Beerenplaatwerk maand voor op het bouwschema ii Prinses Beatrix was Japanse bruid Kritiek van C.B.T.B. op plan tot beperking van melkafzet Bedrijfsleven wacht af met drinkwaterproject E Ondanks winter en vorstverlet fabriek Hele via een schakelwacht bediend Spanjaarden Uitblij yen Deltabijdragen-wet werkt zeer remmend RTM mag buslijn naar Rozenburg nu doortrekken mwm Niet erg aanbevelenswaardig Tweede Pinksterdag: „Gooise kerkdag" Vriendschapsverdrag voor Duitslanden Eerste-Kamerlid weer in vrijheid- Sneeuw en vorst in België KRITISCH de rotterdammer Pagina ZATERDAG 6 APRIL Uw rekening draagt een naam bij VLAER KOL MET zeer grote waarschijnlijk- T heid kan men zeggen, dat IVOrClt over drie jaar Rotterdam voorgoed uit de drinkwaternarigheden is. Volgens het bouwschema moet de nieuwe drinkwaterfabriek op de Berenplaat in het begin van 1966 in bedrijf zijn. Reeds nu zijn er voldoende aanwijzingen om daarop te kunnen vertrouwen. Bij het bouwen van grot,e wer ken doet men veelal de onaange name ervaring op, dat het bouw schema door allerlei omstandig heden niet kan worden gevolgd. Het werk komt vaak enige maan den tot soms zelfs wel een half jaar later gereed dan men bij de opzet had begroot. Maar het werk aan de drink waterfabriek op de Berenplaat was bij het ingaan van de winter drie volle maanden vóór op het schema. Door de strenge winter verloor men er daarvan twee, zodat nu, ondanks alle tegenslag door de weersomstandigheden, de water werkbouwers nog altijd een hele maand op hun eigen schema voor zijn. Jongetje verdronken Heel wat gebeurd Samen Nóg sneller Sri. Bankiers anno l69lVLAEÏR SC KOL (Vervolg van pag. 1) HbErT het ""«S Druppel Prinses Beatrix heeft vrydag in Tokio een show van Japanse bruidstoiletten bezichtigd in een der grootste warenhuizen van de Japanse hoofdstad. Zij genoot van de prachtige en kleurige toiletten, die frêle mannequins droegen. Spontaan als zij is en tot groot plezier van zichzelf en de aanwezigen vertoonde prinses m MMMl VRAGEN Zeeutvse polderbestuurder Dekker: Uitgerekend ivij Chr. pluimveehouders uiten kritiek op het Landbouwschap Bolzproefballon: WËÊm Oriëntatie Gemeenteraadsleden en journalisten heb. ben gisteren de werkzaamheden voor de nieuwe waterwinning op de Beerenplaat in ogenschouw kunnen nemen, daartoe welwil. lend in de gelegenheid gesteld door het College van B. en W„ naar we, Wellicht niet ten onrechte, vemioe. den op suggestie van de wethou der voor open bare nutsbedrij ven, de heer H. W, Jettinghoff, Over de stand Van zaken hij dit enorme werk dat begin 1566 gereed moet en ook gereed zal zijn Daar^ we mogen vertrouwen, wordt elders tn dit blad geschreven, Wü willen daarom slechts een enkele kanttekeniug bij dit bezoek plaatsen. 1. We zijn van mening, dat liet een goede gedachte van de heer Jettinghoff is geweest deze excursie te orgauiseren. Woens dag a.s. hoopt te gemeenteraad de zg. water- nota in behandeling te nemen en daarbij Zal zeker het Beerenplaat-waterwerk ter sprake komen- Alleen al hierom was het gewenst, dat de raadsleden zich tevoren een denkbeeld konden vormen van de omvang Van het werk en dat zij zich ter plaatse konden oriënteren en nader laten infor- meren 2. In de uiteenzetting van een der des kundige begeleidende ambtenaren hebben w> tot ons genoegen kunnen beluisteren, dat de vorstperiode geen nadelige invloed op de voortgang der werkzaamheden heeft Uitgeoefend en verder, dat door het inpas sen van de afzonderlijke werken in een bepaald schema, de totale duur de vastge stelde streefdatum van oplevering niet be hoeft te overschrijden, 3. Na de moeilijkheden met het drink water in januari jl» werd het Rotterdamse gemeentebestuur nogal eens het verwijt gemaakt, dat het wel bereid is miljoenen te steken in de uitbreiding van de haven, maar dat het zuinig met geld omspringt als het gaat om verbetering van het drink water. Maar dit zijn de feiten. Ala het Waterwerk op de Berenplaat met de aan sluiting naar het waterwerk aan de Honin- gerdjjk in gebruik wordt genomen, zullen er een honderd miljoen Nederlandse gul dens in de drinkwatervoorziening van het Rotterdamse agglomeraat zijn geïnvesteerd. Dat wil zeggen, dat er van nu aan tot begin 1966 dagelijks voor meer dan honderd duizend gulden in de grond wordt „gestopt". (Advertentie) Nog steeds wordt aan Uw zakelijke belangen vertrouwelijke, persoonlijke aandacht geschonken. Ook voor Uw verzekeringen - leven, varia, transport - zullen Uw bankiers Vlaer Kol de voor U gunstigste mogelijkheden weten te vinden. (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamsche Tramweg Maat schappij heeft van de Commissie Ver- voersvergunningen toestemming gekre gen de buslijn van Spijkenisse naar het Eotlekgebied door te trekken naar Ro denburg. Zoals bekend, gaat het hier om een traject van drie kilometer, want de RTM reed al tot aan de Verolmewerf in het Botlekgebied. Als de lijn doorge trokken is zal de verbinding van Rot terdam met het dorp Rozenburg een feit zijn, waarbij men dan (vermoede lijk in Spijkenisse) een keer moet over kappen. Het is de bedoeling dat de RTM de- te dienst reeds met ingang van het zo merseizoen (26 mei) gaat rijden. Daar mee zou Rozenburg's isolement zijn op geheven en een langverbeide voorzie ning tot stand gekomen. Het driejarig zoontje Jan van de fa milie Boelhouwer te Vreeland, die ne gen kinderen telde is in de Vecht ver dronken. (Advertentie) Dat kon de heer H. W. Jettinghoff. wethouder van openbare nutsbedrijven der gemeente Rotterdam, vol trots la ten zien aan een gezelschap Rotterdam se raadsleden en journalisten, tegen over wie hij vrijdag als gastheer op trad tijdens een excursie naar de Be renplaat, die werd gemaakt met een vaartuig van de Rotterdamse havenrond- vaartdienst „Spido". Deze vaartocht was een mooie voor bereiding voor de vergadering van de raadscommissie voor de openbare nuts bedrijven en voor die van de gemeen-; teraad over de drinkwaternota van het i college van B. en W. I Er is op de Berenplaat heel wat ge beurd. Een zeer groot deel van het spaarbekken is gereed en daarmee kon de directie aan de raadsleden en jour-I nalisten laten zien, hoeveel water Rot terdam nodig heeft en wat er allemaal komt kijken om de Rotterdammers aan die hoeveelheid te helpen. Wethouder Jettingfcof zeide dat de drinkwatervoorziening niet meer moet worden bezien als een Rotterdamse aan gelegenheid maar dat die nu een dui delijk nationaal aspect heeft gekregen. Woensdag komt de drinkwatemota in de gemeenteraad aan de orde, maar er is ook een nota over dezelfde materie door het bedrijfsleven in Europoort en Botlek aan B. ea W. aangeboden. Het bedrijfsleven heeft door de verzil- ting in januari vele miljoenen guldens schade geleden. In die kringen is men niet erg gelukkig met het feit dat tus sen nu en 1966 van weinig verandering in de toestand van nu sprake zou zijn. Maar wethouder Jettinghoff kon mede delen, dat het voorstel tot aanleg van een tijdelijk spaarbekken in de polder Den Esch spoedig aan de Rotterdamse raad zal worden aangeboden. Dat hulp spaarbekken zal twee miljoen gulden kosten, op de meer dan 65 miljoen, die het werk op de Berenplaat kost, een peulschilletje. Die 65 miljoen waren geraamd in 1958. Alle kostenverhogingen moeten nog worden gecalculeerd. Een van die verhogingen geldt een aanvulling van de installaties met twaalf micro-zeven om de in het spaarbekken tot ontwikkeling ko mende algen uit het water te ze ven eer het aan het chemische zui- veringspgoces wordt onderworpen. Hoeveel het project uiteindelijk zal kosten is nu nog niet te becij feren. Wel kan men zeggen, dat er tot nu toe rond 15 miljoen is ver werkt en dat alles wat er op de Berenplaat geschiedt dagelijks de gemeente Rotterdam 100.000 kost. Zodra de fabriek op de Berenplaat klaar is. komt er een volgend werk bij: een koppelleiding voor ..ruw" water tus sen Berenplaat en Honingerdijk. Het spaarbekken op de Berenplaat zal straks ook spaarbekken zijn voor de fabriek aan de Honingerdijk. En een in later stadium, als men elders in het land een natuurlijk spaarbekken heeft gevonden, b.v. volgens het Biesbosproject, zal tiet spaarbekken op de Berenplaat dienst doen als buffervoorraad bekken. De bedoeling van dat alles is, dat elke afnemer van Rotterdams water en dat zijn er heel wat, tot ver buiten de stads grenzen! straks een produet krijgt van eenzelfde goede en ook constante kwaliteit. Ais de fabriek op de Beren plaat klaar is, zal het van daaruit te le veren water via een leiding lang; het Deltaziekenhuis het Rotterdamse leiding net binnenstromen. Er zullen dus Rot terdammers zijn, die water van de Be renplaat krijgen en anderen, die het van de Honingerdijk ontvangen. Tussen beide „gebieden" is de grens natuurlijk vaag. In ieder geval: het spaarbekken krijgt een oppervlak van 130 ha en een inhoud van 8 miljoen kubieke meter. Gereed zijn al de toegansgweg naar de Berenplaat met de dam door het Be rengat, de loswal aan het Spui en een grote hijskraan. Dat was nodig om het werk van goede verbindingen te voorzien. Van het grote filtergebouw ligt de fun dering met keldervloer er al voor een zeer groot deel. Interessant is, dat het bouw schema voor dit filtergebouw kon worden ingekrompen door een her- schematisering. Daarmee hoopt men het in de winter geleden ver lies geheel in te kunnen lopen! Ook op een andere wijze beeft men de bouw versneld: in tegen stelling met de normale gang van zaken worden de technische instal laties opgesteld tijdens de bouw en niet daarna! Zodat er reeds nu zes van de twaalf microzeeftrommels op -het terrein lig gen. Die microzeeftrommels worden op gesteld in het doseringsgebouw, waar van de bouw juist op de dag van de excursie is aanbesteed en waarvoor de bouwput nu wordt gegraven! Aan de transportleiding, die het wa ter van de Beren-plaat naar het Rot terdamse net zal brengen, wordt in Rhoon ook reeds gewerkt. Daarnaast staat er nog een geheel aparte transportleiding naar Europoort op het programma. Als er in het Europoortgebied hoog ovens komen, is er nög een transport leiding nodig. Met die mogelijkheid wordt evenzeer rekening gehouden. Het gehele bedrijf, met alle pompen, chemische installaties, filters en wat er al niet bijkomt zal straks automatisch worden bediend via een centrale scha kelwacht. Er komt een eigen elektri sche centrale met diesel-aggregaten. Er komen waterreservoirs met koe peldaken uit één betonnen schaal van 10 cxn dikte, die 85 m overspannen! Het wordt alles goed en hoogst mo dem en het zal drie jaar duren voor alles gereed is. En daarna.... bouwt Rotterdam rustig verder aan zijn drink watervoorzieningen. KntttjtUm 2 - Coolsingel 73 - tri. 120126. Utrecht - tel. 2635,1. Bilthovea - tri. 2571-2572. He» ziet er Intussen niet naar mi de b(i het stakingsconflict betrokwlï 250 Spaanse kompels en de directief? de staatsmijnen dit weekeinde tot vergelijk zullen komen. Alle van Spaanse diplomatieke en vertegenwoordigers ten spijt blijven (Ïl de parthen vasthouden aan lijnrecht^! genover elkaar staande voorwaarden. De directie van de Staatsmijnen vina* dat de 250 kompels ondergebracht in h„» Sittardse gezelienhuis ..Leijenbroek" 5 hun 50 landgenoten in het Brunssumtï gezelienhuis „De Egge" allereerst Kï gevonden moeten worden zich nrmil, voor het werk bij de mijnen aan têmri den. Eerst dan kan, zo stelt dp dirJS- de klachtenlijst die de Spanjaarden he£ ben opgesteld, in gezamenlijk ™erï£ bekeken worden en zullen bepaalde we^ sen of verlangens waar mogelijk v~ wezenlijk! worden. r* De 250 ontslagen Spanjaarden «sen echter een op schrift gestelde garant^ van de Staatsmijnen, dat deze de wl, tijd tussen Nederland en Spanje geslote overeenkomst over de Werving Spaans personeel nauwgezet zal nak» men. „Krijgen we die garantie niet if— Beatrix zich even later in een schitterend Japans bruidsgewaad. Op de speelgoedafdeling van Ykiyou, zoals de naam van het warenhuis luidt, kocht de prinses poppen en waaiers. Tevoren had zij een expositie van Ja panse schilderkunst bezocht. Vrijdagavond was prinses Beatrix de gast van kroonprins Akïhito en prinses Tsjitsjiboe. In hun gezelschap ging zij naar het Kaboeki-theater in Tokio, om daar een voorstelling van het traditio nele Japanse toneel bij te wonen. Voor dat het stuk begon, sprak zij met en kele spelers, onder wie Nakamoera, één der grote Kaboeki-acteurs, die als de beste vertolker van vrouwenrollen wordt beschouwd. Prins Akihito en zijn zuster vertaalden de antwoorden van de acteur voor prinses Beatrix in het Engels. Baat in de avond vertrok zij per sneltrein naar de parelkwekerijen bij Toba. Prinses Beatrix zal drie dagen in West-Japan verblijven en dan weer naar Tokio terugkeren. Prinses Beatrix heeft vandaag een deel van de dag doorgebracht met het maken van foto's van de Japanse kweek- parelindustrie. Zij kwam te Toba, het centrum van de indusjrie aan met de nachttrein uit Tokio. De prinses bezichtigde het eiland Mikimoto en bracht twee uur door met het gadeslaan van de fabricage van parelsnoeren. Zij scheen bijzonder ge boeid door het model van een pagode, vervaardigd van duizenden kweekparels. Yosjitaka Mikimoto, de kleinzoon van de stichter van de industrie, bood de prinses twee snoeren parels aan, die zij onmiddellijk om haar hals hing. Later vertrokken prinses Beatrix en haar gevolg per trein naar Kyoto, een cultureel en toeristisch centrum. Het deze week in Sittard en later i„ Brunssum tot uitbarsting gekomJn fhet staat niet op zichzelf. Mag men da stakingsleiders geloven, dan wfs het d! overlopen V°°r he" de de£ Zij beklagen zich bitter over de be. handeling, die hun in Limburg ten deri is gevallen. Z« menen misleid te ztin door m Spanje bij wervingsacties ve£ spreid drukwwerk. waarin feiten ea gevens over de huisvesting stonden ver meld, die - zeggen ze beslist niet kloppen rr- de werkelijkheid Spanjaarden zeggen, dat'er in d» afgelopen vijf weken niet minder dan werkst?Wen aan de stakhïï in Sittard vooraf z«n gegaan, die alle drie het gevolg waren van misversta» den wegens gebrek aan voldoende co» tact tussen hen en hun werkgevers Ze geven openlijk toe, dat klachten over de verstrekte maaltyden slecht, als een aanleiding zijn aangegrepen om rili ?.erk»eer te leggen. DeSJanja^ dfi1 ju» teleurgesteld over de houdtaT a.e de Nederlanders ten opzichte vS hen innemen. Zij menen met de nS aangezien te worden en dat is te wS voor hun trots Over het algemeen den Spanjaarden in Zuid-Limburg uit gekreten voor „lastposten, met wie geen land te bezeilen Is". De bevoikin te ia de regel meer ingenomen met de ruim 200 Zuidslavisehe kompels en hun biini (WO Italiaanse makkers. Inmiddels heeft het communistisch* Tweede-Kamerlid M. Bakker de minis ter van economische zaken, van binnen- iandse zaken en van justitie enkele vra gen gesteld over de gang van zakea rond het ontslag van de Spanjaarden, Hij wil weten of het juist is dat zij op yoet ziin ontslagen nadat zij an derhalf dag te voren in staking waren gegaan. Ook vraagt hij of het juist is, dat on middellijk tegenover de betrokken werk nemers een reeks politiemaatregelen is getroffen. t.w. beperking van de bewe gingsvrijheid, bewaking van hun ver- blijiplaatsen. verhindering van contact met andere mijnwerkers, uitwijzing al» ongewenste vreemdeling, en dat beslo ten werd hen onder politiegeleide over de grens te zetten. Is de regering niet van mening dat deze maatregelen neer-' komen op een stakingsverbod voor bui tenlandse arbeiders?, zo wilde de heer Bakker weten. (Van onze sociaal-economische redactie) „Weinig aantrekkelijk en uit landbouwpolitiek oogpunt ook niet erg aanbevelenswaardig". Zo noemt de algemeen secretaris van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuinders bond, drs. R. Zijlstra, de door een studiecom missie van het Landbouwschap en het Produktscshap voor Zuivel voorgestelde regeling ter beper- khig van de melkaanvoer bij de zuivelfabrieken. De desbetreffen de nota, die thans door de bestu ren der beide schappen wordt be studeerd, gaven wij in ons blad van gisteren uitvoerig weer. In het officieel orgaan van de C.B.T.B., „Ons Platteland", is •hrs. Zijlstra ingegaan op enkele hoofdpunten van de voorgestelde regeling, nl. het vaststellen van een. afzetquotum voor elke melk- leverancier en het opleggen van een heffing voor alle boven dit quotum aan de fabrieken gelever de melk en melkvet. De algemeen secretaris van de C.B.T.B. noemt de betreffende re geling voor de veehouders niet erg aantrekkelijk, omdat men daardoor als het ware een deel van het probleem van de verwer king en de afzet der melk ver schuift naar de producent. „Sim pel gezegd zeggen verwerking en afzet tegen de veehouderij: wij kunnen voor jullie extra melk niet meer maken dan 10 of 11 cent, proberen jullie nu zelf eens via de kalvermesterij iets meer te krijgen". Bovendien werkt een dergelijke maatregel altijd veel te grof en verstarrend, aldus drs. Zijlstra. „Het kan best zijn dat een bepaald bedrijf, vanuit de economie van dit bedrijf bekeken, nog enkele koeien meer zou moe ten houden. Met een prijskorting van 15 bent per kg verandert dit beeld volledig en het is zeer de vraag cf kalvermesten wél een re delijk bedrag opbrengt of wél in dit bedrijf past." Drs. Zijlstra wijst er op dat bij invoering van de regeling een be hoorlijke beroepsmogelijkheid moet worden geschapen, waar van een omvangrijke administra tieve bemoeiing het gevolg zou zijn. „Bovendien doet het toch een beetje merkwaardig aan", zo schrijft hij verder, „dat in een ontwikkeling naar een gemeen schappelijke markt uitgerekend Nederland, als typisch zuivelland, quantitatief beperkende maatre gelen zou doorvoeren, terwijl on ze produktie toch maar een frac tie uitmaakt van de totale produk tie van de E.E.G.-landen. Deze totale melkproduktie is ca, 75 mil jard kg melk. terwijl de Neder landse produktie 7,25 miljard kg bedraagt. En tenslotte moeten we toch goed beseffen dat het melkprijs- beleid in november een funda mentele wijziging heeft onder gaan door het aftappen van de ga rantieprijs op een richtprijs. Dit betekent nl., dat het accent nu is komen te liggen op de „valorisa tie", in de eerste plaats door ver werking en afzet. Hier moeten wij dan ook in de eerste plaats onze kracht zoeken en moet het uiter ste worden geprobeerd. Dit uiter ste is bijv. nog niet bereikt wan- neer een zuivelproduktschap advi seert om de heffing op de kaas af te schaffen. De aanpassing op de bedrijven zal", zo besloot drs. Zijlstra, „dan otic afhankelijk moeten zijp van de mogelijkheden die de verwer king en afzet op de markt kunnen vinden. Hierop zal de aandacht, ook van de prodnktschappen, ge concentreerd moeten worden." Aan de fundering en de keldervloer van het filtergebouw wordt hard ge werkt. De aanbesteding van dit werk had twee maanden eerder plaats dan het bouwschema aangaf Op Tweede Pinksterdag zal te Bus- sum een „Gooise kerkdag" van her vormden en gereformeerden gehouden worden, 's Morgens zijn er afzonderlijk voor jeugd en volwassenen pinkster diensten. in de volwassendienst zal ds. L. G. Pleysant, gereformeerd predi kant van Hilversum de liturgie ver zorgen, terwijl de hervormde dr. A. A. Koolhaas zal preken. Voor de oudere jeugd zijn ds. J. A. Mulder, hervormd predikant te Naarden en de gerefor meerde predikant ds. H. U. Buitink in geschakeld. Ook aan de kinderen van tot 12 jaar is gedacht. Na afloop van deze diensten zal de jeugd, verdeeld over drie groepen, een kerkdag-wandelmars houden, uitgelei de gedaan door het tamboer- en pijpers corps „Prins Maurits". Ondertussen zijn de ouderen samen gekomen in de Vredekerk, waar een fo rum-bijeenkomst gehouden wordt onder voorzitterschap van ds. P. G, van den Hooff. Daarna volgen dan de sluitings samenkomsten: voor alle jongeren on der leiding van de heer J. Bodegra ven, voor de anderen ir.-et als spreker ds. J. H. Sillevis Sm; sr., die bei den een afsluitende sarr. itiing zullen geven van het leidend „Zegt het voort". Er zijn uitr,. :n naar al le andere kerkgenoc en in het Gooi verstuurd om afvaardiging naar het kerkdag-feest te zenden. Voor nadere inlichtingen kan men zich wen den tot het secretariaat van de Kerkdag commissie: Laan van Suchtelen 19, te Bus sum. Het Rotterdamse gemeente1---tuur is in de gelegenheid gesteld kenni- te ne men van het plan van de Stichting Europoort-Botlekbelangen voor de aan leg van een pijpleiding, waarmee zoet water van de Maas bij het Land van Altena naar Rotterdam zou kunnen wor den getransporteerd. Volgens dit plan zou één derde van de hoeveelheid voor Rotterdam nodig water kunnen worden aangevoerd en dit water zou een product kunnen op leveren, dat goed van smaak en kwa liteit is, terwijl er van gehalte aan zout geen sprake zou zijn. Het gemeentebestuur meent, dat er na het openbaar worden van de nota over de drinkwatervoorziening, er "de voorkeur aan dient te worden gegeven, het plan van de stichting thans nog niet aan de gemeenteraad aan te bieden doch te wachten op de in de nota voor gestelde commissie. Om een wellicht gevestigde onjuiste indruk en eventuele verkeerde gevolg trekkingen te vermijden beschouwt het gemeentebestuur het plan als bedoeld ter bijdrage tot het vinden van een op lossing. Men wilde op korte termijn ga ranties voor voorziening met goed drinkwater voor bevolking en industrie tezamen. Het Rotterdamse gemeentebe stuur stelt de inspanning die de indus trie zich ter zake heeft getroost op prijs. Mocht het plan op een later tijd stip nog worden aangeboden dan zal het zeker in studie kunnen worden geno men. Het plan van de stichting heeft ook de Rotterdamse Kamer van Koophandel be reikt. Dit college meent, dat het op de doeltreffendste wijze een bijdrage tot de oplossing van het Rotterdamse drink- waterprobleem kan leveren in het kader van de eventueel door B. en W. van Rot terdam in het leven te roepen advies commissie, waarin immers in overleg met de Kamer van Koophandel ook ver tegenwoordigers van het bedrijfsleven zullen worden benoemd. De Kamer van Koophandel heeft nog geen afgerond standpunt maar zet de arbeid aan het drinkwatervraagstuk voort. Het uitblijven van de bijdragen- wet Deltawerken is op de vrijdag in Amsterdam gehouden eontact- studiedag van de Unie van Water schapsbonden door de voorzitter van de Zeeuwse Polder- en Waterschaps- bond, de heer P. J. J. Dekker, hoogst onbevredigend genoemd. „Ik vrees, dat het uitblijven van deze wet afbreuk zal doen aan de zelf werkzaamheid van de waterschap pen. De onzekerheid over de verde ling van de kosten werkt bij vele waterschappen beslist al remmend", aldus de heer Dekker, die echter De nationale christelijke organisatie van boerenpluimveehouders NCOB heeft in een brief aan de ministers van jus titie en landbouw de aandacht geves tigd op de h.i. niet-democratische op bouw en indeling van de bestaande or ganen in het Landbouwschap. De orga nisatie meent dat de opbouw en inde ling van het schap zeer nadelig zijn voor de kleinere landbouwbedrijven in het algemeen en voor de pluimveehou derij op die kleinere bedrijven in het bijzonder. De gebeurtenissen in Hol- landsche Veld heeft de NCOB in hoge mate verontrust. De organisatie heeft aan beide bewindslieden enkele voor stellen gedaan tot reorganisatie van het Landbouwschap. In afwachting van de ze reorganisatie wordt o.m. verzocht geen rechtsvervolgingen en executies te willen bevorderen en eventueel aanhan gige procedures te willen opschorten. Oost-Dulisland heeft vrijdag op de ont wapeningsconferentie te Genève een vriendschapsverdrag voorgesteld met de Westduitse regering, als een eerste stap op de weg naar een niet-aanvalsver- drag tussen de Navo en het Pact van Warschau. De Oostduitsers stelden voor, dat beide Duitse staten zouden moeten beloven het beproeven, fabriceren of de verkrijging van kernwapens te verbie den. Er zou verder voor allebei een „wapenstop" moeten gelden, waardoor de militaire uitgaven niet kunnen wor den verhoogd. Het voorstel was afkomstig van de Oostduitse minister van buitenlandse zaken Bolz. De Amerikaanse gedelegeerde Stelle zei, dat de boodschap van Bolz moet worden behandeld als een document van een organisatie, die geen wettelijke re gering vertegenwoordigt. In westelijke «ringen wordt de Oostduitse suggestie gezien als een door de Russen gesti muleerde poging om de druk op de con ferentie te verhogen voor de bespreking van het Sowjetvoorstel voor een niet- aanvalsverdrag tussen Oost en West Het westen is unaniem van mening, dat een dergelijk pact tussen de twee machtsblokken buiten het werkterrein der Geneefse conferentie valt, omdat vele van de belanghebbende lenden tiaar met zijn vertegenwoordigd. mededeelde, dat de minister van ver keer en waterstaat heeft toegezegd de wet nog deze maand In te dienen. Op deze druk bezochte bijeenkomst kwam ook de waterverontreiniging ter sprake. Mr. Th. A J. Vosters, lid van het dagelijks bestuur van de Unie, zei. dat het Uniebestuur het betreurt, dat in negentig jaar van voorbereiding nog steeds geen wet op de waterverontrei niging tot stand is gekomen. Men mag zich van deze wet overigen» geen grote voorstellingen maken. Het probleem van de waterverontreiniging is dermate een streekprobleem, dat men streeksgewijs een oplossing al dienen te vinden. Daarnaast is het be paald wel mogelijk om zonder een wet dit probleem op afdoende wijze aan te pakken, onder meer door het bosrats van waterzuiveringsinstallaties, zei i» heer Vosters. Een derde wetsontwerp dat de water schappen nauw raakt, namelijk imake de rijkssubsidie voor het onderhoud vas quartaire wegen, ligt thans bij de Ka mer. aldus mr. S. J. Fockema Andrea, hoofd van de afdeling waterstaatsrecht van het ministerie van verkeer en wa terstaat. In dit ontwerp wordt tenmin ste vijftien procent van tachtig miljoen gulden 's jaars bestemd voor de quar taire wegen. De voorzitter van de vergadering, mr. J. W. W. van der Hoeven, had in de ochtenduren twee Duitse gasten inge leid. De heer J. Kramer, leider vaa de onderzoekingsgroep Norderney, liet aan de hand van twee films en een aantal dia'i de gevolgen zien van de stormramp, die in de nacht van 15 op 16 februari 1962 de Duitse Bocht heeft geteisterd en dr. W. Wiedemann uit Hannover sprak over het nieuwe dijk recht in Neder-Saksen. ^aar wij vernemen is het Eerste-Ka- roerud Harm. H. tevens raadslid en oi-d-wethouder van Finsterwolde, giste re: ontslagen uit voorlopige hechtenis. De vier eerder gearresteerde kopstuk ken in de affaire-Finsterwolde, de 43-ja- rige kommies ter secretarie S. K„ de 51-jarige fraktieleider der communisten de 47-jarige werkleider der G.S.W.-arbeiders S. F., en het 57-jarig» raadslid der CPN AB. bevinden zich nog in arrest. Tegen dit viertal beeft de rechtbank namelijk destijds een be- vel gevangenhouding verleend. Hiertegen is beroep aangetekend en dit beroep zal de volgende week worde# behandeld. In midden- en Oost-België sneeuwd» het vrijdag. De temperatuur daal»# s nachts tot vier graden onder nul het oosten van het land.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2