Geëmotioneerd pleidooi van Ewout's advocaat Toestand tyfuspatiëiiten in ons land gunstig Katendrechtse jeugd Al eeuwen lang veel te doen om Paasvee Jonge boer uit stad 9 maanden naar Canada SCHIEDAMS WATERFRONTBEWEGING Alleen voor diefstal veroordelen? K „Ijzervreter" D£ boer was ver „heen" Etentje r de rotterdammer Pagina 5 ZATERDAG 30 MAART 1%3 Er uit gedraaid Verontwaardiging niet verheffend De kans dat er in Nederland nog meer mensen met tyfus be smet worden dan de vijf waarvan nu bekend is dat ze aan de ziekte lijden is „bepaald beperkt". De toestand van de Nederlandse patiënten is bovendien zeer gun stig. Dat heeft de directeur-gene raal van de volksgezondheid, prof. dr. P. Muntendam, gister avond op een persconferentie in Den Haag meegedeeld. -kir wëèêêêêêêmÉ* ATENDRECHT heeft ook jeugd. Maar al te vaak wordt zij vergeten. Omdat deze Rotterdamse havenbuurt het predicaat ,,De Kaap" draagt bestaat zij niet geheel uit gele genheden voor twijfelachtig ver maak. Er wonen ook vele ge zinnen met kinderen. En geluk kig zijn er instellingen, die zich het lot van deze jeugd aantrek ken en goed werk doen. Rijnmondnoten Een Fluorstraat in de buurt van bet Rotterdamse Drink- waterleidingbedrijf: Andere straatnamen worden Zout steeg, Goorlaan, Brakkeweg en Ghloorstraat Perpetuum mobile-Van Jo- le; Er zit althans beweging in. Vlaardingert laat ballonne tjes op om het vuil te volgen: Prijs voor de versfckomen.de: rondleiding in Pernis... 20e eeuw wint van romantiek. mts MET een pleidooi als een slijtageslag, -* een pleitrede zoals naar inhoud en opbouw zelden of nooit in een Nederlandse rechtzaal gehoord zal zijn, heeft inr. H. C. Dietz, verdediger van de jongste verdachte. Ewout 11. gister avond als laatste in de rij van pleiters, de behandeling' van de Baarnse moord zaak afgesloten. Ongetwijfeld was mr. Dietz fel geëmotioneerd en ontlaadde zich in zijn pleitrede a tic spanning, waarmee hij gedurende anderhair jaar zich op deze zaak had voorbereid. Er (Van onze speciale verslaggever) Mr. Dietz repliceerde slechts kort: *1' de officier niet overtuigd is zou ik' was eerlijke bewogenheid maar lege-1^**®" °Pnie«w moeien beginnen, maar] litkftrtiiri valse nathos. die aan h*f i»»_i ^an niet meer opbrengen.j lijkertijd valse pathos, die aan het be toog niet ten goede kwam. Mr. Dietz maakte de indruk overspannen te zijn. Op vele punten was hij verward en hij wekte verbazing als hij bijvoor-1 .v"or lelf vvas bet kennelijk beeld, doelend op Boudewijn en Ewout,nfi"santhof f dacht hij „itriep „Dm* geschifte jongens" of j twee maal toe V gezegd over zijn client sprak als over „dat:had. „het is vandaag mijn trouwdag er, aapje ik zou toch wel graag het etentje, dat lVat echter de meeste verbazing'ik aan m'n vrouw beloofd beta kijk wekte, was dat juist deze advocaat een (daar zit ze willen halen groot deel ziin pleidooi richtteHad mr. Dietz zich maar gehouden tegen Hen- De familie-advocaat «m» wat hij zelf gezegd had, toen hij van de H.' nimmer twfjfel heeft j aan het slot van zijn pleidooi een samen- laten besta-, an zijn mening over vatrting gaf, ..Daar had ik het eigenlijk Henny W„ iiau zich hiervan beter kannen onthouden. De manier waarop hU, naar aanleiding van de wijze waar op Henny VP. donderdag met hem de vloer had aangeveegd, na herhaalde lijk sarcastisch sprak over „de advo caat Henny W„ of nog sarcastischer „mijn confrère Henny W.. droeg niet b(j tot bewondering voor deze pleitrede. Het Is nauwelijks mogelijk het betoog van mr. Dietz samen te vatten. Hij viel het „eminente betoog" van'de officier op alle punten aars. Als de officier, vol gens mr, Dietz. uitgegaan was van een aantal supposities, dan kon hij dat ook. "Welnu, hij deed het maar hij vond, dat zijn supposities minder karakter van veronderstellingen hadden dan die van de officier. Mr. Dietz weigerde te geloven, dat angst voor verraad alleen inzake de eerst" diefstal Henny W, ertoe bracht Theo Mastwijk bij de gebroeders H. on der te brengen. „Er moet iets anders tassen die twee geweest zijn" en mr. Dietz liet zijn. gehoor lange tijd in de waan, dat hij dat „iets" zou gaan ont hullen. Toen het er echter op aankwam, kwalificeerde hij het „iets" alleen maar als een ernstig delict zonder enig bewijs daarvoor aan te voeren. Orn aan te tonen, dat Ewout niet mede-1' püchtig is aan het medeplegen van moord, noch aan pogirtg tot moord, greep mr. Dietz zich vast aan een woord van de officier (in eerste instantie van Henny W.i, dat „Ewout er zich uitgedraaid heeft". „Dat is juist", zo riep hij uit, „deze jongen wilde niet. meedoen, maar hij wist niet hoe hij dat aan moest leggen, dit aapje van 15." Eh hij vervolgde: „Goed, goed. Die opvoeding ging niet zo prachtig en ze konden niet zo goed samen praten, maar men kan toch niet aannemen, dat Ewout op wacht stond om onverwachte bezoe kers. zoals bijv. zijn oudere, weg te slaan. Karei, zijn broer, is toch ook thuisge komen. Die heeft hij toch ook niet weg geslagen. Nee, Ewout kon niet op wacht staan en wou niet op wacht staan. Hij heelt zich eruit gedraaid, zegt de officier. Nou. hij heeft er zich goed uitgedraaid. Want hij krijgt er zeven jaar voor". Volgens mr. Dietz had Ewout plotse ling voorgesteld op wacht te gaart staan, omdat by van het begin af aan niet mee wilde doen. Hij verzon een smoes op het moment, dat hjj zich voor het eerst bewust werd, dat de moord werkelijk zon gebeuren. Het wachten had geen enkele zin. Zeker niet ais er geen waarschuwings- sein was afgesproken. Ewout heeft zich eruit gedraaid door voor te geven., dat hij op wacht ging staan. Ewout is een vriendelijk jongetje, dat iedereen wilde helpen. Hij gaat later zelfr de put op zoeken als die wegen® de verbouwing geopend moet worden." Alsof mr. Dietz aanvoelde wat de rechtbank en de zaal bij deze laatste woorden dacht, voegde hij eraan toe: „Het is misschien niet helemaal nor maar, maar ja". Aan het slot van zijn bijna drie uur geduurd hebbend pleidooi, toen president, rechters en officier zich zaten te ver- hijten, zei mr. Dietz: ..Ewout heeft alleen maar meegedaan aan de voorbereidende handelingen. Dat waren geen medeplichtigheidshandelin- gen aan moord of een poging daartoe. He4 is dus tegenstrijdig als hem mede plichtigheid wordt aangerekend. Ik vraag dus vrijspraak voor het primair ten laste gelegde en verzoek uw rechtbank mijn cliënt te willen veroordelen voor diefstal, door het opleggen van een gecombineer de gevangenisstraf en behandeling, sub sidiair een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest." Er ging een hoorbare zucht door de zaal. Mr. Van (Dijken, de officier, zei "net niet mogelijk en nodig te achten, in te gaan op alle stof, welke mr. Dietz had aangedragen. De advocaat had hem niet overtuigd en mr. Van Dijken bleef daar om bij zijn eis. wei bij kunnen laten" merkte hij op. Het was tien voor zes toen Ewout H. het laatste woord kreeg. Hij zei alleen „het is een ellendige geschiedenis' voor me geweest". Mr, Dietz was zijn pleidooi, reagerend op wat er naar aanleiding van zijn op treden van donderdag over hem geschrc- i ven was, zeer sarcastisch begonnen. Hij streek met een groene zakdoek over zijn bezwete voorhoofd en zei: „Ik grijp deze zakdoek om mijn hoofd af te vegen, fk heb dat gisteren ook ge daan. Het kan zijn omdat het hier zo broeierig heet is. Het kan ook zijn omdat ik de advocaat Henny W. hier ontmoette. Het kan ook zijn, omdat ik mezelf maar een klein familie-advocaatje acht die uit een klein landelijk plaatsje komt. dat ook wel het „groene graf" genoemd wordt." En direct daarop Het hg heel melodra matisch volgen dat hij anderhalf jaar tegen deze zaak had opgekeken en zicht als verdediger bad „afgebeuld", 's nacht» had moeten doorwerken „met mijn vrouw, die gelukkig ook nog een beetje juriste is, als secretaresse". Bovendien kondigde hij nog aan, dat hy tengevolge van deze omstandigheden misschien wel halverwege zijn pleidooi zou „afknap pen". Ik wacht al anderhalf jaar op het moment dat ik hier alles kan vertellen. Ik sta hier als epn stuk „bewogenheid". Kort daarop ging er gemompel door de zaal toen mr. Dietz zei, dat hij Ewout niet zou betitelen met „mijnbeer" 'zoals anderen wel gedaan hadden), maar mis schien wel kon spreken over „mevrouw uw moeder" (wat hij dan ook prompt deed). President mr. Gijsman, die getoond heeft onder alle omstandigheden heer te kunnen blijven, toonde dat ook mi weer. Toen mr, Dietz pathetisch uitriep, dat hij ..niet alle stukken uitspreiden kon in deze zaak", zei mr. Gijsman hof felijk: „Had u dat tevoren gezegd, dan had ik een tafel neer laten zetten". Verontwaardiging was te bemerken, toen rr.r. Dietz een volledig verwrongen ••oorstelling gaf van de vraag, die hij uonderdag aan Henny W. gesteld had over een plastic waslijntje, dat deze in zijn zak had. Nu zei hij, dat hij Henny deze zin uit het proces verbaal had voor gelezen: „Ik greep van de werkbank een stukje plastic draad". Maar wat had hij werkelijk voorgelezen* Deze zin: „Ik had een stukje plastic draad in mijn zak om de daad ie kunnen volbrengen." In zijn pleidooi kregen verschillende mensen een veeg uit de pan. Bijvoorbeeld de advocaat van Henny W., mr. Francois Pauwels. Van hem zei mr. Dietz: ,JM". Patrwels beeft in zijn pleidooi Ewout er in willen draaien," (mr. Pauwels had beweerd, dat ook Ewout schuldig was aan mededaderschap). „Maar hjj had dat niet nodig voor zijn pleidooi. Hij heeft mij erdoor gedwon gen nu allerlei dingen over Henny W. te moeten zeggen en dat bad' ik liever riet gedaan. Maar ik neb het nodig voor mijn pleidooi, Mr. Pairwels heeft hulp-officiertje gespeeld". Over psychiaters zei mr. Dietz: „Ze werken met allemaal mooie begrippen en rapporten. Maar Ik ben er niet van onder de indruk. Het leven van een mens is heel anders dan psy chiaters kunnen beschrijven". En om aan te tonen, dat hjj het niet kwaad bedoelde voegde hU eraan toe: „Ik heb grote bewondering voor prof. Riimke. Hjj heeft me nog ontgroend In Amsterdam". De gebroeders H. kwalificeerde hij als „slappe jongens, meesloffers! Als mug gen om een kaarsvlam en de kaarsvlam is W." Even later zei hij weer van hen: „Ze waren pionnetjes en instrumenten in handen van een superman." Wel, daar konden Henny W. en de zachte jongetjes H. het mee doen. „Ge schifte jongetjes", waren ze. Vergoe lijkend volgde mr. Dietz eraan toe, zich blijkbaar plotseling beseffend, dat deze kwalificatie toch wel pijnlijk moest zijn voor Ewout. die dit alles moest aanho ren: „Neem me niet kwalijk jongen, dat ik dat zo zeg. maar je bent geschift ge weest." Henny W. kreeg tenslotte nog een flinke douw. „Ik heb voor iedereen, die aan dit proces heeft meegewerkt de grootste waardering. Behalve voor één." Over Ewout heette het nog: ..Hij schrijft nu goede brieven naar l>ui3. Aan zijn broer Erik bijvoorbeeld. Daarin schrijft hij: jongen, volg m'n goede voorbeeld." Neen, het was geen verheffend schouw spel, dat in de laatste uren van deze voortreffelijke behandeling van de Baarnse moordzaak geslikt werd. Het zal zelden voorgekomen zijn, dat de president van een rechtbank een ver dediger zelfs nog onder het uitspreken van de pleitrede terecht heeft moeten wijtzen. Mr. Gijsman heeft het mr. Dietz herhaalde malen moeten doen in de laatste dagen van dit proces. Ook giste ren weer. Want toer. mr. Dietz wilde gaan citeren uit het psychiatrisch rap port. dat over Ewout uitgebracht is hij wilde daaruit zeer intieme zaken, de verdachte betreffend voorlezen moest de president zeggen: ..We hebben de uiterste terughoudendheid betracht met het citeren van rapporten. Het gaat om uw cliënt, begrijpt, u dat?" En toen mr. Dietz tegensputterde, zei mr. Gijsman geërgerd: „Laat me nu toch eens uitspreken. Denk eraan, dat bij ieder woord, dat u zegt. Ewout meeluis tert. Ais u dat maar begrijpt." Het was zeventien over zes, toen de president, na het uitspreken van een kort dankwoord tot allen, die voor een rustig verloop hadden 'gezorgd, met een forse hamerslag de marathon-zitting sloot. Overigens acht de Nederlandse geneeskundige hoofdinspectie het wel nuttig dat Nederlanders die na 13 februari in Zermatt zijn ge weest, contact opnemen met hu» huisarts om zich te laten onder zoeken. Dit, omdat de mogelijk heid bestaat dat de mensen die met tyfus besmet zijn geen ziek teverschijnselen vertonen, maar wel bacillendrager zijn. En ook over die mensen wil de hoofdin spectie, die via de inspecteurs van de volksgezondheid gegevens vaïi huisartsen verkrijgt, graag inlich tingen debhen. Zoals gezegd, lijden vijf Nederlan ders die in Zermatt hebben verbleven aan. tyfus. In Zwitserland zijn er dat 180 (waarvan er vier zijn overleden), in Duitsland 13. in Engeland 45 (waar van er 1 is overleden), in fle Verenigde Staten 2, in Italië 4 en in Denemarken en Luxemburg ieder 1. Tijdens de persconferentie deelde dr. W. P. J. A. Weebers, geneeskundig in specteur voor de volksgezondheid die door dr. H. J. Dijkhuis, geneeskundig hoofdinspecteur, naar Zermatt werd ge zonden om daar „poolshoogte" te ne men mede, dat hij in Zermatt 7000 hotelregistraties heeft doorgewerkt, waartussen hij de namen van 63 Neder landers heeft gevonden. Omdat het vaak gebeurt dat slechts het gezins hoofd zich in een hotel of pension laat registreren, schat hij dat tussen de^ 200 en 300 Nederlanders na 1 februari in Zermatt. hebben verbleven. Dr. Wee bers zei het persoonlijk hoogst waar schijnlijk te achten dat de tyfus-ex- plosie in Zermatt ontstaan is nadat leidingwater vermengd is geworden met beekwater. Hij legde er echter de na druk op. dat het offtciele onderzoek in Zerrmatt nog niet is afgesloten en dat de oorzaak officieel dus ook nog met bekend is. Tp EN „ijzervreter*' hert cïe nieuwe aanwinst vau de Shell ia Pernis. Dar is althans de naam die de hetende volksmond heeft jtegeven aan een rij dende magneet, die nu de wegen op «Ie uitgestrekte enTiipïexeri ijzervrij weet te houden. Het gaat om een „sterke verstelbare staafmaguert np wielen. Met de hand kan het „wagen tje** worden voortbewogen, het kan ook arhler een of ander voertuig wor den vastgemaakt. Dit „stalen ei van Columbus'* werd uitgevonden nadat men de oorzaken ontdekte van het feit dat bepaalde vorkheftrucks snel floor de handen heen waren. Dat kwam omdat in de nibberlood-, waar men de flotaiiier# \nor het transport van halen in elkaar zet, nogal eens wordt gemorst met spykers en schroeven. De magneet kwam er om de vloer van die loods np^jkervrij te houden. Toen de resultaten goed waren be sloot men het werk van de magneet uit te breiden tot het gehele terrein. Aehter de veegwagen rijdt het apparaat nu rond. De bezem van de veegwagen neemt het zand en het stof mee, de magneet pikt «Ie ijzeren voorwerpen op. Bij ile Shell kun je nu „van de vloer eten** Ij1 EN van. Rotterdams traditione- ■*-* 2e evenementen, waarvan de re putatie tot ver buiten de grenzen be kend is, mag de Paasveetentoon- stelling worden genoemd. Over en kele dagen, dinsdag 2 april, is het complex van de Veemarkt weer het toneel voor een agrarisch festijn, dat meer mensen van buiten trekt dan stedelingen. En nu al voor de 93e keer. Toch Is die Paasveetentoonstel- ling niet altijd in Rotterdam ge weest. Van 1851 tot .1895 werd zij namelijk afwisselend in Rotterdam en Schiedam gehouden. Toen bleek dat de trek van inzenders en bezoe kers minder groot was naar Schie dam kwam de expositie definitief naar de Maasstad. Ook bood de tentoonstelling vroeger niet alleen vee, zoals nu. Onmiddellijk na de oprichting van de Hollandse Mij. van Landbouw af deling Rotterdam, Schiedam en om streken de organisatrice werd er een evenement van gemaakt waar men naast vee ook graan en lijnzaad, lanabouwprodukten, pluim vee en landbouwwerktuigen kon vin den. Steeds groter werd de tentoon stelling. Van ongeveer 200 stuks gemest vee in vier rubrieken in de eerste jaren groeide zij uit tot een 800 a 1000 in ongeveer honderd ru brieken nu. De Rotterdamse Paas- vee-expositie is dan ook de belang rijkste van ons land. Waarom Paasvee? Als Pasen nadert maken velen in den lande zich op om te zorgen voor een goed stuk vlees. Dat zijn o.a. de slagers, die een bekroonde Paasos willen uitstallen, de veehouders, die op zo'n tentoonstelling graag een eer ste prijs willen behalen. En dan de hoteliers, die hun gasten een extra goed stuk vlees willen voorschote len. II Ja, voor een goed stuk rund- - vlees wordt heel wat verricht, reeds 9 bouudofc %an Europa. eeuwen geleden was dat zc In de Driftige graafmachines ploete- Middeleeuwen schonk men de vor- ren diep in de bodem van de Maas sten versierde ossen. Later maakte kant om van het wandelpark een Jacob Cats gedichten op de paasos- bouwdok voor schepen tot 130.000 sen. ton te maken. Nadat WF bereidt de Een van die Instanties is de Geref. Stichting Sociale Arbeid. Zij is bezig een gebouw in te richten, waar reeds onderkomen Is voor vele activiteiten ten bate van die jeugd. Het is een groot project en het kost veel geld. Er ontbreekt nog ongeveer een halve ton. Daarom gaat de GSSA kortweg zo te noemen een actie voeren. Als binnenkort het gebouw aan de Zweder- straat (zijstraat van de Putsebocht) wordt geopend start de campagne. Een folder gaat in 25.000 exemplaren de deur uit. Lang niet alleen naar adres sen in Rotterdam, ook daarbuiten. Het is een goed uitgevoerd stuk drukwerk, dat de aandacht waard is. M In kleuren en met foto's vertelt deze folder over. de nood van deze jeugd. Onder het motto „Hier ligt ons werkterrein- havenwijk... hier groei en ze op..." Tussen, de foto's, die indrukken geven van de haven, het vermaak in Katendreeht, van. het werk dat voor de jeugd en ook voor oude ren wordt gedaan, is een sobere tekst opgenomen. Een paar citaten: B „Hier is de welvaartsbron van Rotterdam, hierheen komen, schepen uit allerlei windstreken. Honderddui zenden zeelui van elke nationaliteit en huidskleur vinden in ontelbare bars hun amusement Maar hier is niet al leen rijkdom, niet alleen de glinstering van het gele; in tochtige krotten, in nauwe straatjes, waar het zonlicht nooit doordringt worden kinderen ge boren» groeit een nieuwe generatie op". „Eens vullen de kinderen, die na In onze lokalen spelen, gezinnen stich ten. ZIJ zullen een levensstijl moeten bezitten om zelfstandig te kannen zijn otn overeind te blijven. De lokroep van de straat dringt. Ook nn. Het is niet alleen zonlicht, dat zij nodig hebben. Er is meer. Zij hebben behoefte aan een woord, een woord van bemoediging, van troost. Honderden weten dat er een andere wereld bestaat naast de hunne. Zij weten het. omdat ons werk mogelijk is. Mogelijk dankzij de sub sidies, die kerk en overheid verlenen» mogelijk wellicht dankzij uw steun". „Hoevelen echter moeten niet bui ten blijven omdat er geen mogelijk heid bestaat hen te ontvangen? Hoeve len blijven verstoken, van de hulp. die zij zo broodnodig hebben! Gelukkig komt er verandering. Een voormalige schoolgebouw aan de Zwederstraat wordt verbouwd en als clubhuis inge richt. De kosten zijn hoog, maar voor het geluk dat wij in mensenlevens kun nen "brengen. is geen prijs te hoog. Het gaat om het heil van een mede mens. Als dit heil voor u enige bete kenis heeft denk dan ook die mede mens". Aldus dan die foider. Het gaat in dit werk in de vorm van handenarbeid, naaicursussen en allerlei vormen van bezigheid en ontspanning wordt gedaan thans om 200 kinderen. Maar dat is een aantal, waarop men zich niet blind moet staten. Het werk groeit na melijk steeds, het aantal daarbij be trokkenen ook. En behalve die activiteiten in het clubhuis zijn er andere plezierige din gen voor deze jeugd op komst. Zij zal namelijk In groepen met vakantie Tenten van clubhuis jeugd uit drecht worden deze zomer ergens bij Hellevoetsluls opgezet. In de Pinkster- vakantie is er op kleinere schaal ook al een kamp. Er zijn meer plannen, o.a. voor een kampeerterrein bij de Reenwijkse plassen. Dit en nog meer wil de GSSA allemaal doen voor deze jeugd, die zoveel moet missen. Beter dan wij dat kunnen toont de folder het belang van dit werk. Als de ontvangers van dit drukwerk gemiddeld twee gulden geven is de exploitatie van het club huis rond. Voor wie geen folder ont vangt en toch iets wil doen is hier het gironummer: 384720, „Geref. Stich ting Sociale Arbeid Rotterdam Katen dreeht". e gaan. Katen- EBOGEN kwam hij de rechtsaaal binnesigetselïuifeld. Zijn rug en ryn rechterbeen waren zwaar Joot „rimmetiek" aangetast. Zijn gehoor wai ook niet meer wal het vroege* was. Maar vanonder de boerenpot gib* aterden een paar lepe «pottende ogen. „U bent zonder beroep, woont Sa Alblaaaerdam en bent van Dl," sei do politierechter. „Man, je bent nog oude* als ik. En je hebt dronken op da Sekt gereden. Je bad vijf jenever an twe# pils op." „Dat klopt," knikte de «s*Jan4> bouwer, die zowat dubbel gevouwen over bet verilac.hienhek.je „hing." «7* moet met jouw leeftijd niet mee* ËW» .«en,** vermaande de politierechte*. „Ik mocht 'tniet meer van m'n vrouw, "fcje veel te gevaarlijk met het verkees wet tegenwoordig,** waa bet antwoord, JD* politie vond dot do oud# hoer lijk drenken was. ,Ja. ik tm heen,** beaamde hij. Hij wm naar, woonde helemaal alleen «B had een maandelijks inkomen wat'250v „Dat moet u niet ment doen," gal de officier. „Als n weer drenken of» de fiets stapt en komt te vullen, is het met n gebeurd. Ea drinken at toch voor een man van uw leeftijd bel». maal niets. Ik vraag twintig gulden boete.** .-Kan ïk bier betalen?1* vroeg du bejaarde boer en tastte naar rijn beurs, „Hier niet, ga staar met de deurwMsr» dey mee. Maar ik maak er vijfden gul den van," zei de politierechten^ TJENDRIK KAREL LOUWEN is een jonge boer, die in een grote stad woont en nu negen maanden naar Canada gaat om kennis te ma ken met en te werken in h :t agra risch bedrijf. Een wonderL.ke com binatie? De zeventienjarige Rotter dammer vindt het niet bijzonder zijn hart gaat nu eenmaal uit naar het boerenleven. In zijn ouderlijk huis, driehoog aan de Stadhoudersweg in Rotterdam, ver telt Henk Louwen dat het boeren niet in de familie zit, op een verre oom met een boerderij na. Maar op tien jarige leeftijd maakte hij kennis met een boerderij bij een logeerpartij in Limburg. Sindsdien wou hij boer worden. Henk heeft alles gedaan wat een boer doet: melken, ploegen, hooien, te veel om op te noemen, zo veelomvat tend is het werk op een boerderij dat nooit stilstaat. Nu is hij een van de 80 jonge Nederlanders, die het Canadese CCHIEDAMS waterfront is in be- wegingGedurende een halve eeuw had de rivierzijde van Schie dam het vaste beeld van bomen rijen en naar Rotterdamse zijde de keien van rode daken van de huis jes aan de Havendijk. Daar is nu een eind aan gekomen. Het gezicht van het Schiedamse waterfront ver nieuwt zichmoderne bouwwerken verrijzen op het vroegere recreatie gebied. Tekenaar Octave De Coninck geeft hier zijn kundige uisie op. Toen hij naar de zijde van Wilton Fijenoord en buur-scheepswerf De Nieuwe Waterweg keek zag hij al niet anders meer dan schepen. De schuiten liggen rijen dik aan de ri vierzijde. Ze maskeren als het wa re dat het laatste groen op de vroe ger zo rustieke Maaskant moet sneuvelen voor de aanleg van het Nieuwe Waterweg zich voor om meer werkloodsen te bouwen op de van da gemeente verkregen bouw grond. De bedrijvigheid in da steeds drukker wordende Wilhelminahaven verbergt zich enigszins achter de hoge tanks en ketels van Hoek's Machinefabriek en de Tankerclea- ning. Dit alles tuordt geflankeerd do or het mooie restaurant Euro poort dat steeds meer bezoekers gaat trekken. Achter het restaurant gaat de overheid de waterkerende dijk ophogener komt in de Voorha ven een moderne Buitensluis. Tussen Europoort en die sluis worden geleidelijk vijf torenflats in gebruik genomen. De eerste flat, een plaatflat „Tritonflat" genoemd, is al bewoond. De tweede rich ting oost is ook al bijna gereed en in het midden van de Maasbou levard zal een derde plaatflat ver rijzen. Dan is nog slechts de toren hoge nieuwe gashouder van de Schiedamse Gasfabriek te zien, 'die deze winter in gebruik is genomen. Aan de zijde van de Voorhaven komen twee sterflats te bouwen voor rekening van „De Nederlan den". Het hoogste punt van de rood stenen skeletten is al bereikt. De peperdure flats zullen over enige maanden worden betrokken. Het Hoofd in Schiedam is nog steeds de uitloper van de oude Ha venstraat langs Schiedams Voorha ven. De oude scheve gebouwen gaan echter al vrijwel schuil achter de nieuwe bebouwing en als rijk en provincie aandacht gaan schenken aan verhoging en verbetering van de waterkering is het met deze oude bebouwing gedaan. m Dan verdwijnen de vloedplanken bi] het Hoofd. Dan heeft de twintig ste eeuw het definitief gewonnen van de romantiek. agrarische leven negen maanden gaan verkennen. Zij vertrekken op l april met de Rijndam en de jonge louwen hoort bij de 37 van het CBTB-eontin- gent. Waarom naar Canada? „Het is de bedoeling later naar Australië te gaan en daar boer te worden. Ik kon later in het jaar ook voor een stage naar Australië, maar ik ga liever naar Ca nada om eerst eens wat anders te zien." Henk Louwen heeft namelijk drie broers in Australië (geen boeren), die bet goed gaat. Eén broer is nog thuis, één zuster getrouwd. Het gezin Louwen is overigens ge wend aan afstanden: op het ogenblik is de moeder in Australië aangekomen en de vader gaat er binnenkort been. Volgens Henk zullen zijn ouders na pensionering van H. K. Louwen Sr, voorgoed naar dat werelddeel gaan. En hij dus zo gauw mogelijk. Waar om? Hier is immers geen mogelijkheid een bedrijf voor jezelf te beginnen. In Australië zijn mogelijkheden genoeg. Eerst gaat de agrarische stedeling zijn blik verruimen en zijn praktijk vermeerderen in het land van de Maple Leaf. De provincie Nova Sco tia is zijn reisdoel, omdat daar ge mengde bedrijven zijn. Formeel mag Henk Louwen met zijn 1" je ar niet naar Canada, maar vanwege zijn erva ring en omdat hij in juli al 18 jaar wordt (de minimum leeftijd voor zo'n reis) stemden de Canadese autoriteiten toe. 'Yf/tti.' n(t> HOtK Uijlflmi»""»*1 Mil IWHWPilKlü

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1