PHillPS T.V. 3 MAANDEN GRATIS! BEL 116440 OUOSHGORN „GERON" STAL SHOW Ifooes ROTTERDAM AGENDA Geron-isten als ambassadeurs Yolkswagenbusje oorzaak van vechtpartij life. Tien jaar dameskoor Wilton-F 96e Tweedaags bezoek aan Gent zeer geslaagd Verbroederingsfeest op gang na toneelprestatie Ook ledental van deze vereniging loopt terug Dokter v. d. Veer nam afscheid s.'sfïïnSu.rsEdï;as <■-- Afscheid bij het Leger des Heils Vernielzucht Schade bedraagt f 1.200 opruiming faraobeeldje Uitbundig Voetballers kregen proces-verbaal Ontvangst Bijzonder Brommers gestolen HOE ERVOER STERKE CAST CC LTllItllTWISSELIAG Spelletj< "°r ter meulen UTtlftl DE BOTTERDAMMER Pagina 3 ME£NT22-34 TEL.116440 (Van een onzer verslaggevers) \IET zeer. veeI waardering en veel lofuitingen hebben Belgische toneelliefhebbers zaterdag gesproken van de toneelprestatie u e 2ere'ormee>tde amateurtoneelgroep „Geron" uit Schiedam m net kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord als de ^.^.e,re^resen'an' van Nederlands amateurtoneel in België te woninginrichting b bankstellen b eethoeken B wandsets b slaapkamers palissander teak noten mahonie broersvest 64*66 tel. 67920 - schiedam KUNSTFRUIT JALOERS die de gereformeerd amateurtoneelgroep „Geron" uii Schiedam1 b* vieL ge" NONCHALANT '••rn moruen •«en dagelijks ONE MANSHOW 1 (Van een onzer redacteuren) i RELDEN krijgt een toneelclub zorgde er met „Pa' de gelegenheid in het bui- dat '«ie ^ors Vge- tenland te spelen. Voor de ge- bouwd, opge- reformeerde amateurtoneel- club Geron" was het dan ook teerd werden en een zeer bijzondere ervaring daar^ om in het toch nog zo jonge kwinkslagen. e 1 bestaan nu reeds verkozen te Cor van derHaJ; worden om als het beste gezel- steunpilaar: „wie I schap van ons land te mogen er nog franken spelen als de representant van ^an" my 'vw'dei de Nederlandse Amateur To contributie, Geron neel Unie. Dat is een eer die ^n g% gbr£hV- i slechts de besten en dan spo- m <xm lange en Bewondering Modern Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de Opruimlngs-verkooj» van deze dubbeldraads mar quisette en voile venstervallen» 55 cm hoog, per meter Ie venstervalli OYERSCM.DORPSSTRAAr 12 TEL4IZ28 (Van een onaer verslaggevers) In het wijkcentrum Nieuwland in Schiedam heeft de Schiedamse arts J. na der Veer zaterdag afscheid genomen van zijn patiënten. De heer Van der Veer heeft gedurende een tiental jaren in de nieuwe wijk Nieuwland in Schiedam aan de Euys de Berenbroeklaan 18 z"n prak- ^Hi)b<was o.a. de sportarts van de ren- Gent"hWftm'nöön "ni7ta»TV* ""iu,:l*a"ua uiuuieurwneei tersdttb Schiedam, waarvoor hij tegen neelt mogen get en. Geron stal unaniem de show. een geringe vergoeding de keuringen ver-1 n_» richtte en ook de controle uitoefende od j °fK beklemtoond door afgevaardigden van het hoofdbestuur de condities van de Schiedamse wielren-j vin,£1,e Nederlandse Amateur Tctoeel Unie die de voorstelling in de zaal MIS. Als Zijn opvolger is naar Schiedam „Geluk m t Werk" hebben bijgewoond vrijdagavond. Secretaris mr J ickomen dokter Dambnnk, die ook reeds Zeevaikmg van de landelijke NATU. die de uitwisseling verzoret stélde De Gentenaren merkten bij de de prachtige lokalen laten zien waarin onderlinge contacten en de diverse grootheden als KareL V en Napoleon heb- speeches op jaloers te zijn. De Belgen -- tan gaan fungeren vraagt gratis gciff. rotofoguj EEN pbnk «K pi stool-whol ▼ind ik ratsr nik»**, zei Koos de Groot vrjjtUgavond (lf*kurx!U in Cent. 3 at een schalen, hé, jongens, de een «leed hrt niet, de ander zachtjes en toen ineen» die knal" klonk het uil* Handig uit de mom! van Cor van der Hul. >Ja* Corn voegde nog wat rytuigrn san de trein toe". „\rh, joh, dat valt niet op". Deze opmerkingen zyn een led van hrt rtsiila van 4ierons tocht naar Cr at. Een amlrr deel is de visie lat vrijwel niemand m Gent zou willen Hutten. Uet is in'n oude stad zegt men. er *yn in enkele wijken straten «omber van ouderdom en verval zonder sfeervolle winkels maar wel met ca feetjes om de zoveel meter. De vensters *ijn te klein zeggen de Schiedamse dames en er zijn geeneens frisse bloe men te zien. V>1 overal kunstbloemen en merkwaardige bouwsel* van kunst fruit. (AF DE Centenaren gemerkt hebben dat de Schiedammers goed ge schoten hehben is onbekend gebleven. De tonelisten droegen in ieder geval een keur van wapens the kennelijk in hel stadium van het weigeren zyn ge komen. Gerot» had overigens wel reden «tn jaloers te zyn want het groepje oudere leden van gastrin!) GUT slaagde erin van het clubgebouw een mooi cen trum te maken ook ai vernielde een VI eerst het gebouw en brak er later brand uit. Nu heelt de elub zalen met bijgebouwtjes, een enorme inventaris, een biljartclub, muziekgroep. kaart- club eoz VT'AT GROTE verwondering wekte was het feit «lat huizen te huur over. Dit meisje parodieerde als een artieste de eigenaardigheden van diverse Europeanen ,ook die van Gentenaren en Schiedammers. Zij treedt ook te Schie dam op. In een dikke mist kwam het gezelschap 's nachts bij het hotel waar later bleek dat de eigenaar vergeten was aan zes Schiedammers (die het decor hadden opgebouwd) de kamers te wijzen. Er ontstond daarby veel consternatie en vrolijkheid vooral omdat Coen Wester- e vall uc macciuicsiaue veid een hem ««bekende kamer het 's Morgens a! vroeg ging het feest ver der want toen stonden drie Zwitserse apparatenmonteurs van hun Heimat te zingen, in het vrije België regelden ze zelf hun afname van het Belgische bier en dat hield dus in dat ze geheel gastvrij rijer» glazen bier aanboden aan elke Schiedammer die zijn verbaasde neus de hoek durfde te steken. Het internationale verbroederingsfeest kreeg een uitbundige sfeer die behouden bleef bij de rondrit en andere evenemen ten. Voorzitter Arie Kegel schonk de Belgische gasten als herinnering een stukje Schiedams geschiedschrijving in de vorm van tekstboekjes ..Tweeduizend jaar Schiedam presenteren zich". De voorzitter van de NATU-Schie- dam liet in zijn speech uitkomen dat Geron de Schiedamse kleuren heel waardig heeft hoog gehouden en tijdens de avondlijke terugrit was het Coen Westerveld die onvervaard als een onstuitbare conferencier voor veel humor zorgde. Met voldoening is aan het slot vast gesteld dat ook de Gentse kranten zeer lovend over Geron hebben geschreven. (Van een onzer verslaggevers) I Op verzoek van de Gemeentelijke Plantsoenendienst te Schiedam heeft de politie proces-verbalen uitgereikt aan een aantal voetballers die zondagmorgen zo gaarne hun sport wilden beoefenen. Deze voetballers waren in een Volks wagenbusje naar het sportpark Harga in Schiedam gekomen en onder leiding van de Feijenoord semiprof Plet Romein en de ex-Spartaspeler John Schenk zijn de knapen het sportveld van de handbal vereniging UVG en de korfbalclub Suc ces opgegaan. Op dit veld hebbert de voetballers een oefenpartijtje gespeeld en daarbij heb ben ze de grasmat danig beschadigd. Het ligt nu in de bedoeling dat de schade op deze spelers zal worden verhaald. (Van een onzer verslaggevers» Het Leger des Heils te Schiedam had zondagavond een Vaarweidienst Na twee en, een half jaar arbeid in Schie dam hebben brigadier K Wieringa en maj. R. Reitsma als heilsofficieren van het Schiedamse corps afscheid genomen. De nieuwe standplaats wordt Eten Haag. Donderdag vertrekken de twee com. mandanten en dan kunnen 's avonds om half acht de Schiedammers kennis maken met de kapiteins Drijver-Salo- mons uit Rotterdam, die 38 en 30 jaar oud zijn. Kapitein Drijver is secretaris geweest van de commandant in Indone sië. Het nieuwe tweetal heeft in enkele plaatsen in ons land gewerkt. Dat heb ben ook de scheidende officieren gedaan. Brigadier Wieringa is al 32 jaar offi cier en majoor Reitsma 27 jaar. Briga dier Wieringa heeft heel wat werk ver zet in Schiedam. Zij verlaat de stad om gezondheidsredenen. Majoor Reitsma stimuleerde vooral het oecumenische werk. Zij werkt al vele jaren samen met brig. Wieringa. menen dat het heel moeilijk zal zyn voor welke amateurtoneelgroep dan ook om het spel van Geron te evenaren. Zo deelde de gastvereniging „Geluk tn 't Werk", 83 jaar oud en befaamd, mee niet te beschikken over zo'n homogeen ensemble niet zoveel kwa liteit als Geron. GIW is ais Belgische (beste) representant uitgenodigd te spelen in Schiedam, op 1 mei in Musis Sacrum, maar GIW komt versterkt als Centraal Gents Gezelschap. Daarvoor wordt geput uit de drie beste Gentse gezelschappen- Een twintigtal leden van „Geron", mede vergezeld van de organisatoren van het plaatselijk bestuur van de NATU in Schiedam voorzitter Joost van der Graaf en penningmeester Mari de Gooyer en hun dames, heb ben twee kostelijke dagen beleefd. Er is uiteraard druk aan „sight seeing" gedaan dat varieerde van het bezoeken van de grote supermarkets tot het bezichtigen van de veie oude gevels, de markten, de kerken, een prachtig kasteel en beroemde kunst werken van Van Eyck en Rubens. De officiële ontvangst ten stadhulze is zaterdagmiddag om twaalf uur gehouden. Na afloop heeft een ambtenaar de gasten ben gewerkt. Alleen al dat Gentse stad huis heeft een overdaad aan kunstschat ten en grote zalen. De Schiedammers werden ontvangen in de pompeuxe „commissiekamer" die net zo groot is als Schiedams raadzaal. Er was een speciale Geron-Schledam- schets vervaardigd ln het gastenboek var het stadhuis. Daarin rijn de dertig Schie damse handtekeningen geplaatst. Gent met randgemeenten telt 250.000 inwoners. De burgemeester was ver hinderd de Schieaamse gasten te ont vangen. Dat werd nu gedaan door twee van de zeven schepenen, namelijk de heer Van der Stegen en de wethouder (schepen) van de toneelcommissic De Cordier die getuigde van zijn grote be wondering voor de sublieme opvoering van .Het Verraad" van Salacrou. In de historische zaal zei de voorzitter van Geluk in 't Werk, de heer Robert Smeeters „diep gelukkig" te zijn dat bur gemeester en schepenen zoveel aandacht aan deze toneeluitwisseling schonken. Als tolk van het plaatselijk toneelverbond dankte hij voor de steun. Hij kon beamen dat Genoa deze inspanning ten volle waard was. Zij hebben lofwaardig ge speeld en beantwoord aan de doelstelling van deze culturele uitwisseling. staan. Gent heeft een overvloed aan lege historische bouwwerken waar iedere Nederlander prompt een cultu reel centrumpje zou willen rreëten De dame* zouden dat oude niet willen ruilen voor Nieuwland want er is zo weinig licht en alles is zo oud. Het doet zo -omber aan. Slechts enkele heren zagen de romantiek. De dames w aren het ook die de warenhuizen danig bezochten. Daarby bleek ook dat de prjjzen te Gent in het algemeen gelyk of net wat hoger zyn dan in Schiedam. Iedereen nam een souvenirtje mee naar huis. zoal* het hoort by een vakantie trip. J/.a, ik heb nog gauw ren mooi faraobeeldje gekocht", zei Piet van Waardenburg verheugd op de valreep van het scheiden. ("WERICENS IS de vrees van Gerent dat de Belgen op 1 mei minder goed zullen worden ontvangen dan de Schiedammers vrydag en zaterdag te Gent overkwam wel ongegrond. Schie dam beeft allerlei Le bieden «lat in Gent nirt te zien is. Bovendien is een ontvangst ten stadhuite te Schiedam van meer allure ilan te Gent ondanks de wonderlijke rijkdom aan schoon heid, «le gigantische ruimte in de zalen van Karei 5 en de Raad van Vlaan deren. Belgisch nonchalant verscheen de magistraat zonder ambtsketen, ston den de Schiedammers met winterjas aan in de ontvangstzaal. Dat zal in Schiedam ander» zijn. Daar spreekt burgemeester mr. J. W. Peck zyn gasten altijd roet meer stijl, meer decorum toe. Belgen en Schiedammers konden in «lat stadhuis ook niet het glas heffen en elkaar het beste wensen op de be kende traditionele manier want „de minister heeft het aanbieden van een glas wy'n van de begroting geschrapt". De gebaksautomaat van de weduwe J. R. S.—de V. is op de Jan Steen- straat 1 in Schiedam zaterdagmiddag vernield. Twaalf ruitjes zijn met een hard voorwerp stukgeslagen. De onbe kenden hebben twee of drie gebakjes «ff waarde van 25 cent per stuk ont vreemd. 'De totale schade bedraagt 50.- Bij de Kippenbrug op de Nieuwe (faven te Schiedam hebben onbekenden reddingshaak vernield. De haak is Mek en de boosdoeners hebben de houten •tos in het water gesmeten. Later werd wtt complete andere reddingsbaak in d* gevonden. kijkcentrum Nieuwland: Coöp. D.E.S. vvmwSdag- i0- «utkampf, Westerkade 22: Prijs-uit eikmg Gilde Gouden Glaasje. irene: p. v. Gusto, filmavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer", Scbie- Sn,je redactie. Lange Kerkstraat 82, «k 64154, b.g.g. 115588 (toest. 51) alleen ™r redaclie-aangelegenheden, «•Jntaohaj» H. J. Troost, Aleidastr. 23. [„i'.i (alleen voor klachten, adver- mËe„s en abonnementen b.g.g. telefoon 1930 ^Iacbteo<*lenst van 18.30 tot ®F'anserijke telefoonnummers: Alarm MJtie 64666; alarm brandweer 69123 «arm CG en GD 69290. jp*d. Museum: Schilderijen en aqua- euen van Frieda Hunziker; aquarellen Pastels van Arend Roosenschoon. t,aF^he«k: x,. Evers, Lange Haven 81. TTIFJ, DUIDELIJK «lat Gcntr- naren meer aandacht hebben voor de geschiedenis en «le kunst van hun *ta«l dan by Nederlanders ge woonlijk het geval is. Elke Gente naar bleek een voortreffelijke gids bjj uiteenzettingen over lceftü«l cn be tekenis van gevels, van beeltlhouw- werk. Schilderijen. Die Gentenaren kjjken ook wel wat jaloers naar de Hollandse bedrijvigheid. Ze menen dat Gent als tweede Belgische haven stad zal ondergaan als Nederland «le Deltawerken gereed heeft. Er dient ren groot kanaal naar zee te komen van Gent over Brugge naar de kust menen «le wat opstandige Vlamingen, [it de wirwar van bouwstijlen die dikwijls in een enkel gebouw tot uit drukking komen komt misschien ook de individualiteit van de Belg tol uiting. Het Nederlands uniformisme en het streven naar perfectionisme zal de gasten binnenkort vreemd aan doen. Gent beeft ook nieuwe bouw werken, zo staan er torenflats aan de rand van de sta«l, maar Schiedam vond de Schiedamse flats mooier van wege de grote ramen. Voorzitter Aria Kegel kon de fantasie in de arehitec- mur wel waarderen maar hy woont dan ook in Vlaardingen. Vol bew«)n- (lering hebhen die Belgen en zelfs de buschauffeur ervaren dat^ zo'n klein Schiedams gezelschap zo'n ie- ioen grappenmakers kan bevatten. Tegen deze explosie van vitaliteit konden ze niet op. Dat Coen Wester veld het daarbij nog wint met een verrukkelijke one-man-slmw vol spiri tualiteit is de eer die liem toekomt. Schepen De Cordier zei dat het stads bestuur overstelpt wordt met aanvragen voor officiële ontvangsten en het meren deel moet worden geweigerd. De criteria zijn scherp gesteld. Deze bijzondere pres tatie van Geron en het belang van de culturele manifestatie ln het kader van het Cultureel Accoord gaan ons zo ter harte zei de schepen van o.a. het toneel ..dat we verheugd waren aanwezig te mo- Igen zijn bij uw uitvoering. U heeft een; merkwaardige plaats veroverd. Wij heb-1 ben ons er rekenschap van gegeven dat; uw uitvoering een bijzonder karakter had; en vooral het algemeen spel was van bij zonder gehalte. Ik kan zeggen dat het peil gelijkgesteld mag worden met be roepstoneel", zei de stadsbestuurder die dankte voor de uitvoering en die in net slotwoord stelde dat het Comité Oost- Vlaanderen" het heel moeilijk zal hebben om het gelijkwaardige antwoord in Schie dam te geven op 1 mei. j Op voortreffelijk» aft» heeft Geron's voorzitter Arie Kegel de speeches be- antwoord. Hij zei dat alle activiteiten van Geron sinds de uitverkiezing vorig jaar, gericht waren op Gent. Dat Is een uniek hoogtepunt waar Geron naar toegroeide ocdanka de extra zorg wegens organi- salie en financiën, HIJ zei dat Gent de identificatie werd met „iets fijns" en dat jis het ook gebleken is twee dagen van gastvrijheid. „Ik ben dankbaar dat het geheel zo geslaagd is mede door uw toe doen en dat als gevolg van dit cultureel i accoord de verbroedering zoals in de toc- I spraken werd genoemd ook ten volta [tussen Gentenaren en Schiedammers tot j stand is gekomen", i De Gemeente Gent heeft een Stedelijke Dienst voor Tourisme, en één van de 1 gidsen leidde de gasten zaterdagmiddag i langs de overvloed van bouwwerken en j kunstvoorwerpen. Hij gaf daarbij een Der- fecte toelichting met grepen uit Gents ge schiedenis. In Hotel des Ailièes, waar de Schiedammers logeerden, was 's middags een gezamenlijk dineT gebruikt en "s avonds om zes uur werd als afscheid de lunch gebruikt in een Oud-Vlaamse taveerne. De grappige herinneringen zijn vele. Zo bleek aan het slot van de feest avond. vrijdagavond de Schiedamse in ventiviteit het te winnen van de spreek woordelijke Schiedamse leut. DRIE en een half miljoen vragen B. i en W. VAN Botterdam de gemeente raad voor de bouw van een complex wo ningen voor gezinnen, die sociale ver zorging behoeven. Het gaat om 120 hui zen, die door bijzondere voorzieningen ten aanzien van indeling, inrichting en afwerking zulten worden aangepast aan de daarin te huisvesten bevolkingsgroep; en het zal worden opgetrokken in de polder Zestienhoven ten zuiden van de Rotterdamse Luchthaven. Op de bega ne grond zuUen zich woonkamer, een ruime eetkeuken, een bergruimte en de bad- en wasgelegenheid bevinden. Op de bovenverdieping komen vier slaapka mers waarin in totaal ruimte is voor nwfwm vwsswn. Elke woning krijgt een zonderlijke tuin en in het midden van het complex is een blokje met 24 berg- liuren. De ln verband met de bewoning kannen deze bergruimten afzonderlijk huren. De inverband met de bewoning vereiste bijzondere voorzieningen zullen een extra-uitgave van f 111.325 vergen. Dit bedrag zou moeten worden opge vangen in de huurprijs en omdat de be woners deze hogere huur bezwaarlijk kannen opbrengen rekent het college dienaangaande op een extra jaarlijkse bijdrage van de rijksoverheid, die voor dergelijke woningen mogelijk is. Door deze bijdrage kan de huur even hoog zijn als die van normale woningwet woningen met overeenkomstige capaci teit. Bovendien weet men uit ervaring dat bewoning door de gezinnen voor wie deze huizen zijn bestemd leidt tot extra onderhoutlsiastcn. Ter tegemoetkoming aan deze lasten kan de minister van maatschapplijk werk aan de stichting bijzonder gezinswerh te Rotterdam een rijkssubsidie verlenen tot de helft van de onderhondsnorm. Het Rotterdamse gemeentebestuur dient zich bereid te verklaren een even grote subsidie te verlenen. De bruto-weekhuur zal ƒ26,25 per week bedragen. Indien het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid het bouwplan als „keuzewonmgen" aan vaardt. kan de huurprijs met 3.50 per week worden verlaagtl. De netto-week- huur van de bergruimten komt bij een sluitenden exploitatie op 6,40 BIJ de Rotterdamse politie slaan thans ais „gevonden voorwerp" inge schreven vijf ossen en één koe. Geza menlijke waarde ruim zesduizend gul den. Een buitenstaander, die dat voor «gen krijgt, wrijft zich de ogen uit. De genen, die de Rotterdamse veemarkt füed kent, zal zich er niet over ver bazen, Een van de charmantste kenmer ken van Rotterdam Ss een wonderlijke mengeling van grootsteedse allure en een in deze moderne tijd weldadig aan doend provincialisme in de beste bete kenis van bet woord. Dat provincialis me, dat goede burgerzin, wederzijds vertrouwen, een uiterste eerlijkheid en een strenge code over wat onder be hoorlijke mensen betamelijk is cn wat niet, beheerst vooral de Rotterdamse veemarkt, Alle veehandelaren, die te Rotterdam ter markt gaan, kennen el kander. Op zo'n marktdag gaat het vee van hand tot hand, een dier wisselt op een marktdag vele malen van eige naar. De administratie van die trans acties kan men vinden.... op de achter kant van een sigarendoos of op een of ander vodje papier. Tegen het eind van een marktdag weet soms niemand wat er uiteindelijk over een bepaald rund Is beslist Zo'n puzzle wordt, dknk zij dat zo waardevolle provincial isme. ai- tijd goed opgelost. Tot zo lang blijft het dier coder de hoede van de Rotterdam se politie, die het als „gevonden voor werp" registreert. (Van een onzer verslaggevers) De boekhouder M. W. D. heeft bij de Schiedamse politie aangifte gedaan van diefstal van zijn bromfiets, die in een kelder aan het Schuttersveld 16 stond. De bromfiets van de Schiedammer K. H. de B. is weggenomen uit de Maria- straat- De Schiedammer W. J. B. deed bij de politie aangifte van diefstal van zijn bromfiets die op de Westvest stond. Freek vrolijke Kegel: kwant 5 overkomt moeilijke re;s de; s radiscri 0\ erKOmt. decors naar Gent Nu beschikt Geron over een zeer ster- dee<* aI hetk°ve^|f h ke ..cast van ervaren, bekwame tonelis- r maken ^an ten als Koos de Groot, Mies de Hartog. d deeoi^en S^el I Coen Westerveld die met hun creaties aan beroepsprestaties reiken. Zij zijn het dan «>ok die als stevige kern in deze SIap Hemminga: groep borg staan voor het succes. Dat "behoort met Cor zegt evenwel niet dat Geron zonder ze- en jrreck onde» nuwen naar Gent is gegaan. Hoe heeft ieidjng van pa j»e. de groep deze cultuuruitwisseling er- gej tot wer. varenf. kers. Zag daardoor Arie Kegel: sympathiek voorzitter, spil van Gent van het gebeuren, wat nerveus uiteraard dan de be voor maar overal vlot het. woord voerend, p^nteri. Speeld* sjouwde met de decors als de anderen, it j pfrr-,uti- zorgde voor de juiste begeleiding van de neerti want ook In het nachtelijk uur kregen voor zitter Arie Kegel en een Schiedams jour nalist de leiding bij de spelletjes in de feestzaal van G.LW.. terwijl de eigen muziekgroep van G.I.W. vele populaire liedjes speelde met ten gerieve van de Hollanders het ..Geen woorden maar daden". Tonelist Coen Westerveld kwam als crooner voor de microfoon en G.I.W. dat al zoveel leden aan het beroeps toneel, de TV en de radio afleverde stelde daar heel plots het optreden van een hoofdrolspeelster als parodiste tegen- geluidselfe«rten. Hij ziet naar de toekomst „We kunnen niet: aan de top blijven: staan, het is eerste] prijzen winnen heel eervol, naas Haarlem voor het landelijk toernooi eervol, naar Gent nog eervoller maar het is nodig dat wij even rust krijgen om nieuwe het detail krijgt §3 zijn aandacht, van- ;i daar zijn vraag: I „Ja, welke das moet ik nu bij de. S ze broek cn. over- P hemd dragen?" Mieke Bakkes: komt uit Arnhem om „eventjes'' met Geron in Gent pri ma spel ten beste te geven, rijdt s nachts met Koos krachten te kweken, heel belangrijk is de Groot en gri-S het ook dat onze grote aanhang ons blijft meur Ser van Eijk steunen en ons in staat zal blijven stellen terug naar Schie- om goede beroepsregisseurs in dienst te (jam omdat zater- houden." dagsavonds om vijf i uur het vliegtuig Teus Hemmüiga: nerveus, onvermoeide naar Amerika sjouwer, secretaris en penningmeester wacht. Als serieus toneliste klonk in de gelijk, denkt nu reeds aan de grote orga- kleedkamers haar verschrikte: ik nisatie voor de ontvangst van de Belgen was er even helemaal uit. versehrikke- op 1-2 mei. Hoopt dat geheel Schiedam lyk, heb een hele regel overslagen". naar Musis Sacrum komt. want de baten van de toneelavond beslissen of Geron Koos de Groot: ft", él '21 honderden guldens te kort zal komen of zonder de anderen 9sm mmem dat de balans in evenwicht blijft. Het te kort te doen; toneel heeft zijn hart hij is by alle voor- een topspeler. Zag stellingen en bij Geron is hij de onmis- er geen been in H bare souffleur. Dat betekent dat hij te vrijdags in zijn Gent zijn clubmakkers op het juiste mo- aUto haar Gent te ment het goede woord toefluisterde, rijden, goed te spe- Ier., tefpg m de nacht in een wade van weelderige mist,speciale koe- j rïer' van De Rot terdammer met het verslag voor zaterdag en is zater dags dan weer de hulpvaardige drogist. „Ik was wel moe maar dat viel wel mee, ik had het gevoel dat het goed moest gaan toen regisseur Kees Coolen zei dat we nog beter speelden dan in Haarlem, toen kon ik rustig souffle ren, ik ben overi gens weg van die mooie St. Bavo- kerk, wat is die schitterend mooi. (Van een onzer verslaggever*) QP de Ooslsingel te Schiedam ont- stond zondagmorgen omstreeks half twaalf een vechtpartij, omdat de 51-jarige Schiedammer L. v. D. het er niet mee eens was dat twee mannen een Volkswagenbusje aan het schoon maken waren. De 51-jarige L. v. D. wilde z'n vader bezoeken op de Oostsingel, jti de straat die leidt naar de Pr. Juiiana- school. Hij kon deze straat niet in rijden. waarna hij zijn auto parkeerde op de Oostsingel. Later moet ziin broer hetzelfde doen en hierna hebben de mannen, aan de twee schoonmakers en leze gevraagd of het nu eens afgelop. kon zijn met het werken iri de straat. Ze claxonneerden, maar de mannen verwijderden het Yolkswagenbusje niet ert daarna heeft de heer L. v. D. gezegd; „haal deze r wagen weg". Hjj kreeg hierna als antwoord een vuistslag in het gelaat, waarna zijn bril en zijn gehoorapparaat vernield werden. De schade bedraagt 1200. Hierna verdwenen de twee, toen nog onbekende mannen ijlings, maar la ter heeft de Schiedamse politie als vermoedelijke dader kunnen aanhou den de 22-jarige M. de L. Mies den Exrtog- Visser: speelde als altijd een solide partij. Over de Belgische noncha lance waarin zelfs uurwerken, kalen ders, drukwerk met onjuiste aan kondigingen zijn betrokken: „Het lijkt wel wat op de zetfouten bij ons in de krant." Piet van Waar denbnrg: bleek niet nerveus te maken, speelde perfect, werkte als geen ander aan de bouw van de de cors e.d. en stelde nuchter vast: „He! is toch goed ge gaan." Een Australische zeeman, de 26-jarige L. F., wilde snel naar zijn schip in de" Mervehaven rijden. De machinist kwaro echter in het hoofdbureau van politie te Schiedam terecht, omdat hij de snelheid wilde bereiken op een Schiedams rijwiel. De man werd bij de diefstal op heter daad betrapt op de Rotterdamsedijk ia Schiedam. Coen Westerveld: ook een der „vete ranen", beschikt voor zo'n Belgi sche tweedaagse over tal van talen ten als een optre den als conferen- "3> cier, een debuut M als zanger, bestu it deert overdag Bel li gisch stedesc'noon 5 maar botst des H nachts met bet hoofd door hotelkamers. Het spel? Och, 6 met dit tiental moet het volgens hem H toch altijd goed gaan. Ook in deze Opruiming brengen vrij een grote partij Flock Print vensterva! voor een prijs, die niets meer met de waarde te maken heelt, Duizenden meters vensterva!» gemaakt van dubbeldraads mar quisette of van volle, met een leuk Flock Print dessin, Venstervallen uit de voorjïars- eoüeaie van 1.85 (en daarvoor worden ze groot verkookt) zoekt U morgen uit voor 'nog géén gulden. (Van een onzer verslaggevers) BIJ de viering van het tienjarig bestaan van het dameskoor van Wilton-Fljenoord te Schiedam ge vierd met een receptie zaterdagmid dag in de kantine op de werf heb ben vele afgevaardigden de gelegen heid niet onbenut gelaten om te spreken over de kennelijk verminde rende belangstelling voor culturele activiteiten. De viering van dit twee de lustrum zal namelijk tevens moe ten dienen om het dameskoor weer tot bloei te brengen. Het gaat namelijk niet zo goed met de dameskoor van Wilton. Er is in de afgelopen tien jaar eens een tijd geweest, dat het koor 125 leden tel de. maar nu zingen er nog maar 45 dames. Het koor werd 7 januari 1954 officieel opgericht, toen de werf Wil- ton-Fijenoord honderd 'aar bestond. De heer Giphart heeft voor het eeuw feest toen een declamatorium geschre ven, waarvoor Pierre Palla de muziek schreef. Voor dat declamatorium was een gemengd koor nodig en omdat reeds een mannenkoor bestond eni ge maanden terug vierde het mannen koor zijn zilveren bestaansfeest moest een dameskoor in het leven worden geroepen. Dit koor bleek na op voering van het declamatorium zoveel levensvatbaarheid te hebben, dat over gegaan werd tot het oprichten van een blijvende vereniging. De heer C. Keijzer, directie-secretaris en voorzitter van het hoofdbestuur van alle personeelsverenigingen van Wilton, kon naast de gelukwensen van alle verenigingen ook de felicitaties aanbieden van directeur ir. B. Wilton, die momenteel in het buitenland ver blijft. De heer Keijzer dacht met plezier te rug aan de uitvoeringen van het da meskoor. Hij uitte zijn grote bewonde ring voor het bestuur, dat het koor tien jaar had geleid, en sprak de wens uit dat het 't volgend jaar weer eens tot een gezamenlijke uitvoering van de beide Wilton-koren zou komen. De heer Keijzer beloofde altijd r.o veel mogelijk aan de redelijke verlangens van de be stuursleden tegemoet te zullen komen. De heer F. Friedel sprak namens het mannenkoor. Hij bedankte voor de goe de samenwerking, die er altijd was ge weest tussen de beide koren. De heer Friedel zwaaide in het bijzorfder lof toe aan mevrouw Versluis en bood haar complimentjes aan voor de voortreffe lijke en moederlijke wijze waarop zij het koor als voorzitster leidde. De heer Friedel vond het jammerlijk dat er zo- weinig contact was met de zusterver enigingen. Pierre Palla, dirigent van de W.F.-har- monie, was niet zo pessimistisch over het teruglopen van het aantal leden. „De tijd is anders, maar sfeer ma ken we zelf" en dat was volgens de heer Palla het belangrijkste. De heer C. van Toor. voorzitter van de federatie van zangkoren, sprak er zijn teleurstelling over uit dat het cul turele leven zo aan het tanen was. voor al in Schiedam. Rotterdam, Vlaardingen en omgeving. Als de grote vraag zag hij; „waar komt de jeugd vandaan?" De heer Van Toor zag overigens geen brood in de tienerkoren, die allerwegen opgericht worden. Hij hoopte dat het bestuur van het dameskoor het enthou siasme, waarmee nu gewerkt wordt, nooit zou laten varen. Namens de fede ratie bood de heer v. Toor een bloeme tje aan. Nog vóór hij zijn rclieitatles had overgebracht namen* alle zangkoren in Schiedam, sprong de heer P. Smit, voorzitter van Orpheus, in het geweer tegen zijn voorganger. „De jeugd Is wel te pakken," zei hij. „Houdt er echter Tekening mee dat de jeugd anders Is". De heer Smit meende dal het dames koor van Wilton tn de afgelopen Uen Jaar hei bestaansrecht wel bewezen had. Hij merkte nog op dat dit koor het eigenlijk nog wel zo gemakkelijk heeft, omdat het bedrijf dit koor steunt. De heer Smit raadde het bestuur van de jubilerende zangeressen nog aan niet in de eigen besloten kring van Wilton te blijven, maar ook eens een con cert in Schiedam te geven. Hij bood een enveloppe met inhoud aan. De heer J. Vos, dirigent van de W.F.- harmonie. had even de repetities on derbroken om zijn gelukwensen over te brengen. Hij roemde de prettige samenwerking, die er steeds was ge weest tussen het dameskoor en de harmonie. Wat deze tijd betreft was de heer Vos van mening dat men moet omschakelen van de klassieke muziek naar de moderne muziek. Zijn harmonie was daarmee al bezig, want op het binnenkort te ge ven concert, zal een bewerking van de West Side Story worden uitge voerd. De voorzitster van het dameskoor, mevrouw M, A. Verstuis-den Boer. dank- te alle sprekers met een persoonlijk woord. Zij haalde nog enige oude her inneringen op. Behalve mevrouw Ver sluis bestaat het dagelijks bestuur van het dameskoor uit mevrouw M. Baade- Soomers. penningmeesteresse, en me vrouw M. van SUedrecht-Boxhoorn, se cretaresse. Cétn ut. of Khrlfl. hit. De vlam sloeg in de pan bij de familie P. S. in de Nassau Dillenburgstraat 7 te Schiedam, zaterdagmorgen om acht uur, toen in de keuken patat gebakken werd. De Schiedamse politie heeft het brandje bestreden door een metalen deksel op de frituurpan te leggen. Later heeft de Schiedamse brandweer de rommel buitea •gezet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1