Vele nieuwe leden sM| i'edfliiigshTigade m Leerlingen RHIIS liepen ie protestmars J ROTTERDAM CMB doet wel mee aan verkiezing bij Wilton begonnen v- y. yiSïliSlI m Petitie aan gemeentebode overhandigd Nog geen verrassingen op eerste avond VLAARDINGEN j GEEN EIGEN WATERLEIDING Men kijkt naar U en Uw bril vfÊNNALINE® Mostert Optiek Torpedeer het hlad WOENSDAG - gehakt-vAG W egomleggïng voldoet goed Broeders in liet kwaad samen voor rechtbank Standpunt St. Eloy afgewezen Meisje gewond bij oversteken «rri Pijpffitfers/ Instr. pijpfltfers Machine-bankwerkers Consir.-bankwerkers Montagewerken - G.V.-m0nfeur$ Eleetrisch lassers DE rotterdammer DINSDAG 2 APRIL 1961 Inenting tegen pokken en difterie- kinkhoest-tetanus-kinderverlamming. Mostert wil U graag adviseren TONEEL DIRIGISME CURSUSSEN SUBSIDIE NOG NIET zo lang geleden had Schiedam tientallen toneelvereni- Sjngen. Een teken dat de belangstel- hng voor het toneelspel er'was. Nu nJn er niet veel meer dan tien clubs Petitie v.-" eiS SLAGERIJ BROEK Vnnaaag ....en dagelijks en morgen.... - - - - 1 - a - ftlg - S5MMÉI Derde klas MONTAGE versnelde opleiding tot pijpfitter B. en W. van Vlaardingcn achten de bouw van een eigen waterleidingbedrijf thans met meer mogelijk, daar men uitsluitend zou zijn aangewezen op oppervlaktewater. Het rivierwater is daarvoor niet geschikt, zo zegt het col lege in een nota aan de raad naar aan leiding van de vele vragen, die deze heeft gesteld. Voor aansluiting op andere netten zou slechts het Haagse bedrijf in aan merking komen, hetgeen in principe mogelijk is. De kosten zijn naar glo baal wordt geschat op tien miljoen Dan zou de waterprijs met ongeveer 24 cent per m3 moeten worden ver hoogd. B. en W. vinden het niet verant woord een dergelijk voorstel te doen ook omdat zij verwachten dat Rotter dam over enkele jaren beter water zal leveren als de Beerenplaat klaar is. Het Rotterdamse gemeentebestuur is bereid ae drinkwaternota in de Vlaar- dingse raadscommissies te doen toe lichten. De Viaardingse nota is gedag tekend 29 maart. Het gemeentebestuur bad toen nog geen kennis kunnen ne men van de Rotterdamse nota die de selfde datum heeft. t De bromfiets van de Schiedammer G. A. v. V. is gestolen in de Van der Duyn van Maasdamstraat, Van de 16-jarige magazijnbediende F, A. L. is een bromfiets ter waarde van ƒ600 gestolen, die op de speelplaats ach ter de St. Thomasschool in de Wa rande te Schiedam stond. ÜCW3 i£t Advertentie Op donderdag 4 april 1963 van 1.30-2.00 uur zal er ten huize van de Viaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inenting: tegen pokken voor kinderen beneden de leeftijd van twee jaar: tegen difterie-kinkhoest-tetanus-klnderver- lammlng voor kinderen geboren in 1962 en 1963; tegen difterie-kinkhoest-tetanus voor kin deren tot en met vijf jaar. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden, ingeënt tegen dilterie-kink- hoest-tetanus-kin derverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een drietal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmel ding vervoegen bij de huisarts, waarbij het inentingsboekje of de inentingskaart over gelegd moet worden. Ouders, die hun kinderen 3 jaar geleden volledig lieten inenten tegen difterie-kink hoest-tetanus of difterie-tetanus, worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting In aanmerking komen. Hier door wordt de immuniteit "weer met ongeveer drie jaar verlengd. Voor zover de leeftijd van zes jaar nog niet is bereikt kan deze her- inenting worden gegeven op bovengenoemd tijdstip door de huisarts, eveneens op ver toon van inentingsboekje of kaart. Van 2 januari tot 30 maart schreef,nie Lemson, Anneke Verbrugge, Peter Advertentie Evenals Uw lievelingsjurk maakt de juiste bril, dat U er op z'n best uitziet. Maar één enkele bril is niet genoeg een bijzondere gelegenheid verlangt een bijzondere bril. VIENNALLNE heeft ook voor U het „persoonlijke" model. Draagt het zelfbewust en met plezier; ook dat is een deeltje van de kunst mooi en aantrekkelijk te zijn. Hoogstraat 150 - Tel. 3007 Vlaardtngen P ventjes heeft Schiedam tnaandag- middag Franse toesteu-ten ge! ad. Honderden mensen liepen .;r doeken door de straten. He gens een scherts-protestmc stadhuis die evenwel een er toontje had. De leerlingen van de Rijks HBS in Schiedam rhbea de Schiedammers duidelijk gemaakt dat hun school in slechte conditie is. Daartoe hebben zij maandagmiddag van tien over vier tot kwart voor vtjf een mars, in wezen een vrolijke wandeling, door de stad ge houden. Het was ook een antwoord op een zogenaamde 1 aprilgrap van een plaat- sehjk blad dat meende spot te moeten drijven met de situatie van en in de school. De leerlingen maakten hun mening over deze grap eveneens via het spandoek duidelijk. „Torpedeer het blad" stond er op een spandoek alsof ze te kennen wilden geven hun eigen zaken te kunnen regelen. Ook met kreten hebben zij hun afkeu ring voor die zogenaamde grap voor het bureau van dat blad kenbaar gemaakt. In die krant had gestaan dat de jongens en meisjes maandagavond een protest mars zouden houden. Dat hebben ze dan ook gedaan, zij het dat het 's middags gebeurde. In een lange ordelijke rij hebben de 1 .■>/Ly uT'; :"M yATERDAG vergadert .de NATU in Schiedam. Dat behoejt peen schokkend nieuws te zijnmaar wel rij'st de vraag wat die NATU doet in Schiedam. Het zou namelijk zo'n mooi overkoepelend en dan ook or ganiserend, stimulerend en coördine rend orgaan kunnen zijn. Als van el ke toneelvereniging een afgevaardig de zitting heeft in het NATU-bestuur heeft de toneelwereld zijn beste want directe) vertegenwoordiging. Dan kunnen de contacten en over eenkomsten het beste worden gelegd Tezamen kan men dan heel wat or ganiseren en tot goede besluiten ko men. Het'toneelleven zou zo in onze stad een goede reveille krijgen. Voor a[ nu de laatste jaren de belangstel ling voor het bezoek aan de Schie damse zalen dalende is dient er ac tiviteit te zijn. DE NATU kan wat dat betreft veel tot stand gaan bren- Sen. VLK DIRIGISME is fnuikend voor de ontplooiing van activiteiten, Dat dirigisme kan in de NATU niet voorkomen als elke toneelvereniging in Schiedam zijn stem in het afde lingsbestuur kan uiten. Deze mede zeggenschap kan stimulerend wer ken op de heropbloei van het toneel leven in onze stad. De ideeën dienen dan uit de kring van de toneelwereld te komen zoals er ook de oprechte wens voor meer creativiteit moet zijn. Men dient dan niet tevreden te zijn met wat toneelspel voor de eigen kring. In goede samenwerking kan men via de NATU namelijk tot het benutten van vele goede moge lijkheden komen. pi ROTTERDAM organiseert deze Nederlandse Amateur Toneel Unie cursussen voor de toneelvereni gingen. Dat kan zonder meer hier ook geschieden. Ook verleent men bemiddeling bij het aantrekken van een beroepsregisseur, men heeft de eigen deskundige die de prestatie vap de clubs beoordeelt en die besprekin gen over .de uitvoeringen houdt. Er kan in Schiedam op dit gebied heel tóat worden gedaan. Zoals bekend verstrekt de gemeente subsidie aan de toneelverenigingen. Het begon l^et 2000 en het bedrag is al ver hoogd^ tot f 3000. Hiervoor is een tommissie onder voorzitterschap van wethouder mr. M. J. M. van Kin deren en zitting in deze kleine tommissie hebben ver der Froukje de waard, de adviseuse van de NATU Cn de heer M. A. A. de Jonge. Deze tommissie beoordeelt of de toneel verenigingen voldoende presteren om voor subsidie in aanmerking te komen en soms verstrekt de com- m'ssie een prestatiesubsidie. ■die allen zonder bezwaar in aanmer king kunnen komen voor de gemeen telijke subsidie omdat de eisen van de gemeente niet hoog zijn (men dient bijv. jaarlijks een voorstelling te geven en deze te latn beoordelen door een deskundige, bijv. een advi seur van de NATU). Kennis van het toneel verkrijgt men door het volgen van cursussen, door het lezen van de boeken over deze materie, door het spelen onder leiding van beroeps regisseurs. Met beunhazerij of dilet tantisme op dit gebied komt men er niet. Hier ligt dus voor de NATU in Schiedam een taak, er kan voorlich ting komen ook al zou het {voorlo pig} slechts via gestencilde blaadjes geschieden, er kunnen lezingen en cursussen worden georganiseerd, misschien kan een beroepskracht worden aangetrokken voor enkele verenigingen tezamen, misschien kan men in onderling overleg ge bruik maken van decors en requisie- ten. Misschien ook kan men in een oude loods, fabriek een gemeen schappelijke repetitieruimte creëren, danzouden er- ook de requisieten kunnen worden opgeslagen. Deze NATU zou heel wat kunnen (gaan?) stimuleren. i Teerden kinderen met de spandoeken bordjes over de Broersvest gelopen, iedereen kwam naar deze vreemde be doening kijken en dat was dan ook de bedoeling. ,,Een nieuwe school, geen ruineschooi" stond er te lezen. „Twee ruines is teveel". Oud en koud was de school. „De ratten verlaten de school maar wij?" „De sloper is de enige ko- Pcr". „Leren in een krot is r „Ons parool is een nieuwe school". „De Rijksgebouwendienst; toestand niet le vensgevaarlijk". „Stort uw gif(t) bij Cals." „Cals je kan toch nieuwe bakken" en meer van dergelijke opwekkende zin nen. De ^meisjes en jongens zongen het HBb-lied, ze zongen ook dat ze „geen woorden maar daden" wensten en door de stad ging het met voorop de drie jongelui die de petitie aan die burgemees ter zouden aanbieden. Over de Broers- vest, Hoogstraat, Broersveld, Passage, weer Broersvest met een duidelijk de monstreren van de leuzen naar de Hoog- Jtraat en Grote Markt. Voor het stadhuis hebben de honderden kinderen gezongen, telkens joelend hun spandoeken gehe ven. De aanbieders van de petitierol ston den op net hordes de menigte toe te spreken. „Wat willen we?" „Een nieuwe school". „Kan er geleerd worden in die oude school?" „Nee". „De brokken, pla fond vallen naar beneden". „Geen eer ste paal voor het ziekenhuis op 11 april, maar een paal voor de HBS dan is het ziekenhuis niet nodig". De slechte kwaliteit van de 96 jarige school werd' zo duidelijk naar buiten uitgedragen. Terwijl enkele politieman nen m burger zeer onopvallend stonden te doen, protesteerden de knapen alsof het hun dagelijks werk was. Daarna gingen zij tenslotte met hun rol vol klachten en wensen het stadhuis in, ze kwamen even later weer op het bordes van het stadhuis, omdat het voor het oog van de menigte en de vele camera's toch leuker zou zijn ais iedereen kon zien dat zij de rol aan hoofdbode Bos hebben overhandigd. Een der woordvoerders deelde zijn sehooigenoten mee dat hem beloofd was dat de petitie ter bestemder plaatse zou komen. Hij was er dus nu zeker van dat de rol In de prullemand zou komen. De kinderen joelden nog wat, ze had den kennelijk animo gekregen in wat luidruchtigheid maar een der politie mannen zei dat het „nu toch wel genoeg" was" en deze wenk werd hijzonder vlot begrepen. De aanvoerders liepen schie lijk het bordes af in de richting van de Rijks HBS en onder het oog van de wel gemutste menigte wandelden alle kin- keren zingend achter de drie knapen de Boterstraat in weer naar de gesmade school. fAdvertentie VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLAARDINGEN wegomiegging op ae Rotterdam- sedijk in Schiedam levert vrijwel geen moeilijkheden op. Grote colonnes fiet sers rijden met regelmaat over de tramrails om dan via de Marconistraat naar Rotterdam te gaan. Ook de automobilisten hebben over dag goeu in de gaten dat zij op het linker weggedeelte van de weg moeten rijden, waar de colonnes op de smal le rijbaan eikaar viot passeren. 's Avonds echter komen er wel enige moeilijkheden omdat de automobilisten de.aanduidingen bij het tramhuisje aan ae Koemarkt niet duidelijk kunnen zien. Hierin zal een verbetering worden ge bracht. I' 1 - In de maand maart is bij de Rijks postspaarbank te Schiedam 115 dui zend meer ingelegd dan uitbetaald. Ingelegd werd ƒ386.170,43 en uitbe taald ƒ271.702,20. (Van onze rechtbankverslaggever) „Jullie zijn broeders in het kwaad", zei de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. P. J. C. Schipper, dins dagmorgen tegen de Schiedamse bijrij der J. H. P. en de Viaardingse haven arbeider C. van L„ beiden achttien jaar oud en verdacht van respectievelijk diefstal en heling van horloges. P. en Van L. hadden elkaar in een tuchtschool ontmoet. Daarvoor waren zij al vele malen met de kinderrech ter in aanraking geweest. P. had vier veroordelingen achter de rug. Van L. drie. Beiden hadden een groot gedeel te van hun jeugd in inrichtingen door gebracht. „En jullie hebben allebei nog twee voorwaardelijke straffen tegoed," zei de president. Op de avond van 27 de cember stonden vier jongens in Vlaar- dingen op een hoek van een straat te praten. Zij hadden een bieravondje ach ter de rug. Op een gegeven moment ging P. weg. Hij wilde zijn bijna lege beurs spek ken. Hij gooide een paar straten verder met een steen de etalageruit van een winkel kapot en graaide een aantal horloges weg. Tien minuten later stond hij weer bij zijn vrienden. Met Van L. ging hij _daama naar huis. Onderweg stopte hij de havenarbeider drie horlo ges in de hand. „Die moet je voor me verkopen," zei hij. „Jullie weten met je vrije tijd geen raad," zei de officier die tegen P. ne gentien maanden jeugdgevangenis eiste en tegen Van L, vijf maanden. Uitspraak op 16 pril. SCHIEDAM. Geboren; Arnoldus W zv A R de Gier en R M Broeren; Johannes J zv J B Altorf en AL M Wijsbroek; Mar leen dv L J van Potten en J H Kassei; Madelène W dv J E Bezee en W Gerrets; Hans zv W H van Mourik en GA de Vries; Marianne dv F van Haaren en J J W Sor- ber; Cornelia AM dv HA Lansbergen en M A Sunder; Johanna W dv R A Venzelaar en A W Willemse; Cornells J zv J Zeg waard en G Verweij; Andreas A M zv J van Neijenhof en A Tieman; Wilhelm ina A dv H Letfis en. E Ha-denbol; Johanna D dv J Scjiewe en I van Eik. de secretaris vaa de Schiedamse Beddings Brigade meer dan 250 nieuwe leden in. De brigade moet weer overgaan tot een ledenstop, want de lesuren zijn zeer vol bezet. De instructeurs en instructrices slaagden er alweer in om in die drie maanden een groot aantal van de nieuw ingeschreven leden een di ploma te laten behalen. Daardoor komt er weer enige ruimte in het instructie-bad. Men deelde ons me de, dat er alleen nog op beperkte schaal leden ingeschreven kunnen worden van 13 jaar en ouder voor de lesuren van woensdag van 19.20 uur tot 20.30 uur en op dinsdag van-, af 20 jaar voor het lesuur van 20.451 uur tot 21.30 uur. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen weer op de wachtlijst geplaatst worden. Met ingang van 27 april wordt het zaterdagmiddaglesuur verschoven naar de zaterdagmorgen van 8.45 tot S-25 uur, dit in verband met de vrije zaterdag en de vervroegde sluiting van het bad op zaterdag. De resultaten van dit eerste kwartaal zijn ais volgt: K.N\Z.B.-drploma 1 behaalden; Albert Korsten, Erwin de "Wit, Ronny Gunne- weg, Bernard de Jong, Joke Schuur- mans, Frans Koster, Hans Koster, Kees Vermei j, Rita Meijndert, Desiré Par- thesius, Dick Schutte, Al-bert van der Touw, Anneke van Oordt, - Irene van Keeken, Gerda Wies, Tom Schuurmans. John Keemink, Josje Witberg, Marijke Thijssen, Alfred Meulstee, Joop van Zo meren, Albert Gouweleeuw, Jan de Boer, Tobias Lenos, Johan van Veen, André Neervoort, Ria Wellerdick, Riet je Sodenka-mp, Jan Boers, Kees Es bach, Huub Verkerk, Peter Verburgh, Nienke Westerveld, Joke de Koning, An neke van der Valk, Beppie van der Meer, Ria van der Have, Nico van der Ven, Elly van der Have, Gerrie Stolk Joost de Fouw, Koert de Boogert, Piet Harreman, Frans Thijssen, Pa-ui Dick- ■hoff, Alma Muller, Engelina Kaufman, en Ingrid van Asten. K.N.Z.B.-diploma 2 behaalden: Leo Krommenhoek, Mary Boon, Hilda van Deurzen, Tineke Onderlinde, Anja Chaigneau, Paul Scharloo, Trudie Gil den, Caroiien Spaling, Wim Elgers, Eg- bert Mulder, Hans van Zellum, Petra Kater, Carla Jongkind, Yvonne Roelofs Ria Kortéland, Christa Broeren, Ineke Klop, Jan van Put, Peter Stadhouders, Lida de Groot, Ferdi Klaassen en Jacques de Jong. Jeugdbrevet K.N.B.R.B. feehaalden: Gerrit Droog, Hubertus Bakker, Tonne- ke Seger, Eddy Vermeiden, en Paul Fekkes. van der Kruit,' Marinus Grootenboer, Ina de Groet en Willy Kortéland.: Voor het medisch gedeelte van, heé K.N.B.B.D.-diploma A slaagden: Ineke van Opstal, Peter van der Kruit, :Joke van Leeuwen, Joke PU, Dlni Put. WU- ly Kortéland, Ina de Groot, Hans Hen driks, Marinus Grootenboer cn mej. C. Boer.- Met ingang van het zomerseizoen gaan er weer een aantal leden, van de Schiedamse Beddings Brigade' strand- wacht doen aan de "stranden van Kijk duin en 's-Gravenzande, zodat "de be veiliging langs de kust ook in de zo mer weer de aandaeht heeft van de Brigade. Jeugdbrevet 2 K.N.B.R.D. behaalden Jan van Asten, Neeltje van Kampen, Eiiy Friederich, Thea van der Klink, Ghristiaan Parthesius. Jeugdbrevet 3 K.N.B.B.D, -behaalden: Peter Gerhardt, Frans Jansen, Hans Loch, Nellie van Kampen, Robbin van Kesteren, Jan de Koning, Petronella Friederich, Freek Kars. K.N.Z.B.-diploma 4 behaalden: Aad Loch en Jan Hendriks. K.NY.B.-dipioma 6 behaalden: Frits van Duyvenbode, Dick Elderkamp, Le- Koopmansbeurs: TSF Schiedamse Ta feltenniskampioenschappen 19 Ghr So ciale Belangen: Chr. Met. Bew. Bond, Kadervergadering voor WF-personeel, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 1X5588 toe stel 61 alleen voor redactieaangelegen- heden. Agentschap H. J. Troost'Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b. g. g. telefoon 115588). Klachtendicnst van 18.30 tot 19.30 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp, Park weg 207. Koopmansbeurs: Lange Haven, Be- roepententoonsteliiag S.A.B., 917, Musis Saorum: Toneelwedstrijd SG, Schiedams Toneel-, 20. Koopmansbeurs: Schiedamse Tafel- tenniskampioenschappen, 19. Stedelijk Museum: Lezing P. L. A. Janssen, Stille Getuigen, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Herv. Vrou wenbond, Voord-radhtsavond, Otto Ster man, „Ik ben een, neger", 20. De leden van de CMB werkzaam bij Wilton Fijenoord hebben maan dagavond tijdens een vergadering in Christelijk Sociale Belangen in Schiedam het probleem van de ver kiezingen voor de Ondernemingsraad bij WF besproken. Deze vergade ring is bijgewoond door districtsbe stuurder B. J. Nieuwland. Hij, 2owel als de leden van de CMB uit de OR, hebben hun visie doen ho ren. De vergadering concludeerde dat Het zes-jarig Schiedamse meisje An- tonia Dorsman, wonende Warande, is maandagmiddag om half twee op de Singel in Schiedam aangereden. Zij stak plotseling tussen enkele geparkeer de auto's de rijweg over. De chauffeur J. M. kon haar met zijn bestelauto niet meer ontwijken. Het kind kreeg snij- wonden, schaafwonden aan de rechter knie. Zij is naar het Gemeentezieken huis in Schiedam gebracht. (Van een onzer verslaggevers) IEDERE avond danst het tafelten nisballetje over de tafels op de middenvioer van de Koopmansbeurs in Schiedam. Voorzitter J. Degreef van het tienjarige TSF heeft maan dagavond om zeven uur het ope ningswoord gesproken bij de opening van de jaarlijkse Schiedamse tafel- tenniskampioenschappen die het ju bilerende TSF ditmaal organiseert. Aan vijf tafels bestrijden de tafel- tennisbeoefenaren elkaar in diverse klassen. Woensdagavond wordt er niet gespeeld, dat is de clubavond van de schietvereniging Schiedam. In de B-groep hebben zich al ge plaatst de TSF'ers Paul de Looze, Guus van der Wiel, J. Bouwer, H. Wigmans en W. de Winter. Van Service plaat sten zich. Th. van der Poort en kape laan Van Dijk. Van RAP! B. Meijer en van NOAD: J. Hendrikx, M. van der Wilt, H, Dronkers, D. Meeldijk en W. Wijnties. In de C-groep plaatsten zich Rieken, Van Dijk, Th. van der Poort en H. Kreischer van Service, verder W. de Winter, L. de Ruiter, H. van Teefe- len en N. Spithoven van TSF, van RAP: B. Meijer en van NOAD: D. Meeldijk, M. van der Wilt en J. Hen- drikx. De tafeltennissers hebben in samen werking met het personeel van het Ge westelijk Arbeidsbureau de tentoonstel lingsborden weggeschoven of weggezet. Die borden hinderen het spel nu niet maar het wegzetten brengt iedere avond heel wat werk met zich. De kampioen schappén duren tot en met zaterdag avond. ..v.wJS.V - :.v het systeem van een meer evenredige vertegenwoordiging zoals de werkcom- missie had voorgesteld is gewenst. Wij schreven onlangs zeer uitvoerig over deze moeilijke materie. De vergadering echter meende dat men op democrati sche wijze moet trachten tot deze nieu we verkiezingssystemen te komen. Het overleg dient dus op het bedrijf te geschieden en daarom acht de ver gadering het onjuist om niet deel te ne men aan de verkiezingen zoals de NKMB-St-Eloy doet. Hierdoor ontneemt men zichzelf het recht van medespre- ken. De CMB zal dus bij de komende verkiezingen voor de OR op de werf weer zoals gebruikelijk kandidaten stel len. DE DIRECTEUR van het postdistriet Rotterdam," de Heer J.' C. Kremer, heeft vanmorgen de honderdste vrouwe lijke P.T.T.-er voor de buitendienst met een toespraak en een bos bloemen wel kom geheten. „Ik verzeker u, dat u. aan trekkelijk werk gaat doen", zei de heer Kremer tot mevrouw M. van de. Noll Verkade uit IJsselmondé, die nog 'dezelf de dag met haar nieuwe baan kon ken nismaken. De directeur greep de gele genheid aan om hulde te brengen aan de vrouwen in de RotterdamseP.T.T.- geiederen, waarmeehij echter niet „de mannen tegen zich in het harnas wilde jagen. „Nog honderd dames, zei-de heer Kremer. „en we zitten op fluweel. Hél personeelstekort mag dan als opgeheven worden beschouwd." Ongeveer» een jaar geleden startte men in Botterdam met de werving van vrouwelijke krachten voor de binnen- en buitendienst Haar. aantal bedraagt momenteel respectievelijk 102 en 57. „Officieel", zei de -heer -Kremer, „staat zestig percent ais gehuwd en acht percent als gescheiden te boéfc. De. cijfers veertig en 28.benaderen de werkelijkheid echter meer. Dertig percent is ongehuwd en twee percent weduwe. Wat de leeftijd betreft: veertig percent 18 tot 25 jaar oud, dertig percent 25 tot 35'jaar," vijftig percent 35 tot 45. We gaan bij voorkeur niet boven de 45-jarige leeftijd",- ver klaarde de heer Kremer. DE P.T.T. in Den Haag en Amsterdam houdt de vrouwen op een uitzonde ring na binnen. „Misschien verkeert; men daar wel in de mening dat ze niét „Weer- bestendig" zijn Dat de vrouwelijke be stellers terdege tegen regen en kou zijn opgewassen, bleek wel in de afgelopen wintermaanden: niemand van hen heeft om ontslag gevraagd",-aldus defdirecteur van het Rotterdamse: postdistriet •*.-* Het werktempo van. de P.T.T.lsters in. de buitendienst ligt even hoog ais dat van haar mannelijke collega's,. n>erkte de heer Kremer op. Verhoudingsgewijs gezien liggen de mannen maar kan. ik dat eigenlijk wel zeggen.zelfs iet» achter. De vrouWeh doen wat aicuratësse betreft ook niet onder.- -De directeur: sprak verder over.de,hulpkrachten we gens het personeelstekort, ai jaren eeh noodzakelijk-' verschijnsel bij Jdd RJP.T. Enkele avonden-per week verdienen 333 mannen en vrouwen op deze. wijze wat bij. Het zijn 37 P.T.T.-ers en 189 manne lijke en 107 vrouwelijke buitenstaanders. ÏJET Rotteridaïns Philhanöoniisch Ór- ll kest is uitgenodigd'ineë-te werken aan het televisieprogramma datide.NVT.S. op de verjaardag van H.M. de Koningin 30 april, zal uitzenden. Eduard Flipse zal de uitvoering leiden in de" Rivièrahal, waar het publiek de kijkers in"het. gehele land dan eens kan demonstreren hoe po- julair de „Proms" in Rotterdam wel zijn. iet ligt namelijk in de- bedoeling, "dat het aanwezige publiek -bij dé uitvoering van Nederlandse volksliederen alskoor zal optreden. <Op het programma, staan voorts geliefkoosde composities .als- de Ouverture „Willem Tell" Van Rossini, „Finlandia" van Sibelius en Péter'van Anrooys .Riet Hein Rhapsodie",.. Op 30 juni zal het RPh.O. onder lefding van Tranz-Paul Decker de opera- „ELsctra" van Richard Strauss in concert vorm uit-' voeren. Met medewerking van véle", be kende solisten geschiedt dit in het'kader van het Holland Festival. Meer dan zestig inschrijvers kwamen op deze eerste avond al achter de groe ne tafel om hun kansen op de titel in één van de zeven klassen te verdedi gen. Verrassingen vielen daarbij nog niet te noteren, want alle 'favorieten in de tweede en derde klasse waar voor deze avond hoofdzakelijk werd ge speeld klasseerden zich bij de laat ste zestien spelers in hun groep. Voor de wisselbeker bestemd voor de sterkste Schiedamse vereniging nam het organiserende T.S.F. verras send de leiding, ondanks het belangrijk Jager aantal inschrijvers van deze vereniging ten opzichte van Service en Noad. Deze behaalden elk zeventien pun ten, T.S.F, negentien! Rap, houder van de wisselbeker, viel wat tegen en zal grote moeite hebben de op de eerste avond opgelopen achterstand nog weg te werken: acht punten behaalde de Ketbeise vereniging nog slechts. Toch zal ook T.S.F. zich waarschijn lijk niet op de eervolle plaats kunnen handhaven, want Noad en Service heb- winning boekten. De game-telling wees ben in de overgangs-, vierde en junio- H. van Teeffelen als winnaar aan en ren-klasse nog een aantal favoriete A. de Groot als tweede. T. v. d. Poort kanshebbers, terwijl T.S.F. in deze klas- (Service), A. Voogt (Rap) en A de sen minder sterk of in het geheel niet Groot (nogmaals!) presteerden hetzelf- vertegenwoordigd is. de in de herkansing: gelijk te eindi- In de. tweede klasse vielen dus wei nig opmerkelijke uitslagen te noteren, al was de strijd om de punten dikwijls zeer spannend. Sterke spelers als S. Kreischer, B. Meyer, H. Wigmans en J. Bakker plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales; Bouwer, Th. v. d. Poort, Dronkers en C. Hendrikx b.v. deden dat via een herkansing. In de derde klasse al evenmin grote verrassingen, al moest hier tweemaal èen puntentelling worden toegepast voor de winnaar korr worden aangewezen. Dat gebeurde eerst in de poule tussen A. de Groot (Noad), H. de Bruin (Rap), en H. v. Teeffelen; die elk één over- gen. Voogt bleek de gelukkige die zicli toch bij de laatste zestien plaatste. Vanavond (dinsdagavond) wordt hoofd zakelijk gespeeld in de vierde klasse; om kwart voor negen komen dan voor het eerst de allersterkste Schiedamse tafeltennissers aan bod: zij die in de overgangs/eerste klasse inschreven. Rest van deze eerste zeer geani meerde wedstrijdavond nog te ver meiden, dat de organisatie bij TSF in goede handen is; in het hijzonder de wijze van uitvoering en het bijhouden van de schema's oogstte aller lof. Bo vendien was de strijd om de vereni gingsbeker bijzonder interessant, door dat de „thermometerstand" per wed strijd wordt bijgewerkt. vraagt voor de bouw van olieverwer- kende en chemische installaties oa in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.VXvdiplon») Tevens bestaat op onze FHTERSSCHOOL bjj voorkeur voor metaalbewerkers (biet ouder dan 30 jaar), de mogelijkheid een voor de olieverwerkende en chemischa industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor relsgeldvergoedteg of kost. en relsgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding Gunstige winstaandeelregeilag. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 3 april a.s. tussen 7 en 8 uur on. by het Gewestelijk Arbeidsbureau te MAASSLUIS,, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en verzuimkosten bQ Klliellatle vergoed. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1