Onder Coolsingel komt winkelcentrum tMrA: t Van Oldenbarnevelt hielp li'dam op weg naar koopmansstad Man gewond bij brand MUZE over narcotieahandel PILLAGE POLITIE SPEURT TWEE DEENSE DIEVEN OP Handtekening vervalst op machtiging? opruiming Rotterdam ivil Rijn-regen Kaderdag C.H.U. Twee weken cel voor botsing Tewaterlating er Tal van ongelukken in Rotterdam Subsidie KEMA verhoogd voor kernonderzoek m m Teulings en Flink naar Rotterdam GROEP-64 nissen In studie Ijsselmondese bungalowbouwers naarKlundert Gestolen uit restaurant Rijwielparade Studentencabaret wat bezadigder A <fX>: a \A 11 ,-; M. V/lV^a a 1964 k rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 23 JANUARI 1964 -L f 'i Lu n^r-, m -jp" :.;rA.- MET de aanleg van de metro krqgt de dienst van gemeen tewerken de gelegenheid in Rot terdam een extraatje te brengen: een voetgangerstunnel onder de Coolsingel door en zelfs een heel ondergronds winkelcentrum. Zaak aangehouden ®nKtlfeeiaen van „Graag" Reizen Verdiensten m- Onbekende liet portret maken van Greet Koeman Toneelconcours in Overschie ruim en 'J"": WK- Ai f t Die voetgangerstunnel *»1 twee winkel- buurten met elkander verbinden op de plaat*, waar nn boog over de metro-cbaoa in de luidïlijke CoolsingeL een nood brug ligt en die voetgangerstunnel, op bijgaande tekening aangegeven tussen twee pijlen, ui deel nitmsken van het metro-station Beurs. Het station komt te liggen precies lus ten De Bijenkorf en het Beursplein en het is begrijpelijk dat van deze voetgangers tunnel uit ook een toegang naar het sta tion zal komen. (Van een onzer verslaggevers) Het doortastende optreden van enkele Schiedamse rechercheurs heeft voorko men dat een tweetal Denen tijdig ons land kon verlaten met een rijke buit aan mater-iaieneLrwaavnrdae materialen, ter waarde van ƒ1800. Er was ingebroken bij de roeiersver- eniging V.J.O.S. aan de Havenstraat 8 in Schiedam. De inbrekers hadden een ruit ingeslagen en een radio en een koffer- ichrijfmadiine ter waarde ran 600 weg genomen. Tevens, waren de inbrekers op dezelfde manier in het lokaal van de Deltadienst van de Rijkswaterstaat aan de Havenstraat 12 geklommen. Ook hier was een ruit ingeslagen en een hoeveel heid' kostbare apparatuur, zoals een ca mera, vijf stopwatches en zeven horloges 'waarde van ƒ1200) ontvreemd. Uit het zcheepje Havendienst II was een Neder landse vlag ontvreemd. De Schiedamse politie begon een speur- tocht en daarbij bleek dat de Deense tanker Jaco de dag daarvoor bij de Tanker Cleaning had gelegen en naar de Eerste Petroleumhaven te Rotterdam was' gevaren. Een kwartier v&èr het vertrek van bet schip slaagden de twee Schie damse politiemannen erin de twee dieven aan boord van de Jaco op te speuren. Gebleken Is dat de 19-jarige Deen A. J- P. en de 16-jarige Deen H„ E. J., bei den uit Kopenhagen, de inbraken hebben gepleegd. Zij zijn van boord gehaald en aan de officier van justitie te Rotterdam «vergedragen.. De Schiedamse politie kon «e gestolen voorwerpen teruggeven aan de eigenaren. Met tunnel rn stationsloegaug heeft ge meentewerken grooüe plannen: er komt een centrum van paviljoens en kiosken in, met zitjes, telefooncellen, openbare toiletten en waarschijnlijk ook bagage- kluizen en allerlei andere publieke voor zieningen. Men krijgt dus onder de grond van de Coolsingel een gezellig winkelcentrum. D« Rotterdamse gemeente-architect ir. A. Veerting heeft daan-oor het ontwerp ge reed. Volgens dit ontwerp zullen de muren van de hal, waarin het winkelcentrum wordt gesitueerd, worden bekleed met panelen van gehard bruut-glas in een klenr. die contrasteert met het grijs van het plafond en de overige betonconstruc ties en met de 'donkere tint van de op andere plaatsen aangebrachte kwartsiet- tegels. Vanzelfsprekend zullen zowel vrijstaan de als in de wanden opgenomen vitrines hier komen in dezelfde stijl en nltvoc- rir.T als de vitrines, die de andere voor publiek toegankelijke ruimten van de metro zullen verlevendigen. Het station Beurs wordt het belang rijkste station van de metro. Het is de bedoeling, dat in de toekomst hier de noord-zuidlijn van de metro de oost-west- lijn zal kruisen. De afstand van Beurs plein tot. Blaak, waar de kruising is, is vrij groot en zij geeft aanleiding tot een aanzienlijke ruimte. Het gevolg hiervan is, dat ei- tussen de contróle-hallen en de lager gelegen per rons geen muren worden opgetrokken. Men zal dus van de boven de perrons ge legen hal boven op de metro-treinen en de perrons kunnen zien. Het metro-station Beurs wordt een groot station met allure! Het maken van een fundering van I hoogovenslakken, het verrichten van grond-, rlolerings- en straatwerken en van werkzaamheden aan kabels en bui zen voor de prolielwijziging van de Gor- delweg en de Kanaalweg tussen de Vroe- senlaan en het Blijdorpplein te Rotter dam is gegund aan H. Rienstra, Nieu- werkerk a. d. IJssel voor ƒ487.500. (Van onze rechtbankverslaggever) Voor het laten maken van een uitge breid grafodogiseh rapport -hield de pre sident van de rechtbank te Rotterdam, mr. A. R. Jolles,, de zaak tegen de 52- jarige werktuigkundige W, B. v. d. W. aan tot vrijdagmiddag 21 februari. Van de hem tenlaste gelegde feiten had de verdachte alleen het gebruik va-n een vals paspoort toegegeven. Hij ont ken-de een bedrag van 900, een spaar bankboekje met een tegoed van 3Ö0Ö en een paspoort, toebehorend aan zijn hospita, te hebben gestolen. Ook het gebruik van een valse mach tiging (op naam van de bestolen pen sionhoudster) voor het 'in handen krij gen van het tegoed op het spaarbank boekje, ontkende v. d. "W. Een grafoloog die het handschrift van de verdachte en zijn hospita had bestu deerd, zei dat hoogstwaarschijnlijk de valse handtekening op de machtiging door v. d. W. was gezet. Hij was er ech ter niet zéker van en verzocht de recht bank hem te laten beschikken over meer materiaal, waarna de president de zaak aanhield. Voor hen die binnenkort een nieuwe woning krijgen of voor hen, die nu direct aan nieuwe vloerbedekking toe zijn, is dit een bijzondere aanbieding. Coupons Balatum, Viltzeil en Vocaleum In alle maten van 1 tot 25 meter, In tientallen mooie frisse dessins en kleuren, 200 cm breed, normale prijs 3.16 per meter, nfl voor rond de halve prijs. voor w Vrijdagmorgen om 9 uur be- ginc de verkoop van deze cou pons vloerbedekking (coupons tot 25 meter toe) voor Opruimingsprijzen, die U beslist niet mag missen. Géén tel. of ttbrift. heit. De directie van het Rotterdamse drink- waterleidingbedrijf beeft een nare term voor de toestand van het drinkwater van daag en in de komende dagen: zij duidt die aan als „akelig stabiel". Het zoutgehalte ligt juist'boven de vijf honderd milligram per liter, een hoeveel heid die voldoende is' om bijvoorbeeld thee naar een slechte kwaliteit soep te doen. smaken. Er zijn uitgestrekte gebieden van ho ge luchtdruk in onze omgeving, er valt in heel Europa vrijwel geen regen en er ligt in Zwitserland, waar de Rijn ont springt die de grondstof voor het Rotter damse drinkwater levert, weinig sneeuw Als gevolg van dat alles is de water stand van de Rijn laag, terwijl de hoe veelheid door industrie en bevolking in diezelfde Rijn gedeponeerde afvalstoffen evenveel zo niet meer is dan anders. Rotterdam en het gehele gebied dat drinkwater uit Rotterdam betrekt ver langen naar hevige stortbuien in de stre ken van de bovenloop van de Rijn. Tot die er zijn is het water onsmakelijk. De scholingscommissie van de Christe- lijk-Historische Unie organiseert zater dag 25 januari in de Rotterdam-zaal van het Hilton Hotel een kaderdag (de twee de van een serie van drie). Voor de mid- dagbijeenkomst (ook toegankelijk voor le den van de Rotterdamse kiesverenigin gen) staat een forum-bespreking onder leiding van de secretaris van de scho lingscommissie, drs. Joh. de Boer, op het programma. Leden van het forum zijn prof. dr. J. W. van Hulst (Amsterdam), lid van de Eerste Kamer, de heer A. J. Kaland (Middelburg), lid van Gedeputeer de Staten van Zeeland, dr. F. J. Krop, lid van de Rotterdamse gemeenteraad en drs. D, F. van der Mei (Rijswijk), lid van de Tweede Kamer. (Van onze rechtbankverslaggever) De rechtbank in Rotterdam heeft de 25-jarige chauffeur C. W. J. K. tot twee weken hechtenis veroordeeld wegens schuld aan een aanrijding met dodelijke afloop op de Giessenweg. De bestelauto van de chauffeur had te. veel links van de weg gereden en was' frontaal tegen een tegemoetkomende bromfietser gebotst, die aan de gevolgen van het ongeluk overleed. De offioier had drie weken hechtenis geëist. Over Johan van Oldenbarneveldt die van 1576 tot 1586 pensionaris een soort minister van buitenlandse zaken van Rotterdam is geweest was men in deze stad best te spreken. Zijn tijdgenoten hadden grote waardering voor het werk dat hij in hun belang ver-, richtte. En toen hij tot het hoge ambt van landsadvocaat werd ge roepen waren het de Rotterdammers die hem trachtten te bewegen voor die eer te bedanken omdat zij hem graag voor hun stad wil den behouden. Johan van Oldenbarneveldt vertrok toch, maar hij kreeg een bijzonder mooi getuigschrift mee. Mr. J. den Tex uit Amersfoort vatte met die enkele regels de ver houding samen die tussen Rotterdam en Johan van Oldenbarneveldt heeft bestaan. Hij sprak gisteravond over die verhouding in de aula van mu seum Boymans-Van Beuningen op uitnodiging van het Historisch Ge nootschap ..Rotterodamum" en hij deed dit op een charmante wijze, aan de hand van tal van anecdotes en puttend uit een schat van gege vens. waarover hij als Van Oldenbameveldt-kenner in grote mate de be schikking heeft. Toen de Rotterdamse gemeentebestuurders besloten weer een pensio naris aan te stellen viel hun oog op Pieter van der Meer, de voortref felijke pensionaris van Delft. „Echt karakteristiek voor Rotterdam", meende mr. Den Tex. „Het beste willen hebben wat er te krijgen is en er ook wat voor over te hebben". Pieter van der Meer werd een hoger salaris geboden dan hij in Delft had, maar hij weigerde. Hij vestigde echter de aandacht op eeti Delfts advocaat, zekere Johan van Oldenbarneveldt, een man die zich bezig hield met zaken die een politieke inslag hadden en die het vertrouwen van de prins genoot. Johan van Oldenbarnebeldt had wel oren naar het aanbod. Hij wilde weg uit Delft, ook al omdat er in die toen derde stad van Holland allerlei onware geruchten in omloop waren over de afkomst van het meisje, dat hij zich tot vrouw had gekozen. In 1576 verbond hij zich aan Rotterdam. Hij vestigde zich in een ge deelte van het klooster der Grauwe Zusteren, aan de Botersloot dat door het stadsbestuur tot ambtswoning van de pensionaris was bestemd, en van dat ogenblik af ontstond de innige verhouding tussen stad en pen- sioaris, een verhouding die tot voordeel van de stad is geweest. Het ambt bracht mee, dat een pensionaris veel had te reizen. In de zestiende eeuw had een stad in het geheel van het landsbestuur nl. een andere plaats dan in deze tijd. Zij moest contacten onderhouden met ander esteden en met de overheid, en de pensionaris was daarvoor de aangewezen man. Johan van Oldenbarneveldt nam in het Rotterdamse stadsbestuur een grote plaats in. De burgemeesteren gingen in sterke mate af op zijn adviezen. Zij zagen tegen hem op vanwege zijn politieke deskundigheid en dit had tot gevolg, dat althans in de praktijk hij de'baas was. Hetzelfde heeft de pensionaris ook trachten te bereiken in de.Staten van Holland, maar in dit college zaten mensen die wel terdege een politiek inzicht hadden. De verdiensten van Van Oldenbarneveldt voor Rotterdam liggen op ve lerlei vlak. Hij heeft de stad op de weg gebracht van onbeduidende vis sersplaats naar de koopmansstad, die zij later zou worden. Hij heeft haar een eigen ontvanger, gegeven, haar de zevende stad van Holland gemaakt en hij heeft in de gemeentebegroting de gewone en buitenge wone dienst ingevoerd. Merkwaardig Is echter dat deze man, die zo sterk op de bres stond voor het behoud van stedelijke privileges er niet tegenop zag om te proberen in bet belang van de stad waarvan hij de pensionaris was, andere steden in hun privileges te beknotten. Bij de werf Gusto in Slikkerveer, gaat vrijdag een zogenaamde lepelbagger te water. Dit vaartuig is bestemd voor het onderhoud van havenmondingen en wordt gebouwd voor rekening van de „Norwe gian Harbours" te Oslo. De werf .'hoopt het, schip in mei -té -kunnen opleveren De lepelbagger heeft een lengte" van 33 meter,' een breedte van 12 meter, een maximale baggerdiepte van 10 me ter en een emmercapaciteit van 4,6 ku bieke meter. De accommodatie biedt plaats aan 17 personen. ADJUDANT tv. C. Honwellng van de Amsterdamse politie schijnt bewijzen' te hebben dat Rotterdam op het ogenblik de belangrijkste transitohaven van verdovende middelen is- Wat er in de hoofdstad omgaat kamt all email uit Rotterdam en Parijs. „Wat via de Am sterdamse haven binnenkomt Is mis schien wat voor eigen gebruik, maar be slist niet voor transito", aldus de Amster damse adjudant. De Rotterdamse politie heeft dit be richt, evenals soortgelijke berichten, die ongeveer een half jaar geleden in de Belgische pers de ronde deden, catego risch ontkent. Van handel van enige om vang Is niets gebleken- De recherche afdeling die zich met verdovende midde len bezig houdt is bijzonder actief. De controle op schepen is zeer streng. „Zij weten het kennelijk beter hoe "bet in Rotterdam is dan wij zelf. Voorlopig zien we geen aanleiding om de Amsterdamse Vanmorgen is de 32-jarige sleep bootkapitein L. J. de Waard, die aan de Wetstraat in Bolnes woonde bij een verkeersongeluk In Rotter dam om het leven gekomen. De heer De Waard wilde met zijn motorfiets 0P de Marathonweg een truck met oplegger passeren. Hij raakte in een slip en viel. De dubbele achterwie len van de oplegger reden over de «ter De Waard heen. Bij aankomst «f het Zuiderziekenhuis bleek hij te rijn overleden. De politie van het bureau Sandeling- piem verzoekt getuigen van dit ongeluk zich te willen melden bij dit bureau, ■tel. 77825. Op de Hertekade in Rotterdam is woensdagmiddag de 25-jarige chauffeur X D. Tügenkamp uit de Jan Schouten straat te Dordrecht tijdens het lossen vsn een met ijzeren staven geladen ymchtwagen gevallen. Hij brak zijn knieën en werd in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen, Op de Dordtsestraatweg te Rotter dam is woensdagavond de 61-jarige ke«r j. Horians van de Schaarweide «u het plotseling oversteken van de rij weg aangereden door een bestelauto. Bij is met wonden aan zijn hoofd en «achten over, pijn in de rug naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Op het Hijkerveld -te Rotterdam is woensdagmorgen de vierjarige Paul Deelstra van de Angèlslo toep'hij plot seling van achter een geparkeerde auto de rijweg overstak, aangereden 'dobr een bestelwagen. Met een buil aan- het achterhoofd en een lichte hersenschud ding is het kind door de G.G. en G.D. naar huis gebracht. Woensdagmorgen is in de Som- melsdijkstraat te Rotterdam de 54-jari- ge mevrouw H. Lenselink-van Namen van de Ooltgensplaathof door een zoge naamde ijzeren hond aangereden toen het vaartuig plotseling ging rijden. Met een diepe hoofdwond is de vrouw naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Woensdagmiddag is de zeventigjari ge expert C. F. Bernosky van de Groe- nendaal bij het overstappen van het m.s. Mileod op het m.s. Eva, liggende in de Maashaven te Rotterdam uitge gleden en gevallen. Hij kreeg inwendi ge kneuzingen. De heer Bernosky is in het Zuiderziekenhuis opgenomen. Woensdagavond is de 77-jarige heer A IJsseldUk uit de Brielselaan te Rotter dam-bij een brandje in zijn- huis, gewond geraakt. Met wonden aan handen - en rechterbeen is hij naar het Bergweg ziekenhuis, gebracht. Het brandje is ontstaan door het om vallen van een straalkachel. - 'Be brandweer heeft onder leiuinfj van brandmeester F. Leeflang het vuur ge doofd met een hogedmiksfcraal van de G8. Uitgerukt was bluseenhetd 611. politie om opheldering te vragen over de mededeling. De gegevens zijn voor hun eigen verantwoording. Het beste is er zo mhi mogelijk op te reageren merkte een politiefunctionaris op. Dat de Rotterdamse politie bijzonder gespitst is op de handel in verdovende middelen blijkt wel uit de grote hoeveel heden die telkens in beslag worden ge- nomen. De Amsterdamse adjudant heeft verder nog opgemerkt dat bU deze handel steeds meer scholieren vanaf zestien jaar zyn betrokken. Ook is er een handelJ«J «»- maak-marihuana. Dit menysel bestaat uit gtramonimnblad met de zaden van sier- hennep. (Van een onzer verslaggeve s) Rotterdam betaalt mee aan de onder zoekingen voor toepassing van kernener gie voor de electriciteitsvoorziening. B. en W. stellen voor in de komende vijf jaar een verdrag van ƒ837.000 te verle nen voor de exploitatie van een kern reactor, die de N.V. K.E.M.A. te Arn hem gaat bouwen. Rotterdam is een van de aandeelhouders van de N.V. K.E.M.A. De reactor die 6.600.000 gaat kosten krijgt een vermogen van 250 kW. Het rijk draagt twee miljoen bij üi de stich- tingskosten, Euratom 2.600.000 en de aandeelhouders (waaronder Rotterdam) twee miljoen. Dit bedrag is echter nog beschikbaar uit de gelden die de_ elek triciteitsbedrijven in de jaren 1953 tot 1959 fourneerden voor kapitaalsuitga ven. - De exploitatiekosten zijn bijzonder hoog en moeten voor een periode van vijf jaar zijn gedekt. Het Reactor Cen trum Nederland en Euratom hebben reeds toezeggingen gedaan. Alle aandeelhouders is verzocht de sub sidie voor het reactorwerk even hoog te stellen ais de subsidie voor het normale laboratorium van de K.E.M.A. Voor 1964 is dat voor Rotterdam een bedrag van 150.000. In de begroting was reeds gerekend' met 121.000, zodat voor dit jaar nog 29.000 dient te worden ver strekt. Coen Flink, thans verbonden aan de Haagse Comedfe, zal voor het volgende seizoen weer deel uitmaken van het Nteuw Rotterdams Toneel. Aan het Maas- stedelijk gezelschap zal zich ook verbin den Jan Teultngs, doch slechts voor de eerste helft van het seizoen '64-'65, De tweede helft zal de heer Teullngs bij de Nederlandse Comedle blijven. Jeugd en Toneel Keeds jaren is de Nederlandse Amateur Toneel Unie afdeling Rotterdam actief om kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding te bezorgen. De afdeling Jeugdtoiieel brengt kinderen van tien tot vijftien jaar in contact niet hot toneespelen via de cur sus „Expressie in woord en gebaar" en voor jongeren van ongeveer zeventien tot twee en twintig jaar bestaat de mogelijkheid, na eters te spelen. De expressie-cursus omvat tien lessen, die worden ge geven in de Groote Schouwburg aan liet Zuidplein en in de Rotterdamse Schouwburg (naar keuze). Het totale lesgeld bedraagt slechts vijf gulden en na de cursus mogen de deelnemers met bun ouders een voorstelling van een van de speelgroepen bijwonen De daarop aansluitende cursus voor rijpere jeugd (nog op school of reeds in een bedrijf werkzaam) loopt van januari tot mei, kost in totaal ze^ gulden en staat, even als de expressie-cursus onder leiding van bekwame do centen. Inlichtingen en (spoedige) aanmelding by de Natu- secretaris, de heer G. J. Schermer* Lieve Verschuier- straat 40 a, Rotterdam-3. telefoon 34.5.41. Mevrouw Yvonne Barlow, echtgenoot van een Lon- dense arts, heeft de nieuw ste bijdrage aan het moder ne beelden gegeven. Zij noemt haar werkjes „Pilla ges" omdat haar materiaal hestaat uit pillen en andere monsters die haar man van de farmaceutische fa'orie ken ontvangt en niet ge bruikt. Mevrouw Barlow poseert hier bij haar „kunst werk" Thank younurse" (dank-u, zuster). Van de operazangeres Greet Koeman, die bij De Ne derlandse Opera op onver getelijke wijze vele rollen vertolkte en op 2 septem- 1961 overleed, is in opdracht van een onbekende gever een portret geschilderd door Theo Swagemakers. Dit schil derij is aangeboden aan de gemeente Amsterdam en heeft thans een plaats ge kregen in de Stadsschouw burg. Enkele deelnemers aan de bekende Start-tentoonstel- iingen, die onder auspiciën van het ministerie van O., K. en W. jaarlijks in ver scheidene plaatsen worden gehouden, hebben zich ver enigd in „Groep-64", Het zijn Jo Pessink uit Deven ter, Hannes Postma uit Haarlem, Jan Roeland uit Amsterdam, Nico van den Boezem uit Leerdam en Jan van Munster uit Gorincbem. Het doel van deze schil ders, grafici en beeldhou wers is, door het geheie land exposities te organise ren van werker, die het pu bliek in huurkoop zich tot eigendom kan maken. „Groep-64" wil voorts een bijdrage leveren aan de verkleining van de afstand tussen kunstenaars en pu bliek en heeft daartoe me dewerking ingeroepen van «nige onderzoekers die reeds op dit terrein werk zaam zijn. De eerste -tentoonstellin gen zullen weldra worden gehouden in het Kunstcen trum „Bergen" te Bergen N.-H. en in „Orez" te Den Haag. Secretaris van de groep is Nico van den. Boe zem, Gr. Steiger 2, Leer dam. tel. 01830-3774 (Gorin- chem). De Nederlandse Comedie heeft in studie genomen: ..Who's afraid of Virginia Woolf" van Edward Albee onder regie van Henk Rig- ters en in decors van Edo Spier. Medewerkenden zijn: Han Bentz van den Berg. Ank van der Moer, Femke Boersma en Hans Boswinkel. Eind februari zal de pre mière zijn. Begin Maart volgt de eer ste voorstelling van „Het sprookje van de wolf" van Molnar, waarvoor Theo Kur- pershoek de decors ontwerpt. Onder regie van Ton Lutz treden in dit spel op: An drea Domburg, Mien Duy- maer van Twist, Mimi Boes- nach, Thérèse Steinmetz, Ineke Swanevelt, Paul Cam- mermans. Joan Remmelts, Pierre Myin, Hans Croiset. Herman van Etteren, Lex Schorel. Hein Boele, Huib Broos en Wil-bert Bank. Ook dit jaar zullen de Overschiese toneelverenigingen het tegen elkaar opnemen in een concours. Het programma is als volgt: vrijdag 7 februari: „Val strik voor een man alleen" door de R.K. Toneelvereniging „Overschie", woensdag 19 februari: Nachtoperatiedoor de Chr. Toneelvereniging „Inter Amicos" en woensdag 26 februari: „Gaslicht" door de Chr. Toneelvereniging ..D.I.O.". Alle voorstellingen worden gegeven in „Musica" aan De Lugt. Op een later te bepalen datum volgt de uit reiking van de wisselbeker. Voor „D.I.O." betekent de opvoering tevens de viering van het derde lustrum; er wordt dan ook bijzondere zorg aan besteed. De entree per voorstelling bedraagt slechts f 1,25. Kaarten zijn reeds verkrijgbaar bij de leden van de deelnemende verenigingen en bij de secretaris van de Wijkraad (in de gemeentesecretarie). Een groot deel van een thans aan de Bovenstraat inIJsselmonde gevestigd houtbedrijf, dat zich toelegt, op het ver vaardigen van .."btmwpakket-bungalows", vakantiehuisjes dus; die in de vorm van bouwpakketten worden, geleverd, zal verhuizen naar Klundert. Het bedrijf is zover gegroeid, dat het terrein in IJsselmonde, ingeklemd tus sen de Bovenstraat, het Zuiddiepje en een zijtak van de Kreeksehaven, te klein werd. Uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse zijn er niet. Hoewel het niet de bedoeling is, dat het gehele bedrijf naar Klundert wordt overgebracht de ma chinale houtbewerking bijvoorbeeld 2al te Rotterdam blijven zal het bedrijf toch het tegenwoordige terrein aan de Bovenstraat geheel verlaten. Naar Klun dert gaan het verkoopapparaat en de expeditie en die verhuizing zal een spectaculaire zaak worden. Op het ter rein aan de Bovenstraat staan vijf bun galows, die men zou kunnen aanduiden als „etalagevoorbeelden". Die zullen naar Klundert moeten worden overge bracht en dat zal geschieden door de gehele huisjes, zonder ze eerst af te breken, per schip over te brengen. Na veel gereken bleek dat de eenvoudigste en meest doelmatige manier. Het is de bedoeling, dat de vestiging te Klundert begin april in bedrijf is. In een restaurant in de Witte de With- straat te Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Men. kon binnenkomen door het openen van een spanjoletsluiting. Uit het restaurant werden een gekookte ham, een paling- worst en een slof sigaretten meege nomen. De telefoonautomaat werd open gebroken en leeggehaald. In het hoofdbureau van politie, af deling rijwielcentrale, staat weer een groot aantal fietsen en bromfietsen, dat in de laatste weken onbeheerd op straat werd aangetroffen. Zij, die hun vervoermiddel missen kunnen vrijdag en zaterdag tussen 9 en 16.30 uur bij deze afdeling komen kijken of hun tweewieler daar staat. In het nieuwe programma van ,t Haags Studentencabaret wordt,in een persiflage op het televisiekijken de op merking gemaakt: „Ik vind cabaret fijn als het niet kwetsend is." Rinus Ferdinandusse c.s. hebben het namelijk in „Opzitten en pootjes geven" meer gezocht in het fijne (als tegenstel ling van het grove). Zij maken grappen op alledaagse menselijke hebbelijkhe den, op de etiquette, de recreatie, het toerisme, de ambtenarij, filmkeuring, automobilisme, enz. Onderwerpen, waar mee zij satire bedrijven zonder over da schreef te gaan. De presentatie van „Opzitten en poot. jes geven", waarvan woensdagavond de eerste Rotterdamse voorstelling werd ge geven in „Lommerrijk" is, zoals Wij die van „eeuwige" studenten gewend zijn. Ferdinandusse debiteert in zijn een tje een hele reeks grapjes, waartussen het gezelschap voor een illustratie bij de mopjes zorgt of liedjes zingt. Geslaagd zijn het lied over de flatneu rose op muziek van Ravels „Bolero", voorts ..Horrorbiliteit", een schets waar in het bezoek aan een griezelfilm plas tisch wordt uitgebeeld en een lang uit gesponnen serie onzin over „hoe het hoort in een restaurant." Politieke en andere actuele onderwer pen worden in dit nieuwe programma nauwelijks aangeroerd. Het Haags Studentencaberet heelt zich in een wat bezadigder gewaad gestoken en dat misstaat het ensemble niet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1