SG meer dan kermisexploitante Aantal SG-donateurs is plotseling gaan stijgen fanstmta Immmus AGENDA ROTTERDAM m Aristo Voorzitter Korbee nam afscheid van NCBB Scheidende directeur tot ridder benoemd Roltrommelauto sloeg op liol: een gewonde Cracks voor het eerst in actie h 1 Schiedamse tafeltenniskampioenschappen Vertrouwen bij W:ilton-Fij enoord Taak verder uitbouwen en consolideren Kermis grootste inkomstenbron r Ledental teruggelopen tot 180 A. J. Breve verliet Simon Rijnbende Schade aan twee auto's Korfbalterrein in Harga nu bijna gereed Veel deelnemers voor Lichtstoet Oecumenische vergadering A. Voogd 25 jaar bij L. H. Dries Gewonde bij oversteken Burgerlijke stand actieve BEZORGER Wiel liep van auto: over de kop pjtystanssE Steppende jongen ernstig gewond D!, ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 3 APRIL 1963 Advertentie (Van een onzer verslaggevers) TTkE bevolking van Schiedam krijgt meer sympathie voor de Schiedamse Gemeenschap Dat meent secretaris E, A. Leen- derts in het zojuist verschenen jaarverslag. Hij deelt mee dat het getal der donateurs plotse ling is gaan stijgen. Heel opmer kelijk concludeert hij: „Zonder twijfel hebben we een groot deel van de stijging te danken aan de onverwoestbare ijver waar mee Sebastiaan in zijn cursiefjes het SG-werk blijft propageren,". (Voor de duidelijkheid wijzen we er op dat de reclamestukjes van deze Sebastiaan in een adver tentieblaadje verkeerdelijk met „cursiefjes" worden betiteld en dat deze schijnbaar zo waarde volle propaganda vori-g jaar in niets afweek van reclamestukjes met het advies te stemmen op de KVP.). DOCUMENTAIRE EXPOSITIE HISTORIE HET„ is een goede gedachte het pu- pliek speciaal op Koninginnedag te betrekken bij de herinnering aan de vandaag.... en morgen '"•en dagelijks WAARDEVOL Moeilijke tijd ©I Aristo geeft wat het heeft: mild ilchc. Hang gordijnen van knappe stof-ontwerpers aan uw ramen. Kies uit Aristo cretonne of weef stof. Altijd licht-, kleur- en was echt, En dan die dessins! Een verrukking. Vraag uw woninginrichter. gegarandeerde gordijnstoffen Advertentie i)e Dagbladen „DE ROTTERDAMMER" en „TROUW" vragen voor Schiedam een Aanmelden bi} de agent, de Troost, Aleidastraat 23, Schiedam. heer De directie van de Dok- en Werlmaat- schappij Wilton Fij enoord in Schiedam heelt dinsdag in de algemene vergadering laten weten de komende jaren met ver trouwen tegemoet te zien. De directie is er zich evenwel van bewust dat de maat schappij zich meer inspanningen zal moe ten getroosten om in de toekomst tot behoorlijke resultaten te komen We hebben toch het gevoel dat we het aan kunnen," aldus het bestuur Gver de gang van zaken bij de repara tie-afdeling deelde de directie mee dat deze sector in de afgelopen maanden behoorlijk bezet is geweest. Zekerheid of dit zo zal blijven kon men niet geven, omdat de reparatieafdelmg sterk aan fluctuaties onderhevig is Op een vraag van een der aandeelhouders gaf de direc tie toe dat het moeilijk is aan de hand van het jaarverslag de waarde van de bezittingen te bepalen Het bestuur zal in overweging nemen daarvan volgend jaar een indicatie te geven door een bedrag te noemen dat betrekking zal hebben op de verzekerde waarde De politiek, de investeringen af te schrijven, zoals deze op het ogenblik bij Wilton wordt gevoerd, is volgens het bestuur een gezond beleid Doordat een achterwiel van zijn auto liep. schoot de 45-jarige boekbinder M. Zijlstra uit de H. P. Vermeïenstraat m Rotterdam dinsdagmorgen bij het ne men van een bocht langs de Waalhaven over de kop. De heer Zijlstra moest voor pijn in de linkerschouder en -arm naar het Zui- dernekenhuis worden vervoerd. (Advertentie) In het jaarverslag wordt gesteld dat de toename van individuele le den de SG de plicht op legt de burgers ook als individuen in het werk te betrekken. Misschien ou dat kunnen in het werk van de sectie Vrijetijdsbesteding of mis schien knnnen er middelen worden gevonden tot een sterkere binding met de donateurs. De SG is er van overtuigd een goe de vertrouwenspositie te hebben temid den van de verenigingen. De SG. aldus het jaarverslag, wil het gevaar bezwo ren zien iouter te worden gezien als een instelling tot exploitatie van de jaarlijkse kermis. Verwacht wordt dat de vong jaar opgerichte sectie vrije tijdsbesteding dit jaar het werk begint. Het vakantiefeest van de SG trok vo rig jaar 34872 betalende bezoekers. Als hoogtepunt in het stedelijk leven wordt genoemd het bezoek van H.M. de Ko ningin aan Schiedam en de gemeen schapsprestatie die het opvoeren van het pleinspel was. De rente "van de QNLANGS lanceerde de burgemees ter mr. J. W. Peek de goede ge dachte om tijden Koninginnedag aan de Schiedammers de films te vertonen die zijn gemaakt tijdens het bezoek van H.M. Koningin Juliana aan Schie dam. Dat is een uitstekend idee. De film. die Cinetone maakte is van goede kwaliteit en het zou onjuist zijn als de bevolking dit produkt nimmer te zien krijt. De burgemeester geloof de ook dat er een film te maken is die de activiteiten, van -de gehele dag in beeld zou brengen. Er sijn name lijk vele films gemaakt door particu lieren. Het is inderdaad een goed idee ak deze particulieren hun films zou den bijdragen tot het samenstellen san eert volledig documentair over zicht. MISSCHIEN dat dte particulieren be reid zullen zijn ook hun films te vertonen op koninginnedag. Om de zaak aantrekkelijk te maken zou er tevens een kleine expositie van de fo to's van die dag kunnen worden ge toond. Er zijn toen vele honderden foto's gemaakt en ook die produkten zijn het bekijken waard. Het is zelfs niet bekend hoeveel foto's er vervaar digd zijn want het aantal camera's was legio. Films en foto's kunnen menen wijvoor gebruik op Koningin nedag worden aangeboden bij de heer P. J. Drenth ten stadhuize. Musis Sacrum: Toneelwedstrijd SG, Schiedams Toneel, 20. Koopmansbeurs: Schiedamse Tafel- teamskampioenschappen, 19. Stedelijk Museum: Lezing F. L. A. Janssen, Stille Getuigen, 20. Wijkcentrum Nierovland: Herv. Vrou wenbond, V-oordTacihtsavond, Otto Ster- D"ian. „Ik ben een. neger", 20. Koopmansbeurs: Schiedamse Tafelten- •usKampioen sch a ppe n. 19- Musis Sacrum: Pers. Ver.. Gusto, feestmiddag, 14. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- oamse redactie Lange Kerkstraat 82, «L 66382 b.g.g. teL 64154 of 115588 toe stel 61 alleen voor redactieaangelegen heden, ,A6?ntschap H. J. Troost Aleidastr. 23. «L 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b. g. g. telefoon li®'- Klachtendienst van 18.30 tot 19.30 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politie-alarm 64666; GG en waarschuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp, Park weg 207. Koopmansbeurs: Lange Haven, Be- roepenten toonstelling S.A.B., 9—17. feestelijke dag van vorig jaar. Het zou goed zijn dan tevens te memoreren aan meer van dergelijke gebeurtenis sen uit Schiedams verleden omdat de bevolking dan enig inzicht krijgt in Schiedams historie en betekenis. De krant kan hierbij assisteren door te vertellen wat er te zien zal zijn.. Het moet mogelijk zijn zo een heel aan trekkelijke expositie te maken. Mis schien valt het te realiseren, foto's of ander materiaal te tonen van alle vorstelijke bezoeken die aan Schiedam zijn gebracht. Dat kan een expositie met veel educatieve waarde worden. Het aantrekkelijk inrichten met foto's, platen en verdere paperassen moet niet moeilijk zijn, vooral ook niet als een dergelijke tentoonstelling ook nog zou worden opgesierd met historische voorwerpen, JUU zijn voor het koninklijk bezoek vorig jaar van gemeentewege wel enkele publicaties aan de Schiedamse dagbladen verstrekt, zij het van min der omvang dan men steeds schijnt te denken. Tot die voorlichtende publica ties behoorden in ieder geval verslagen over bezoeken van vorstelijke perso nen aan Schiedam. Helaas was de serie verslagen niet compleet. De dag bladen ontvingen slechts enkele arti kelen zodat een aantal bezoeken niet gepubliceerd werd. Dat zou in de ko mende weken mooi kunnen enerzijds om het verzuim van vorig jaar goed te maken en anderzijds om de bevol king weer in de sfeer te brengen van het feestelijke dat voor elke stad het bezoek van het Hoofd van het Oranje huis moet zijn. Het publiceren van verslagen van bezoeken van de Oran jevorsten aan Schiedam, in vroeger eeuwen kan er in de komende week toe bijdragen dat het feest van de ko mende Koninginnedag waardevoller kan worden beleefd. stichting Cultureel Fondsis nog niet dusdanig dat activiteiten konden wor den gesubsidieerd. Op 1 maart werd tot directeur benoemd van de VW de heer H. A. D. van der Meer. SG en VW kregen assistentie van de dames mevr. C. E. de Brum-Schippers en mej. J, H. Mazel. Met wisselend succes hebben de sec ties van de SG hun werk verricht al dus het jaarverslag. Het verenigingsle ven maakt een moeilijke tijd door. Dat is merkbaar m de secties. Geconsta teerd wordt dat het droevig is dat in een stad van 80.000 inwoners een in stelling als de Schiedamse Kunstkring niet meer levensvatbaar blijkt. Herinnerd wordt aan de activiteiten van de voormalige Oranjevereniging op Koninginnedag. Het bestuur -van de OV organiseerde samen met het hoofdbe stuur van de SG, de journalisten J. J. Heyer en N. van Loopik en tevens de directeur van de Amsterdamse Bank de heer J. A. van den Boomen de ac tie voor het geschenk aan het Zilveren Vorstelijk Paar. Begin juni werd een comité met twin tig leden geïnstalleerd ter uitvoering van de werkzaamheden ter gelegenheid van het komende bezoek van H.M. Ju liana. Dit comité heeft in korte tijd veel werk verricht om H.M. een waar dige ontvangst te bereiden. De heren P. J. Drenth en J. van de Griend krij gen in dit verslag een speciale pluim, zij zouden bijna dag en nacht aan de voorbereidende werkzaamheden voor het pleinspel hebben gewerkt, althans volgens dit jaarverslag. Dankzij het ruimere subsidiebeleid van het gemeentebestuur konden de muziekverenigingen in de sectie muziek iets ruimer werken. De deelname aan de activiteiten van de Schiedamse Jeugd vermindert. De SBLO organ i- seerd «en Sportweek. De sectie toneel bruist van leven vermeldt het verslag. De toneelwedstrijd 1962 was de enige activiteit, het aantal deelnemers ver minderde. Er werd een nieuw bestuur voor de VVV benoemd. Veel buitenlan ders komen naar de kiosk van de VVV. De VW leverde een nadelig saldo op van 4497.94 hetgeen door de Sg als subsidie is bijgepast. Voor de sectie zang was 1962 een vrij gunstig jaar. Hoogtepunt wordt de gzamenlijke uit voering van „Die Jahreszeiten" in de Grote Kerk genoemd. Een manifestatie van eendracht. Aan de vakantieschool naar Hoek van Holland namen 1200 kin deren deel. Het dertiende vakantiefeest wordt ge slaagd genoemd. Naar de Passage trok- De kermis is de grote bron van in komsten van de Sehiedam.se Gemeen schap, Dat leverde vorig jaar een voor deel van 59.821,14 op. De gemeente verstrekt een subsidie van 11.000 en het maandblad leverde 337,31 winst Het bureau van de SG kost 30812,48, het gebouw en het podium kost 1134,76. Uitgegeven werd aan SG-activiteiten 3067,24. De secties ontvingen: Culture le Ontwikkeling ƒ21.75; Jeugd ƒ2217,54; Muziek ƒ939,75; VNFG ƒ3503.98; Sport ƒ2370,24; Toneel ƒ1552,33; VW 4497,94; Vrijetijdsbesteding ƒ276,15; Zang 514,35; Vakantiebesteding ding 5184,84 en diversen 583,04. Er bleef een voordelig saldo van 13557,70. De penningmeester van de SG de heer A. de Groot memoreert dat het be langrijkste van 1962 is de toekenning van gemeentelijke subsidie aan passie ve culturele verenigingen zoals aan de actieve verenigingen op het gebied van muziek en zang terwijl het subsidie aan de toneelverenigingen werd verhoogd. De subsidieregeling van de gemeente voor de verenigingen maakt eht de SG mogelijk stimulerende en ondersteunen de activiteit naar andere sectoren uit te breiden. Van het voordelig saldo wil de penningmeester drieduizend gulden reserveren voor nog te betalen kosten tentoonstelling Adam, tweeduizend gul den voor nieuw meubilair In het gebouw SG, 2500 voor Stichting Cultureel Fonds en ƒ4057,70 toevoegen aan Alge mene Reserve. ken naar de drie voorstellingen gemid deld 910 bezoekers, de jeugdvoorstellin gen hadden een gemiddelde van 784, het Haags Studenten Cabaret trok in Musis 458 personen, naar het concert in de Grote Kerk kwamen 520 bezoe kers. het verlichte Julianapark trok 23382 mensen, de wielerronde van de r.c. Schiedam kreg 4142 gasten, de bengelwedstrijden hadden 281 deelne mers. het klaverjasconcours 312 deelne mers. de tenniswedstrijden maakten 79 sportslieden actief en het torenbeklim- men had 1481 beoefenaren. De plaatsing van de kermis op het nieuwe parkeerterrein wordtl uitstekend genoemd. Voor de tweede maal organi seerde de SG de Intocht van Sinter klaas. Dat was een belevenis. Secreta ris E. A. Leenderts constateert geen vermindering van activiteiten. Hij meent dat het bestuur van de SG met gevoelens van tevredenheid aan het af gelopen jaar kan terugdenken. Hij hoopt dat de SG met gevoel voor haar tijd en begrip voor de behoeften haar taak verder zal uitbouwen en consolide ren. VOORZITTER J. Korbee van de Ned. Chr. Beambten Bond in Schiedam is dinsdagavond tijdens de jaarvergade ring In gebouw Christelijk Sociale Be langen afgetreden wegens vertrek naar elders. In zijn piaals is gekozen de heer II. de Vlaming. Voorzitter Korbee las de brief van het hoofdbestuur voor waarin wordt aangeraden niet mee te werken aan socialistische of communistische hulpacties voor de Franse stakers. Secretaris H. van Eijk vertelde in het jaarverslag dat het ledental was terug gelopen tot 180. Voorzitter Korbee ge loofde dat ook tijdens het voorzitter schap van zijn opvolger het ledental zal teruglopen omdat de bedrijfstaksge-' wijze organisatie het afvloeien van te- den naar de andere vakgroepen be werkstelligt. Hierna sprak de heer Korbee de heer J. H. Köuwehhoven toe, die in 1925 lid is geworden en die nu met zijn pensione ring afscheid neemt. Voorzitter Korbee vond het prettig dat hij als laatste taak als voorzitter de heer Kouwen-hoven mocht toespreken omdat deze het was die hem lid heeft gemaakt van de NCBB. Hij herinnerde eraan dat de heer Kou- wenïsoven steeds actief is geewesi, onder andere tot aan de oorlog als secretaris. Hij wenste hem Gods zegen toe en wilde hem graag als voorbeeld stellen voor de jongeren. Voor de heer Kouwenhoven was er een boekenbon en voor mevrouw Kou-- wenhoven bloemen. Hierna kreeg de heer Korbee aller aandacht. HQ ontving het gouden in signe van het CNV wegens 25-jarig lidmaatschap. Districtsbestuurder H. van der Berg releveerde de verdiensten IN de Drentse buurtschap Echten (tussen Meppei en Hoogeveen gaat het er Rotterdams aan toe. Daar is de eerste ploeg leerlingen van lagere technische scholen aangekomen, die tot 1 oktober een keten zullen vormen en uiteindelijk honderd vakantiehuisjes te bouwen. Elke ploeg blijft een week. De eerste leerlin gen waren 22 jongens van de chr. LTS JJe Vaan" nit Rotterdam-Zuid. Zij zor gen voor grondwerk en funderingen en komen dus niet in hun eigenlijke vak. Wat niet wegneemt dat dit werk leer zaam is en handigheid, goede indeling en goede organisatie vereist. Het ver blijf in Echten wordt beschouwd als een praktijkleergang. De jongens krijgen zak geld, reis en maaltijden toe. DIT bungalowkamp is bestemd voor de werkers in de Rotterdamse ha ven. Het Pensioenfonds in de Vervoers- en Havenbedrijven, een orgaan van de scheepvaartvereuiging Zuid heeft het on der z|jn beheer. Volgend jaar wil men het openen. Kampeerterreinen voor ten ten en caravans horen erb|j en een sport veld. Een zwembad, is in aanleg en dan is er een project voor een hoofdgebouw met kampwinkel, garage, terras, kantine, kinderspeelplaats e.d. Bouwvakkers zul len voor deze onderdelen zorgen. Het ter rein, waarop dit alles verrijst heet „De Westenbergen", bebost heuvelland dat vier jaar geleden door een brand werd vernield. Nu wordt deze vernieling onge daan gemaakt door de aanleg van een park, waarin ook de gehouwen komen te staan. Het wordt een aantrekkelijk stuk Rotterdam in Drenthe. 0ECEMPTE' BIESSL007 _73 TEtF.2128 VlfiSHOIHGEH Dinsdagmorgen heeft voor de Vijfsluizenflat aan de Vlaardingerdijk te Schiedam een roltrommelauto van de gemeentelijke reinigingsdienst grote schade aangericht. De chauffeur, de 51-jarige A. Joziasse die de auto aan de buitenkant bestuurde, kon deze niet tot stilstand brengen wat hij ook pro beerde. Integendeel, de auto ging steeds sneller rijden. Op de wilde vaart werden twee geparkeerde personenauto's meegesleurd en zwaar beschadigd. De roltrommelauto reed nog door de afscheiding van het openbare slacht huis en kwam daar tot stilstand na nog een boom ontworteld te hebben. De chauffeur raakte Idem tussen zijn wagen en een van de auto's en kreeg een bekkenfractuur. Hij is in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. Hij kon nog niet gehoord worden. De twee aangereden auto's werden aan beide kanten zwaar beschadigd. Bij de N.V. Distilleerderij Simon Rijnbende aan de Noordvest iha Schiedam is vandaag afscheid geno men van de directeur A. J. Breve die o<m gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. Burge meester mr. J. W. Peek heeft de scheidende directeur vanmorgen meegedeeld dat het H.M. de Konin gin heeft behaagd de heer Breve te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Breve is vanaf 1924 in dienst bij genoemde N.V. Aanvanke lijk als procuratiehouder en later als adjunct-directeur. Op 1 oktober 1948 volgde hij de heer N. F. van Moorsel op als directeur. Ook is hij directeur van de in België gevestigde dochter ondernemingen, Bijnbende-Brussel en Boddaert in Brugge. De heer Breve heeft steeds op de bres gestaan voor de hem toevertrouwde ge wichtige commerciële belangen. Hij heeft zich bovenal beijverd om de naam en de standing van de gedistil leerd-industrie in het algemeen hoog te houden. Onder zijn leiding kwam in 1960 de fusie tot stand van Rijnbende met The Netherlands Distilleries en met Boll en Dunlop. In dat zelfde jaar verwierf Rijnbende, dank zij zijn activiteiten, het recht van Z.K.H. de Prins der Neder landen tot het voeren van het wapen van Z.K.H. met de titel van hofleve rancier. De heer Breve beeft voorts een be langrijk aandeel gehad in de totstand- Op het nieuwe korfbalterrein aan de voet van de Sportparkbrug in Sportpark Harga zet het personeel van Verlaat Houtbouw momentel een gemeentelijk kleedgebouw neer. Het is een gebouw van bouwelementen uit de fabriek zoals deze firma, al eerder gemeentelijke kleedlokalen bij de terreinen van Ursus- Demos en bij HBSS heeft gezet. Het nadee, van dit gebouwtje, dat naar verluidt dertigduizend gulden kost, is dat er geen ruimte is voor een kantine. Er zijn vier kleedlokalen zodat het publiek niet kan schuilen tijdens slecht weer en de pauze biedt dus ook geen ruimte voor consumpties. Overigens is het voor de eerste maal dat in Schiedam een dergelijk fraai korfbalcomplex tot stand komt omdat korfballers gemeenlijk spelen op geïm proviseerde velden en ook de kleedloka len zijn meestal niet van de beste kwa liteit. Dit korfbalcentrum is uniek ge legen, het gebouwtje ligt keurig beschut bij de bosschages. Het is de korfbalclub „Schiedam" die het Volkspark heeft moeten verlaten die gebruik gaat maken van dit nieuwe terrein dat dus volgende week ter be schikking komt nadat het vele maanden ongebruikt heeft gelegen. „Schiedam" krijgt het terrein niet in volledig be heer omdat de gemeente het terrein ook zal gebruiken voor de Schiedamse scho len (o.a. voor de te bouwen ULO-sehool aan de voormalige Schiedamse.weg). DE dinsdagavond voortgezette Schie damse tafeltenniskamploenschappen hebben voor het eerst dc cracks in akiie gebracht. In vier poules van elk vier spelers bestreden de Schiedamse gro ten" elkaar om twee plaatsen per poule in de volgende ronde, de kwartfinales. Uitgesproken verrassingen hebben zich daarbij niet voorgedaan, al heeft b.v, fa voriet Eikmans (Service) zich in het bij zonder tegen Bouwer (Tsf) wel zeer moeten Inspannen om ongeslagen uit zijn poule te komen'. In de strijd om de wisselbeker voor de sterkste Schiedamse vereniging •behield Tsf de leiding (35 punten.) en ibezet Service nu met 34 punten de tweede plaats. Noad volgt goed met dertig punten, maar Rap lijkt met een scoore van 23 wel definitief uitgescha keld voor prolongatie van de titel „sterkste Schiedams.? vereniging", Henk Aben de Schiedamse kam pioen 61-62 had weing moeite zijn poule te winnen. V. d. Wiel, Kemper noch' T. v. d. Poort konden hem ernstig bedreigen, ook al snoepte de laatste Aben ook een game af. (219, 1821, 2114). Kemper, V. d. Poort en Aben wonnen elk een partij; de game-uitslag van de gespeelde partijen gaf de door slag ten gunste van T. v. d. Poort, die in de halive fraaie uitkomt tegen K. Rost (Rap). De laatstgenoemde bad al evenmin moeite zich nummer één m zijn poule te plaatsen: drie overwïnmngen spreken een duidelijke taak Hier was de strijd om de tweede plaats nog spannender: Wigmans verloor van De Raay, deze verloor van Joustra en die op zijn beurt moest de meerdere erkennen in Wig mans. Hier kon zelfs de game-verhou- aing geen doorslag geven: telling van de ga me-punten was dus noodzakelijk. Joustra (Noad) werd de gelukkige. Eikmans mocht dan eveneens zijn poule ongeslagen doorkomen, gemakke lijk viel het hem toch niet Tn bet bij zonder Jan Bouwer Tsf) legde hem het vuur na aan de schenen (14—21, 21—13, 2118) maar diens inspanning werd uiteindelijk slechfcbeloond: ondanks zijn goede spel tegen Eikmans en een over winning op H. Meyer (Rap) eindigde hij toch als derde m deze poule, niet voldoende voor plaatsing in de volgende ronde. Die werd wel bereikt door Jan Meuldijk (Noadj met twee overwinnin gen. In de vierde en laatste poule tenslotte van de A-Kassers werd Nol Braak over tuigd winnaar: twee 2-games zegepra len en een miraculeuze 3-games zege op H. v. d. Poort (21—14, 19-31, 21—3). F. Meijer (Rap) won twee wedstrijden en ging eveneens naar de kwart finales over. Deze worden vrijdagavond ver speeld. Ir, de B-groep, de tweede klassers, werden reeds de achtste finales ge speeld, zodat ook hier de kwartfinales bekend zijn. Service is hierin, best ver tegenwoordigd met Van Dijk. S. Kreis- cher en T. v. d. Poort, evenveel kans hebbers overigens als Tsf met G. v. d. Wiel, H. Wigmans en W. de Winter, Rap vaardigt voor deze kwartfinales B. Meijer af, terwijl J, Bakker het achlti' completeert. Donderdagavond om acht uur wordt in deze groep verder ge speeld. De derde klassers speelden tot de achtste finales. Daarvoor plaatsten zich onder anderen de kanshebbers W. de Winter (Tsf), B, Meijer (Rap), S. Kreischer (Service), namen die we ook at bij de laatste acht van d-s tweede klas sers aantreffen. Ook in deze klasse wordt donderdagavond verder gespeeld. Van de dertien spelers die zich reeds plaatsten voor de achtste finales van de D-groep <4e klasse), lijken Tim mer, de Ruiter en Zuidgeest van Tsf tot de grote kanshebbers te behoren; de organiserende vereniging is in de ze klasse toch sterk vertegenwoordigd, want ook de Tsf-ers Vletter, Baard en Jorriisma klasseerden zich reeds voor de achtste finales. In de E-groep ten slotte de laatste waarin deze dins dagavond werd gespeeld plaatsten zich voor de laatste zestien o.a Van Tienen van Service, Streng van Noad en Timmer van Tsf, die wel tot de gro' koming van de café-restaurants ,,'t Hee renhof* in Emmen, „Swindregt" in Zwijndrecht en „Europoort" in Schie dam. Ook de „Keukenhof profiteert steeds van zijn waardevolle adviezen. Hij wordt alom geacht om zijn on kreukbaarheid en gewaardeerd om zijn deskundigheid en collegialiteit. Hij is voorzitter geweest van de sociale com missie van de vereniging van distil lateurs en voorzitter van de landelijke commissie in de drankindustrie, aange sloten bij het sociaal werkgeversver bond. Naast zijn drukke werkzaamheden is het hem gelukt nog belangrijk sociaal werk te doen. Vanaf 1938-1958 heeft hij zich zeer ingespannen voor het r.k. jeugdwerk in het district Schiedam, omvattende de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en de Zuid hollandse eilanden. Als district-com missaris is hier door hem een geweldig stuk werk verricht. Veel activiteit heeft hij ook ontplooid in het comité katholiek Schiedam, waar hij beiast was met de coördinatie van de activiteiten van alle hierbij aangeslo ten verenigingen. Ten slotte heeft hij als lid van de plaatselijke commissie Steun Wettig Gezag een werkzaam aan deel gehad in de oprichting en de uit bouw van enkele reserve-diensten. De aanmeldingen van deelnemers aan de op zaterdag. 27 april te houden Lichtstoet 1963 in Schiedam komen re gelmatig binnen. Verheugend is, dat er, naast vele re gelmatig cleelnenrenden, tal van nieu we deelnemers zijn, zoals de Schie damse Gemeenschap, de Christ Tech nische School, de St. Joris Doelen, S.V.V. met pupillen, de „Veveo", Hoo- genboom's Autobedrijf, drukkerij Vita Nova, H. v.d. Vlerk, enz. De winkeliers van Mgr. Nolenslaan zullen met twee wagens vertegenwoor digd zijn. Wilton Feijenoord, autospuit bedrijf Dries en de gym. verg. D.O.K. komen hun vorig jaar gewonnen wis selbekers weer verdedigen. Dit mag ook wel verwacht worden van „Opgeruimd staat netjes". Het ziet er dus naar uit, dat de Lichtstoet weer een zeer aantrekkelijk schouwspel zal worden. Men kan zich hiervoor nog steeds aanmelden bij de heren P. J. Drenth, Burg. van Haarenlaan 946, teL; 63838 en A. M. Schoof, „Mercurius", Lange Ha ven 77, tel: 68812. Over de eenwording van hervormden en gereformeerden komt ds. J. Nawijn, gereformeerd predikant in Schiedam, voor een bijeenkomst van de oecume nische raad van kerken alhier, spreken op vrijdag 5 april om 20 uur in de gemeentekamer van de Oud-Katholieke pastorie, Dam 30, Ingang poort. Ds. Nawijn, die met zijn wijkkerke- raad enige tijd gelden reeds een eerste samenspreking heeft gehad met de des betreffende wijkkerkeraad van de Her vormde gemeente uit dezelfde wijk, wel ke bijeenkomst deze week door een tweede wordt gevolgd, zal mede vanuit deze ervaringen een en ander zeggen over de vraag, wat in Schiedam kan worden gedaan om dez eenwoording te bevorderen. Het onderwerp zal dan in enkele discussiegroepen worden be sproken. Voor belangstellenden staat de moge lijkheid open deze vergadering bij te wonen en aan de discussie deel te ne men, In verband met de beperkte ruim te wordt verzocht zich vooraf even in ■verbinding te stellen met het secretari aat van de Oecumenische Raad, de heer H. Teeuw, Tuinlaan 2b, tel. 65893. (Van een onzer verslaggevers) De vierjarige Adrfaaa (ter Bren- gel uit de Hendrick Croesincks treat in Rotterdam schoot dinsdagavond met z(jn step de Maratbonweg op. Het jongetje reed op het trottoir en verloor plotse ling de macht over het stuur. Een auto mobilist kon ondanks krachtig remmen een botsing niet voorkomen. De jongen werd ongeveer vijftien meter wegge slingerd en liep vermoedelijk een sche rf elbas Isfractuur op, waarvoor men hem naar het Djjkxigtziekenhnis vervoerde. van de scheidende voorzitter. H|j meent de dat de functionaris nu een volle zal „had verdiend". Hij merkte op dat het geen verdienste is lid te zijn van een vakbeweging, dat is een plicht maar wat Korbee deed in opdracht van God komt tot uitdrukking in het ge hele werk. De heer Van der Berg herinnerde aan het vele werk dat goed !s gedaan. De nieuwe voorzitter H. de VlamtM rekent op de steun van alle leden hg het streven te trachten christelijk sociaal te leven. Voor de Christelijke Besturen Bond sprak voorzitter P. J. Stam woor den van waardering. Wat Korbee gedaan heeft dwingt bewondering af zei hij. Na de pauze heeft Unilever efikele films vertoond en voor de auze heeft districtsbestuurder H. van der Berg een korte uiteenzetting gegeven over de ont wikkeling van de loonpolitiek gedurende de laatste dertig jaar waarbij hij speciaal de nieuwste ontwikkeling onder de loep nam. Hij herinnerde aan de jaren dertig toen de liberale gedachte van vraag en aan bod nog levendig was. De economen van nu zijn gewapend tegen recessies zoals er toen waren. Hij zei dat met het af stoten van arbeiders de koopkracht daal de. De malaise had sneller bedwongen kunnen zijn als er grote projecten ter hand waren genomen. Zo had de IJ-tun- nel er kunnen zijn. Ook toen had de vakbeweging een stevige kern. Na de oorlog kwam eerst de geleide loonpoli tiek die met het stijgen van de prijzen het stijgen van. de lonen met zich bracht. De vakcentrales overlegden toen met de regering. Daarna kwam in 1959 de vrijere loonvorming. Spreker zei dat dit geen vrije loonvorming is. Daar is hij tegen. Hij zei dat deze vrijere vorm ge baseerd is op de productiviteitsstijging maar hij meende dat ook de rentabili- teitestüging erbij diende te worden be trokken. De loonsverhoging mocht geen reper cussies in de' prijzen hebben. Spreker wees op de jongste ontwikkeling. Hij meende dat de vakbeweging de verent- woordelijkheid moet kannen dragen waardoor de nationale economie gebaat is. Nederland heeft een kwetsbare positie. Vijftig procent van de goederen moet worden ingevoerd, dat is voor de V.S. drie procent. Daarom kan de vakbewe ging b|j overleg niet te veel maar ook niet te weinig vragen. Hij besprek daar bij uitgebreid het nieuw* schema voor het overleg tussen de instanties. te kanshebbers gerekend mogen woren. Bali. De Lionsclub Rotterdam heeft de zusterclub in Djakarta een bedrag van 1000 overgemaakt voor de slacht offers van de vulkaanuitbarsting op i Bestuursleden van de Schiedamse CJV en de voetbalvereniging HBSS zullen vrijdagavond in gebouw Sur- sum Corda een bespreking heitoen over het probleem van het gaan deel nemen van HBSS aan de voetbaltoto. Zoals bekend staat de CJV als prin cipiële organisatie afwijzend tegen over dit deelnemen en HBSS is reeds 35 jaar een afdeling van de CJMV in Schiedam. i In gebouw Christelijk Sociale Be langen houdt de afdeling Schiedam van de Ned. Ver. van ex-politieke gevangenen dinsdagavond de jaarver gadering. Op de agenda staan de jaar verslagen, het bespreken van .congres en activiteiten. Tenslotte vertoont-' de heer M. L. Visser diapositieven. Op vrijdag 10 mei neemt de afdeling Schiedam deel aan de jaarlijkse her denking in Bloemendaal. Schiedamse sportslieden die een op leiding wUlen volgen als voetbal scheidsrechter kunnen zich melden bij het bureau van de afdeling Rotterdam van de KNVB in de Witte de With- straat te Rotterdam- De nieuwe .cur sussen beginnen donderdagavond 11 april om half acht. ft Bij de Vijfsluizen te Schiedam is de grasberm in brand geraakt, waar schijnlijk omdat de jeugd er met vuur heeft gespeeld. Ongeveer zestig, vier kante meter gras is verbrand. Bè brandweer heeft met een nevelspuit het vuur gedoofd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in café-restaurant Europoort heeft de Schiedammer A, Voogd het feit gevierd dat hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de firma L. H. Dries en Zonen. De heer Voogd is chef van de spuitafde- ling. De heer Voogd heeft de ontwikkeling van het bedrijf meegemaakt, vanaf de eerste kleine werkplaats aan de Nieuwe Haven, via de uitbreiding in de Nieuw- straat naar het nieuw na-oorlogs« be drijf aan de Bokelweg in de Spaanse Polder. De directeur van het bedrijf, de heer Drie», richtte vele waarderende' woor den aan het adres van de jubilaris. Een belangrijk deel van het succes van het bedrijf, is aldus de heer Dries aan het onvermoeide werken van de jubilaris t* danken. Mevrouw Dries overhandigde aan de heer Voogd een. waardevol gé- schenk als dank van het bedrijf. Namens de werkgeversorganisatie in deze bedrijfstak, de FOCWA, overhan digde de heer v. Lith, voorzitter,-de zil veren legpenning met oorkonde van de organisatie. Talloze cliënten van de zaak kwamen de heer "Voogd nog ge lukwensen aanbieden. Vele bloemstuk ken en geschenken vergezelden hun goede wensen. Bij het onvoorzichtig oversteken •van de Hotterdamsedijik in Schiedamos dins dagmiddag de 70-jarige mevrouw J. H. v.d. S. aangereden door de auto van de heer K. T. v.d. L. uit Rotterdam. .Dé dame kreeg een hoofdwond en schaaf wonden en is door de GGD ter plaatse verbonden. Omstanders hebben haar naar huis gebracht. Schiedam: Geboren; Anne Mart* d. V. J. HOOgVörst ee P. C. Btsem. Ragonda a. v. J. C. Droog'*f H. J. L. Voorwald. Overleden! P. Kronunenhoe*. IB J Kalkman, 64 jaar echtg- van A. D. J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1