che de weer in de vaart Emplacementen KNSM en Muller en o. Miljoenenpro ecte 1 aan. Eei n ha1 fen goe c gekeurd Morgen: intergeraeenteli k overleg luchtvervuilin eer moderne overslag van bananen o doelmatig mo van R' M-tram tot bus iubliem musiceren van het metana-kwartet alteen en™ '.GOEDKOP! if do erwten fiiindde' 30EDKOPER thee elk 2e pakje of doosje (soort naar keuze Uitbreiding van zeevaartschool goedgekeurd Op laardingse uitnodiging Meisje gewond G.S.: nagaan of „De Beer kan gecompenseerd Auto na botsing doorgereden M1 Na botsing op 3 januari Riiksgoedkeuring j eugdzorgcentrum Hoogvliet Gas Nu beginnen, is van een tientje elf gulden maken. pak vermicelli elk 2e hele blik wm :V. DE ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG 22 JANUARI 19$ {Van een onzer verslaggevers) Vertegenwoordigers van de dagelijkse besturen der zes groot ste gemeenten in het Nieuwe Wa terweggebied voerei: morgen (donderdag) in >het Vlaardingse stadhuis een eerste oriënterende bespreking over een mogelijke samenwerking in de strijd tegen de luchtverontreiniging. B, en W. van Vlaardingen hebben de ge meentebesturen hiertoe uitgeno digd en alle hebben laten weten op de bespreking vertegenwoor digd té zullen zijn. Het zijn de ge meenten Rotterdam, Schiedam, Maassluis, Spijkenisse en Rozen- burg. De burgemeester van Vlaardingen, mr. J. Heusdens, zal de vergadering voorzitten. E minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft rijks- goedkeuring toegeizegd voor de bouw van verschillende wer ken van Rotterdamse havenbedrijven, die in het gebied van de Eemhaven grootse plannen hebben. Wm. Mailer en Go's Stuwadoormaatsohappij zal het tegenwoor dige terrein aan de Maashaven moeten verlaten om plaats te ma ken voor de metro-werken. Rijksgoedkeuring is voor mei 1964 ver- leend ten behoeve van de bouw van een havenemplacement, ten bedrage van 1.400.000, terwijl voor november 1964 rijksgoedkeu ring is verleend voor een fruitloods ten bedrage van 1.000.000. K.N.S.M. THOMSEN VEEM EO KMA. Nu beginnen! En goed beseffen dat De Gruyter's TCl! 4korting CONTANTE korf ine is. Contante korting, die U EXTRA te besteden krijgts voor tien gulden kassabons betaalt De Gruyter U één gulden contant in Uw hand. BETERE ÜS I WAAR PROCENT DE GRUYTER liülPs bij 2 pakjes bouillonblokjes. IW: f» -p %<k rf/'j jf Het 8939 r, nietende Belgische mo torschip Schelde, eigendom van het Ha venbedrijf Mabesone N.V in Antwerpen, is vanmorgen weer in de vaart geko men, nadat het op 3 januari i enge vol ge van «ea aanvaring met het Franse Vrachtschip Frangois L- D op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van het Voormalige Sterrenbos (Schiedam) aan de grond was gezet Op de werf van Verolnie op Rozen burg werd de Schelde voorlopig gerepa reerd. üe schade bleek mee te vallen: slechts een gat, ter hoogte van ruim 1. Het Belgischs schip is met. een lading stukgoed vertrokken naar de Perzische Golf. Na terugkeer in Europa zal het definitief worden gerepareerd. Het is Xtag niet bekend op welke werf dat zal gebeuren. Bij etc slopen van een oud gebouw in de Baldian Versferlaan te Oïsterwijk is gistermiddag de 52-jarige gemeente arbeider a A. Deenen uit deze gemeen te verongelukt Hij werd getroffen door een omvallende muur. Voor mei van dit jaar is ijksgoedkeu- ring toegezegd voor de uitbreiding van dc: gemeentelijke hogere zeevaartschool aan de Pieter de Hoochweg ie Rotterdam. De daarin opgenomen bouwsom is f 763.000. Deze uitbreiding omvat een gym nastieklokaal en een kantine, die komen te staan op de plaats, waar nu de fiet senstalling is en de barak, die nu als kantine in gebruik is en die in de bezet tingsjaren werd geborwd. Uitgangspunt van de bespreking vormt het Verslag Luchtverontreiniging No, 3, dat B- en W. van Vlaardingen op 5 december 1963 de gemeenteraad hebben uitgebracht Zoals wij destijds reeds hebben gemeld, bevatte dit -erslag een actie-programma waarin allereerst be sprekingen met de gemeentebesturen in bet Nieuwe Waterweggebied werden genoemd. De Vlaardignse gemeenteraad heeft B. en W. op 20 december 1963 ge machtigd overeenkomstig dit program ma te handelen. De bedoeling an Vlaardingen is door deze bespreking overeenstemming te bereiken om het probleem an de luchtverontreiniging gezamenlijk aan de regering voor tt leggen met het ver- zoek: a) uitbreiding van tiet wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken: b) de Hinderwet met spoed aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, of een nieuwe wet tegen de luchtveront reiniging in het leven te roepen; c) een onderzoek te laten instellen of bij bepaalde industrieën vernieuwingen in het produktieproces kunnen worden in gevoerd die tot belangrijke verbete ringen zouden kunnen leiden. In het door de /laardingse gemeente raad gesanctioneerd actie-program ma is tevens bepaald dat 3. en "W. van. Vaardingen zelfstandig deze stappen bij de regering zullen ondernemen in dien daarvoor bij de andere gemeente besturen in het Nieuwe Waterwegge bied geen of niet voldoende medewer king zou worden verleend. Voor het nieuwe emplacement van Muller en Cc. aan de Eemhaven heeft het architecten:bureau Boekhorst, Kokfe- wijn en Van Eijk de plannen uitgewerkt. Op het terrein komen drie loodsen, waarvan er twee aan de waterkant wor den gesitueerd en de derde een ver- laadloods voor bananen zal moeten wor den. Het bananenov; slagbedrijf van Miiller en Co aan de Eemhaven zal tot tien der modernste bedrijven op dit ge bied van de wereld behoren, In de loop van de voorbereidingen hebben deskun digen oriënterende bezoeken gebracht aan Hamburg, Oslo, Gotenborg en Sout hampton. Het overslagbedrijf zal wor den voorzien van een geheet nfeuv; type transportbandmstallatiö, die de bana- nen van het schip uit over de twee aan de kade gelege n loodsen heen in de ver- laadloods zal brengen. Van de verlaadïoods uit zullen de vruchten rechtstreeks per auto of per spoorwagen worden afgevoerd. Muller en Co. verwacht eet; groot deel van het nieuwe bedrijf aan de Eemhaven reeds volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. an de K.N.S.M, is voor augustus 1664 rijksgoedkeuring oegezegd ten behoeve van een dienstgebouw in het Eemhaven- complex ten bedrage van f 2.900.000 en Dinsdagmiddag ise de dertienjarige Lenie Smits uit de Beüüehemstraa': te Rotter dam met haar &ets op de kruising Liba- nonweg-Karmelweg aangereden door een haar achteropkomende personenauto. Met een hersenschudding is het meisje naar het Bergwegziëkenhuis gebracht. •oor februari 3965 ten behoeve van een havenloods ten bedrage van 1.480.000. Voorts kreeg Thomson's Havenbedrijf rijksgoedkeuring voor april 1964 voor de bouw -.•an een truckgarage aan de Kei- louwstraat. Bouwsom 206.000. Voor dezelfde maand is de Handelsonderne* ming Bellona aan de Hoofdweg rijks goedkeuring toegezegd. Bouwsom 230.000. Nog voor de maand januari is rijks- goedkeuring afgekomen voor het herstel van de indertijd gedeeltelijk uitgebrande loods Amerika aan de Entrepot-haven. Het bedrag is 846.000. Voor juni van dit jaar is aan de Stich ting Jeugdzorg Hoogvliet rijksgoedkeu ring toegezegd voor 280.000 ten behoeve van de bouw van een centrum aan de Klaasje Zevenster -traat Het initiatief tot de stichting en tot dit centrum is uitgegaan van de Stichting Jeugdhaven Hoogvliet. Met het oog op verschillende geestelijke stromingen In de Hoogvlieten bevolking achtte het be stuur van deze jeugdhaven het gewenst zich nader te bezinnen op de toekomst en op de eventuele aanpassing. Het gevolg daarvan waren gesprekken met vertegenwoordigers van allerlei kerkeljjke groeperingen, met wie in principe overeenstemming werd be reikt. Als gevolg van deze overeenstem ming kwam het werk van de Jeugdhaven op een interkerkelijke basis en nadat de verschillende kerkeraden morele sn financiële steun toezegden werd de inter kerkelijke Stichting Jeugdzorg Hoogvliet opgericht, waaraan de Bantistengemeen- ,e, de Gereformeerde Ker de Gerefor meerd- Remonstrantse Gemeente, de Hervormde Gemeente, de Lutherse Gemeente, het Leger des Heiis en ,ïe Vereniging van Vrijzinnig Hervormder, deelnamen. (Van een onzer verslaggevers) Ged. Staten van Zuid-Holland betreu ren de opheffing van het natuurreser vaat „De Beer", maar zij achten haar een gevolg van een ontwikkeling, waar aan niet is te ontkomen. Dit staat te lezen in de memorie van anlwoord op de provinciale begroting. GE. zijn bereid in het kader der stu dies van het Deltagebied na te gaan of en zo ja in hoeverre de totstandkoming van een nieuw natuur- en vogelreser vaat mogelijk is. Een eerste, zij het be scheiden. ervanging vormt het Vogel, eiland op de noordoever van de Briel.V' Maas, vlak bij de dam, dat .De Beer" zal blijver gebruiken, aldus G.S. Over hel. tempo van gereedkoming van het recreatieplan Brielse Maas zijn geen klachten, meent het oilege. Met de uit voering van het gewijzigde plan oor zaak: de Europoortwerken Is in 1963 begonnen. Het werk is afhankelijk van de vorderingen in Europoort. De aan leg wordt op de voet gevolgd. Als zich geen grote tegenslagen voordoet:, kan worden verwacht dat het plan omstreeks 1968-1969 is voltooid. In de memorie vat beantwoording be- ten als gevolg van te geringe caotóLo treffende de provinciale begroting voor Bovenalen gaat de brut zeer 1964 verklaart het college van gedepu- voor de scheepvaart, vooral voor Ir'-' teerde staten van Zuid-Holland, dat het port van slib en zand. G.S. betrenrmiS met het oog op de werkzaamheden van dan ook dat de In de plannen van SS de „werkgroep 'ervoer la en om dotter- nik tronr d* axnW »m i» dam" en van de „Coi olssie-Vrlj" geen aanleiding aanwezig acht in algemene zin bij het fijt tan te dringen op verbetering van de verheerstoestanden op de Zuld- bollandse eilanden. G.S. var Zuid-Holland komt het voor dat de result ten van deze en nog te ver wachten verdere studies van groot ge wicht zullen zijn voor het bepalen van de richting, waarin het openbaar perso nenvervoer in en rond Rotterdam zich zal ontwikkelen. Dat zal dan, aldus G.S., weet van invloed zijn op he: vervoer op dc andere Zuidholiandse eilanden, die straks via verschillende vaste oeverver bindingen met elkander zullen zijn ver bonden. Nog deze zomer zal een van ie banen der Haringvlietbrug met aansluitende we gen vo<> het verkeer kunnen worden opengesteld en het college verwacht dan reeds aanstonds een sterke druk van het verkeer van. Goeree -Overflakkee op de brug over de Oude Maas bij Barendrecht. De verkeerssituatie hij deie brut: geeft nu reeds aanleiding tot gegronde klach- Het beroemde Smetana-kwartet uit Praag, bestaande uit de voortreffe lijke instrumentalisten Jiri Novak, eerste viool, Lubomir Kostecky, twee de viool, Milan Skmnpa, altviool en Antonin Kofiout, cello, trad dinsdag avond op in de Aula van het Museum Boymans-van Beuningen voor de le der van de Rotterdamse Kamermu- ziekvereenïging. 'Vat nog het meest opvalt bij dit su blieme kwartet is het hartverwarmende musiceren, vol overgave en steed: ge concentreerd. Hierbij komt dan oog het ongelooflijke feit, dat alle partituren uit het hoofd worden vertolkt! Het interessante programma vermeld de werken van Haydn, Martinü en Dvo rak. Geopend werd met een rake weer gave van Haydn's kwartet op. 64 no. 5 in D-groot, het zg. „Lercheukwartet". Het werk heef. naam te danken- aan hef verrukkelijke hoofdthema uit het eerste deel (te vergelijken met de landelijke stemming van de „Szene: im Bach" uit Beethoven's Pastorale Sym phonic), Bijzonder mooi was ook de zang van de primarius in hst Adagio cantabile; de perpetuum-mobne"-finale was een wonder van klank. Er werd door de talrijke aanwezigen staande een ovatie gebracht (evenals na de ander" werken Als tweede werk stond op het pr gramma het vierde kwartet, uit 1937, van de in 195 overleden Tsjechische toon dichter Bohuslav Martinü. Deze muziek is sterk itmisch, maar bevat daarnaast enkele bijzonder fraaie melodische the ma's, die opmerkelijk worden verwerkt Vooral is dit het geval in het pakken de openingsdeel (Allegro poco moderato). Ook in het grillig-dansende tweede deel (Allegretto scherzando) bloeit halverwe ge ineens een wonderlijk mooie melo die op. Na een verstild en rustig vloeiend Adagio is de Finale één grote vitale werveling van dansmotieven. Na de pauze gaf het Smetana-kwar tet nog een sublieme, in aile opzichten voorbeeldige interpretatie van Dvorak's laatste strijkkwartet in As-groot, op .105 (dit werk is al later geschreven dan het kwartet op. 106), een prachtig stuk muziek, vol an lyriek en klankrijkdom. Na deze buitengewone prestatie was de bijval zé groot, dat er nog een toegift volgde: een aangrijpende verklanking van het reeds zeer romantisch getinte wondermooie „Adagio affettuosr ed ap passionato" uit het kwartet op, 18 na. 1 in F-groot van Ludwig var. Beethoven. De leden van het Smetata-kwartet be speler:' geen oude instrumenten, Integen- deel: de beide violen en de cello zijn (in de laatste jarer - het instrument van de primarius is zelfs nog maar enkel maanden oud) gebouwd door de Praag se vioolbouwe Spieier. telg uit een vi oolbouwersgeslacht. Allee i de ah is meer dan 100 jaar oud. Als bijzonder heid kan nog vermeld worden, dat dit rooi Homolca gebouwde instrument In dertijd nog door Antonin Dvorak is be speeld. P. Yeenstra r«k voor de aanleg van de nieuw, rliw weg begrepen brug ten westen wif'P bestaande eerst enige Jaren later zal kannen zijn. r ïwe«l Betreffende het voorgenomen ver,,.^ van de R.T.M. aan de minister ing? keer en waterstaat tot staken van it.Ti' overgebleven tramdiensten per 1* PPP:i 1965 stellen G.S. van Zuid-Hollmd nog niet vaststaat of zulks op die daW inderdaad mogelijk zaï zijn en met w schillende instanties is terzake nog r>lZ' leg gaande. Met de mogelijkheid van vrij kamen van de trambaan werd echter reWw gehouden bij verschillende projecten- B is de bedoeling dat de overgangstijd' 'aS sen de eventuele opheffing van de traS dienst en de verbetering van de wowS, behoeve van het autobusverkeer ml™»! mogelijk wordt bekort G.S. verwachten bij een doelmatige zet en uitvoering van de autobusdi- tfcj geen opstoppingen van het vervoer, omdat in «nöere delen van de provincie met topvervoer ln bepaalde tUden. zoaij bollenstreek, de vrees voor cpstoppingen niet gegrond is gebleken. Er wordt thans ook gewerkt aah «en plan voor de ontsluiting van het West iandse tuinbouwgebied voor het w«* vervoer. Omtrent da voorziening mét aardas zal het beleid van het Zuidholiandse vinei ale bestuur er op zijn gericht, dat «n zo groot mogelijk gedeelte van d e Drovin. de op het aardgas net wordt aangesloten maar dat het itstaan van te 1 distributiebedrijven wordt tegengegaan. Omtrent het tijdstip van aansluitin» delen G.S, van Zuid-Holland mede niet meer te weten dan dc dagbladen ïiebbat vermeid; het aardgasieidingnet zal voor de winter van 1964-1965 Zuid-Holland hebben bereikt en reeds voordie nl 0D beperkte schaal in de provincie zelf n- wonnen aardgas ter beschikking inmr.„ worden gesteld. De chauffeur van een vrachtauto met aanhangwagen heeft dinsdagmiddag ken nelijk niets gemerkt van een aanrijding die zijn aanhangwagen veroorzaakte. Het ongeluk gebeurde op de Homager, dijk bij hei Toepad. De neg< 11 mb- rige koperslager J. H. Vervoort werd door de vrachtwagen-combinatie ge raakt. Hij werd met hevige pijn te de linkerheup naar het Dijkztgtziekenhuis gebracht De politie verzokt de chauffeu; vsa de wagen en eventuele getuigen zich te willen melder in het bureau Boezem singel (tel.: 115.720 farjf!' £echi tiI ;orti ng verdii nets! IE! WEEK GROTÉjfpORbElEN OM UW GULDENS TE REKKEN EN UW BEURS. TE SPÉKfcfN. Gi\i "ER geldig var 22 f/m 28 januari '64 25° @C5 ©a©» eik 2e halve blik 15 ct, goedkoper tew< erd sen Cool smd« Het Schies men tend 1 mater mater Ei enigte Sehiee ingejt zchrij: genorr .«zelf Deltal de Ha was t heid mera. (waar «heej landst Dei tocht ankei Tanke Eerste gevaw ran b damse aan b. Geb E. P. den ui feptee aan d( «verg* de ge oe eig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1