B. en W. onder indruk van raadsbetogen Ill alleen bij dag aan de lijn Verlossend slot slepende debatten Werken Jan een explosie van kleuren Vreugde overoecumene' bij P.C.G.-fractieIeden Agent-m-burger schiet in been BOTTERDAM een (spraak) waterval in Vlaardingen op komst AGENDA mm JMSSEH VERTELT OVER KUNST 1 E. P. m DRALEN EN ZN. Viering derde lustrum Fico59 goed gestart Zestig doeken in Sted. Museum TV „Intiem" wil trainer benoemen 1 Mr. Heusdens: Buiten de orde Badpakkenshow zorgde voor zomerse sfeer Vlaardingen Schiedam Onderhavenmeester gevonden Aanbesteding skelet van mammoetschool gebeurt ondershands Schade bij botsing Biirgerlijkê staiiil 1een Bankwerker 2een Elektromonteur Medische dienst OOK DAAROM IS TELEVISIE EEN VERANTWOORD BEZIT! j pg ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 6APRIL t%3 v TJET verbod ombonden te laten los lopen zal alleen overdag gelden. Dat was ihet verlossende slot van een zich moeizaam voort slepend'debat in de Vlaardingse gemeenteraad over bet aanbren gen van wijzigingen in de alge mene politieverordening. Reeds donderdagavond bad 'men hier over in den treuxe gesproken en vrijdagavond kostte betzelfde onderwerp nog eens ruim een uur. Geen smijten VERWARD BEWIJS Laatste kerk?, Turnzaal 5S- vandaas en maandag ï- en dagelijks vandaag... en maandag ....en dagelijks fn zijn kunstrubriek neemt hij u mee in een vlucht door de oude en moderne kunst. Leerzaam en interssant! Eén van de vele boeiende T.V.-programma's met een goede klank'. mm erfen.tein Nederland. Fijn kiezen in onze showroom is het begin van blij vend kijkgenot! Kom vandaag of anders morgen, maar stel niet te lang uit. Maak vast een prijzenkeus ARISTONA' 43 cm 725.4-; per week 7.70 ARISTONA 48 cm 795.— per week 8.45 ARISTONA 59 cm 895.— per week 9.50 Sedert 1900 Korte Hoogstraat 16 A VLAARDINGEN Telefoon 5006 J 7. (Van een onzer verslaggevers) De viering van het 15-jarig bestaan yaa de Filmcommissie van Liefde en Vrede te Vlaardlngen is vrijdagavond in het C.J".V.-centrum Triangel op voor treffelijke wijze van start gegaan. De cirtemascopetilm „De herberg van het zesde geluk", die als jubileumgeschenk vertoond werd aan de ouders van de L. en V.-ers, bleek nog zoveel aantrek kingskracht uit te oefenen, dat de zaal zo goéd als vol was en er een echte L, en V.-sfeer heerste. Da voorzitter van de Fico, de heer K, van Vliet «prak een kort weikomst- woord waarin hij de aanwezigen duide lijk maakte, dat zij een indruk zouden krijgen van wat hun kinderen meema ken tijdens een Fico-avond. De cinema- scopêfilm, dus met groot beeld, deed het uitstekend in het gebouw en ook hst getuid kon de toets der kritiek ze ker doorstaan. Voor het eerst werd een nieuwe cinemascope-lens ingeschakeld, terwijl tevens enkele nieuwe luidspre kers de Fico-inventaris uiteraard ver beterden. Het experiment van de commissie om een openbare voorstelling te houden, slaagde dusdanig, dat zeker getracht zal worden om in de toekomst meer van dergelijke avonden te beleggen. /Natuur lijk blijft het allemaal amateurswerk, dat de Fico verzorgt, maar niettemin is het uitstekend verzorgd. Het zijn uiteraard vakmensen geworden, die de apparatuur bedienen. Alle inkomsten van de Fico worden omgezet in beter materiaal en er wordt dan ook naar gestreefd om het volmaakte te bereiken. Onder de aanwezigen, die de viering van het derde lustrum meemaakten, be vonden zich o.a. de heer A. van Min nen, Voorzitter van Liefde en Vrede en wik a I. Kandel als leider van het jeugd werk in zijn gehele opzet. Bij de aanvang van de voortgezette vergadering deed burgemeester mr. J. Heusdens de mededeling dat B. en W, onder de indruk gekomen waren van de aandacht die de raad aan de hon den had geschonken. Naar aanleiding daarvan had het college naar de mo gelijkheid van een compromis gezocht. „Om een lang verhaal kort te ma ken", zo zei de burgemeester, B, en W. hebben besloten het voorstel als volgt te wijzigen: (Van een onzer verslaggevers) a) Het is verboden honden in de be bouwde kom tussen S en 19 uur te laten loslopen; b) Het is verboden honden in de bebouw- (Van een onzer verslaggevers) VEN explosie, van kleuren noemt de *-J directeur van het Stedelijk Mu seum te Schiedam de heer J. Paalman het merk van de Franse schilder Jean Miotte die voor het eerst in Nederland exposeert. Het Schiedamse museum heeft de primeur; zestig doeken zijn in. de komende vier toeken in drie talen in het Schiedamse museum te zien. Mogelijk dost Miotte daarna in Amsterdam zal exposeren. De heer Faahnan ss van mening dat internationale exposities ook ia Schie dam -gehouden kunnen weerden, hij meent -dat het Stedelijk Museum te Schiedam voor de Randstad-Holland en dan speciaal voor het gebied Schie- dam-Hoek van Holland een taak te vervuEen heeft. In de nog niet geheel gerestaureerde vleugel van het voor malige St. Jaoobsgasthuis is werk uit het eigen bezit te zien. De doeken van Jean Miotte zijn puur nonfiguratief. In vele donkere tinten, vooral zwart, heeft Miotte afgewogen composities verkregen. Slechts enkele werken -tonen een meer licht, levensblij colariet Zelfs de tegenstander van de abstracte kunst kan bij dit harmonische, tintelende spel ven kleurvlakken con stateren dat een bouwwerk van kleur contrasten in een evenwicht gestalte kan krijgen. HET is geen smijten met verf dat Miot te doet ook hl detoneren op enkele plaatsen de brede strepen zwart of wit. Het is wel steeds in de kleine zowel als de meterslange doeken een creëren van weloverwogen composities waarbij de sobere ondertonen overheersen. Miotte toont sneer binding met de noordelijke landen dan met rito vaderland hoewel hij in zijn werk toch ook met de lichte toetg fonteinen van een sprankelende glans heeft kunnen aanbrengen. De kunstcriticus Hans Redeker heeft tijdens de opening van deze tentoonstel ling een inleiding gebonden over dit werk. De schilder en zijn Engelse echt genote waren daarbij aanwezig. Het echt paar heeft deze week gelogeerd bij Heins- broek. Vlaardingerdijk. Ter herinnering vervaardigde Miotte een fraai (figura tief) t ii met een afbeelding van de molen De Drie Koombloemen. Het werk van Miotte bevindt zich in de musea en verzamelingen in Keulen, België, Zweden, Italië, Duitsland, Amerika. De schilder Miotte is in 1829 gebo ren. Hij bezocht de universiteit te Fa- rijs en hij bezocht daarna de école des beaux-arts. De heer Bedeker deelde het gehoor mee dat Miotte tot de kleine groep van Franse kunstenaars behoort die internationale erkenning geniet. Zijn Vtaamse afstamming is ia zijn werk te herkennen. Biet heeft een don kere dramatische ondertoon. Bedeker sprak van de onmiskenbare allure va» de xasscbilder. Hij roemde „de bewogen kracht van het schilderend handschrift dat expressief de ruimte be zielt". Zijn composities zijn tegelijk be wogen en beheerst, intuïtief en geweten, hij laat de zeggingskracht van zijn schil derijen niet aan Set toeval of de onge controleerde reflex over meent de heer Redeker die zei dat het werk van Miotte zich als een volledigheid aan ons voor doet. SCHIEDAM: Chr. Oeret Kerk: 9.30 lees- dienst en 1430 ds, J. C. van Ravenswaay, Schdveningen. Ne<L Herv. (Geref.) Evangeli satie: Gebouw Irene 10 ds. G. den Boer, Sliedreeht «at 1520 ds. R. E. Kuns, Linseho ten. Bapt 19 ds. R, Belling, Geref. Kerk (Vrijgemaakt); 930 «n 1630 ds. C. Vonk. Ond-Katfc. Kerk: 10 H. Mis. Herv. Gem.: Grots Kerk 10 -en 1? ds J. G. Janssen; Beihelkerk 10 ds. H. W. Hemmes en 17 ds: J. D. Smids; Opstandingskerk 10 -dr. L. J. Caremier ds. C, van der Steen en 19 mei. ds. A. Bos. Geref. Kerk: Oastertark 10 ds. J. Couvée en 17 ds. J. Couvée: Kethel De Ark 930 ds. J. Verlare en 1-530 dr. M. J. Mulder, Vlaardingen; Kantine SCF Burg. Hanseriage Gtetbelaan 159 10 en 17 ds. P. R. Everaars: De Goede Haven 10 en 17 ds. W. A. Krijger: Julianakerk 10 en 17 ds. J. Na- wija. Evangelisch Lutherse Gem, 10 ds. S. G. van der Haagen, Oud-Geref. Gem. (Gerei. Jeugdhuis 9 en 15.45, ds. Grisnigt, Vrije Chr. Geref. Gem; 10 «tl 18 ds. I. J. IJssei- rtelr- Leger des Hells: 10 heiligtogsdienst, 18.45 openluchtprediklng Gerrlt Verboon- •traat en 19.30 verlosstagssamenkoirast Ned. Protestanten Bond: 930 en 1030 ds, A. D. Klaasseri VLAARDINGEN. Hervormde Gemeente: Grote Kerk, 10 ds. P. Zijlstra. 17 dhr. H. B. Csienbrander, H. C. 46; Rehobothkerk. 8 ds P. van der Vloed, 10.30 en 19 ds. B. Noord- mans, H. Avondmaal; Bethelkerk, 10 ds. C. H. van BMin, 09 ds. G. Samsom, van Rot terdam-Zuid; Immaneelkerk, 1G wika I. Kandeï, jeugddienst, oud, „Eenzaam en ai- teen", 19 ds. W. J. Kolkert, H. C. 46; Nieu we Kerk, 10 dhr. J. Hoogendam, 17 ds. W. J. Kolkert, H. C. 46, H„ Boop:.W«st- vijkiiapel, 9 en ilO.30 dhr. J. van Lambal- gen. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk, 30 dr. M. J. Mulder, 29 ds. H, Zandbergen, afscheid; Emntauskerk. 8.45 dr. F. L. Bos H. Avondm. 10.30 ds. Th. Swen, H. Avondm 17 dr. F. L. Bos, Voortz. H. A. en dankz.; Psiëlkerit, 8.45 ds. H. J. Ko-uwenhoven. H. Avondm. 10.45 ds. Joh. Lever, H. A. 17 dr. M. J, Mulder, voortz. H. A. en darikz.; Ma- ranaörakerk, 10 ds. G. Aaldersberg, ;17 ds. Joh. Lever. Christ. Gerei. Kerk: Kerk En- fnastraat. 10 en. 16 ds. D. Henstra, van Delft; A-lila- H. de Cocksehool, Ph. de Goe- destraat, 10 dieast -des Wooras. 118 ds. D- Henstra. Geref. Gemeente; Kerk West- nkuwtend. ,10 en 17 ds. L; Huisman. Christ. Geref. Gemeente: Zaal Dijksteeg 6. HO' er. 17 dienst das Woords. Geref. Gem. In Ne en 17 leèstüenss. Leger des Hells; Gebouw Baahstraat, 10 Opdraehtsdfenst, 12.15 Kin- dersamerikomst, >18.30 Gpenluchtsamer.- komst (bij de Visbank), 09.30 Verlossings- dienst. Volle Evangelie: Huize „Sion" Broekkade langs de Vaart, 0530 ds. A. Achtereek, van Amsterdam. Overige kerk genootschappen; geen opgaven ontvangen, Maassluis, Herv. Gem. 40 ds. H. F. Meijer; 19 ds K. M. Vogel „Zonneweelde" 50 ds. K. M. Vogel. Jeugdkerk HO (Sursum Gorda) dhr. J. Spijker en' (geb. Gen., de Wetstr. 2) dhr. W. de Waard. Klnderkerk 'Cat, lok. Gr. Kerk) 30 mevr. Meijer, Ge ref, Kerk S.30 ds. K. V/. Dc rek sen; 1630 Os. E. J. Duursema. Maranatbakerk 9.30 ds E. J. Duursema: 16.30 ds. K. W. Defck- aen. Geref. Kerk (.vrijgemaakt) 830 en 1430 ds.'G. Th. Koopman van Den, Haag; West. Chr. Geref. Kerk 930 leesdienst: 14.4» ds. L.S. deh Boer van Sasseniheim. Ned. Brot. Bond 10.15 ds, P. J. Ouwerfcerk van BrteUe Baptisten 10 en 09.30 -uur ds J. Co- hen van Alphen aan den Rijn. Leger des Hctls 00 Hedigingsdienst: 18.45 Openlucht- farr.enkonr-1 o;"> cto Markt en 1930 Vertos- tingssam enkomst o.Lv. Majoor J. ScneKere van Rotterdam. MAASLAND. Herv, Gem. 10 .en 1$ ds. H. J. Kdjzer Geref.' kerk 10 en 19 ds J Z Rotter. Ter hoogte van de Oosterkade te Rotterdam is vrijdag in de Nieuwe Maas het stoffelijk overschot gevon den van de rijksoriderhavenmeester der. Ie klasse F. van den Berg, 'die heeft gewoond aan de Koninginneweg in IJsselmonde. Zoals men weet bevond de heer Van den Berg zich op 22 februari aan boord van de ongelukkige Rijkshavendienst IV, die toen in een dichte mistbank is overvaren bij de Persoonshaven. De heer Van den Berg is 62 jaar oud geworden. Zijn stoffelijk over schot is naar de Algemene Begraaf plaats Crooswijk gebracht. de kom tussen 19—8 uur zonder geleide te laten loslopen; c) Het is verboden honden In openbare plantsoenen tc laten loslopen. De zaak had hiermee een nieuwe wending gekregen en het debat kon opnieuw beginnen, EVENALS donderdagavond had het een verward verloop omdat in feite niet het hondenprobleem als zodanig, maar de wijziging van de politieverordening aan de orde was. zodat onderdelen als ge luidhinder, overlast van bepaalde brom mers en stadsvervuiling, óók af en toe even ter sprake kwamen. Maar de hon den kregen toch het leeuwendeel! De heer D. Niemanstverdriet (PCG), die ook om scherper politietoezicht op bepaalde groepen bromfietsende jongelui verzocht had, haakte In op een van de motieven die de burgemeester had aan gevoerd om de honden aan de lijn te houden: de ongevallen op straat die door het loslopen van honden veroorzaakt z(jn. Het Aangelijnd honden" vond h(j een zware straf voor deze onschuldige bees ten en aan een brief over deze aange legenheid van de directeur GGD hechtte hij niet veel waarde.... Hij diende een voorstel in om heit laten loslopen alleen in de plaatsoenen te verbieden, maar moest dii intrek ken omdat liet niet voldoende onder steund werd. Zijn fractiegenoot J. Ligthart was erg blij met het compromis, maar. zo vroeg hij, ga nu nog een klein stapje verder en doe er één uur (loslopen) bij. Maar (Van .een onzer verslaggevers) De tafeltennisvereniging Intiem gaat er zich steeds meer op toeleggen, om beter spel te ontplooien. 'Alle leden spannen zich-in om de nodige gelden daartoe te verkrijgen. Onlangs is de inventaris aan merkelijk uitgebreid door de aanschaf van enkele nieuwe wedstrijdtafels, die een waarde vertegenwoordigen van 360. Vanzelfsprekend,dat ook de prestaties een woordje daarin gaan meespreken; om de fractievoorzitter E. P., van der Veen dacht weer dat de verkeersveiligheid met het oüde voorstel méér gediend zou zijn dan met het compromis. BURGEMEESTER Heusdens die don- derdagavond al veel van zijn kruit op de honden verschoten had, legde nu in zijn repliek het zwaartepunt op de andere zaken, i.c. de geluidshinder. Als aangetoond kan worden dat er onnodig, en dus hinderlijk geluid veroorzaakt wordt dan kan daartegen proces-verbaal worden gemaakt, maar dat bewijs te le veren is nu juist zo moeilijk. Wat de sterkte van het geluid betreft: tot nu toe beschikt men helaas nog niet over apparatuur om het geluid te meten. Niettemin kreeg de heer Niemanstver driet de toezegging dat met de commis saris van politie contact zal worden op genomen over een mogelijk scherper toe zicht. Wat de honden aangaat bleef de zaak zoals zij was. Het gewijzigde voorstel werd met vier tegenstemmen aanvaard. Om half tien werd de openbare ver gadering gesloten en handelde men ach ter gesloten deuren verder. (Niet over honden!) (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Rotterdam stellen de gemeenteraad voor de bouw van het betonskelet van het verzamelgebouw voor het nijverheidsonderwijs bij het Hofplein onderhands aan te besteden. Het architectenbureau van de heren Maaskant, Van Dommelen, Kroos en ir Senf, dat de ..mammoetschool" heeft ontworpen en dat de leiding heeft bij de uitvoering, adviseert hiertoe. Een dergelijk bouwwerk kart namelijk slechte worden toevertrouwd aan een aanne mer, die over de vereiste outillage o.a. een groot aantal stalen steigers beschikt. Het college meent, dat de deelneming bij onderhandse aanbesteding beperkt kan blijven tot aannemers, die in staat kunnen worden geacht dit grote werk overeenkomstig_ de eisen uit te voeren. Voor het hei- en funderingswerk en voor de bouw van het betonskelet heeft de gemeenteraad in februari 1961 een krediet van ƒ9.659.000 verstrekt. Het bouwplan is ter goedkeuring naar het ministerie van O.K. en W. gestuurd. Zodra toestemming is verkregen, zal tot aanbesteding van het werk worden overgegaan, VLAAEDINGEN. Geboren: Ronald, z. v. D. van As en I. H. Prins, Hugo de Vries- straat 32; Elisabeth, d.v. A. Bot en J. van Vliet, Cailenburgstraat 136: Dirkje Deborah, d.v. A. Plomp en 31. A. Remkes, Schimmei- penninckstr 9B: Susanna Maria. d.v. A. de Ligt en M. S. de Vlieger, Musschenbraekstr 16; Corneüa Maehteld, d.v. H. Bos en A. Baaima, van der "Waalstr 78; Leendert z.v. M. Speyer en J. Lodewijk, Vondelstraat 48; Harmke, d.v. J. Faber en J. Metselaar. La vendelstraat 18B; Jan Kees, z.v. A. Boot efl M. J, van der Kooij, Eikestraat 3. Overleden: Dirk van den Brand, cchtg. v: J. M. van Donk Valeriusstr: Maartje van der Waal, 84 eehtg. v: A. Molendijk. Pr. Hen- drikstr 26; Anna Elizabeth Verharen, 84 wed: v. A. Klijnkramer, Flatgebouw 5/56. |7EN AGENT van politie heeft donderdagavond om onge veer kwart voor acht de 52-jarige Van H., die hem met een mes bedreigde, in het linkerheen ge schoten. Het incident gebeurde op een sportcomplex in Laag Zestienhoven achter de Boven dijk in Botterdam. De achttienjarig? zoon van Van H. werd wegens bedreiging in bewaring gesteld. De jongen, was de oorzaak van de moei lijkheden. H(j behoorde tot een groep jongens, dat op het complex aan het voetballen was. De agent in burger gekleed sommeerde de jongelui zich te verwijderen, in verband met de talrijke klachten over vernielingen op de sportvelden. De jongens hielden zich echter van den dove en gingen rustig verder met hun spel, waarop de agent, die zijn hond bij zich had, de voetbal pakte. Een van de jongens de zoon van Van H. ac cepteerde dit niet, nam zijn fiets op en raakte er de agent mee. De politieman sommeerde de knaap zij» naam op te geven en met hem mee te gaan. Op dat moment kwam de vader van de jongen kijken wat er aan de hand was. Ook hij had een hond bij zich, die de viervoeter van de agent in de haren vloog. Klaarblijkelijk was hiermee voor Van H. Sr. de maat vol: hij trok een mes en kwam op de agent af, die, toen de man hem op enkele meters was ge naderd, met zijn pistool bet schot los te. De man (hij liep een vleeswond op> liet zich hierna door de politieman met zijn zoon naar een woning aan de Boven- dijk brengen, waar vandaan ora een ziekenwagen en assistentie werd ge beid. In het Bergwegziekenhuis behandeld# men de vleeswond aan het beenvan Van H., waarna de man naar huis werd gebracht. Hij:zal.- als de wond enigszins is genezen, ook in bewaring worden gesteld-, De agent had, voordat hij Van H. en zijn zoon naar de woning aan de Boven- dijk bracht nog een alarmschot gelóst, waarmee hij de aandacht van enkel® sportlui op het gebeurde wilde vesti gen. De mannen reageerden -echter niet. reiken de financiën echter nog niet vol doende, maar men gaat niet bij de pak ken neerzitten. Een baüpoint-aktie is momenteel aan de gang, die tot op héden een gunstig verloop heeft. Reeds zijn er enkele hon derden verkocht en er heerst een onder linge rivaliteit onder de leden. Op hun beurt kunnen de leden in aanmerking komen voor een bat Of een paar basket balschoenen, een en ander om de verkoop stimuleren. Het bestuur van Intiem was voorne mens bij het in gebruik nemen van een nieuwe speelruimte een open paastoer- nooi uit te schrijven. Nu echter een en ander nog niet gereed is, zal een onderling toernooi worden gehouden, met als inzet: eieren in verschillende hoeveelheden. Daar zullen 30 leden verdeeld in drie joules aan deelnemen. De junioren spe en in onderlinge competitie. (Van onze correspondent) In Maassluis ontstond een botsing op het kruispunt P. C. Hooftlaan-G, A, Brederodelaan, tussen een personenauto, bestuurd door J. van Boon, 63 jr uit Schiedam, die vanaf de G. A Brede rodelaan de kruising opreed en een be stelauto, bestuurd door W. J. B. v. d. Bosch, 27 -jr, uit Vlaardingen, die over de P. C. Hooftlaan reed. De bestelauto werd vrij ernstig beschadigd. Er werd geen persoonlijk letsel veroorzaakt. (Van een onzer verslaggevers) TN DE vrijdagavond voortgezette ver- A gadering van de Vlaardingse ge meenteraad Is ook „de oecumene" om de hoek komen kijken. Zij Weef ech ter „in de hoek" en werd in bepaald opzicht niet met vreugde door B. en W. in de vergadering ontvangen. Set ging over de houw van een ulo school van de onlangs door samen werking van het hervormde en gere formeerde schoolbestuur tot stand ge komen Vereniging voor Christelijk De heer ,E. P. van der Veen (PCG) gaf nameha zija fractie uiting aan haar verheuging over het feit dat de twee protestants-christelijke schoolverenigin gen elkaar gevonden hebben. Hij sprak de wens dat men er in zou slagen op deze weg totveróere stappen te komen. Kennehjk had; de FCG-wefhouder van. Onderwijs H. S. van Minnen, op deze zaak ii<» eet nog niet helemaal" zei hij, „maar een andere- kijk. dan zijn fractie. „Ik de- tijd ®a 't teren". T)e wethouder acht te het namelijk nietommo gelijk dat er in de toekomst toch moeilijkheden zou den kunnen ontstaan. De blijdschap van de ROG was daar mee allerminst, getemperd, want toen later op de avond het voorstel tot erf pachtuitgifte van grond voor de nieuwe Hervormde kerk to de Westwijk aader de hamer van mr. Heusdens dreigde door te gaan, was het de heer J. Ligt hart die van vreugde over dit voorstel gewaagde. „Een stad zonder tempel is geen stad" zei m. Hij wees er op dat dit het derde kerkgebouw Sn deze nieuwe wijk zal worden, nadat reeds een Gereformeerde en een Apostolische kerk daar verrezen ztin. De heer Ligthart sprak de wens uit dat dit de laatste hervormde kerkbouw to VJ ardingen zal worden. Hy hoopte dat to de toekomst slechts sprake zou zij-n van de bouw van protestantse ker ken. Blijkbaar is het verboden deze wens m het openbaar te uiten, want bur gemeester Heusdens hamerde de heer Ligthart af en stelde dat hij hiermee buiten de orde was Kort werd nog gesproken over de ver bouwing van de Prins Hendrikschool enDe Savorin Lohmansehool, dié etap- pegewijs zal moeten worden uitgevoerd. Wethouder Van Minnen stelde enkele raadsleden gerust met te zeggen dat er te zijner tijd wel voldoende gelegen heid .zal zijn om de scholieren tijdelijk elders onder te brengen. Op een spoedige realisering van de bouw van de gemeentelijke turnzaal aan de Spaiandlaan had de wethouder goede moed. Di antwoord op vragen van de heer H. van Munster (PvdA) bevestigde hij dat deze zaal op aanwijzing van de gemeente overdag aan de scholen in gebruik zal worden gegeven era 's avonds voor diverse verenigingen beschikbaar zal zijn. (zaalsportj (Van een. onzer verslaggevers) "D, en W. van Vlaardingen hebben de leden van de -gemeenteraad een brief J- gestuurd, waarin wordt meegedeeld, dat nog»in de loop van deze maand een gecombineerde vergadering van de commissies voer de energie- en water leidingbedrijven en voor de volksgezandheid zal worden uitgeschreven, waarin dé nota van de gemeente Botterdam over de drinkwatervoorziening door deskundigen van Botterdam zal worden toegelicht. Hiertoe is een exemplaar van deze nota aan de raadsleden toegezonden. Nadat de nota in deze gecombineerde vergadering is behandeld zal de gemeenteraad ia de gelegenheid worden gesteld zich over de drinkwarervoorziening in de toe komst uit te spreken. De Vlaardingse nota van 29 maart had., aldus burge meester en wethouders, niet de strekking deze kwestie als afgedaan te be schouwen, maar dit stuk was bedoeld als een tussentijdse inlichting over enkele punten, die in de vergadering van de raad van 8 februari aan de orde zijn geweest. 1 Bij GEMEENTEWERKEN SCHIEDAM kunnen worden geplaatst: voor het onderhoud aan bruggen, sluizen en andere werkzaamheden to de technische werkplaats. Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring tot max. 491.14 per maand. voor het onderhoud van de installaties aan bruggen, sluizen en andere werkzaamheden in de openbare gebouwen. Vereist wordt het bezit van het diploma Sterkstroom V.K.V. Salaris afhankelijkvan leeftijd, opleiding en ervaring tot max 491.14 per maand. - Voorts gelden voor beide functies een verdienste- beloning tot een max. van 12% en een huurcom- pensatie van 27,20 per maand voer personeel ouder dan 23» jaar. Eizenhandig geschreven sollicitaties onder vermel ding van opleiding, ervaring, leeftyd, enz., binnen 14 dagen to te zenden aan de directeur, Korte Haven 33. (Van een onzer verslaggevers) IN DE BIJENKORF was het .vrijdag avond al volop zomer. Het zonlicht mocht dan zijn vervangen door elek trisch licht, het strand was nog ner gens te bekennen, maar de mannequins; die er -badpakken en allerlei andere at tributen voor - de vakantie showden, brachten het publiek al helemaal in een zonnige vrijetijdsstemming.. De badpakken hebben over het alge meen een heel lage, -soms -boogvormige, soms in een punt uitlopende ruguitsnij- ding. Er-zijn. er met aangeknipte en met wat langere pijpjes. Voor de niet zo slanke vrouw zijn de modellen met een iets verlaagde taille bijzonder ge schikt. In de uitgebreide collectie wa ren enkele pakjes uit Zweden, die wor den gecompleteerd met een haarband in hetzelfde materiaal, en enkele uit Isra el. -De laatste als voorproefje op de .Is- raël-periqde, die op 29 april in De Bij enkorf start en waarin allerlei artikelen Vit dit land in het warenhuis.zullen wor den uitgestald. Heel charmant zijn de zonnehoeden, waaronder een petje met -een, klep, ex emplaren van stro, voorzien van een „champignon-lijn". De badmutsen wer den doorgaaas geconstrueerd uit kleu rige bloemblaadjes. De vakantie-col lectie bevat voorts vele sportieve sepa rates, vesten en jacks voor wat koele re dagen, „St. Tropez-ensembles", en sweatniks, hemdachtige jurken van bad stof, die over het badpak kunnen wor den gedragen. Om het contrast met de badmode van vele jaren geleden duidelijk aan te geven, werden «en viertal badpakken uit 1885, 1890, 1921 en 1930 geshowd. Vooral de twee eerste verwekten grote hilariteit. Ze waren niet bestemd om mee te gaan zwemmen; je zou dan ook waarschijnlijk verdrinken in deze gewa den. Het pakje uit 1925 was wat min der omvangrijk, al was het dan nog voorzien van mouwtjes en pijpen tot de knie. Dat uit de dertiger jaren was al vrij „gedurfd", een rood-wit gestreept bovenstukje met een rood broekje. Gedurende het weekeinde zullen In bijzon dere gevallen dienst doen de volgende art sen: Vlaardingen: G. Bordewijk, Floreslaan 148, tel.: 2150 en SI. Prins van Wijngaarden, Van Hogendorpia-an 28, tel.: 8284, Maassluis: G. A. A, v.d. Poel. Alb. Cuyp- plein U. tel.: 2990. Verloskundige: mej. J. Y. v.d. Veen. Jac. Catsstraat 24, tel.: 2376. 1, tel.: 0189992035. Veearts Vlaardingen en Maasland: G. v.d. Most. Kethehveg 33a, Vlaardingen, tel.: 01898 3081. Schiedam; W. H. F. Meijer Swammerdam- slngel 43 telefoon «9696: F. Jungerius Ja cob Catslaan 8 telefoon 67355; G. in 't Veld Willem de Zwijgerlaan 23 telefoon 68599. VLAARDINGEN. Getrouwd: Ella Caro- ne. 25 en Johanna WlBieLxina de Zwart, 18. Geboren: Roelof, z v S Gierbes en J A P Meijerink. v d D v Maasdamlaan 73; Pieter Leendert. z v W A van Seters en J M P L Blok. Rozenburg: Zanddijk S8: Richard, z v. D Janse en M Kloozer, Spoorsingei 68; Hen drik, z v 11 Barg ea C Rietveld, Callenfeurg- straat 108; Marcel -Maria, z v H Zeebregts en J "W Hofman, Spoorstogel 38; Daniël Jacobus, z r'B J van der Vliet en K Schilder, lm- maslrast 43, Overleden: Geertndda de Jong. 74, wed v M Witvliet, Maassluis: Lange Bonenstraat MAASSLUIS. Geboren: -Richard, z v L W Gouloze en. S P Mol; Jacobus Bernard1, zn v B E de Muinck en H Hofer; Maartje. dr v J van den Hurk en A P van der Meijde; Elizabeth Margareth-a Cornelia, dr v A Haan- stra en J van Dijk; Herman Gerard,'zat V H G van Hoeven en G A Oosteriee. Ondertrouwd: P Oosteriee en L Vreezen. Getrouwd: A Spanjersberg en C Valk: Y DOMINEE Pieter D. Steegmara, nog predikant der hervormde gemeente Botterdam-Vreewijk, vertrekt volgende week naar Singapore om daar Se huidi ge koopvaardijpredikant ds. M. C. Baart af te lossen. Hij is nog jong, deze ds. Steegman, hij te pag zevenendertig jaar, en dat is hem zelfs niet aaa te sten al vallen bij rijn slapen enkele grijze haartjes te ontdekken. En hij Is een en thousiast mens, een man, die door rijn enthousiasme veel werk In zijn huidige gemeente heeft kunnen verzetten. Nadat hij in Botterdam het Maroix-gymna - stom had afgelopen ging hij in Utrecht theologie studeren. Zijn eerste gemeen te was Klaaswaal. Op 18 juni 1950 werd hij daar bevestigd en bij bleef er tot december 1956. Toen werd bij voor een jaar iegerpredik&nt. Vervolgens stond bij tot januari 1962 te het VelnwSe Ben- nekotn. Tornt kwam hij naar Botter dam. Op 11 februari van het vorige jaar deed hij rijn totrede In de Vredeskeik. dertien maanden dus heeft hij zijn ge meente gediend, en in die dertien maan den was hij tevens acht maanden con sulent van de grote stadswijk Lombar- dijen. Hij heeft, kan men zeggen, ge werkt zolang het dag was. ft/TET Ingang vaa 1 juli sal de lmma- nuelkerS aan de Dorpsweg te Bot terdam overgaan to- het bezit van het Apostolische Genootschap; Zoals bekend, besloot de kerkeraad der Geref. kerk van Rotterdam-Charlois dit bedehuis te verkopen in verband met de voortduren de daling van het ledental. Belde par tijen zijn nu met de overeenkomst ak koord gegaan. De Geref. kerb van Bot- terdam-Ghariola ontvangt voor deze ver koop een bedrag van 500.000. Zij buurt daartegenover een zalencomplex van" het genootschap aan de Slotboomstraat, In het voormalige Cïemenshuis, voor drie jaar tegen een hour van 3600 per jaar. VLAARDINGENTriangel, Fransen straat: Fico-voorstelling voor de tcugd ,De -bende van de "kat", 15 en 18.30; De herberg van het zesde geluk", 20.45; Betbei kerk: Avondgebed, 19.30;- Kerk WestaieuwlandICCC-jeugdcontact. 20; Zaai Immanuelkerk: Ouderavond pad- •vïndersgroep „De Geuzen", 20; Aula Groen van Prtosterer lyceum: Jaar feest jongerascluib „Jonathan", 20/ MAASSLUISMaranatbakerk,MtóssL" .v. Chr. Pa-ssredienst, 20. V "VLAAR DINGENImmanueifcèrkt Jeugddienst Dynnaanowerk,... wika: L Kandel „Eenzaam en. aUeen!', 10; ,Oos- terkerk: Afscheid ds. H. Zandbergen. 2(l. Bijkantoor „De Botterdammer'% Yla&rdtogen: Smalle Havenstraat 11, (red., adm. en adv.) tel. 6775 Os.g.g. uitsluitend red zaken 6619- Cs 'avonds 010—80037) voor adm. en adv. 010— 115588.- - Klachten bezorging, Vlaardingen: C. Fictorie, Willem Beukelszstr, 72. teL 3345, maand. t.e.m. vrijdag 18.30—49.30 zaterd 1718 Apotheek: Wester, Voorstr.53, teL 2683. Belangrijke telefoonnummers: meld-i post brand en ongevallen 4444, G.G.D. waarsch. 2541. Museum voor de Ned. Zeevisserij:; „Het Beedershuys", Westhavenkadè-45:r" werkdagen 10—12.30 en 14—16.30. (Beug haring en trawlvisserij, navigatie, re derskamer, preciosa diaprojectie, ge»' reedschappen, verpakkingen). KoopmansbeursSchiedamse Tafei- tenatiskamipioenscihappen, 14 eventueel 19. - ,iè- Arcade: Boekenweek, expositie boe ken, boekwerken, brochures énz. pla ten over Europa, 1022. v; Irene: CJV Ontmoeting, Toneelavond, 20. Musis Sacrum: Stedelijk Gymnasium, Feestavond, 20. - De Bank: Hervormde Jeugdraad, Con- tactavond, 20. Tii,!' MusisSacrum: Nc<f; Ver.-v.' vrouwen, Lezing, diapositieven,. 14.15.»i Irene: Pers.ver. Gusto, bijeenkomst, 30. Volksgeboow: Coöp. DES, Ledenraad, vergadering, 20. Dagblad „De Botterdammen". Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 68382 b.g.g. teL 64154 of 115588 toe stel 61 alleen voor redaetleaangeiegen- heden. - Agentschap H. J. Troost Aleidastr. -23. teL 65451 (alleen voor klachten, -adver tenties en abonnementen b. g. g. telefoon 115588). Klachtendienst van 18.36 tot 19.30 Belangrijke telefoonnummersBrand- alarm 69123. Politie-alarm 64®!6; GG en GD waarschuwing 69290. <-■ - Apotheek: Gottka, Groenélaan 127, hfc W"»«rkada. - v- *Hk Museum: Expositie werken Se tte, 10—17

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1