irene. Daar heeft mr. F. wijzer naar ziekenhuizen doen vervoe. H. Piket onder de titel „Toekomst- ren voor een onderzoek dat verschijn- perspectieven" zijn visie gegeven op selen als hoofdpijn en overgeven waren het wenseliike heleid voor de tne c"u 19°3 waarin deze problemen wor- geconstateerd. Hun toestand gaf echter kir bh w m,iifJ»lden besproken. verder geen zorgen. De lessen in liet ge-'h??|® meende dat het huidige De heer PIket was verheug.d <jat er houw, waar drie scholen zijn gehuisvest, met de kans moet krijgen het be- igecn regeringscrisis over de reclame werden maandagmorgen gestaakt. Mor- eM* 'e continueren. Hij meende dat j TV is ontstaan. Hij geloofde niet dat de gen beginnen de scholen weer. Mevrouw er goed werk was gedaan en dat ge- kamerdebatten de spiegel hebben ge- Blom vraagt B. cn W. of zij kennisbleken is dat er ook zonder de so-keven van wat er ln het volk leeft. Vol- genomen hebben van de berichten over j cialisten te regeren is. Bens het manifest wordt dan ook een de vergiftiging in deze schippersschool aanvaardbare reclame in de TV voor der Hervormde Gemeente, gehuisvest Mr. Piket vreesde dat bet onder-gesteld. Spreker achtte het goed dat er In een gemeentelijk sobooigebouw, of' werp reclametelevisie de inzet zou reclame komt omdat het niet meer is -- - - -- tegen te houden. zij het bericht kunnen bevestigen, of zij zich op de hoogte hebben gesteld van de gezondheidstoestand der kinderen en van de onderwijzer, of de oorzaak be kend is, of hei college maatregelen lieeft getroffen om kolendampvergiftiging in gemeentelijke schoolgebouwen te voor komen, hoeveel schoolgebouwen in Rot terdam nog door middel van kachels worden verwarmd, of er plannen be staan deze gebouwen van centrale ver zijn bij de kamende verkiezingen. Hij geloofde dat het publiek het tweede TV-net zal willen ontvangen op het toestel dat die mogelijkheden biedt en dat men daarom geneigd zai zijn het oor te luisteren te leggen bij de WD die met deze roep voor recla me TV en het creeren van een twee de net verkiezingswinst zal willen be ogen. De agenda van de jaarvergadering warming te voorzien of van een ander,_vas -vlot. afgewerkt. De bestuursleden uit hygiënische cn velhgbeidsoverwegln- jyj g van Hervvijnen en J. Gille wer- gen te kiezen yerwarmingssysteem en der, herkozen. In de kascontrolecom- zo ja in welk tijdschema B. en YV. den- missie kregen zitting de heren J. Jon ken deze veranderingen tot stand te 1 gejan en N Koren. Bij het jaarver- brengen. i s^ag van secretaris B. Baggerman Tnnvietv. wenste de heer Koren de toevoeging f a Rotter-, de aIgetreden wethouder W. Kok m Jsïi Eemlia- een vertegenwoordiger was van de CHU fe Aeta-; opdat geboekstaafd zou blijven dat de bllssementen aan dc \lotha\cn tc Arn- pmij na rip oorlo®* steeds ^jen wetfaou* VCnhZkk8'e« Rnu'k" n r* nicu,r.e 1 pagandamiddug m De Lier worden ge- vh houden. Het ledental van de CHU blijft i "MMlMt in Schiedam, ongeveer 260, ÏVRfeSi uJ*L^Vr>"J*ÏT voorzitter K. de Baat meende dat dit a iw cwïïïU a aantal tot 400 kan worden opgevoerd drijf voor ertsoverslag te Rottcrdam r„^„,ri dnt 30 mei ioot een be - Gesteld werd dat 30 mei 1962 een be is voor het concern van zeer ondergc- ;angrjjke dag was omdat de CH toen schikt belang geworden. De resultaten daarvan waren als gevolg van dc ver minderde tonnage en de scherpe con currentie niet bevredigend. Het Is niet dc bedeeling dit bedrijf verder uit te breiden. Dr. Backx verwacht een toe- SIli I) l)€rDUrtilt'tl voer van Afrikaans1 J met .AR en. SGP als ..Protestant Schie dam" aan de gemeenteraadsverkiezin gen deelnam. Spreker meende dat de regering de goede middenweg heeft gekozen. Pro- fessor Oud had gelijk dat de regering het recht had te handeien maar het zou onjuist zijn geweest tegen het ver langen van de kamer in te gaan, Hij vervolgde: „Men moet niet heti oog gericht houden op het aardse maan op het geestelijke waarin we allen ge-| loven, het immateriële is belangrijker, ais dat zo rs ontstaat er een maat- I schappij waarin het best toeven is". I Bij de discussies na de pauze stelde 'de heer Piket nog dat de PSP met de mooie leuzen alle begrip voor realiteit mist. Hij zag dit als misleiding en een gevaar. Ais we niet zouden bewapenen zou Rusland ons bezetten. Dat is het enige streven van het communisme dat dit veroveren van de wereld dan ook als ideaal heeft. Het gaat hier om het be staan van West tegenover Oost en daar bij kan Europa.op krachtige wijze voor het goede evenwicht zorgen. Spreker geloofde ook dat met harder werken meer aan de woningnood moet, worden gedaan, er moet geen vier daagse werkweek komen maar men moet het nodig achten ook eens zater dags te werken. Dat levert al een werk-! week op la ges weken. Voorzitter K. dei Baat wees ffen slotte op de komende VAN De heer Piket zag nog niet welke re- gering er zal komen. Gezien de amou reuze neigingen van de KVP voor de, PvdA is een samengaan van deze twee' na de verkiezingen weer mogelijk. De' PvdA laat ook niet veel oppositie meer horen. Het is een. stilte aLs tussen, twee verliefden die nog niet weten welke kant het opgaat. De CHU streeft naar een goede plaats in de EEG voor ons land, dat kan alleen maar versterkend wer ken. De heer Piket gelooft in een sterk Europa naast Amerika en tegen de dreiging van het communisme. Hij be wonderde de Gaulle en Frankrijk dat zo sterk geworden is en hij meent dat ook Engeland een plaats moet hebben in de EEG. verkiezingsactie en de heer Piket heeft' daarna de sluiting van de geanimeerde bijeenkomst verricht. WEST KRUISKADE 6 Telefoon 1156 30 (8 lijnen) Na 6 uur: 18 81 31 NAAST ARENA-BIOSCOOP TIJDENS de vergadering van de trouwenssfeer gezamenlijk de weg zoekt Schiedamse Oecumenische Raad naar ^^kl'zUn hiermee verrassende; resultaten geboekt. Opvallend is daar de ivijze. waarop de gemeenteleden op de vereniging zijn voorbereid. Een prakti sche studiegids over de vereniging van beide kerken, artikelen in de wederzijd se landelijke tijdschriften over de weder zijdse opvattingen over onderwerpen als: de gemeente, het ambt, zending, lekenarbeid, godsdienstonderwijs enz. hebben de grondslagen van de door al len aanvaarde eenheid gelegd. Naar de overtuiging van de beer Leeuw zou ook hier de beste wijze, om plaatselijk samen te groeien naar een groter geheel het, experiment der fe deratieve vereniging zijn. Want geen enkele kerk verliest graag haar zelf standigheid. Het grootste en zwaarste offer, dat men van een kerk kan vragen op het gebied der eenwording is haar zelfstandigheid prijs te geven terwille van een groter geheel, dat men nog niet kan overzien en waarvan men de con-' touren nog niet voor ogen heeft. Laten wij dus tot de kerken zeggen^, dat 'het niet nodig, js-Jjlia^zefistandig- heid aanstonds .-prijs te geven, doch wel dat van haar verwacht wordt gezamen lijk op stap te gaan en hun schreden te zetten op een federatieve weg, die voe ren kan naar een volledige unificatie in' de toekomst, aldus de heer Teeuw. Opherfen van de woningnood achtte hij een eerste vereiste. Toen men la ter vroeg hoe dat moest geschieden zei hij dat er veel goedkope -woningwet woningen zullen moeten worden ge bouwd. Dat is een eerste behoefte. Het bouwen is duurder geworden, daarom zijn de huren hoog maar in veel ian- name van de aanvoer van Afrikaans'vreVdtdat heT Tog^afht ilar^aï Het1 d^^cnrimn^^aiIS!'>C «e«l>Uvasr^'1 In zijn inleiding keerde de heer F. H. duren voordat de nood verdwenen is. Het duldend over 196.. werd "«u-p,^ zicj- .Pgc- de talrijke snpperpar-Er moet een sociale zekerheid komen steld op negen procent (onv.). tijen die zich voor de kamerverkie-die het gehele volk dient te omvatten lijkt wel of we daare-n abomumint /ageri hebben gemeld. Hij zag dat als i en niet een klein gedeelte. °p ïjen 'c- a Ha-~ i T, - a iaa'\ een schadepost omdat deze partijtjes I deelhouders. Sinds 19a. is het mderd.nd me(. zu]tbedragen tot de democratie. Dankbaar kunnen we zijn voor wat niet gewijzigd. i0p cen vraa2 van ,-je jleer j-;e Baa; 2Ciis verkregen. De armoe is verdwenen. h.j 'net tegen het organiseren eniDe nieuwe bijstandswet heeft als sail- TaieltenniSStriuI Ikandicaat stellen van kleine partijen te [lant punt^ dat^ iedere Nederlander het recht heeft om ondersteuning te eisen als hij in nood verkeert. Hierbij krij gen burgemeester en wethouders zware taken. Gewerkt moet worden voor de zijn, dat is een democratisch recht, De Schiedamse tafeltenniskampioen-maar wel achtte hij het onjuist dat al- schappen zullen volgende week toch in i lerlei partijtjes kandidaten stellen zon de Koopmansbeurs worden gehouden, j dec cmg begrip voor de realiteit. j j ,j De tentoonstelling van het gewestelijk' Men r:r, zien dat zij geen zetel zul- _!n _e 0jrrerontv\rkkeMe arbeidsbureau noord zai daartoe iedere i'en verwerven en dat betekent dat de avond worden afgebroken orn. ruimte te'stemmen dan meestal gaan naar de maken voor de tafeltennissers en be-'partijen die ze zouden willen bestnj- langstellcnden. 'den. Binnenkort komt er een manifest De heimachine die vorige week aan de voormalige Schiedamseweg in Schiedam op Spieringshoek door de knieën zakte bij het heien van palen voor de openbare uloschool, is woens dagavond weer op zijn plaats gezet. Er moeten nog vijf palen worden ge slagen. Gisteravond om half acht is de stellage weer gemonteerd. Van de Schiedamse mejuffrouw M. C. van G. is een rijwiel gestolen dat niet op slot op het Doeleplein in Schie dam heeft gestaan. Op dinsdag 16 en woensdag 17 april worden schoolvoetbalwedstrijden gehouden in Schiedam. Aanmelden bij Gemeentelijke Sportraad. Oude Kerkhof 17 en scheidsrechters en ver dere medewerkers bij P. F. v. d. Ploeg. Burg. Van Haarenlaan 458 in Schiedam. Van 6 april tot 5 mei zullen in het Stedelijk Museum in Schiedam voor de eerste maal in Nederland schilde- grote verwachtingen hebben enkele leden van de Sporthalcom- i feiten die er gegeven moeten wor- den. Aan een kale loods met vier wanden en een dak heeft ook de sportwereld niets. De gemeenteraad 11 en! missie zich gisteravond over de voor-dient er dan ook op toe te zien dat stellen voor de bouw van een Sport-'' hier geen historische fouten worden hal in Schiedam gebogen. Dat is een1 gemaakt in een begrijpelijk maar heet hangijzer zoals men weet. Ieder een roept dat die sporthal er zo nodig moet zijn. Sommigen roepen zo hard dat men associaties aan het plaatsen van schouwburgen of expositiehallen krijgt. De realiteit zal de vele stad genoten echter teleur moeten stellen. Er is geen geld in Schiedam. Er moet zoveel gebouwd worden en dan ook betaald kunnen worden dat het nu ongewenst moet worden geacht om te komen tot de bouw van een sporthal. Dat zal bitter klinken voor de sportbeoefenaren maar het is etn- minste een reëel geluid. AJPTIMISTISCH heeft men zich al verheugd over het goedkope voor stel dat zich nu weer heeft aan gediend. Telkens worden bedragen voor de bouw van een sporthal ge noemd. Op wat tonnen wordt dan niet gekeken maar men is er wel ran overtuigd dat het bedrag zo laag mo gelijk moet worden gehouden. Daar- om_ was men nu verheugd dat er np vrije goedkope wijze een hal zou kun nen worden gebouwd. De initiatief nemers keken dan ook tevreden te gen het lage bedrag aan. Helaas, men was wat vergeten. Een bedrag voor de ,.kale bouw van een hul" mogelijk verblindend verlangen naar het bezit van een sporthal in Schie dam. ET ET dient nog eens duidelijk gezegd dat een sporthal iets geheel an ders is dan een concertzaal-, schouw burg- of zelfs tentoonstellingsruimte. Voor ieder uan deze gebouwen zijn de eisen totaal anders en zij verdra gen elkaar dan oofc niet. Het toch kos te wat het kost willen combineren Le vert dan ook op wat men vrezen moet: het koste wat het kost gaat veel geld kosten. Een sporthal dient er alleen voor de sport te zijn aange legd naar de eisen en verlangens van dè sportwereld, naar de ervaring en daarom dient zo'n hal ook onder be heer te komen van de Sportraad. Het is een illusie te menen dat er ook nog andere activiteiten in gehou den kunnen worden. Men gaat ook niet naar een gumnastiekzaal om een balletuitvoering te zien, hoewel dat met kostbare voorzieningen te reali seren zou zijn. Hetzelfde zou voor een sporthal gelden. Belangrijk is bo vendien clat zal blijken dat zo'n. sport hal in Schiedam direct het gehele jaar door een volle bezetting zal heb ben. Hopelijk hebben de initintiejne rijen worden geëxposeerd van de Pa- gebieden waar nog velen van honger d h w iparTMiotte omkomen. Het is een eis van sociale wft Niwrw Rotterdams Toneel zal gerechtigheid dat krachtig en efficient Het Wleuw KJtt6rQams ioncel 231 hulp wordt geboden, dat technische en sociale begeleiding wordt verstrekt. De vervlakking in het culturele le ven moet worden tegengegaan. Daarbij heeft ieder de verantwoording vodr ge2 zin en. volk. Men moet niet,alleen het oog gericht houden op commercie en geld, er dienen geestelijke achtergron den te zijn. Sprekende over de jongste debatten in de Tweede Kamer zei de heer Piket het niet eens te zijn met de opvatting van de heer Smallenbroek (AR). Hij meent dat de regering eigen han delingsbevoegdheid heeft. Die regering mag geen zetbaas zijn van de volksver tegenwoordiging. Daarentegen behoeft de kamer niet alles te accepteren wat de regering doet. Geen afspraken ma ken aldus de heer Piket. vanavond in het Schiedamse Passa getheater niet kunnen optreden voor de Schiedamse Kunst Kring wegens ziekte van de acteur Lo van Hens- bergen. De voorstelling zal nu op 30 mei doorgang vinden. De Chr. Leesbibliotheek, gevestigd in het Geref. Jeugdhuis, Lange Ha ven 97, Schiedam .houdt deze week uitlening op vrijdagavond van zeven uur tot half negen. Twee mannen, zeelieden, vermoedelijk Engelsen met een Amerikaans accent, hebben, aan een Schiedamse winkelier een vals twintig dollarbiljet betaald. Zij kregen daarvoor zeventig gulden, terug, omdat zij 1.70 te betalen hadden. De twee mannen zijn ongeveer 35 en 25 jaar oud. De een heeft een donker uiterlijk, de ander krullend haar. don kere costuums en een lichte overjas. is nooit het bruto bedrag van de ge-1 mers het oog voor deze realiteit, hele bouw. Men heeft vergeten dat i de grond moet worden aangekocht.niu TPEAAl) Dat snijdt er flink in want de grond"-J *J\Ji is heel duur in Schiedam. Men heeft <TT/E verwachten niet dat het goedko- niet zo gedacht aan de verdere facili- pe plan van dezer dagen haal- I baar zal zijn omdat goedkoop duur koop zal kunnen zijn. Bovendien komt er niet direct een bouwvergun ning omdat al zoveel projecten in Schiedam op bouwvergunningen wachten. Daar kan de gemeente (RHBS Sted. Gymnasium poli- i liebureau stadhuis brandweer- I kazerne ziekenhuis) van meepra- Passagetheater: Schiedamse Kunst ten en sportverenigingen als HBSS Kring, Nieuw Rotterdams Toneel speelt, i ODIy SVDPW. PPSCSFC kennen »- de materie ook. Enthousiast draven ronde'3 Dagera™" voor 'pr M^jké-' met hun plannen en eventueel hun schooi, 20. 1 bouwsom langs vele bureaus, maar Irene" Chr. Met. Bond. Bijeenkomst, het rijk beslist dat er nog geen gele-! 20, genheid is voor het verstrekken uanj Sursum Corda: Voetbalver. HBSS.,de bouwvergunning. Alles gaat hierI Ledenvergadering, 20. mondjesmaat. Met deze realiteit voor fri(pI ogen zou het onjuist zijn om nu hals- Irene: Nazorg TBC-patienten. Vcrgado-1 ouerkop een schijnbaar aantrekkelijk' Het Philharmonisch koor Toon kunst" en het Rotterdams Philharmo nisch Orkest verzorgden, na dinsdag in de Grote kerk van Schiedam een verkorte uitvoering van Bachs Mat thaus-Passion te hebben gegeven, woensdagavond een integrale weer gave van dit meesterwerk in de Rotter damse Koninginnekerk. Van de voca le solisten, maakte de uit Estland af komstige tenor Naan Pöld. de meeste indruk als de evangelist. Muzikaal en zangtecluiisch was het geheel zeer goed verzorgd. De Christuspartij werd tamelijk ro mantisch gezongen door de Engelse ba riton Bruce Boyce. Vocaal waren er nog al wat tekortkomingen, maar er waren daarnaast momenten van diepe ontroe ring. Hij zong zijn partij geheel uit het hoofd, hetgeen een aparte prestatie mag worden genoemd. De sopraan Elly Ameling zong haar partijen zeer intelligent en muzikaal boeiend. Zeer doorleefd was de voor dracht van de alt Aafje -Heynis. Onver getelijk was de wijze waarop zij de aria „Erbarme dich", samen, met de voor treffelijk spelende violist Dick de Reus vertolkte. De Belgische tenor Willy van Hese, die de aria's zong, kon niet steeds boeien, vooral niet. wanneer hij zijn stem in hoge sterke passages geweld moest aan- uoen. Dat hij toch tot fraaie vertolking in staat is, bleek tijdens het recitatief „Mein Jesus schweigt" en de daarop volgende aria „Geduld!" Vocaal goed, maar wat oppervlakkig was Jules Bastin, die de kleine bas partijen weergaf. Dirigent Kees Stolwijk, die het geheel met grote kennis van zaken en, vol en thousiasme leidde, had het koor goed in de hand. Aangrijpend werd o.m. het slotkoraal van. het eerste deel „O Mensch, bewein' dein' Sünde gross" weergegeven, waarbij geen enkel detail verloren ging. Prachtig klonken ook de koralen „O Haupt voll Blut und Wunden" en „Werui ich einmal soil scheiden", om slechts enkele hoogtepunten te noemen. Bij deze over het algemeen boeiende uitvoering van Bachs passiemuziek wer den. de instrumentale soli zeer goed ver zorgd door Caret van Leeuwen-Boom kamp (gamba), Marinus Flipse (clave- ciimbel en Piet van den Kerkhof (orgel). Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en zijn solisten waren verdienstelijk en het jongenskoor „St. Willibrord" zong uitstekend de Cantus Firmus. P. Veenstra De 19e eeuwse romantiek uit het werk van de Russische schrijver Anton Tsje- chow kwam woensdagavond op het film doek van het Monopole Theater bij de filmavond van de Schiedamse film- knng. Het was een poëtische rolprent met een tonelistische sfeer. Verder worden gedraaid het bekende Sinjaal uit de vooroorlogse jaren, het filmpje Pic colo. Verder verden er tekenfilms ge draaid van de Zuidslaaf Dukovic. Voor zitter mr. H. B. Engelsman heeft het welkomstwoord gesproken; er waren ook kaartjes verkocht aan niet-leden, passanten op de Hoogstraat die een verheugende belangstelling toonden. De filmikrlng had namelijk beslag we ten te leggen op een aantal tekenfilms van de Zuidslaaf Dukovic. De heer Hout- huyse van de Rotterdamse Filmliga gaf een inleiding op de films. Dukovic heeft met zijn films een indrukwekkende rij prijzen verdiend, o.a. de eerste Ameri kaanse Oscar voor een niet-Amerikaan- se film. Er werden negen tekenfilms gedraaid die de genialiteit van Dukovic en zijn ontwikkelingsgang duidelijk toonden. De eerste film evenwel was een documen taire, die toonde wat er allemaal voor nodig is om een tekenfilm te maken. Een instructief werk. De eerste films van Dukovic zijn sterk geïnspireerd op het Amerikaanse genre. Het filmpje Cowboy Jimmy bijvoorbeeld is een kostelijke parodie op de "Western. In zijn latere films schept Dukovic een andere werkelijkheid. In het concert voor een machinegeweer was daar al iets van te merken. Dukovic komt in zijn films terug op de meest essentiële uitbeelding van de beweging. Iemand die een trap opgaat blijft bijvoorbeeld met zijn voeten oo de grond staan, rekt zich helemaal uit en komt zo waar hij moet zijn. In zijn latere film leidt dit principe tot de wn- derlijkste filmpjes. Alle film-s zijn prach tig van kleur, overtuigend van verhaal en kundig gemaakt. SCHTEDAM. Geboren: Rudolf M z v A J" Ham e nJ F M van Zwieten, Overleden: W H Versloot, 82 jr; G Knop pers, 75 jr; J M Groenendaal, 79 jr, weduwe van: M F van Beurden. SCHIEDAM. Geboren: Tom J z.v. P W J van Rijn en L N van der Leek: Jacob z.v. A Hoeksema en D J Hommel: Carla M d.v. F D de Brum en M P van Rijswijk; Ronaldus J M z.v. N J >1 Vredebregt en A C p M Kteinekoort; Helena d.v, W F ff Mal corps en "W Baden; Franciseus T S z.v. H C Landman en W'Planken; Johannes A z.vv. W van Rutten en M A van Winden. van kerken in Schiedam heeft de 'secretaris, de heer H. Teeuw, een rede gehouden over het onderwerp: 1 Plaatselijke federatie van kerken als springplank naar eenwording. I „Hoewel wij in het Nieuwe Testa- jment een dringende en grondige re- 1 den voor de eenheid der kerken heb ben, vormen volgens de heer Teeuw de eenheidspogingen der kerken in ions land in het algemeen nog maar een zielige vertoning. De uitspraak van de apostel Pau- lus: „Gij CKorinthiërs) zijt het (een) lichaam van Christus" (1 Kor. 12 vs 27), had de heer Teeuw altijd het meest geïnspireerd tot plaatselijke ac tiviteit. Van de aanvang af had voor hem vastgestaan, dat Christus de een heid vooral plaatselijk wil. De bijbel spreekt dan ook meer over „gemeen te" dan over „kerk", een woord, dat m de Heilige Schrift ia zijn empirische vorm, als landelijk fenomeen, zo met voorkomt. Volgens overtuiging van de heer Teeuw klopt het hart der kerk in de plaatse lijke gemeente. Ook New Delhi heeft dat begrepen, gezien de nieuwe formule voor eenheid, die het zwaartepunt van de conserverende en expansieve taak der kerk in de plaatselijke gemeente legt. Het is op deze weg. aldus de heer Teeuw, dat de eerste schreden veelal nog moeten worden gezet. Van enige bezieling om deze weg te gaan 'bespeurde 'hij bij de plaatselijke en landelijke kerken nog weinig. In plaats van zich rücksichtlos en onver vaard in het bijbels verantwoorde, evan gelische avontuur van de eenwording te storten niet wetende waar men dan uitkomt laten de kerken en hun lei ders zich door tal van remmingen op die noodzakelijke weg weerhouden. Slechts schoorvoetend ondernemen de kerken in dit opzicht iets en dan is dat optreden dikwijls nog met zoveel waarborgen omgeven, vooral t.a.v. acti viteiten van gemeenteleden, dat deze laatsten zich wel moeten gevoelen als leerlingen van een kleuterklasje, die aan het handje van een -angstige syno de of kerkeraad iets, of misschien wel vrijwel niets, mogen ondernemen. Wat het de plaatselijke gemeente zo uiterst moeilijk maakt een stap voor waarts te doen op de weg der eenwor ding, is, dat de landelijke kerkorganisa ties een zekere zeggenschap hebben over hun plaatselijke gemeenten, die aan de opdracht om plaatselijk een te zijn in de weg kan staan. De plaatselijke ker ken worden gedwongen hun trouw aan de plaatselijke gemeente en aan de op dracht om de eenheid juist daar te ver werkelijken te verenigen met de trouw aan hun landelijke synode, die weer zor gen van geheel andere aard heeft en gevaar loopt, de principes en leerstellin gen van de eigen kerk het gewichtigst te vinden en daarom maar moeilijk komt tot een doelgerichte arbeid voor een groter geheel. Het is dit amphibische karakter van de plaatselijke kerkgemeenschappen, dat de eenwording der plaatselijke ge meente ernstig kan belemmeren. Wat had het, aldus verzuchtte de heer Teeuw, toch allemaal prettiger kunnen zijn! Het had toch eigenlijk zo moeten zijn, dat iedere synode van een lande lijke kerk, om aan één der eerste evangelische eisen trouw te zijn, de plaatselijke eenwording als goddelijke noodzaak als eerste punt op haar agen da behoort te hebben. De heer Teeuw vond het begrijpelijk, dat de plaatselijke oecumenische raden onder deze omstandigheden op het ge bied der eenwording niet veel kunnen bereiken. De plaatselijke kerken zijn er veelal nog niet rijp voor. Dit geldt ook voor de eenwording Hervormd-Gerefor meerd. Aan beide zijden is er nog volop geremdheid om tot de kern der dingen door te dringen. Spreker gelooft, dat de kerken een radicaal andere weg moeten inslaan en dat partijen in hun samensprekingen aanstonds tot „de kern" moeten komen en direct hun bestaande geschillen aan de orde moeten stellen. Maar om in dit opzicht Iets te hereiken zullen zij dan ook resoluut moeten afstappen van de tot nu toe gevolgde methode van benadering, nl. vanuit hun gescheiden heid. Zij aulfes de zaak moeten om draaien en elkaar tegemoet gaan tre den vanaf een verenigd en gemeen schappelijk podium. De heer Teeuw stelde voor dat de kerken, naar Amerikaans voorbeeld, be ginnen zich in een samenwerkend, doch hun zelfstandigheid behoudend lichaam te verenigen. Hij gelooft, dat dit vooral voor Neder land de enig juiste vorm is. Zij komt enerzijds tegemoet aan het verlangen, niet aanstonds op te gaan in een groter geheel en vormt anderzijds als het wa re de springplank, om gezamenlijk op weg te gaan en in de toekomst ineen te vloeien in een organische unie. Dhr. Teeuw acht een federatie van ker ken in het beginstadium eerder dan een organische unie de geschikste methode om de eenheid der christenen in Chris tus tot uitdrukking te brengen. Het scheppen van een federatie aan het be gin van de samenspreking en niet aan het eind daarvan kan niet anders bete kenen, dan d&t men in volledig vertrou wen m elkaar begint en vanuit die ver- Maar daarvoor is nodig, dat de lande lijke Oecumenische Raad van kerken daartoe vooraf de weg baant. Zijn taak is op synode-niveau deze zaak te be spreken. de landelijke kerken, te bewe gen eerst zelf een federatief verband aan te gaan en het de plaatselijke filialen mogelijk te maken dit eveneens te doen. Dat wil niet zeggen dat er daarnaast niets anders op plaatselijk niveau moet gebeuren, zoals bljbeistudiekringen, ge meenschappelijke kerkdiensten en bid stonden, avondmaalsviering, gespreks- kringen. Maar dat is niet de hoofdzaak. De grote aanval op de huidige oecume nische immobiliteit dient aan het front te worden ingezet, niet om een beslis sing te forceren, die alleen recht doet aan het ene standpunt, niet, om weer uit te komen bij het of ...ofvan d 16e tot de 19e eeuw, maar hij het én én., van New Delhi, waar het pleit i beslecht ten gunste van een zinvolle syn these: de inbreng van ieders eigen schat in de grote schatkamer van de gehele kerk! Daarheen moeten wij op weg, daarheen moeten wij centraal doorsto ten. Laat het, aldus eindigde de heer Teeuw, zijn langs de hoffelijke weg van een gemeentelijke federatie. (Advertentie) !s er iemand in uw gezin muzikaal? Dan !s het heerlijk om een piano in huis te hebben. De. aanschaf zal u meevallen. Komt u maar eens informeren naar de vele merken en mogelijkheden die wij u bieden. U kunt verzekerd zijn van een verantwoord advies. Be/ of schrijf om onze foto-brochure nr. 60A Rotterdam, W. de Withstraat 32, -tel.138113 Amsterdam Arnhem Breda Leiden ring, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat H2, tel. 66382 bg.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 61 alleen voor redactieaangelegen- iicden. Agentschap H. J. Troost Aleidastr. 23 tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b g. g. telefoon 315588). Klachtendlenst van 18.30 tot 19.39 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politic-alarm 64666; GG en GD waarschu Aing 69290. Apothcev "embrandt, Rembrandt- laan 4 Koonm-n» jeur.-.. Lange Haven. Be- roepen'e-ilr.cns'elhng S.A.B., 917. voorstel te gaan uitwerken terwijl de teleurstellingen al op de loer liggen. Enig geduld kan nuttig zijn omdat het idee van de seriebouw uitgedok terd door experts de beste verwach tingen biedt. Daarnaast dient men oog te hebben voor de problemen van de wethouder van financiën die de touwtjes rond zijn begrotingspak ket maar net dicht kreeg en die nu al met de stroppen van een mil- Uoen gulden extra voor de vorst-ellen- de, met tonnen hoger dan was be groot bij een bouwwerk, zit. De rea listen dienen te beseffen dat Schie dams begroting dit jaar nauwelijks meer sluitend gemaakt kan worden. Het is verdrietig, maar in zulke een si tuatie kan er geen sporthal af. DE hondsdagen vierden hoogtij in de zittingszaal van het kantonge recht te Schiedam. Duidelijk waren de politiemannen actief geworden te gen de loslopende hond tijdens de hondsdolheidaffaire. Nu kwamen de eigenaren van deze loslopende vier voeters horen in hoeverre ze schul dig zouden kunnen zijn. Mejuffrouw K. M. A. L. had het bij-1 zonder bont gemaakt. Hoeveel over tredingen zij heeft begaan is zelfs niet duidelijk geworden omdat de wnd- substituut-officier van justitie mr. H. Franken nog enkele verbalen in het vooruitzicht stelde. B. en W. vrn Vlaardingen moesten zelfs op 26 september een aangetekende brief zenden niet het bevel de bouvier van mej. L. te doen n:i!korven. De ver dachte zei woensdag dat de hond niet gemeen is. hij -was wat speels. „Het is alleen maar een grote hond ik heD hem nodig, ik ben eenzaam", zei de verdachte maar de kantonrech ter constateerde dat deze speelshiö dan 6 novmbr, 21 novmbr, 18 januari n dn voor d ovrrdingn voor d honds- dag^ Wa vn in ^aar woning g- Mejuffrouw K. M. A. L. had het bij zonder bont gemaakt. Hoeveel over tredingen zij heeft begaan is zelfs niet duidelijk geworden omdat de wnd- substituut-officier van justitie mr. H. Franken nog enkele verbalen in het voorzuitzicht stelde. B. en W, van september een aangetekende brief zenden met het bevel de bouvier van mej. L. te doen muilkorven. De ver dachte 2ei woensdag dat de hi met gemeen is. hij w-s „Het is alleen maar eer. »3. ik heb hem nodig, ik ben eenzaam zei de verdachte maar dé kantonrech ter constateerde dat deze speelsheid dan toch maar het bijten van voorbijgan gers heeft opgeleverd. „Ze p.... die hond. ze maken hem vals", zei verdachte en de officier memoreerde dat de hond op 6 november, 21 november, 18 januari en 20 januari iemand gebeten zou hebben. Verdachte heeft haar onwil gedemon- steerd. Zij had in januari nog geen muilkorf aangeschaft. De officier vroeg vier boetes van 25. hij zei dat de politie al een vijfde procesverbaal had opgemaakt en dat er nog meer in aan tocht waren. De kantonrechter beloofde strenger te zullen optreden, hij wilde voor ditmaal nog tweemaal twintig gui de voor de overtredingen voor de hondsdolheidperiode en tweemaal f 25 .1- de overtredingen tijdens die perio- ienieegd, doen noteren. Het kleine hondje van mevrouw S. J. J.- De R. had m de Lange Kerkstraat gebeten. Mevrouw J. gaf te kennen mets met die hond van doen te heb ben. Het dier was ,aan komen lopen", ze had haar zoontje gezegd dat hij het beestje niet mocht houden en daarom moest de jongen het hondje naar het Schiedamse dierentehuis brengen. Die hond v/as maar even in haar woning ge weest. „Het is dus een soo-rt overgangs huis?" constateerde mr. Cos. Hij meen de dat de verantwoordelijkheid dan toch aanwezig is. Het werd tien gulden of twee dagen hechtenis. Mevrouw Ch. G. had pas een nieuw huin. Welgemoed was ze m de Lange Achterweg in Schiedam aan het werk maar haar hond vond de omstandig heden minder geschikt. Het beest liep naar buiten en de politie noteerde ri: (Van een onzer verslaggevers) Een Schiedamse en een Vlaardingse toneelvereniging bereiden zich voor hoogtepunten van hun bestaan., Al. hl aandacht is gericht op de komendéin tionale toneelwedstrijden in Haariè om het landjuweel, die van 6 tot 22'm w.°rtien gehouden. Ditlandjuweel'-"] H,M, de Koningin beschikbaar ge voor de beste onder de beste amateur- toneelgroepen in ons land. ,:4;_ Die landelijke toneelstrijd in Haar lems Stadsschouwburg geeft het volgen de programma te zien: 6 mei „Van*-de brug af gezien" van A. Miller, Reosen- daais Rooms Toneel, Roosendaal;"" 7 mei Van de brug af gezien", A. Miller,', de Parochespelers uit Joure; 8 mei "X®Fra®d," van A. Salaerou door -GE RON, Schiedam; 9 mei „De lamilie-' reünie" van T. S. "Eliot, toneelgroep. „Elckerlyc" uit Geldermalsen; 10 mei „Spot niet met spoken" van Noel Co- ward door de KLM-toneeigroep Schip- hol, Amstelveen; 13 mei „Dertien'aan van de Sauvajon door toneelgroep Volksonderwijs uit Deventer; li mei „Clerambart" van Marcel Almee,;" de Verenigde Toneelvereniging ADO en BVB urt Den Haag; 15 Mei „Het laat ste bedrijf" van E. Williams door-bet' toneelgezelschap VZOD uit Driebergen; Iv.JF?} „Achter de horizon" van E. O Neill door de toneelgroep Suthwolda uit Zuid-Wolde; 17 mei „Hamiett" van. Shakespeare, CJV spelgroep Argus ."uit Vlaardingen; 18 mei „De gecroonde Leersse van M. de Swaen door het reizend Zeeuws Volkstoneel uit Hulst; 19 mei „De liefde der zeven poppen" van P. Gallico door de Stichting To neelgroep Maastricht '46, Maastricht* ~F mei „Een bruid in de morgen" van t' S',P®s, daor de Stichting Wmschoter hefdadigheidstoneel uit Winschoten; 21 P?e.l „Pe harpe des levens" van E. O' Neill door de toneelvereniging Jan van Dommelen uit Santpoort; 22 mei „Vbl- pone" van Ben Johnson door de Haar lemse toneelclub uit Haarlem. (Van een onzer verslaggevers) Maassluis heeft woensdag het offi ciële begin gemaakt met de voorberei- dingen voor de watervoorziening door Rotterdam. De eerste paal is geslagen, voor de bouw van een opjaagstation en twee remvva terkelders. Dit gebeuren was een mijlpaal in de ontwikkeling der snel groeiende stad. Geen van de sprekers bij deze gele- genheid wenste één kwaad woord van het Rotterdamse drinkwater te horen Burgemeester W. J. D, van Dijck zei: „Ala men stelt dat het mis gaat met net Rotterdamse water gaat dat; ons veel te ver." Ir. C. Lugthart. adjunct directeur van het drinkwaterleidingbe- drijf toonde zich gevleid met deze woorden. Hij zei dat - temidden, van alle problemen het besluit van Maassluis desondanks Rotterdams wa ter te betrekken een stimulans was nog meer de handen uit de mouwen te ste ken. „Rotterdam zal alles doen om Maassluis water te leveren, zoals dat moet zijn. U kunt op ons reken en.*** Over anderhalf a twee jaar kunnen Maassluis en Maasland (dat ook onder het verzorgingsgebied valt) Maasstede- hjk water drinken. Vanuit Vlaardingen wordt reeds gewerkt aan de transport leiding. die aansluiting zal geven op de nu in aanbouw zijnde installaties in het oosten van Maassluis. mevr. O. werd de boete 7,50 of een dag. In de Stadhouderslaaai in Schiedam heeft de hond van de heer C. de R. op 19 november keurig aan de lijn ge- IfApen. Net toen de politieauto arriveer-*. de glipte de haak van de halsband. De hond wilde de voorbijgangers vrolijk begroeten maar de passerende politie- 4S mannen trokken de baJIpoint en het-'' blocnote. Mr. Cos deelde mee dat men ook verantwoordelijk is voor de kwaiG 1 f t 'O ti .In 1«-, b. .Tar» .- - ...cil >-an de hondenriem. Daarom be de kleine langharige was ontsnapt. Voori.uA.. dc heer R. tien guldenboete.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1