erez ruimt Waterweggebied heeft 2.000 nog mensen nodig Schiedamse middenstand verwacht goed jaar Kimstmestindustrie heeft in 1963 goed gehoerd ROTTERDAM Gedistilleerd industrie: geen ontevredenheid Reacties op zoekplaatjes AGENDA Zeer sombere geluiden uit bouwnijverheid «s.n.rïSKSsnA-s; s,:-™'*' Er is heel veel veranderd Toenemend bezoek vreemdelingen aan Schiedam Scherpe concurrentie in scheepsbouw Glasfabriek kon produktie verder uitbreiden Tachtig procent: grotere omzet Geldelijke actie voor Dorpskerk en De Rank Delta-Chemie optimistisch Stuurman door baal getroffen Portugees werd neergeslagen en beroofd Vlam in de pan: schade in keuken SfSSSifc"rassasfsl Steeds meer hinder van invoer Schade aan auto's Kamer v. Koophandel :f pE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 28 JANUARI MM ROTTERDAM Maant 124 Tel. 010 136854 PRUZEN AANZIENLIJK VERLAAGD (Van een onzer verslaggevers) "y RIJ WEL alle t altken van be drijf in het district van de Kamer van Koophandel en. Fa brieken voor de Beneden-Maas, die vanmiddag in Vlaardingen haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering hield, klagen in hun verslagen over de gang van zaken in 1963 over personeelstekorten. Ondanks een stijging van het aan. tal bezette arbeidsplaatsen met bijna 5.000 tot 82.426, kan het to taal-tekort thans op ongeveer 2.000 man worden gesteld. On danks ook de inzet van ruim 1.000 buitenlandse krachten! Concurrentie Vrolijker VLAARDINGEN FEESTPROGRAMMA GROTER FANTASIE Bouwrisico's Kortingen Dodelijk ongeluk in haven Nieuicboutc Invoer (Van een onxer verslaggevers) Met veel genoegen hebben wij de vele correspondentie op ease rubriek xoekpiaaties Oud-Schiedam ©ntvan-iDe zoekplaat, die wij vrijdag plaatsten, gen. Onze 88-Jarige stadgenoot W.j wordt gesitueerd aan de Voorhaven, van Ravens sr. reageerde met een aardig briefje. Hij schrijft dat er veel veranderd is in Schiedam. Schrijven de over de foto van de Broersvest, ile wij dinsdag publiceerden,, schrijft hij ie denken aan de twee molens die er stonden, de mensen die hij so goed gekend heeft. Voorhaven Schiedam-kenner Uitvoer Vandaag rn morsen ...en dagelijks i ui mm—n AUTHENTIEKE TAPIJTEN IN ALLE MATEN (Van een ouzer verslaggever») Over bet algemeen kan worden ge- (on»t»teerd, dat bet vreemdeling enbe- joet san Schiedam «en onmiskenbare, tii het niet omvangrijke, toeneming ver toont Als Indicatie hiervoor geldt het regrtwMe aantal Informaties, dat door het VW-bur. werd verstrekt: het aan tal overnachtingen in de logiesverjtrek- Itende bedrijven kan niet als maatstaf gelden wegen* de geringe omvang de- 2er accommodatie. Dienaangaande betekent het jaar 1963 voor Schiedam een dieptepunt daar het hotei-café-restaurart „De Kroon" in het afgelopen jsar werd geliquideerd, ter wijl een ander bedrijf, hotel „Beyers- bergen", binnenkort eveneens rijn deu ren i*l sluiten. De Schiedamse logies-accommodatie jj hiermede in een situatie beland, die sender meer zorgwekkend is te noemen: was in bet verleden het aantal polei- bedden al ontoereikend om de behoef ten van bet plaatselijke bedrijfsleven te dekken, de huidige voorziening raat ta geen enkele verhouding meer tot de eisen die de tijdsomstandigheden hier aan stellen. Het is dan ook zaak, dat allen die hierbij zijn betrokken, zich targvhidig beraden op mogelijkheden om uit de huidige impasse te geraken. Weiiswaar is thans een nieuw hotel- restaurant m Nieuwland in aanbouw, doch ook wanneer dit gereedgekomen is. zal het tekort met zijn weggewerkt. Ook doet men er goed aan zich te reali seren, dat de aanwezigheid van meer horecabedrijven, vooral in de betere klasse, een onderlinge concurrentie tot gevolg zal hebben, die haar heilzame Invloed op het peil van de bediening en accommodatie in de bedrijvea zeker zal doen gelden. Overigens kan worden opgemerkt, dat de Schiedam4» horeca bedrijven bijna zonder uitzondering gun stige resultaten over het afgelopen Jaar meldeneen onmiskenbare omzetstijging v.ei in de meeste gevallen te constateren, ren. Met vreugde wordt gememoreerd de Ingebruikneming van het nieuwe Schie damse spoorwegstation, die in het afge lat» jaar geschiedde. Niet alleen Us Schiedam hiermee een, haar omvang en positie waardig, openbaar gebouw rijker geworden, tavern is thans de weg ge» cffend om dit station zn de toekomst aeer ais stopplaats in te schakelen voor de internationale tremen, die van Hoek m Holland naar Duitsland eo Scandi navië rijden. Vooral in de tweede helft van 1963 bleef deze tak van industrie niet gespaard voor storingen in het arbeidsproces, die het gevolg waren van de drang naar ho gere Ion va. Kleine- en middelgrote werven waren in 1963 behoorlijk van werk voorzien. De nodige opdrachten voor nieuwbouw konden zowel uit het binnen- als uit het - buitenland worden aangetrokken De re-'5,® regeling van onoverzienbare risico's, paratiewerven gaven hetzelfde beeld te ea kostenverUezen. alsmede on rein op de produktie, vooral op die van de woningwet- ea de premie bouw. in voering van een verrekening van de ri sico**, die ook in de E.E.G .-landen nor maal is, dient volgens Insiders op korte termijn te geschieden. Het idealistisch optimisme van de nister van bouwnijverheid werkt aanstekelijk maar. zo meidt het ver slag over de bouwnijverheid, de on dernemers sluiten hun ogen niet voor de werkelijkheid. Zij verwachten dan ook geen daling van de bouwkosten, tenzij dit gaat ten koste van de kwa liteit en levensduur of andere verslui erende faktoren. In Schiedam durven sommige aanne mers niet met grote objecten te begin nen (hoewel de hele voorbereiding ge reed is) door gebrek aan een behoorlij- Het accent van het aantal toegeno men arbeidsplaatsen H^t op Rozen burg. Vooral de opbouw en uitbrei ding van een aantal chemische in dustrieën gaf daar een stootsgewijze uitbreiding van het aantal arbeids plaatsen te zien. In de metaalnijver heid, die met rood 17 000 bezette plaatsen een dominerende plaats in het district van de Kamer mneemt bleef, de werkgelegenheid op een hoog niveau gehandhaafd. De grote se&ecpskww heeft in verge lijking met 1962 het vorig jaar niet zo veel wijziging ondergaan. Scherpe con- ArlewSif J5L !?1 Ï55kn-i£fn VV °P"j*en rich risTwgen of'dë" reder* "ia'staat l50®5 lanSe looptijd ondervinden een ex- kosten nauwelijks of met dekker., waar- gj, be3d^^r!ül£H!I£ haar invloed kunnen doen gelden op de resultaten bil de reparatietrerven. De aletnrtwuwwerven zuilen vow 1964 «set zien als m vorige jaren: rustige winter- maanden en daarna een zeer druk voor jaar, zomer en najaar. De schaarste op de arbeidsmarkt leid de bij deze werven over de gehele li nie tot een teruggang in de bezetting, van de metaalbewerkers zagen de wer ven ook dit jaar weer een deel weg vloeien naar de (petroicheir.iscfte in dustrieën. (Van een outer verslaggevers) Ook m het jaar 1963 is het een glas fabriek in ons district mogelijk geweest haar produktie verder uit te breiden. In het begin van het Jaar werd een nieuwe hypermoderne fabriek met één oven en vijf machines in gebruik genomen, het geen het mogelijk gemaakt heeft aile verouderde produktiemiddelen uit het bedrijf te verwijderen, aldus de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas. Als gevolg hiervan werden ook twee niet meer ta gebruik zijnde fabrieken op het terrein afgebroken om een meer rationeel gebruik van dit terrein moge lijk te maken. De modernisering van de fabriek heeft voortgang voor wat be treft de opslag van grondstoffen, de verdere verbetering van de loop van de werkzaamheden en het overdekken van de opslagplaatsen voor de voorraden. {Van een onze verslaggevers) DE Schiedamse middenstand beleef de tijdens het afgelopen jaar geen spectaculaire dingen. Er werd hard gewerkt en behoorlijk omgezet. Dit laatste geldt echter niet voor alle mid denstanders; tachtig procent boekte omzetstijgingen, terwijl de rest de om zet nauwelijks kon handhaven of zelfs een teruggang in de omzet moest in casseren, so schrijft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Be neden-Maas in het jaarverslag. De centrum-winkeliers ondervonden de concurrentie van de Nieuwland wijk, die steeds meer van zich doet spreken, me de omdat de aldaar gevestigde winke liers een zo rijk assortiment gaan bren gen, dat het publiek er geen behoefte meer aan gevoelt in de stad te gaan win kelen. Overigens blijft Rotterdam een voortdurende trekpleister voor het Schie damse publiek. OVER «c vooruitzichten veor 1864 valt vee!aI betreft dit werken met een korte nog weinig te zeggen, hoewei de wer- j l°°Ptijd. Ir uitvoering zijnde werken rendabele bouwcapaciteit zijn hiervan de gevolgen. De gronduitgifte- en prijsvormingspo- htiek nadert volgens insiders de ontaar ding. De politiek van de verdeling van de bouwopdrachten heeft al evenmin de instemming van de belanghebbenden, vooral omdat op het ogenblik het ..in het groot- en industrieel bouwen" geïn- dentifieeerd wordt met „goed en effi ciënt bouwn" De bouw mdememers zijn bijna alle nog van vcldoe-.de werk voorzien, maar Vanzelfsprekend baart de voor de deur staande loonronde zorgen, evenals de nog steeds overspannen arbeidsmarkt. De efficiency van het bedrijf heeft vooral geleden onder het snelle ver loop van meuw-tanger.omen krachten, hetgeen in het gebied van de Europoort een algemeen euvel schijnt te zijn. Door dat vel# werknemers van tijdelijke werk gelegenheid gebruik maken, is het uitermate moeilijk jongere krachten aan het bedrijf te binden, hetgeen van zelfsprekend grote invloed op de kosten heeft aangezien nieuwe krachten na. «en korte opleiding en relatief korte! werktijd nog niet voldoende produktie!1 zijn op het moment dat zij at weer naariste<id? v<Mr de topfuncties. Lager perso- een nieuwe, meestal tijdelijke. Jueratie- neel is vrij goed te krijgen. De midden- ...11 1AC4 bmhI anin* v.orr* De arbeidstijdverkorting in de bedrijven gaat zich volgens insiders langzamer hand als vanzelf regelen. Vele midden standers hebben een eigen roulatie systeem ingevoerd, waardoor het per soneel toch met tussenpozen aan de zo begeerde vrije zaterdag komt. Dit systeem vergt echter personeelsuit breiding. Behoefte aan personeel bestaat nog ve werkkring gaan. voor moei- door aangewezen werven Dikheden komen te staan. Ondanks de minder goede gang van zaken in de scheepsbouw bestaat er nog altijd een tekort aan vaklieden en ook aan ongeschoold personeel. Door de ho gere kosten, verbanden aan de werving van buitenlandse krachten en de voor geschreven verhoging van lonen en sala rissen, wordt de concurrentiepositie van de scheepsbouw nog meer geschaad. rrotere concurrentie op de wereld- F EN WAT vroiQker beeld geven ten Vkantiogesi is os» bna vow. .Na het echec vso Nijmegen meende pleti iedereen ém hel maar beter *-■» de hssMtjjMgjn^t ouafhanEetijUiejd tr titp-lm. Men vergat daarbij dat hts echec niet alleen de schuld mis tan Card Brscls, ook ai Maften de keffertjes aan de karat harder dan 4c man die dr creatieve daden itmnj daar bet vuistrecht. De regen, het ver vangen vaa het ene «pel door het an dere, de te kostbare opeet hebbes ongetwijfeld de tegenslag bewerkstel ligd. Hel ia echter wat hypocriet ais plugs ieder rich gaat verschuilen ach ter Nijmegen- Vlaardingen doet dal niet af in ieder geval «wet geheet Het leerprogramma in Vlaardangen lermeldt dat morgen notabelen te gaat mil™ zijn bij dr gemeente. Ze tien dam de film „Wederspil***. Ilieebij sijn sok de droger* ran de „penning der gemeente". Van drie drager* zoo Schiedam geen last hebben, want de gemeente Schiedam is, gedoven we. {Van een onzer verslaggeversi Zoals ook bij de vorige acties het ge val was, heeft de toneelgroep van de hervormde gemeente te Schiedam ook} sa weer een goed aandeel ta de actie! voor het verwerven vaa gelden voor! Dorpskerk en De Rank. i ta het kader van deze actie zijn in, De Rank twee toneelvoorstellingen ge-: teven, die goed zijn geslaagd. De voor-j zuster van de actie, mevrouw L. C. Jongste-Quartel, heeft telkenmale het welkomstwoord gesproken. „Die lieve dames Groen" heet het' blijspel van Guy Paxton en Edward V. Hoile, dat de groep opvoerde. Er ont staan m dit grappige stuk allerlei mis verstanden en situaties. Het publiek toonde zich dankbaar. Truus Bijl-van oer Bos en Retaa Rodenburg-Jurgens geelden geroutineerd als Caria ten Dusschate en mevrouw Ten Dusschate. De heer ML A. Rosinga speelde Ewoud tm Dusschate. Voor komische intermezzi zorgde P- As ais Kees de Kraker. Hij kreeg par- Lj van A. van Oori als inspecteur Bruis. L. Dijkshoorn als Paul ten Hoo- P«n. mevrouw G. Rosinga-Monteba» als Margon "Visser, Job. van Pelt ais Lex Brandon, W. A van der Giessen als Nachtegaal en mevrouw Reina Ver- jnaat-Snellemans als mevrouw Heuve- kng droegen met leuke creaties en rol- »*st bij tot het welslagen van de op voeringen. nag -leed- mei In- un io n nuttige penning Viitèami leertnjrro van ULO- nijverheid»- ea middelbare scha len ttHa in 4e Scwhgebaarmal naar M film „Telrtajdr van Ccnri Rot ten mogen tien. Dm kosten er ook nog een tjjfaal gratis vaoccteilketco voor de hnrgrvjj. Het feestprogramma is groter, inter- ■Kil Leerlingen van de lagere scho len krijgen ces herdenktagsbaekje. Je kinderen ast de drie later- klassen «en cahier en de andere kinderen krij gen het hredenfeogshoeèije dot de ge meentelijke inspecteur van bet ender wijs, de het* C. Baan. schreef. *5 sw orn kon dat niet io Schiedam? Hel fee«t wordt gehouden in februari es men denkt aast een kerkelijke her- denkingsdienst op zaterdag 13 februa ri. Verder mogelijk muzikale rond- wasxMingm, een openhorr raadsver gadering enz. Dit alles kwam er na een motie van de prot. chr. frictie in Vlaardingen Waarom zou Protestaal Schiedam mirt met een dergelijke mo tie kunnen komen? Met een beetje fantaste en met sot rel kosten jjja er heus wei idee tjes tot uitvoering te beeogea. Er is bijvoorbeeld ai in lange tijd weer geen verlicht park geweest. Het zou heet mogelijk zzjn het Prinses Bea tris park te ijlumincrm. Dat brengt veel sfeer hij de tjvnt en de fauna. Op de grote speel weiden zouden maquettes kun nen worden gryhsttt dir de ge- vclurdcni* rit betekenis van de laat ste 136 jaar kurmen tnlbeeWeu. Laat bet gedistilleerd, de scheepsbouw en de overige industrie ieder op htm manier en onder gemeenschappelijke leiding aan bet bouwen en plaatsen van die maquette» bijdragen. De ge meente plaatst de rest. Dut wordt het vrij goedkoop, heel groots en bovendien: Heel bijzonder. Schiedam krijgt dan de kan* althans op dit gebied Viaardragra voorbij te aire- raadt rekening moeten banden. ta de met*aHndnztoie bewoog de vraag naar kapitaaltgoederen zich op een be vredigend niveau, zodat van de meeste bedrijven de orderportefeuilles redelijk gevuld bleven. Toch bleef de onderlinge concurrentie groot en was het slechts mogelijk opdrachten te krijgen tegen 'scherpe prijzen en levertijden. De winst- marges bleven dan ook aan de lage kant Winstdrukkende faktoren waren de j strenge winter en de onderbezetting ta 'de fabrieken. AUe pogingen om in de I metaalsector de ondertiezetttag op te 'heffen blijken te mislukken. De opwaartse iooa- en prijsbeweging t* ook vow 4e bouwnijverheid een nieuw probireem btj 4e reed* langer bestaande. Zij betekent reeds na ecu slotte de cijftrs van het Is 1963 sp- nieuw toegenomen scheepvaart verkeer: SinneDgelopen te Schie dam: til (v. J. 721) zeeschepen met een inhoud van Z4.445.SI7 mZ brui» (17.446.87S) ea 19SI (3344) binnenvaart schepen. Ia Vlaardingen: ltd 11*45» zeeschepen met 12.692.163 m3 (12.361.396) ea 18483 (18.741) binnen ga-liepen. In Maassluis: 731 (Van een onzer verslaggevers) HOEWEL in de overzichten ever 1963} van de gang van zaken hij de di-i verte bedrijfstakken in het ressort van} de Kamer van Koophandel en Fabric- ken voor de Beneden-Maas bij de che mische industrie in bet algemeen van een minder gunstige conjunctuur mel ding wordt gemaakt, blijkt uit het des-; betreffende verslag dat de kunstmest industrie een bijzonder goed jaar ach ter de rug heeft. Bij de gerei, ve is al» maatschappelijk werk»ter in dienst getreden mejuffrouw SS. Snoek. De afdeling gezinsverzorging beschikt au over drce gediplomeerde gezmsverzorgiters en vier gezinshelpsters. Dit aantal dient nog te wor den uitgebreid en daarom hoopt het bestuur dat kandidaten zich wUlen meiden bij m«. eiouw zr. A Meuistee-MetaeJaar, Vaa Be- j verenstraat S3 of aan het bureau Mesdag. laan Sa. telefoon «37a. 0 Zoals bekend zoo nog een feestelijke avond worden georganicrerd ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Magnaha Deikerk te Schiedam. Deze bijeenkomst is te vens de afsluiting van de acties die Ui de loop dee jaren toot de kerk u}a gehouden. Er weidt vanaf half acht een bont program ma gebonden op iz februari, voor leden bo. vara zestien jaar De Christelijk* Fiimacbe Schiedam zal zaterdagavond 8 februari niet vertonen de - Kim ..Visit to the president", omdat deze schepen (682» met 667-584 ml (644.645) ,1 rolprent via de TV al te zien was De 61 (83) zee-sleepbotenI en 3463 (3262) i vertoont ea „Inspecteur Hansiad" (The btanensefcepea. ij**"* arrow). 'ft De werkvergadering van de SBLO te Blijkens de statistiek van de Nt.V. j 5ÏÏfé*SU°^5r.°rE2?iitle KcmnAajfce Sebeepsagentuur Dirfawa- j rmi slechts ea&eïs verenigingen. Het7' rijn sn 1963 de Xïeu- i bestuur gast zich wederom beraden we Waterweg binnengelopen: 29.922! ft Ka Paaen komt ds. R H wissrnk naar <29.174) schepen, metende 123 179,5451 Schiedam ais opvolger van ds. J. B Snude. B.R.T. (120.656.93S». H.ervan warenwDkrpedikant van wijkgeraeeote 1 van de bestemd voor Vtaardtogeu: 1198 sche- j oen Sft36>- voir Vuahk- RSB (tin» 1 P* «ameskrsns van wukgemeente 1 van voor Schiedam- T3^7,o"«nmrmde gem te Schiedam gast een -- xmteaam- (aio 'z»ïj. actie voeren voor een trstiwkieed voor de Op- standingskerk ft Donderdagavond wordt ia Irene le Schie dam een wijkamad gebonden voor wijk 3 van de hervormde graa ft In de Vredesksrk te ScMMbm woensdagavond de wtjkavood gehouden voor wijk S van de hervormde gem De beer C. H Stoute vertelt over „Rotterdam bouwt zijn metro"* ft De christelijke gymnastiekvereniging „Animo" te SChirdsus-Kethel hnndt donder dagavond de zesdje jaarvergadering. Qp d* agenda staan een bespreking van bet wed strijd- en demonatratieprograisma. de jaar verslagen en een bestuursverkiezing. Aftre dend zijn tweede voorxtiter 3. Meijboom en ie comntttsris van bet materiaal. D. van der Tempel. Zij cjit herkiesbaar. Verder öjn aftreden de alt adi mejuffrouw A Koel en mejuffrouw C. de Winter. Hiervoor is kan- Toorxiening bleef een br«n tu grote 1 dJdaat de kter A. van der Most. Na de zorg. oauze worden enkele iilms vertoond. standers zien echter 1964 met enige zorg I tegemoet. Men denke hierbij aan de ho gere lonen met de daaruit voortvloeien- i de hogere sociale lasten en niet te ver- geten de pensioenregeling voor winkel personeel. die zo goed als „rond" is. Deze maatregelen zullen belangrijke be dragen vergen en beslist niet te compen seren zijn. Vele kleinere middenstan ders zien hierdoor hun netto winst aan getast. ziekenzorg m Schie. Gedurende het afgelopen jaar kwam het korttagsstelsel bij de winkeliers sterk naar voren. Diverse ondernemingen bewegen zich op het terrein van het verstrekken van hortin Rszegels via de winkeliers aan de cliënt Landelijk worden echter maatregelen genomen tegen de rigoureuze omvang, die dit systeem gaat aannemen tea gunste van een enkeling en ten koste van de middestand. De stadssanering gaat gestadig door en er staan belangrijke plannen ook voor de middenstand, op stapel Belang hebbenden maken in hun overzicht mel ding van het feit dat evenals de laatste laren steeds het geval was, weinig con tact bestemd met het gemeentebestuur. Was er meer overleg, dan zouden zt? zo zeggen zij ook meer middenstan- De 2S~jarige eerste stuurman S. E H. K Schouten de Hederiaadse coaster Nassanhaven Is vanmorgen ver- ongejakt De beer Schouten, die aan de VVcst- fraakeiaedsestnak te Schiedam woonde, te getroffen door een baal hennep van ongeveer honderd kBe die van een vtct* De staarman stond langszij het inlk- hosdd waaruit de balen werden gelost De Xaasauhaven Ug* In de Tweede Ka- trad rechtse haven te Rotterdam. Het slachtoffer werd te ernstige toestand naar het Ztriderriekcsthais gebracht. Bij aankomst bleek bil ta zijn overleden. ders ta de gelegenheid zijn zich tijdig over hun toekomstplannen te beraden. Een voortdurende wens van de mid denstand is ook onderling overleg mei het gemeentebestuur bij de uitgifte van middenstands bedrijfspand en. Mes ver wacht hier met een dergelijk contact veel te bereiken, zodat eventueel onjuis te toestanden zouden kunnen worden ver meden. Ondanks de minder gunstige aspecten verwacht men dat 1964 een goed jaar voor de middenstand aal wor den. (Van een onzer verslaggevers) De 25-jarige Portugese zeeman G. A. R. werd maandagnacht om drie uur bij het verlaten van een dancing aan de Burg. Knappertlaan ta Schiedam neer geslagen en beroofd van 200 «n een horloge. De man zou door drie onbekenden zijn opgewacht. Hij bleef versuft liggen en kon geen signalement van zijn aan vallers geven. Een taxichauffeur zou getuige geweest zijn van deze beroving. (Van een onxar verslaggevers) Zondagmiddag om kwart over twaalf reed de Schiedamse politie en de brand weer naar het pand Stag el 17. waar de vlam in de pan was geslagen. De 17-jarige zoon van de familie P.. Edward, wilde een croquctje bakken. De keuken werd ernstig geblakerd, de keukenkast en pan nen verbrandden, zelfs een aantal voor werpen. zoals keukenventilator smolten. De bewoners trachtten eerst nog met een gewatteerde deken m dergelijke ma terialen de brand te bedekken, maar hier door raakte ook de deken en de andere materialen in brand. Ook een overhemd en schoenen werden beschadigd. De brandweer heeft het vuur met een sneï- blusser bestreden. ft ta de wijk Mat&eaesse (8) van de her vormde gem te Schiedam wordt een toneel- club opgericht. Kandidaten voor deze toneel- chib kussen zich melden hij Jaap van Thor. flDscstrast 52 c. ft De christelijke karfbahdub ÜDI ia Sehie- 4am belegt zaterdagavond een feestsvhad ia het lokaal van de gereformeerde kerk (vrtj- gemaaHI te Oversetüe. Weliswaar werd het prijsniveau op de internationale markten 4<^r de heersende overproduktie beïnvloed,! ,u„ maar tegen het eind van hn jaar! (Het f«rsI°S oter de SJ<m8 con zo- werd een kentering m de marktsitu- ken bij de Vlaardingse kunstmestfa- Verloop onder het personeel was j ook de hoofdoorzaak van aanloop-1 O 1 7*1 1963 nog beeft gekampt. De afzet m het binnenland vertoon de opnieuw een buitengewoon sterke stijging. Het is, aldus het verslag, niet aan twijfel onderhevig dat de Ne derlandss! boer een blijvende plaats aan de moderne mengmeststoffen heeft ingeruimd. (Vgn een onzer verslaggevers) te trekken tot een door de industrie O-,.. 7/^ lo Kmf «tok nn A]f WftHltUt lent I noodzskdijlc DÏVC#U. ODtVlJC* De voorziening van grondstoffen lever- BOn. Blijkbaar is het bedrijf de brand, heling m het aangevangen jaar wordt de geen enkele moeilijkheid op: het we* t r 1 Witlieii VAlt Mt te TWWacnten uat «tja» zore teicemoet jtezien, voor- reldaanbod is muit Ook het wereld- Q 5 november 1953 i er geten en ztjn.de afzet van gedistilleerde dranken in j al omdat vanwege het feit. dat de atie merkbaar. briek doet ons wat naïef'Commercieel I gevallen optrekken van deze lonen met kunstmestverbruik beweegt zich in een i de gevolgen daarvan niet het t errmei- het binnenland over het afgelopen 15 A.O -lonen voor de gedistïïleerdtadus- *e"!dcn tcoord. En dot terwijl heel Neder- iJ*** reden tot tuitevredenheid tóe ian de lage kant waren, ta vele re)nb€voilcing en een onbevredigend voe- i J -ai d* riiferx over At eerste dingspeü zullen, zo wordt voorspeld, een land nog altijd nieuwsgierig is naarj elf ,Jaaild*ell ^uatn eea vermeerdering de oorzaak. En een aantal boeren op ten opzichte van bet vorige jaar schadevergoeding wacht. red.) verdere toeneming van het kunstmest, verbruik nodig maken. In de toeneming van de vraag wordt in veel gevallen voorzien door nationale produktie. maar de ervaring heeft geleerd dat import noodzakelijk blijft... ZES Zwtetta'latfidan *it GRetatg die zaterdag eens in Rotterdam wü~ dea gaai kijken, hoe de metro-bouwen hou «naetefcakh^ï. ia de Nieuwe abtas afstaken, zijn me* hun neus in de Sol- terdamse beter gevallen. In Gdteboff h een verkeershmBet- In aanleg, die-dék onder drak vaarwater doorgaat. In Rot. tordam wilden de Zweedse ingenieurs eens tien, hoe .die Nederlanders no's karweitje opknapfFpen: wellicht kwaden met hetgeem zij te Rotterdam isagèsa» voordeel deea hij hun werk. In 6®se«. borg. Zoaks men weet. Me saterdag ea een greoi deel van de zondag de 81e»- we Maas voor aile scheepvaartverkeer werden gestoten. De schepen meestee htm weg soefeea deer de Konhsgshsve» en volgens het werkprogramma ztm zondagmiddag tegen een «ar «i drie de Nieuwe Maas kunnen worden vrijgege ven. Maar bet van Fan Brienmoerd naar de plaats van bestemming riepen ea bet afrinkea geschiedden, begunstigd door het rustige en niet te koude weer, voorspoedig, dat men niet minder dan twaalf our vóór geraakte ep het tijdschema. Om één uur in de nacht van saterdag op zondag was het hele khnje gepiept en reeds toen kon de r Maas voor de schepen worden opengesteld. De Zweedse gasten, die za terdagochtend om hxlf acht op het werk kwamen en bet gehele transport hebben meegemaakt, hebben met open mond staan kijken. Zij hebben drak getekend, genoteerd en gefotografeerd en des DE BOUW van een nieawe fosfoorzuur. eenheid tra behoeve van het rap. porterende bedrijf (E.N.C.K. en Delta- Chemie te Vlaardingen red.) vond vertraging door de langdurige vorstpe riode en zal eerst begin 1964 In bedrijf kunnen worden gesteld. De petsoneeis- >a®. .J®*®1®tan ®r meer het hoofd bieden aan de toene- gedistiileerdindustrie geen gevoel ;mende invoer van gedistilleerde dran- van voldaanheid heersen, zo blijkt uitfeen. welke invoer de laatste jaren aan- het jaarverslag over 1963 van de Ka- zienlijk meer is toegenomen dan de belangrijk meer dan 10 pet. noodzakelijk 4vonds acfat lUn moe> koud> Daarnaast moet deze industrie steeds f^II11 jaan. tr was tijdens het werk heel weinig- scheepvaart. Kennelijk heb ben vele schippers zich de bekend»». mer nn Koophandel en Fabrieken ivoor de Beneden-Maas. Het prijsniveau is namelijk van dien aard, dat voor vele bedrijven niet of nauwelijks van een redelijk rendement kan worden gesproken. De door de overheid gehanteerde normen maken bet met mogelijk de prijzen op (Van een onser verslaggever») 4 Op de Nieuwe Haven bij de School- •taaat in Schiedam moest de 27-jarige automobilist A. A M. L. stoppen. De tehter hem rijdende chauffeur van een autobus T. J. G. P. uit Rotterdam be- uterkte dit te laat en botste tegen de Personenauto. Belde voertuigen werden **aar beschadigd. Op het Stationsplein in Schiedam heeft ae bestuurder van een RET-autobus tettrdagmkidag om een uur een abri awvergereden. De chauffeur moest een bocht naar links nemen, hij keek achter om en hij bemerkte daardoor niet dat de autobus met de rechtter voorzijde tegen con abri reed die rechts van d« bus stond aan Simon de Wit van nu. Op de hoek .vroeger gewoonte dat leden van het stond een school. (huisgezin de maaitijd brachten naar het hoofd van het gezin. De politiepost werd toen al Buitcnsiuis genoemd. Het was, in die tijd al een heel oud gebouwtje, deelt zij mee en er waren twee cellen' Hij ziet nu nog wel wat Oud-Schie- dam aan deze belangrijke winkelstraat, zoals het huts van Stokhof waarin vroe ger een wagenmakerij van Jordaans ge vestigd was. In het midden lag een mooi plantsoentje waar de heer Van Ravens als kind. dus m de vorige eeuw O krijgertje speelde rond het hek. We hadden geen last van auto of fietsen, schrijft hij. Achter het plant soen stonden oude hulzen ta de diepte en in het midden was de timmermans- winket van Rizsema. Het plantsoen strekte van d« Korte Singelstraat tot Het gebouw stond bij de Buitensluis en het werd gebruikt door de Ha vendienst, Boven verbleven de haven beambte* en beneden was het politie bureau. De klok boven in het gebouw- werd „De BUkke" genoemd. Het hoofd lag lager, zodat de vloedplan- keti gebruikt moesten worden en de paardentram reed er. schrijft de heer A. van der Doe. Ook mevrouw C. J. van Pelt-Kooren- neef verzekert dat het tweede plaatje een voormalig kantoor van de Haven dienst toont. Rechts en links van het gebouw waren twee dijken met een brug verbonden, deelt zij mee. In een ruimte verbleven de twee brugwach ters Van der Bos en Boo om de brug te openen voor het scheepvaartverkeer Ook voor mevrouw H. Seip was het plaatje een beeld vol herinneringen. Zij schrijft dat re veel voetstappen in dat oude huls heeft liggen. Haar vader was Schiedams politieagent en het was heel voor de boosdoeners in Schtedam-kenner C. Groenewcg. die tijdens wijkavonden van de gerefor meerde kerk goede lezingen over Oud- Schiedam houdt, meent dat het waar schijnlijk is dat het uurwerk van het oude gebouwtje m de toren van het Stedelijk Gymnasium (Blauwhuis» ge- ret is. Oude Gorzenaren weten dat het gebouw, dat geheel verdwenen is. heeft gestaan in het verlengde van de Groe- nelaan, beschermd achter een dijkje. Later werd dit dijkje één geheel met de toen aangelegde Lekstraat. Het ge bouwtje kwam toen sn de diepte te staan. Het terrein Is nu parkeerplaats, deelt de heer Groeneweg mee Ook de heer Groeneweg herinnert aan de cel- voegingen over het commentaar op de len van de politiepost en hij herinnertgeplaatste foto's, ontvangen w|J gaarne: rich hoe hij er ais spelende jongen bij Schiedamse redactie De Rotterdammer, de havendienst zijn dorst mocht lessen. I Lange Kerkztraat 82.) Over onze opmerking over „De Grif fioen" wijst de heer Groeneweg er op dat de brouwerij „De Griffioen" heelt gestaan op de plaats waar nu de Cnffioenstraat is. van Westvest naar Lange Haven. Die brouwerij ts ver brand. Recht tegenover de Wilhelmt- nabrug was vroeger een café dat „Griffioen" heette en daar werd het Griffioenbier verkocht. Enkele jaren geleden was die naam nog op de muur van het vroegere café te zien. deelt onze stadgenoot mee. De heer Groeneweg is uitstekend gedocumen teerd Hij schrijft dat het gebouw- voor het laatst heeft dienst gedaan op 19 december 1926 en dat dé afbraak begon op 3 januari 1927. (Zoal# bekend i* de kennis over Schie dam» historie heel mager, er to vrijwel geen geschledzchrijring en daarom zijn wij verheugd dal de kenners van het Schiedam van vroeger zo sympathiek reageren. Correspondentie over het ver leden van ome stad en eventuele toe- algemene stijging van de afzet; hier door wordt het aandeel van de hier te lande vervaardigde gedistilleerde dran ken relatief minder. Tegenover deze ver hoogde invoer, die voor een belangrijk deel uit E.E.G -landen plaatsvindt, staat geen adequate stijging var. de uitvoer van onze Nederlandse gedistiileerdpro- dukten naar die E.E.G.-landen. Wat de export betreft: deze heeft in 1963 een r.iet ongunstig verloop gehad en zij heeft zich van de terugslag die 1962 te zien had gegeven geheel her steld. Er valt dan ook te verwachten dat het eindcijfer van de bruto-opbrengst weer op het peil van het topjaar 1961 zat liggen. De afzet naar Ghana en Ni geria u met verbeterd; deze was als gevolg van handelspolitieke maatregelen in 1962 in totaal znet ruim twee miljoen gulden verminderd. Wél heeft de afzet naar Engeland, die in 1962 10 pet. kleiner is geweest dan in 1961. zich in 1963 weer geheel her steld. Dit is daarom van belang, om dat Engeland verreweg de belangrijk ste markt is. waarheen 40 pet. van de totale export pleegt te worden gedi rigeerd. Voorts zijn dit jaar ook naar het merendeel der overige markten grotere hoeveelheden afgezet dan in 1962. zulks onder invloed van de wei vaart in een groot aantal landen. De afzet op de Euromarkt is procen-j tueel m dezelfde verhouding toegenomen' als de totale afzet. Een uitzonderlijke ontwikkeling van de afzet naar de E.E G.-partnerlanden was overigens niet te verwachten. De belemmeringen die een vrij handelsverkeer en een gelijke concurrentiepositie op de Euromarkt" ta de weg staan schuilen ten aanzien van het artikel gedistilleerd namelijk niet zozeer in de inmiddels voor 60 pet. af gebroken tolmuren, als wel In de ae- eijn«discriminatie die ta de E.E.G. tot dusver nog onverminderd voortbestaat. terwijl ook factoren ais de smaak van het publiek en andere gebruiksgewoon- ten een rol, zo niet de voornaamste rol, ipeicn. kingen ter harte genomen en slechts schepen, die werkelijk niet anders kon- ieo. zijn xaterdag vla 4e Koningshaven Botterdam gepasseerd. De ,5 onder de Nieawe Maas reikt thans vaa de Leuvehmvenmand tot de punt van het Noorderetland. Het eerstvolgende tunnelsegment komt juist voor de west- P?"* d*t./li*,ld, tos Uggen, daarna komen de beide moten in de Konings- haven. Zoals men weet, breekt een aantal haven- en scheepva a rtdeskund (- 'S» hoofd over want hij het afzinken van tunneistnk- ken in de Koningshaven moet het zee- scheepvaartverkeer worden gestremd. En dat Is voor een stad als Rotterdam een ingrijpende operatie. Wijkcentrum Nieuw land: Coöp. D.ES gespreksdag. 10. Wittkaropf, Westerkade 22: Prijsuit reiking Gilde Gouden Glaasje. Irene: P. v. Gusto, filmavond, 20. Irene: p.v. Vegla, filmavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie- ra,ml?„ïed„actie- L#Rf4 Kerkstraat 82, tel. 64154, b.g.g, 115588 (t.sst. 51) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J, Troost, Ale Idas tr. 23 tel 65451 (alleen voor Machten, adver- en k^hfitmenten b.g.g, telefoon 115583) Klaehtendienit vso 18.30 tot 19.30, Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 84668; alarm brandweer 69123: alarm GG en GD 89290, Sted. Museum- Schilderijen en aqua rellen van Frieda Hunriker; aquarellen en pastels van Arend Roosemehoon. teLP«Ö42 Everï' Lattge H*v«*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1